Regering neemt maatregelen in censu u rk west ie ingen en over plaatsingen Kou in heel Europa Spoedig voorstel instelling N.-Guinea-raad Dezer dagen voorstel hogere huur Wegverkeer ondervond veel stagnatie Vanavond weer gladde wegen verwacht op SNEEUW Koopt op tijd uw zekerheid Vluchtelingenminister vlucht—' Commissie zwicht voor hardnekkige journalisten Prinses Irene in Sankt Anton Eenzaam kamp op gevaarlijk ijs In ons land: kans V erontwaardiging over het anti semitisme Mr. S. C. de Vries overleden Spoorwegman door sneltrein gedood „Schuld van minister nog onbewezen r NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK Democratisering Verhoren Onafhankelijk. Hemd van 't lijf MAANDAG 11 JANUARI 1960 A J NEGENTIENDE JAARGANG No. 4490 Directeur; H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr J A. H. J S. BRUINS SLUT ■wwi?* v.ï,y> te i "H I (Van een onzer verslaggevers) HET wegverkeer in Nederland heeft gisteren en vanmorgen een klein voorproefje van de moeilijkheden en gevaren van t e winter gehad. De dooi. die in het westen des lands de ernstigste problemen spoedig oploste, was maar van korte duvr: de vorst zet thans door. Het wegverkeer moet zich voorbereiden op een periode van gladde wegen, snel op. elkaar vozende periodes van vorst, sneeuw, ijzel, lichte dooi en weer opvriezende wegen. Over geheel West-Europa breidt zich een front van koude lucht uit, dat vanochtend in het n^or- den aï werd aangekondigd door een naar het noord-oosten draai ende wind, die de eerste koude lucht het land binnen voerde. Stagnatie Afsluitdijk Proleslvergadering Prinses? Wiilielmina steun! remonstrantse kerkbouw Adenauer in West-Berlijn Zie verder pa» 3. 2e kol. Directeur bureau herv. kerk PARLEVINKER WERD IN HAVEN OVERVAREN rjfTIJ hebben het loodje gelegd." Met die woorden gaf de secretaris van de commissie van ver zetsmensen, die zaterdagmiddag de Duitse minister Oberlander in Den Haag heeft gehoord, gisteravond toe de strijd met de pers ver loren te hebben. De commissie, die tot nu toe in het diepste geheim bijeen kwam, heeft beloofd voortaan haar doen en laten te zullen publiceren, na dat de journalisten zatei-dag de Duitse minister voor vluchtelingen zaken, die voor hen op de vlucht was gegaan, toch hadden weten te achterhalen. (Van onze parlementaire redacteur) Minister Van Aartsen zal dezer dagen het wetsontwerp, waarin de per 1 april a.s. aangekondigde huurverhoging zal worden gere geld, bij de Tweede Kamer in dienen. Het wetsontwerp is de Raad van State reeds gepasseerd. Als wassen v niet meer helpt Communistisch Zie verder pag. 39 3e kol) Botterdam: Witte de withatraat as relet, lisïoo ie n Postbus 1113 - Poetzira No Ï24S19 U Kiaosneadlenst abotmememeo 18,30—1930 uur Zaterdags 17—18 uur Telefoon 115700. •«^Sravenhage. Huvgenspicte 1 Telefoon 183467 >3 ttineat Postbue 1091 Postgiro No <24867. Klachtendlenst IS 30—19 30 Telefoon 362569 Dordrecht: Spuiwea 132 Telet 4570. Schiedam: Thomas 5 Kempisstraat 8 a Tele! 85451 Abonnementsprijs «1 aent oer week. t a SS per maand. I tj)0 oer ewartaal Losse nummers 15 eeni Verschijnt dagelijlu T+uyiM- (Geldig tot dinsdagavond) VORST Opklaringen en plaatselijk enkele lichte sneeuwbuien. Matige tot vrij krachtige noordoostelijke wind. Lichte tot matige vorst. Morgen: Zon op: 8.45 Onder: 16.52 Maan op: 16.03 Onder: 7.06 ONEERVOL ONTSLAG VOOR Mr ->ï&T jV-V e(. "1 'ïjtfügfeï v> f fciri "is <A 5 sr f Dit itfn de hutten van 25 Ameri kaanse pocivorsers en militairen, die vorige week werden geïsoleerd op een noordwestelijk van Alaska drijvende K 'V rv - - -ij, «w; A x "t slaagde erin op de schots te landen en een aanvang ie maken met de evacua tie van de mannen en hun uitrusting naar een veiliger gebied. ijsschots. De ijsschots die hun tijdlang tot basis had gediend was door afbrak, keling niet langer betrouwbaar. Een Amerikaans transporttoestel op ski's WINTER ZETJC<: H Gisteravond en vanmorgen heeft het verkeer is ons gehele land het met gladde wegen te kwaad gekre gen. De sneeuwval in ae avonduren, het wegdooien van sneeuw in de westelijke provincies en het in de nacht weer opvriezen van de wegen veroorzaakten hier en daar ernsti. ge verkeerssiagnaties en stelden de automobilisten vrijwel in alle delen van het land voor problemen en ge varen. De moeilijkheden, die de eerste aan val van de winter op het wegverkeer veroorzaakte, liepen zeer uiteen. In Groningen en Friesland stagneerden de autobusdiensten vanmorgen ernstig en kwam het wegverkeer met veel vertraging op gang, terwijl de wegen vrij glad bleven, In Utrecht onder vond het verkeer aanvankelijk wat moeilijkheden, maar werden de wegen spoedig beter. In het westen vooral op het plat teland, op de grens van sneeuw- en regenval werd het ^verkeer door spiegelgladde wegen overvallen. Voor Noord-Brabant gaf de KNAC-Wegen- informatiedienst de volgende inlich tingen: oostelijk deel plaatselijk glad, midden der provincie glad, westelijk gedeelte zeer glad. De Afsluitdijk was vanmorgen vrij goed te berijden. In de omgeving van Gouda, Nieuw-Vennep en Nieuwkoop moesten vele automobilisten hun wa gens in de berm rijden omdat de weg een gevaarlijke ijsbaan was gewor den. De verwachting was, dat de wegen In de loop van de dag met uitzon dering van de noordelijkste- en ooste lijkste provincies waar de tempera tuur vrit laag zou blijven vrij goed zouden worden (ook in Limburg), maar dat zü tegen de avond en in de loop van de nacht opnieuw In het ge hele land zeer gevaarlijk 'zouden wor den. Bij de KNAC draaide de Wegenm- fomatiedienst vandaag op volle toe ren. Busondernemingen regelden hun (Van onze weerkundige medewerker) DE winterkoude houdt in Europa de overhand. Voor ons land wordt voor de komende dagen sneeuwval verwacht. De zachte lucht, die zondagavond van de Noordzee ons land binnen stroomde, werd vanmorgen door een in kracht toenemende noordooste lijke wind, weer verdreven. Door deze snelle verandering heeft de dooi het zuid-oosten van ons land niet bereikt. In Zuid-Limburg vroor het vanacht 7 graden en in Zuid- Oost-Brabant stond het kwik van morgen nog 2 graden onder nul. Langs de kust echter dooide het op dezelfde tijd 46 graden, maar. la ter in de ochtend begon de tempera tuur weer te dalen. Met de overgangszone tussen vorst en dooi over ons land kwamen de afgelopen nacht en vanmorgen vroeg in hoofdzaak in het midden van het laud gladde wegen voor door üzel ais gevolg van regen op een wegdek met temperaturen onder nul. Sneeuw van betekenis is er vrijwel nergens gevallen. Daaren tegen werd uit Noord-Duitstand flinke sneeuwval gemeld, plaatse lijk meer dan 10 cm. In Zuid-Duits- land bleef het bewolkt, waardoor de temperatuur daar op veie plaat sen tot omstreekt 13 graden onder het vriespunt daalde. In geheel Frankrijk vroor het de afgelopen nacht matig en zelfs in Noord-Span- je meldden tal van stations 3 tot 5 graden vorst. Met nieuwe aanvoer van koude lucht uit het noordoosten wordt ons land weer ingeleid bij het vorstge- bied met op de meeste plaatsen matige vorst in de nacht. De koude lucht, die naar ons land stroomt, passeert de Oostzee en gedeeltelijk ook de Noordzee, waarbij boven het warmere water wolkenmassa's ont staan, die af en toe ook ons land binnendrijven. Uit deze bewolking valt al plaatselijk wat lichte sneeuw. t Artnvrtcvltf Zon op Zon onaer „Sluit uw ogen niet voor de daden van het antisemitisme; het is geen nozemprobleem, maar puur antisemi tisme, dat verantwoordelijk is voor het vandalisme." Dat was te lezen in een pamflet, dat met de „Davidsster'-getooide leden van het Nederlands Auschwitz-comité zaterdag in de Kalveretraat aan voor bijgangers uitreikten. In het pamflet stond verder: „In Wes'-Duitsiand zitten zeer, velt Nazi's op belangrijke posten. Wat voor zin heeft het als de Westduitse Bondsre gering maatregelen neemt als zij niet eerst haar rechtsapparaat van boven tot onder zuivert? Onze regering die voor de wil van West-Duitsland buigt, diensten mede naar aanleiding van de KNAC-in formaties, expeditiebe drijven en duizenden individuele weg gebruikers hebben opgebeld om hun plannen te maken naar aanleiding van het door de KNAC gegeven overzicht van de wegen. laat steeds meer oorlogsmisdadigers vrij. Zij heeft praktisch al de belang rijke N S.B.-ers vrijgelaten. Daardoor en daardoor alleen krijgen deze lieden weer de moed hun smerig antisemitis me te bedrijven." Om uiting te geven aan de „diepe verontwaardiging" wordt donderdag avond om acht uur in Bellevue een p.-otestvergadering door dit Ausch- witz-comité belegd: sprekers zijn mevr. L. AlmaHeynen, prof. dr. S. Dresden, dr. B, Polak en de heer B. Voeten. De voordrachtkunstenares mevr. Marie Hamel en de musicus zanger Hans Krieg verlenen mede werking De Remonstrantse Broederschap heeft van prinses Wilhelmina een be langrijke gift ontvangen voor de kerk bouw. De "Westduitse ondskanselier dr Adenauer is vanrr «en op het Wost- berlijnse vliegveld Temr'-'hof aange komen voo-r een driedaags bezoek aan West-Berlijn. (Van onze Haagse redactie) De centrale figuur in de kwes tie van de onwettige censuur op Nieuw-Guinea, de geschorste ad vocaat-generaal mr. W. C. van Beek, zal uit 's lands dienst wor den ontslagen. Dit ontslag zal in tegen stelling tot het advies van de com missie Witsen-E'ias niet het pre dikaat „eervol" dragen. Wat de eensuur-commissie omtrent mr. Van Beek's activiteiten heeft ver nomen, duidt op een volstrekte ongeschiktheid voor het door hem beklede ambt. Dit heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, mr Th. H, Bot. aan de Tweede Kamer meegedeeld. Bij haar beoordeling van deze aan gelegenheid, schrijft de staatssecretaris verder, heeft de regering zwaar laten wegen, dat twee achtereenvolgende procureurs-generaal, mr, W. Beun en mr. P. Okma, die inmiddels de diens! van het gouvernement hebben verla ten, de onwettige toepassing van de censunr hebben bevorderd dan wel oogluikend toegestaan. Bovendien heeft mr. Okma verzuimd terstond af doende maatregelen te treffen om aan de schending van het briefgeheim een eind te maken. Ook kan de regering niet voor bijgaan aan het feit, dat de vorige gouverneur van Nieuw-Guinea, dr. J. van Baal, onwettige censuur op de post van de Wisselmeren door '—"de vingers heeft gezien, en, ""toen •hij merkte, dat de zaak de perken te buiten ging, onvoldoende heeft gecontroleerd, of zijn verbod in de zen terstond en afdoende werd na geleefd. Het wordt dr. Van Baal tevens aangerekend, dat hij mr. Hel ders, destijds minister van Zaken Overzee, op diens uitdrukkelijk ver zoek om informaties op zijn minst onvolledig heeft ingelicht omtrent de onwettige censuur. „Indien", zo vervolgt mr. Bots brief, „deze gewezenn ambtsdra gers (dr. Van Baal, Br. Beun en mr. Okma - Red.) hun plicht had den verstaan, zou de onwettige briefcensuur nimmer die proporties hebben kunnen aannemen en uit gegroeid zijn tot een zo grove schen ding van een der grondrechten het briefgeheim als door het on derzoek der commissie blijkt ie zijn geschied. Na rijp beraad ïs de regering tot de overtuiging gekomen, dat van strafvervolgingen moet worden af gezien. Ze wil volstaan met admi nistratieve maatregelen van ver schillende zwaarte en draagwijdte. Van de residenten J. van Bodegom en F. R. J. Eibrink Jansen, die destijds voor de aandrang van het oarket, ille gale censuur uit te oefenen, zijn be zweken, en die thans nog in gouver nementsdienst zijn, had de regering verwacht, dat zij tegen de aandrang van het parket weerstand zouden heb ben geboden. Daarom zullen deze bei de residenten een schriftelijke onte vredenheidsbetuiging ontvangen, waar- (Van onze correspondent) Mr. S. C. de Vries, directeur van het bureau van de Ned. Hervormde Kerk in Den Haag, is gistermiddag tijdens een kerkdienst in de Hervormde Kerk te Willemstad (N.-B.) plotseling over leden. De heer De Vries is 56 jaar ge worden. Mr. De Vries woonde gistermiddag de kerkdienst in Willemstad bij om dat daar zijn kleinzoon gedoopt zou worden. Sinds 1945 was mr. De Vries directeur van het bureau der Her vormde Synode. Hij was na de oorlog teruggekomen uit Indonesië waar hij in een Japans interneringskamp had gezeten Voor de oorlog was mr. De Vries in Semarang werkzaam, waar hij de protestantse gemeente als diaken en als ouderling diende. Ook was hij hier bestuurslid van de militaire te huizen. Mr De Vries werd op 25 januari 1903 te St. Annaparoehie geboren. Hij studeerde rechten in Utrecht, waar hij zich aanvankelijk ook als advocaat vestigde. Na nog enige tijd te hebben gewerkt aan de gemeente-secretarie van Weesp vertrok hij in 1930 naar Indonesië. r» KOF DR. OBERLANDER, Westduits minister voor Vluchtelingenzaken, f was zaterdagmiddag in Den Haag zelf vluchteling. Deze foto is het bewijs, ^De plaats waar Oberlander voor de commissie zou getuigen, was .strikt ge heim gehouden. Fotografen die hel commissielid Van Staal vanaf znn woning in Heemstede probeerden te volgen, raakten het spoor bijster. Ook de Duitse minister werd onderweg naar Den Haag opgevangen, maar zjjn cnanitenr zag kans een achtervolging te voorkomen. De directeur van hotel „Central" zag kans tijdens het verhoor de com missie goed te verstoppen, maar toen Oberlander na afloop ongezien wilde vertrekken, bleken alle uitgangen van het hotel goed bewaakt. Journalisten zagen kans de auto van de minister even op te houden, zodat telegrafenen cameralieden rustig hun werk konden doen, terwijl de minister ongeduldig stond te wachten (zie foto). Opgewonden zei de minister niet naar Bonn te gaan. „Ik ga heel ergens anders heen". Waarheen bleef ook geen geheim: Gummersbach, waar hij een vergadering moest bijwonen. De drukte van de fotografen veroorzaakte zelfs even een oploopje onder het winkelende publiek, dat niet wist wat er aan de hand was. Toen de auto eindelijk voor stond, verborg de minister eerst zun gezicht achter een oude Duitse krant, trok vervolgens zijn lichtbruine hoed met ge krulde randen scheef en stapte toen gauw in de wagen. De commissie heeft het allemaal sportlef genomen en gisteravond uit eigen beweging het een en ander uit de doeken gedaan. (Van onze Haagse redactie) Het ministerie van Binnenlandse Za ken heeft de laatste hand gelegd aan een wetsontwerp, dat de instelling van een Nieuw-Guinearaad mogelijk zal maken. Dit deelt staatssecretaris Bot de Tweede Kamer mee. Mr. Bot ver wacht, dat dit ontwerp binnenkort aan de volksvertegenwoordiging kan wor den aangeboden. Inmiddels zou gouverneur Platteel nagaan, welke voorbereidingen ha moet treffen om, nadat het ontwerp zal zijn aangenomen, de erin vervatte maatregelen zo spoedig mogelijk uit te voeren. Een democratisch ingestelde samen leving op Nieuw-Guinea vergt even eens een verdere ontwikkeling van de vrije nieuwsvoorziening en van de pers, benevens een verdere uitbouw van de radio-omroep, zodat deze mede doos de samenleving zelf worden gedragen. Ook hierover heeft de regering advies gevraagd. Daarover zal te zijner tijd met gouverneur Platteel overleg wor den gepleegd. (Van een onzer verslaggevers) Zaterdagmiddag is in de Maashaven te Rotterdam het motorbootje „Angnd" van de parlevinker Beiksloot overva ren door het 235 ton metende motor schip „Hendie". Een 15-jarige jongen, die met het bootje voer, kon op het laatste moment nog aan hoard van de „Hendie" worden getrokken, De „Angrid", die voor een bedrag van 5000 aan handelswaar aan boord had, is gezonken. De eigenaar, die zich tijdens bet ongeluk aan boord van een zeeschip bevond, zal voor de berging van het parlevinkerbootje zorgdragen. Zwijgen om Oberlander toch verbroken Met de indiening van het wetsont werp wordt een einde gemaakt aan alle geruchten, die suggereren, dat de huurverhoging aal worden uitgesteld, omdat de werknemers nog niet in vol doende mate van de gestegen welvaart hebben geprofiteerd. Staatssecretaris Roolvink heeft dezer dagen voor de televisie verklaard, dat reeds veertig procent van de werk nemers een loonsverhoging of een voorschot op een loonsverhoging heb ben ontvangen. Voor 1 april ral nog een groot aantal C.A.O.'s worden her zien, terwijl het geenszins onmogelijk is, dat verschillende groepen, die op grond van een te geringe produktivi- teitsstijging niet voor eert loonsver hoging in aanmerking komen (o.a, het vervoer) en dus tot de achterblijvers gaan behoren, nog voor 1 april voor een loonsverhoging in aanmerking zullen komen. (Van onze correspondent) Nabij de overweg aan de Schaarweg bjj De Steeg is vanmorgen even voor halfelf de 60-jarige W. G. Jansen, af komstig uit Rheden, door de sneltrein ArnhemZutphen gegrepen en op slag gedood, De man, een los-arbeider bij de N.S., was met een collega bezig met het schoonmaken der wissels op het spoor wegemplacement te De Steeg De komst van de sneltrein werd door hem niet opgemerkt, evenmin als door de ploegbaas, die gewoonlijk de nadering der treinen aankondigt. Het treinverkeer in de richting Zut phen ondervond een half uur vertra ging. I Arlrertfntle) echfa |WÏT De commissie heeft, direct nadat ze zich gewonnen had gegeven, een pers conferentie belegd, waarop ze ver klaarde dat van verschillende kanten is geprobeerd het onderzoek te be moeiiyken tloo» Het lanceren van nieuwe beschuldigingen zonder bewijs, kracht met betrekking tot de massa moord in Lemberg, die alleen dienen om dr. Oberlander te belasteren. De berichten die vooral door com. munisten verspreid worden als zou de schuld van minister Oberlander al be wezen zijn of als zou er onenigheid m de commissie zijn, zijn volkomen uit de lucht gegrepen. De commissie betreurt het dat op geroepen getuigen uit communistische landen tot nu toe niets van zich hebben laten horen, terwijl getuigen uit het westen en ook dr. Oberlander zeil zonder enig bezwaar voor de commis sie zijn verschenen De beschuldigingen tegen prol. Oberlander zijn, voor zover nu be kend, van drie kanten gekomen, na melijk van de hoofdredacteur van het negentalige Moskouse blad Nieuwe Toden. Bezimenski, van prof Norden van het Oosbcrlijnse Informat'.ons- amt en van de Verein Von Verfolg- ten vom Naziregime V.V.N. te Frankfort. De VVN is crypto-com- munistisch. Prinses Irene is zaterdagmiddag, sa men met enkele vriendinnen, in het wintersportcentrum Sankt Anton am Ariberg aangekomen voor een korte skivakantie. De Prinses heeft haar intrek genomen in hotel Post. waar de leden van het koninkljik gezin al jaren lang vaste gasten zijn. In hetzelfde hotel ver blijft op het ogenblik ex-keizerin Soraya van Perzië. Bü haar aankomst op het station van Sankt Anton werd de Prinses be groet door Toni Marth. de Oosten rijkse skileraar, die ieder ïaar de leden van de koninklijke familie oefent he tnes'pnrl van de sneeuw in Sankt Anton is uitstekend. Het plaatsje is vol toeristen en journalisten. De WN heef tot dusver geweigerd het bewijsmateriaal, dat men beweert te hebben, over te leggen. Van Bezi menski en Norden is geen antwoord ontvangen op de uitnodiging te komen getuigen. Tal van andere getuigen in het Oosten zijn schriftelijk uitgenodigd terwijl een afschrift van de uitnodi ging aan de betreffende ambassades is gezonden. Van verreweg de meesten is geen antwoord gekomen. Wij hebben echter wel verklaringen, van achter het ijzeren gordijn, omdat er toch altijd wel gaatjes te vinden zijn. aldus zei de secretaris van de commis sie de heer Zwart. De commissie beschikt over de pro cessen-verbaal van de verhoren, die aan prof. Oberlander door een inter nationale militaire commissie in 1945) 46 zijn afgenomen. Prof. Oberlander zat toen als Amerikaans krijgsgevan gene in een Engels kamp. In deze mi litaire commissie van onderzoek zat ook een Rus. De militaire commissie heeft geen bewijsmateriaal tegen prof. Oberlander gevonden om hem in staat van be schuldiging te kunnen stellen, Men heeft hem van het kastje naar de muur gestuurd en tenslotte vrijgelaten. De commissie heeft eveneerts vrije lijk toegang gekregen tot de documen ten van de Duitse justitie inzake eea aanklacht tegen prol Oberlander, Deze aanklacht is naar mening van de heer Zwart terecht geseponeerd, aan gezien het daarin vervatte bewijsma teriaal verre van voldoende was om een vervolging te rechtvaardigen. Men wees er speciaal op dat, de Noors- Deens-Belglsch-Zwitsers-Nederlandse commissie uit strikt onafhankelijke mannen bestaat. Daarom ook is de initiatiefnemer, de Duitse journalist Wolfgang Mfilier, niet opgenomen, evenmin als ae Franse ambtenaar en oud-verzetsman Michel, die namelijk in zijn doen en laten van een minister afhankelijk bleek. De commissie wil ook vrij kunnen vergaderen en verhoren. Ze komt ln Den Haag bijeen zonder voorkennis van de Nederlandse regering. Ze zou ook naar communistische landen willen ko men als ze daar ongehinderd mensen kon ondervragen. Over het verhoor van zaterdag ts nog niets meegedeeld. „We hebben. Oberlander het hemd van het lijf ge» vraagd", zei een van de commissie leden alleen Men hoopt in maart het rapport te publiceren.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1