[en jaar P.B.O. tegen verklaring van mr. Luns sneeuw ans Inmenging in onze Carlo Sdimid: zou Belangrijke economische rassenpolitiek Ook misnoegen over ivoorden in Ver. Naties m Wmtervakantie voor sportieve Prinses ZUIDOOSTEN HET KOUDST Geen gratificatie over 59 aan ambtenaren Debré! en Pinay bij de Gaulle r Felle reactie uit Moskou na rede van Adenauer Amerikaanse pers is op de hand van KLM Zal 0.E-E.S. worden vervangen? Vertegenwoordiger gearresteerd Kortenaer7' koos opnieuw zee Doorkruising van Marine oefent met dieptebommen van beton loonbeleid" r i D MINISTER VERBIEDT GEMEENTEN: PRINS IN MEXICO AANGEKOMEN DINSDAG 12 JANUARI I960 NEGENTIENDE JAARGANG No. 4497 K. Directeur: H. DE RUIG K- J Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT T Zaak-Obërlander V.S. protesteren bij Cuba 30 mille verduisterd? Eerste keer Winter in Europa Door ijs gezakt J Verhoging Engelse moeder ruilt kind voor huis Witte a«s Wtuntraat ï'eiei 115700 Pogtou* U13 - Postgiro No 424319 U KiacotendleMt abonnementen 18.3U1030 uia Zaterdag» 17—<28 aar Telefoon 116700. DoXIen*i?lS?1 1 T Te'e«oon 183487 <3 mnen» Portbue 1091 Postgiro No 424867, KlachteTidienst 18.30—19.30 Telefoon 362369 souiwes 132 Telet 4578. Tirana* Kempisstraat S a Telef. 55451. Annnnerneotsorlls 61 cent oer week. I 2.68 oer maand t 1.00 •wr sir.irinai t»M*s nummer» 15 cent. Verschijnt dageltjfc» Rotterdam: s-Graven huge öordr^cnt Schiedam- (Geldig tot woensdagavond) AANHOUDENDE VORST Vannacht weinig bewolking, weinig wind en matige tot strenge vorst. Morgen overdag: toenemende bewol king met voornamelijk in het westen van het land kans op sneeuw, zwakke tot matige naar zuidelijke richtingen 'krimpende wind en matige tot lichte vorst. Morgen: zon op: 8.44 Onder: 1G.53 Maan op: 16.5? Onder: 7,50 ET is tegen het einde van deze i 1 maand tien jaar geleden dat de we: op de bedrijfsorgamsatie tot stand kwam. Enkele maanden later hield d? Sociaal Economische Raad zijn ee.-sie openbare vergadering. Een periode van tien jaren geeft aameiding tot een terugblik. En de voorzitter van de S.E.R., prof. dr. G. M. Verrün Stuart, heeft zich verleden week in zijn nieuwjaarsrede voor het toporgaan van het bedrijfsleven in dit opzicht zeker niet onbetuigd gelaten. ,n een uitstekend betoog, dat ook de .egenstanders van de publiek-rech- tei ke bedrijfsorganisatie stellig tot Ic ing kan strekken, heeft hij een overzicht gegeven van wat in die eer ste tien jaren tot stand werd ge bracht. Zijn conclusie was, dat er welis waar een zekere stagnatie is opgetre den in de ontwikkeling van de p.b.o., maar dat van mislukking niet kan worden gesproken. Zd,AFRIK A PROTESTEERT VORST BLIJFT (Van onze verslaggevers) HET winterweer zal aanhouden, zo werd vanmorgen verwacht. Vooral in het westen van het land komt er morgen meer kans E stagnatie is ingetreden na 1956. immers konden in de eerste zes jaren na de totstandkoming van de wet niet minder dan 44 bedrijfsorga nen worden ingesteld, betrekking heb bend op rond 43 pet. van het totaal van de in het bedrijfsleven werkzame personen. Na 1956 werden hieraan een zeven tal bedrijfsorganen toegevoegd. De ontwikkeling staat weliswaar niet stil maBr grote sectoren van het bedrijfs leven lieten toch tot dusver verstelt gaan. Vanwaar dat niet geïnteresseerd zijn' De voorzitter van de Sociaal Economische Raad heeft daar ver- f schillende redenen voor opgesomd en de bezwaren voor een zeer belangrijk gedeelte ontzenuwd, waarbij degenen, die zich in het privaatrechtelijke vlak io behaaglijk voelen, te horen kregen dat in dit vlak in de verte met datge ne van zelfbestuur terecht komt, wat bij een publiekrechtelijk orgaan mo gelijk is. En wat de adviserende taak der be drijfsorganen betreft, zei prof. Ver rijn Stuart: „Het maakt toch wel enig materieel verschil uit cf een advies aan de overheid afkomstig is van een orgaan met publiek-rechtehjke status dan of het alleen maar door organi saties is opgesteld, die deze status niet bezitten." NOG allerwegen heerst misverstand rondom de publiekrechtelijke be drijfsorganisatie. In de naaste toe komst zai bet streven erop gericht moeten blijven door goede voorlich ting die misverstanden op te ruimen want mei prof. Verrijn Stuart kan reen van >6-deel zijn. dat. veel van de tol dusver geuite bezwaren binnen het kader van de bestaande wet kun nen worden opgelost. De huidige wet is immers een raam vet, waarbinnen alle denkbare variatie mogelijk is. De vraag blijft ten slot1- of de wet gever moet gaan ingrijpen, indien in bepaalde sectoren waar dringend behoefte is aan ordeningsmaatregelen cp het gebied der concurrentie, het v.rlaugen om iets nieuws in de plaats te stellen van net bestaande, gering i ct of zelfs geheel afwezig is. Voorshands blijven wij de voorkeur geven aan drang boven d.-ang. Dat ligt ook tn de lijn van de ontwikkeling ;edurende de laatste tien jaren. In greep van de. wetgever moet uitzonde ring olijven. De weg der vrijwillig heid blijft de beste. Koning Mohammed van Marokko (links) was aanwezig bii tie officiële aanvang van de bouw van de reusachtige Assoeandam in de Niji. President Nasser van de Verenigde Arabische Republiek overhandigde een pen aan de koning opdat deze een handtekening kon zetten in een boek. dat in een holle hoeksteen van de dam werd geplaatst. op sneeuw Prof. Carlo Schmld, vice-president van de Westdultse Bondsdag, heeft een uitnodiging afgeslagen om voor de commissie in Den Haag tc verschij nen. die een onderzoek instelt naar de gedragingen van de Westduitse minister voor Vluchtelingenzaken, prof.' Theodor Oberlander, tijdens de tweede wereldoorlog. Het Russische persbureau Tass heeft maandagavond een fel protest laten horen tegen een toespraak die de West dultse bondskanselier Konrad Ade nauer eerder op de dag had gehouden voor het stadsparlement van Berlijn. Adenauer zei dat men zich niet door de Russen moest laten intimideren. „Het demonstratieve bezoek van Adenauer heeft ten doel de toestand in V.'est-Berlijn toe te spitsen en extra 'moeilijkheden te scheppen voor de normalisering van de toestand," aldus het bericht dat door radio Moskou werd nagezonden. In het bericht werd voorts gezegd dat uit Adenauers toespraak was ge bleken, dat de regering in Bonn geen belang stelde in de komende topcon ferentie. Een opmerking van Adenauer dat er niets van Rusland heel zou blijven als het tot een atoomoorlog zou komen, werd „een grof, provocerend dreige ment" genoemd. Het Amerikaanse ministerie van Bui tenlandse Zaken heeft de Cubaanse re gering in Havana een nota doen over handigen, waarin in scherpe bewoor dingen wordt geprotesteerd tegen het in beslag nemen van bezittingen van Amerikaanse staatsburgers door de Cu baanse autoriteiten. Zoals gemeld is deze commissie opge richt op verzoek van minister Ober lander. Er zün namelijk aan zijn adres besehuldigingen geuit, dat hij deelgenomen heeft aan de massa moord in hemberg in 1941, toen hij diende in een propaganda-eenheid van het Du:ta ieger, het „Nachte gaal-bataljon". Prof. Sehmid, die een vooraanstaand lid van de Westduitse Sociaal-Demo cratische Partij is, verklaarde dat het „zinloos" voor hem zou zijn naar Den Haag te gaan. Volgens de Westduitse pers heeft de commissie, prof. Scbmid verzocht voor baar te verschijnen, omdat hij bij een bezoek aan Israël gezegd zou hebben dat het „Nachtegaal-batal jon" belast is geweest met het uit moorden van joden. Prof. Schmid zei dat hij „nooit zoiets gezegd had". Bij zün bezoek aan Is raël had hij tegen journalisten ge zegd het niet wenselijk te achten dat een man als Oberlander, die de na- iionaal-socialistische ideologie krach tig gesteund had. lid is van de West duitse regering. Hij kon zich niet precies herinneren wat hij gezegd had.' maar hij had ze ker niet verklaard dat het „Nachte gaal-bataljon" had deelgenomen aan de uitroeiing van de joden. Pas en kele weken geleden had hij van het bestaan van dit bataljon gehoord. Vooraanstaande dagbladen in Wash ington en Baltimore hebben in hoofd artikelen hun steun verleend aan het verzoek van de KLM om landingsrech- ten te Los Angeles. Ook uit steden aan de Amerikaanse Westkust, vooral uit Los Angeies zelf, zün gunstige reacties gekomen. Intussen zijn de delegaties maandag voor de derde maal bijeen geweest om te onderhandelen. De Nederlanders zijn nu gereed gekomen met de uiteen zetting van hun standpunt. Vandaag wordt niet onderhandeld, omdat de Amerikaanse delegatie een dag tijd heeft gevraagd om de Nederlandse toe lichting te bestuderen, hetgeen als een hoopgevend teken wordt gezien.'Mor gen worden de besprekingen hervat. De gouverneur van Kenya, Sir Patrick Renison, heeft met enig ceremonieel vandaag de proclamatie ondertekend waarmee een eind wordt gemaakt aan de noodtoestand die in 1952 van kracht werd toen de Mau-Mau zich roerde. VANDAAG begint in Forijs een be langrijke economische conferen tie, waarop afgevaardigden van de Ver. Staten, Canada, Frankrijk, West- Duitsiaud, Iftiiïë, België Nederland, Engeland, Griekenland, Zweden, De nemarken, Zwitserland en Portugal zullen trachten een nieuwe vorm van Europese economische samenwerking te vinden. Verwacht wordt dat op deze At lantische economische conferentie" drie „wijze mannen" zullen worden benoemd om plannen op te stellen voor het vervangen van de Organisa tie voor Europese Economische Sa menwerking (O-EJS.S.) door een nieuwe organisatie, die beter in staat zal moeten zijn de handel tussen de landen-leden van de organisatie te re gelen, voor een gezamenlijke con_ junctuurpolitiek en voor de hulp aan de onderontwikkelde landen. De conferentie is het resultaat van een vorig jaar op 21 december door de regeringsleiders van Engeland, Frankrijk, de V.S. en West-Duitsland genomen beslissing. Behalve vertegenwoordigers uit de dertien genoemde landen, neemt ook een afgevaardigde van de commissie van de Europese Economische Ge meenschap (E.E.G.) aan de besprekin gen deel. Voordat de conferentie vanavond geopend wordt zuUen de ministers uit de landen van de Europese Gemeen schappelijke Markt, en afzonderlijk van hen de ministers van de landen uit het „klein vrijhandelsgebied", tij. dens voorbesprekingen hun standpunt bepalen tegenover de conferentie. Door de voorbereidende bijeenkom sten zuilen ie landen, die niet aan de eigenlüke conferentie deelnemen (Oostenrijk voor wat de zeven landen betreft en Luxemburg voor wat de EEG aangaat), toch aandeel in de werkzaamheden kunnen hebben. De ministers van de EEG-landen hebben doen weten dat zij bereid .zijn de landen buiten deze organisatie' te gemoet te komen door het gemeen schappelijk tarief eerder in te voeren dan hun plan was. Hiermee gaan zij de weg op naar het einddoel, een vol slagen douane-unie die pas over twaalf jaar tot stand zou komen. Engeland, de stichter van het klein vrijhandelsgebied der „zeven", heeft grote belangen bij een voortzetting van zijn handelsbetrekkingen met Frankrijk. Het initiatief voor de conferentie De politie In Schermerhorn heeft de vertegenwoordiger C. G. B. ge arresteerd op verdenking van ver duistering van een bedrag van 30.000. De vertegenwoordiger was werkzaam bij een fouragehandet in Schoorl, ten nadele waarvan hij de verduistering zou hebben gepleegd. Hij zal voor de officier van Justitie te Alkmaar worden geleid. UID-AFRIKA heeft scherp geprotesteeeril tegen een ver klaring van minister LUNS over de rassenscheiding in Zuid-Afrika. De woorden van de minister „kunnen slechts- een ongunstige invloed hébben op de vriendschappelijke betrekkingen" tussen beide landen, zo staat te lezen in de nota, die de ambassadeur van Zuid-Afrika, dr. F. E. GELDENHUYS, maandag aan de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken dr. H. R. VAN HOUTEN heeft overhandigd. de drie delen van het Koninkrijk) de apartheidspolitiek in Zuid-Afrika „duidelijk en onherroepelijk" afwijst. „Rassenonderscheid is voor mijn dele gatie onaanvaardbaar en een politiek zonder toekomst, zeker in een gebied waar volkeren het recht van zelfbe stuur hebben verkregen en in de ko mende jaren nog meer gebieden on afhankelijk zullen worden". De heerl Meijer kondigde aan dat zijn delega-l tie zich bij de stemming zou onthou den, evenals bij eerdere gelegenheden, omdat zij aarzelt over de vraag of het hier al of niet om een kwestie van binenlandse jurisdictie gaat. De heer Meijer stelde ook dat de ge beurtenissen in Zuid-Afrika soms wor den overdreven en dat een vergelijking met de jodenvervolging door het Nazi dom, het onmenselijke optreden in Hongarije en de maatregelen tegen het Tibetaanse volk niet opgaat. Volgens de verklaring van de Meijer is er in Zuid-Afrika discriminatie, ge baseerd op ras en kleur, en dat is in strijd met het handvest van de Ver. Naties. Het moet worden betwijfeld of de kwestie van het rassenonder scheid in Zuid-Afrika geen stadium heeft bereikt dat er niet langer een beroep kan worden gedaan op het ar tikel in het V.N. handvest, waarin de wereldorganisatie het recht wordt ont zegd zich te mengen in binnenlandse aangelegenheden van enig land, aldus de heer Meijer volgens een lezing, die vanmorgen in Den Haag vande be trokken uiteenzetting is gegeven*. Volgens - een verklaring,a die ^gister avond in Zuid-Afrika is uitgégsvsni werd de regering van Zuid-Afrika ook beschuldigd van onderdrukking en werd ook geopperd, dat de politiek van Zuid-Afrika gemotiveerd werd door „opportunisme" en „de wisselvallig heden van politieke winst," aldus blijkt uit een in Zuid-Afrika uitgegeven ver klaring. Een woordvoerder van het Zuid- afrikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde, dat de nota waarin uiting werd gegeven aan 't ongenoegen en de ernstige bezorgdheid, is overhan digd in opdracht van de Zuidafrikaan- se minister van Buitenlandse Zaken. ERIC LOUW De nota was al begin december naar Nederland gestuurd, maar de over handiging werd uitgesteld eerst door de ziekte van minister Luns en daarna door de kerst- en nieuwjaarsvakanties. Minister Luns had zijn verklaring op 10 november 1959 uitgegeven in ver band met de Nederlandse onthouding van stemmen over een resolutie bij de Verenigde Naties over de apartheids politiek. Nederland nam toen het standpunt in dat er twijfel bestond of de Verenigde Naties bevoegd zün zich bezig te houden met de binnenlandse politiek van Zuid-Afrika. Het misnoegen van Zuid-Afrika is voornamelijk opgewekt door de mededeling van de Nederlandse af gevaardigde bij de Ver. Naties, de heer J. Meijer, dat de Nederlandse regering (duidelijk werd gesteld dat de verklaring afgelegd werd namens is uitgegaan van de Ver. Staten, die met Canada een beter vertegenwoor diging vragen in de handelsberaadsla gingen van Europa. De commerciële belangen welke hierbij een rol spelen wegen, zo verluidt te Parijs, zwaarder dan het argument dat Washington tot elke prijs een „handelsoorlog'' tussen zijn bondgenoten in Europa voorkomen wil. De Nederlandse delegatie naar de conferentie staat onder leiding van minister van Buitenlandse Zaken, mr. Luns. Verwijzend naar de verklaring van het Nederlandse ministerie van Bui tenlandse Zaken wordt in de Zuid- afrikaanse nota gezegd dat dit voor zover bekend de eerste keer is dat de minister van Buitenlandse Zaken van een westelijke staat in zijn eigen land, buiten de vergaderingen van de V.N., zich niet alleen gemengd had in de binnenlandse zaken maar ook een scherpe aanval op Zuid-Afrika had ge daan. Het KNMI verstrekte vanmorgen het volgende overzicht: De bij Polen gelegen depressie be-: gon gisteren op te vullen. Daar te vens een ten westen van Schotland gelegen hogedrukgebied zich naar het zeegebied tussen IJsland en Groenland verplaatste, werden in onze omgeving de Iuchtdrukverschil- len kleiner en ging de* wind büna geheel liggen. Deze omstandigheid bevorderde een sterke uitstraling. Bijna overal in het oosten en zuid oosten van het land werden mini mum-temperaturen van 8 a 9 graden bereikt. Woensdag had met —10 de laagste temperatuur. Ten westen van Noorwegen is een kleine depressie aangekomen. Deze beweegt vrijwel pal naar het zuiden en zal morgen de Noordzee passeren. Later op de dag kan ze het weer bij ons gaan beïnvloeden, waardoor voor namelijk in het westen van het land dan de kans op sneeuw belangrük toeneemt. De depressie wordt voorafgegaan door een zwakke rug van hogedruk, die in de komende nacht boven Ne derland zal aankomen. In verband hiermede wordt in het zuidoosten plaatselijk strenge, elders matige vorst verwacht. Overdag zal in het algemeen lichte tot matige vorst blij ven voorkomen. Intussen is de koude ook in het Mid- deUardse Zeegebied doorgedrongen. Zowel uit Noord-Italië als uit Spanje wordt matige vorst gemeld. In Madrid viel af en toe flinke sneeuw. In Enge land, waar de koude lucht over zee wordt aangevoerd, is de vorst nog van ■weinig betekenis, maar plaatselijk langs de Noordzeekust komen zware sneeuwbuien voor. De zachtere oceaan- lucht wijkt nu ver voor de Ierse kust naar het noorden uit. Op IJsland wer den daardoor bijna de hoogste tem- peraturen van Europa bereikt. middels heeft de winter- in ons land een slachtoffer geëist. De acht jarige Arigge Alderliesten uit Nieuw- Lekkerland zakte door het (dunne) Ijs van een sloot naast het voetbalveld, waarop zij zich met enige kinderen be geven had. Een bewoner van de weg die naast de sloot loopt, begaf zich on middellijk in het ijskoude water en haalde het kind er uit, doch het was Hier en daar in ons lend viel sneeuw, toen reeds overleden. Gladde wegen ontstonden doordat na een lichte dooi aanvoer van koude lucht volgde, waardoor het verkeer te kampen kreeg met opvriezende wegen. (Van onze correspondent) In tegenstelling met het „afscheid" verleden week woensdag, was vanmor gen slechts cén tiéntal familieleden van opvarenden aanwezig, toen Hr. Ms. Kortenaer" omstreeks elf uur vanuit Den Helder naar Nieuw-Guinea ver trok. Zoals bekend moest het schip ver leden week kort na het vertrek wegens machineschade terugkeren. Men heeft de fout in de hoofdturbine kunnen ver helpen; een scheef asje bleek verant woordelijk voor zgn. „warmlopers". OOR een wintersportvakan- tie bevindt prinses Irene zich op het ogenblik in Sankt Anton, Oostenrijk. Deze foto toont de aankomst vaft de Prinses bii haar hotel. (Van onze parlementaire redacteur) GEEN enkele gemeente zal toestem ming krijgen om haar ambtenaren eeu gratificatie over 1959 uit te keren. Deze conclusie mag worden getrokken uit de beslissing, die minister Toxo- peus genomen heeft ten aanzien van het Rotterdamse voornemen om het gemeentepersoneel over 1959 een extra- beloning van 60 tot 100 toe te ken nen. De rijksoverheid is momenteel in onderhandeling met de ambtenaren- organisaties over een verhoging van de lonen en doorkruising van het beleid zal niet worden geduld. Niet alleen in Botterdam, maar in tal van andere gemeenten bestond het voornemen een gratificatie toe te ken nen. Het is daarom begrijpelijk, dat minister Toxopeus onmiddellijk nadat Rotterdam zijn voornemen bekend heeft gemaakt, reageerde met een ver bod. Een gratificatie voor alle gemeente ambtenaren zou een te grote beste dingsinjectie zijn, te meer, omdat het rijk niet achter zou kunnen blijven. Het is veeleer te verwachten, dat de minister zal trachten zo spoedig mogelijk tot overeenstemming te ko men in het georganiseerd overleg, omdat ook de regering overtuigd is van de gerechtvaardigheid van de verlangens 'van de ambtenaren. Maar een gratificatie over 1959 betekent in feite, dat er een loonsverhoging van enige procenten over het laatste halfjaar van 1959 wordt toegekend en dat acht de regering onjuist. De meeste bedrijfstakken wachten met het herzien van de cao's tot de expiratiedatum. Deze gang van zaken is de overheid zeer welgevallig, omdat zodoende de stijging van het landelijk loonpeil wordt uitgesmeerd en een te grote druk op de prijzen wordt voor komen. De overheid dient in dit be leid een voorbeeld te geven en alles te vermijden, wat extra-consumptie-im pulsen kan stimuleren. De 37-jarige Engelse mevrouw Ada Cummings, die wel acht kinderen, doch geen huis heeft, heeft meege deeld, dat zij haar jongste kind, een twee dagen oud jongetje, zal ruilen voor een woning. Een kinderloos echtpaar, dat onlangs een huis heeft gekocht, zal dit huis aan de familie Cummings verhuren en de jongstgeborene van dit gezin adopteren. Vader Cummings is werkloos. Het grote gezin heeft jarenlang op een kleine vliering gewoond. Mevrouw Cummings, die nu zes doch ters en twee zoons heeft, zei, dat zij de baby reeds aan het kinderloze echtpaar hadden beloofd voordat hij was geboren. (•van onze correspondent) Om zonder al te veel kosten te kun nen voldoen aan de eis geoefend en paraat te zijn, beschikt de marine thans over in Nederland vervaardigde betonnen dieptebommen, die goed vol doen. Dat munitie een duur artikel is, mag als bekend worden aangenomen. Voor het bedrag, dat één schot van de krui sers „De Ruyter" of „De Zeven Pro vinciën" kost, zou men een licht model scooter kunnen kopen. Dit gaat alleen op, wanneer bij zo'n schot ook de huls verloren gaat, waarin de granaat is vervat. Het komt dikwijls voor, dat de mis, die het duurste is, meerdere ke ren wordt gebruikt. Om geld te besparen bü deze kost bare oefeningen, bedenken de mili taire autoriteiten steeds weer vervan gingsmiddelen, zoals nu bij voorbeeld ie dieptebommen van beton. De Franse premier Debré is vandaag door president de Gaulle ontvangen voor overleg in de kwestie-Pinay. Later op de dag zal de minister van Finan ciën eveneens door de president wor den ontvangen. In gezaghebbende kringen te Parijs werd tegen de avond een beslissing van de Gaulle verwacht. Zoals bekend heeft Pinay gedreigd ontslag te nemen, als bepaalde maat regelen van collega-ministers doorgang vinden. 6 De conservatieven hebben gedreigd in de oppositie te gaan als hun partij- genoot Pinay ontslag krijgt. Hun com mentaar richt zich speciaal op de figuur van „de generaal-president" en diens „onplezierige beslissingen". Maandagavond is prins Bernhard per KLM-vliegtuig in de stad Mexico aangekomen voor een bezoek van tien dagen a> gast van de Mexicaanse regering. Hij werd op het vliegveld onder meer verwelkomd door de mi nister van Buitenlandse Zaken, de heer Manuel Teilo. Prins Bernhard zal de Mexicaanse president een onderscheiding uitreiken, diverse handelsbesprekingen voeren en een paar dagen vakantie houden in bekende toeristenoorden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1