Socialistisch luchtledig PROTOTYPE VOLDOET GOED IONEN zorgen voor enorme snelheid Papoea s in Pinay vandaag weer naar de Gaulle SOEKARNO: ABSOLUTE Val met geweer was dodelijk TWEE SCHOLEN - toch vakantie Britten ontslaan Duits personeel Orders afgezegd na anti-joodse campagne Vier schepen in botsing: grote schade bij Lobith Plaatselijkviel sneeuw; vorst houdt aan 0 Koopt op tijd uw zekerheid H Haitink bedankt voor Minneapolis Baby overleden na val van tafel Si Oneens met nieuwe loonregeling Nog geen beslissing in Parijs REPRESAILLEMAATREGEL Williamaan de grond gezet z°" NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK Vims WOENSDAG 13 JANUARI 1960 Directeur: H, DE RUIG NEGENTIENDE JAARGANG No. 4498 r Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT TTET hoofd van het laborato- rium voor elektrische voort stuwing van de Amerikaanse dienst voor lucht- en ruimtevaart. Childs, heeft meegedeeld, dat te Cleveland de eerste fase van het speurwerk over de bouw van een ionenmotor voor raketten die snel heden van meer dan 160.000 ki lometer per uur mogelijk maakt, bijna is afgesloten. Modellen van de motor hebben al ruim vijftig uur proefgedraaid. De overblijven de problemen zijn van zuiver werktuigbouwkundige aard, al dus Childs. Honderd jaar urn iiiiiii miüH in nu üihüi iiiiiiiiii m i niL in miiin iiiiuimiu J. M. Deiters omgekomen „Dwaasheden" Censuur Rotterdam: Witte de wtuutraat 23 Xeiet. HSTOO i« u Postbus 1112 Postiüro No 424319 Klacntendlenst abonnementen 18.39—19 30 uur Zaterdag» 17—18 uur teletoon 115700. 's-Gravenhage Huvgenspietn 1 telefoon 183167 i3 tUnenl Postbus 1091 Postgiro No 424897, KI achtend lenst 18.30—19.30 Telefoon 382509 Dordrecht: Stmiweg 132 Telet 4570. Schiedam: Thomas 0 Kemptsstraat 6 a Telel. 85491. Abonnementsprijs si eenl oer week. I 2.SS oer maand. I tSO oer kwartaal Logs*» nummer® 15 cent. Verschijnt dajreltjk* 7Hkxum- (Geldis tot donderdagavond) AANHOUDENDE VORST Veranderlijke bewolking met plaatselijk enige sneeuw. Vannacht matige tot strenge, morgen overdag matige tot lichte vorst. Aanvankelijk weinig wind, later zwakke tot matige noordoostelijke wind. Morgen: zon op: 8.43 Maan op: 17.53 Onder: 16.55 Onder: 8.29 ET socialisme is in zijn voortgang gebotst op en deswege geremd door de „harde kern der tevredenen". Dat was de boodschap, welke het Engelse Laboor-parlementslid en schrijver van de studie „De toe komst van net socialisme' C. A. R. Crosland had voor de „Intellectuele kern" der Nederlandse socialisten, eind vorige week in tweedaagse con ferentie bijeengebracht te Utrecht door de dr. Wiardi Beekmanstichting. Ook Oostenrijkse en Belgische voorlichting was aanwezig, maar rondom die bood' schap van Crosland concentreerde zich toch wel de discussie, ook al bleven zijn constateringen in hun ab soluutheid niet onaangevochten, zelfs niet door de auteur zélf. Een der kenmerken van de conferen tie was wel de grote mate van on zekerheid onder de hedenciaagse SO' cialisten, die verder gaat daD de ver ontschuldiging van Crosland, dat hij zijn bijdrage schreef drie jagen na de Labour-nederlaag en dat hij dit en dat nu tocb ook wel weer wat anders zag. De socialistische onzekerheden be treffen zowel de feitelijke concrete si tuatie van het heden als ae apprecia tie van het verleden en de weg naar de toekomst. DE bewering dat het internationale socialisme zich in de mist bevindt, is geen verwijt, als we letter op de grondoorzaak daarvan: een voor enke le tientallen jaren nog onvoorstelbare verandering van de maatschappij, die zich in de meeste moderne landen ont wikkelde tot een welvaartsstaat. Een maatschappij die een dermate nieuw „gezicht" vertoont, ""dat het heus niet de socialisten alleen zijn die onzeker om zich heen kijken. De wereld van vandaag stelt aan éllen nieuwe eisen en vergt heroriëntering naar alle kant Verre dus van deze socialistische onzekerheid te brand merken, willen we ons afvragen wat zij ook ons te zeggen heeft Daarbij, zullen dan in drie artikelen het actuele heden, de geestelijke ach tergrond of tdeologie van net socialis me en het uitzicht van het socialisme naar.de toekomst aan de orde komen. LS de grootste optimist wat het f\ heden betreft, de grootste pessi mist wat de socialistische partij be- trefd, deed zich hier de Labourman Crosland kennen en ook me» erken ning van voorbarigheid bij het schrijr ven van zijn referaat deed hij maar weinig van zijn oorspronkelijke tekst af. Zijn voornaamste opponent was de Nederlander A A. van Amerlngen, die zich zelfs zover distantieerde, dat de conferenUeleider prof. dr. G. van den Bergh moest spreken van een „schijn- oaar" niet te overbruggen kloof. Crosland zette een kloeke schets op van de welvaartsstaat: bijna vol ledige werkgelegenheid, èn verzekerd voorde toekomst, waarbij uiteraard de loftrompet over Keynes gestoken werd. Er is een sterk verbeterd so ciaal: klimaat en er zijn progressieve methoden van bedrijfsvoering. Ver dubbeling van de, levensstandaard in de komende 20 jaar, met /oor elke ge schoolde arbeider een auto in uit zicht! Dit bracht Crosland tot de pikante uitspraak: „Voor een partij van hei protest valt er ai minder te protesteren" Dit is nu wat we hierboven over de blokkade der tevredenheid opmerk ten De Engelse spreker poneerde daarbij de wetmatigheid, dat er steeds minder belangstelling is /oor een af- geronde socia»e verdeling laarmate het gemidaeld InKomen stijgt: men vindt het dan al gauw welletjes. (Zie vernet pag 'o, /f kol.) Raketmotor van VS: 160.000 km per uur (Advertentie) De Nederlandse kustvaarder „Li zard" heeft gemeld, dat op het Noord zeekanaal, tussen de Hembrtng en IJ- muiden een man overboord is geval len. De politie is gewaarschuwd; naar de drenkeling wordt gezocht. De motor werkt als het zeer zeld zame metaal cesium in vloeibare vorm bij wolfram wordt gevoegd. Er ont staan dan positieve en negatieve ionen die met grote snelheid naar rijen elek troden in het achterste gedeelte van de motor schieten. Op het laatste ogen blik worden' zij uit hun baan getrok ken en geven de voortstuwing als zij achter uit de motor stromen. Childs zei dat er geen slijtage is, omdat er geen bewegende delen in de motor zijn. Het staat vast dat deze nieuwe ra ketmotor een belangrijke rol zal spelen bij toekomstige ruimtevluchten, „De mens heeft er reeds meer dan honderd jaar van gedroomd een systeem te ont wikkelen als dat van de ionenmotor. Pas nadat het Amerikaanse bureau voor de ruimtevaart achttien geleer den een jaar lang onderzoekingen voor'dit project liet verrichten, konden de laatste moeilijkheden zilt de weg worden geruimd," aldus Childs. De geleerden tullen nu nog twee vraagstukken moeten oplossen. Een er van is, de uitgedreven ionen te ver hinderen de raket te volgen, waardoor de snelheid zou afnemen. De andere is de noodzakelijkheid van het bouwen van een zeer kleine elektrische cen trale, die de motor van secundaire energie moet voorzien. Een. ionen motor zal raketten zesmaal gemakke lijker kunnen voortstuwen, dan thans mogelijk Is. Dinsdag is bekendgemaakt, dat de zeven mannen, uit wier midden de eer ste Amerikaanse ruimtevaarder zal worden gekozen, binnenkort naar Phi ladelphia zullen gaan voor proeven ter voorbereiding van een eerste reis naar de ruimte in de komende zomer. Er zullen proeven met de mannen wor den genomen in de grootste centrifuge ter wereld. Deze eerste reis naar de ruimte zal een raketreis over een lange afstand moeten worden zonder dat de raket in een baan om de aarde komt. De Ver. Staten hopen in 1961 een man, in een baan om de aarde te brengen. Zoals gemeld, bèeft Bernard Bal- tink, eerste dirigent van het Radio Philharmonisch Orkest, onlangs een aanbod ontvangen vaste dirigent te worden van het symfonie orkest van Minneapolis. Daar Haitink contractuele verplich tingen heeft met het Concertgebouw orkest hij zal onder andere van 8 april tot 8 juni te zamen met Jochum een toernee met dit ensemble door ar Verenigde Staten gaan maken - heeft hij voor dit vererende aanbod bedankt. Wel zal hij af en toe als gastdiri- gent van het symfonie orkest van Min neapolis optreden. I Advertentie Zon onder (Van een onzer verslaggevers) Dinsdagmorgen is de ruim zes maan den oude baby, een meisje, van de fa milie G. van Otterlo te Apeldoorn, toen haar moeder haar een wasbeurt gaf, van de tafel gevallen. Het ge beurde toen mevrouw Van Otterlo zich een ogenblik omdraaide om iets te pakken. Het kind kwam heel on gelukkig terecht en is korte tijd later overleden. (Van onze correspondent in Hollandla) Gistermorgen zijn de Papoea-ar- beiders van het houtbedrijf Stichting Agrarische Bedrijven te Manokwari (Nieuw-Guinea) in staking gegaan uit protest tegen een nieuwe loon regeling die zonder overleg was in gevoerd en die naar het oordeel van de Papoea's nadelig voor hen zou zijn. Een vertegenwoordiger van de vakvereniging heeft getracht te be middelen, maar dit had geen resul- taat, daar over de regeling in Neder land beslist was. De adviseur van het christelijk werknemersverbond op Nieuw-Gui nea, de heer H. M o e s, vertrekt van daag uit Hollandia naar Manokwari om te trachten de zaak te regelen. DE Franse minister van Financiën Antoine Pinay, werd gisteren door journalisten en radioverslaggevers be stormd,. toen hij het Elysée verliet na een bespreking met president de Gaulle. De minister heeft gedreigd te sullen aftreden als bepaalde maat regelen, door collega-ministers aange kondigd, doorgang vinden. Vandaag zou Pinay opnieuw een onderhoud hebben met de Gaulle. Waarschijnlijk zal dan een beslissing vallen. De Franse .minister van Financiën. Antoine Pinay, heeft gistermiddag een onderhoud met de Ganllé gehad. Er is waarschijnlijk nog geen besluit ge vallen over het al of niet aftreden van Pinay, want vanmiddag zal de minister opnieuw een bespreking met de president hebben. Pinay, die lid is van de Conser vatieve partij, heeft ernstige me ningsverschillen met premier Debré en andere gaullistische leden van het kabinet over de economische poli tiek, de NAVO en de Europese in stellingen: Pinay verklaarde gisteren, dat hij „in een ontspannen en hartelijke sfeer" met de Gaulle de kwesties had besproken „die op het ogenblik het onderwerp zijn van een pers campagne". In Parijs wordt over het algemeen aangenomen, dat Pinay zal aftreden. Mogelijk zal dit er toe leiden dat zijn party in de oppositie gaat. President de Gaulle heeft ook de 57-jarige gouverneur van de Bank van Frankrijk, Wilfrid Baumgartner, ont vangen, die wordt genoemd als mo gelijk opvolger van Pinay. Baum gartner zou echter nog aarzelen of hij een mïnistersfunctie zal aanvaarden. In welingelichte kringen te Parijs is gezegd, dat Pinay de functie van minister - van Staat, speciaal belast met de coördinatie van de economi sche en financiële politiek, is aan geboden. Een inwoner van Velsen, EL J. 3Vf„ vordt ér van verdacht in de jaren 1951 ot en met 1959 fraude's gepleegd te ■ebben tot een bedrag van ruim een on. Hij is ingesloten. De arrestatie geschiedde door de po- itie van Velsen in samenwerking met :e fiscale opsporingsdienst te Amster dam. H. J. M. wordt verdacht vanver- duisteringen, diefstal en vervalsing ten, ladele van een elders gevesü-Je fir- na. President Soekarno van Indonesië heeft dinsdag met een decreet de vol ledige controle over de Indonesische politieke partijen aan zich getrokken. Hij heeft daarmee ook de macht ge kregen de partijen te ontbinden, indien hjj dat nodig acht. De president heeft daarmee de absolute macht gekregen- Bovendien heeft de Indonesische president een nieuwe massale poli tieke organisatie ingesteld, het „na tionale front" waarvan hijzelf de lei der zal zijn, en het opperste staats lichaam waaraan hij verantwoording schuldig zal zijn, het „volkscongres". Dit parlementaire lichaam zal wor den samengesteld uit gekozen verte genwoordigers van de gewesten, leden van het huidige parlement en leden van „functionele groepen", die zullen worden aangewezen door de president. De president heeft 'iédere Indonesi sche burger opgeroepen lid te worden van het nationale front. De taak van dit front zal zijn mee te werken aan het drieledig doel, dat de regering zich heef t gesteld 1. De voltooiing van de Indonesische nationale revolutie. 2. Het bereiken van een goede en voorspoedige gemeenschap door air- gemeneontwikkeling en opbouw, 3. Het brengen van „West-Irian" (Ne derlands Nieuw-Guinea) binnen de Indonesische republiek. (Van een onzer verslaggevers) Gisteravond is op een jachtterrein op de Veluwe, in de omgeving van Deelen, om het leven gekomen, de heer Paul. J. M. Deiters, een der vier di recteuren van de N.V. Eeerste Neder landse dames- en kindermantelsfabriek H. Berghaus. De heer Deiters had een hert aan geschoten, waarna hij op het dier wilde toelopen om het een genade schot te geven. Terwijl de heer Dei ters dit deed, viel hij, waarbij zijn jachtgeweer afging. De kogel raakte hem dodelijk. De heer Deiters, die de leeftijd van 45 jaar bereikte maakte deel uit van het hoofdbestuur van het Centraal So ciaal Werkgeversverbond: hij was voor zitter van de Hogere Technische School voor de confectie-industrie „Mr. Koet sier", te Amsterdam, voorzitter van de stichting „Amsterdam - Fashionweek" en lid van verscheidene commissies- Zijn plotselinge dood heeft in de we reld van de Nederlandse textielindu strie grote verslagenheid gewekt. t MÏ£: i&i T.VEE SCHOLEN staan er naast elkaar in het Livn- burgse plaatsje Eygelshoven en loch hebben kinderen vrij. De oude school (rechis) is zo oud en vervallen, dat men de deuren heeft gesloten. Men durft de kin deren er niet langer binnen te laten, omdat de kans op ongelukken allerminst uitgesloten is. Dit school gebouw zal binnenkort gesloopt moeten worden. Inmiddels echter is, vlak naast de oude school, een geheel nieuw schoolgebouw (op de foto: links) ver rezen, dat de meer dan 250 kinderen makkelijk zou kunnen bergen als er maar verwarming was. Het schoolbestuur en het gemeentebestuur kunnen het echter maar niet eens worden over de blijkbaar ook in de mijnstreek actuele vraag: kolen of oliestook? Het gevolg van het meningsverschil is dat er tot nu toe helemaal geen verwarming is. En men kan de kinderen, nu de winter eerst goed begint, moeilijk in de kou laten werken. DUITSE kantoorbedienden zouden op vele plaatsen In Groot-Brit- tannië zijn ontslagen als represaille voor de golf van anti-joodse Incidenten in de bondsrepubliek. Een zeer bekende' Londense zaak heeft-alle artikelen van Duits fabri kaat, zoals schrijfmachines, "jassen en schoenen, uit de etalagekasten gehaald en orders voor Duitse firma's inge trokken, aldus meldt het Londense blad Daily Herald. Volgens het blad is een rapport van deze opmerkelijke uitbarsting van anti-Duitse gevoelens naar Bonn ge zonden door de Westduitse ambassade in Londen. Volgens het blad heeft de perschef van de ambassade, dr. Heubener, ver klaard, dat de ambassade een lijst heeft van Britse firma's, die kortelings Duit sers hebben ontslagen. In de meeste gevallen is het personeelslid uitdruk kelijk gezegd dat hij werd ontslagen gezien de jongste gebeurtenissen in Duitsland. omtrent het verleden van vroegere nazi's." Robin Smyth, de correspondent van het blad in Berlijn, meldde dat geen enkele buitenlandse journalist thans de dossiers van 10.000.000 nazi's en hun vroegere misdaden onder Hitier, mag inkijken. Zelfs de aanvragen die via het ministerie van Buitenlandse .Za ken van een westelijke mogendheid werden ingediend, stuitten op „Ade nauers ijzeren gordijn van geheim houding", aldus Smyth. De dossiers worden bewaakt door Amerikaanse militairen in een villa in Berlijn. „Zij bevatten de waarheid over het Nazi-verleden van drie vooraanstaande Westduitse politici en over duizend in hun functie herstelde rechters en advocaten", -aldusSmyth. 1 Meer dan 5000 personen hebben dinsdagavondte Parijs deelgenomen aan een bijeenkomst welke was georga niseerd door de internationale bond tegen hét anti-semitisme. Joodse, rooms-katholieke en protestantse-gees telijken en politici voerden het woord. President Eisenhower heeft het Ame rikaanse joodse congreseen brief gezonden waarin hij. verklaart dat men het virus van de onverdraagzaamheid zich geen centimeter inec-r kan laten verspreiden omdat het een bedreiging vormt voor de vrijheid en de eerbied voor de mens in de gehele wereld. „Op het ogenblik willen wij de na men van de betrokken firma's nog niet vrijgeven, evenmin als de namen van de ontslagen Duitse personeelsleden. Wij zijn bang. dat de publiciteit zou kunnen leiden tot verdere incidenten en dat meer werkgevers ertoe zouden worden gedreven soortgelijke dwaas heden te begaan", aldus de perschef. Het Britse blad Daily Mail heeft in tussen de Westduitse kanselier dr. Adenauer beschuldigd van het leggen van een censuur „over de waarheid (Van een onzer verslaggevers) <N vrijwel geheel Europa blijft de vorstsituatic voortduren, zo deelt het KNMI in De BHt mee, In het oos ten en zuidoosten van ons land kwam de afgelopen nacht op vele plaatsen strenge vorst voor. Het vliegveld Dee len meldde met vijftien graden vorst de laagste temperatuur. Op de wegen van West-Nederland, Groningen, het noorden van Drente en in Limburg ten zuiden van Roermond ligt een dun laagje sneeuw. Het heeft in geheel Noord-Holland gesneeuwd, met uitzondering van Amsterdam en omgeving en het Gooi. De KNAC We geninformatiedienst (tel. 070614.241) deelde ons vanmorgen mee dat geen der wegen gevaarlijk' glad is. Alleen op de weg van Weert naar Maaseik, die via België loopt, moet men voor zichtig z«n. Er is overal goed gestrooid. Het KNMI verwacht dat de wind in ons land morgen zal toenemen. Over Scandinavië beweegt zich namelijk een gebied van hoge druk naar het zui den. Voor vannacht wordt matige tot strenge vorst verwacht. De kans op sneeuwbuien blijft bestaan. De alge mene verwachting is dat de vorst nog verscheidene dagen zal aanhouden. Vandaag zouden verscheidene 5? Grote schade werd aangericht bij een aanvaring, die gistermiddag bij Lobith plaatsvond tussen het Duitse motor schip „Holsatia" en de motorschepen „William", „Walter" en „Roelofje". De „William", die met hont geladen was, liep zo'n groot gat in het achterschip op dat dit schip aan de dnitse zijde van de rivier boven Lobith aan de grond moest worden gezet. Het achterschip ligt geheel onder water. Terwijl de „William" (schipper Van Ingen, gedomiliceerd te Nijmegen) bo ven Lobith op weg naar Emmerich voer, werd het aangevaren door de Hol satia, waardoor dit laatste dwars in de rivier schoot en daardoor ook in aan varing kwam met het Duitse motor tankschip Walter en het Nederlandse motorschip Roelofje. Het Duitse tankmotorschip Walter, dat leeg van Duitsland kwam, kreeg eveneens zware schade een gat in de zijde en zal waarschijnlijk naar een_ werf worden gesleept. Het motor schip Holsatia kon de reis op eigen kracht voortzetten, terwijl de schade van het motorschip Roelofje van minder belang is. schaatswedstrijden gehouden worden. Ook voor morgen zijn er enige vastge steld, nl. in Eelde: (kortebaanwedstrijd voor vrouwen), Buinerveen (Dr.) (kortebaanwedstrijd voor mannen), Zeyen (Dr.) (kortebaanwedstrijd voor junioren) en Odoorn (Dr.) (kortebaan wedstrijd voor -vrouwen). De Nederlandse Spoorwegen hebben op uitgebreide schaal proeven geno men met een nieuw soort reflecterend vest, ter bescherming van het perso neel, dat bij slecht zlcbt, mist of vroeg invallende duisternis op de spoorbanen moet werken. Geregeld komen arbeiders om het leven, doordat ze tijdens hun werk worden aangereden door treinen ot auto's. De vesten voldoen bij de Spoor wegen uitstekend eventueel iets ter navolging in andere „gevaarlijke be. roepen'?

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1