11 Duizenden mensen geïsoleerd op bovenverdiep ingen FLEXA 15.000 inwoner s Redders tot aan middel in het ijskoude water Hulpacties snel op gang Rusland krimpt - met 1,2 miljoen man - in Vorst strenger sneeuwval na r De crisis dan het socialisme SCHILDER ZELF MET Gladheid handicapt evacuatie Meenemen wat te redden valt Wedijver met Westen Winter toont in het noorden grimmig gezicht be verf voor het schiloerfeest jUKENS-TJALLEMA MODUKÏ Dr. J. van Baal legt enige functies neer Moskou werkt aan „onvoorstelbaar" wapen r DONDERDAG 14 JANUARI 1960 'T t "V NEGENTIENDE JAARGANG No. 4499 J Directeur: H. DE RUIG Zie verder pag. 5, le kol.) (Van een onzer verslaggevers) ET Amsterdamse Tuindorp Oostzaan (15.000 inwo ners) is vanmorgen door een ernstige watersnood .L ii getroffen. Kort na zeven uur verraste het water, dat binnenstroomde via een doorbraak in de oostelijke dijk langs het zijkanaal H vlak bij de bocht naar het Noordzeekanaal de bewoners, die snel een heenkomen moesten zoeken naar hoger gelegen gedeelten van het tuindorp. Duizenden zagen geen andere kans dan naar een bovenverdieping te vluchten, waar zij door het water werden geïsoleerd, toen dat in de loop van de morgen snel bleef stijgen en het gehele dorp «verstroomde. Tegen de middag stond het snel stijgende water reeds anderhalve meter hoven de straten. Radio-autowagens van de Amsterdamse po litie, die in grote getale werden ingezet, reden door de overstroomde stralen om de geïsoleerde inwoners te adviseren desnoods door het water naar de evacuatiecentra te waden daar men niet wist hoe hoog de vloed zou komen. Duizenden waadden tot aan hun middel in het ijskoude, smerige water om gezinsleden en buren in veiligheid te brengen. Slechts weinig huisraad kon naar de dijk worden gebracht. De mensen moesten zich redden met niet meer van hun bezittingen dan de kleren die zij droegen. T-TTITOsh Ton voor kerkbouw bij de Lutheranen Zie verder pag. 5, 4e kol.) Inmiddels heeft de winter In het noorden een grimmig aanzien gekregen. De door een harde noordoosten wind voortgejaagde sneeuw vormde op rommige plaatsen grote hopen. De treincnenloop onder vond in het noorden voor het eerst overlast. jj li* •e u Rotterdam: Witte «e Wttmuam zs leiei U37uu Pöstött» 1113 Pusuriro .Ne 13151^ Kla en tend ïenst «Bonnementei jw— t» .SU uuï ZaterdnB! 1*7 18 uur f'.eluon ilill» VGwvenhage Huvzenspiem feietoor iH34ir< .3 amen: Postbus iu9t Poigirr No 124887 Klnehtendtenst 18 3d—ID 30 seieloon 382389 Dordrecht: Soutwee 13? Teiei «570 Schiedam' Thomas ft Kempisstraat 8 a Telef 65431 AbonnementaprU» Si cent oer wees 1 2 63 oer maand IJ8 oer kwartaal Lnaae nummers IS e*rrt Versehitnt daeelOxi (Geldig tot vrijdagavond) MORGEN OPKLARINGEN. Aanvankelijk nog plaatselijk sneeuw, later opklaringen. Langs de kust aanvankelijk krachtige, overigens matige wind tussen noord en oost. Matige, in de vroeger ochtend plaatselijk strenge vorst. Morgen: ion op: 8.43. Onder: 16.56 Maan op: 18,58. Onder 9.04 HnntrirerjaetPur* l)t J A H J S BKU1NS BDOf DB geestelijke achtergrond van het socialisme is in het huidige di lemma*) van centrale betekenis. Ui het hart zijn de uitgangen des leven tn ook voor een politieke partij is be llissend de stootkracht van een gees telijke impuls. Ook al is dan het eigenlijke marxis me overal ln het Westen vrijwel af gezworen, feit is, dat de socialistische trekkracht steeds die der ontevreden heid is geweest De roep ging uit naar de „verworpenen der aarde" en later •was het appèl in hoofdzaak gericht op de massa, voor lotsverbetering van deze massa: door het volk, voor het volk. In wezen was dit een stimulering van het menselijk egoïsme, al kon de «trijd ook worden gevoerd op het vlak van „de rechtvaardige verdeling van het nationale inkomen" Maar wan neer dan nu de grote eisen vervuld gijn ln de „welvaartsstaat" (zeker niet ontstaan door het socialisme alleen of voornamelijk, dat bleek ook in Utrecht) of in zicht gekomen, en wanneer .dan nu ontevredenheid voor tevredenheid heelt plaaU gemaakt en de trekkracht van het egoïsme teloor ging, hoe moet het dan verder? WATERSNOOD TREFT TUINDORP HET socialisme loopt op tegen ,.de muur der tevredenen en voida- nen". Er Is het verloop. „Deze tijd is tegen ons", zegt drs. J. M den "uvl, de directeur van de dr. W. Beekman- stichting. De tijd is tegen het socialisme, in dien dit op ideologisch zand is gebouwd. Indien het geen geestelijke achter grond heeft. Het Is dan ook geen won der, dat op de conferentie te Utrecht prof. dr. W. Banning, zich stellend op het vlak van het christendom, het „non possum" uitsprak: ik kan geen socialistische ideologie (meer) erken nen; thans is er voor een socialistische ideologie geen plaats mesr. Ideologie la niet alleen nuttelo zij is ook scha delijk. Waarom toch dit woord gebrui ken was de cri de coeur dat maar misverstanden oproept? Socialis me legt geen beslag op de mens als totaal, is geen wereldbeschouwing. Het socialisme is pluralistisch ge worden, d.w.z. het kan allerlei kanten uit. Deze spreker zag drie viakken, waar van het eerste bóven dat van het so cialisme uitgaat, waarop de diepste vraagstukken van het leven thuishoren. Een „ethisch mensenbeeld" dat een der opponenten hem had voorgehou den, kon hij voor het socialisme niet aanvaarden „wie niet verder gaat. is te beklagen" een „fatsoenlijk le ven met de naaste", door een der an dere sprekers aan de hand gedaan. Is al te goedkoop. GELIJK hieruit blijkt, ondervond prof. Banning, niet minder dan Crossland op het politiek sociale vlak. heftige bestriidmg: „als we de ideolo gie loslaten, verzandt de beweging." „Ik waarschuw tegen prijsgeving van de socialistische erfgoederen „is klassen-loosheid ook ai ideolo gie-loosheid?" „Wij behoeven veel stérker ideologie" „Als wij de-ideolo giseren, houdt de partij op partij te zijn." Zij, die zo fel opkwamen voor hand having van de term ideologie streden evenzeer, voor behoud van al de an dere oude klanken van net socialisme als „het socialistisch patrimonium" en wij kunnen dit verstaan Prof. Ban ning wierp hun het verwijt van con servatisme tegemoet en Kwam daar mede op het terrein van Crossland, die Immers ook alleen de huidige con crete situatie (en dan nog wei gefor ceerd gesteld) kon aanvaarden Met grote kracht en warmie trad prof. Czernetz in het kri.it voor een ethisch fundament voor het socialis me, als „het grootste avontuur der mensheid", dat nog zo grote taken te vervullen had, waarbij hii Inzonderheid verwees naar het sowj et-gevaar en de onder-ontwikkelde volkeren Adverten tie) IN ADAM De volkomen onverwacht rek. n ramp trof het tuindorp op het ogenblik dat de meeste mannen reeds onderweg waren naar hun werk in Amsterdam zodat de vrouwen plotseling alleen stonden voo:r de evacuatie van hun gezinnen en er slechts leer weinig huis raad gered kon worden. Door het ijs koude water kon men al. Met na de kinderen ln veiligheid gebracht te hebben terugkeren naar de wonin gen om meubilair en kleding te red den. Het tuindorp ligt in een kleine polder die, volgens deskundigen niet te redden is. Het water stormde vanmorgen met grote kracht door het zich snel verwijdende gat en stuwde steeds sneller naar binner; Met vrachtwagens begon men de dijk aan de andere kant van he* zijkanaal met puin en grond te ver sterken, daar deze door de werking- van het water eveneens op doorbre ken stond. Vele inwoners van Tuindorp-Oost- zaan poogden hun bezittingen op eer hoger gelegen verdieping in veiligheic te brengen. Het water nam echter zc snel bezit van het dorp, dat de politif met radiowagens door de ondergelope: straten moest gaars rijden om de be woners door middel van luidspreker, bevel te geven allereerst om het eige: leven en dat van de huigenoten t< denken. Enige hoger gelegen huizenblokke» en twee scholen werden aangeweze als verzamelplaatsen, vanwaar me» zou pogen de mensen eerst met bus sen en eventueel later met motorbotei naar elders te evacueren. Het Amsterdamse Gemeente "Ver voerbedrljf «oud vanmorgen eerst ach en later méér bussen om de evacuati te versnellen. Vrijwel de gehele poll tiemacht was op de been om hulp t> bieden, het wegennet af te zetten en d< orde te handhaven, Talloze bedrijven met name d< NDSM zonden grote vrachtwa gens om meubilair en kleding af ti voeren, maar deze wagens konde om halfnegen het tuindorp al met meer in en moesten op een hoog gelegen weg door het dorp en de dijk er langs blijven staan. Honderden automobilisten in Am sterdam. die naar het centrum onder weg waren, stelden hun wagens ter beschikking aan mannen, die ijlings van hun werk naar huis terugkeerden Veler» waren door huisgenoten gewaar schuwd, althans zolang men van de te lefoons in het tuüadorp gebruik kon naken vele anderen werden door po litieauto's gewaarschuwd. Een zeer ernstige handicap bij net reddingswerk vormden de spiegel gladde wegen naar het dorp. Ook het zeer koude water belemmerde de red ders. die nochtans zonder laarzen in vele gevallen tot aan het middel door het water waadden om zieken en kleine kinderen naar de dijk te brengen. Op de dijk ontdekten de wanhopige mensen dan, dat er een totaal gebrek aan vervoermiddelen bestond, aodat zij soms kilometers met kletsnatte kleren moesten voorstrnmpelen om op een punt te komen vanwaar men de men sen kon afvoeren. ül!!l!!lll!!llli!llllili!lll!lilU!j!liaillliiillHII!!llillilllill!!lijll!t Dr. J. van Baal. de vorige gouver neur van Nederlands Nieuw-Guinea, heeft het volgende meegedeeld: „Het oordeel der Nederlandse re gering over de uitoefening van onwettige censuur in Nederlands Nieuw-Guinea heeft ook mijn naam niet onaangetast gelaten. Over dit oordeel in debat te treden wens ik niet. Wel heeft een en ander mij aan- 'eiding gegeven, af te treden als waarnemend voorzitter van de Ko ninklijke Vereniging „Oost en West", als voorzitter van de Gereformeerde vereniging voor ziekenverpleging en als voorzitter van de commissie van advies inzake Nederlands Nieuw- Guinea van de Antirevolutionaire Partij." Premier Chroestsjew heeft de Opper ste Sowjet meegedeeld dat de Sowjet- Ünie een nieuw, onvoorstelbaar wapen in voorbereiding heeft. Dit wapen bevindt zich thans nog in de dossiers van de geleerden, aldus Chroestsjew. 'Gepakt en gezakt, met medeneming van het allernoodzakelijkste huls- raad dat zij Inderhaast konden grijpen, begaven de bewoners van het overstroomde gebied zich van morgen door het ijskoude water naar de Verzamelplaatsen, waar ge tracht, werd hen niet autobussen .pn particuliere auto's zo snel moge lijk te evacueren. ■iiif y (Van een onzer verslaggevers) HET hoofdbestuur van het Xederlandsche Roode Kruis heeft voorbereidingen getroffen voo*- hulpverlening aan de ge- trc/fen bewoners in Amsterdam- Noord. In het Centraat Kampen- magazijn zijn honderden bedden gerequireerd. die in vrachtauto's zijn geladen. Zo nodig kan ter stond naar het rampgebied wor den gereden. De wegenwacht van de ANWB is in alarmtoestand gebracht. Twintig minuten na de melding waren reeds zes man op weg naar de plaats van de dijkdoor braak, Om tien uur waren drie inspectiewagens aanwezig. De wegenwachtploegen beschikken over mobiele radio-installaties. De minister van Defensie heeft opdracht gegeven vier compag nieën infanterie gereed te heb ben. behorende tot het hoofdste delijke garnizoen. Politie- en marechaussee-eenheden regelen hel verkeer en handhaven de orde. Ook de Koninklijke Marine is paraat. Vijftien zgn. „dinghies" rubbervlotten, zijn naar Amster dam overgebracht. leger Stormachtige ontwikkelingen hebben zich de laatste 24 uur voor gedaan in de Sowjet-Unie. 1. Premier Chroestsjew heeft vandaag voor de Opperste Sowjet bekendgemaakt dat Rusland van plan is de omvang van zjjn strijd krachten te verminderen met 1.200.000 man. 2. Vannacht heeft Moskou bekendgemaakt dat het ministerie van Binnenlandse Zaken Is opgeheven. De werkzaamheden van dit ministerie zullen worden overgeheveld naar de ministeries van Binnenlandse Zaken van de vijftien Sowjet-republieken. 3. Kiritsjenko, de man die altijd werd beschouwd als de rechter hand van Chroestsjew, is naar Rostow gestuurd. Dit wordt gezien als een degradatie. Chroestsjew bood vandaag zijn „een zijdig ontwapeningsplan" aan in een speciale zitting van de Opperste Sow jet, die er zeker snel haar goedkeu ring aan zal geven. Met nadrukkelijke Een beeld van een van de over stroomde straten, waarin het water later in de morgen nog sfeeds bleef stijgen. De snelle evacuatie leidde tot trieste tonelen, omdat terugkerende mannen hun gezinnen niet meer in de onder water staande woningen vonden en niemand hen kon zeggen waar zij waren. Een lange rij van slachtoffers had zich op de gladde dijk opgesteld om de door het water wadende mensen naar boven te trekken. Een moedige rode-kruisverpleger, in zijn dagelijks kledij en hevig verkleumd, wist de in een deken gewikkelde tienjarige Ma rian Houben tn veiligheid te brengen Het kindje is ijlings naar een zieken huis overgebracht. De actie voor kerkbouw van de Evangelisch Lutherse Kerk bereikte gisteren een bedrag van 100.000 gul den. Onder de bijdragen voor deze actie is ook een belangrijke gift van prinses Wilhelmma. Buiten deze landelijke actie om is in Haarlem nog 30.000 bijeengebracht voor de bouw van een nieuwe lutherse kerk in deze stad. Op het Noordeinde te Zevenhuizen is het 4-jarig zoontje van de heer M. van Leeuwen, toen het plotseling de straat overstak, door een auto aangere den. Het kind is spoedig daarna over leden. Het winterweer duurt voort: verwacht werd vanmorgen dat de vorst morgen, na het passeren van een sneeuwstoring weer zal gaan toenemen. Het KNMI verstrekte ons vanmorgen het volgende overzicht; Een deel van de depressie boven de Balkan maakte zich van het hoofdcentrum los en trok over Duitsland in de richting van ons land. Het veroorzaakt in het gehele land sneeuw bij tijdelijk wat afne mende vorst. In Duitsland lag van morgen op veie plaatsen 10 A 20 cm sneeuw. Een andere depressie trok van Engeland naar Zuid-Frankrijk, ver gezeld van sneeuw en regen. Achter deze depressie om drong de koude continentale lucht ook over het ge hele gebied van de Britse eilanden door. In het noorden handhaven zich enkele krachtige hogedrukgebieden De hoogste luchtdruk werd van morgen boven Groenland aange troffen. Ook boven Scandinavië ligt noc een krachtig hogedrukgebted, maar dit wordt boven Noord-Scandmavit een weinig aangetast door een de pressie bij Nova-Zembla. In ons land zullen morgen na het passeren van de sneeuwstoring weer opkla ringen voorkomen, waarbij de vorst weer gaat toenemen. Het winier- weer duurt dus voort. Vanmorgen vroeg was in Eelde reeds vUf centimeter sneeuw gevallen. De minimum temperatuur, gisteravond co- meten. was min tien graden. Vanmor gen om acht uur was de temperatuur gebaren deelde de Russische premier de 1300 afgevaardigden mee, dai de sterkte van de strijdkrachten thans 3.623.000 bedraagt en teruggebracht zal worden tot 2.423.000 man. Chroestsjew deelde mee, dat op 8 mei 1945 de sterkte van de Russische troepen 11.365.000 man was. Hij zei dat dit aantal omstreeks 1948 was terugge lopen tot 2.874.000 man. „Daarna kwam de NAVO-dreiging en de atoomchantage", aldus de pre mier. Hij voegde er aan toe, dat uit hoofde hiervan de troepensterkte in 1955 weer gestegen was tot 5.763.000 man. Chroestsjew zei. dat de nieuwe sterk te veel minder is dan die voorgesteld door Amerika, Engeland en Frankrijk in 1956. Verklarend dat geen overeenstem ming bereikt werd over dit eerder ge dane internationale voorstel, zei Chroestsjew. dat de Sowjet-Unie be sloten heeft deze unilaterale stap te nemen „zonder uitstel en zonder voor waarden." Chroestsjew zei. dat de Sowjet-Unie in staat is deze vermindering toe te Dassen zonder schade toe te brengen Zie vertier pasu 3. 6e kol.ï op Eelde min drie graden. Op het vliegveld Deelen werd gisteravon-J om acht uur de laagste temperatuur in om land gemeten: 14 graden. Stuifsneeuw woei vanmorgen tns- sij de koppeldozen van de diesel- elektrische treinstellen en ook wer den enkele semen gestoord. De eer ste trein uit Leeuwarden kwam van morgen met een vertraging van on geveer tien minuten in Groningen binnen. De trein van halfzeven uit Groningen naar Delfzyl had tien mi nuten vertraging. Ook de autobus- diensten hadden vertraging Tijdens het spelen op het ijs van een vijver bij de Pieter Zeemanstraat ln Eindhoven is de negenjarige Johan Wouters in een wak terecht gekomen en verdronken. Zijn achtjarig mak kertje Jan Aart. die met enige andere vriendjes trachtte Johan uit het water te trekken, kwam zelf in het koude nat terecht. Hij werd door toegeschoten volwassenen op het droge georacht. Het stoffelijk overschot van Joh*; Wouters is later door de brandweer opgedregd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1