Geslaagde jaarvergadering Schiedamse C.B.C. KERK EN SCHOOL J. F. den Tonkelaar vertelde over het werk van K.N.M.L WATERWEG IC. VAN KOOPHANDEL ONTVING MERKWAARDIGE BRIEF DRINKWATERVOORZIENING VRAAGT DE AANDACHT Jubilarissen gehuldigd Vlaardingen Schiedam Herrieschoppers in autobus Afsclieid van B. G. IIo ogend am Films voor de jeugd Volkstuinders vergaderden Olicbollenaclie Afscheid en jubileum bij bedrijven Voetbalprogramma S.V.C.-tams kwamen goed voor de dag Nieuwe officier bij kantongerecht Door ijs gezakt Rozenburg Zilveren jubileum gemeentesecretaris Van trap geduwd Voetbal voor zaterdag Afscheid H. Soeters van het Rode Kruis Burgerlijke stand van Rotterdam Hoek van Holland Ouderavond Hervormde Zondagsschool Nieuwe kleedkamers voor voetbalclubs Oliebollen brachten 3000 op Maasland Westlandse Uniedag Nederlandse theoloog professor in Genève? I Prof. dr. H. Gelissen eredoctor in Leuven Begrotingsdebat Provinciale Staten Kerk en samenleving in provincie Drente BENOEMINGEN Brand in woning Stimulering van particuliere bouw Antwoord van teenagers op antisemitisme 2 TROUW Donderdag 14 januari I960 Koninginnebrug gesloten Ingebroken maar niets meegenomen Conflict Kuvper-Heemskerk Bü de ingekomen stukken bevond Been algekneid VeilmgDencnten Verkeersvraagstukken Zaalvoetbal Heropening kleuterschool Tankauto reed iiosjes in _dat in industrieker B-driehoek Financiën Streekplannen SCHIEDAM. Woensdagavond hield de Christelijke Bedrijfsgroepen Centrale afdeling Schiedam, haar Jaarlijkse feest avond in de grote tast van gebouw Irene. Dexe vereniging hestond Juist 55 Jaar. waardoor het een feest van dubbele be- tot zijn recht komen. Aldus hoofdbe stuurder C. v. d. Wal. Vervolgens kwam de huldiging van enkele jubilarissen aan de orde. Wegens hun 25-jarig lidmaatschap gold die hul diging de heren D. Deyl, D. Gonlag en tekenis was, mede doordat tevens enkele jM. Westerveld. Hiervan waren aanwezig Jubilarissen werden gehuldigd i.v.m. hun de heer Gonlag en mevrouw Westerveld. die haar man verving wegens ziekte. Na veel waarderende woorden aan het adres van de Jubilarissen speldde hoofdbe stuurder v. d. Wal bij mevrouw Wester veld en de heer Gonlag het gouden bonds insigne op de bor t en overhan digde hij de oorkonde, "levens ontvingen de jubilarissen namens de groep Schie dam een taart. Het daverende applaus van de aanwezigen onderstreepte nog voor het 25-j*rlg lidmaatschap. Penningmeester Goudzwaard heette in zijn openingswoord alle aanwezigen een hartelijk welkom toe. Onder die aan wezigen bevonden zich diverse afgevaar digden van het hoofdbestuur en de Chr. Besturenbond. In een fel betoog bra -nt spreker in herinnering, dat 55 jaar geleden al een felle strijd gevoerd is om het sociale onrecht van toen recht te zetten. Toen j eens extra de waardering hield men al voor ogen, dat Jezus trouwe lidmaatschap. Christus het voorbeeld is van vrijeNa de pauze die voorafgegaan werd arbeid en men ijverde hard voor vele met het staande zingen van het bonos- sociale rechten. „Nu is dat nog zo en i lied, trad het Schiedams Tcmeel voor we moeten oppassen niet meegesleurd het voetlicht om het blijspel in 3 be te worden in het tempo van de heden-1 drijven „Pukkel en Pukkel'* ten tcmele daagse wereld. Als- Christelijke Vak- te brengen, beweging moeten we al het mogelijke doen om de sociale toestanden niet te doen verslechteren, maar te verbeteren. Hoofdbestuurder C. v. d. Wal sprak ook een krachtig propagandawoord op deze feeetvergadering. Hij somde tal van verbeteringen van de laatste jaren op, die er op wezen, dat er heel wat is bereikt Maar de activiteit moet blijven. Hij vroeg zich af,- hoe het komt, dat men tegenwoordig veel minder offers durft te brengen voor het werk van de. Chris telijke vakbeweging. Veertien jaren lang hebben we geleefd onder de geleide loon politiek, weliswaar in overleg met de diverse groepen van vakverenigingen. De eerste stap op de weg naar eigen verantwoordelijkheid is nu gezet en voor 1 april worden nog diverse plannen be sproken en zal het gehele complex pro blemen onder de loupe zijn geweest Een voorzichtig en verantwoord beleid is en blijft noodzakelijk, gedragen door een principiële overtuiging. De Christelijke vakbeweging moet een zaak worden van gebed en dagelijkse bespreking. Onze plaats in de maatschappij moet nog beter om jnomisehe zaken voor de bouw van een nieuw kantoorpand voor de Kamer mot 'de daaraan verbonden grondtransaetios tot een maximum bedrag van S04.00Q.— Een groot aar.tat subsidies voor I960 VLAARDINGEN. Voorafgaande aan wrrel vastgesteld. Daaronder bevond zich l'de Nieuwjaarsbijeenkomst van de Kamer; een bedrag van 4Ü0,-— voor de VVV- DELFT. Uitgaande van het bureau Jeugdzaken van de gemeente Delft wor den op Ift. 19. 20 en 21 januari in het Roxy-theater voorstollingen gegeven van „Vlaskop Smiley". Deze voorstel lingen zijn bestemd voor de leerlingen van het voortgezet onder», ijs (leeftijd tot en met veertien jaar) en beginnen 's middags om kwart voor vijf. Op 18. 19 ert 20 januari wordt voor de oudere leerlingen gedraaid „Pepote. kind van de straat", Deze voorstellingen beginnen 's middags om half vijf. SCHIEDAM. Woensdagavond tien voor twaalf raakten zeven Engelse zeelieden van een tanker uit Pernis, die onder invloed van alcoholhoudende drank verkeerden, in een K.E.T.-bus in de Burg. Knappertiaan te Schiedam door onbekende oorzaak slaags. De Nog geen opvolger is gevonden voor del jaarlijks chauffeur L. H. uit Botterdam zag kans per 1 februari als lid van de Kamer de herrieschoppers achter de bus uit te scheidende (en uiteraard dan ook als krijgen. Zij stapten echter de aan ve bestuurslid» nestor B. G. Hoogendam, die ai reeds vanaf de oprichting van de van Koophandel en Fabrieken voor destreekcommissie Voorne, waaraan na- Beneden-Maas werd een korte vergade-drukkelijk werd gekc-pvld. dat de ver- ring gehouden in de bovenzaal van de; strekking dit seizoen niet automatisch Harmonie. De heer C\ II. Huschmann i inhield, dat de Kamer op deze weg zou werd als voorzitter herkozen, de heer voortgaan. In deze heeft men regionaal P. C. Hoogerwerf ais onder-voorzitter, j ook een grote taak. vooral nu de streek weer toeristen gaat trekken. NED. IIERV. KERK Beroepen te Poortvliet: J. C. Schuur man te Blesken,sgraaf: door de generale synode tot predikant voor buitengewone werkzaamheden (geestelijke verzorging collectief gehuisveste gerepatrieerden in de vier noordelijke provincies iS. v. d. Linde, voorheen predikant in Indonesië, wonend te Deventer. voorkant weer in en nu moest de chauf feur het ontgelden, die een flink pak» Kamer voor de Beneden-Maas lid is en slaag kreeg. De politie, die inmiddelsj gedurende zeer vele jaren ook onder was gewaarschuwd. heeft de beschonken jvoorzitter (tot aan de dag van gisteren zeelieden gearresteerd. SCHIEDAM. De volkstuinersverenl- giag „Nuttige ontspanning" te Schie dam heeft woensdagavond in gebouw Chr. Soc. Belangen een jaarvergadering gehouden. De bijeenkomst werd geopend door de voorzitter, de heer J. W. Zuid geest, die memoreerde dat het afgelopen jaar voor de vereniging goed was ver lopen. Hierna werd het jaarverslag voor gelezen. „Onze vereniging telt op het ogenblik 300 leden", aldus de heer Zuid geest. „het is echter jammer dat slechts een klein aantal de vergaderingen regel matig bezoekt". Ook financieel is de ver eniging zeer gezond. Verder werd op deze vergadering een bestuursverkiezing gehouden. izelfs onder-voorzitter). I Aan het einde van de vergadering wercl de heer Hoogendam in zeer ge voelvolle woorden door de heer Busch- •man gehuldigd. Hot besluit van de heer U, 'Hoogendam om op zijn reeds zo gezegen- 'aardingse VLAARDINGEN. - In de tweede helft I beiden toe en van deze maand wordt er in VuTrdln^n wederom een oliebelle nartie gehouden.e eth er Baars DELFT. In de recreatiezaal van de, - gemeentebedrijven is gistermorgen af- dmgspredikant van de Geref. Kerk in scheid genomen van de heer M. Vijf- f">«'k. die van Midden-Java met verlof winkel en tevens het veertigjarig jubi-;kan wegens gezinsomstandigheden leum gevierd van de heer J. A. C. de, j oma kei r nMet ingang van 1 april Jong. De directeur van de Bedrijven.! Is.h!> beroepbaar. Adres: Loosdrechtseweg -il 11 i lirom i rit li v'ixsiiivne (e KomnnKmn J.. GEREFORMEERDE KERKEN Bedankt vuur Zutdland: A. G. Baaycn te Zuid-Beijerland. Beroepbaarstelllng: dr. A. Wind. zen- Vu Is de afdeling Vlaardingen van de Ned. Chr. Vrouwenbond de initiatief neemster. Zij doei dit ten bate van de actie „I X ZN. Zij Zoekt Zich Zelve deze manier wil m-fi de Christenvrouw haa. b(j de leeftijd thans zijn plaats in te ruimen drage leveren tot de bouw van een dla- 1 voor een jongen», dient te worden geres- cunevwrihuis in Paramaribo, pecteerd. aldus do heer Buschman. Zijn Oorspronkelijk was het de beaoeling spreekwoordelijke kennis van het be- deze actie te ondernomen in de meest drijfsleven heeft de Kamer onschatbare i geeigcr.de maand voor oliebollen decern- diiensten bewezen, constateerde vervol- der. maar ui verband met de gelijk - gend de voorzitter, die daaraan koppel-soorüge actie van „Liefde en Vrede" de een aantal van de belangrijkste func-|w"<?rd dit plan later gewijzigd, ties die C heer Hoogendam voor dei Een 50 dames heeft zich inmiddels Kamer heeft uitgeoefend en zijn gunstige j spontaan opgegeven om de komende eigenschappen, waarom hij zo algemeenweek de bestellingen tc gaan opnemen, werd gerespecteerd.' volstrekte eerlijk-De aflevering van de baksels viAtt hcid en onkreukbaarheid. De woorden plaats ut de laatste week van januari, van de voorzitter werden krachtig onder- i streept. De heer Hoogendam, die reeds bezitter is van de penning van de Kamer. heeft voor de hem toegezwaaide lof op VLAARDINGEN. Drie onbekend bescheiden wijze bedankt. gebleven kinderen zijn woensdagmid- Rautinp-zahpn dug door het 'is B«akt van de vijver i'T'S5 Schiedamsedijk bij de wereld- Voor deze slotfase had de Kamer eenhavenflat. De 18-jarige student W. P aantal routine-zaken afgewikkeld. De'jorissen uit de Van Bleiswijkstraat be- vaste commissies werden voor 1950 her- Eaf ziCh gekleed te water, waarbij hij hanAMM/J TVi* li J imh k nmjs* 11 SCHIEDAM. De vooruitzichten voor fcet spelen van voetbalwedstrijden op zaterdag zijn gering. Slechts drie elftallen komen voor de competitie in het veld, aX GTB. PPSC en GSS. Weliswaar vermeldt het programma ook nog de wedstrijd Rijriborgse Boys tegen •HBSS, maar dit moet een vergissing zijn, omdat deze wedstrijd enige weken terug werd ingelast Toch heeft HBSS er goed aan gedaan, door afgelopen zaterdag met het eerste elftal te trainen. PPSC speelt op Boshoek tegen de be langrijkste concurrent DVO uit Vlaar- dingen Deze club is momenteel lijstaan voerder en de Schiedammers zuBen moe. ten winnen om de laatste kans niet. uit handen te 'gevên. GTB krijgt het wisselvallige Tnvulinrie op bezoek. Reden te meer voor, GTB om geen misstap te begaan. GSS krijgt SVCB te bekampen, waar- wan in Bergschenhoek met 3I werd verforen. Nu het terreinvoordeel er is. mag toch een revanche worden verwacht. SCHIEDAM 8 De Koninginnebrug over de Buitensluit te Schiedam zal op 15 januari van 7 uur "s morgens af, of zoveel langer of korter dan nodig mocht blijken, in verband met de uit voering van herstelwerkzaamheden, zijn afgesloten voor allé verkeer znet uitzon dering van voetgangers. Ook bet scheep vaartverkeer zal hierdoor zijn gestremd. SCHIEDAM. Bij de N.V. Gaasbeek In de Van Kleefstraat te Schiedam is ingebroken. Men wist het kantoor bin nen te dringen, waar alles overhoop werd gehaald. Er wordt echter niets vermist. SCHIEDAM, De team* van de Schie damse Volleybal Club hebben de eerste wedstrijden in het nieuwe Jaar goed in gevet. Dames I won op gemakkelijke wijze van de reserves van overgangs- kjaner DHL nit Rotterdam. Via 15—18, 15—3 en nogmaals 13—1# zegevierden de Schiedamse meisjes met 39. Dames 3 kon het helaas niet tegen het VLaardingse Shell 2 bolwerken en ver loor, tegen de verwachting in met 3L Dames 2 was vrij. Heren I won eveneens na een spannende strijd tegen het'Rot terdamse Phoenix, dat sterke tegenstand bood. Met 30 bleven beide punten in Schiedam. Heren 2 speelde tegen WIK 1. gelijk, hetgeen de juiste verhouding weergaf. Op bet programma staan: SVC3ZVC 3; SVC 2—Smash 1; DOS 1—SVC 1, Ca mee: SVC 2Shell 2; SVC 1DRL 2, heren. VLAARDINGEN. De bekende weer man van de televisie, de beer J. F. den Tonkelaar hield woensdagavond In de Harmonie een causerie voor leden van het Vlaardingoe departement van de maatschappij tot Nat van 't Algemeen. Na een welkomstwoord door de voor zitter van 't Nut, de beer A. van Buysen. gaf de heer Den Tonkelaar, een toelich ting met fraaie kleurendia's van de tot standkoming van het weerbericht. Vele commissies zijn in bet leven geroepen, die bergen werk moeten verzetten, al vorens een weersvoorspelling gedaan kan worden. In het verleden speekie de Ne derlandse natuurkundige Burs Ballot een zeer belangrijke rol in internationaal ge bied, bij de Juiste bepalingen van ver scheidene waarnemingen op weerkundig *^HEet KXML te De Bilt zijn niet minder dan vierhonderd mennen te wezkgeettdd, die allen eet steentje bijdragen, ten einde de juiste weexstoeetand te bepalen, aldus de beer Den Tonkelaar. Ia kort bestek Met de „weerman" alle werk zaamheden van het KNALL de revue passeren, waarbij de prachtige dia's voor een duidelijk en bovendien interessant beeld zorgden. De „weermannen" van De Bilt stellen ook alles in het werk om iedereen die er belang bij heeft, tijdig te waarschu wen tegen nachtvorst Juist nachtvorst is meestal een zeer lokaal versdhljneel en kan zodoende op de meest onver wachte momenten een catastrophe ver- ooraaken, waarvan- het leed niet is. te overzien. Ook Nederland als zeevarende natie met rijn grote scheepvaart heeft enorm veel belang bij het tijdig waarschuwen van slecht weer dat verwacht wordt Ambtenaren van de wind- en storm- waarschuwingsdienat zijn Internationaal verplicht regelmatig infichtingwi te ver schaffen. Door internationale samenwer king zal het nooit voorkomen dat twee zenders tegelijk weerberichten uitzenden, vastgestelde tijden en wel kort na elkaar. Integendeel, juist ieder land zendt op zodat iedere schipper in zijn eigen taal de weerstoestand kan vernemen. Tenslotte vertelde spr. dat er over de gehele wereld ruim tienduizend waarne mingsstations verspreid staan, die bij el kaar een netwerk vormen dat hecht ge stoten ia vanwege de bepaalde tussen afstanden. 51, Hilversum. Eveneens is beroepbaar d-, F. van Vliet, zt-iidiiigsprcdikant van Rot terdam, rui res: Prliiciamveg 13, Soest. deelde de heer De Jong mee dat de Ko ningin hem de bronzen eremedaille van' de Orde van Oranje Nassau had toege-j kend Namens het personeel overhandigde de heer A. Wngenaar de heer Vijfwinkel een armbandhorloge en de heer De Jong een platenspeler met een cadeaubon voor de eerste plaat. GEREI*. KERKEN (VRIJGEMAAKT) Beroepen te Opendc-Surhutstervcen: J. D. Janse, kand. te Breda. GEREFORMEERDE GEMEENTEN Beroepen tc St. Annaland: Chr. van Dam te Rotterdam-Zuid; te Giessendam. A. Elshout te Utrecht. Bedankt voor Boskoop: A. Elshout te Utrecht. DELFT De substituut officier justitie bij het Delftsc Kantongerecht mr. F. Haagen gaat binnenkort zitni functie te Delft verwisselen met die bijl hot kantongerecht of de politierechtbank) te Assen. Zijn opvolger in Delft is neg niet bekend. BOND VAN* VRIJE EV. GEM. Beroepen te Gorinehem. tevens als pred. 'voor de Binnenlandse Zending: J. Moer- i land te Wormerveer. tevens predikant YIn.Ivoor de BZ. DELFT. Dinsdag 26 januari houdt het genootschap ..Deliia Batavorum" een bijeenkomst, die 's avonds om acht uur begint in de bovenzaal van sociëteit ..Standvastigheid". Dr. J. Veerman uit Den Haag zal spreken over het onder werp: Het conflict Kuyper-Heemskerk. benoemd. Tot lid van de Kamer werd tot borsthoogte door het water gaan gekozen de heer F. Sterrenberg, direc- dc. de kinderen kon bereiken en aan teur van de N.V. „De Papaver" te Schie- de kant brengen. dam, met twintig van de 21 uitgebrachte - stemmen. Er is thans nog één vacature. n e t ij (T7- 1_ j VLAARDINGEN. Bij het meren! van het m.s. Niets Blijvends op de ROZENBURG. De gemeente-secre taris van Rozenburg, de heer J. Kuiper, recepieert zaterdagavond van 910 uur in de raadzaal van het gemeentehuis ter herdenking van het feit, dat hij geduren de 26 jaar in overheidsdienst werkzaam is geweest. De heer Kuiper begon zijn ambtelijke loopbaan als volontair ter secretarie te Piepenheim (O.). Met in gang van 16 april 1937 volgde «en aan stelling bij het Centraal bureau voer de statistiek te 's-Gravenhage. Daar hjj het afwisselende werk op een gemeente secretarie verre verkoos boven het negatieve statistische werk, keerde de heer Kuiper op I maart 1941 terug naar de gemeente-administratie door een be noeming tot ie ambtenaar ter secretarie te Rozenburg te aanvaarden. Op 1 dec. 1942 volgdt rijn benoeming tot gemeente secretaris. In deze functie heeft de jubi- iaris de gehele ontwikkeling van Rozen- bdrgv&'ldattelandsgemeeade tot indus triegebied meegemaakt en zich daarbij onderscheiden door de wijze waarop hij aan de vele problemen het hoofd wist te bieden. Zijn kennis van zaken en organi satievermogen rijn steeds een waarborg geweest de moeilijkste problemen 4 la vruiMMvnmr u minute op te lossen. Extra vermelding ®9eweI !?ei,'sr verdient hot feit. dat de heer Kuiper «g*J»et naar uitziet, dat er zaterdag ai* -mhifimifr van de burgerlijke stand gevoetbald, zal worden. WilleII we toch zich ook een brief van de minister van volkshuisvesting en bouwnijverheid van 21 december (door zijne excellentie per soonlijk ondertekend). De brief hield in het antwoord van de minister op de aanbeveling van de Kamer meer woning wetwoningen toe te -wijzen in het gebied van de Kamer ten behoeve van de in dustrie. Het personeelstekort blijkt vaak esn woningtekort te zijn. Het verzoek - om steun voor de woningbouw in het j gemeen ziekenhuis opgenomen, gebied van de Beneden-Maas werd o.a. met de volgende passage beantwoord: Naar mijn mening is noch uitslui tend noch primair de taak van de over heid te voorzien in de door u gesigna leerde behoefte aan woningen. Daarop aansluitende volgde een uitvoerige uit eenzetting over de verdeling van de woningweteoatingenien. etc. Voorzitter Buschnuum kon niet nalaten de brief als „zeer merkwaardig" te kwalificeren en voegde er on aan toe: ik kan me niet voorstellen, dat de voorganger van deze minister een dergelijke brief zou hebben geschreven. Ook de BTT-kamer kwam er niet al fe best at De heer G. W. van Bergen Wal raven. die al eerder op het terrein van de postzaken van zijn interesse heeft does blyken» zei ojl, dat de PTT-kamer een dood geboren kindje is met een lam handje. Werkelijk belangrijke zaken blij ven gereserveerd voor de PTT-raad, en zijn bovendien geheim. Wat de PTT- kamer nog moet doen, weet haar voor zitter zelfs niet Mededeling werd gedaan van de goed keuring van de staatssecretaris voor eco- Nieuwe Waterweg ter hoogte vah de j And^U-^.™»! 13r Shell Installatie Vlaardingen raAte woensdagavond de 18-jarige dekknecht J. G. Matthezing uit Den Haag met zijn rechterbeen bekneld in een stalen draad. Het been werd onder de knie afgekneld. Het slachtoffer is in het Al- VLAARDINGEN. De 7-jarige J. v. <L V. is woensdagmorgen door een andere jongen in de dr. de Stoppelaar- school van de trap geduwd. Het kind moest met een hersenschudding in het ziekenhuis worden opgenomen. VLAARDINGEN. Na afloop van de Nieuwjaarsrede van de heer C. H. Busch- mann voor de leden van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Be neden-Maas en de vele aanwezige gasten, gisteren in zaal Harmonie te Vlaardin gen, heeft ir. W. Mulder van de Plana- logische Dienst voor Zuid-Holland tever geefs getracht zijn toehoorden te boeien met een uiteenzetting over verkeers vraagstukken in het gebied van de Be neden-Maas. We hebben we begrepen, dat hij de Benelux-tunnel bijzonder be langrijk vindt. SCHIEDAM. Gisteravond heeft in het Rode Knue-gebouw aan de Lange Nieuwstraat de Schiedamse Rode Krute- kolonae afscheid genomen van de heer kolonne ia geweest. Aanwezig waren de II. Soeters die 32 jaar lid van de commandant J. Steven* en de phr. com mandant J. Mokkenstorm. Eerstgenoemde overhandigde met een toepasselijk woord een getuigschrift van het hoofdbestuur in Den Haag aan de heer Soeters. Van de huidige voorzitter van de vereniging van helpers en help sters, de heer P. A. Boes, ontving de scheidende een oorkonde, waarop ver meld stond, dat hij tot ere-voorzitter was benoemd van de vereniging, waar van hij jarenlang voorzitter is geweest Aangiftes ©verlijden Rotterdam. 13 Jan.: A A H Peulen, man V P M J Mois 53 jr: J M M Schuch. vrouw, geh gew m J W M v Irten «3 jr: F Wessel, man. geh gew m M W Spliethoff 82 jr: J T Wouden berg, man v A B H v Mi! 66 jr; M v Riet. man V G C J Zellstra T6jr. TJB Bitton, ongehuwde man 43 Jr; W B Rijke, man V E C Heuachen 67 jr: J Kooiman, vrouw v W Bont 77 jr: H W J piemert, man v M de Jong 60 jr: W van der Wal, vrouw, geh few xn J C Cloud i 73 jr; E SluUters. vrouw, geh gew m W van der Graaf 79 jr; J T Meijer*, man v H M Stierman 69 jr: N H Blanken, vrouw geh getv m K Visser 78 jr: D K W Sieden- topf, vrouw v P Weggers 87 Jr: J. de Graaff. vrouw, geh gew in J H C Baart- man 73 jr: G L den Boer. vrouw, geh gew m J D Timmermans 82 Jr: C M van de Kreeke, zoon 2 dgn: C V Driei. man. v E WalMaard 76 jr: A v der Horst, man v C M van de ftoort 65 Jr: C M Ketterij, on gehuwde vrouw 76 jr: J van Weert, man v G de Krieger 66 jr; W Bevaart, man v J Zieck 75 Jr; J A Bezemer. man v T E Roukens 73 jr; F H Has*, vrouw, geh gew m A J v Grondel 66 Jr. Voort* al» le venloos aangegeven: C M Schlpper»-Korl- *ralt d: A D SmlU-van Iter*on z. Aangiften geboorten, Rotterdam 13 Jan-: j A v Loenhout-Nuyten d; A v raai d: L> J de Boer-v d Horst d; F Noord- zli-Diik z: A v d Burgh-Jongeneien d; P M Coelers-Verschuren d: M B Haag-Warn- tles d: L C Vrooman-v Zanten t\ 3 M v oJöenbarnevdd gen Witte TuL^ftvBeljera' bercen (3: E Rueb-Rleff dl J Embregun Nooederméer t: M 3 Regier-Flhch z; C Herfit-Bona z: M J Metz-Rollng r. Bell* leveldt'Hofman z; H E M v És-v Brenk z: A Burger-Buurman z: J Uïeaeehburg-v Laar d: A M Pennfn-Gijben d: M A P Kalishoek -de Bruin z; B J Meijer-Janeen zi G Boon- tjss-v Each a SCHIEDAM, De iopnkxter C. A_ uit Schiedam deed aangifte van diefstal van haar portemoozuie met een tafeoud van ƒ2,—. De dader is een 11-jarig Vlaar- dings jongetje, dat wegens nog een reeks van dergelijke vergrijpen door de politie is aangehouden. De chauffeur D. A. J. uit Rotterdam mist een autowiel met band, dat hij bij een xandtrechter aan de Westfrankenlandsedijk te Schiedam had neergelegd. MAASSLUIS. De zaterd. .Excelsior" experimenteerde woen ag- avond met steeds populairder wordende zaalvoetbal en had als tegenstander het Rotterdamse Sperta. Als speelterrein fungeerde de grote veilinghal te Maasland en een kleine drie honderd belangstellenden hadden de weg naar Maasland gevonden ora «net deze tak van sport kennis te maken. Sparta was met een zeer sterk team op gekomen, -waaronder Bosselaar, Van Ede, Van Dijk, Zaal en de Ierse speler Crottan. Het was bijzonder interessant deze roeiers van nabij aan het werk te zien. Vooral bun snelheid en baübeheerring gaven de toon aan. Ook Excelsior gaf goed partij en dit soort voetbal bleek zeer geschikt voor kleine'spelers. Het geheel stond onder leiding van de Sparta-trainer. Denis Neville. Op deze avond werden de uitslagen niet geno teerd omdat het voor beide partijen als een demonstratie werd aangemerict In dien de mogelijkheden zioh daartoe voor doen is er alle aanleiding het experiimenl te herhalen. MAASSLUIS. De kleuterschool van de Ver. voor Christelijk Hervormd Schoolonderwijs aan de Pre*. Steynstraal te Maassluis heeft een grondige verbou wing en modernisering ondergaan. Bo vendien i* het meubilair volledig ver nieuwd, zodat de school aan de heden- daagse eisen aan het kieurter-onderwijs te stellen, is aangepast. Het bestuur heeft hierin aanleiding gevonden de kleuter school maandagmiddag om vier uur op enigszins officiële wijze te heropenen. zijn sporen verdiend heeft door het vol trekken van 440 huwelijken. Naast zijn gewone werkkring bekleedt de jubilaris nog verschillende functie* op maat schappelijk terrein, waarbij niet onver meld mag blijven, dat hij één van dege nen ia geweest, die destijds hun schou ders hebben gezet onder de verwezen lijking van de plannen voor de totstand koming van het prachtig» verenigings gebouw „De Schans". BURGERLIJKE STAND VAN ROZENBURG ROZENBURG. Overleden: Nicolaas de Borst, 00 jr., echtgen. van A. Moer- fflUTS. De ouderavond van de Herv. Zondags school die maar zelden wordt gehou den waa gisteravond g«wg<"< door het zondagsschoolpersoneel teneinde de ouder* de suggestie voor te leggen om de zondagsschool te houden om 10 uur en niet meer te 11.45 uur des morgens. Indien daar bezwaren tegen waren zou de school In tweeën worden gehouden dus niet alleen te hen uur maar ook nog een kia* op de huidige tijd. Het meren deel der oudere was er weliswaar voor om de aanvangstijd te verzetten op 10 uur doch in verband met tekort aan onderwijzend personeel was het niet mogelijk de school nu in tweeën te gaan splitsen daar er ook ouders de voorkeur aan gaven om in de eerste plaats toch de kinderen mee naar de kerk te nemen en ben niet terzelfde tijd naar de zon dagsschool te doen gaan. Ben voorstel om. de schooi des zondags in de middag uren tc doen plaats vinden vond geen bijval zodat nu verder overwogen zal worden wat in overeenstemming met de wensen der ouders kan worden gedaan. Het is daarom niet uitgesloten dat het personeel nog terug komt op hun ge dane voorstellen en de aanvangstijd van alle zes klassen circa 250 kinderen ongewijzigd te laten. De organisatie van deze ouderavond was goed voorbereid. De directeur van de Nederlandse Zondagsschoolvereniging de heer A. Kroeze uit Amsterdam was uitgenodigd om te spreken. HOEK VAN HOLLAND. -- De chauf feur van een grote tankauto die even zijn wagen had verlaten op de afrit van de Duinweg zag bij het terug komen de grote tankwagen waarin een hoeveel heid van 8600 liter benzine zat zich in beweging zeiten. De zeer onthutste chauffeur probeerde de cabine te bereiken maar constateerde dat de auto die hoe langer hoe meer aan snelheid begon te winnen enigszins naar rechts uitliep en recht op een lantaarnpaal af stevende. Aangezien door een botsing met de lantaarnpaal moge lijk de tank in de lucht zou kunnen vliegen, nam hij Ijlings het hazenpad. Het rechter voorwiel raakte de stoep rand waardoor de wagen van richting veranderde en circa een halve meter langs de lantaarnpaal heen reed. De tankwagen vloog over het trottoir en reed de Hoekse Bosjes in. Met een takelwagen is de auto later weggesleept. de wedstrijden aan een korte voorbe schouwing onderwerpen. Zes Vlaardingse elftallen zien een competitiewedstrijd op het programma staan. Zwaluwen gaat in Sassenheim Ter Leede bekampen en zal stellig niet wederom tot een 50 zege komen. Het is zelfs zo, dat onze stadgenoten, met een gelijk rod al dik tevreden zijn. T.S. B. ontvangt in het sportpark MFB en zal geen genoegen nemen met een gelijk spel Hier rit beslist de volle winst voor de SheD-tnensen in. H.V.O. krijgt op'de Zoidbunrt bezoek van het Goudse Jodan Boys. Aan deze altijd moeilijke tegenstander zullen de oranje-witten de handen vol hebben. D.V.O. riet zich op Boshoek in Schie dam geplaatst voor de moeilijkste wed strijd van dit seizoen, ni. tegen bet sterke P.P.S.C. Wanneer de Vlaardin- gers bet tot een puntenverdeling kunnen brengen, zullen ze zeker niet ontevreden zijn. Tenslotte Is er op de Zuidbttuzt de derby The Red Stars—Vlaardingen, waarvan we mogen verwachten, dat Vlaardingen aan het langste eind zal trekken. VLAARDINGEN. Voor de plaatse lijke voetbalverenigingen HVO, Vlaar dingen en The Red Stars keent er bin nenkort verbetering wat betreft de kleed lokalen etc. op de terreinen aan de Zuidbuurt. De fa. Gebr. Bakker is reeds enkele weken druk bezig een nieuw kleedlokaal op te trekken, dat straks door bovengenoemde verenigingen ge bruikt zal worden. De terreinchef en tevens kantine beheerder D. Ploeg heeft hiernaar al Jaren verlangd en hij is één van de velen, die straks met groot genoegen de nieuwe kleedlokalen en kantine zullen betreden. Toch zal de oude kantine blijven voort bestaan. zij het dat deze wordt verplaatst naar het oude kleedgebouw. Hoewel de nieuwe kleedlokalen verre van kacieus zullen zijn, mag toch met vreugde geconstateerd worden, dat het complex bevat zes kleedkamers «net was bakken en (touches: een groot vertrek voor de scheidsrechter, eveneens met douche: vijf toiletten; een bergplaats voor materiaal en een kantine. Het is te betreuren, dat naast deze ver betering ook niet iet» gedaan kon worden aan de terreinen zelf. De grasmat heeft dringend behoefte aan een grondigs op knapbeurt. VLAARDINGEN. Tijdens een druk bezochte „Werkersvergadering", waar alle kaderleden van de Chr. Jeugdver. „Liefde en. Vrede" bijeen waren, is de opbrengst van de Oliebollenaotie bekend gemaakt. Het was voor de penningmees ter. de heer Mooy, een grote verrassing toen hij 3.000,mocht ontvangen, welk bedrag bestemd is voor het toe komstige clubgebouw van L. en V. Aan het eind van de vergadering werd een fitmpjé vertoond over de Oliebollen actie 1959, dat door een L. en V.-groep zelf was opgenomen. De voorzitter, de heer A. van Minnen, bracht tenslotte dank aan al degenen, die meegeholpen hebben aan het welslagen van de actie. MAASLAND. De 53ste Westlandse Dniedag zal op woensdag 20 jamuari in de Ned. Herv, kerk te Maasland ge houden worden. De morgenvergadering begint om 10 uur. Prof. dr. J. R. vaa der Fliert uit Amstelveen spreekt over het onderwerp „Enkele resultaten van moderne natuur wetenschap en de Bijbel". De middagbijeenkomst is om 2 uur. De heer A. H. Dousma. directeur van de Chr. Kweekschool te Gorinehem spreekt dan over „Opvoeding tot arbeid en vrije tijdsbesteding". Om 7.30 uur spreekt ds. C, v. d. Bosch Ned. Herv. predikant te Bodegraven de Unierede uit kool 3310; ssvoijo kool 28J4: wttle kool 21; silcsnten 273; nero AI 7884. BI $3-~«7. Cl 34—38; wsspeen 32U; prei Al B6—97. BI 84—87; stoofsla 27—28; witlof Bil 35—48. alles per kg; peterselie 2—telden) 2", belde per bot; knolselderij AI 50—61. BI 17-32; sla I 12-21; Cl 4—S'j. alles per stuk; spruiten AI 1110—13». All 530—1190. i BI 1010—1270. BIX 230—640. Cl 320—tto. Dl 810—1080, alles per kist D« aanvoer waa ai* volgt: 50 000 kg spruiten. 10 000 kg nero. VEILING WOOTERSWEG, 13 JANUARI. Boerekool 188—245. per kilt. selderij 5—14. per bot: andijvie 5863: wat peen A 44 S3. B 28—47: pret A 75—07. B 73—91; icbor saneren A 78—85. B 57—86; spruiten A 76 87. B 7587; groene kool 25—52 per k* VEILING BOND WESTLAND, jgaalrfwhk. 13 Jan. tie C 6'i per krop. aanvoer 7000 krop. stooftla 28—30, schorseneren A 40—83. B 48—54, C 31—32. altcanten 260— 270, pre* A 56—96. B 31—89. boerenkool 26 —40. rode kool 2736, waspeen 21. spina- zie 40—«2. witlof 45. uien 10—28. appelen 44 —92. stoofperen 31M, spruiten 47—79 per kg. selderij 6>itï, peterselie *14—li»i per bos. knolselderij 42—46 per «tuk. VEILING K0NSELER5DIJK. 13 Jan spruiten A 51—82. B 46—61. D 70. andijvie A 44—60, B 33-39. prei A 64—82. B 49— 65. stooft La 35—27, boerenkool 37—40, rode kool 22—25, per kg. selderij 8—17. raapste len 61a, peterselie 13. radijs 12. bleekselde rij 15—19 per bos. knolselderij 32—50 per stuk. VEILING LOOSI5UINÏN. 13 Jan. sla A SSI's, B 18, stooft ia 37. andijvie 58. boe renkool 245—100. MMiwamo A 79. B 58. pret A 73—67, B 80-66. spruiten A 75. B SF—per kx, peterselie - 1T—1». sekitrij -1 —15 per boe. VEILING POELDIJK, 13 Jan. sla A 14»a—24. B 7—8, C 4Sti per krop. aan voer 15800 krop, andijvie 47—55, prei 76— 92. boerenkool 21—32. per kg. selderij 7— 12 peterselie 16—11 per bos VEILING 'S-GRAVENZANDE. 13 JANUA RI. SJa A 1#'*—18. C *ljO'i. per krop: stoort)* 38; prei A 68—09. 8 84—103, AU 40—76; spruiten A 78—82. B 73—80. D 33- 55: rode kool 27; groet» kool 22—29: andij vie 47—67: spinazie 55; kroten 28. alles per kg; wat peen a 750—1020, B 840—040, All 2X7—780; Flakkeetche peen 610—630. per 30 kg: boerekool llil—ÏM. per 7 kg: knobelde, rij 17—46. per stok; aardappelen 410. per 25 kg; seidMij 11 pee bos. VEILING PUNACKEB. 13 januari: Sla I 18.2—24,8, idem II 8,5—9.4 per stuk: stoof*la 25—32. spruiten II 58—71, idem B 5057, Idem C 23—30. uien 25—27, idem II 13, kroten A 34, idem B 22, witlof I 54, idem II 40. boerekool 38. rode kool 34, savoije kool 28, alles per kg.; selderij 811 per bos. De .«Lichtingsraad van de zelf standige faculteit vooc protestantse theologie aan de universiteit van Genève (de la siste, gelijk bekend, gesticht door Calvijn) heeft voor de vacante leerstoel in de systematische theologie als kandidaat gesteld dr. J. C. Hooykaaf te 's-Gravenhage. Deze is thans de hoogleraar van de theolo- gische hogeschool „Aeaóemia Theolo- giae Reformatae" te Sliedrecht, De senaat van de katholieke univer siteit te Leuven in België heeft tot ere-doctor in de toegepaste wetenschap benoemd prof. dr. ir. H. Gelissen uit Maastricht. Zijn ere-promotie zal te Leuven plaatsvinden op dinsdag 2 fe bruari as. Dr. Gelissen heeft hiermede zijn tweede ere-doctoraat verkregen want h(J werd fn 1955 al reeds be noemd tot ere-doctor aan de Tech nische Hochschule te Aken. De provinciale kertcvergadering van de Hervormde kerk van Drente heeft berioten een provinciale commissie voor kerk en samenleving in te *tel- len. Dit orgaan zal zich bezighouden met de problematiek rond de industrie kernen en rond die gebieden, die drei gen te worden leeggezogen. Als pri maire industriekernen zijn aangewe zen: Asten. Burners, Hoogeveen en Meppel. en als secundaire kernen: Coe- vorden. Roden en Zwartemeer. De provinciale kerkvergadering riet het als een nen de* Jcèf^riu^tHn staat zal zijn d« toevloed van nieuw Ingekomeoen op te vangen, terwijl het in die gemeenten, die vele kerkleden zien vertrekken moeilijk al worden een goed kerkdijk leven ia .stand te houden. In sommige oiattelandsgemeenten Is het al moeilijk de kerkeraden weer voltallig te doen rfjn. LEtDSN Benoemd tot gwoon hoog leraar In do faculteit der «da- en natuur kunde: dr. A. Qui spel, wetenschappeltjk hoofdambtenaar aan Pet planteefysloiogiscb laboratorium der gemeentelijke unlewtl- teit te Amsterdam: tot gewoon boosrlerasr la de algemeo* plantkunde, prof. dr. W. it. K. Kantens, thans buitengewoon hoogleraar to de plantenanatomie; tot lector te de fa culteit der geneeskunde, dr. V. van Dutjn. thans wetenschappelijk hoofdambtenaar aan het pathologisch labaraiorturo. UTRECHT Benoemd tot buitengewoon hoogleraar to de letteren en wijsbegeerte dr. M. Mulder KINDHOVEN Benoemd tot en met 31 december 1962 In de afdeling der alge mene wetenschappen aan do technisch# ho geschool te zandhoven: dr. H. Chr. Ha moker. H. v. HOLLAND. Burgerlijke stand. Geboren; Lucia J., d. van J. de Vries on M. F. Middeldam; Necltje K., dr. van i, v. d. Meer en J. D. Keindera. (Van een «maer verslaggevers) Bij de beantwoording van de algeme ne beschouwingen van de leden vaa Pro vinciale Staten van Zuid-Holland, tijdens het begrotingadebat, dat deze week ge houden wordt ia bet Tweede Kamerge bouw te Den Hang, hebben Gedeputeer den over verschillende onderwerpen hun mening kenbaar gemaakt. De Gedeputeerde, mr. Van Dijken, zei- de ouder meer, dat de drinkwatervoorzie ning in de provincie voor de toekomst aandacht vraagt. Er is een toenemende behoefte aan drinkwater, door de uit breiding van de industrie, door een gro tere waterbeschaving en door stijging van de bevolking. Enkele waterwinplaat- sen in de provincie zullen in moeilijk heden geraken. Mr. Van Dijken wees er op, dat de Haagse Duinwaterleiding, dank zij de Lek-duinwaterleiding, een overcapaciteit heeft, en dat Rotterdam 0P de Berenplaat nieuwe bronnen gaat aanboren. Gedeputeerden zijn diligent en er Is, wat de verplaatsing van waterwinplaat- sen betreft, geen. reden tot ongerustheid. Medegedeeld werd, dat voor de Lopiker- waard eind vorig jaar een opdracht ver strekt werd voor een onderzoek, dat de reoganisatie van de drinkwatervoorzie ning in de Hoeksche Waard in studie is en voor vijf gemeenten op IJsselmonde eveneens verbetering onderzocht wordt. Wat het onderzoek naar de watervoor ziening van de Drechtsteden betreft deel de mr. Van Dijken mede. dat de inge stelde commissie van mening is, dat er nog twintig jaar water gewonnen kan worden. Gedeputeerde Doorenberg besprak de ontwikkeling van dc B-driehoek, waar tuinbouwgebied voor uit de steden ver dreven tuinders gedacht is. Medegedeeld kon worden, dat de gewestelijke raad van het Landbouwschap thans wel wil meewerken aan de stichting. Gehoopt wordt, dat de stichting, welke het ge bied moet ontwikkelen, nog dit Jaar kan starten. Wat de Baanhoekbrug betreft kon de heer Deerenberg niet bevestigen, of ont kennen. dat er vertraging zal ontstaan bij de aanleg van de verkeersbrug. middenzomertijd, het streekplan Bloem bollenstreek kan in het najaar verwacht worden en het Streekplan IJsselmonde in de eerste helft van 1961. Dan volgen de streekplannen voor de Krimpener- waard, de Rechter Maasoever en de Lekoevers. Gedeputeerde mr. dr. Van Praag be sprak de financiële zaken. Hij toonde aan. dat de provincie wel de subsidie voorde verpleging van geesteszieken van 25 tot 20 procent moest verlagen. Mo menteel maakt deze subsidie 18 procent van het provinciaal budget uit Door het verichuiven van de lasten naar de ge meenten wordt het gemeentelijk budget slechts heel gering belast Spreker wees het K.V.P.-denkbeeld, om de ver laging in twee etappen te laten geschie den, van de hand. Overigens relde de heer Van Praag, dat de toestand van de provinciale financ'ën niet al te ongunstig ^GEMEENTERAAD BIJEEN DELFT. De eerstvolgende vergade ring van de gemeenteraad wordt gehou den woensdag 27 januari. Zij begint om acht uur 's avonds. 6*1 woning aan de Renbaanstraat te Scneventagen is dinsdagavond brand ontstaan door oververhitting van een öfwhaard. In een tot slaapvertrek inge richte uitbouw werd voor f400 schade Cn v'oerkedekk*n8 aange- Mevrouw De Ruyter-de Zeeuw gaf de volgorde aan van dc behandeling van de streekplannen. In aprii zuilen dc Sta ten het streekplan Bridse Maas behan delen, het streekplan Westland volgt in de vijver van het gemeentemuseum r n-,H,aa,? Ia*te gistermiddag de tien- Jarig* Dtfc Groenewold uit de Koggeveen- 8traat door het ijs. HU wist zichzelf te redden en een politiejeep bracht hem tnuia. NAALDWIJK. De animo voor de bouw van particuliere woningen in deze gemeente kan naar omstandigheden be- vredigend worden genoemd. In de 'loop van 1959 is voor de bouw van ongeveer W- particuliere woningen subsidie toegezegd, einde 1959 waren er nog 38 aanvragen in behandeling. Ook voor Honselersdijk hebben zich Inmiddels enige bouwondernemers gemeld, die bc- langstelhng hebben voor de bousw van particuliere woningen ter plaatsA RXJXSCNTTS&SlTErr GRONINGEN GRONINGEN. Aan de rijlcsunlveriiteit te Groningen zijn geslaagd vou. het docto raalexamen tandheelkunde 2e fed.; N. Bos (Amersfoort). S. P. van der Hem (Buiten post). A. F. Holthuis (Coevorden). E. Rip- hsgen. (Faterswoide). G. Schuring (Gronin gen). Voor het kandidaatsexamen rechtsge leerdheid.' J. O. E. OJdenziet (Veendam). HHK3UMVBR8IXEIT LEIDEN LEIDEN. Geslaagd voor het doet. ex. scheikunde de heren 3 w, A. Meijer (Lei den! en J, A. Peper (Rijswijk!. PROMOTIES T.H. DELFT DEUT. Aan de Technische Hogeschool te Deilt promoveerden de heer ir. A. W. van Haelten en ir. N. P. M. de Wit. De heer Van Heeften promoveerde bij de hoog leraren dr. M. J. Druyvesteyn en dr. ir. C. Schouten op een proefschrift, getiteld ..Topo logical considerations on some properties oi refractory products". De titel van bet proef schrift van de heer De Wit luidde: „De di recte synthese van methylchloorsüanen lil een gefluldiseerd bed". Zijn promotors waren prof. dr. Ir. H. L Waterman en prof. ir. E. F. Boon. CHEMICUS GEPROMOVEERD AAN AMSTERDAMSE UNIVERSITEIT De chemicus H. L. Golterman is aan de geraeente-unlverriteit van Amsterdam gepro moveerd tot doctor in de wis- en natuurkun de op een proefschrift getiteld „Studies on the cycle oi elements Ir fresh water". Pro- t wj. „rof. dr. A. W. H. van Herk. GEM. UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM AMSTERDAM Geslaagd voor het doc toraal examen psychologie mevr. P. C, Dek- ker-Schihtjes (Heemstede). DELFT, Onder bet motto Teenagers geven antwoord op het antisemitisme" gaan de leerlingen van de algemene vrouwelijke vormingsklas van de huis houdschool .Rust Roest" een tentoon stelling inrichten over Israël in de school m het Agnetapark. De leerlingen willen hiermee een be drag bijeenbrengen voor de Anne-Frank- stichtusg, teneinde de idealen, die Anne Frank in haar dagboek heeft neerge schreven. te helpen verwezenlijken. De meisjes zijn al druk bezig voor werpen. lectuur en knipsels bijeen te brengen over Israël cn ze hopen daarbij op de medewerking van andere teena gers in Nederland? Ze kunnen zich wenden tot de directrice van de huis houdschool „Rust Roest" in Delft. Mede werking is reeds toegezegd door de Is raëlische ambassade in Den Haag en dool Israëlische luchtvaartmaatschappj ..EI Al". De expositie wordt eind feh«E ari-begln maart gehouden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 2