Veiligheidssysteem luch Noorse kustvaarder zinkt bij Hoek van Holland Bemanning (8 man) door loodsboot gered Wachten nog op goed weer Schaatsen op Zuiderkruis or gen zeventien VIET slaat om: zeeman H Bericht aan evacues Adenauer adviseert ,pak ransel' voor anti-doodse herriemakers r -,F;!eo-ïiazis vinden geen steun" Nd 30 jaar vonden tweelingbroers elkaar terug ONBESTENDIG Auto slipte: deel Bergen op Zoom zonder stroom Ir - JUWELENDIEF GEGREPEN; BUIT TERECHT Vader en zoontje gedood bij botsing nm r n MAANDAG 18 JANUARI 1960 "N J NEGENTIENDE JAARGANG No. 4502 Directeur. H DhJ RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S BRUINS SLOT ORIEPPATIËNT vJ Grote schade door brand bij Philips in Wenen Mgr. A'lfrink kardinaal? - 'i ~-LyL' -7 •- - m&m '"'SA sipr - Ui' V :F;LFL Een recente foto van H zeventiende K.H. prinses Margriet, die mergen haar verjaardag hoopt te vieren Moeder en dochtertje ernstig gewond iHsta .|MJ «Li SAW wute Ce Wlttistraat 29 relet. US7Q0 »e U Postbu* ma Postziro No 424519. Klacotendienat abonnementen 18.3019 90 aar Zaterdags 17—18 urn Telefoon 116700. Huvgenspieln 1 Telefoon 183467 (3 htoenl Postbus 1091 Postgiro No 424867. Klachtendienst 18.30—-19.30 Telefoon 362569 Soul wee 132 Telel 4570, Thomas 6 Kemplsstraat 6 a Telef. 65451, 4nonoemenr.=:prll« si cent oer week. t 2.69 per maand, t 1M oer kwartaal tosse nummers 15 cent Verschijnt dagelijks Botterdam: 's-Gravenhnge Dordrecht Schiedam' Tuxum- (Geldig tot dinsdagavond) VEEL WIN» Veranderlijke bewolking met nu en dan regen of sneeuwbeien. Matige tot krachtige, langs de kust tijdelijk stormachtige wind, aanvankelijk tussen zuidwest en west, later tussen west en noordwest. Overwegend lichte dooi. Morgen: Zon op: 8.39 Onder: 17.03 Maan op: 23,30 Onder: 10.52 WELDRA FRANSE A-PR 0ÈF -(Van «en onzer verslaggevers} DE Noorse kustvaarder „Fjellsto"is zaterdagmiddag omstreeks halfvjjf voor de kust van Hoek van Holland gezonken. Aan boord bevonden zich acht man ,die allen konden worden gered door de loodsboot „Sirius", die voor de monding van de Nieuwe Water weg voer en op het eerste noodsein assistentie verleende. De „Fjellsto". een 298 bruto register ton nietende kustvaarder, was zater dagmiddag om twee uur uit Botter dam ver'rokken. Het schip kwam van lï-ji-horg. waar een lading stuk- geel! was ingenomen. Even na drie uur koos de Fjellsto zee. Er stond een n.w, wind met een windkraeht S. De kapitein van het schip, de 47-jarige Olak SpeU uit Getanger. constateerde op 6 mijl buitengaats, dat zijn schip slagzij begon te maken. Waarschijn- v. lijk was de lading gaan schuiven. Hii gaf order tot het afschieten van een li-ntkogel Dït werd dadelijk bemerkt door de op- vrrmd--n van de loodsboot Sirius. De k-p'tein besloot in de richting van de Fjellsto te varen en zo mogelijk hulp te bieden. Inmiddels was ook de reddingboot „President Jan Leis" v-n Koek van Holland uitgevaren Toen de Sirius in de nabijheid van de kustvaarder was gekomen, was de bemanning reeds in de sloep ge gaan. Het schip maakte meer dan 35 graden slagzij. In een van de kooien lag de 47-jarige Sjur Espeland met een zware griep. Zijn collega's deden hem ccn reddinggordel aan en gooiden hem daarna in het water. Enkele st—mden daarna zat Sjur al in een dikke deken gewikkeld In de sloep. Hi was de eerste die aan boord w-ci genomen van de Sirius. Op dit s-Nn zijn ook de zeven overige le den van de bemanning overgestapt en naar Hoek van Holland gebracht. Op het eerste noodsein was de zee sleper Mans uitgevaren om te trach ten de Fjellsto te bergen. Het schip moest onverrichterzake terugkeren Een kwartier nadat de bemanning het schip had verlaten, was de Fjellsto in de diepte verdwenen. Naar schatting Hgt de kustvaarder 20 meter onder water. Het wrak le vert geen gevaar voor de scheep vaart op. De opvarenden zijn later naar Rotter dam gebracht. De grieppatiënt is daar in het havenziekenhuis opgeno men. De eilandenraad van Curacao heeft vriidag met elf tegen negen stemmen geweigerd het bestuurscollege in de gelegenheid te stellen de nodige stap pen te doen voor het aangaan van een geldlening van vijf miljoen Antilli aanse guldens voor verdere uitvoering van diverse projecten. Verscheidene abonnees in Tuindorp-Oostzaan zijn door de watersnood getroffen. In dien zij ons schriftelijk of telefonisch het evacuatie adres opgeven, wordt op dat adres gratis de krant toe gezonden. DE DIRECTIE in een rede voor radio en televisie «ver de anti-joodse incidenten, heeft de Westduitse bondskanselier Adenau er zaterdagavond verklaard, dat ver toornde burgers het recht in eigen handen moesten nemen en een ieder moesten afranselen die een anti-semi- tischc daad beging. Dit advies gaf hij nadat hij de West duitse joden had verzekerd dat ze niets te vrezen hadden. Ik wend mij vandaag tot mijn Duits- loodse medeburgers en zeg: gij behoeft u geen enkele zorg te maken, zei de kanselier. Dit land staat met zijn gehele macht achter u. Ik ben garant voor deze be lofte. Tot al mijn Duitse medeburgers jfg ik: als gij ergens zo'n straatschen der te pakken krijgt, straf hem dan ter plaatse en ransel hem af. Dat is ds( straf die hij verdient. Tegenover de tegenstanders van West-Duitsland en hen die twijfelen aan de goede trouw van de bondsrege ring verklaarde Adenauer dat de een heid. waarmee het gehele Duitse volk het anti-semitisme en het nationaal- socialisme veroordeelt, zeer sterk is gebleken. Het Duitse volk heeft ge toond dat deze gedachten en denk beelden hier geen vruchtbare bodem hebben gevonden. Het Britse blad London Empire News meldde zondag in grote op maak dat het over geheime com munistische documenten beschikt, waaruit blijkt dat de anti-semiti- sche uitbarstingen in West-Duits- land zijn aangesticht door Russi sche agenten. Een dergelijk be richt werd ook gepubliceerd door de „New York Sunday News". Naar schatting 30.000 personen heb ben zondag voor de Westduitse am bassade gedemonstreerd tegen het her levend nazisme en anti-semitisme in de Bondsrepubliek. Op een draagbaar werd de 47- jan&e ivoor bjur Espetand zater dagavond aan land gedragen nadat zijn schip was vergaan. De man lag met hoge koorts in zijn kooi toen de kustvaarder in moeilijkheden raak te. Men deed hem een reddingsgor- del om en gooide hem in zee. Korte tijd later werd hij uit het ijskoude water opgepikt. .Desondanks is. zijn toestand niet zorgwekkend." De man ligt nu in het hospitaal. ALS men bedenkt, dat Gerrit de Boer. Klaas Blom, Chris Bielars en Jan Blom vier namen voor één tweeling zijn, dan is het begrijpelijk dat deze tweelingbroers bijna dertig jaar in dezelfde stad hebben gewoond zonder elkaar te kennen. Jan en Klaas Blom waren, om niet te achterhalen redenen, na hun geboorte in twee gezinnen te Den Helder op genomen. Zij hadden de namen van hun pleegouders, De Boer en Bielars, overgenomen. Eerst toen „Gerrit de Boer" ging trouwen vernam hij zijn werkelijke naam: Klaas Blom. Hij stelde daarna een onderzoek in of hij nog broers en zusters had. Na lang speuren kwam hij terecht bij mevr. Bielars. Hij .vroeg haar of Jan Blom bij haar inwoonde. Aanvankelijk werd hij niet wijzer, maar toen bleek, dat Chris Bielars Jan Blom was, was de zaak rond. De hereniging is intussen druk gevierd. Door een explosie is zondagmorgen vroeg in het gebouw van de Inter nationale Philipsmaatscbappü te Wenen een brand uitgebroken die grote scha de heeft veroorzaakt. De brand breidde zich van de kei- derverdieping uit naar de begane grond en de eerste verdieping. De brandweer was het vuur na ruim een uur meester. De brand is waarschijnlijk ontstaan in de oliestook-ir.stallatie in de kelder. De olietank met 10.000 liter explodeer de. Bij het blussen werden drie brand weerlieden gewond. GEDURENDE het weeKemde voltrokken zich belangrijke veranderingen in de iuchtdrukver deling. Van IJsland ai- komstige storingsgebieden drongen steeds verder in zuidoostelijke richting door» wat tot gevolg had dat de winden boven het zuidelijk deel van de Noordzee naar de westhoek draaiden. Wel passeerde zondagmorgen vroeg nog een rug van hoge luchtdruk met langdurige opklaringen tijdens welke de temperatu ren nog sterk daalden. Op verschillende plaatsen kwam toen 5 tot 9 en on het vliegveld Deelen zeirs 15 graden vorst voor, maar daarna kwam er een aanzienlijke stijging van de tem peratuur voor. Maandagmorgen was het in vrijwel het gehele land al reeds even hov'eii 'nul. Een depressie, welke zich zondag bij IJs land vormde, heeft zich, belangrijk in diepte toenemend, naar Schotland ver plaatst en deze zal vergezeld van veel wind waarschijnlijk juist ten noorden van de Waddenkust langs naar het oosten trekken. Aan de achterzijde van de de pressie wordt koude uit de poolstreken afkomtige lucht naar het zuiden gevoerd. Deze zal morgen ook over ons land stromen, wat met regen, later met sneeuwbuien gepaard zal gaan. PAE PROEF met dc eerste Franse f atoombom in de Sahara kan op elk willekeurig moment na vandaag worden verwacht, aldus een verklaring van het Franse ministerie van Defensie. Het ministerie deelde de lucht vaartmaatschappijen die toestel len over het Sahara-gebied laten vliegen gisteren mede, dat het veiligheidssysteem voor de bur gerluchtvaart vandaag twaalf uur lang bij wijze van proef in wer king zal worden gesteld. Op 8 januari hadden de Fransen de luchtvaartmaatschappijen al gewaar schuwd. dat het hun veerboden zal kun nen worden te vliegen over een gebied van 1.500.1199 km, waar de proef zal genomen worden. De maatschappiien zouden minstens twaalf uur van te vo ren gewaarschuwd worden en een hal ve dag lang niet boven het gebied mo gen vliegen. Onmiddellijk buiten het verboden gebied moeten de vliegtuigen op een hoogte van 3000 meter blijven. Voorts dienen ze radiocontact te onderhouden met de Franse autoriteiten. De voorbereidingen voor de A-proef schijnen thans voltooid te.zijn en het wachten is waarschijnlijk nog slechts op gunstige weersomstandigheden. Algemeen wordt aangenomen dat de proef in ieder geval niet later dan maart zal worden genomen. Zoals bekend heeft het Franse voor nemen om een atoombom tot ontplof fing te brengen allerwegen verzet ont moet. De Franse regering is echter vast besloten de proef doorgang te la ten vinden. De Franse vice-president Jacques So ustelle,- betast met het toezicht op het.atoomprogramma 'is zaterdagavond uit het atoomproefgebied aangekomen in Niger, een staat ten zuiden van de Sahara en behorend tot de Franse ge meenschap. in Vaticaanse kringen wordt met stelligheid voorspeld, dat paus Joannes XXIII dit voorjaar drie nieuwe kardi nalen zal benoemen, onder wie aarts bisschop B. J. Alfrink van Utrecht. y *y i 'LLAr-A (Van onze correspondent) Op., de Wouwsestraatweg tg Bergen op Zoom bij de wegsplitsing naar het centrum en naar de Oude Wornvse- baan is zondagmorgen omstreeks vijf uur een grote vrachtauto van de Zee visgroothandel R. D. Rudder uit Oos tende geslipt en tegen een transfor matorhuisje van het gemeentelijk elektriciteitsbedrijf gereden. Dit had tot gevolg dat een groot ge deelte van Bergen op Zoom zonder stroom kwam. De chauffeur werd uit de cabine geslingerd. Hij kwam op de straatweg terecht en liep een schou derfractuur op. 'éi '!L wfhim Nj-i?/,, - M - tNifm. W-f- V - s«!-; JMMT vï; ft f. v w,i 'Va.tv,-"mV s"/7'yt v ïi yiï* aÉM £ft?; - o, 4*% DE kinderen van de evacué's uit Tuindorp-Oostzaan, die ondergebracht zjjn op de „Zui derkruis", zijn niet erg gedepri meerd door de gebeurtenissen van de laatste dagen: zij amuseren zich kostelijk in deze voor hen geheel nieuwe omgeving". Op het dek is een rolschaatshaan voor de jeugd aangelegd en. er zijn vol doende rolschaatsen beschikbaar gesteld. De gehele dag is de baan nu in gebruik. De geëvacueerde gezinnen, zijn ondergebracht in aparte hutten. Met de 55Sr personen, die nu op het schip verblijven,Jis de „Zui derkruis" vol.' Gisteren son aan' boord*'4 protestantse en, rooms- katholieke kerkdiensten gehou den. Zaterdagavond was er grote belangstelling voor de televisie uitzending: er waren vier toestel len opgesteld. Ook worden er films gedraaid. w Si v ,7e. - 4, Rechercheurs van het bureau Singel te Amsterdam hebben na een urenlan ge achtervolging per auto de dader ge arresteerd van de in de nacht van woensdag op donderdag jl- gepleegde inbraak in een .juwelierszaak in de Leidsestraat te Amsterdam. Het was de 31-jarïge schilder II. K. Door vernieling van een winkelruit was uit de etalage van de juweliers zaak een aantal gouden ringen en bril janten gestolen tot een gezamenlijke waarde van ongeveer i 28.000. Vrijwel de gehele colleetie kostbaarheden is te recht. Vlak bij de zaak, waai- de inbraak werd gepleegd, slaagde de politie er in zijn auto klem te rijden. In de wagen bevonden zich nog de 31-jarige verte genwoordiger W. H. de M. en diens 24- jarïge echtgenote, die evenals K. wer den ingesloten. Op enige ringen na kwam vrijwel de gehele collectie gestolen kostbaarheden na een nauwkeurig onderzoek achter uit de auto te voorschijn. Ook in de wo ningen van de gearresteerden werden nog enkele uit de juwelierszaak af komstige steraden aangetroffen. De politie onderzoekt thans of bei de mannen iets te maken hebben met een enige tijd geleden in dezelfde ju- we lierszaak gepleegde inbraak, waar eveneens een groot aantal sieraden werd ontvreemd. (Van onze correspondent) Zaterdagmiddag om ongeveer half- twee heeft op de rijksstraatweg tus sen Lemmer en Sneek een verkeers ongeval plaats gehad, waarbij twee personen werden gedood en twee zwaar gewond. De 39-jarige heer F. D. Hoekstra, uit gever van het nieuwsblad De Noord oostpolder te Emmeloord, reed met zijn vrouw en twee kinderen in een auto in de richting Sneek, toen hij bij de buurtschap Eesterga in een bocht plotseling moest uitwijken voor een te genligger. Bij deze manoeuvre slipte de auto en reed in volle vaart tegen een boom. De heer Hoekstra werd op slag ge dood en zijn 5-jarig zoontje Bouke werd zo ernstig gewond, dat hij op weg naar het ziekenhuis overleed. Mevrouw J. Hoekstra-Bruggencamp en een 9-jarig dochtertje werden met vrü ernstige verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht' Tijdens-het weekeinde heeft zich op de Texelse'kust een sibheepsdrama af? gespeeld, waarhij de 62-jarige matroos Henk Sterrenburg is verdronken'. Zaterdagavond ontving - 'men in Den Helder bericht" van schipper Jacob -Slot van de H.D. 79, dat hij door onbekende oorzaak en volko men onverwacht vier kilometer' ten zuidwesten van de Koog vlak onder de kust van Texel was vastgelopen. Het water begon te dalen en de kotter liep vaat. Schipper Slot zag de situatie evenwel niet somber in en stelde radiografisch de relaties aan de wal gerust door lakoniek zijn melding te besluiten met: „Er is niks aan de hand". Toch nam hü het zekere voor het onzekere en vroeg om - sleepböot- assistentie, waarop de Simson uit IJmuiden en de Stortemelk "uit Ter schelling uitvoeren. Men kon echter niets anders doen dan wachten op hoog water. Dan zou een tros kun nen worden overgebracht en de Drie Gebroeders kunnen worden vlotge- trokken. Inmiddels had schipper Slot bevel gegeven de kotter te verlaten. Deze stond op het slik en dus konden de vissers, de benen in lieslaarzen ge stoken, rustig overboord stappen en naar de kust waden. Om 9 uur zondagmorgen wilde men vanaf de sleepboot een tros overbrengen, wat door de branding mislukte. Daarom werd vanaf de Stortemelk een motorvlet uitgezet waarin de 62-jarige matroos Henk Sterrenburg en de 45-jarige matroos Gerard Buidel, beiden afkomstig van Terschelling, gezeten waren. In de sterke branding sloeg de vlet om waardoor de kleren van matroos Sterrenburg in de schroef vast kwa men te zitten. Matroos Buidel werd vrij ernstig aan de arm gewond, maar wist zich te redden. Van ma troos Sterrenburg heeft men niets meer gevonden. De omgeslagen vlet lag op een zandbankje en vanaf het strand en vanaf de reddingsboot de Prins Hen drik uit Den Helder trachtte men waar te nemen of matroos Sterren burg wellicht onder het vaartuigje lag. Daarvoor gaf men klopsignalen, die niet werden beantwoord. Men stelde toen direct voor een gat in de bodem van de vlet te slaan opdat men zou kunnen zien wat zich daar onder bevond. Dit werd echter tot verbazing van velen verboden door de reddingscommissie in verband met de aan te brengen schade. Met lijnen die vanaf de kust en de Prins Hendrik aan de vlet werden verbonden, wist men deze na ver loop van tijd te lichten waarop bleek dat zich geen slachtoffer daaronder bevond. Toen was het inmiddels weer laag water geworden, zodat er niet aan kon worden gedacht de kotter los te trekken. Gistermiddag heeft toen de Prins Hendrik een lijn van de Simson naar de Drie Gebroeders overgebracht. Met vlottrekken moest men echter wachten in verband met windkracht 7. De lijn lieeft men vastgezet op een zgn. meerboei en de Simson is naar Den Helder gevaren om daar de nacht in de haven door te brengen. Aan boord van de kotter bevinden zich thans nog drie opvarenden. Een mede door mariniers 'opge steld wippertoestel zorgde voor de veiligheid van de gestrande vissers. Matroos Buidel is, nadat hij in de marineziekenboeg te Den Helder was, behandeld, weer aan boord- van de Stortemelk teruggegaan. - «k-v#

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1