S Het jubilemii-tournooi is bijzonder geslaagd Ds. H. Rijksen verlaat Ger. Gemeente te Vlaardingen KERK EN SCHOOI Ir. H. M. Buskens slaat paal voor fabriek van Panagro VAUXHALL ►"tournooi voor Blauwe Banden Burg. Van Dyck bepleit nauwere samenwe voor Va prijs! WATERWE Verantwoordelijkheid voor Indonesië blijft lo U D S H 0 OR N Tien jaar Het Zwarte Paard99 Aktief predikant gaat naar Gouda Scheveningen heeft een drukke week achter de rug In Kapelpolder te Maassluis In Sportcentrum te Schiedam Tussen Maassluis en Vlaardingen Afvaardiging van ds.A.D. H.Roscam naar Nieuw-Guinea H. W. van G0RP ZONEN Ha W. van GORP Z0HEN TROUW Schiedam Lustrum Voorlichting over zuidvruchten Feestelijke bij eenkomst personeel Noordhoek N C.V.B. vergadert ;- Vuilnis in brand y Brandje in auto Ontspanningsavond Ver. Glasfabrieken Zendingssymposium in Schotse Kerk Burgerlijke stand van Schiedam Nieutv-Guinea Zendingsgeest Vlaardingen Beroep Jeugd Feestavond H.V.O. Carillon-concert Winkels in Westwij k Scho orsteenbr and Maandag 18 januari 1960 Advertentie Rotterdam,Soorwog21-25,Te!. 176S0Q Geslipt Been gebroken Veel loggers binnen, vaak met grote aanvoer Geslaagde feestavond van „Sunlight" MAASSLUIS Zaterdag is aan de Industrieweg in de Kapel polder door iir. H. M. Buskens, directeur-generaal van de volks huisvesting, en bouwnijverheid, de eerste paal geslagen voor de „woningfabriek" van Panagro N.V. Voor dit evenement bestond zeer grote belangstelling, niet alleen vanuit onderscheidene kringen van de: Maasslüise bevolking, maar ook van hogere autoriteiten. Verstandig PASTORALE JUBILEA Ds. Hermanides Ds. Van Limburgh Ds. W. van Limburgh te Bennebroek, em. predikant der Ned. Herv, Kerk, herdacht gisteren zUn 45-jarig ambts jubileum. Na zijn hulpprediker schap te Thamen a. d. Amstel werd hy daar predikant. In 1920 vertrok hy naar Amsterdam, welke gemeente hH diende tot zijn emeritaat in 1953. Na dien heeft hij daar nog enige tijd hulp diensten verleend en is hij nog werk zaam geweest als geestelijk verzorger van het diaconessenhuis te Haarlem. ■Ds, Van Limburgh was o.a. lid van het hoofdbestuur van het Ned. Bijbelge nootschap en voorzitter van de ver eniging tot verbreiding van het evan gelie in Egypte. Ds. Peijsel Advertentie Rotterdam,Soarweg 21 -25,Tel. 1 mm Maassluis de handen meen j Burgemeester Van Dijck stelde het slaan en gezamenlijk proberen aan de moeilijkheden met betrekking tot het beschikbaar hebben van grond voor industriële doeleinden het hoofd te bieden. Dat was de teneur van de tafelrede, die burge meester. W. J. D. v. Dijck zaterdag middag in het Deltahotel voor een klein gezelschap hield. WEES SNEL 1 Volledige garantie.... 100°/o serviceI Betalingsregeling mogelijk... Ernstige aanrijding -M SCHIEDAM. Met veel succes heeft de schaakvereniging „Het Zwarte 'Paard" op 2, 9 en 16 januari haar 10- ■Aarig bestaan gevierd. Op deze zaterda gen werd in het wijkgebouw van de Ned. Herv.'Kerk aam de Nieuwe Maas straat een tonrnool georganiseerd, waar met veel animo door 60 schaakliefheb- 'berg. is gestreden om de hoogste eer. Zowel dub- als thuisschakers namen aan het tournooi deel en de diverse schakers werden in 15 groepen van vier verdeeld. Iedere groep speelde een halve competitie, zodat elke speler van een •groep zijn drie „groepgenoten" kreeg te bekampen. Ook zaterdagmiddag was er weer volop spanning bij deze laatste ronde. Tussen de bedrijven door waren voor zitter A. v. Bommel en secretaris A. H. v. d. Wal ijverig in de weer, om alles vlot te doen verlopen en de uitslagen en standen bij te houden. Genoemde twee (van de viif) bestuursleden zijn de stuwende krac'.iten van ,,Het Zwarte Paard" en met trots vertelde men ons, dat men tevreden is met een ledenaan tal van 32, waarvan ruim 80 ,pct. regel matig de clubavonden bezoekt. Boven dien was het een gunstig teken voor deze actieve schaakvereniging, dat beide teams vorig seizoen kampioen werden in hun afdeling en promoveerden naar een hogere klas. Dat „Het Zwarte Paard" ook bij de andere vereniging een gunstige weerklank vindt, bewijst wei het feit, dat de 50 clubschakers van. dit tournooi uit liefst 17 verenigin gen komen Op i juli bestaat de vereniging pre cies 10 jaar, maar omdat men reeds drie achtereenvolgende jaren direct na de jaarwisseling een tournooi organiseerde, heeft men het jubileum gelijk met dit vierde tournooi willen laten vallen. T.g.v. dit tweede lustrum was de inschrijving gratis. Bovendien ontvingen alle deelnemers een prijs. ■Van half drie tot half zeven streed .men zaterdag voor de winst en het was jammer, dat enkele belangrijke wed strijden wegens tijdnood door een ar bitrage-commissie beslist moesten worr den. T-och namen de deelnemers dit spor tief op en terecht merkte voorzitter A. .v. Bommel in-zijn slotwoord op, dat de sfeer tijdens dit tournooi bijzonder goed is geweest. - De eerste'twee winnaars van iedere groep luidden: Groep 1: I Th J Ravestijn. 2 W Chr Gorls; Groep 2; 1 P M Dekker, 2 J v Har ten: Groep 3: 1 J v Grootveld, 2 D Zeeuw; GroeP'4: 1 J den Boer, 2 E A Sweep; Groep 5:.l J Moerer, 2 A Timmerman (na loting); Groep 6: 1 J Ouwens, 2 p Molenaar (na lo ting); Groep 7: 1 J Bronneman, 2 P v d Kraan (na loting); Groep 8: 1 L de Zwart, 2 N Büloo; Groep 9: 1 B P Pothoven. 2 Ch A Latenstein; Groep 30: 1 W A den Boer, 2 H J Vosselman; Groep 11: 1 S N Gouka. 2 D Dekker; Groep 12: 1 J Kleyweg, 2 A La gendijk; Groep 13: 1 A Risseeuw 2 P Paulus (na loting); Groep 14: 1 Chr v d Braak, 2 B Brouwer Jr; Groep 15: 1 Th Spaan, 2 P v Leeuwen (na loting). VLAARDINGEN. De Stichting Com missie voor Huishoudelijke- en. Gezins voorlichting heeft voor donderdag 21 januari een voorlichtingsavond over zuid vruchten georganiseerd. Er zullen films vertoond worden, terwijl voorts een quiz met aantrekkelijke prijzen zal worden gehouden. De heer Th. J. Ravestijn rechts) ont vangt uit hand-en. van de voorzitter van ,Jiet Ztvarte Paard", de heer A, i'. Bommel, zijn prijs. Op de, achtergrond de secretaris van de vereniging, de heer D. H. r. d. Val. ^SCHIEDAM. De personeelsvereni ging van de Stoom- en chemische Wasse rij-Noordhoek heeft zaterdag avond in gebouw Mus is Sacrum een feestavond gehouden. De feestelijke bijeenkomst werd ge opend door de voorzitter, de heer A. Kuipers die memoreerde dat de vereni ging dit "jaar 11 jaar bestaat. Allereerst werd er een reclamefilm van dè spaarbank vertoond. Verder werd de avond op een vrolijke manier gevuld door het gezelschap Slem Nieuwenhuyzen, die de variétérevue ,,'t Feest vandaag" voor het voetlicht bracht. Na afloop van het progr»nma was er nog een gezellig samenzijn. SCHIEDAM. Op vrijdag 22 januari zal de Nederlandse Christen Vrouwen Bond afdeling Schiedam-Nieuwland in het wijkcentrum aan het dr. Wibaut- plein een bijeenkomst houden. Spreker op deze avond zal zijn de heer G. J. Vlijmen, die een causerie zal hou den over de „Noveb". De vergadering vangt om 20 uur aan. SCHIEDAM Zondagavond signa leerde men een brandje op een vuilnis belt aan de Van Riebeekweg te Schie dam. De brandweer was spoedig ter .plaatse, doch bet vergde enige tijd voor het hardnekkige vuur was geblust. Om- - streeks vier uur maandagmorgen werd 'de brandweer weer gealarmeerd, om- dat het vuur opnieuw oplaaide. De brand ■35 nu definitief geblust. SCHIEDAM Zondagmiddag bracht mevrouw H. P.-W. uit Rotterdam een "bezoek aan kennissen in Schiedam. Zij perkeerde haar auto voor de deur en legde kranten op de motor tegen de -vorst; Bij haar vertrek deponeerde me vrouw P. de kranten op een stapeltje 'tegen de uitlaat. Het een en ander be- ;gon te branden. Toen op de Koemarkt ste Schiedam de vlammen uit de wagen •sloegen, passeerde juist een politiejeep, .'waarvan de inzittenden met twee sehuimblussers het vuur wisten te doven 1 De benzineleiding en elektrische verbin- vdingsdraden zijn onder andere verbrand. SCHIEDAM. De ontspanningsver eniging van de Verenigde Glasfabrieken (Vegla) heeft zaterdagavond in gebouw „Irene" een culturele avond gehouden. De bijeenkomst werd geopend door de voorzitter, de heer J. de Pater, die onder meer opmerkte dat er steeds meer belangstelling voor de culturele avon den is. Verder deelde hij mede dat op zater dag 23 januari een lezing zal worden gehouden over het onderwerp: „In de greep van het oerwoud", en op zaterdag 30 januari' zal de film „Alpenlied" ver toond worden. De avond werd verzorgd door het Nederlands Marionettentheater, die de ■opera Faust van Charles Gounod in een 'speciale bewerking voor marionetten op- vierde. De algehele leiding was in handen van Bert Brugman. Koor en orkest was van de Nationale Opera te Parijs en was op enige gramofoonplaten opgenomen. SCHIEDAM. Geboren: 15 - Willem z.v. C. Tb. Brouwer en K. C. M. v. d. Pol, 1(5 - Martinus G. J. z.v. M. G. van Hagen en C. M Hersbach. 18 - Johannes A. z.v. J. Govaart en J. B. W. Vorstenbos. Mr. S. L. Graaf van. Randwijk, de algemeen-secretaris van de Raad voor de Zending, heeft zaterdagmiddag in de Schotse Kerk te Rotterdam als zijn me ning uitgesproken, dat de Nederlandse berken Indonesië als hun eerste verant woordelijkheid dienen vast te houden. Zonder contact met de Nederlandse kerken kan de kerk in Indonesië niet in leven blijven, maar zal ze verworden tot een onderdeel van de adath, zo meende mr. van Randwljck. Bovendien gaan de ongehoorde mogelijkheden tot verbreiding van het evangelie in Indo nesië de krachten van de Indonesische berken te boven. - Mr. van Randwijck zei dit op een zendingssymposium, dat zaterdagmid dag in de Schotse Kerk te Rotterdam zending in de classes Rotterdam gehouden werd door vrienden van 'de zending In de classes Rotterdam Noord, Rotterdam-Zuid en Schiedam van de Ned. Hervormde Kerk, welk symposium geopend werd door dr. L. J. Cazeroir uit Schiedam. Mr. van Randwijck wees er in zijn toespraak op, dat in de hedendaagse zending het accent sterk op het beleid ligt. De door de kerken beschikbare personen en gal den moeten zo zinvol mogelijk gebruikt worden. Spreker bracht verder naar vo ren, dat het passieve Azië van vroeger geworden is tot een gemeenschap van actieve kerken, die hun verlangens en kritiek met vrijmoedigheid onder woor den brengen. Een en ander beeft o.m. tot gevolg gehad, dat er thans nog slechts 30 tot 40 zendingsarbeiders in Indonesië werkzaam zijn, welk aantal bij elke aflossing nog steeds kleiner wordt. Daar staat echter een wonderlij ke loop van het Evangelie in Indonesië tegenover, aldus mr. van Randwijck. Sprekend over Nieuw-Guinea merkte mr. van Randwijck o.m. op, dat het er hier om gaat de bevolking te leren zelf haar weg te vinden. De aanwezig heid van téveel Nederlanders zou deze ontwikkeling wel eens in de weg kun nen staan, meende spreker. Bovendien moet rekening gehouden worden met de mogelijkheid van een andere be stuursvorm in Nieuw-Guinea. Om de Evangelisch Christelijke Kerk in Nieuw- Guinea voor te bereiden op haar plaats binnen het geheel van de wereldkerk is het streven erop gericht naast Neder landse ook de buitenlandse zendingsar beiders bij het werk te betrekken. De Ned. Hervormde Kerk richt ver der het oog op Afrika, waar in samen werking met andere kerken de eerste zendingsarbeiders uit Nederland reeds werkzaam zijn. Er zullen er nog meer volgen, want in Afrika zijn de Neder landers om hun grote ervaring bijzon der welkom, aldus spreker. Ds. F. J. S. Rumainum, voorzitter van de Evangelisch Christelijke kerk op Nieuw-Guinea, heeft hierna nog het woord gevoerd en zijn blijdschap uitgesproken over deze ontmoeting met mensen, die zich beijveren voor de zending op Nieuw-Guinea. Ds. Ru mainum zei, dat hem op dit sympo sium pas goed duidelijk was gewor den, wat ook vorige generaties in Ne derland ten behoeve van de zending hebben gedaan. Hij constateerde ook door deze bijeenkomst, dat de Geest, Gods in de Kerk werkt en sprak de hoop uit, dat deze geest zal blijven doorwerken, opdat de wereld voor Christus veroverd mag worden. De heer N. v. d. Stoep, zendingsar beider met verlof, heeft op dit sympo sium een en ander verteld üver het praktische werk. Hij liet door middel van dia's iets zien van de opleiding van een aantal jonge Papoea's tot on derwijzer. VLAARDINGEN. Tijdens een dienst op woensdag 20 januari in haar eigen kerkgebouw, zal de gereformeerde ge meente van Vlaardingen afscheid nemen van ds. H. Rjjksen, die een beroep naar Gouda heeft aangenomen. Gelukkig voor Vlaardingen zal het geen afscheid voor goed worden, want zo lang men er nog niet in geslaagd is een opvolger te vin den, zal ds. Rjjksen als consulent aan zijn huidige gemeente verbonden blijven. Ondanks de vele werkzaamheden van ds, Rijksen vonden wij hem zaterdag middag bereid één en ander over zijn predikantsleven te laten vertellen. Dat een herder als ds. Rijksen meer te doen heeft dan eenmaal per week 2 preken maken en verder catechisatie houden en wat ziekenbezoeken afleggen, is wel bekend. Ds, Hendrik Rijksen werd op 27 no vember van het jaar 1930 te Utrecht geboren. Reeds op 18-jarige leeftijd volgde hij de eerste lessen aan de uni versiteit in de Domstad. Vijf jaar later, in juni 1953 slaagde ds. Rijksen voor het candid aatsexamen. maar toch stu deerde hij nog een jaar langer, zij het op de Theologische School van de Ge reformeerde gemeente te Rotterdam. Een beroep naar de Geref. gemeente van Vlaardingen volgde al gauw en zo doende werd ds, Rijksen op 28 septem ber 1954 in de Oosterkerk aan de Schie- damse weg, door zijn vader ds. L. Rijksen in het predikambt bevestigd. Hij heeft het hier in. Vlaardingen best naar zijn zin en. zou niets liever willen dan het werk dat hem zo lief was ten volle te blijven voortzetten. Gedurende de 5y, jarige periode dat ds. Rijksen aan Vlaardingen verbonden was, ontving hij niet minder dan 37 beroepen naar el ders, waarvan 10 naar Amerika en een beroep naar Toronto Bradford in Cana da. Niets drong hem om Vlaardingen te verlaten waar zijn werk gezegende vruchten afwierp. Op 8 november 1959 ontving ds. Rijk sen echter een beroep naar de zo in nood verkerende gemeente te Gouda, waar hij reeds als consulent de ge meente diende, sinds het overlijden van ds. A. Verhagen in augustus van dat jaar. Drie weken kreeg hij om tot een beslissing te komen, drie weken welke een moeilijke periode voor hem beteken den. Een Goddelijke roepstem heeft ds. Rijksen tot zijn beslissing gebracht., al heeft hij dan tot de laatste dag gewacht alvorens zijn beslissing aan de gemeente bekend te maken. Zoals reeds vermeid, blijft ds. Rijk sen als consulent aan Vlaardingen ver bonden, maar gelooft niet, dat daar mede zijn werk ophoudt. De thans 29 jarige predikant heeft in zes andere ge meenten eveneens consulentschappen te vervullen, namelijk te Oudewater, IJssel- monde, Nieuw-Beiierland, Pijnacker, Leerdam en zelfs in Veen (N.Br.). Daarnaast heeft ds. Rijksen zeer veel functies te vervullen op verenigings- gebied-. Zo is hij o.a. voorzitter van het landelijk verbond van Jongelings verenigingen der Gereformeerde ge nieenten, idem van dc knapenverenigin- gen, erevoorzitter van het landelijk ver bond van meisjesverenigingen der Ger. gemeenten. Ook door de zending voelt ds. Rijksen zich gegrepen en zodoende is hij voorzitter van het dagelijks be stuur der landelijke commissie van de Inwendige Zending. Bovendien is hij hoofdredacteur van het zendingsblad der Geref. gemeenten ..Paulus"; bestuurs lid- van het kindertehuis der Geref. ge meenten te Nunspeet. Als we daar nog aan toevoegen dat ds, Rijksen lid is van meerdere deputaatschappen, dan be grijpt u wel dat de zieleherder van de Vlaardingse Ger. gemeente weinig tijd overhoudt om aan zijn gezin te beste den. De domineesvrouw en de twee zoontjes van één en drie jaar oud. zijn dan ook extra blij als de scheidende predikant een ogenblikje voor hen over heeft. De jeugd heeft de liefde van mijn hart vertrouwde ds, Rijksen ons toe en wij menen dat de Vlaardingse jeugd die liefde op dezeifde manier beantwoordt. Niet minder dan 185 catechisanten heeft hij onder zijn hoede en ds. Rijksen kent ze allen, zelfs bij hun voornaam. Het bijzonder verheugende daarvan is, dat ze stuk voor stuk trouw op de catechi satie komen, waarbij maar zelden iemand verstek laat gaan. Bijzonder prettige herinneringen heeft ds. Rijksen aan de jaarlijks terugkeren de Hervormingsdiensten, die op 31 ok tober in de Grote Kerk aan de Markt gehouden worden, waarin verscheidene Vlaardingse predikanten voorgaan. Niet alleen komen dan steeds een aantal on- kerkelijken deze diensten bezoeken, maar het verheugende daarvan is, dat velen juist tijdens deze diensten door het Evangelie worden gegrepen. Ruim 30 aanvankelijk onkerkelijken behoren thans tot de geregelde kerkgangers van zijn gemeente. 1 Ds. Rijksen heeft zich gedurende ïijn tijd in Vlaardingen getoond als een een voudig, vriendelijk en aangenaam mens, die op velerlei gebied zijn taak ver staat en mede daardoor veler sympathie heeft verworven. De Gereformeerde gemeente van Vlaardingen heeft momenteel 850 leden, waarvan 392 doopleden. Deze getallen betekenen dat sinds de komst van ds. Rijksen het ledenaantal bijna is ver dubbeld. De kerk van de Gere*, gemeente Westnieuwland 56 heeft 90C zitplaatsen, welke zowel 's morgens ais 's middags bijna allen bezet zijn, hetgeen in de hui dige tijd een bijzonder verschijnsel is. Zij, die woensdagavond het afscheid van deze actieve predikant wensen mee te maken, zorgen er voor vroegtijdig aan wezig te zijn. VLAARDINGEN. De personeelsver eniging van H.V.O. hield zaterdagavond tn Muzanda haar jaarlijkse feestavond voor leden en genodigden, waarvoor bij zonder veel belangstelling was. Het Vlaardings zang- en muziek- ensemble „La Bella Musica" bracht een zeer aantrekkelijk programma dat bij de aanwezigen veel onthaal vond. Onder de soepele leiding van de directeur de heer C. Bayens speelde dit vrolijke ge zelschap op voortreffelijke wijze een serie wandel- en trekkersliedjes, waar door de stemming in de zaal van meet af aan goed was. Vooral de topsong „Marina" werd een succes, Waarvoor extra luid geapplaudiseerd werd. Ook het accordiontrio „The Crianse" oogste veel succes in hun optreden. Ver der werden enkele schetsjes opgevoerd en een toneelstukje, getiteld „Eeuw achter". De regie en de algehele leiding van het jaarfeest, was bij de voorzitter van de feestcommissie, de heer B. A. Brou wer in goede handen. VLAARDINGEN. Ter gelegenheid van de verjaardag van H.K.H. Prinses Margriet, dinsdag 19 januari, zal de stadsbeiaardier, de heer C. Don, van 14.00—15.00 uur het carillon bespelen. Bij die gelegenheid zal een program ma van .Vaderlandse liederen ten geho re worden gebracht. VLAARDINGEN. B. en W. I "i Vlaardingen brengen ter openbare ken nis, dat is ingekomen een aanvraag van de directie van de N.V. Levensverzeke ring-Maatschappij Hav-Bank te Schie dam, om erfpachtsuitgifte van een per ceel gemeentegrond aan de Floris de Vijfdelaan, ten behoeve van de bouw daarop van 22 winkels, 18 flatwoningen en 56 maisonnettes. VLAARDINGEN, In het pand Der de Spoorstraat 11 ontstond zondagmid dag een schoorsteenbrand. De brand weer heeft het vuur. dat is ontstaan ■doordat de schoorsteen vuil was, ge blust. Er is geen schade van betekenis aangericht NED. HERV. KERK Beroepen te Staven isse (toez.); a Breure te Oud-Vossemeer. GEREFORMEERDE KERKEN Beroepen te Dinteloord: A. v. d. Zwaai te Groningen. be® *ord Dealer voor Rottccdam en omgeving VLAARDINGEN. De 13-jarige wiel rijder J. N. J. slipte zaterdagmorgen op de Fransenstraat. Hij kreeg het stuur tegen de buik en is naar het Alge meen ziekenhuis overgebracht. VLAARDINGEN. Op de Stiriname- singel slipte zaterdagmorgen de 49-ja- rige wielrijdster C. S. Zij moest met een gebroken been naar het Algemeen ziekenhuis worden vervoerd. VLAARDINGEN De personeelsver eniging „Sunlight" hield zaterdagavond in de Stadsgehoorzaal haar jaarlijkse feestavond, waaraan verscheidene sterren van hel radio-firmament hun medewer king verleenden. De feestelijke bijeenkomst werd ge opend door de voorzitter van de ver eniging, de heer J. Ranshuysen, die een bijzonder woord van welkom richtte tot de directeuren, de heren A. J. de jong en G. H. Kolkman. Het werd een zeer gevarieerd pro gramma, waarin André Meurs en Cees de Lange voor prettige conferences zorgden. Het duo Chic en Co zorgden voor een dosis humor met muzikale omlijsting, terwijl Cees de Lange en Lucie Steyn van toneelspelen wisten. De muzikale comediant Nicky Noble wist door zijn optreden alle aanwezigen, en dat waren er velen, in een goede stemming te bren gen. Ook de Wama's waren van de partij en oogstten veel succes bij hun aandeel aan het afwisselende programma. Onder het motto: „Tuba or not tuba", gaf het dixielandorkest „De Roetetoeters" na de pauze een non stop show ten beste. De muzikale omlijsting, die werd ver zorgd door Ad Veen, droeg er toe bij, dat in een snel tempo een menu werd opgediend, waarbij alle liefhebbers van een vrolijke avond voldoende aan hun trek kwamen. Nadat ir. Buskens de eerste Vibro- paal had laten zakken, werden in de directiekeet enige redevoeringen afgesto ken. Ir. Buskens wees er o.m. op, dat 'tal van industriële bouwsystemen on bruikbaar zijn en het in het verleden al eens is gebleken, dat de voorberei- diDgstechniek zo moeilijk is, dat het voorbereidingsproces zelfs jaren vergt. De heer Buskens doelde, hier kennelijk op het systeem Coignet. Vanzelfsprekend verheugde hij er zich over, dat de voor bereidingen voor het Larsen-Nilsen-sys- teeni, nadat dit eenmaal weer naar vo ren was gebracht,; in een betrekkelijk korte tijd voor elkaar was gekomen. Hij wees ook op het nationale belang dat arbeidsbesparende bouwmethoden zijn gevonden om desondanks tot een verant woorde bouw te komen. In het bijzonder voor de Maasmond is dat van belang. In de Maasmond zal nog vele jaren de behoefte aan woningen (blijven bestaan: de ontwikkeling van Rotterdam en om geving zal voortgaan en de behoefte aan arbeidskrachten, met uiteraard voor hen een passende woongelegenheid, blijven bestaan. Hij achtte het ap zijn plaats, dat in de Maasmond een tweede woning- fabriek wordt gebouwd, en spra kde ver wachting uit, dat dit een goed initiatief zal blijken te zijn, waarvan binnenkort de gunstige resultaten kunnen worden aanschouwd. Burgemeester W. J. D. van Dijck haakte in op deze door ir. Buskes ge kenschetste „verstandige en voortvaren de stap" en achtte het als bestuurder op zijn plaats oud-minister Witte hulde te brengen voor zijn doorzettingsvermogen. Ook toen het niet zo vlot liep met de voorbereidingen voor de industriële bouw Coignet en van vele zijden minister Witie kritiek moest ïioren, heeft 'hij doorgezet. Voorts zette burgemeester Van Dijck wethouder T. de Bruijn van Vlaardingen die „grote deugniet" in het zonnetje, die weer kans had ge zien, zij het via een achterdeurtje, de bouw van meer woningen op gang te brengen, woningen, waaraan in onwik- keling zijnde gemeenten als Vlaardingen ■en Maassluis zulk een grote behoefte hebben. Burgemeester Van Dijck gaf vervol gens een opsomming van data, waaruit duidelijk bleek, dat met grote voortva rendheid is gewerkt aan het bouwproject Larse-Nielsen-woningen en sprak zijn vertrouwen uit in Panagro N.V. Hij riep de N.V. in Maassluis een welkom toe en hoopte, dat zij zich er thuis zou gevoelen bok in de levende Industriële Kring, Woorden van welkom, bewondering en waarderig werden vervolgens gespro ken door mevr. A. Hamachers d'Achard v. d. Enschut namens de raad, ir. G. 'M. Key namens de Industriële Kring, de heer C. H. Buschmann als voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fa brieken voor de Beneden-Maas, terwijl dr. A. Henkemans, gedelegeerd commis saris van Panagro N.V., nog eens het •al in Vlaardingen bij het slaan van de eerste paal voor de woningen uitgespro ken vertrouwen in de onderneming her haalde. Van een veldfabriek is men al overgestapt op een permanente fabriek, die nu reeds een overcapaciteit heeft van veertig percent Ir. J, Brouwer, directeur van Panagro N.V., die eerst alle aanwezigen al had (verwelkomd en de sprekers had geïntro duceerd, gaf, ter afronding van de bij eenkomst, waarop de hetti F. Weber van Boer vut Vlaardingen voor een allerwege gewaardeerde verzorging zorgdroeg, de verzekering, dat men van Panagro N.V. honderd percent inspanning mag ver wachten. In de toekomst zal de indus triële woningbouw vruchten moeten af werpen: kortere bouwtijd met minder geschoolde krachten, uiteindelijk lagere bouwkosten en dus ook een lagere huur. Hij bood als herinnering aan de belang rijke'gebeurtenis ir. H. M. Buskens een boekwerk aan. (Van één onzer verslaggevers) Scheveningen heeft eèn drukke week achter de rug. Er was doorlopend aan voer en verschillende loggers brachten deze aanvoer aan. Het waren de eerste trawlloggers, die een aanvoer van be tekenis hadden. Verder brachten Noord- ioggers haring, makree] en schelvis. I Kustloggers voerden tong en schol aan. Ook de vrachtloggers en de spanvis- sers waren actief. I De maandag van de vorige week be gon met tien loggers. In totaal werden 6.500 kisten, aangevoerd, maar 4.500 kisten konden verkocht worden. De rest wachtte tot dinsdag. De kustloggers Sch 21 en Sch 72 besomdeo elk 18.000. de loggers Sch 125 en Sch 196 resp. 28.400 en 25.700. De Sch 210 ver kocht de lading van 2.200 kisten verse haring voor 56.500. Dinsdag was de aanvoer: 50 kisten sprot en 1000 kisten makreel, schelvis, wijting en kabeljauw. "Woensdag kwa men binnen 14 spannen en enkele vrachtloggers, met een totale aanvoer van 2.600 kisten. Donderdag was het druk met 2 vrachtloggers, 18 spannen en 5 kotters met verse vis. In totaal werd 4.300 kisten aangevoerd. Zoals wij reeds meldden werd onder de kust veel haring aangetroffen. Er was een span. dat in enkele uren 6500 ving. Vrij dag waren aan de markt twee kusUog- gers, 10 spannen sportvissers en 16 kot ters met verse vis en zaterdag kwam nog een vraehtlogger binnen. Vandaag, maandag, waren binnengelopen 8 log gers, nl. i vrachtloggers, 2 kustloggers en een Noordlogger, terwijl de Sch 36 met een mankement aan de krukas bin nengesleept werd. De afgelopen week gaf een totale aan voer van ongeveer 18.000 kisten vis te zien. "Voor Scheveningen is dit een be hoorlijk grote aanvoer, De hoge prij zen van de laatste weken daalden dan ook. Verse vis was aan het begin van de week 2033 per kist. Aan het ein de van de week.lag de prijs tussen 11 20. De prijs van klein-middel schol liep terug van 3438 per kist van 40 kg tot 2030. Verder werd nog aan gevoerd 1.500 kg garnaal. BABA SY SPEELDE SIMULTAAN Vrijdagavond was de Franse damkampioen, de Senegalees Baba Sy, de gast van hei Haagse rl.D.G. voor het spelen van eeu si multaanseance. Hij vond 41 tegenstanders te genover zich waarvan hij er 38 versloeg en met 3 remise speelde, r.en score van 96,3 procent. J Ds. W. L. Hermanides, em. predi kant der Ned. Herv. Kerk, herdacht gisteren zijn 45-jarig ambtsjubileum. Hij diende de gemeenten te Ultwyk, Kleverskerke en te Hulst, waar hij in 1949 met emeritaat ging. Nadien was hy nog hulpprediker en verleende hij bflstand in het pastoraat in zijn huidig» woonplaats Ossendreeht. Ds. B. Peysel te "Grouw, em. predi kant van de Ned. Herv. Kerk, herdenkt vandaag zijn 40-jarlg ambtsjubileum. Hy diende de gemeenten te Ureterp en Siegerswoude, Woitersum, Beusicheirn IJhorst en De Wijk en te Wartena en Warstiens, waar hij in 1956 met eme ritaat ging. GEM. UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM AMSTERDAM. Geslaagd voor het kas dldaatsexamen rechten de heer J. IV. Veie ma (Laren). R. K. UNIVERSITEIT TE NIJMEGEN NIJMEGEN. Aan de r.k. untvendtei! te Nijmegen ls geslaagd voor het artsexa men: mej C. A. E. H. van Oorschot (Hees- wijk). Aan deze universiteit promoveerde op een proefschrift geUteld: „Race relations m race attitudes in South Africa" de heer A G. J. Crijna geboren te Brunssum. Dealer voor Rotterdam; en-omgeving vraagstuk slechts vragenderwijs en wees er o.a. op, dat in het Noorden van het land krachten wei zijn samen gebundeld en naar de praktijk geleerd heeft, ook met succes. T ATEN VLAAJRDINGEN en|kJnff te krijgen om aldus gezamenlijk een probleem tot oplossing te brengen. Burgemeester Van Dijck herinnerde eraan, hoe drie. gemeenten Maasland, Vlaardingen en Maassluis enige jaren geleden een structuurplan vaststelden, na een periode van gemeenschappelijk over leg. Maasland is daarvan afgevallen. Vlaardingen en Maassluis bleven der halve over. Bij tal van gelegenheden is door woordvoerders van Maassluis en Vlaardingen, o.a. ook nog op de jong ste gemeentebegrotingsbehandelmgen, be toogd, dat de principes, die in het struc tuurplan zijn verankerd, nog steeds voor hen als leidraad gelden. In de praktük blijkt evenwel nog wei nig van de realisering van het structuur plan. Beide gemeenten hebben thans groot gebrek aan voor industriële doel einden geschikte grond. Laten zU dan !n een goed samenspel trachten het gebied tussen Vlaardingen en Maassluis, dat voor industriegrond bestemd was het zogenaamde Maas terras dus voor dat doel ter beschik- SCHIEDAM. Voor de Judo-club UKEMI uit Delft is dit tournooi wel een buitengewoon succes geworden, omdat zij niet minder dan 3 bekers naar huls hebben genomen en nog 4 maal een tweede plaats bezetten, voor zo ver bij een tournooi volgens het afvalsysteem van een „2e" plaats gesproken kan worden. Bij de junioren en. by de senioren licht gewichten was het allemaal UKEMI wat de klok sloeg na de le ronde. Begrüpe- lijk dan ook, dat bij zoveel clubgenoten geen beslissingen, vielen door volle pun ten en de scheidsrechters vele beslis singen moesten, nemen. Bij de middengewichten was de kam pioen van Nederland, de blauwe bander J. de Wolf uit Leiden wel verplicht de prijs in de waoht te slepen. Eerst over won hij .H. van Leeuwen van Ukemi, daarna Engers van SCS. Schipper uit Dordt hield braaf stand en uiteindelijk moesten de scheidsrechters in de finale partij tussen De Wolf en Schipper een beslissing nemen. Dp Schiedammer Kleyheeg kreeg van Goijweieeg bij de zwaargewichten een Ms P. mét een heupworp; Schipper, Dordt gaf De Bruin van S.C.S. een hui zenhoge schouderworp; Kuyl moest in de halve finale uiteindelijk na verlen ging Schipper de overwinning laten door een Scheidsrechterlijke beslissing. De finale tenslotte tussen Gouweleeuw en Schipper werd door Schipper gewonnen met een houdgreep. De uitslagen van - de finale partijen luiden: Junioren lichtgewicht; S. de Jong, Delft verliest op scheidsrechterlijke beslissing van H. Jansen, Ukemi na verl. midden- en zwaargewicht: R. v. Leeuwen wint met een houdgreep van H. de Vreede (beide Ukemi). Senioren: lichtgewicht: Th. Drenth wint van M, v. d. Reyken op beslissing scheidsrechters (beide Ukemi); midden- gewicht: J. de Wolf, Leiden wint op be slissing scheidsrechters van H. Schip pers, Dordrecht; zwaargewicht: H. Schippers, Dordrecht wint met een houd greep van J. Gouweleeuw, Ukemi. Een jeugdonmoeting tussen S.C.S. en De Maasstad (Rotterdam) had de vol gende resultaten: S.C.S. 1—De Maas stad 35—f5; S.C.S. 2—De Maasstad 35-15, Advertentie Nog enkele stuks NIEUWE OLIEHAARDEN o.a. Ambassadeur, was t 385.— NU f 192.50 Senator was f 435.— NU f 217.50 Matador was f 370.— NU f 185. J. Jaarsma was f 395.— NU f 197.50 MEENT 22-30 TELEFOON 116440 0VERSCH. DORPSSTRAAT 12 TEL 41228 In een dienst, gehouden in hel gebouw „Bethel" aan de Thomas Schwencke* straat le Den Haag, Is zondagmorgen ds. A, D. H, Roscam Abbihg, die le Bl?ge kerke stond, door de hervormde classical vergadering, omvattende de gemeenten Den Haag, Scheveningen, Loosduinen, Rijswijk, Voorburg, Wassenaar en Leid- achendam, afgevaardigd als predikant vaa de Nederland-sprekende gemeente van de Evangelisch Christelijke Kerk van Nieuw Guinea, met als standplaats Manokwari, De bevestiging geschiedde door ds. E Durkslra, een ond-zendingspredlkant, dit er op wees, dat ds! Roscam Abbing ht ee» geheel andere samenleving gaat werken. De opdracht blijft evenwel dezelfde. Tn het bijzonder herinnerde ds.'Durk- stra er aan; dat de predikant niet al' zendeling wordt uitgezonden, maar ah predikant. Maar toch zult gij, als elks predikant, zendingsarbeid hebben te vei- richten. Bovendien wordt elke stap, bui ten de pastorie op zendingsgrond gezet,. Dr. Durkstra noemde het heerlijk da® te mogen gaan werken, waar alle pro testanten in één kerk verenigd zijn. N® de bevestiging sprak ds. Roscam Ab bing en hij stelde het op prijs, dat de gemeente, die hem uitzond, hem door de preek zou kunnen leren kennen. Ds. J. W. van Barneveld, praeses va» de classicale vergadering, verrichtte de afvaardiging, waarna de gemeente Ge zang 263 1 zong. In Manokwari werken thans twee pre dikanten, n.1. ds. G. Rumwaropen, de inheemse predikant voor de Maleis- sprekende gemeente en ds. mr. R: ten Kate, de zendingspredikant. Voor de Nederlandssprekende gemeente, die een eigen classis heeft, was ds. P. Sierat werkzaam. Deze werd tijdens zijn verlri vorig jaar afgekeurd. REEUWIJK Op de Weth. Vente weg had zaterdagavond omstreeks 7 alir een vrij ernstig verkeersongeval plaat: De bromfietsberijder de heer J. va» der Bas, reed in volle vaart tegen een echtpaar op. De bromfietsberijder sloeg tegen de straat. De wandelaar H. Vink bekwam bij deze aanrijding een zware hersenschud ding en moest met een ziekenauto naar het „St.-Joseph"-ziekenhuis t e Gouda worden vervoerd, waar hij ter verple ging is opgenomen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 2