Drie rapporten Uitstel tot 19 maart door impasse in Londen J^Wët^Mlnerilmd^ pers tegen K.L.M.-eis „Pleidooi voor meer dollar: Toch goede hoop op vergelijk Aanval op de Gaulle in interview MAS SU verwekt onrust Plannen reeds uitgewerkt: Defensie bundelt Putten vordert elf mille van Utrechts ziekenhuis in Parijs „Leger heeft de macht Koopt op tijd uw zekerheid nE Giro 9575 Wereldsituatie verre van geruststellend Jarige prinses gewoon naar school Nederlandse equipe Rallye de Monte Carlo veron Twee, doden geborgen uit door brand verwoest autowrak Op gestrand^ kotter im ook nog brand Onkosten in zaak- Joke Haanschoten DML gaat op in groot orgaan Muiterij op Ned. kustvaarder Enkele Iiuien r r T NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK pfjVSBAG 10 JAMJARI 1960 NEGEIVTÏENRE JAARGANG No. 4503 V- -/ Directeur: R. DE EU1G Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BKU1NS SLÓT Inlichtingendienst in V-S.: W Geen aandacht Dode en gewonde: BIN NENVERI NGBED SCHUIM RUB B E R B E D__ C O Zon onder (Van een onzer verslaggevers) Op het ministerie van Defensie bestaan uitgewerkte plannen om te komen tot instelling van één groot centraal orgaan voor al het legermaterieel. De behoeftenplan- ningde aankoop, de verstrek king, de opslag, het beheer en herstel van al het materieel zal onder dut orgaan gaan ressorte ren. Deze reorganisatie betekent een centrale bundeling van krachten. Intendance Zwakheid Geen twijfel Geen gelegenheid Witte 0e Witbsttaat as Teler. 115700 16 Ls Poitbus 1113 PwrtKCro No. 424518. Klacbtendicnst abonnementen 18,301850 9ar Zaterdag* 17—48 our Telefoon j 15700. Huygensplein 1 Telefoon 183467 <3 UJnan» Postbus 1091 Postgiro No 424867. Klacbtendienst 18.3019.30 Telefoon 362569. Smritvw 132 Telel 4570. Thomas ft Kemplsstraat 8 9 Telel. 65451. Abonnementsprijs 81 cent oer week. 2.65 oer maand, t XM oer kwartaal. Losse nummer* 15 cent. Verschijnt dagelijks Botterdam; •i-Gravenhage; Dordrecht Schiedam: (Geldig tot woensdagavond) ENKELE BUIEN Enkele buien, later ook opklaringen. Matige tot krach tige, langs de waddenkust tijdelijk harde wind, ruimend van zuidwest naar noordwest. Dezelfde temperaturen of Iets lagere. Morgen: Zon op: 8.38 Onder: 17.04 Maan op: - Onder: 11.18 drie \J lopige rapporten van de voor- verplegingsraad, welke dezer dagen werden gepubliceerd, hebben de opleiding van de verple- genden in het centrum der belang stelling geplaatst. Het merkwaardige van deze opleiding is, d3t zij nog steeds niet wordt gesubsidieerd door het rijk, zulks in tegenstelling tot vrijwel alle overige vakopleidingen. Momenteel worden de kosten van de opleiding nog gedragen door de zie kenhuizen, waar de adspirant-verple- genden zich als leerlingen aanmel den. Die kosten zijn hoog De huidige opleiding is bovendien zeer zwaar, omdat de leerlingen door gebrek aan voldoende verplegend personeel dik wijls te snel in de volledige praktijk van de ziekenhuisverpleging worden ingeschakeld. Wil men het tekort zo spoedig mo gelijk opheffen, dan zal het sociaal aanzien van het beroep moeten wor den verhoogd. ÏN de rapporten van de voorlopige verplegingsraad worden twee wegen genoemd, die tot dit doel lei den. Ten eerste: wetenschappelijke basisopleiding, waarin ook aandacht wordt gegeven aan die onderdelen van de opleiding, welks tot op heden als specialismen gelden. En ten tweede: een rijkssubsidie om die opleiding) financieel voor de ziekenhuizen mo gelijk te maken. De voorlopige verplegingsraad is met zijn studie nog niet geheel ge reed. Met name zint hij nog op plan nen voor een voortgezette en hogere opleiding voor mannelijke verplegeri- den en op een opleiding voor de ver pleging in psychiatrische inrichtingen en inrichtingen voor geesteszieken. Heeft de raad ook hierover zijn oor deel gegeven, dan kart gezegd worden, dat de nieuwe weg voor de opleiding van verplegenden geheel is afgeba kend en dat aan de eerste voorwaarde om het beroep van verplegende een hoger aanzien te geven, is voldaan. Dringend blijft echter ook een gro tere financiële interesse van het rijk in de opleiding. Want ook al zijn de "opleidingsplannen nog niet in vólle omvang bekend, het rijk kan voor komen dat plannen, welke nu reeds te realiseren zijn, in de kast blijven. Van groot belang is ten slotte ook, dat de pensioenregelingen voor ver plegenden nu eindelijk eens worden aangepast. Daar wordt nu al zo lang op gewacht. CYPRIOTEN MAAND LATER Terivijl het tvater in de overstroomde polder van Tuindorp Oostzaan langzaam zakt, wordt de dijk, die vrijdagmiddag reeds gedicht werd, versterkt met zinkstukken. Rijsicerkers brengen de jtalen aan waaraan de zinkstukken bevestigd moe- ten worden. De overstroomde polder biedt nog steeds een verlaten aan blik. Vanmorgen werd verwacht dat het wel donderdag zal tvorden voordat men (met laarzen tegen het water gewapend) in Tuindorp Oostzaan zal kunnen doordringen. Zie ook pagina 3), EIGEN BAAS CYPRUS zal niet op 19 februari onafhankelijk worden, zoals aan vankelijk de bedoeling was, maar op 19 maart, aldus is gisteren in Londen meegedeeld. Oorzaak van dit uitstel is een serie moeilijk heden op de conferentie over Cyprus, die thans in Londen wordt gehouden. De beslissing werd bekendgemaakt na drie dagen onderhandelen. De onderhandelaars werden het niet eens over de omvang van de basissen die Engeland zal behouden op het eiland. ,OT leniging van de nood, ont staan als gevolg van de dijkdoor braak in Tuindorp Oostzaan, zal het Nationaal Rampenfonds op korte ter mijn tien miljoen gulden nodig heb ben. Er is een reserve van f 6 miljoen in kas, doch de helft daarvan moet in reserve blijven om bij een eventueel andere ramp onmiddellijk te kunnen helpen. Tien miljoen gulden is geen kleinig heid, doch het lijdt geen twijfel, of on ze gemeenschappelijke verbondenheid tegenover hen, die door het water zijn belaagd, zal ook nu weer zo sterk tot uiting komen, dat het bedrag er spoe dig zal zijn. Het betreft hier hulpverlening in de persoonlijke sfeer in dezelfde geest als na de watersnoodramp van 1953 is geschied. Onder nood in de persoonlij ke sfeer wordt verstaan het verlies van kleding, huisraad, beddegoed, bromfietsen, radiotoestellen muziekin strumenten en dergelijke. Reeds worden grootscheepse acties op touw gezet voor de inzameling van gelden. Daaronder behoren obk straat collecten. Het is echter niet nodig daarop te wachten. Men kan storten op postgirorekening 9575 van het Na tionaal Rampenfonds. Hoe sneller, hoe beter! Allen Dulles, directeur van de Ame rikaanse inlichtingendiensten, heeft in de senaatscommissie van Buitenlandse Zaken een verklaring afgelegd. Een van de leden van de commissie, Gore, heeft meegedeeld, dat Dulles een over wicht heeft gegeven van de toestand in de wereld en speciaal in de Sowjet- Jnie. Gore noemde de toestand „verre Van geruststellend". „Ik begrijp niet hoe men op de mili taire uitgaven kan willen bezuinigen als men de geheime inlichtingen in aanmerking neemt, die aan de commis sie zijn meegedeeld," zei hij. (Van een onzer verslaggevers) HST invloedrijke Amerikaanse dag blad „Washington Post" heeft zich in een hoofdartikel uitgesproken tegen het verlenen van landingsrechten aan kde KLM in Los Angeles. „Een pleidooi voor meer dollars" zo karakteriseert deze krant het Nederlandse verzoek. „Nederland levert geen groot aan tal luchtreizigers en trekt ook geen groot aantal aan. Toch is de vraag naar passage naar en van een land mét algemene instemmingwaaron der die van Nederland het cri terium geworden, waarmee de landen elkaar landingsrechten pogen toe te wijzen", zo schrijft de „Washington Post". „Amerika heeft de KLM reeds toe gang gegeven tot een aanzienlijk groter deel van de Amerikaanse markt dan de regels schijnen toe te staan. Een zeer groot deel van hen, die per vliegtuig van New York naar Amsterdam vlie gen, gaan onmiddellijk verder naar an dere Europese bestemmingen. De KLM heeft in feite een supra-nationaal ka rakter aangenomen en tapt de Ameri kaanse markt ver boven de huidige be hoeften van het verkeer naar en van Nederland af. Als dit niet het geval was of als de KLM bereid was de vluchten naar New York op te geven in ruil voor de rech ten aan de westkust, zodat het betrek kelijke voordeel dat zij heeft boven andere buitenlandse maatschappijen tenminste niet groter wordt, zou de Ne derlandse zaak er sterker voor staan" aldus het hoofdartikel in de „Wash ington Post". Ken woordvoerder van de Nederland se ambassade in Washington heeft aan het persbureau UPI verklaard dat dit artikel „uitstekend het standpunt van de Pan American Airways weergeeft, maar vrijwel geen aandacht besteed aan de Nederlandse argumenten". Maandag worden de besprekingen over Los Angeles voortgezet. Staats- sccretariis E. G .Stijkel, de leider van de Nederlandse delegatie, bevindt zich momenteel in ons land voor het ver richten van andere werkzaamheden. H. K. H. prinses Margriet, die vandaag zeventien jaar werd, is gewoon naar school gegaan. Er stonden geen bijzondere feestelijkheden op het pro gramma nu prins Bernhard en prinses Irene zich buitenlands bevinden. Morgenmiddag zal een deputatie van het Prinses Margrietfonds de Prinses ben geschenk aanbieden. Vrijdagavond vliegt hij terug naar Washington, Op het State Department vinden deze week technische bespre kingen naar aanleiding van het Neder landse verzoek plaats, (Van een onzer verslaggevers) Enige uren na dé start uit Oslo is de Nederlandse deelnemer aan de rallye de Mónte Carlo, de heer v. Nieuwen- huyzen uit Den Haag, by een botsing in de buurt van Uddevalle bjj Ström- stad in Zweden om het leven gekomen. De mede-inzittende van de Alpha Ro meo, de heer A. Moggré werd met een hersenschudding en een verwonding aan de ruggegraat in een ziekenhuis in Strömstad opgenomen. Het ongeluk gebeurde omstreeks 8 uur vanmorgen in een sneeuwbui, zo dat er bijna geen zicht op de met een dun laagje sneeuw bedekte weg was. De Nederlandse wagen reed op de rechterweghelft, (het verkeer houdt links in Zweden), toen de botsing met een. vrachtauto gebeurde. De chauffeur van het andere voertuig die een shock opliep, trachtte nog zo veel mógelijk uit te wijken, maar hij kon de aanrijding niet voorkomen. De Alpha Romeo is vrijwel geheel vernield. Advertentie (Van onze correspondent) In een brandend autowrak zijn van morgen omstreeks zeven uur op de Rijksweg Amsterdam-Afsluitdijk twee mensen om het leven gekomen; nadat zö op de zuidelijke grens van de Wie- ringermeerpolder met hun auto waren» geslipt en in volle vaart tegen een pijler van het viaduct van de Koggen- randweg gereden. Het ongeluk gebeurde doordat de weg die overigens goed berijdbaar was, ter plaatse gladde plekken vertoonde. Door de kracht van de botsing wrong de auto zich geheel om de pijler heen. Daarna vloog het wrak in brand. De beide inzittenden een vrouw, die de auto bestuurde en een man zaten zodanig gekneld, dat zij zich niet heb ben kunnen bevrijden. De politie heeft de grootste moeite de stoffelijke overschotten te identifi ceren. Aan de hand van het nummer bord kon men reconstrueren, dat de verongelukte auto van de 60-jarige controle-arts van het Centraal -Bèheer J. G. ter Braak uit Imsum was, maar wie precies de inzittenden zijn ge weest was vanmorgen nog niet bekend. Engeland eist souvereine rechten over een veel groter grondgebied dan de voorlopige regering van Cyprus wil toestaan. De Engelse regering voert aan dat ten minste een gebied van 200 vier kante kilometer nodig is om de ba sissen voor 16.000 man Engelse troe pen bruikbaar te maken. Aartsbisschop Makarios, premier van Cyprus, wil de oppervlakte van de basissen beper ken tot 60 vierkante kilometer. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Zorlu, heeft vandaag by zijn vertrek uit Londen naar Ankara ver klaard dat de conferentie niet als een volkomen mislukking mag worden be schouwd. Hij zei zeer goede hoop te hebben dat de hindernissen in de ko mende twee maanden zullen worden opgelost. Hij verklaarde bereid te zijn weer naar Londen te komen, als dat nodig mocht blijken. Aartsbisschop Makarois en dr. Kutchuk (die resp. tot president en vice-president van Cyprus zijn gekozen) blijven in Londen voor het voeren van informele besprekin gen. De conferentie in Londen was bijeen geroepen om alie hangende zaken snel tot 'n oplossing te brengen ten einde de Britse, Griekse en Turkse parlemen ten in de gelegenheid te stellen de do cumenten die betrekking hebben op de onafhankelijkheid te ratificeren; Een woordvoerder van het Engelse ministerie van Buitenlandse Zaken deelde mede, dat de algemene verkie zingen, die de volgende maand .op Cyprus zouden worden- - ..gehouden, eveneens zyn uitgesteld. Een nieuwe datum is nog niet vastgesteld. Evenmin is bekend wanneer de con ferentie, die is verdaagd, zal worden hervat. Speciale werkgroepen zullen echter trachten een compromis te for muleren. Minister Lloyd zou gezegd hebben, dat de regelingen, die tot nu toe zijn ge troffen voor de onafhankelijkheid van Cyprus, zullen vervallen als de Britse eis niet wordt ingewilligd. Van conferentiezyde is meegedeeld, dat er minder dan duizend Cyprioten op het gebied van de Britse basissen zullen wonen als de eis wordt inge willigd. De Britse eis staat los van de kwestie van de toekomstige Engelse financiële steun aan Cyprus. (Advertentie) GENERAAL MASSU In het achterschip van hét-Helderse vissersvaartuig „Drie Gebroeders";" dat nog steeds voor de kust van Texel aan de grond zit, is. vannacht brand uitge broken, De schipper, de enige die nog aan boord is, heeft hulp van de. brand weer gevraagd. De sleepboten Sirason en Stortemelk hebben gisteren wegens de slechte weersomstandigheden geen nieuwe, po ging kunnen doen om de zaterdagavond gestrande kotter vlot te brengen. Schipper Jacob Slot is ais enige op het schip achtergebleven, nadat hy de twee laatste mede-opvarenden gister middag gelast had de kotter te verla ten. Op Texel zijn alle maatregelen ge nomen om ook schipper Slot op het eerste noodsein met een wippertoestel naar de wal te halen. Cy De onkosten die de gemeente Putten heeft gemaakt in het geval waarbij Joke Haanschoten radio-actief werd besmet, groot 11.090,zijn nog steeds niet terugbetaald. Een vordering die werd ingesteld tegen het desbe treffende ziekenhuis te Utrecht werd nog steeds niet voldaan. Teneinde tot inning van dit bedrag te komen, is de zaak in handen gesteld van lands advocaat mr P. Goudsmid, Het bedrag van 11.000,— is ae som van 5.000,uitgegeven voor het gedeeltelijk afbreken en later herstellen van de woning, ahrnede vervanging van het meubilair en dergelijke, 4.000,uitgegeven voor afzetting en afdekking met plastic enz. en 2.000,uitgegeven voor verteringen, hoofdzakelijk militaire, telefoonkosten, vervoer en derge lijke. Met ingang van morgen (woensdag) zal de veerdienst Enkhuizen-Stayeren worden 'hervat. Tot nu toe is de gang vun zaken ais volgt: de materieelinspecteurs stel len vast welke goederen aangeschaft moeten worden. Er wordt een opdracht verstrekt aan de Dienst Materieel Landmacht (de veelbesproken DML), die het materieel aankoopt. Dc nieu we spullen komen terecht bij het ba siscommando, dat voor de distributie zorg draagt. Men wil op het ministerie van defensie „minder schijven en ver bindingslijnen". Vandaar deze totale reorganisatie, waardoor men meer efficient kan werken. Er zijn vijf materieelsectoren, na melijk: intendance, genie, techni sche dienst, verbindingsdienst en ge neeskundige dienst. Deze zullen alle vijf opgaan in het nieuwe centrale orgaan. Om de nieuwe plannen in de prak tijk te beproeven, zal in de materieel- sector der intendance begonnen wor den met bundeling, zo zullen, vermoe delijk met ingang van 1 maart, de afdeling intendance van het DiML, de intendance-basisgroep en de inspectie der intendance worden samengevoegd. Deze proef wordt genomen in nau we samenwerking met het efficiency- bureau Bakkenist. De ervaringen, die in de intendance-sector worden opge daan, zullen mede bepalend zijn voor de uiteindelijke organisatorische vorm van de logistieke diensten der konin klijke landmacht. Tijdens de proefperiode blijft de commiciële verantwoordelijkheid* be rusten bij de directeur DML.. In de thans bestaande verhouding met het bedrijfsleven zal. gedurende die tijd dan ook geen wijziging komen. Drie opvarenden van de Nederlandse kustvaarder „Cornelia B" van. de re derij O. Bosma te Groningen hebben in de Franse haven Bayonne getracht hun kapitein, de 38-jarige J. Ludwig, bij zijn terugkeer de toegang tot het schip te beletten. De te hulp geroe pen politie heeft twée. van hén, de 30- jarige J. van de V. en de 27-jarige J. van D., die zich op de kade bevon den, gearresteerd. De derde, de 20-jarige kok.H. B., die zich op het schip bevond, nam met een hakmes en enige keukenmessen een dreigende houding aan. Door tussenkomst van de Neder landse consul te Bayonne hééft de Franse politie B. van boord gehaald. Het drietal zal naar Nederland wor den overgebracht. Van de rederij vernam het ANP, dat er onenigheid ontstaan was over de uitvoering van de dienst. Aangezien het schip vandaag naar Bordeaux moest vertrekken om daar te laden voor Dakar, zijn onmiddellijk plaats vervangers voor de drie muiters afge reisd. _Een viermotorig ,,Viscount"-passa- giersvliegtuig van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij „Capitol Air lines" is met 48 personen aan boord brandend neergestort b(j Hoidcroft in de staat Virginia. Alle inzittenden 44 passagiers en vier bemanningsleden zün om .het leven gekomen. EEN vraaggesprek dat de békende Franse, parachutisten-generaal, Jacques Massu, met een verslaggever van het Westduitse blad „Süddeutsche ZeituDg" heeft gehad, heeft in Frank rijk grote opschudding veroorzaakt. De (officiële) mededeling, dat Massu de dingen welke de in Mfinchen ver schijnende Duitse krant hem in de mond légt, toch niet s© heeft;, gezegd, kan daar weinig of niets aan veran deren. Massu liet in het gesprek, duidelijk doorschemeren, dat Franse legerkrin- gen in toenemende mate ontevreden zijn over het beleid van het Franse staatshoofd, generaal de Gaulle. Op een vraag van de verslaggever?van; het Duitse blad, wat Massu's grootste zórg is, antwoordde de generaal: „Dat de regering ons eindelijk helpt detoe komst helder te zien, opdat wij erin slagen een Frans Algerije te handha ven." Toen hem werd gezegd, dat de Gaul le duidelijke opvattingen over Algerije zou hebben, zei generaal Massu, dat hem daarvan niets bekend was. „Zo de president een duidelijk; standpunt heeft, is dat zeker niét het onze. JDe Gaulle begrijpt de mohammedanen niet. Als wij zo doorgaan zullen zij onze politiek als zwakheid beschou wen", aldus Massu. Massu heeft de „opstand van de 13e mei" in 1958 geleid, waardoor in Al giers twee jaar geleden de machtscon centratie ontstond, die generaal de Gaulle te midden van veel politiek» onrust naar de opperste macht stuw de. „De Gaulle was do enige man over wie wij de beschikking hadden", zou Massu gezegd hebben. „Misschien heeft het legereen fout gemaakt onze grootste teleurstelling is dat de Gaulle een man van links is gewor- den", aldus Massu, zoals hij geciteerd is door Hans Ulrich KempskL Deze journalist kwam speciaal voor zijn in- teryiew met" Massu naar Algiers. In kringen van gezaghebbende waar nemers te Parijs twijfelt men er niet aan dat de woorden die Massu In de mond zyn gelegd, de stemming van de rechts georiënteerde Europeanen in. Algerije juist weergeven. „France Soir" tekende uit de 'mond van „een hooggeplaatste functionaris te Algiers" de verklaring op dat „de situatie?de laatste drie maanden hand over hand slechter is geworden" en dat „wij thans opnieuw teruggevallen zijn in de at mosfeer van slechte dagen". Volgens het Duitse blad zou generaal Massu op de vraag of het leger in Algerije eventueel zijn opvattingen over de strijdwijze kan doorzetten, ge antwoord hebben: „Het leger heeft de macht. Het heeft dit tot nu niet ge toond omdat er zich. nog geen gelegen heid heeft voorgedaan. Maar het zal optreden als de toestand het vereist". In Algiers is officieel bekendgemaakt dat de woorden, die een verslag gever van de Süddeutsche Zeitung aan Massu toeschrijft, niet door de ge neraal zijn gesproken. Het Interview als zodanig werd niet ontkend. EEN in diepte toenemend storings- gebied, dat gisteren Schotland naderde, heeft zich snel via het Skagerrak naar Zweden verplaatst. Aan de zuidzijde daarvan voerden westelijke winden zachtere lucht verder Europa binnen, zodat de dooi vanmorgen reeds tot Polen was door gedrongen. Wel bleef het in Zuidoost-Frankrijk en het Alpengebied vriezen, onder een rug van hoge luchtdruk. Zeer strenge vorst heerst momenteel in de Scandinavische bergen, waar de storingsgebiedea omheen trekken en waar het in de bovenlucht zeer koud is. Een station meldde in de afge lopen nacht 34 graden vorst. Aan de achterzijde van de ge noemde depressie stroomde koude, uit de poolstreken afkomstige, lucht weer naar het zuiden, zodat het in Denemarken na een korte dooi- inval vanmorgen weer vroor. De koude lucht kwam echter juist ten noorden van de Waddenkust tot stil stand, onder invloed van de ontwik keling van een nieuwe depressie, die in diepte toenemend, via het centrale deel van de Noordzee eveneens naar Zuid-Scandinavië zal trekken. Een front van deze depressie z8l ons land in de komende 24 uur met enkele buien passeren. In het tem- peratuurverloop komt weinig ver andering.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1