De Gaulle treedt krachtig op Politiek m Algerije blijft ongewijzigd m VRIJDAG THUIS Jeugdige heethoofden eisen staking Cc Proclamatie soevereine republiek Nrd-Celebes De plicht van het milieu India bestelt 5 Water belemmert redding der 406 Z.-Afrikaanse Eerste protesten uit Algiers Koopt op tijd uw zekerheid Vliegtuig stort in Kanaal, piloot gedood WÈ unt MBMMIilIl mi Nauwelijks hoop op redding Zacht weer Botsing tegen boom: echtpaar gedood „Zebra's" beschermd, knipperbol exit Samenwerking met Zuid-Molukken Geen oplossing door wapengeweld r NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK ZATERBAG 23 JANUARI ÏS-Gü 1 Directeur: H. Uiü HUIG 1VECENTIENDE JAARGANG No. 4508 Hootrtredacteur; Dr J A H J 8 Kld'INh M,t»T KNVB schenkt 50 mille voor Tuindorp-Oostzaan an het parachutistenkorps in Algerije, aldus heeft het Franse ministerie van de Strijdkrachten gisteravond meegedeeld. President de Gaulle zal Massu ontvangen alvorens over een nieuwe functie voor henx wordt beslist. Er werd niet meegedeeld of Massu ook is ontslagen als burgerlijk bestuurder van het district Algiers. Aangenomen wordt dat dit wel het geval is. President de Gaulle heeft laten weten dat de Franse politiek in Algerije niet zal worden gewijzigd. D y> S. Éllllli L Advertentie)' Jeugdige heethoofden liepen vanochtend in de buitenwijken van Algiers de straat op om te protesteren tegen het ontslag van de populaire parachutistengene- raai Jacques Massu. De jongelin gen eisten schreeuwend een alge mene staking. Het nieuws omtrent Massu werd in Algiers bekend bij het uitkomen van de dagbladen. De eerste reactie was nog vrij gema tigd, zoals te verwachten was in de vroege ochtend, maar sommi gen vrezen later op de dag, als het nieuws algemeen bekend is geworden, moeilijkheden. HOTEL-RESTAURANT KASTEEL WIÏTEM J. DE VREES (Van onze parlementsredactie) De leiders van de Permesta, de Indonesische verzetsbeweging die zich van Noord-Celebes heeft meester gemaakt, hebben zich voor genomen, zo spoedig mogelijk een soevereine en onafhankelijke re publiek Noord-Celebes te proclameren. Is dat eenmaal gebeurd, dan zijn ze ook bereid, de republiek der Zuid-Molukken als vrij en soe verein te erkennen. Militaire gevolgen Zie verder pag, 3, 2e kol.) ad? PHOENIX Rotterdam! JJjï'* ie Wlthalraai M lelel US?0»i ,o x Postbus 11X2 Pojtïiro No 4245X9 Klacmendtenst abonnementen iB.Ju— J8 3« uur Zaterdags 1718 uur Teieiooc 1157CK) Huveensplera t Telefoon 183467 ,3 Ujneni Postbus 1U91 Postgiro No «24807 Klaclstendienst 18.30—19.30 Telefoon 3S2569 Soulwes 182 Texel 4570. Thomas 0 Kemplsstraat Ba Telet. 85481. Abonnementsprijs Bx cent oer wpetc. 2 85 oeT maand I 7-90 oer kwartaal. U«r nummers 15 eent Verschijnt daeeUltu 'a-Gravenbage Dordrecht: Schiedam: (Geldis tot zondagavond) ZACHT WEER Zwaar bewolkt met enkele opklaringen, maar ook enige regen. Matige tot krachtige wind tussen zuid en zuidwest. Aanhoudend zacht Morgen: Zon op: 8.33 Maan op: 4.23 Onder: 17.11 Onder 13.38 - N ons vorig artikel over de I waardering van het christenvolk voor het maatschappelijk werk stelden we, dat het niet goed-bijbels is zich af te zetten tegen het recht van het milieu om van doen te hebben met sociabele mensen. Sociabele mensen zijn dan zulke, die er door hun gedrag blijk van geven, dat zij het recht erkennen van de verlangens, eisen en wensen van de samenleving. We stelden ook, dat het een christen niet bij voorbaat is toegestaan met een beroep op profetische eenzaamheid zich ver te houden van onze san en- leving als geheel. „Twee zijn beter dan een", zegt de Prediker. „Indien zij val len, dan richt de een de ander weer op; maar wee de éne, die valt zonder dat een metgezel hem opricht! Ook indien er twee nederliggen, zullen zij warm worden, maar hoe zal één alleen warm worden? Kan iemand er één overweldigen, twee zullen tegenover hem kunnen standhouden; en een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken" (Pred. 4 912). De een ling Abraham is geworden tot een groot volk. De mens is geen individu zonder meer; hij is socius, maat en metgezel en op de maatschap en de maatschappij aangelegd. Menselijke ervaring leert ons dat elke dag. Men komt, ook als men om zo te zeggen begint bij „Gandhi", toch bij „Nehroe" terecht. 'De waarheid van dit alles wordt be vestigd doordat de innerlijke erken ning van en het zich uiterlijk gedragen volgens het recht van het milieu ook voor het welzijn van de enkele mens van groot nut is. Wie de contacten met zijn omgeving niet op genoegzame wijze weet te onderhouden, zal in zijn psychisch leven daar de weerslag van ondervinden en allicht een „mens met een gebruiksaanwijzing" worden, wat ten slotte in de meeste gevallen nog verdrietiger is voor de man zelf dan voor zijn omgeving, want iemand moet al: over veel dat hem ergens „onmis baar" maakt beschikken, wil hij er ten slotte om zijn onbruikbaarheid-als- metgezel niet worden uitgerangeerd ONTSLAG VOOR MASSU DE FRANSE GENERAAL MASSU is ontslagen als bevelhebber v; Het bestuur van de K.N.V.B. heeft uit de totogelden een bedrag van vijf tigduizend gulden ter beschikking gesteld van de slachtoffers in het door de overstroming getroffen Tuindorp- Oostzaan. AAR dit dan nog even gezegd jVI zijnde over het recht van het milieu, komt nu zijn plicht aan de orde. We zullen het et wel spoedig over eens zijn, dat het milieu tot plicht heeft de enkele mens met al zijn kwa liteiten op te nemen. Maar daar is nog niet veel mee gezegd. Een van de puzzels onzer samenleving waar door juist het maatschappelijk werk nodig is is deze, dat voortdurend da situaties zich wijzigen en de ont wikkelingen voortgaan. De techniek en de economie schrij den voort. Wat is aan het groeien rondom de Europoort en de uitvoering van het Deltaplan? Dan ontstaan nieuwe samenlevingen.Hetzelfde zien we op navenante schaal bij de in dustrialisatie en de uitbreiding der steden. Zodoende komen ook de plano logen in actie. Het milieu laat zijn rechten gelden. Dan is deeerste plicht van het milieu, zich de betekenis van het maat schappelijk werk in te denken en aan dit maatschappelijk werk ruimte te geven. De mens moet worden in staat gesteld deel te nemen aan en te functio neren in de zich wijzigende situatie en voortgaande ontwikkelingen. En al de activiteiten van het maatschappe lijk werk komen dan aan de beurt, vanaf de meest bekende en populaire, zoals de gezinsverzorging en de kin derbescherming,"tot aan het maatschap pelijk opbouwwerk toe. LS tweede plicht van het milieu noem ik vervolgens, dat de samenleving erkent en liefst begrijpt, dat het maatschappelijk werk, om wezenlijk de mens en de maatschappij te dienen, uitgaat van een geloofs overtuiging. De met zijn sociabel zijn in moeilijkheden verkerende mens moet liefst geholpen worden door iemand van gelijke geloofsovertuiging. Want die zal het best in staat zijn zich in de moeilijkheden van de cliënt in te leven. Voor een goede verhou ding van cliënt en maatschappelijk werker is tevens van groot belang, dat de maatschappelijk werker ook het sociale milieu van de cliënt begrijpt. En de invloed kan peilen, die dit milieu heeft op zijn gehele persoon lijkheid. Om het nu maar precies te zeggen, dient de maatschappelijk werker, wan neer de ciiënt een protestantse christen is, ook geestelijk contact te hebben met het groepsleven van zijn cliënt. En diens houding tegenover de kerk en de christelijke groepsverbanden moet voor hem geen vreemde zaak zijn. Niet voor niets lieten we hierboven de woorden Delta en Europoort vallen. Ook elders kan ons vraagstuk plotse ling actueel worden, bij voorbeeld als er plannen zijn om een buurthuis te ïtieliten in een oude samenlevingskern. Het zou struisvogelpolitiek zijn tn die actuele ontwikkeling het maat schappelijk werk te beschouwen als een quantiié négligeable, als een te verwaarlozen liefhebberij van wie zelf maar moeten weten wat ze eraan doen ^ihen. r. Schippers stond in Massu had enige dagen geleden in een interview met een Duitse krant kritiek geoefend op het beleid van pre sident de Gaulle in Algerije. De generaal werd daarna naar Pa- rijs ontboden om uitleg te geven van zijn houding. Aanvankelijk leek het dat daarna de kwestie van de baan wasr maar donderdag werd meege deeld, dat de Gaulle Massu niet wilde laten deelnemen aan een conferentie over het beleid in Algerije die gister morgen werd gehouden. Uit de omgeving van de president was eerder vernomen, dat generaal Massu mogelijk Dakar, in Frans West- Afrika als nieuwe standplaats zal krü- j gen. Een woordvoerder van het minis terie voor de Strijdkrachten ontkende dat Massu onder arrest is geplaatst. „Dergelijke berichten zijn volko men uit de lucht gegrepen", zo zeide hjj. President de Gaulle heeft gisteren na de besprekingen met burgerlijke etx militaire autoriteiten over Algeriie een krachtige verklaring uitgegeven, waar in wordt gezegd, dat dc politiek van Frankrijk inzake Algerije ondubbelzin nig vaststaat en niet zal worden gewij zigd. De. Gaulle gaf hiermee te kennen, dat hij in geen enkel opzicht toe zal geven aan-'de druk, die het leger en de Fransen ill Algerije op hem trach ten uit te oefenen. Hij blijft vasthou den aSn- de politiek van zelfbestuur voor Algerije. De president zal op 5 febr. weer naar Algerije- reizen voor een bezoek van verscheidene dagen aldus is In Parijs meegedeeld. Arnhemse verkeerspolitie probeert het verkeer ln de stad in betere banen te leiden en plaatst daarom op tal van plaatsen borden met aanwijzingen. Met deze combinatie van vier verbods borden en vijf aanwijzlngsbordén UJkt men het doel echter wel iets voorbij te zijn geschoten, want alles bijeen is het een puzzel, waar de weggebruikers een hele kluif aan hebben. De Indiase luchtvaartmaatschappij Indian Airlines Corporation" heeft te New Delhi een contract getekend met de Koninklijke Nederlandse Vliegtuig fabrieken Fokker voor de levering van vijf Fokker F 27 „Friendships". Tevens heeft de Indiase maatschappij een op tie verkregen op nog vijf toestellen van hetzelfde type. In de afgelopen vier maanden heb ben nu in totaal vier nationale lucht vaartmaatschappijen besloten de Fok ker F 27 „Frienships" aan te. schaffen. Thans zijn in totaal 68 „Friendships" bij de Nederlandse vliegtuxgenfabriek besteld, waarvan er inmiddels dertig zijn afgeleverd. Generaal Crepin, tot op heden adju. dant van generaal Maurice Challe. de opperbevelhebber van de Franse strijd krachten in Algerije zal Massu in Al gerije- opvolgen. Het ontslag van Massu, die bij de Fransen in Algerije buitengewoon populair is, zal waarschijnlijk de on rust en de ontevredenheid onder de ze bevolkingsgroep tot op het kook punt brengen. Vele Franse leiders in Algerije hadden de laatste dagen reeds scherpe kritiek geleverd op de Gaulle wegens zijn huns inziens te weinig krachtige houding tegenover de Algerijnse rebellen. Een duizendtal mensen heeft vrij dagavond een bijeenkomst in Algiers bijgewoond, die hals over kop was georganiseerd door het „Nationale Franse front", een activistische be weging. De zaak-Massu werd ter sprake gebracht door de voorzitter van de vereniging van studenten in Algerije, Snsini. Hij zei o.m. „Als het moet, zuilen wjj generaal Massu in Parijs gaan Kalen". (Van een onzer verslaggevers) 1 DE bewoners van Tuindorp Oost- zaan mogen volgende week vrij dag naar huis. Het Amsterdamse ge meentebestuur heeft in verband met de situatie in het tuindorp bepaald dat de evacués van vrijdagmorgen halfnegen af toegang tot hun huizen zullen krijgen. Tegelijkertijd heeft het Amster damse gemeentebestuur meegedeeld dat het gemeentepersoneel dat in Tuindorp Oostzaan woont, vrijdag 29 en zaterdag 30 januari vrijaf zal krijgen met behoud van salaris. Waarschijnlijk zal het bedrijfsleven een dergelijk besluit nemen. Het Rode Kruis zal vrijdag aan de bewoners van het tuindorp 2800 rei nigingspakketten en evenveel levens middelenpakketten uitdelen. Intussen heeft de Amerikaanse am- bassadeur in Nederland, de heer Phillip Young, gistermiddag een cheque ter waarde van f 18.850 over handigd aan de burgemeester van Amsterdam, mr. G. van Hall. Deze gift was bestemd als Amerikaanse bijdrage in' de hulp aan de getroffe nen in Tuindorp Oostzaan. f Advertentie) VERCHR. STALEN'KINDERSTOELEN C0M8. 80XEN. BOXMATRASiES. BABYTRAPEZES. S'HEERENBERG-TEL 05346-444 Een beeld van de omgeving van de kolenmijn bij Coalbrook in Zuid-Afrika waar honderden mijnwerkers in de on deraardse schachten zijn ingesloten, Familieleden hebben zich bij dg mijn verzameld vol vrees voor de slachtof fers, voor wier redding nauwelijks meer hoop bestaat. De afgematte reddingsploegen, die vechten voor het leven van de 406 .niet 506 zoals aanvankelijk gemeld werd in een kolenmijn in Zuid-Afrika ingesloten mijn werkers worstelen nu tegen een nieuw gevaar; het water. In de tunnel waar de redders zwoegen om het rotspuin weg te werken, stijgt het centimeter na centimeter. In de mijn bevinden zich ook nog 70 paarden. Redders, die uitgeput naar de oppervlakte terugkeerden waar de vrouwen stonden, te wachten en te bid den voor haar mannen, deelden mede dat het water op sommige plaatsen 2 meter hoog stond en slechts een meter beneden het dak van de tunnel. Het water is het vierde gevaar voor de redders. Het eerste vormen giftige gassen, het dodelijke methaangas en het koolmo- noxyde. Het tweede gevaar wordt ver- i Advertentie Het eerste artikel „Trouw" van 16 januari. Zon op Zon ondei \f ET een brede zuidwestelijke lucht- 'V l stroming dringt zachte oceaan- lucht steeds verder Europa binnen. Stations in Midden-Zweden, waar gisteren nog 22 graden vorst voor kwam, meldden vanmorgen lichte dooi. Ook in Duitsland loopt de temperatuur nu snel op. Tijdens het weekeinde wordt nog veinlg verandering in de alge-'ene veersgesteldheid verwacht. liet veer blijft zacht met kans op af en 'oe wat regen, afgewisselddoor en kele tijdelijke opklaringen. In twee voorsteden trokken jonge studenten de straat op. Nadat zij ge passeerd waren begonnen de winke liers de stalen luiken voor hun zaken neer te laten. Paul Delouvrier, de algemeen ge delegeerde, sprak voor de radio en maande de bevolking tot kalmte aan. Ook generaal Challe, de militaire opperbevelhebber in Algiers, deed dit. Het nieuws van de tegen Massu ge nomen maatregelen is niet onverwacht gekomen en is enigszins verzacht door de toezegging van de regering te Pa rijs dat de oorlog tegen de mohamme daanse nationalisten met kracht zai worden voortgezet. De rechtse poli tieke leiders hebben al enige dagen met actie tegen de regering "edreigd en hun aanhangers gewaarschuwd pa raat te blijven omdat er „van nu af alles kan gebeuren". oorzaakt door verzwakking van de steunsels en de structuur van het ge steente en he t derde is de angst. De Afrikanen vrezen namelijk, dat de ram-p is veroorzaakt door geesten. Totdusverre zijn alle pogingen om de opgesloten mijnwerkers te bereiken vruchteloos gebleken. .„Het zal een week duren: voor men hen kan berei ken," zei een der deskundigen. "Volgens nog onbevestigde berichten is men be gonnen met het boren van een gat van 22,5 cm in de hoop contact te krijgen met de 406 die 180 meter onder de grond zitten opgesloten. In elk van de zes uitgravingen zullen gaten worden geboord en indien inder daad contact wordt verkregen met de ingesloten mijnwei-kers zou vandaag een gat van bijna een meter worden geboord. Inmiddels zijn ook arbeiders uit Transvaal en Oranje Vrijstaat aan gevoerd om te helpen met het red dingswerk, dat in ploegen wordt ver richt. In de afgelopen nacht zijn bü een verkeersongeluk in Baarle Nassau twee mensen om het leven gekomen. Op de Turnhoutsewég vloog een auto, bestuurd door de heer C. Ver- bruggen uit Rotterdam, uit de bocht en botste frontaal tegen een boom. De bestuurder en zijn naast hem zittende echtgenote werden op slag gedood. Een bevriend echtpaar, dat achterin zat, werd met verwondingen naar een zie kenhuis in Tilburg overgebracht. f Advertentie Tel. 04450—208 WITTEM (bij Gulpen) Speciale voorjaarstarieven HET GEHELE JAAR GEOPEND Eigenaar J. F. ROODING (Van een onzer verslaggevers) Een tweemotorig Nederlands vlieg tuigje is gistermiddag in Het Kanaal neergestort. Gevreesd moet worden dat de piloot, de heer B. Kleijn (23) uit Gouda om hét leven is gekomen. Het toestel een Fokker S 11 dat toebehoorde aan dé heer Smeets, eigenaar van een luchtreclamebedryf in Maastricht, was opgestegen: van het vliegveld Beek: -voor een vlucht haar Londen. Vt-A-tv?AA De berichten over het ongeluk kwamen van schepen in Het Kanaal. Aanvankelijk wist men niet welk vliegtuig verongelukt was. Zekerheid kreeg men pas, toen het- uit Maastricht opgestegen vliegtuigje niet in Londen aankwam en..ver der in West-Europa geen vliegtuig?vermist werd.' Twee reddingboten zijn uitgevaren direct nadat het bericht over het onge luk bekend werd. Ook helikopters wer den ingezet. Men heeft wrakstukken, 'n half opgeblazen rubber reddingboot, een zitkussen en handschoenen van de vlieger gevonden. Van de piloot zelf heeft men niets gezien. Bij het vallen van de duisternis moest men het zoe- steken. Hierdoor zullen de nog vrij ken staken, maar vanmorgen werd dit nieuwe knipperbollen overbodig wor- met schepen en vliegtuigen hervat, den en zeer waarschijnlijk uit het De heer Smeets is op het ogenblik stadsbeeld verdwijnen. in Dover. Commissionairs ln effecten O.Z. Achterburgwal 173. Telef. 24712S Privé: Olympiakade 60. Telef. 794152 AMSTERDAM. - (Van een onzer verslaggevers) De voetganger zal, volgens, de te verwachten wijziging van het wegen verkeersreglement, op dc zebrapaden volkomen beschermd zijn. Het rijdend verkeer moet hem op deze strepen in de gelegenheid stellen rustig over te Advertentie HOLTES <OverfjseI) HOTEL ,,'T LÖSSE HOES" Het exclusieve restaurant op de Holterberg Onze specialiteit: KIP VAN 'T SPIT (boven open vuur) Dagelijks muziek. Een zeer verzorgd weekendverblijf f 30.— per persoon Telef. 0 5483-353. Directie J. Meuleman iiiiiiiiiiiii»iiiiiiiii[iiiiiiiiiiiiiiiiijiiiimiiiiii[iii!iiiiiiiiiiniiiii In zijn radio-toespraak noemde Delouvrier generaal Massu en zei: „Ik weet wat deze grote soldaat voor u heeft betekend en ik breng hem van deze plaats hulde". Hij noemde het „incident" (het in terview waarin Massu kritiek leverde op de Gaulle) betreurenswaardig en zei: „U begrijpt dat het gezag gehand haafd moet blijven. De regering zal niet wijken". Delouvrier waarschuwde dat verzet chaos in Algiers teweeg zou brengen. Tot de Europeanen in Algiers zei hij; „Laat dat complex dat u zult worden verlaten vallen". Ook voor ir. J. A. Manoesama, het hoofd van de politieke missie der republiek Zuid-Molukken (kortweg RMS geheten), die dit nieuws gister middag in Den Haag bekendmaakte, was dit bericht nog kersvers. Eexx dag tevoren was het hem eerst ter ore gekomen, toen hij en zijn mede leiders „ergens in het buitenland" besprekingen voerden met vertegen woordigers van de Permesta. „In afwachting van genoemde procla matie", zo zei ir. Manoesama gisteren, „steken wij de vriendenhand uit naar de Permesta, om door gezamenlijke in spanning te komen tot een zo .spoedig mogelijk herstel van het geschonden recht op zelfbeschikking van de vol ken in de archipel, die dit recht nog immer begeren". Dat de proclamatie van een vrije re publiek op Noord-Celebes zonder mili taire gevolgen zal blijven, achtte ir. Manoesama niet waarschijnlijk. Hij ge waagde er zelfs van, dat de strijd zich over een groot deel van de Indonesi sche archipel zou kunnen uitstrekken. Overigens, zo meende hij, zal wapen geweld dan niet meer tot een oplos sing kunnen leiden. Het zal er van (Advertentie) H A t F W E G TEL. O 290 7.4 341

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1