Twintig doden bij vuurgevecht Eén reed in gestolen auto Automobilisten na botsing gevlucht Ernstige onlusten na ontslag Massu schilder zelf met DE Mi staak verat 1 Bevan slechter N. B. M.- personeel staakt 24 uur Herstelbedrijf staakt mee Brandalarm: Schiphol in rep en roer f VERKEER EIST SLACHTOFFERS Staking in Algerije Kind omgekomen bij brand in Zaandam Geen bussen in Midden-Nederland Veel ondernemingen wachten op nieuw overleg LAATSTE NIEUWS r Vlag Actie Paniek MAANDAG 25 JANUARI 1960 r NEGENT1E1VDE JAARGANG No. 4509 "A V Directeur: H. DE RUIG V Hoofdredacteur: L)r. J. A. H. J S. BKUiNS SLOP iniiinnni"iiiiuiiiiiitnnin Rustiger mmmh O Liften of lopen i j SPANNEND HALF UUR IN DC-7 C Nachtvergadering Botterdam: Witte de Wltbstraat 26 relet. 115700 is 11 Postbus 1113 Postdro No 124519. Klaehtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 1718 uur Telefoon 118700. Huygensplein 1 Telefoon 183467 (3 UJnenI Postbus 1091 Postgiro No 424857. Klnohtendlenst 18.3019.30 Telefoon 352569 Soul we» 132 Telet 4S70. Thomas 6 Kemptsstraat 5a Telef. 65451. Abonnementaprtls 61 «mt oer week. 1 2.85 per maaod. 1 7JH) oer kwartaal. Losse nummer» IS cetst. Verschijnt dagelijks, '«-Gravenhogc: Dordrecht! Schiedam: (Geldig lot dinsdagavond) BEWOLKT. Zwaar bewolkt roet opklaringen, maar plaatselijk ook wat regen. Morgen hier en daar mist. Zwakke tot matige wind tussen zuidwest en west. Over het algemeen wei nig verandering in temperatuur. Morgen: Zon op: 8.31 Maan op: 6.34 onder: 17.15 onder: 15.63 STAAT VAN BELEG IN Twee autobestuurders, die dit weekeinde betrokken waren bij dodelijke ongevallen, zijn zonder zich om hun slachtoffers te bekom meren, gevlucht. In één geval is vastgesteld dat de gevluchte be stuurder in een gestolen auto reed. ALGIERS "jVfA een bijzonder bewogen weekeinde was het vanmorgen weer ■L tamelijk rustig in Algiers. Volgens de schaarse berichten, die uit de stad binnenkwamen, bezetten nog slechts enkele honderden Franse extremisten de barricaden in het centrum. Zij zouden door politie en militairen volledig zijn omsingeld en geen kans hebben om voedsel en munitie te bemachtigen. Volgens radio-Luxemburg hebben de opstandelingen evenwel geweigerd de bevelen van het opperbevel in Algerije op te volgen. In Algiers is gisteravond de staat van beleg afgekondigd, naclat anti-gaullistische Europeanen, die demonstreerden tegen het ontslag van generaal Alassu, een vuurgevecht hadden geleverd met politie- eenheden. Bij deze gevechten zijn twintig persoen gedood en liepen ruim honderdvijftig mensen verwondingen op. 1 Samenscholingen van meer dan drie personen zijn in Algiers i verboden. Reeds eerder was een uitgaansverbod afgekondigd voor na I acht uur 's avonds. Er is censuur op alle communicatiemiddelen, i In overige delen van Algerije bleef het rustig, op enkele betogingen in Oran en Constantine na. Uit Frankrijk zijn geen incidenten gemeld. Om op alles voorbereid te zijn heeft de regering echter een vergaderverbod voor het hele land afgekondigd. De regeringsgebouwen en bruggen in Parijs staan onder be waking. Nog steeds stromen troepen naar Al giers, om de 10.000 man die daar ge- vechisklaar zijn, te versterken. De op standelingen in Algiers, die tegen «e Gaulles politiek van zelfbeschikking voor het Algerijnse volk zijn en willen dat generaal Massu als militair en bur gerlijk gouverneur naar de stad terug keert, staan onder leiding van drie mannen: ae geDaarde Pierre Lagail- larde, die lid van het parlement is, Jo- sepii oriiz, leiucr van het Nationale 11'ranse From, en Jacques Susini, lei der van een extremistische studenten- j organisatie. 0 In de Van Bassenstraat in Den Haag is zondagmorgen vroeg de 76- jarige L. M. G. Kist door een auto aangereden. De auto, die in de richting van de Parallelweg reed, heeft de oude man geraakt toen deze de straat over stak. De bestuurder stopte na de aanrijding, verliet de auto, heeft even naar de op de grond liggende man ge keken, is daarna ingestapt, heeft de autolampen gedoofd en heeft, achter uit rijdende het hazepad gekozen. De gewonde is later op de morgen in het ziekenhuis aan de Zuidwal over leden. <6 De 21-jarige winkelier A. van Hooven uit Dordrecht is op de 's-Gra- vendjjkwal te Rotterdam om het leven gekomen, toen de door hem bestuurde personenauto werd aangereden door een uit tegenovergestelde richting ko mende vrachtauto. De bestuurder van deze vrachtauto heeft na het ongeluk de auto verlaten. Hij'was'gisteravond nog niet opgespoord. De eigenaar van de vrachtauto, die in Rotterdam woont, heeft verklaard dat de vrachtauto hem ontstolen is. Verdere ongevallen: On de provinciale weg Purmerend- Ams+erdam is zondag een'echtpaar op een bromfiets door een auto aange raden. De bestuurder van de brom- fie's, de heer D. van Zon uit Purmer- ebd. werd ernstig gewond. Zijn echt- geno^. mevrouw M. van Zon-Schaap werd on slag gedood. De bromfietser z"u plotseling de weg overgestoken zün. Od de Haagweg in Den Haag is zaterdag de 54-jarige timmerman A. rte Jode, die nlotseling, zonder zijn hand uit te steken, linksaf sloeg, door een autobus gegrepen, Hij is kort daarna overleden. De 42-jarige gehuwde H. Kwint uit Klazienaveen is op de Vastenow te Nieuw-Dordreoht aangereden door een personenauto en gedood. Hedenmorgen om tien uur is de 80- jarige Oldebroeker B. Koorenberg op de Zuiderzeestraatweg bij Oldebroek d"-ir een personenauto aangereden en gedood. De bejaarde man wilde per fiets de drukke Zuiderzeestraatweg oversteken. Hij heeft daarbij waarschijnlijk onvol doende op het verkeer gelet. Het slacht offer werd ongeveer tien meter door de auto meegesleurd. a dopri.entieI de verf voor het schilder feest SIKKENS-IJALLEMA fR0DUKT Het* resultaat van de aanrijding in Rotterdam. De bestuurder van de (Be stolen) vrachtauto vluchtte. President de Gaulle van Frankrijk heeft vannacht, na een conferentie van enige uren met premier Debré, in een korte radiorede de betogers op de barricaden in Algiers opgeroepen hun verzet te staken. De president waarschuwde, dat alles verioren zou dreigen te gaan, als hij faalde in zijn taak en hij beloofde, dat hij zijn plicht zou doen. Dc volledige boodschap luidde: „De muiterij, die zojuist in Algiers is uit gebroken, is een ongeoorloofde siag tegen Frankrijk in Algerije, tegen Frankrijk in de wereld en tegen Frankrijk in het hart van Frankrijk. Met de regering, in overeenstemming met het parlement, geroepen en on dersteund door de natie, heb ik de leiding van de staat genomen om ons land op te heffen en in het bijzonder om in het verscheurde Algerije, door het verenigen van zijn gemeenschap pen, een oplossing te laten overwin nen, die Frans zal zijn. Ik heb in alle klaarheid en eenvoud gezegd, dat, als ik zou falen, de een heid, het aanzien, het lot van Frank rijk met één slag in gevaar zouden zijn gebracht. En in de eerste plaats zou er voor Frankrijk geen enkele kans zijn om zijn grote werk in Al gerije voort te zetten. Ik bezweer degenen, die in Algiers op staan tegen het vaderland, misleid als zij kunnen zijn door leugens en laster, om in de nationale orde terug te keren. Niets is voor een Fransman verloren, ais hij zich weer verenigt met zijn moeder, Frankrijk. Ik spreek mijn diepe vertrouwen uit in Paul Delouvrier, algemeen gedele geerde, In generaal Challe, de opper bevelhebber, in de troepen, die on der zijn bevel staan om Frankrijk en de staat te dienen, en in de'zo dier bare en zo beproefde Algerijnse be volking. Wat mij betreft, ik zal mijn plicht doen. Leve Frankrijk!" Kort na de radiorede van de Gaulle is officieel bekendgemaakt, dat de plannen van de president om op 5 februari naar Algerije te reizen, niet gewijzigd zün. Een oproep tot stoking van de Fran se extremisten in Algiers scheen van morgen succes te hebben aldus be richten die ons bij ter perse gaan van deze editie bereikten. In de buitenwijken van Algiers gin gen geleidelijk de winkels dicht. In Oran werden enige autobussen, die toch waren uitgereden door demon stranten tegengehouden en dwars over de straat gezet, waarna de banden werd stukgesneden. Lagaillarae, die zijn uniform, van i i servê-füicenant van dè parachutisten I draagt, nouat met verscneidene hon- I derden jeugdige volgelingen (een aan- j tal ven hen is nog geen twintig) het umvers.'eitsgeoouw oezet, terwijl Or tiz en Susini zich met hun aanhang, waarona er zich verscheidene geünifor meerde officieren bevinden, hebben genesteld op een verdieping van een oanKgrbouw in de rmbijneid. Op en- Keie /uaaisen wappert de Franse drie- Kleur Pc opstandelingen op de barricaden by ae universiteit van Algiers hebben vanmorgen ae viugscnrmen met de Gauhes oproep het verzet te staken verscneura en in brtna gestoken. De pamfletten waren uitgeworpen door een helikopter van de Franse strijd krachten. Gisteravond groeven de opstandelin gen zich in. De Franse troepen heb ben vannacht geen pogingen gedaan hen te verdrijven. Kennelijk wacht men op instructies uit Parijs. Het vuurgevecht in Algiers begon, toen de veiligheidspolitie baricaden, die door betogers waren opgeworpen, .aanviel. Het is niet duidelijk wie de j eerste schoten heeft gelost. De meeste j ooggetuigen beweren echter dat een extremist met een tommygun de eerste schoten heeft afgevuurd. De politie- troepen beantwoordden toen het vuur onmiddellijk. menigte op 12.000 geschat. De menigte stond aan de voet van de trap die naar het eigenlijke forum leidt. Achter het prikkeldraad om het forum, stonden militairen op wacht. Vanaf een balkon op het Forum (het grote plein in Algiers), werd de me nigte door een aantal leiders toe gesproken. Een van ben zei dat onmid dellijk tot actie moet worden overge gaan, om te beletten dat de Gaulle con cessies aan dc rebellen doet. Het Forum werd Inmiddels aan alle kanten afgegrendeld door een sterke troepenmacht met 'geweren, machine pistolen en traangasbommen. Radio Algiers zond elke tien minuten Cen waarschuwing van '4e regeringsaf gevaardigde Delouvrier uit. Deze zei: „Het Franse gezag hier kan deze gang van zaken niet toestaan. Het leger dai in dienst van Frankrijk staat, zal dit niet duiden". Tegen de avond hitsten de extremis tische leiders de menigte steeds feller op. Van het balkon riepen zij om gewa pende actie. Een man schreeuwde: „Het leger staat aan onze kant. De overval politie is in haar kazerne omsingeld. De mensen komen in hun dorpen In op stand en rukken op naar Algiers. Sa men zullen wil de definitieve overwin ning behalen". Maar de overvalpolitie stond in de zijstraten klaar en niets wees erop, dat het leger met de betoging meedeed. Wel mengden zich enkele soldaten on der de menigte. In tegenstelling tot 13 mei 1958 wa ren er geen tekenen die erop wezen dat het leger en de extremisten gemene zaak maken. /ie verder nac 3. Ie kol y» «Afmat* De menigte, die daarop in paniek in alle richtingen vluchtte, bestond voor een groot deel uit nieuwsgierigen, die de ongeregeldheden aanvankelijk als een vertier zagen. Toen het schieten begon, kwamen uit nabijgelegen stra ten vrachtauto's vol militairen aanrij den. Het vuurgevecht duurde ongeveer iien minuten. Een Franse vrouw uit het publiek ilde plotseling: „Wat een vreselijke dag. Ik had nooit gedacht, dat Fransen op Fransen zouden schieten in Algiers." Generaal Challe, de Franse opperbe velhebber in Algerije, zei 's avonds in een radiorede: „De orde zal ten koste van alles worden gehandhaafd. De stad is in staat van beleg. Het oproer zal niet over het Franse leger triomferen. Ik heb regimenten uit het binnenland opdracht gegeven naar Algiers op te trekken." Om acht uur in de avond, bij het ingaan van de avondklok, was de toestand in de stad aanzienlijk rusti ger geworden. Vele betogers (opval lend jonger dan zij die overdag aan de demonstraties hadden deelgeno men) trokken zich achter hun barri caden terug of verscholen zich in parken en tuinen, kennelijk vastbe sloten de nacht in de open lucht door te brengen. De demonstraties in Algiers begon nen gisteren omstreeks het middaguur, 's Nachts waren pamfletten verspreid, die de inwoners van de stad tot verzet aanspoorden. Voorafgegaan door honderden gewa pende manschappen van de politie, en een kolossale Franse vlag dragend, marcheerden de demonstranten op naar de binnenstad, na zich in een buiten wijk te hebben verzameld. Wachtend op de stoet, verzamelde zich op het plein, waar op 13 mei 1958 de balkon-revolutie begon die de Gaulle weer aan de macht heeft gebracht, een grote menigte. In spreekkoor klonk het „Massu, Massu", en „De Gaulle aan de galg". 1 Om twee uur 's middags werd de Een medisch bulletin dat vandaag is uitgegeven wijst er op dat de vice- voorzitter van de Britse Labour partij, Bevan, een nieuwe inzinking heeft. Bevan heeft enkele weken geleden een ingrijpende buikoperatie onder gaan. (Van onze correspondent) Bij een felle uitslaande brand in het pand Acaciastraat 19 te Zaandam is vanmorgen vroeg het 4-jarig zoontje van de familie M. de Vries om het leven gekomen. Waarschijnlijk doordat met lucifers werd gespeeld, ontstond omstreeks half zeven brand in de boven gelegen slaap kamer. Toen de heer en mevrouw De Vries de brand ontdekten, had het vuur reeds zo'n omvang aangenomen, dat aan blussen niet meer viel te denken. Een vierjarig jongetje is waar schijnlijk door rook gestikt, na zich te hebben gebrand. Een zesjarig zoontje en een baby konden zonder lichamelijk letsel worden gered. Het vuur bleef tot de slaapkamer beperkt, dankzij het op treden van de brandweer. (Van onze verslaggevers) HET OPENBAAR VERVOER in grote delen van Midden-Neder land is vandaag lamgelegd, doordat ruim achthonderd man per soneel van de N.B.M. (Nederlandsche Buurtvervoer Maatschappij) voor 24 uur in staking is gegaan uit protest tegen het uitblijven van een nieuwe loonregeling. Onder het personeel van de Veluwse Autodiensten heerste vanmorgen aanvankelijk ook enige onrust, maar na uitgebreid overleg of men wel of niet solidair zou zijn met de collega's van de N.B.M., besloot men toch te blijven rijden. Ook de chauffeurs vae een zestal Zuidhollandse autobusondernemin gen hebben van staking afgezien. De algemene tendens is, dat men met verdere acties wil wachten tot woensdag, wanneer de onder handelingen tussen regering en bonden weer beginnen. De staking bij de N.B.M.. waartoe vannacht te Hilversum werd besloten tijdens een vergadering van vijfhon derd man van het rijdend personeel, is algemeen. In het gehele N.B.M.- rayon, tussen Amsterdam en Arnhem. Utrecht en Amersfoort, reed vandaag geen enkele bus. Bij de garages in Zeist en Rhenen hebben zich vanmor gen wel enkele werkwilligen gemeld, maar het uitrijden werd hun onmoge lijk gemaakt door de stakende col lega's, die in Rhenen zelfs voor de wielen van de bussen gingen liggen. Gemiddeld vervoert de N.B.M. een dochteronderneming van de Ned. Spoorwegen honderdduizend men sen per dag. Vooral in en om Utrecht was het vervoer vanmorgen volkomen ont wricht. Het in de Domstad wonende personeel van fabrieken te Zeist, Amersfoort, Bilthoven en Soest, dat normaal van de vroege busdiensten van de N.B.M. gebruik maakt, was ernstig door de staking gedupeerd. Later namen vele particuliere onder nemingen maatregelen om hun perso neel met „eigen vervoer" af te halen. De proteststaking heeft overigens een ordelijk verloop. Het personeel van de N.B.M. meldde zicli normaal bij de kantoren, al weigerde men uiteraard uit te rijden. 3n Zeist wer den ongeveer honderd chauffeurs en. conducteurs toegesproken door de N.B.M.-directeur, de heer D. Kiin- kert, die de staking voorbarig en, zinloos noemde. Zijn verzoek weer aan het werk te gaan baatte even wel niet. Vroege passagiers, die overal uit de provincie naar Utrecht moesten, wa ren gedwongen te liften of te lopen. Langs de wegen en op de wandel paden was het dan ook bijzonder druk. Maar ook het autoverkeer op de toegangswegen naar Utrecht is de ge hele dag uitzonderlijk groot. Voor de verschillende rotondes hoopt het verkeer zich op en de po litie moet bijzondere maatregelen nemen. Aanvankelijk liet het zich aanzien, dat de staking op andere busonder nemingen, met name op de Y.A.D., zou overslaan. Ook de chauffeurs en con ducteurs van deze onderneming heb- Blo'cdige relletjes hebben zon dag in Algiers aan verscheidene mensen het leven gekost. Op dé bovenste foto zien we een groep demonstranten, tegenstanders van de Algerijnse politiek van generaal de Gaulle, bezig met het opwerpen van barricaden in het centrum van Algiers. Op de- onderste foto: politie mannen snellen naar "een be dreigd punt in de stad- In Al giers is inmiddels de staat van beleg afgekondigd. (Telef oto's) In de loop van de morgen is het 280 man tellende technisch personeel van het Centraal Anto Herstelbedrijf aan de Cartesiusweg te Utrecht voor 24 uur in staking gegaan uit solidariteit met het NBM-personeel. Ji,™ In de herstelwerkplaats wordt at het gemotoriseerd materiaal van de Spoor wegen en de dochterondernemingen (dus ook de NBM) hersteld. Het be sluit tot staking werd genomen buiten de ondernemingsraad of de vakorga nisaties om. De gehele werkplaats is verlaten, al leen het administratief personeel is ge bleven. (Van een onzer verslaggevers) Een DC7C van de K.LJM. heeft za terdagmiddag Schiphol in rep en roer gebracht. De gezagvoerder van het toestel, dat een korte proef vlucht boven ons land maakte, meld de aan de verkeerstoren, dat twee van zijn motoren in brand stonden, 'i'imiddellijk werd er groot alarm ge slagen. Brandweerauto's en ambu lances schoten de startbaan op. De Amsterdamse politie werd per radio gewaarschuwd en zü zorgde er voor dat de toegangswegen naar Schip hol open bleven. Een dokter van de GGD werd met politie-escorte in al ler ijl naar de luchthaven gebracht, '■■tussen probeerde het vliegtuig te landen. De machine landde op twee motoren. De andere twee motoren werden afgezet, maar zij bleken ab soluut niet in brand te staan. In de lucht was vermoedelijk door een defect de brandalarminstallatie van twee motoren gaan werken en daardoor hebben de vliegers een moeilijk haif uur doorgemaakt. Zil erodeerden zo gauw mogelijk aan de grond te komen, al wist men wat dit met brandende motoren be tekent. Gelukkig liep het allemaal goed af. Op Schiphol haalde men wat opgeluch- ter adem; achteraf vond men het een realistische alarmoefening. ben namelijk tussen tien en elf uur geweigerd uit te rijden. In Apeldoorn duurde de staking precies een haif uur: er vertrokken geen bussen naar Arnhem, Amersfoort,Deventer, Die ren en Zwolle en op. de vijf lijnen van de stadsdienst te Apeldoorn werd evenmin gereden. De werkzaamheden, werden hervat na besprekingen met de directie té Ennelo. Meer dan vijfhonderd personeels leden van de N.B.M. waren vannacht in protestvergadering bijeen in het; K.A.B.-gebouw. te Hilversum. Met op. één na algemene stemmen besloot men,' daar tot.de 24-uursstaking om de over heid op déze wijze duidelijk te maken, dat men het lange wachten op loons verbeteringen beu is. De vergadering te Hilversum, uitge schreven door een comité, waarin NBM- employés zitting hebben, aangesloten bij de drie vakbonden, had een ordelijk verloop. Men zette uiteen, dat de be sprekingen met de regering over een loonsverhoging van 12 procent vorige week weer op niets zijn uitgelopen: Men wilde niet wachten op hét nieuwe overleg, dat woensdag begint, „omdat we gevoeglijk kunnen aannemen, dat, we ook dan nul op het rekest krijgen, omdat men onze lonen hanteert als een speelbal in een tarievenkwestie. Onze lonen liggen aanzienlijk beneden die van de gemeentelijke vervoersbedrij ven. We hebben maandenlang geduld geoefend, maar nu willen we duidelijk maken, dat het zo niet langer gaat", zo klonk het vanachter de bestuurstafel. Met nadruk verzocht de voorzitter de vergadering af te zien van nevenacties als oploopjes, bescb-divioj» van bussen en dergelijke.'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1