Kamer: ultimatum aan stakers onjuist Na verzet van ministers: als sfeer goed is zegt regering Contact met de honden CONCESSIE ONDER DREK Zwarte dag Geweld tegen rebellie van extremisten Deel van buschauffeurs in i eheel Superschepen Nederlands project? Toestand steeds kritieker Kabinet bijeen w tsr Loemoemba wil samenwerken met Belg en Staatslening van 300 miljoen Elders is vervoer vandaag normaal Vu to bij Maarssen tegen snéltrein r~ WOENSDAG 27 JANUARI I960 V. Directeur: H. DE RUIG NEGENTIENDE JAARGANG No* 4511 -\ J Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT In de debatten, die op de inter pellatie volgden, was duidelijk geworden, dat de Kamer unaniem op het standpunt stond, dat de regering door het zenden van een ultimatum aan het stakingscomité van de NBM op zijn zachtst ge zegd „psychologisch onjuist" had gehandeld. Motie verworpen EEL Frankrijk wacht op de volgende stap van de Gaulle in zijn conflict met de gewapende kolonisten achter de barricaden in Algiers; In kringen die nauwe betrekkingen met de president onder houden, verklaarde men dat de Gaulle zijn plannen gereed heeft en klaar staat om speciale bevoegdheden op zich te nemen ten einde zelf de crisis het hoofd te kunnen bieden. Zijn plan zou de volgende vier punten omvatten: 1. Bijeenroeping van het parlement in speciale zitting om goed keuring te. krijgen voor zijn politiek van zelfbeschikking voor Alge rije. Hij zou rekenen op een grote meerderheid. 2. Een beroep op het Franse volk via de radio op vrijdag 20 uur. 3. Een volksstemming om de Fransen te vragen of zij zijn poging om tot een „vrede met eer" in Algerije te komen, steunen. 4. Het uitroepen van de noodtoestand op basis van de grondwet, waardoor alle macht in handen van de president komt. AsyiRiN-ffl iusné m ^uus! Griepepidemie breidt zich uit in Europa - Kritiek Enige manier DE GAULLE alle macht Zie verder pag. 3, 5e kol.) O "TkE scheepsbouwer C. Verolme heeft gisteren te New York vér- X? klaard dat hy zeer enthousiast is over het plan om twee super schepen te bouwen die op de Atlantische route elk 8.000 passagiers kunnen vervoeren. Op een persconferentie zei hij, dat hy binnen drie tot vier maan den een beslissing zal nemen over de uitvoering van genoemd plan"! Hij overweegt de superschepen te Rotterdam te houwen als een" „geheel Nederlands project". Hij is bereid twintig procent van der kosten, naar schatting een kleine 400 miljoen gulden per schin ter' dragen. 1 Be schepen zouden met een snelheid van 35 knopen in vier dagen de Atlantische Oceaan kunnen oversteken. Botterdam: Witte de WitSatraat 25 Tela. I157QG ift Li Postbus U1S Postgiro No 424519. Klachten dienst abonnementen 18.301920 uur Zaterdags 1718 uur Telefoon 115700. a-Gravennage: Huveenspiem 1 Telefoon 183467 «3 tünent Postbus los»! Postgiro No 424867. Klachtendienst 18.30—19.30 Telefoon 362569. Dordrecht: Souiwee 132Teiet 4570. Schiedam: Thomas ft Kempisstraat 6a— Tclef. 65451. Abonnementsprijs 61 cert* per week. t 2.65 per maand. I 130 oer Kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelij ka y^txxuM' (Geldig tot donderdagavond) VERANDERLIJKE BEWOLKING Veranderlijke bewolking en slechts hier en daar enige regen. Matige wind in hoofdzaak tussen oost en zuid. Ongeveer dezelfde temperaturen. Heden zon op: 8.29 Maan op: 7.27 onder: 17.17 onder: 16.47 TOCH L00N0VERLEG De Gaulle wil alle macht overnemen (Van onze parlementaire redacteur) TAE REGERING zal contact opnemen met de bij liet loonovcrleg f in de vervoerssector betrokken organisaties om na te gaan of f de onderhandelingssfeer door de recente stakingen bij enige auto- busondernemingen zó heeft geleden, dat voortzetting van het gesprek, over de Ionen niet meer mogelijk is. Mocht blijken, dat het klimaat goed is, dan zal vermoedelijk nog deze week het overleg worden voortgezet. Dit zei minister Van Rooij (Sociale Zaken) gisteren in de Tweede Kamer, nadat de heer Burger (Arb.) in een spoedinterpellatie vragen over de onrust in de vervoerssector had gesteld. HET kabinet heeft gisteren in de Tweede Kamer een zeer slechte beurt gemaakt. Er waren onderhandelingen aan de gang over de lonen in de vervoerssec tor. Onderhandelingen tussen vakor ganisaties van werkgevers, werkne mers en de regering. Halverwege die onderhandelingen breekt er in een van de vervoersbe' drijven een wilde staking uit. Die staking wordt niet gesteund maar be streden door de drie vakbonden. Er is een datum, de datum van heden, af gesproken voor een voortgezet overleg tussen de regering en vakorganisaties van werkgevers en werknemers. De regering vindt in die staking bij een onderneming aanleiding om het afgesproken overleg op heden te schorsen. Zij richt zich tot het betrok ken wilde-stakingcomité. P,aannea.,.erkent de regering dat comité, dat kwaadwillig is, ën des avoueerde zij de bona fide vakbewe ging die goedwillig is. Dat is een dui delijke fout van de regering. E zaak kwam gisteren in de kamer. O De heer Van der Ploeg (KVPj stelde daarover mondelinge vragen. Die vragen hadden de strekking om de regering te bewegen tot het over leg met de bona fide vakorganisaties terstond terug te keren. De heer Beemink zei, dat het toch niet zo kan zijn dat een wilde-staking- comité de dienst uit kan maken en be slissende invloed kan hebben in het overleg tussen regering en bedrijfs leven. De heer Van Eibergen sprak in gelijke geest. De heer Eomme wierp de regering een reddingsplank toe. Hij vroeg de regering onmiddellijk te onderzoeken of de sfeer voor overleg aanwezig was ten einde dat onmiddellijk te hervat ten. De regering bleef halsstarrig. Zy zag de reddingsplank niet. Zij wilde pas op a.s. maandag het overleg hervatten, in de mening dat dan de druk, die door de staking op de regering werd uitgeoefend, zou zijn verdwenen. Naar onze mening oefende deze sta king geen druk uit op de onderhan delingen. En ais de regering deze sta king voor druk aanziet is die druk er a.s. maandag nog. De heer Burger diende een motie in, die materieel voor iedereen aanvaard baar was. Aanneming daarvan zou politiek een enorme nederlaag" voor de regering zijn geweest. Daarom ging de tj/ffer Van der Ploeg nogmaals de reddingspvyik uitwerpen. De heren Beernink, Van Eibergen en Oud maak ten duidelijk dat zij daar volledig achterstonden. Toen vroeg de regering tijd voor beraad. TIEN kwam de regering met de ver klaring, die op een zeer zwakke ,.;e aan het gevoelen van de par tijen, die geestverwanten in het kabi net hebben, tegemoet kwamerf. De heer Van Eibergen werd het te machtig. Hij zei te zullen stemmen vóór de motie-Burger. Wij kunnen dat goed begrijpen. Maar de overige leden van de frac ties die geestverwanten in het kabinet hebben hielden het de hand boven het hoofd. Om het te redden. Want wij dragen dit kabinet een goed hart toe. Maar het kabinet moet goed begrij pen dat zulke dingen niet meer voor moeten komen. De kamer was hier geheel unaniem. Gezag uitoefenen is niet alleen een kwestie van woorden, maar ook van wijsheid. En die wijs heid heeft in deze zaak ontbroken. Wij wensen het kabinet die wijsheid toe. Want deze dag was de zwartste dag vart dit kabinet tot dusverre. Minister Van Rooij, die met minister Korthals en staatssecretaris Roolvink achter de regeringstafel zetelde, ac cepteerde dan ook dankbaar de sug gestie, die door prof, Romme (KVP) was gedaan om door een onderzoek naar de sfeer tassen partijen te trach ten de hervatting van het overleg te bespoedigen. Aanvankelijk stond de regering op het standpunt, dat wanneer de si tuatie bij bet personenvervoer niet verstoord;zou worden door nieuwe wildé acties, maandag opnieuw con tact met de by de loononderhande lingen betrokken partijen kon worden opgenomen, maar onder druk van de Kamer deed zü een concessie. Deze concessie leidde ertoe, dat een door mr. Burger ingediende motie om het overleg onverwijld te hervatten (d.w.z. het op het afgesproken uur van daag te laten doorgaan) werd verwor pen met 42 stemmen vóór en 61 stem men tegen. Behalve de socialisten, de pacifisten en de communisten stemde ook de heer Van Eibergen (a-r) voor de motie van de heer Burger. Hij had de bedoelingen van de regering ook na de verklaring van de minister van Sociale Zaken niet begrepen en wist dus niet wat er zou gebeuren. Zijn fractievoorzitter, dr. Bruins Slot, kon zich wel vinden in het antwoord Benaive de kweslie der bus-sia- kingen kwam gistermiddag ook de begroting van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid in de Tweede Kamer ter sprake. Minister Van Aartsen (foto boven) luisterde naar uiteen zettingen van verscheidene Kamer leden. van wie de heer Bommer (PvdA, foto hiernaast) het meeste kritiek leverde op de nieuwe rege ling voor de tvoningbouwsubsidie. Voor een verslag zie pagina 4. De Gaulle kau krachtens de grondwet geheel alleen alle macht gaan uitoefe nen. als hij de veiligheid van de staat bedreigd aeht. llij wil thans van deze mogelijkheid gebruik maken, aangezien de crisis in Algerije steeds ernstiger vormen aanneemt'en er bovendien een scheuring in de regering dreigt te ont staan. Vijf ministers (ouder wie premier Debré) zouden te kennen hebben ge geven dat zij het standpunt van de Gaulie, dat het kolonistenverzet In Al- "Vrb&i van minister Van Rooij, zódat hij na mens de grootst mogelijke meerderheid van zijn fractie verklaarde tegen de motie te zullen stemmen. Nader vernemen wij, dat vanmiddag om halfvier op het departement van Verkeer en Waterstaat een gesprek over het „klimaat" plaats zal virden tussen de voorzitters van de werkge vers-; en de werknemersorganisaties, die betrokken zijn bij de loon-onder- bandelingen in d vervoerssector. Zie ook pagina 3. Een groot deel van het personeel van de Brabantse Vervoersmaatschappij, dc B.B.A. te Breda, is vandaag een 24-uurs- staking begonnen. De staking omvat 550 chauffeurs en 370 bussen. De rayons Veghel en Eindhoven werken normaal door, terwijl in de stad Bergen op Zoom de vrachtwagenchauffeurs eveneens normaal werken. In Breda hebben verscheidene, grote bedrijven zeer veel hinder gehad van de busstaking, doordat het personeel fabriek of werkplaats niet kon berei ken. ArirprtenH?) De griepepidemie in West-Èurópa breidt zich langzaam uit. Gezondheids autoriteiten in Oost-Frankrijk noem den de epidemie dinsdag „ernstig". In Toulouse zijn 10.000 griepgevallen. In München liggen de ziekenhuizen vol; tweehonderd patiënten moesten daar dinsdag geweigerd worden. De ziekte heeft ook Opper-Oostenrijk bereikt. De omvang van de epidemie in Bonn laat zich aflezen uit het feit, dat een derde van de parlementsleden der C.D.U. ziek is. De socialisten staan er beter voor: zij tellen een zieke per tien afgevaardigden. Bijna alle mensen van buiten zijn vandaag te'laat op hu„ werk versche nen of helemaal niet komen opdagen. Enkele bedrijven hebben geprobeerd met eigen vrachtwagens hun personeel op te halen, maar de politie heeft hier een stokje voor gestoken, aangezien het nu eenmaal verboden is mensen op vrachtwagens te vervoeren. Andere be drijven hebben met taxi's een deel van het personeel naar de bedrijven ge bracht. Een enkel bedrijf, zoals de Hero gaf te kennen van de staking vrijwel geen schade te hebben ondervonden, dank zij het zachte weer, waardoor velen ge bruik maakten van de fiets. De staking is ook hier uitgebroken door ontevredenheid over de vorderin gen in de loononderhandelingen. De bussen van de W.S;M., die het vervoer in het Westland verzorgt, zijn vanmorgen te circa halfzes alle weer uitgereden. Het personeel van de Citosa te Bos koop heeft gisteravond in een verga dering met de directie besloten het werk varjdaag gewoon voort te zetten. I.n een telegram aan de minister van Verkèer en Waterstaat sprak het eerder zijn teleurstelling uit over het feit, dat geen verder overleg zou plaatsvinden. Gewezen werd hierbij op het gedisci plineerd gedrag van het personeel. Ook de directie telegrafeerde hierover met de minister, in gelijke geest, ■De toestand bij de NZHVM, de Noord- Zuidhollandse Vervoermaatschappij, is eveneens rustig. Vanavond zal er in Apeldoorn een bijeenkomst zijn van personeel van de V.A.D. Deze vergadering zal Worden bijgewoond door vertegenwoordigers van de Enschedese onderneming Sal- land. De Westduitse deelstaat Rijnland- Palts heeft de rechts-radicale Deutsche Reichspartei verboden. Dit is vanmor gen bekendgemaakt door de minister van Binnenlandse Zaken van Rijnland- Palts, Woiters. De DRP wórdt geleid door de voor malige SS-generaal Wilhelm Mem berg. Het Franse kabinet zal vandaag in Parijs bijeenkomen om de toestand in Algerije te bespreken. Aangenomen wordt dat bekendgemaakt zal worden welke maatregelen zuilen worden ge nomen tegen de opstandelingen. De Pariise politie heeft inmiddels de wacht betrokken in de universiteits- wiik van Parijs, het Quartier Latin, om botsingen tussen rechtse eh iinfcse studenten te voorkomen. gerije met geweld moet worden gebro ken, niét delen. Zij menen, dat het leger niét bereid zal zijn om met kracht op te treden tegen de extremis ten die zich in een deel van Algiers hebben verschanst. Zij zouden met af treden gedreigd hebben. De minister van Voorlichting, Frey, heeft dit ech ter ontkend. Uiterst kritiek leek de. situatie gis teravond in Algiers en. ook-in, andere Algerijnse steden, waar dé oprocr- kraaiers, die zich verzetten tegen de Gaulle's Algerijnse politiek, steeds meer steun kregen van de Europese bevolking. Deze vreest, dat de rege ring in Pariis haar zal „overleveren" aan de nationalistische rebellen. Het leger in Algerije zou volgens de meeste berichten niet onverdeeld ach ter de regering staan, waardoor een nieuwe algemene revolutie zoals in 1958 dreigde. Premier Debré, die gisteren per vlieg tuig een kort bezoek aan Algiers bracht zou tot de conclusie zijn geko men, dat het leger geen geweld wil gebruiken tegen de extremisten, die zich in Algiers hebben verschanst. Hij zou daarom willen dat de regering con cessies doet aan de rebellerende Fran sen. De Gaulle zou echter vast van plan zijn om geweld te gebruiken. Daarvoor zou hij eerst alle macht aan zich willen trekken. Wat het standpunt van generaal de Gaulle is. wist „Paris Presse" gisteren te berichten uit de kabinetsvergadering van maandag. Volgens dit blad laat de Gaulles standpunt zich als volgt sa menvatten: „Als de Fransen willen experi menteren met de dictatuur. kan niemand hen daarvan weerhouden Maar het neerslaan van de revolte (Advertentie) „De onafhankelijkheid van Kongo zal geen breuk met België betekenen. Ik beschouw het nieuwe Kongo als een republiek, die met België een econo mische unie zal hebben aangegaan". Dit heeft de Kongolese nationalisti sche leider Loemoemba, die gisteren in Brussel is aangekomen, verklaard. Loemoemba zei, België boven elk ander land te verkiezen voor nauwe samenwerking. „Ik wil niet, dat Kongo onder de voogdij van een an der land zal komen". Loemoemba hield een verbitterde ti rade over de wijze waarop hij door de Kongolese politie was behandeld. Loemoemba toonde zijn verbonden handen (die waren gewand door de boeien) en deelde de pers mee, dat r\E Kongolese nationalistenleider D Loemoemba is gisteren in Brussel\ aangekomen om deel te nemen aan de ronde-tafelconferentie over de toe komst van Kongo. Zoals gemeld, is Loemoemba juist deze week uit de gevangenis ontslagen, na het uitzitten van zijn straf voor het aanstichten van relletjes in Stanleystad. Direct na zijn aankomst in België begaf Loemoemba zich naar zijn hotel kamer voor een vergadering met zijn partijgenoten. Zittend Loemoemba met zijn polsen in verband vanwege de verwondingen die hij door de boeien heeft opgelopen. Staande v.l.n.r. de Kongolese leiders Yomba, Ekatoe en Boekasa. zijn. lichaam vol blauwe plekken en kneuzingen zit. „Toen ik destijds uit Stanleystad vertrok voor overbrenging naar Ja- dotstad, werd ik als ',n blok hout in 't vliegtuig gesmeten, blootsvoets, ge boeid en zonder een hemd", aldus Loemoemba. Van Jadotstad werd hij opnieuw overgebracht naar Ellza- bethstad „waar de behandeling hu maner was". in Algiers is) thans, de enige manier om deze ontwikkeling te voorkomen. Onderhandelingen met de opstari- digen en het aanvaarden van de voorwaarden die zij. stellen, betekent dat wij ons schikken in een nieuw Dé minister van Financiën is voor nemens over te gaan tot de uitgifte van een AVi% lening groot f300 mil joen tegen een koers van 98%. Aflossing van' de lening zal geschie den in 25-gelijke jaarlijkse termijnen; te beginnen op 1 maart 1961. Versterkte óf algehele delging is de eerste 10 jaren niet toegestaan. De rente gaat in op 1 maart 1960; de coupons verschijnen jaarlijks óp dlt maart. De storting op de toegewezen;; schuldbewijzen zal moeten geschieden op dinsdag 1 maart 1960. Om de beleggers, die reeds op korte termijn gelden ter belegging beschik baar hebben, tegemoet te komen, wordt hun tot en met 12 februarii960 de mogelijkheid geboden het gehele ot ge deeltelijke verschuldigde bedrag we gens toegewezen schuldbewijzen voor uit te storten tégen vergoeding van rente tot 1 maart 1960. Deze rentever goeding bedraagt 2,25 per'/1000 no minaal en mag op het te storten be drag in mindering worden gebracht. Schuldbewijzen in de nieuwe lening zullen worden afgegeven in stukken van 1000 en 100, terwijl deelneming in de lening in de vorm van schuld registerinschrijvingen zal kunnen ge schieden tot bedragen van ten minste 100.000. Het ligt in dé bedoeling de inschrij ving open te stellen op maandag 8 fe- bruari a.s. bij het agentschap van het ministerie van Financiën te Amster dam. Het prospectus zal binnenkort, ver moedelijk op 1 februari a.s.,ver schijnen. (Van onze correspondent) Een 22-jarige automobilist is heden- oorgen omstreeks halfachtop een poorwegovergang te Maarssebroek bij daarssen tegen een sneltrein Utrecht- Amsterdam gebotst en als gevolg daar- /an overleden. Het slachtoffer, de monteur Th. Verdam uit Maarsse broek, heeft de trein waarschijnlijk niet opgemerkt, hoewel het uitzicht, op de niet beveiligde overweg goed is. Het treinverkeer ondervond veel stagnatie door dit ongeluk, De trein, die met de auto van de heer Verdam botste, had 92 minuten vertraging. Een trein Utrecht-Amsterdam en een 'trein Maarssen-Amsterdam moesten worden opgeheven. -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1