Zaak van recht Neemt situatie in Algiers gunstige Vrij Kongo zal België broederhand reiken Draadomroep mèt draadtelevisie Zaterdag gesprek vervoerslonen Loemoemba in Brussel: Fransen heffen censuur op mmm Geen straf voor metselaar, die Adenauers advies opvolgde President van Peru naar Nederland Emmer bevatte geen water maar benzine Jongetje verbrand: petroleum in kachel gegooid ABAKO-LEIDER KASAVOEBOE VERDWENEN Examenwerk raakte zoek: kandidaten gedupeerd Uitstel van betaling voor L. Worms EIS VUF JAAR TEGEN LUD WIG RESULTAAT VAN BESPREKING: r r DONDERDAG 28 JANUARI I960 "N NEGENTIENDE JAARGANG No. 4512 V-. y Directeur: H. DH1 RUlü Hoofdredacteur: Dr. J. A H. J_ S BIUHNS ^l,i >1 KASAVOEBOE eigen republiek? Prins Bernliarcl naar Tuindorp-Oostzaan P.T.T. BEVEELT AAN: mmm Eerste woensdag in maart „Dag van Europa" Hakenkruis-kladderaar kreeg pak slaag Kritiek op vakbonden Maandag beslissing Zie verder pag. 3, 2e koLj j Rotterdam: s-Gravenhag* Dordrecht: Schiedam: Witte de wunitraat 25 relet. U»7lH) Ll t*oatbua 1U2 PostKiro No 424S1H cClach ten dienst abonnementei H.dui» 40 uul iaterdaa? 1718 uur feietour j15700 rtuvgenspiem l Teleioor (83467 i3 OJnea* rostbue 10Ö1 Postgiro r^O 424867, Telefoon 362569 Klschtenrilenst 18.3(119 30 Sommes 135 Velet 4570. Th win* 0 Kemplwtraat 6a Telet. 65451. O" w*' 3-8S oer maand r t£Q oer Kwartaal 'ow nirnwr. 15 rent Verschtlnt daselljlt» Ttow (Geldig tot vrijdagavond) ENIGE REGEN Veel bewolking met tijdelijk enige regen. Overwegend matige wind in hoofdzaak tussen west en tord. Lagere temperaturen, vooral ln het midden c.. i'I van het land. Morgen: zon op: 8.27 onder: 17.20 Ma., .1 jp; 8.47 onder: 19.19 r\ E heer Koersen (KVP) heeft vra- gen gesteld aan de regering over de overstromingsramp in Tuindorp- Oostzaan, riij vroeg of de regering die overstroming als een nationale ramp beschouwde en welke maatregelen de regering zou nemen om de getroffe nen te helpen De regering heeft geantwoord dat zij de overstroming, gezien haar omvang en de omvang der geleden schade, niet als een nationale ramp beschouwt in die zin, dat de opheffing van de gevol gen een rechtstreekse taak van het rijk zou zijn. tiet gemeentebestuur van Amsterdam waar nodig in samen werking met het provinciaal bestuur kan de zaak wel aan. Intussen vindt de regering wel dat deze ramp .nationaal aanspreekt" en zij heeft er met voldoening kennis van genomen dat het Nationaal Rampen fonds weer in functie is getreden en voornemens is vergoeding te geven voor de materiële schade, geleden in de persoonlijke sfeer. BIJVAL VOOR DE GAULLE ONTMOEDIGT KOLONISTEN WIJ kunnen de opvatting van de re gering wel delen dat de ramp in Tuindorp-Oostzaan geen nationale ramp is vanwege haar omvang. Ook is juist dat de ramp wel nationaal aan spreekt en dat deswege velen geneigd zijn een bijdrage te geven tot leniging van de nood. Maar wij moeten toch zeggen dat op deze wijze de zaak o.i. toch niet ge heel juist gezien wordt. De ramp m Tuindorp-Oostzaan is veroorzaakt door het wegzakken van een dijk, die in beheer en onderhoud was bij het Polderbestuur, waarin de gemeente Amsterdam een grote posi tie inneemt. Het is naar het ons voorkomt van zelfsprekend dat degenen, die voor die dijk verantwoordelijk zijn, aanspra kelijk zijn voor de schade die door het wegzakken van die.dijk veroorzaakt is. Of deze instanties de schade op der den, die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van het gat, kunnen verha len, weten wij niet en dat is ook niet interessant. Wij vinden dat de betrokken over heidsinstanties al dan niet gesteund ddór het rijk voor de schade moéten opkomen. Dat is een zaak van recht. En men moet er voor oppassen dat het recht hier niet schuil gaat achter de barm hartigheid, hoe hoog wij die overigens ook aanslaan. Twee Franse autoriteiten in Algiers die op het ogenblik in hef middelpunt van de belangstelling staan. Links de retteringsgedelegeerde DELOUVRIER en rechts generaal CHALLE, opperbe velhebber van de Franse troepen in Algerije. De president van Peru, de heer Ma nuel Prado, zal begin maart een staats bezoek aan ons land brengen. Dit zal het eerste staatsbezoek aan Nederland zijn van een Peruviaanse president. Tijdens een uitdagingsspelletje tus sen enige dienstplichtige militairen der zeemacht in een werkplaats op het ma- minevliegkamp Valkenburg, greep een dezer schepelingen wat hij dacht een emmer met water, die hij in de richting vhirben'kachel gooide. De em mer bleek echter benzine te bevatten, die onmiddellijk in brand vloog waar door de bij de kachel staande vlieg tuigmaker algemeen der derde klasse, J. Boerman, ongehuwd, oud 20 jaar en afkomstig uit Kampen, zeer ernstige brandwonden opliep. Het slachtoffer is in zorgwekkende toestand naar het Academisch Ziekenhuis in Leiden-over gebracht. Terwijl zün moeder in de keuken was, gooide de vierjarige Age Brui ning te Kollum een blik petroleum in de kachel. Er ontstond een steekvlam, waardoor de kleren van het jongetje in brand raakten. De moeder die op het hulpgeroep toesnelde vond hem met brandende kleren in een hoek van de kamer. Zij wist het vuur te doven met behulp van een deken, waarna ze het kind van zijn kleding ontdeed en naar het ziekenhuis bracht. Daar is het overleden. Terwijl de moeder met het kind op weg naar het ziekenhuis was, ont stond er in het huis opnieuw brand. De brandweer, die het vuur bluste, constateerde dat de brand was ont staan doordat een kinderbedje, waar in de moeder in de consternatie het kennelijk nog smeulende pyamajasje had gedeponeerd, in brand was geraakt. De brandweer ontdekte voorts dat de deken, die de moeder had gebruikt om het vuur te doven, eveneens nog smeulend op een ander bed was ge deponeerd. Het slachtoffertje was enig kind. DE tendens in de Algerijnse crisis leek vandaag in tegenstelling tot gisteren een wat gunstiger wending voor de regering te ne men. Onder de mohammedaanse bevolking (negen van de tien mil joen Algerynen) kon een beweging ten gunste van de Gaulle worden waargenomen. Zo kwam het in de Westalgerjjnse havenstad Mosta- ganem gisteren tot een spontane reactie van de mohammedanen, die zich duidelijk tegen het verzet van de kolonisten toonden. Ook in het moederland leek de publieke opinie wakker geschud, getuige de talloze steunbetuigingen van instanties en particulieren, die het Elysée bereiken. Overigens wijzen deze sympathiebetuigingen voor de Gaulle erop, dat men in Frankrijk ernstig ongerust is over de situatie in Algerije. Volgens waarnemers bestaat onder de extremisten in Algerije on behagen over de steun die de Gaulle in Frankrijk krijgt. Een cor respondent van het Amerikaanse persbureau Associated Press meldde dat de sympathie voor de Franse president een „ontmoedi gende werking" heeft op de kolonisten achter de barricaden. Een teken dat de „colons" zich wat minder zeker beginnen te voelen is ook, dat de algemene staking voor een deel is afgelast'. den over maatregelen tegen de op stand in Algerije. De socialisten hebben om een refe rendum over het Algerye-beleid ge vraagd. dat zo spoedig mogelijk dient ta worden gehouden om het Franse volk gelegenheid te geven zich uit te spreken over het zelfbeschikkings recht van Algerije. Behalve de socia listische hebben ook r.k. en communis tische vakbonden woensdag resoluties aangenomen waarin het beleid van de Gaulle gesteund wordt. De „protestant se federatie van Frankrijk" nam een soortgelijke motie aan. „Zodra het Kongolese volk vrij zal zijn, zal het België de broederhand reiken". Dit heeft de Kongolese na tionalistenleider Loemoemba woens dagavond op een persconferentie in Brussel verklaard. Eerder op de dag was gisteren op de rondetafelconferen tie in de Belgische hoofdstad tussen de Belgische en de Kongolese delegatie overeenstemming bereikt over de da tum waarop aan Kongo onafhankelijk heid zal worden verleend. Op 30 juni zal de Kongolese grondwetgevende ver gadering voor 't eerst bijeenkomen en de onafhankelijkheid worden uitgeroe pen, zodat de Kongolezen vanaf 1 juli eigen baas zullen zijn. De rondetafelconferentie zal zich thans aan het volgende agendapunt wij den: dat van de structuur van de nieu we staat. Een belangrijke groep staat een federatief systeem voor, terwijl andere Kongolezen een eenheidsstaat verkiezen. Bu de opening van de con ferentie heeft de Belgische minister president, Eyskens, gewaarschuwd te gen een versnippering van Kongo, waarbij hij erop wees dat de toekomst van de nieuwe staat zou afhangen van de mate waarin de eenheid zou kunnen worden bewaard. Terwijl men in de Belgische hoofd stad nog in het duister tastte over de bedoelingen van de gisteren plotseling van het "toneel verdwenen Kongolese voorman Kasavoeboe (leider van de Abako-partij) die tot de vrijlating van Loemoemba in het centrum van de be langstelling had gestaan, richtten Kon golese afgevaardigden speciale bood schappen over de radio tot hun vol gelingen in Kongo om aan te kondigen dat zij over vijf maanden onafhanke lijk zullen zijn en sprak Loemoemba met bewogen woorden over „deze dag. die een historische datum is voor ons mooi en dierbaar vaderland." „Tachtig jaar lang heeft België Kongo geholpen en in die periode is iets tot stand gebracht, waarop wij allen trots kunnen zijn." zei Loe moemba op de oersconferentie. „Maar de tijd heeft niet sti^estaao en het Kongolese vo'k eist ziin vrijheid en zijn plaats onder de vrije volkeren van de wereld. Er is een periode van aar- verwacht. zeling, misverstanden en ontevreden heid geweest, maar dat is een bladzij de uit de geschiedenis die thans ten einde is." Loemoemba. die pas dinsdag in Brussel was aangekomen om aan dc Beigisch-Kongofese besprekingen deel te nemen na op verzoek van de Belgi sche regering ln voorlopige vrijheid te zijn gesteld hij was tot zes maanden gevangenisstraf veroordeeld wegens opruiende activiteit herhaalde zijn reeds eerder afgelegde verklaring, dat de Belgen in Kongo het bezit en de persoonlijke veiligheid zal worden verzekerd. „Wij zullen morgen aan de wereld bewijzen, dat wij, hoewei niet voor bereid op die taak, toch hopen ons land naar een grote toekomst te lei den". Hij deed daarbij een beroep op de Belgische bijstand, „want wij weten zeer goed, dat onafhankelijkheid maar een Ijdel woord is, indien daarmee r.iet een economische en sociale ontwikke ling gepaard gaat." Inmiddels zeggen ook de aanhan gers vau de Abako niet op de hoogte te zijn van de verblijfplaats van Kasa voeboe, die uit Brussel is verdwenen, nadat zijn eis door de Belgische mi nister De Schrijver afgewezen is, dat de rondetafelconferentie grondwette lijke bevoegdheden zou krijgen. Vol gens geruchten zou hij zich in Parijs bevinden om vandaar door te reizen naar Brazzaville (Frans Kongo). Hier zou hij van plan zijn een onafhanke lijke republiek Neder-Kong© uit te roepen, een plan dat hU reeds enkele maanden geleden tot uitvoering wilde brengen. Behalve het gemeenschappelijk front, waarvan hij tot de komst van Loe moemba algemeen als de leider werd beschouwd, heeft ook zijn eigen partij, de Abako, Kasavoeboe officieel de rug toegekeerd De ereplaats aan de con ferentietafel in het Brusselse Congres paleis wordt thans ingenomen door Kanza, tot dusverre de ondervoorzit ter van de beweging. Prins Bernhard zal morgenochtend in zijn kwaliteit van voorzitter van het Nationaal Rampenfonds een be zoek brengen aan het door de waters nood getroffen gebied in Amsterdam- Noord Z.K.H. wordt kort na 9 (Van onze correspondent) Tachtig kandidaten voor het diploma Moderne Bedrijfsadministratie, die de vorige maand in Amsterdam een exa men aflegden, hebb enbericht ontvan gen dat ze het vak economie moeten overdoen. De oorzaak is dat een pakket exa menwerk, dat aangetekend aan een examinator was toegezonden, niet is aangekomen. Wel heeft men onver moeid nasporingen gedaan, doch deze bleven zonder resultaat. De examinandi hebben vee-tien dagen tijd gekregen om zich opnieuw voor het examen voor te bereiden. De Haagse schroothandelaar, de heer L. Worms deelt mede van de gemeente Dordrecht bericht te hebben ontvan gen, dat hem gezien zijn financiële moeilijkheden voorlopig uitstel van betaling wordt verleend van de achter stallige erfpachtscanon en de boete. Deze erfpacht is de heer Worms ver schuldigd voor de grond aan de Zeeha ven-Kilkade te Dordrecht, waarop zijn loodsen en opslagplaatsen zijn geves tigd. De gemeente verzoekt hem daar bij, indien zijn betalingsmoeilijkheden uuf |blijven voortduren, verhuur aan derden in overweging te willen nemen. De regeringsgevolmachtigde in Alge rije, Delouvier, en de opperbevelhebber van de Franse strijdkrachten in Alge rije. generaal Challe, hebben gister avond allebei een radiotoespraak voor radio-Algiers gehouden. Zij lieten door schemeren, dat zij het eens zijn met de doelstellingen van de opstandelin gen, maar drongen erop aan vooral geen geweld te gebruiken. Delouvrler deed een beroep op de extremisten de wapens neer te leggen en een einde te maken aan de algemene staking. Generaal Challe zei. dat het leger de Gaulle trouw wil blijven, maar voegde daar veelbetekenend aan toe, dat het. leger wenst dat Algerije defl uitlef Frans-, blijft. In kringen die nauw met de Franse regering aijn verbonden is verklaard dat de Gaulle niet zal laten tornen aan de politiek van. zelfbeschikking voor Algerije, ook al zou hij kunnen ver klaren, dat hij hoopt, dat bij een raad pleging van het Algerijnse volk, als de vrede eenmaal definitief is gevestigd, de „meest Franse" oplossing zal wor den verkozen. Voorts zou de president volgens deze kringen vasthouden aan het beginsel, dat het'reehtmatige gezag van de regering niet ongestraft mag worden, uitgedaagd. Te zijner tijd zou den de voornaamste leiders der opstan delingen, o.w. Lagaillarde en Ortiz, voor de rechter worden gebracht. Vanmorgen is de censuur in Algerije, die sedert zondag bestond, opgeheven. Een reden hiervoor werd niet opgege ven, maar waarnemers zagen in de maatregel toch wel een teken dat de situatie wat is opgeklaard. Er kannen vanuit Algerije weer par ticuliere telefoongesprekken met Frankrijk worden gevoerd. In Parijs en andere plaatsen in Frank rijk zijn vandaag tegen het aanbreken van de dag huiszoekingen verricht bij rechtse extremisten. Ér werden ook arrestaties verricht. Zo bevindt zich bij voorbeeld de rechtse afgevaardigde le Peu in arrest. Volgens waarnemers gaat de Gaulle zich er vandaag op voorbereiden om persoonlijk de strijd aan te binden met de opstandigen in Algiers. Hij zal zich daarvoor wapenen met speciale, doch constitutionele bevoegdheden. De eer ste stap daartoe is overleg met de staatsraad, het hoogste orgaan voor constitutionele kwesties dat geraad pleegd moet worden over het verlenen van speciale bevoegdheden aan de re gering. Men verwacht, dat de generaal zijn plannen morgenavond, als hij een radiorede zal uitspreken, zal onthullen. Gistermiddag en -avond heeft de derd, maar er werd niet officieel be- Gaulie met het Franse kabinet verga- kendgemaakt wat de plannen van de president zijn. Het bestuur van de kamerfractie van de Gaullistische Unie voor de Nieuwe Republiek (U.N.R.) heeft gisteren een verklaring uitgege ven waarin het „zonder voorbe houd" zijn vertrouwen in de Gaulle en premier Debré bevestigt. Wanneer men rekening houdt met het standpunt van de andere grote Franse partijen betekent deze verklaring dat de Gaulle op een overweldigende meerderheid van de 552 afgevaar digden in de Assemblee kan reke nen, indien daar gestemd moet wor EEN combinatie van draadomroep en draadtelevisie zou bedrijfseco nomisch te exploiteren zijn. Als er in bepaalde, geselecteerde gebieden mee begonnen zou worden, zou men kunnen rekenen op méér klanten en op winst mogelijkheden. Dit wordt opgemerkt in een PTT-rapport, dat aan minister Korthals is uitgebracht. In het rapport komt men tot de conclusie dat de hui dige draadomroep economisch niet te exploiteren is. Het is echter mogelijk de meeste netten voor draadtelevisie geschikt te maken. Tijdig zou men dan vereen voudigde en goedkopere ontvangap- paratuur moeten produceren. Draadtelevisie kan meer program ma's doorgeven, ook voor reclametele visie, men krijgt stortngvrije ontvangst, mogelijkheid voor meer programma's, goedkopere ontvangapparaten en be hoeft geen antenne. Bij draadtelevisie zou PTT zich volgens het rapport tot monopoliehoudster voor de transmissie moeten beperken. Particulieren zouden dus de rest van de exploitatie verzor gen. Als men de suggestie niet volgt en niet andere dan economische maatsta ven aangelegd worden, zou de draad omroep in zijn huidige vorm opgeheven moeten worden en liefst snel. Een ver lies van 72 miljoen gulden moet dan genomen worden. Een nationaal bezit zou dan echter teniet worden gedaan en ook het personeelsaspect mag niet uit het oog worden verloren, aldus het rapport. De openbare aanklager van het West- duise hooggerechtshof heeft vandaag vijf jaar geëist tegen de straaljager piloot van de vloot Horst Ludwig, die ervan beschuldigd wordt voor de Rus sen gespioneerd te hebben. De aanklager eiste deze straf aan het einde van zijn requisitoir van twee uur, waarvan een deel achter gesloten deuren werd uitgesproken uit hoofde van „staatsveiligheid". Minister De Pons opent, op bijna symbolische wijzede deur die toe gang geeft tot het vertrek, waar het beraad, werd gehoUden tussen leden van de regering en vertegenwoordigers van het georganiseerd overleg werkgevers en werknemers in de vervoerssector (Van een onzer verslaggevers) De bespreking over de lonen in het vervoersbedrijf, die gisteren niet is doorgedaan, is thans vastgesteld op zaterdagmorgen 10 uur. Tot dit besluit zijn de ministers Korthals en De Pous, staatssecretaris Roolvink en vertegenwoordigers van de vakbonden en ondernemers bonden in het autobusbedrijf gisteren in Den Haag gekomen na een conferentie, die 3 uur duurde. Bij het maken van de nieuwe afspraak voor de datum van het loongesprek is men uitgegaan van het stand punt, „dat de rust in de bedrijfstak dan zal zijn teruggekeerd". Gis teren was er echter nog een 24-uursstaking bij de Brabena te Breda. De conferentie van Europese Ge meenten, die onder auspiciën van de Raad van Europa in Straatsburg ver gadert, heeft eenstemmig besloten de eerste woensdag van maart 1961 uit te roepen tot „Dag van Europa". Deze dag zal, evenals de dag van de Ver enigde Naties, op alle scholen of bij zondere bijeenkomsten worden ge vierd. De rechtbank van Heilbron (West-Duitsland) zal geen vervolging instellen tegen een dertigjarige metselaar, die een jongetje van tien jaar een pak slaag had gegeven omdat hij bezig was op een oorlogsmonument hakenkruisen te kladden. De vader van bei jongetje had een aanklacht ingediend, doch de metselaar heriep zich op de oproep van bondskanselier Adenauer. De openbare aanklager te Heilbron meende dat de man het recht had gehad de jongen een pak slaag te geven. In het ergste geval had hij een verschoon bare vergissing begaan. NA afloop van de conferentie gaven de bewindslieden en hun gespreks partners een gezamenlijk communiqué uit, waarin werd medegedeeld, dat de bespreking „zeer openhartig" was ge weest. Voorts werd in de mededeling „unaniem geconstateerd, dat de uitge broken wilde stakingen nadrukkelijk moeten worden afgekeurd, omdat deze een ernstig gevaar vormen voor het bevredigend functioneren van het ge organiseerd overleg". Minister Korthals bleek zeer tevre den over de afloop van de bespreking van gisteren, die bedoeld was om „het klimaat voor verdere onderhandelin gen over lonen en bustarieven te be oordelen". Staatssecretaris Roolvink zei het klimaat thans gunstig te achten, „omdat de lucht is opgeklaard". Mr. D. van Setten, directeur van de 3BA, die als voorzitter van de KNVTO aan de bespreking deelnam, zat daar in een moeilijke positie, met het oog op de staking bij zijn bedrijf, die juist gisteren het busvervoer in grote delen van Noord-Brabant lamlegde. Behalve de reeds genoemden, na men aan de bespreking deel de heren mr. dr. E. P. Verkerk, voor zitter van de FNOP, H. den Hertog namens de BBN, W. J. L. Spit voor de r.k. bond „St. Raphael", J. de Later van de Ned. Bond van Ver voerpersoneel, mr. T. J. den Hartogh van de prot. chr. werknemers, J. J. van der Linden van „St, Bonifacius",, Bij een bushalte in Oosterhont bad zich gistermiddag een groep stakende personeelsleden van de BBA opgesteld om te controleren of andere busdien sten geen passagiers meenamen. mr. A. H. C. Gieben, secretaris-gene raal van Verkeer en Waterstaat, mr. C. J. G. M. Vinkesteyn, directeur- generaal van het Verkeer, J. P. van Calsteren, van deze dienst en mr. A. Vos van het desbetreffende directo raat van Economische Zaken. In een televisie-uitzending van de VARA heeft de heer Van Tilburg van het NW gisteravond een oproep ge richt tot het personeel der autobus- ondernemingen om verder geen on beraden stappen te ondernemen en zich te houden aan de richtlijnen der bonafide organisaties. De NW- woordvoerdet sprak zich onomwon den uit tegen wilde stakingen, die het overleg alleen maar in gevaar bren gen. Tn de afgelopen nacht hebben enkele honderden leden van het personeel van de Noord-Zuidhollandse Vervoers maatschappij te Haarlem op voorstel van een personeelskern besloten voor lopig niet te staken, gezien de huidige stand van zaken in het regeringsover- leg. Dit besluit werd genomen in over eenstemming met de gedachten van de stakingscomités van de N.B.M., WS.M, N.A.C.O. en Citosa Enkele van deze comités waren op de vergadering vertegenwoordigd. Deelnemers aan de bijeenkomst lever, den scherpe kritiek op de volgens hen lakse houding van de vakbonden en deden de suggestie om uit elk ver voersbedrijf een kern van vijf man te vormen opdat, wanneer de beslissing zaterdag ongunstig uitvalt en geen be vredigende oplossing wordt verkregen, de volgende week tot een landelijke actie kan worden overgegaan. De per soneelskern van de N.Z.H. nam deze suggestie over. In de afgelopen nacht U ook het rijdend personeel van de Veluwsa autodienst te Apeldoorn bijeen ge weest. De vergadering duurde vaa halfeen tot halfvier en had een be wogen karakter. Een lid van h«t I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1