Verkeerde keuze FRANSE PARLEMENTSLEDEN NAAR HUIS Debré: „Geen gevaar voor democratie Washington zou „nee" zegen tegen de K.L.M. Buspersoneel eist voorschot van 3% Ruim 2 miljoen voor Oostzaan 4 Docenten zonder akten aan ULO-scliolen Wiiziging: Armenwet voorgesteld: inder verhaal familie van ondersteunden Communistische topconferentie in Moskou f if r H D Verlenging financiële regeling Rijk gemeenten Egyptische troepen naar bestandslijn Uitkering uiterlijk zaterdagmiddag Reeds 37.000 voor kerkbouw bij de chr. gereformeerden Subsidieregeling hoger onderwijs vanaf 1957 Tijdelijk regen Ik fel Sfj I! Beneden bepaalde welstandsgrens" D VOOR VERDERE LOONSVERBETERING: WOENSDAG 3 FEBRUARI 1960 Directeur: H. PK HUIG NEGENTIENDE JAARGANG No. 4516 V sfs Hoofdredacteur: Pr J A H J S HHU1NS SLOT A r> De Franse Assemblee (Tweede Kamer) heeft vannacht aan pre sident de Gaulie en zyn regering vergaande speciale bevoegdhe den verleend, om met politieke extremisten in Frankrijk af te rekenen en krachtig op te kun nen treden tegen de Algerijnse rebellen. Na zwak verzet van de min derheid der i 'ïmunisten en van de rechtervieu^el, gaf de Kamer aan de Gaulle machtiging om. zonder parlementaire inmenging, gedurende een jaar per decreet te regeren. Dit besluit werd geno men met 441 tegen 75 stemmen. Nasleep Nog machtiger M Mislukt Steun Vakbonden Ontslag r Zie verder pag. 5. Te kol.) VOORSTEL Mr. CALS: Ernstige situatie Zaterdagelftal tegen amateurs Motorrijder op overweg door trein gegrepen MINISTER CALS WIL: 1*1 itV A1 Vs. Ka m* iL)i «1 (Van onze parlementsredaetie) De minister van Maatschappelijk Werk, mej. dr. M A. M Klompé, heelt de volksvertegenwoordiging voorgesteld hei op de Armenwet steunende verhaalsrecht te beperken. Krachtens dit recht kunnen zowel de overheid als kerkelijke en particuliere instellingen finan ciële bijstand/ingevolge de Armenwet verleend, terugvorderen van de geholpene zelf of van de familieleden, die wettelijk verplicht zijn deze te onderhouden. ,,Draa«kraehtsgrensw @1 SCfï Slïf: Rotterdam: '«•Graven hoge Witte de Withstraat 38 relet. 119700 te L) Postblii Ulü Po«tsaxo No 474S19. Klaehtendienst abonnementen 18.J01930 uur Zaterdags 17—19 ut» Telefoon 115700. Huygensplera 1 Telefoon 183467 (8 tUnom Postbus 1091 Postgiro No 434887. ttlachtendlenat 18.3019 30 Telefoon 362369 Oordreetrt: Soul-wee 135 Telet 4870. Schiedam: Thoma* A Ksmpiwtraat 6a Tel el 65451. Abonnementsprijs 61 cent eer week. I 2.63 per maand 1 1M oer kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelljki TuyUM' (Geldig tot donderdagavond) VEEL WIND Zwaar bewolkt met tijdelijk regen, maar later ook enkele opklaringen. Krachtige tot stormachtige wind tussen zuid en zuidwest. Aanhoudend zacht. Morgen Zon op 8.18 Maan op11.29 onder 17.31 onder 1.09 (Van onze militaire medewerker) DE minister van Defensie heeft een verbod uitgevaardigd om in de wateren van Nieuw-Guinea nog lan ger met de Martin Mariner-toestellen te vliegen. Er zal een nieuw type vliegtuig voor dit gebiedsdeel worden aangeschaft. Voor de vervanging van onderzee- bootbestrijdingsvliegtuigen in het Ne derlandse defensiegebied zou de keu ze gevallen zijn op een Frans produkt, een Breguet. Geruchten gaan dat dit type ook voor Nieuw-Guinea zou wor den aangeschaft. Het standaardisatie- en efficiencybeginsel zou bij dit be sluit een grote rol hebban gespeeld. Hoe juist dit beginsel in zijn alge meenheid is, toch dient de nodige voor zichtigheid 'n acht te worden geno men. Primair blijft immers de tacti sche of strategische taak van het vliegtuig. Hoe is hier en ginds de si tuatie? E Breguet is een vliegtuig ter be strijding van onderzeeërs. Daar voor heeft net geen grote snelheid no dig. De actieradius is afhankelijk van de grootte van het gebiedsdeel, dat de Marine Luchtvaartdienst (MLD) zich ziet toegewezen in het kader van de NAVO. De uitrusting en bewape ning houden met een en ander reke ning. De vliegtuigen maken geen deel uit van de luchtverdediging van de NAVO en worden bij hun actie indirect be veiligd door de luchtverdediging, welke geïntegreerd wordt opgebouwd door de Westeuropese luchtmachten, w.o. die van Nederland. Kon. Luchtmacht en MLD vullen elkaar als het ware aan. OP Nw-Guinea is echter de situa tie geheel anders als gevolg van de toegenomen spanningen met Indo nesië en de sterke bewapening die dit land, vooral kwalitatief, in de lucht heeft gekregen en voortdurend tracht te krijgen Nog onlangs werd ge meld dat Frankrijk in onderhandeling met Indonesië zou zijn om de door ons versmade Mirage HI aan te kopen en dat bericht werd met tegengesproken. Maar ook als de aankoop van Mira ges door Indonesië niet doorgaat, dan nog beschikt Indonesië over een ster ke luchtmacht van moderne vliegtui gen (MIG's) die de dekking vormen voor langzame vliegtuigen waarmee amfibische operaties kunnen worden uitgevoerd. Het overwicht in de lucht is het stra tegische knelpunt, waarom de defensie van Nw-Guinea draait. De taak de MLD ginds ligt dus geheel anders dan in Nederland. President de Gaulie za 1 jaar alleen regeren In feite deed de Kamer afstand van haar gezag in een document van maar één bladzijde, met daarop drie alinea's. Dit document machtigt de regering om, krachtens artikel 38 van de grondwet, per decreet die maatregelen te nemen welke nodig zijn om de handhaving van de orde, de beveiliging van de staat, en de pacificatie en het bestuur van Algerije te waarborgen. De bevoegdheden gelden gedurende een jaar, ingaande op de dag van par lementaire goedkeuring. Maar eniger lei wetgeving waartoe de regering machtigt, moet voor 1 april 1961 ter ratificatie worden voorgelegd aan het parlement. In de praktijk geeft dit de Gaulle 14 maanden om te handelen. Tijdens de periode van „alleenheer schappij" voor de Gaulle zal het parle ment niet -bijeenkomen. Het besluit van de Assemblee dient nog te worden geratificeerd door de Senaat (Eerste Kamer). Dit lichaam zon er vandaag over stemmen. Goed keuring met mime meerderheid werd verwacht. ET bevechten van het luchtover- wicht is een taak die zowel defen sief als offensief kan worden uitge voerd. In West-Europa zijn beide cate gorieën vertegenwoordigd, alsmede een daartoe noodzakelijk radarsys teem, Een dergelijk compleet sys teem voor Nw-Guinea zou onze finan ciële draagkracht waarschijnlijk te bo ven gaan. Gezien deze situatie is het dan ech ter wel zaak om uit het te investeren bedrag het hoogste rendement te ha len. Daarvoor dient zich dan de offen sieve verdediging aan, hetgeen in con crete wil zeggen dat de Martin Man ners vervangen dienen te worden door snelle bombardementsvliegtuigen met voldoende actieradius om langs de pe riferie van Nw-Guinea offensief op te treden. IT is mogelijk omdat Indonesië voorshands niet in staat zal zijn een radarmeidmgs- en gevechts- leidingsnet rondom Nw-Guinea op te bouwen. Zo kan een eigen moderne, zij het kleine, luchtmacht een wezen lijk antwoord zijn op de Indonesische dreiging in de lucht. Door goede sprei ding en camouflage, gecombineerd met een parate luchtafweer, zal deze macht veilig moeten worden gesteld tegen verrassende overvallen. Het is dus van groot belang zich tij dig het geografisch-strategische en po litiek van Nederland afwijkend beeld te realiseren, wil mer tot een verant woorde seuze komen bij de vervanging van de afgedankte Martin Marmers. De Gaulie heeft de volmachten verlangd, als zijnde de enige manier om de nasleep van de opstand der ultra's in Algerije, welke het land aan de rand van een burgeroorlog had ge bracht, op te ruimen. De buitengewone zitting van de Assemblée werd gistermiddag door premier Debré geopend met een grote redevoering. Daarin hield hij de volks vertegenwoordiging voor dat hoewel de opstand in Algiers tot het verleden behoort, de ernstige en licht ontvlam bare problemen die er de oorzaak van waren, nog bestaan. De premier ver telde. dat de speciale bevoegdheden zeer beslist niet gebruikt zullen wor den om persoonlijke vrijheid te belem meren en derhalve geen gevaar voor de democratie inhouden. Maar de Gaulie heeft meer macht nodig om de vrijheid en democratie in Frankrijk te beveiligen en een eind te maken aan de grote tragedie van de reeds vijf jaar durende Algerijnse oorlog. Krachtens de grondwet van de een jaar oude Vijfde Republiek, had de Gaulie reeds meer macht dan welke andere leider ook gedurende vredes tijd in cfe Franse republiek. Maar schalk Pétain had weliswaar in 1940 de alleenheerschappij, maai- dat was tijdens de oorlog, in het collaborerend Vichy. De Gaulie heeft, nadat hij m 19o8 aan da macht was gekomen, gedurende zes maanden speciale bevoegdheid ge had, maar dat was in de periode van overgang tussen de Vierde en de Vijfde Republiek. Maar het parlement, reeds zwak krachtens de grondwet van de Vijfde Republiek, heeft thans rtog meer macht aan de president gegeven Het Amerikaanse ministerie van Bui tenlandse Zaken zon reeds tot de con clusie gekomen zijn dat aan de KLM géén landingsrechten in Los Angeles verleend kunnen worden. Dit vernam het Amerikaanse persbureau UTI in doorgaans goedingelichte kringen in Washington. De Nederlandse en de Amerikaanse delegatie zullen vanmiddag weer bij eenkomen. Volgens kringen die nauw bij de besprekingen zijn betrokken, zal de bijeenkomst van vanmiddag wellicht beslissend zijn. De Amerikaanse commissie voor de burgerluchtvaart, die met enige ex perts in de Amerikaanse delegatie is vertegenwoordigd, heeft er op aange drongen het overleg met Nederland te beëindigen, daar „de experts dringend nodig zjin bij andere werkzaamheden"* Bovendien zou het „State Department' het overleg willen beëindigen omdat er ook onderhandelingen over lan dingsrechten lopen met Italië an er binnenkort ook besprekingen beginnen met een Engelse delegatie. (Van onze Haagse redactie) De ministers van Financiën en Bin nenlandse Zaken hebben -de volksver tegenwoordiging voorgesteld de wet op de financiële verhouding tussen het Rijk en de gemeenten weer voor een jaar te verlengen. Zoals wij 'ai eerder heoben geschreven, staat een geheel nieuwe regeling voor deze kwestie ten departemente op stapel. Eenheden van het Egyptische leger z(jn over het schiereiland Sinaï naar posities getrokken op de lijn van Ra- fah naar Aciaba en ten noorden van deze stad, langs de bestandslijn. De Ver. Naties hebben Syrië aan gezegd zijn troepen uit het dorp Ta- wafik, dat in de gedemilitariseerde grenszone van Israël ligt, terug te trekken. Al enige dagen zijn er in de. buurt schermutselingen tussen Israëlische strijdkrachten en troepen van de Ver. Arabische Republiek voorgevallen. Volgens een Israëlische woord voerde*" is er dinsdagavond overigens opnieuw twintig minuten vanuit Syrische stel lingen langs de grens geschoten (Van een onzer verslaggevers) Voor het Nationaal Rampenfonds is nu in totaal 1.424,272,96 binnengeko men. Op giro 9575 van het Nationaal Rampenfonds kwam binnen 945.902.28 en op giro 768 van het Watersnood fonds Amsterdam 478.370,86. De opbrengst van collecten 637.800), ii echter nog niet begrepen in het genoemde totaal, De Assemblee is nooit vlot geweest met het opgeven van privileges, en gis teravond heeft haar constitutionele commissie gepoogd het verzoek van de oreddent te verwateren door voor te stellen de sueeiale bevoegdheden slechts tot oktober te laten gelden, in nlaats van gedurende een vol jaar. Maar Debré wees dit af en de Assem- f,!4P voegde zich naar zijn wensen. De opoositie kwam van de zijde der "ommunisten. en ook van de rechter vleugel geleid door ex-premier Bi- dault. Tijdens de rede van Bidault ont stond er een tumult in de Kamer, toen gaullistische en linkse afgevaar digden trachtten hem het spreken on mogelijk te maken door te joelen en met de kleppen van lessenaars te"slaan. Kort voordat tot stemming werd overgegaan, maakte de meerderheid der Kamer haar steun aan de rege ring bekend. Debré werd gesteund door de Unie voor de Nieuwe Republiek (TINTO, de christen-democratische MRF (volksrepublikeinen), de meer- derheid der onafhankelijk en (conser- (Van onze verslaggevers) Tijdens een gistermiddag gehouden vergadering van delegaties van een tiental wegvervoerbedrüven is met al gemene stemmen een resolutie van de volgende strekking aangenomen met betrekking tot verdere looneisen: 1. Loonsverhoging van 6% met terug werkende kracht tot 1 januari I960, uiterlijk te realiseren op 15 maart 1960 om de ontstane achter stand In te lopen: 2. Loonsverhoging van jS% met in gang van 15 maart I960 om te de'eu in de gestegen welvaart: te reali seren vóór 1 april 1960, exclusie! huurverhogingscompensatie. Een directe uitkering van 3% van het jaarloon vóór zaterdag 6 fe bruari 1960 te 12 uur als voorschot op de onder 1 en 2 genoemde ver hogingen. 4. Een uitkering van 6% tweeploegen- toeslag voor die bedrijven, die nog geen dispensatie-aanvraag hebben ingediend bij het college van rijks- bemiddelaars. 5. De vaststelling van een c.a.o. voor het gehele personeel in de ver voerssector. De delegaties, die in Hilversum vergaderden, hadden de drie vak bonden telegrafisch verzocht om te gen vier uur die middag afgevaar digden r,aar Hilversum te zenden'om de resolutie in ontvangst te nemen. Van de zijde der drie bona fide vakverenigingen is hierop niet ge reageerd, naar men o-ns mededeelde. De aanvaarde resolutie is derhalve aan de drie vakbonden verzonden alsmede aan de betrokken directies. Men deelde ons verder mede. dat indien vóór 1 april 1960 geen defini tieve uitslag op deze looneisen is ver kregen, een vergadering zal worden belegd van opnieuw te vormen dele- vatievea), de in oppositie zijnde eocia- i ligheid. listen en door een aanla! leden van splinterpartijen die de middenkoers volgen. Tegen hem waren de tien com munisten, leden van de „eenheid van de republiek", afgevaardigden die door Algerije zijn gekozen, enkele le den van de radicale partij en onge veer 34 onafhankelijken (conservatie ven) De Gaulie heeft nog niet duidelijk gemaakt wat hij met de speciale be voegdheden zal doen. Verwacht wordt dat hij eerst het kabinet zal herzie» om ministers aan de kant te zetten die tijdens de opstand der ultra's heb- ben gewankeld, zoals minister van Staat, Sonstelle, en minister van De fensie. Guillaumat. Ook wordt verwacht dat hij snel za) optreden tegen extremistische bewe gingen van de rechtervleugel. Debré heeft laten doorschemeren dat zulk eep stap een van de eerste maatregelen zal zijn die de Gaulie wil nemen. De Franse rechtse afgevaardigde Biaggi is gisteren in Parijs gearres teerd oo beschuldiging van het in ge vaar brengen van de binnenlandse vei- gaties van wegvervoerpersoneei-en de erkende vak orga nisaties om de dan ontstane situatie te bespreken Speciaal de inwilliging van de on der 3 genoemde eis noemde een woordvoerder in de vergadering te Hilversum van essentieel belang. „Wij hebben hier niets anders ge daan", zo voegde hü eraan toe. „dan de weg te bereiden voor onze vak organisaties. Als delegaties zouden wij het liefst zo snel mogelijk verdwijnen Ook is het onjuist om ons als stakings comités te betitelen. Maar wij staan cp het standpunt, dat het tot dusver bereikte akkoord onvoldoende is om de grote achterstand in de lo-nen van het rijdend en het andere personeel in de betrokken bedrijven weg te nemen". (Van onze Haagse redactie) Gaat het parlement akkoord met een door minister Cais ingediend wetsont werp, dan kan in de toekomst iedereen, die op zekere gronden in staat is, on derwijs te geven in een van de vreemde talen, in wiskunde of handelskennis als docent bij het ULO worden aangesteld. Minister Cals denkt hierbij niet al leen aan hen die voor een universitair examen of een middelbare akte stu deren, maar ook aan degenen die, b.v. door hun werkkring, een ruime ken nis van het te onderwijzen vak bezit ten. Met nadruk wijst hij erop. dat dergelijke docenten slechts dan mogen worden aangesteld, indien er voldoen de zekerheid bestaat, dat ze voor hun taak berekend zijn. Mr. Cals wil deze mogelijkheid overigens voor uitzonderlijke gevallen reserveren- Ook voor de ULO-leraren zelf wil de bewindsman de mogelijkheden tot doceren verruimen. Daarom heeft hu voorgesteld, toe te staan, dat deze on derwijzers. indien ze geen akte van bekwaamheid voor Frans. Duits. En gels. wiskunde of handelskennis bezit ten, toch met het onderwijs in een of meer van deze vakken worden belast mits ze volledig bevoegd onderwijzer zijn, c.q in het bezit zijn van de oude lagere akte of de oude hoofdakte Om de ernst van de situatie te illus treren. heeft de minister van O., K, en W. in het wetsontwerp de raming van het aantal ULO-leerlingen voor de eerstkomende jaren laten afdrukken Daaruit blijkt, dat het getal van hen die in 1952 de ULO bezochten, in 1963 meer dan verdubbeld zal zijn. Het zal dan 290.000 bedragen. Op het ogenblik zijn er ongeveer 253.000 ULO-leerlin gen Het Nederlands axnateureiftal en het Nederlands Zaterdaselftal spelen op 10 feferrtsri ep De VIIert in Den Bosch een oefenwedstrijd. WAT er de laatste week aan vernield huisraad uit het rampdorp Oostzaan is wegge voerd, ligt nn als een trieste hoop op de vuilverbrandings plaats in Amsterdam-Noord. Deze foto werd gemaakt juist op de dag, dat het eerste gezin uit Tuindorp-Oostzaan van het Rampenfonds een geheel nieuw interieur kreeg aangeboden. Dit gebeurde door de vice-voorzïtter van het Rampenfonds, mr. W. F. Schokking, die er nogmaals op wees dat de gedupeerden de schade, voor zover die in de persoonlijke sfeer ligt, voor de volle honderd procent uitge keerd zullen krijgen. °R HET officiële Russische persbureau Tass heeft bekendgemaakt dat morgen de leider» van de landen van het Pact van Bagdad (de communist! sche tegenhanger van de NAVO) in Moskou zullen bijeenkomen. De conferentie zal worden gehouden op top-niveau, met deelneming van de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie van de betrokken landen. Be ministers van Buitenlandse Zaken zijn in de Russische hoofdstad al inleiden de besprekingen begonnen. Het was bekend dat een groot aan tal communistische kopstukken m de Sowjet-Unie was in verband met een conferentie over landbouwvraagstuk ken. die op het ogenblik onder leiding van premier Chrcestsjew aan de gang is In diplomatieke kringen wordt er lekening mee gehouden dat de lan den van het communistische blok (communistisch-Chma en Noord-Viet- nam, waarvan geen officiële vertegen woordigers m Moskou aanwezig zijn, uitgezonderd) het Russische voorbeeld van drie weken geleden zullen volgen en een drastische beperking van hun bewapening zullen aankondigen Ook acht men het mogelijk, dat de Sowjet-Unie het begin van een pro gramma van terugtrekking van hun strijdkrachten uit de Oosteuropese satellietlanden zal bekend maken. De volgende communistische leiders zijn op het ogenblik aanwezig in Mos kou: Gomoeika en Cyrankiewicz (Po len), Ulbneht en Grotewohl (O-ost- Duitsiand), Kadar (Hongarije). Novot- Van de kerkbouwcollecte, die zon dag in de ehr.-geref kerken gehouden werd, is thans de opbrengst van 18 kerken bekend. Deze is f 37.000. Uit deze offervaardigheid blijkt dat het gevraagde totaalbedrag van t 100.000 ongetwijfeld gehaald zal worden. In Qde loop van deze en volgende week verwacht men van de meeste kerker, een opgave van de opbrengst. Vanmorgen omstreeks tien minuten over zes is op de met knipperlichten beveiligde overweg „Het Haantje" te Rijswijk de 23-jarige J, A. M. uit Wa teringen met zjin motorijwiel door een uit de richting Delft komende trein gegrepen en op slag gedood. Het stof felijk overschot is overgebracht naar de algemene begraafplaats te Rijs wijk. ny (Tsjechoslowakije)Geergiu-Dej (Roemenie), Zhiwkow (Boelgartfe) en Hoxa (Albanië). (Van onze Haagse redactie) Minister Cals vindt het niet verant woord de nieuwe subsidieregeling voor het bijzonder hoger onderwijs pas in te voeren, als zijn wetsontwerp op het wetenschappelijk onderwijs door de volksvertegenwoordiging is aanvaard. Daarom heeft hij voorge steld, dat het Rijk zijn subsidie in de netto-kosten der bijzondere universi teiten en hogescholen met terugwer kende kracht tot 1 jannarl 1957 ver hoogt tot 95 procent. De bewindsman heeft 1 januari 1957 als datum van ingang gekozen omdat, zo schrijft 'tij in de memorie van toe lichting, het scheppen van ge lijkwaardige ontwikkelingsmogelijk heden voor het openbaar en het bij zonder hoger onderwijs in de rege ringsverklaring van 23 oktober 1956 uitdrukkelijk ais programmapunt was opgenomen Terwijl een hogedrukgebied boven Midden-Europa zich verder naar het oosten verplaatste, breidde de invloed van een groot depressiegebied op de oceaan zich geleidelijk meer over West-Europa uit. In dit depressie- gebied bevinden zich enkele actieve kernen. Een ervan trekt over IJsland naar het noorden, een tweede be reikte vanmorgen in diepte toene mend het zeegebied ten westen van Ierland Deze depressie verplaatst zich meer in noordoostelijke richting en veroor zaakt een stormachtige zuidelijke luchtstroming boven de Britse eilan den en de Noordzee. Ook in ons land nemen de zuidelijke winden toe. Een gevolg hiervan was dat de koude lucht in de afgelopen nacht ook uit het noorden van het land werd ver dreven. Uit het westen komt het front van de depressie met regen naderbij. Op de meeste plaatsen zal daarom in de komende 24 uur tijdelijk regen vallen, terwijl er een krachtige tot stormachtige wind uit richtingen tus sen zuid en zuidwest zal waaien. Het zachte weer blijft aanhouden. De politie in Nairobi heeft dinsdag twee keer charges met de gummistok moeten uitvoeren om een menigte Afrikanen te verspreiden die meenden dat Kenia onafhankelijk was gewor den. I ■3*f Ïl "CM* t 5 1 f j&y j «i lij «lil "5 HET door de bewindsvrouwe inge diende wetsontwerp beoogt: volledige afschaffing van hei verhaal in de relatie tussen grootouders en kleinkinderen. Afschaffing van het verhaal in de betrekking tussen ouders en meerderjarige kinderen of tos sen schoonouders en aangetrouw de kinderen, indien aan twee voorwaarden is voldaan De eerste voorwaarde is, dat de fi nanciële draagkracht van de tot on derhoud verplichte verwanten beneden een bepaalde grens blijft. De tweede conditie is. dat degenen, aan wip de bijstand ten goede komt, behoren tot een van de voigenae groepen J personen, geboren vóór L901, al thans mdien ze na bun vijfenzes tigste laar met in een inrichting hun .ntrek nebben genomen. Op hun meerderjarige kinderen is het verhaalsrecht dus met meer van toepassing, tenzij deze boven de ..draagkraentsgrens** vallen verpleegden in een osychiatri- sche inrichting. Verhaal op de meerderjarige kinderen van een patiënt, ongeacht hun leeftijd, of op de ouders van een meer derjarige patiënt zal dos niet meer mogelijk zijn, wederom op deze voorwaarde, dat de finan ciële welstand van de voor het onderbond aangewezenen de „draagkrachtsgrens" niet over schrijdt verzorgden of verpleegden in an dere dan psychiatrische inrich tingen. echter niet dan na dat gedurende twee jaar bijstand is verleend. Het verhaalsrecht wordt ook be perkt ten aanzien van de verzorgings- of verplegingskosten van hen, die niet in een inrichting verhieven, maar in een toestand verkeren, die opneming zou rechtvaardigen Wat de biervoor meermalen ver meide grens van de financiële draag kracht betreft, de minister beeft in het ontwerp bepaald, dat bijstand slechts kan worden verhaald op ben, die meer dan f 3.000 's jaars aan in komstenbelasting storten. Hier <s dus onderscheid gemaakt tussen gehuwden en vrijgezellen. Immers gaat de inkomstenbelas ting van een ongehuwde deze grens al te boven als hij een inkomen van weinig meer dan 1 12.000 heeft, voor cüt pas het geval wanneer zijn be- een gehuwde met twee kinderen is Zie verder pa» 3, 5e kol.) (h Tot officier in de Orde va» Oranje-Ctae- sau is bi) K3. benoemd A, J. A. de Jon* Luneau, te Sloemendaa), Directeur van de N.V. Houthandel voorheen Boatekoatag «a Aukes te Amsterdam. irj| pii *70®. 9 M I, G|tJ *v3

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1