Zorg en PLAN: IN OKTOBER MÉÉR TV-ZENDTIJD n: Discriminatie Regering bepaalt maandag haar standpunt zegt Stijkel 6VV 7 mutaties in Franse regering tl Duitse scholieren op publieke tribune Synagoge-besmeurders voor rechter in Keulen If D Lifters overvielen chauffeur Weer executies van jonge Hongaren? Vrijstelling vein kijkgeld voor bejaarden? Zitting Marineraad uitgesteld KONINGIN EN PRINS BRENGEN STAATSBEZOEK AAN BELGIË Buspersoneel laat voorschot-eis vallen Beklaagde Strunk: Joden gevaar voor ,,Germaanse ras" 1NVENTUM If tl li li V'- iï if -li Afgod f;H li VRIJDAG 5 FEBRUARI 1960 V Directeur: H. DE RUIG NEGENTIENDE JAARGANG No. 4518 V*. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BKUINS SLOT Steekvlam Unaniem betreurde men echter, dat de nota over radio en tele visie, die reeds verleden jaar werd toegezegd, nog niet is ingediend Staatssecretaris Scholten deelde mee, dat deze nota in een vergevor derd stadium is. De tekst is nog niet geheel gereed, maar er wordt intensief aan gewerkt. Kringloop Niet vooruitlopen Geen lijn op Los Angeles Lonen overheidspersoneel Kettingreactie intensieve warmtespreiding. wfr "Ui' £113 lil tï ■iff 'Iff ■Jpl til aettttdaoK m-OnTaatMtsa: Witt® Sm Wltlwtrut ao Tatat. llBTOO (6 U Postbus 1.113 PöfftjjTO No. 424518. KlMfeMMfenK abonoemenlea 18.30l#JO om Zaterdags li—la uur Teieioan USTOQ. 1 Telefoon 1B34« |3 UjneB) POrtWM! ~-J lOftl JV No 424867. Klschtendieiut 13.30—19.30 Telefoon 362S69 SgOJweg 133 Tel«J. 4570. Thorn*» Kemplwtrsait Teief. 65451. AhpnrwTOTrtBprtJj «l cent oer week. I J.95 per musnd. t 1M DW KWwrmUm i4n« nummer» 18 cent VersoWjrvt dasrell}k» Tuxum- (Geldig tot zaterdagavond) IETS KOUDER. Opklaringen, maar hier en daar mist en op de meeste plaatsen droog weer. Vannacht temperaturen om het vriespunt, morgen overdag iets lagere temperaturen dan vandaag. Aanvankelijk weinig wind, later zwakke tot matige wind uit oostelijke richtingen. Morgen: zon op: 8.14 onder: 17.35 Maan op: 12.34 onder: 3.11 PRESIDENT de Gaulle heeft van da Fraase Nationale Vergadering de vrije hand gekregen. Terecht heeft de heer Biesheuvel in zijn rede in de Tweede Kamer erop gewezen, dat in Frankrijk nu het gezag hersteld is, het gezag dat tijdens de vierde republiek en in de revolte die haar vernietigde struikelde op de straten, maar dat de vrijheid als noodzakelijk complement van het gezag, wil het duurzaam goed functioneran, in -Frankrijk nog ont breekt. Niet dat in Frankrijk geen vrijheid meer zou bestaan. Maar de vrijheid in de staatkundige orde, de democratie waarin gezag en vrijheid elkaar ontmoeten en waarbij in de spanning tussen die beide het beleid groeit, is in Frankrijk op het ogenblik weg. De Nationale Vergadering telt een jaar lang niet mee. Bij alle vreugde over het succes van de Gaulle moet gezegd worden, dat de interne crisis in het Franse volk nog steeds niet is opgelost en gelijk we reeds meer hebben gezegd: dat is de eigenlijke taak van de Gaulle. Het is een open vraag of de Gaulle voor die taak geschikt is en het is ook een open vraag of het Franse volk voor een op lossing van die crisis rijp is. Tweede Kamer akkoord met hoger kijkgeld E Gaulle zal zich voorshands wer pen op zijn voor de hand liggen de taak, de sanering van het mili taire en het bestuursapparaat. Direct daarop volgt een poging om het Al gerijnse conflict te beëindigen. We spraken gisteren over Kongo. In Algerije ligt de zaak heel anders. Als de Algerijnen hun lot in eigen hand mogen nemen komt er wel een rede lijke orde. Dit mag ons het oog niet doen sluiten voor de zorgen, die de Franse burgers van Algerije ten aan zien van de politiek van de Gaulle koesterden. Die Fransen verkeerden tot dusver re in Algerije in een bevoorrechte po sitie. Dat zij die kwijtraken is niet erg. Bevoorrechting is altijd ver keerd. Maar nu vrezen zij en dat is waarschijnlijk geen ongegronde vrees dat zij in een onafhankelijk Algerije tweederangs-burgers zullen worden, misschien uit het land weg- geplaagd zullen worden. En men moet ermee rekenen, dat die Franse Al gerijnen ec vaak al generaties lang waren. Ze hebben nog een toevluchts oord in 't Franse moederland. Maar we hebben hier wel evenals wij in Nederland met de Indische Neder landers te maken met een van de trieste gevolgen van de ontkolonise- ring. TEGEN deze achtergrond moet men ook de apartheidspolitiek in Zuid-Afrika zien. Wij kunnen die po litiek onmogelijk aanvaarden. Ze is niet uit te voeren en ze is zedelijk een zeer bedenkelijke zaak. Maar men moet zich realiseren dat bij een politieke rechtsgelijkheid van blank en zwart in Zuidx-Afrika de blan ke bevolking overspoeld wordt door een grote zwarte meerderheid. En wat zullen daar de gevolgen van zijn? In leder geval heeft de blanke bevol king van Zuid-Afrika evenveel recht om daar te leven als de zwarte. We hebben begnp voor de vrees van de blanke bevolking in Zuid-Afrika voor de gevolgen der rechtsgelijkheid. Maar we vrezen ook dat de weg die de Zuidafrikaanse regering bewan delt die gevolgen straks alleen maar erger zal maken. Raket: vuur en rook in Groningen Twee Nederlandse lifters die in België een chauffeur overvielen en met diens wagen aan de haal gingen, zijn door de politie te Couvin (België) gearresteerd. Het zijn de 28-jarige A. T- uit Nijmegen en de 35-jarige D. C. uit Arnhem. Volgens de politie dwongen zij de man die hen in zijn wagen meegeno men had, de Belg Henry Legros, onder bedreiging met een revolver naar een eenzame plaats in een bos te rijden. Daar zetten zij hem uit de wagen. Twee uur later werden de overvallers door de politie gearresteerd. Het Italiaanse nieuwsagentschap «Italia" heeft meegedeeld, dat de com munistische regering van Hongarije een nieuwe groep van 45 ot 60 jonge lui geëxecuteerd heeft wegens deel neming aan de opstand van 1956. Het agentschap dat betrouwbare bronnen in Wenen citeert zegt, dat de executies vallen buiten die van 150 jongelui en 54 volwassenen die kort geleden door de BBC werden gemeld. Evenals met de vorige executies gaat het hier om jonge mensen die ten tijde vnn de opstand van 1956 te jong wa ren om geëxecuteerd te worden. lopen was op de beslissing, die moet worden genomen over de invoering van de reclame in de TV. De staatssecreta ris stelde duidelijk, dat hij een koppe ling van de verhoging der kijkgelden aan de invoering van de reclame TV niet juist achtte. (Van onze correspondent) TEN seconds after now. Nine eightseven six". Rustig telde prof. W. B. Jones, Amerikaans raketspecialist de seconden af, ter wijl honderden belangstellenden rondom de Grote Markt in Graningen ademloos naar de ruim vijf meter hoge raket staarden, die op de ster van het Marktplein stond opgesteld. Vol spanning wachtte men af wat er gebeurde. Prof. Jones met pandjesjas, hoge hoed en lange baard telde rustig door „five four.three.Dicht in de buurt stonden mannen in as- bestpakken, politieagenten, een brandweerauto en twee grote tank wagens, die de raket van brandstof hadden voorzien, alsmede het bestuur van de vereniging tot bevordering van interplanetair toerisme te Gro ningen, die deze raketlancering had voorbereid. „Twoonezero"... er ge beurde niets. Verbaasd keek prof. Jones naar het indrukwekkend ge vaarte, maar de zilverkleurige raket (met vier stabiiisatievinnen en een vuurrode neuskegel) bleef rustig staan in de hoge stellages. Een de fect aan de ontstekingsapparatuur. werd meegedeeld. Technici in witte overalls, die tevoren al enige uren bezig waren geweest met bet treffen van de laatste voorbe reidingen gingen opnieuw aan hel werk en toen lukte het. Er schoot een felle steekvlam onderuit de raket en in een zee van vuur en rook. ver oorzaakt door de verbranding van zes kilogram natriumchloryde. vermengd met suiker, viel.de neuskegel naar beneden. Tot opluchting van de talrijke omstan ders schoot niet de raket omhoog maar zeilden slechts twee ongevaar lijke ballonnetjes de lucht in, nage wuifd door de leden van het Gronin ger studentencorps Vindicat atque Polit, die deze stunt ter gelegenheid van de dies op touw hadden gezet. Cr. Northern Rmtv Notto-n-inst 195!) S 26.556.273 (27 377.798) of 4.35 (4.32) per aand. Standard Oil iV.3.) kondigt een kwart.- dlv. aan van 8 0.53. Bethlehem Steel declareert een gebruike lijk kwart, div, van f 0.60. (Van onze parlementaire redacteur) |~\E Tweede Kamer is akkoord gegaan met de verhoging van het kijkgeld voor de televisie en met de uitbreiding van de zendtgd. De staatssecretaris, die met zijn col lega-Veldkamp deze nota voor de mi nisterraad moet samenstellen, kon niet zeggen, wanneer de nota wèl zou ko men. „Ik kom liever een maand later met een goede nota, dan een maand éérder met een onvolledige nota," zei hij en de Kamer billijkte dat. Er is nog geen beslissing genomen over het creëren van een tweede zend- kanaal voor de televisie. Persoonlijk meende de staatssecretaris, dat men op den duur niet aan dit tweede kanaal zal kunnen ontkomen. Op vragen van jkvr. Wttcwaal van Stoetwegen (C.H.) deelde mr. Schol ten mee, dat, wanneer het wetsont werp inzake de kijkgelden de Eerste Kamer zal zijn gepasseerd en door de koninklijke handtekening kracht van wet heeft gekregen, hij voornemens is Per 1 oktober de zendtijd voor de T.V. opnieuw uit te breiden met eni ge uren. Dit voornemen van dt staatssecretaris was bekend, maar u de memorie van antwoord had r C.H.-woordvoerster niet helemaal begrepen, wat r.u de bedoeling w. Verschillende afgevaardigden, o.a. mevr. Van Someren-Downer (VVD), de heren Bakker (CPN) en Van Veen (PSP) pleitten voor bejaarden. Zij zul len voorlopig hetzelfde als iedereen moeten betalen, maar de staatssecreta ris zal doen nagaan of het mogelijk is bepaalde groepen bejaarden vrijstelling van kijkgeld te verlenen. Vrijstelling van kijkgeld krijgen naast de oorlogsinvaliden ook de ver- zetsinvaliden. De heer Kieft (AR) had hiernaar gevraagd en mr. Scholten zeg de deze vrijstelling gaarne toe. Ter sprake kwam nog het verood om de film „Kringloop van het leven" voor de TV te vertonen. De heer Vrolijk, die hier vragen over stelde, kreeg van de staatssecretaris te horen, dat hij deze film zelf eens moest gaan zien en zich daarna een oordeel moest vormen. De heer Kleywegt, evenals de heer Vrolijk behorend tot de prot. chr. werkgemeenschap in de P.v.d.A zei, dat hij de film wèl had gezien en niet kon inzien waarom zij niet voor uitzen ding in aanmerking kwam. Het hielf echter niets. De staatssecretaris blee bij zijn standpunt. De heer Peters (KVP) kreeg te ho ren, dat instemming met het betrokken wetsontwerp beslist niet een vooruit- (Van een onzer verslaggevers) De regering zal maandag in de mi nisterraad haar standpunt ten aanzien van de salariëring van het overheids personeel bepalen. Besprekingen op dit punt tussen de regering en het ge organiseerd overleg zijn, zoals bekend, reeds enkele maanden aan de gang. Dinsdag zullen vertegenwoordigers van het overleg, de drie vakbonden en het ambtenareneentnuu bijeenkomen om het resultaat van deze beslissing te vernemen. Er bestaat kans dat gedurende dit dan te houden overleg met de mi nister van Binnenlandse Zaken over eenstemming wordt bereikt over hex percentage waarmee de salarissen der ambtenaren kunnen worden ver hoogd. De minister hoopt namelijk binnen zeer korte tijd de gemiddelde loons verhoging in het bedrijfsleven te kun nen vaststellen. Hiermee zal rekening gehouden worden bij de salarisverho ging van het overheidspersoneel. Op een persconferentie te Washing ton over de weigering van de Ameri kaanse regering de KLM landings rechten toe te staan in Los Angeles, heeft staatssecretaris Stijgel gistermid dag de V.S. beschuldigd van een vol ledige discriminatie jegens Nederland. De heer Stijkel zei dat de regering af afwijzing van het Nederlandse verzoek zeer ernstig neemt en dat deze weige ring niet bij zal dragen tot een beter begrip tussen Nederland en de V.S. Vandaag keert de staatssecretaris in Nederland terug. Uit België is bericht ontvangen, dat de heer Roland Viaene, schipper van bet Belgische vissersvaartuig „O 281" (Jenny), die ais getuige in de aanva ringszaak Hr. Ms. Karei Doorman en het Belgische vissersvaartuig „Frans Elzamaandag door de marineraad gehoord zou worden, die dag niet be schikbaar kan zijn, daar hij dan nog varende is. Daarom gaat de zitting van de Marineraad op 8 februari niet door De marineraad zal nu op donderdag 11 februari, des morgens om halftien, in openbare zitting bijeenkomen om deze getuige alsnog te horen. Prinses Irene, die enkele dagen in Wenen heeft doorgebracht, is in Sankt Anton teruggekeerd, waar inmiddels ook prinses Beatrix voor een skivakantie van veertien dagen was gearriveerd. Hier zien we de beide prinsessen op weg naar de skiweide. Hare Majesteit de Koningin en Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins der Nederlanden zullen zich, op uitnodiging van ZUne Majesteit de Koning der Belgen, van 30 mei tot 2 Juni 1960 naar België begeven voor het brengen van een staatsbezoek, aldus heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken te 's-Gravenhage bekendgemaakt. De delegaties van personeel van ver voersondernemingen hebben meege deeld, dat zit na rijp overleg op hun bestuit, dat inhield, dat zij zaterdag 6 februari om twaalf uur uitslag wensten op hun eis van drie procent van het jaarloon als voorschot op de lopende onderhandelingen, terugkomen, totdat de besprekingen tussen de werk gevers- en werknemersorganisaties, die tot dusver een gunstig karakter dragen, geëindigd zijn. Een volgepakte pnblieke tribune, waarop zich vijftig leerlingen van mid delbare scholen bevonden, was van morgen in Keulen getuige van de ope ning van het proces tegen de twee jonge Duitsers die op de avond voor Kerstmis de nieuwe synagoge in Keu len met anti-semitische leuzen hebben beklad het eerste grote incident in een wereldomvattende golf van anti- joodse daden. Arnold Strunk en Paul Josef Schoe nen. beiden 25 jaar oud en beiden voormalige leden van de ultra-rechtse DRP (Deutsche Reichspartei) moeten zich verantwoorden wegens beschadi ging van een openbaar bedehuis, gods lastering, belediging van een volks groep en het in gevaar brengen van de bondsrepubliek. Indien ze op alle punten schuldig worden bevonden kan hun een maximumstraf van vijf jaar gevangenis worden opgelegd. De beide beschuldigden genoten ken nelijk van de belangstelling die ze hadden van de zijde van fotografen en film- en tv-operateurs. Het tweetal werd op kerstavond ge arresteerd, binnen 24 uur nadat het met rode verf hakenkruisen ert de leu ze: „Duitsers wij eisen: de joden er uit" op de muur had geklad van de nieuwe synagoge in Keulen, die herbouwd was op de piek waar de na zi's het joodse bedehuis in 1938 tot op de grond toe afbrandden. Diezelfde avond hadden de beide beklaagden zwarte verf gesmeerd op het monu ment voor slachtoffers van het nazi regime in Keulen. Het nieuws van de besmeuring leid de tot een kettingreactie van anti- joodse uitingen in vele delen van de wereld. Hakenkruisen verschenen op bedehuizen en joodse winkels en fa brieken en alleen al in West-Duits- land werden ruim 500 incidenten ge meld. Onder de joodse bevolking van VVest-Duitsiand door massamoorden onder het Hitler-regime teruggebracht van 600.000 tot 30.000 zielen heeft deze uitbarsting uiteraard diepe be zorgdheid gewekt. Strunk en Schonen werden door de DRP terstond als lid geroyeerd en in het openbaar verklaarde deze par tij nadrukkelijk geen antisemistlsme voor te staan. De regering te Bonn heeft nog steeds niet besloten of ze krachtens de grondwet een verbod moet uitvaardigen tegen de DRP. De Westduitse autoriteiten hebben regelingen getroffen, waardoor meer dan vijftig leerlingen van middelbare scholen het proces kunnen bijwonen. Er is de laatste maanden veel kri tiek geweest op het feit dat de Duitse jeugd niet voldoende is voorgelicht Advertentie) V Vis' t.s U i President de Gaulle van Frankrijk heeft vandaag de verdachte wijzigin gen aangebracht in zijn kabinet. Als gevolg daarvan znüen Jacques Soustel- le. minister voor Atoomenergie en de Sahara, en Bernard Cornutgentille, mi nister van Verkeer, niet langer deel uitmaken van het kabinet. In totaal zijn zeven ministers bij de mutaties in het kabinet betrokken. Be halve de twee ontslagen, werden vijf portefenillewisselingen bekend ge maakt. Messmer is benoemd tot minister voor de strijdkrachten en Bokanowskl tot minister voor Posterijen en telever- bindingen. Frey Guillaumat, resp. mi nister van Voorlichting en strijdkrach ten, zijn thans aangesteld tot gedele geerd-minister bij de premier. Terrenioire is minister van Voor lichting geworden en Foyer minister voor de Betrekkingen met de Franse Gemeenschap. Op voorstel van pre mier Debré kreeg de minister van Staat, Lecourt, de portefeuille van Overzeese Gebieden en Departemen ten. en de Sahara. Foyer, Terrenoire en Bokanowskï zijn gaullisten, Messmer is partijloos en Lecourt een rooms-katholieke MRP- aanhanger. Verscheidene Franase regeringsfunc tionarissen moesten gisteren bij pre sident de Ganile verschijnen om ver antwoording af te leggen van hun houding tuijdens de rebellie in Al giers. Op de rechterfoto Jacques Sous- telle, die te horen kreeg dat hij als mi nister voor Atoomenergie en de Sa hara is ontslagen. Links de regerings gedelegeerd ni Algerije, Delouvrier. 'te s «S3 f'r'" I over de misdaden van de vorige gene ratie. Verdachte Strunk verklaarde van daag tijdens het verhoor, dat hij vindt dat de joden uit Duitsland moeten verdwijnen omdat ze een gevaar vor men voor het „Germaanse ras". De 25 jaar oude bakker beweerde het echter niet eens te zijn met de uitmoording van zes miljoen joden tijdens het Hit- Ierbewind. Strunk verklaarde „geen sympathie" te koesteren voor de jojden, maar niet „voor 100 percent antisemistisch te zijn." „Er is een gevaar dat ons Germaanse ras door de joden, zal worden ver nietigd," zei hij. „Vernietigd?" vroeg de rechter. ,_Min of meer wordt vermengd met joods bloed," corrigeerde Strunk zich zelf. Strunk gaf toe dat hij nazi- en neo- naziliteratuur en grammofoonplaten verzamelde. Ook hing er aan de muur van zijn kamer een portret van Adolf Hitler en van Horst Wessel, de nazi- „martelaar". 1 „Horst Wessel was mijn afgod," zei Strnnk. .Adolf Hitler", zei hij, op het schilderij doelend, „heb ik tweede hands gekocht." Een bulderend gelach steeg op in de rechtszaal. „Ik geloof dat sommige nazi-ideeën niet gek waren. Vooral zoals ze het jeugdprobleem oplosten," zei hij. „Maar ik veroordeel de manier waarop ze de joden hebben behandeld," voegde hij hieraan toe. „Waarom heeft u dan de synagoge besmeurd?" vroeg de rechter. „Ik wilde mijn innerlijke gevoelens uiten," zei Strunk met zachte stem, die bijkans onverstaanbaar was door het zware Rijnlandse accent. „Ik heb de indruk, dat deze opvat tingen niet in uw eigen brein zijn ont staan," onderbrak de rechter hem. ,.U gelooft het misschien niet, maar toch is het zo," antwoordde Strunk. Hij had zich in 1958 bij de DRP aan gesloten na het bijwonen van een ver gadering „die zijn gevoelens raakte" Hij bleef echter volhouden dat zijn anti-joodse opvattingen niet het ge volg waren van de opleiding in de DRP, maar dat hij ze zelf had bedacht. De rechtszitting duurt voort. 'Ill IP tfste mp tï? :Fi s

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1