Itéu^DErVATERVE Raadsleden bespraken gemeentelijke zaken Vlaarclingen vraagt minister 5 pet voor Overheidspersoneel MOTIE AANGENOMEN MET 18 TEGEN 11 STEMMEN R, Pb. O. concerteerde Passagetheater in isssiifc Treiler voor Vlaardingse Doggermaatschappij KERK EN SCHOOL Ouderavond Clir. School te Hoek van Holland dag taak Zr. Butte had niet even gem V ergadering A.R. kiesvereniging GEMEENTERAAD VERGADERDE Tewaterlating te Woubrugge Ds. H. A. Loeft' te Utrecht overleden VGLO in middelpunt van belangstelling Dubbel verzuim Plannen voor nieuiv Herv. rusthuis TROUW Vrijdag 5 februari 19613 S3J- Schiedam Familie-avond D.E.S. Avondgebed in februari Receptie van .Kennis is macht" Sport en jeugd lilllliiiÉttÉII Niet doen Advertentie GULDENS VOORDELIGER! Advertentie Maassluis Schoolverzuim Nieuw raadslid Woningbouw Burgerlijke stand van Schiedam Zinvolle herhaling Artsendienst Hoek van Holland Ras-Hoekse Boys Huisvrouwen vergaderen Op Vlaardingse scholen Verloop Nieuiv huis HERSENSCHUDDING 'Prachtige "Super Kingion' Railcord-partfalans tegen daverend lage prijs. "Goedzittende" pantalons in uitmuntend model. Nu, 5-16 jaar A atle maten Herenmaten 14" ^^^ROTTERDAM: I *s SCHIEDAM. Het plan van hot be stuur van de Anti-Rcvolutlonaire Kies vereniging „Nederland en Oranje" om èen vergadering te honden, waarin met de drie A.R.-Gemeentcraadsieden van gedachten gewisseld kon worden, mag ftls volkomen geslaagd genoemd worden. Vooriltter Wagenaar wees er in zijn welkomstwoord donderdagavond in de grote zaal van het Gereformeerd Jeugd huis al op, dat deze „wisselwerking' met de heren A. Hoek, Ir. K. J. Domini cus en W. van Schooncvcld die im mers een vertrouwenspositie bekleden uit kritisch en waarderend oogpunt zeker zijn grote waarde zal hebben en een stimulans voor de leden kan beteke nen In hun meeleven met deze fractie. Na de opening en een belangrijke mededeling van secretaris M. Eijkenaar 'aangaande de herziening van de contri butie, kregen de aanwezigen gelegenheid hun vragen af te vuren op genoemde leden van de A.R.-iractie. Ongeveer twintig vragen kwamen naar voren, die door de betreffend, sprekers eerst werden gerangschikt, waarna na de pauze de beantwoording geschiedde. De vragen waren van de mtjst uiteen lopende aard, doch dit was geenszins .een bezwaar. In volgorde kreeg eerst de heer Hoek het woord, daarna de heer Dorainieus en tenslotte de heer Van Schooneveld. 'De heer Hoek dankte in de eerste plaats het bestuur voor de belangstel- tling, die het toont in het werk van deze gemeenteraadsleden en Jnij vond dit een stimulans voo- hun werk in de Raad. Het Rijnmondvraagstuk kwam ter spra- ke, waarin de heer Hoek de houding van Schiedams burgemeester die eigen lijk een soort tussenpositie inneemt wel kon hegrijpen en goedkeuren. Later zal de Kroon toch "een burgemeester - moeten, aanwijzen, die als voorzitter van Rijnmond zal fungeren. Hen andere) .Sat vraag betrof de verdeling van werk-j1 -FUh™?h i 1 h a r .zaamheden in de diverse bestaande com- i k Sl lf j missies. De z.g. bijstandscommissies momsch Orkest onder volop gelegenheid het zijne ervan te zeggen. Op de vraag, waar Schiedam hoopt te gaan- bouwen, wanneer Niemv- land vol is. antwoordde hij. dat dan nog plaats voldoende is in Kethel-Tuindorp. Dat er te weinig 5- en 6-kamerwoningen zouden zijn. moest hij tegenspreken. Vorig jaar zijn er 675 nieuwe wonin gen gebouwd, terwijl er 132 „krotten" werden afgebroken. Verhoudingsgewijs is het aantal veel-kamerwoningen pre cies volgens het rapport, dat daarvoor door de commissie is opgesteld. Aan de gestelde eisen is derhalve volledig vol daan. In 1945 was dit rapport opgesteld en dat besloeg een aantal van 5000 wo ningen. Een rapport over woningenvoor bejaarden is in voorbereiding. Verder werd nog gesproken over de hulp aan woningbouw-verenigingen. over het dempen van grachten, over een te bouwen tunnel bij de Vijf-Sluizen, over het verkeersvraagstuk bij de Koemarkt en over nog te bouwen bruggen. Op al deze vragen werden, bevredigende ant woorden gegeven, waarbij bleek, da' vele plannen ter verwezenlijking klaar liggen en andere in de toekomst gun stige perspectieven bieden. Voorzitter Wagenaar dankte de spre kers zeer hartelijk voor hun openhartige mededelingen- en vond het een bijzonder leerzame avond. SCHIEDAM. Donderdagavond heeft de Coöperatie „Des" in gebouw „Irene" een filmavond gehouden. De avond werd geopend door de voorzitter, de heer A. M. van de Wei. die nog mededeelde dat het in de bedoeling ligt nog meer van deze avonden te houden. Verder heette hij in het bijzonder wel kom het gezelschap „De Clema's". die op deze avond een gevarieerd pro gramma voor het voetlicht hebben ge bracht. De raad van de gemeente Vlaardin-gemeester en Wethouders deze motie gen, op 4 februari in openbare ver-'ter kennis te brengen van de Minis- gadering bijeen, ter van Binnenlandse zaken. kennis genomen hebbende van liet Aldus luidde de donderdagavond in de standpunt van de drie samenwerken-1raad nlt;t 1!?11 stemmen door wethou- de centralesvan overheidspersoneel er M G Weststrate. per-soneelsza- ir. hpf riikcnlerW ken. enigszins gepolijste motie van de het rijksoverleg ,'he'er J. Buis (PvdA), Tegen stemden al- SC HIE DAM. Het oecumenisch i en. va" de P«ca»re personeelssrtua Ie vier leden van de fractie van de avondgebed, dat iedere zaterdagavond tie ln de gemeente Vlaardingen, WD, vier leden van de ARP. mevrouw van half acht tot acht uur in de Lutherse verklaart van harte in te stemmen |J. Koster als enig lid van de CHU en kerk alhier wordt gehouden, zal in deimef het standpunt van deze eentra-:CHU en twee KV-P'crs: drs. H. P. M. maand februari 1960 worden geleid door: jes met name wat betreft: !.v- d. Drift en mr. H. M. M. v. d. Pas. dr. Cazemier op 6, ds. v. d. Haagen op 13. ds. Gras op 20 en ds. Nawijn op 27 februari. VLAARDINGEN. Ter gelegenheid van het gouden jubileum van de Ver eniging voor Handelsonderwijs „Kennis is Macht", heeft het bestuur een refcep- tie georganiseerd voor de velen, die in de loop der jaren op enigerlei wijze in kontakt hebben gestaan met deze ver eniging of met de van haar uitgaande Middelbare Handelsavondschool. Deze receptie zal plaats hebben in de kleine zaal van Muxanda in de Hyacinthstraat. op woensdag 10 februari van 16.3048 uur. a. de uitkering ineens over het jaar'ypor dc mc''e stemden alle vier wet- J059. houders, tien aanwezige loden van de u i fractie van de PvdA, neg -drie leden van b. de toeslag aan de gepenslorieer-de qjju icj„ hw jn Niemantsverdriet. den gelijk aan de salarisverhoging; Itjgthart en Vermeer) en de KVP'er P. j c. de verhoging van de lonen en sa-jj. Haikes. I larissen van het overheidspersoneel j Voordat tot stemming kon worden met tenminste 5 pet. i worden overgegaan was bijna twee uur Hij verzoekt het college van Bur-'het loonbeleid met beirekking tot over moeten bestaan uit Raadsleden, aldus de heer Hoek. - Dat er soms bij gemeenteraadsver gaderingen te weinig aandacht voor elkaar is. moest de heer Hoek toegeven, maar hij kon daar niets aan veranderen. Overigens vond hij de toestand in onze „gemeente nog zeer gunstig, in verge lijking mot andere steden. Volgens een vragensteller bestond er -.bij de A.R.-fractie te weinig beiang- stelling voor portzaken en het jeugdwerk, terwijl men van de zijde van de P.v.d.A. en K.V.P. in dat opzicht ve'l meer ac- jtiviteit ontdekt. Dit werd d> or de heer Hoek -> tegèngesprokërf." 'want achter - de -schermen'wordt"- dikwijlshard ge- -werktiïlrr-ieder geval „hebben de. punten Jeugd en Sport de volle aan--acht van ;de A.R; in de raad. Ook de hs-jr Domi- .-nicus kon dit beamen. Penningmeester v. Ravens merkte "op, dat het tekort van drie ton in onze gemeente wel verklaarbaar is, wanneer soms dingen gebeuren, die onnodig geld leiding van Eduard Flipse donderdagavond tijdens het Toónkunstconcert bracht, bevatte twee or kestwerken. die hem te recht zeer na aan het hart liggen. Het waren de tweede symphonie van Saint-Saëns en Rimsky Korsakow's Sheherazade", een werk dat het orkest en zijn concertmees ter Willem Noske dit seizoen verschil lende malen een groot succes bezorgden, en waaraan ook thans weer de toehoor ders, die het Passage-mester vrijwel tot de laatste plaats bezetten, alle muzikale vreugde konden beleven. Wat de eerstgenoemde compositie aan gaat: men kan het Flipse navoelen, dat hij dit werk een vaste plaats op. het repertoire gaf. Deze tweede symphonie. die Saint-Saëns op 24-jarige -leeftijd schrééf, is eeri meesterlijk geconcipieerd werk. Het bevat een rijke melodiek. is in een prachtige doorzichtige instrumen tatie gerealiseerd en evenwichtig opge bouwd. Dit zijn compositaire kenmerken, die vrijwel het gehele oeuvre van deze Franse componist kenmerken, die voor over een toonvorming die uitermate be zield en expressief klinkt, zodat men zelfs een „oortje" dicht deed, daar, een enkele maal (een overigens minimale afwijking) van de zuiverheid zich deed gelden. Het orkest deelde terecht in de ovatio nele bijval, die de jeugdige solist ten deel viel. begeleidde volgzaam en technisch geacheveerd. A.I. VLAARDINGEN „Ik doop U, Voor loper, en wens U behouden vaart". Na hel uilspreken van deze wens door me vrouw mr. M. HoogendijkVan Holst Pellekaan, de echtgenote van de directeur van de Doggermaatschappij N.V., sloeg de fles met champagne stuk tegen de romp van de VL 16. de nieuwe in aanbouw zjjnde treiter van de Doggennaatschap- PÖ cn vielen tegelijkertijd de laatste beletselen weg, die deze nieuwe aanwinst van de Vlaardingse vissersvloot nog op de dwarehelling van „De Dageraad" te Woubrugge hielden. r Prachtig verliet de VL 16 de helling onder het wakend oog van de heer Th. Boot, een van de directeuren van de N.V. Scheepsbouwwerf „De Dageraad"' v/h. Wed, J. Boot, en gadegeslagen door een aantal genodigden en vrijwel alle werk nemers van de scheepsbouwwerf aan Heimans Wetering. Een seconde later spatte het schuim in het tamelijk nauwe kosten. Zo was het onbegrijpelijk, dat velen aanleiding waren hem als min of "onlangs de bestrating plaats vond vanmeer oppervlakkig te beschouwen, reden ■■de Van Beverenstraat, Brugmanstraatwaarom Saint-Saëns vanaf de twintiger tóen 'Huysmanstraat, terwijl deze veer- - tien dagen later weer werd opbroken ,-om een kabel aan te leggen. Het ant i/woord van ir. Dommicus luidde, dat dit niet altijd voorkomen kan worden, maar dat een commissie tegenwoordig maan delijks een bespreking houdt om derge- lijke zaken te coördineren. Ook met de "P.T.T. wordt dan overleg gepleegd. Op de vraag, of Schiedam zichzelf r-nog kan voorzien van gas, wanneer" de toevoer van buiten geblokkeerd zou wor- den, kwam' een geruststellend antwoord. \n.l. dat de watergas-installaties (en "de nog in aanbouw zijnde tweede) bij eventuele nood, geruime tijd zal kun- ^nen zorgen voor gaslevering aan onze gemeente. Verder is nog- aftappen moge lijk van de aardgasleiding, die nabij Kethel/DeLft naar Utrecht loopt. Wat de vervulling en onprettige lucht door roet en olielucht betreft werd medegedeeld, dat hiervoor overle-g met de bedrijven gepleegd wordt om dit te bestrijden. Wat de lucht van „de over kant" betreft, daaraan kan de gemeen teraad weinig doen, maar hiervoor is een speciale commissie, die dit regelmatig bestudeert. De subsidiëring kerkbouw is een moeilijk punt. want eerst is er de vraag, in hoeverre kerk en staat verband hou den met elkaar. Wanneer straks aan •sommige kerken een bedrag gegeven zal worden, dan moet dit niet gezien worden als een subsidie, maar rneer als een vergoeding, die nodig wordt geacht '.als een tegemoetkoming voor de wel stand van de stad óp zichzelf. Wat de ziekenhuis- en stadhuisbouw aangaat, kon verteld worden, dat de 'plannen hiervoor al in een vergevorderd stadium zijn, maar dat eerst op goed- keuring van de centrale commissie in Den Haag moet worden gewacht, al vorens de eerste spa in de grond mag worden gestoken. Toch kan misschien met de bouw van hel ziekenhuis van de zomer een begin worden gemaakt. De stadhuisbouw moet echter wachten tot dat over drie of vier jaar met de af braak van de RHBS kan worden be- -gonnen. Het voorstel om een gedeelte 'van het nieuwe ziekenhuis door Protes tants Christelijke» tc laten beheren, komt te laat. aangezien alles al „in kannen en kruike'"" is. jaren hoe langer hoe minder werd uit gevoerd. Zeer ten onrechte, want deze Tweede verdient stellig niet in het ver geetboek te geraken, en dat Flipse er ook zo over dacht stemt derhalve tot grote tevredenheid; De liefde voor dit prachtige stuk kwam dan ook evident in de vertolking tot uit drukking. want. deze klonk wel uitermate geacheveerd en klankvol. Het werd een warm pleidooi, waarop de toehoorders met. groot enthousiasme reageerden. Solist op deze avond was de achttien jarige violist Salvatore Accprdo in het concert van Tschaikowsky. Met een jeug dig violistisch elan, dat intussen leidde tot een verschillende malen eigenlijk on gemotiveerd opdrijven van het tempo, vertolkte hij de enorm moeilijke solo partij, Toch vergaf men hem dit opdrijven van de tempi gaarne, omdat Accordo een wel zeer bijzonder begaafd violist is, een violist die zijn instrument technisch meesterlijk beheerst, en daarbij beschikt ■'IKS* •heidsdienaren aan een uitvoerige discus sie onderworpen. De aanleiding daartoe vormde een circulaire van de Minister van Binnenlandse Zaken, waarin toe stemming werd verleend in afwachting van een definitieve salarisre-ge-iing 3 pet. voorschot uit „te betalen. De heer J. Vermeer (CHU) noemde d-e gehele loon,.vei'"wikkeIin.g onrustba rend. Hij kon het gehele lootrbeleid niet meer volgen en mee-nde. dat tegenover het overheidspersoneel een '..stuk sociaal onrecht" geschiedt. Hfj kondigde reeds aan. dat hij niets _zou voelen voor een motie, waaro nihij vermoedde dat ze zou iomen. waarin op verhoging van de salarissen met 5 pet. zou worden aan gedrongen. De heer J. Buis (PvdA) analyseerde scherp de gehele gang van zaken met de salarissen van het overheidspersoneel waartoe hij terugging tot de gevolgde loonpolitiek vanaf 1945. want. zei hij. de toestand van vandaag kan men nauwe lijks behandelen zon-ner de achtergrond van het totale loonbeieid. Aan de hand van tal van citaten en officiële cijfers kwam de heer Buis tot de conclusie, dat in de overheidssector thans, -na an derhalf jaar „vrijere loonvorming", vart een daadwerkelijke achterstand moet worden -gesproken. De heer Buis diende een motie in, waarin de raad zich zou uitspreken vol ledig achter de eisen van tie drie sa menwerkende vakcentrales 'voor over heidspersoneel) te stan en de uitspraak van de raad ter kennis van de minis-' ter zou worden gebracht. Niet doen, vond de heer B. v. Vié- gren (AR). Ten eerste zou de heer Buis verzuimd hebben te bewijzen, dat de gedifferentieerde loonpolitiek in strijd is met de sociale rechtvaardigheid. Ook behoort, aides de heer Van Viégen. de rijksoverheid tijd te hebben om de loon ontwikkeling aan het bedrijfsleven te toetsen en zoiang de rijksoverheid nog onderhandelt, behoort een gemeenteraad geen standpunt ter zake te bepalen. Ook de heer G. Dorsman (WD) vond de tijd nog niet rijp, dal de gemeente zich "kon aanmatigen een oordeel uit te spreken: het zou vooruitlopen zijn op een beslissing van de regering. Ook de heer D. Niemantsverdriet (CHU). me- werp is van „De Dageraad" en komt vrouw .1. Koster-v. Koon (CHU) en drs. praktisch overeen met de eveneens op j H. P. M. v. d. Drift (KVP) hadden op dezelfde werf gebouwde KW 49. het ogenblik, zij het op verschillende Op de plaats waar „De Voorloper" als! gronden, geen behoefte aan de motie. De bouwnummer (van. de werf) 496 werd heer J. Ligthart (CHU) zag er hele- gebouwd, wordt zeer binnenkort de kiel]maal geen kwaad in. De heer S. Ba- gelegd voor de modernste treile.r, die ooitrendregt (PvdA) definieerde nog ceils in Nederland werd gebouwd: het nieuwe j de bedoeling. schip, waar reeds zoveel over is ge-j Vc-ordat de heer Weststrate tot zijn schreven en gesproken (o.a. via de radio) j uitspraak kwam, herhaalde hij nog eens voor de IJmuidense reder P. Gouda. dat de personeelssituatie in Vlaardingen water hoog op: de (nieuwe) Voorloper was aan zijn element toevertrouwd. De treiler meet 43.96 m.o.a., is 7.30 m breed en heeft een holdiepte van 3.80 m. De VL 16 is uitgerust met een 1000 pk Deutz motor 8 cyl, en voorts o.a. met een elektrisch aangedreven winch nr. 6 van Van der Giessen. De Voorloper is een moderne treiler met een koelinstal latie in het visruim. met een moderne aecomodatie voor 18 bemanningsleden (zoals douches, toiletten, etc.). Het ont- NED. IIEItV. KERK Beroepen te Goudr.aan-Ottoland en te Wouterswoude; J. C. de Bie, kand. te Sprang. Aangenomen naar Utrecht als predi kant voor buitengewone werkzaamheden jeugdpredikanl)J. v. a. Werf tc Naardeti. Bedankt voor Poortvliet: J. C. Schuur man te Bleskerixgraaf. Bcroepbaarstclling: de heer J. C. de Bie, kand. te Sprang is beroepbaar, zijn adres is Van de Duinstraat 19. GEREFORMEERDE KERKEN Beroepen te Berlikum: A. Corporaat te Edam. GEREFORMEERDE GEMEENTEN Beroepen Gorinchem: M. Blok te Rijssen. OUD GEKEF. GEMEENTEN Beroepen te Leerdam: D. L. Aangeen- brug te Terneuzen. f4.VAS HUIS.)».»''-'- Voordat mevrouw Hoogendijk werd uitgenodigd via een hamerslag de draad naar de fïes champagne door te hakken uitermate precair wordt. Als uitvloeisel van het gesprek in de raad (in januari I960: red.) is de minister hier schrifte- heeft de heer J. H. Boot, één van de lijk: ook op gewezen en is door Vlaar- twee directeuren, het offtoele gezel-1 dingen o-ok aangedrongen op een verho- sehap verwelkomd. 17-• - - - deed het hem deugd, da' thans ook een visserijschip voor de Dog- 1 maar g,?;7na£.,??aSiG^hl Vv7a,aKrd.^' Thans wordt de situatie steeds rnoéifG Contractueel moet de VL 16 voor half j icpr AU„„n mun 1 april worden afgeleverd. "Na afloop* van de spectaculaire tews terlating van de nieuwe treiler.: was er een- besloten „receptie In Utrecht is overleden ds. H, A. Loeff, emeritus-predikant der Nederlands Hervormde Kerk. Ds. Loeff. die 81 jaar geworden is, heeft voornamelijk in Indonesië gewerkt, aanvankelijk ais zendeling en later als predikant van de Protestantse kerk. In 1906 begon hij zijn loopbaan ln Tomohon. In de loop der jaren was hij o.a. predikant te Modjokerto, Koe pang, Menado en Medan. In 1931 ging hU voorgoed met verlof naar Neder land. HU is daarna nog hervormd pre dikant geworden ln Weerselo. In 1936 kreeg hij eervol ontslag met bevoegd heid als emeritus. Ds. Loeff was of ficier !n de Orde van Oranje Nassau. De begrafenis is morgen om 11130 uur in Utrecht op de 3e Alge mene Begraafplaats, na een rouwdienst ln huize Henriëtte Swellengrebel, Fockema Andreaclaan, om 10.30 uur. Vmizelfsprekend j ging van 5 pet. Wel zou daardoor Vlaar- t „ue Dageraad j dingen niet uit de moeilijkheden komen. elke verbetering kan helpen, wordt de situatie steeds moeilij ker. Alleen in januari 1960 hebben om diverse redenen 37 personeelsleden de gemeentelijke dienst verlaten of hebben j ontslag aangevraagd (èxélusief het per- f soneel vaii het ziekenhuis, het onderwijs eft* de "politie) r daarvan gihgen er 161 naar het yrije bedrijf over. MAASSLUIS. De commissie tot wering van schoolverzuim hield vorig jaar 14 gewone vergaderingen, waarin 82 verzuimen zijn behandeld. Er werden 79 aansprakelijke personen opgeroepen om wegens overtreding der Leerplicht wet voor de commissie te verschijnen. Aan deze oproepen gaven 32 personen gehoor. Van de behandelde gevallen zijn 76 verzuimen ongeoorloofd verklaard; 5 verschoonbaar geacht en 1 geoorloofd verklaard. Verdeeld over de scholen waren de verzuimcïiKon. Wilhelmina- schooi 35; Prins BerrJiardschooJ 15; Dr. A. Kuyperschool 13; Min. de Visser- bespreking van de verkeersproblemen ^^ooj v^r^mePsjes^f Na'aldwijk 4. MAASSLUIS. De heer A..Heger (37) heeft zijn benoeming tot lid van de ge meenteraad in de vacature J. van Vel den (A.R.) aangenomen. De heer A. Wagner (70) is nu het oudste raadslid. Hij behoort evenals de afgetreden nestor van de raad eveneens tot de Anti-Rev. Partij. De heer v. Schooneveld kreeg bij del^- -Kuyperschooi 13; Mm HOEK VAN HOLLAND. Niet alleden. Overigens staat de toestand van de kinderen die de lagere schooi hebben school er niet onyerdiensteljk bij. Het SCHIEDAM. Getrouwd: J Boonstra. 22 jr en' C P B Craane. 21 jr; R Braat, 22 jr en S M van Pelt.13 jr;J de Jager, 21 jr en M G van Straaten. IS jr; W van der Plutjm. 28 jr en C Keiler. 18 jr; T P van Scheijndel. 23 jr en -J C van den Oever. 21 jr; J M Wailenaar, 31 Jr en W M Willem- se. 23 jr: J H Groenendijk. 23 jr en N Ou- wendijk, 21 jr; J B Ahlers. 28 jr en M J L de Groot, 27 jr. Geboren: 3 Johannes, z van J van Nieu- wenburg en W G van Seters; 4 Joianda. d van A van den Hock en C Bijloo; 3 Bob J M. z van F J A M Neijts en E J van den Heuvel; 3 Yvonne, d van F M Romein en B van Vliet; 1 Johannes J I. z van J A Kuijoers en M A T Offermans: 2 Mar cel, d van L "erhagen en A P H van Waardenburg; 3 Eduard, z van C H van Dijk en B A de Bruin: 4 Wilhelmus J A, z van J J Gottenbos en E van Emmeloort overleden: 2 Q A Olsthoorn, 73 jr: 2 J M van Noord, 71 jr; 2 W J Icklcr, 78 jr. wed van P W van Andel. Ondertrouwd; P A J Appels, 25 jr en C J 'Putters, 24 jr; C H HoUeman. Mjr en Ch E van der Roer. 20 jr: J M Hormes, 27 Ir en H J C van Son, 22 jr; Ch Pel grim. 28 Jr en W R WlUeinstijn. 17 - Jr; T J Vermeulen, SS jr en K Kuiters. -9 jjr; J P Winkelman, 27 jr en N Toussamt, 20 jr. doorlopen hebben de capaciteit om de eindstreep te behalen op de middelbare scholen. Het ls volgens de statistiek zo, dat momenteel hooguit 15 pet. de der de klas Ulo haalt en dat er reeds 46 j pet. de tweede klas van deze school niet doorkomt, aldus sprak het hoofd van de VGLO School uit Monster, de heer Vlasblom, donderdagavond op de ouderavond van de (Christelijke School te Hoek van Holland. Spreker behandelde het huidige zeer belangrijke onderwerp, waarmede ouders van schoolkinderen veelal zitten „waar heen met de kinderen na de lagere school?" De toeloop van kinderen naar de middelbare scholen is enorm en de meeste ouders denken, dat in eerste in stantie de Uloschool moet worden door lopen. Een grote fout i-s -echter -dat de gewone kinderen, ,die de. lagere schooi normaal doorlopen niet geheel rijp zijn voor Ulo en dat dit in Nederland voor. 25 pet. der kinderen -op een -de bacle uitloopt. Een geweldige ontevredenheid komt er onder de ouders, die probeien wat van de kinderen te maken in de maat-' schappij aldus spreker maar in dien het kind maar twee talenten heeft kan en mag men er toch nooit vijf van eisen. De schoolkeuze n-a de la gere school moet reeds door. de ouders een bepaalde richting in worden gestuurd. Het kind is nog niet rijp voor het doen van een keuze, maar reeds kan bij voortzetting van de studie een beroepsrichting worden gezocht. De heer Vlasbom wees verder op de betekenis van het VGLO (Voortgezet La- geronderwijs), dat een produktief en zin volle herhaling geeft van de leerstof der lagere school. Er zijn helaas tal van ouders die er op staan om het kind Christelijk onderwijs te doen geven maar als de lagere school doorlopen is, het niet meer zo nauw nemen en het kind •dan naar een neutrale school sturen. Dit is aldus d-e heer Vlasblom een buitengewoon grote fout en daarom veel al funest voor de Christelijke opvoeding. Juist het kind van 12 jaar komt in het leven van de twijfel. De voorzitter, de heer A. nems. gaf, zoals gebruikelijk, een summier jaar jaarverslag van het wel en wee der school en kondigde daarbij aan dat de -- - school weer voor een personeelstekort schap The Rhytme Stars een feest- komt te staan. De onderwijzeres me- avond waarvan de opbrengst geheel ten juffrouw Dubbeldam gaat namelijk de soede komt aan het Poliofonds. De schooi verlaten en. voor deze vacature feestavond vindt plaats in de zaal Har-.kan zeer moeilijk in deze tijd van per- monie. Aanvang 8 uur. I soneelsschaarste iemand gevonden wor- MAASSLUIS. Dit weekeinde wordt de artsendienst waargenomen door dr. P. L. Wekker, Veerstraat 8, tel. 2125. HOEK VAN HOLLAND. Te ver wachten is dat -de wedstrijd RASHoek se Boys zaterdag doorgang zal vinden. Dit houdt in dat er in deze uitwedstrijd een mooie kans is weggelegd voor de Hoekenaren om hun opmars uit het gebied van de'dcgredatie voort te zetten. HOEK VAN HOLLAND. Zaterdag avond verzorgt het Hoeks muziekgezel- aantal leerlingen is opgelope tot totaal 247. VLAARDINGEN. De afdeling Vlaar dingen van de Ned. Ver. van Huisvrou wen houdt op dinsdag 9 februari in ten nispark Spenda haar jaarlijkse leden vergadering. Behalve de gebruikelijke jaarverslagen, staat er ook een bestuurs verkiezing op de agenda, alsmede de vaststelling van een nieuw huishoudelijk reglement en statuten. VLAARDINGEN," Evenais vorig jaar-gaf ook gisteravond het rapport van de commissie tot wering van schoolver zuim aanleiding tot kritische opmerkin gen vanuit de raad. Uit de cijfers van de ongeoorloofde verzuimen wordt na melijk zeker niet ten onrechte ge concludeerd. dat een groot aantal hoof den van schoien moedwillig verzuimt melding te maken van ongeoorloofde schoolverzuimen. Nadat de heer Niemantsverdriet (chu) had gevraagd bedoelde schoolhoofden te wijzen op hun taak. analyseerde de heer J. Vermeer (chu) de door de commis sie geproduceerde getallen van het aan tal ongeoorloofde verzuimen. Hij wilde weten wat in Vlaardingen was gedaan en wees op het O.M. te Amsterdam, waar tegen hoofden van schoien straf rechterlijk wordt opgetreden. N3dat de heer Van Munster ipvda) ook op maat regelen tegen het onrustbarende ver verschijnsel had aangedrongen, de heer Westerhuis (ar) de situatie minder ern stig vond en de heer Haikes (kvp) op de mogelijkheid had gewezen dat school hoofden langs minnelijke weg de onge oorloofde verzuimen hadder. getracir. te regelen, stelde wethouder H. K. v. Min nen, onderwijs, dat men de aangelegen heid niet moest overtrekken, noch baga telliseren. Hij stelde, dat de inspecteur volgens de leerplichtwet handelend be hoort op te treden. In de eerstvolgende vergadering met de hoofden van open bare scholen wilde de wethouder de kwestie opnieuw aan de orde stellen, terwijl hij ook de schoolbesturen er op zal attenderen. ledikant, nachtkastje en klein wand kastje, zodat iedereen een plekje voor zichzelf heeft. Zo werd getracht het huis enigszins aan de eisen van deze tijd aan te passen, hoewel men ervan overtuigd is, dat een nieuiv rusthuis gebouwd zal moeten worden. VLAARDINGEN, Als de directrice van het rusthuis der Hervormde ge meente, zr. A. Butie op donderdag 18 februari haar taak neerlegt, wegens de vorig jaar reeds bereikte pensioen gerechtigde leeftijd, dan houdt dat in, dat zjü in het rusthuis zeker geen ge makkelijke taak vaarwel zegt. Ook haai opvolgster, zr. A. van Agterberg, thans besturend zuster van het Diaconessen- huls te Rotterdam krijgt hier een ver antwoordelijke functie te vervullen. Het huidige bestuur van het rusthuis, dat zr. Butte praktisch al deze jaren (het zijn er tien) heeft meegemaakt, kan, niet anders dan zijn grote dank uiten jegens de vex-trekkende directrice voor de grote liefde en opofferingsgezindheid, waarmede zij haar vaak moeilijke werk heeft verricht. Het huis telt, namelijk op het ogenblik 54 bewoners,' het ver plegend personeel niet medegerekend, d.w.z. 54 verschillende karakters, veelal van mensen, die 'door hun leeftijd of door ruimtegebrek niet meer in eigen familiekring verzorgd kunnen worden. Het is daarom onvermijdelijk, dat zo ou en dan wei eens wrijving voorkomt. Doch zr. Butte en haar helpsters hebben steeds zoveel tact en liefde kunnen op brengen, dat er niet overdreven wordt wanneer men zegt dat de bewoners zicb stuk voor stuk in het rusthuis „thuis" voelen en er een onbezorgde levensavond doorbrengen. Hoewel het huis oorspronkelijk ge bouwd is voor zaaiverpieging, is enkele jaren geleden in de slaapzalen voor élke bewoner een slaapbox gebouwd met een Er moet een regeling komen om het verloop tegen te gaan. Nu reeds fynctio- neren verschillende eisten niet meer per-j fect. Enkele afdelingen dreigen leeg te lopenj Er moeten, willen we de 2aak draai ende houden, speciale maatregelen wer den genomen, zei de heer Weststrate. De wethouder noemde enkele voorbeel den in Rotterdam en hier. waaruit bleek, dat sommige werkzaamheden niet kon den worden uitgevoerd en de gemeente reeds geid gaat kosten. Wanneer, zo gaf hij o.a. als voorbeeld, de stratenmakers naar het particuliere bedrijf gaan, moet de overheid het straatwerk uitbesteden en betaalt dan naast de hogere lonen (met de daaraan verbonden lasten! ook nog de ondernemingswinst. Komende tot de motie, stelde de wet houder sympathiek te staan tegenover het advies van de samenwerkende vak centrales en ook geen bezwaar te heb ben tegen, de 5pct.-conclusie. die trou wens overeenkomt met hetgeen door Vlaardingen naar aanleiding van het gesprek in de vorige raadsvergadering schriftelijk ter kennis van de minister ïs gebracht. Wel beval de heer West strate een iets andere, z.i. betere vorm aan. Nadat aldus de wethouder zich achter de motie hart geschaard werd de stem ming in de raad daartegenover gunsti ger. Ook de door de wethouder geprodu ceerde cijfers hadden vele raadsleden tot nadenken gestemd. In tweede instantie werd onderling nog wel enig'vuurwerk afgestoken, maar in elk geval verklaar den de heren Vermeer en Niemantsver driet (beiden CHY) er zich nu wel voor. De heer Buis waardeerde vooral het nuchtere standpunt vn de wethou der en al maakte hij zich helemaal niet de illusie., dat wanneer Vlaardingen met een motie komt de minister ineens soepeler wordt, bij de hem uit andere gemeenten ter kennis gebrachte stand punten kan zij zeker geen kwaad. De heren Van Viegen, v. d. Drift en Dors man bleven tegen, voornamelijk op de formele grond, dat tijdens de nog lopen de onderhandelingen geen druk door der den behoort te worden uitgeoefend. De heer Weststrate formuleerde nog eens de verbeterde redactie en stelde nogmaals, dat er geen bezwaar tegen aanvaarding kan zijn cn tegen de ter kennisbrenging aan de minister. Zij on derschrijft als het ware nog eens het reeds door Vlaardingen naar voren ge brachte standpunt. Ten siotte werd tot stemming overgegaan met het hierboven reeds vernielde resultaat. VLAARDINGEN. Op de Schiedam- Er ziin momenteel nlannen in .„„!?cwe£' bii het voormalig kerkhof, ver- ivorderd stadium van voorbereiding dondej"d3|tnor8en de 24-jarige vuuiuviciuiug bromfietser A. M.; geen voorrang aan gevorderd stadium van tot het bouwen van een nieuw en mo dern Rusthuis aan de Zuidelijke rand van de geprojecteerde Noordwfjk van Vlaardingen. Dit huis zal ca. 200 bewo ners kunnen bevatten. Iedereen krijgt dan een eigen kamer met daaraan verbonden een klein keu kentje en toilet, terwijl ook nog één of twee etages worden bestemd voor het huisvesten van echtparen, die dan de beschikking kunnen krijgen over een zit- en slaapkamer. Indien, waarop ge hoopt wordt, de nodige medewerking van de plaatselijke en regeringsautori teiten verleend wordt, zal eind 1960 begin 1961 met de bouw kunnen worden begonnen, zodat in de loop van 1962 beschikt kan worden over een tehuis, dat geheel aangepast ;is aan de moderne eisen en dat dan ongetwijfeld een goec tehuis zal zijn voor hen, die daar hun levensavond hopen door te brengen. Een speciale bouwcommissie is belast met het uitvoeren- van deze plannen. Het college van Diakenen, alsmede het dagelijks bestuur van het rusthuis ver heugen zich erover, dat, hoewel voor een autobus. Er volgde een botsing, waarbij de bromfietser werd gewond. Hij moest met een hersenschudding naar het Algemeen Ziekenhuis worden over gebracht. Sterke soepele railcord, duurzaam en met ongeëvenaard weerstands vermogen. praktische, fraaie broekceintuur von dezelfde stof. Normaal 24.75 en 2Ó.75 Geen post-of telefoonbestellingen. YfflEk Korre Hooesuaat 1) Meent h:-:Goudse. I singel Katendr. Ugedijk hk. Dorpsweg West-Kruiskade 35 I 1EIDEN: Haarlemmerstraat 25 T BIJEENKOMST. VLAARDINGEN. De heer J. Zee- i gers uit Haarlem hoopt dinsdagavond IJitvnvrintr InKHntr. FL^ts" voor te gaan m een dienst, die uitgaat UtlVOCriilff ^JUOllSlC JLfCO van de „Volle Evangelie Beweging" Dg bijeenkomst wordt gehouden in het ge- ,.T A bouw van de Chr. Besturenbond aan de VLAARDINGEN. Het gemengd koor P. K. Drossaartstraat, aanvang acht uur :-Jubilate Deo" houdt woensdag 10 te- bruan een zang- en muzieavond in het kerkgebouw van de Rem. Geref. Ge meente aan de Hoflaan (hoek Emma- straat). Er is een gevarieerd programma sa mengesteld, waaraan medewerken: Nina Wind alt, Gerry Tc-ekcns sopraan, Willy Vroegop declamatie. Meelis Louis orgel en Jo v. d. Brugghen piano. de huidige tijd nog enigszins primitief het rusthuis aan de Emmastraat in de gehele Vlaardingse gemeente een goede reputatie geniet, mede dank zij de hui dige leiding van zr. Butte. Zij hopen deze reputatie te handhaven onder de leiding van zr. Van Achterberg, wier komst met goede verwachtingen tege moet wordt gezien. Tijd van aanvang acht uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 2