ggtóHF*'' Grote schoonmaak Volgende week rapport aan regering „Overleg definitief geëindigd Loonsverhoging in bouwvak wordt moeilijk probleem rani Als onrustige vogels H STAATSSECRETARIS NA MISLUKT KLM-0VERLEG: HOOP VOOR TOEKOMST" Laat California Air France toe? WEER DEEL VAN APPARATUUR VRON IN BESLAG GENOMEN Joods protest tegen gratiebeleid r r Een - nul 5? GEURTS' Gonserventabriek n.v, mmmm ZATERDAG 6 FEBRUARI I960 NEGENTIENDE JAARGANG No. 4519 Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A, H. J. S. BRUINS SLOT Zie verder pag. 3, 2e kol.) Invallende vorst Drie Franse ministers zijn vandaag per speciaal vliegtuig uit Parijs in Algerije aangekomen. Het zijn de pas-benoemde minister van de strijdkrachten Mes snier, minister van Binnenlandse Zaken, Chatenet en minister van Justitie, Michelct. Hun opdracht is de greep van president de Gaulle op het militair en civiel bestuur van Algerije te verstevigen. De nieuwe minister van Voorlichting, Ter- renoirc, deelde vandaag mee dat de drie ministers na bun bezoek aan Algerije volgende week woensdag op de gewone vergadering van het Franse kabinet rapport zullen uitbrengen over hun be vindingen. In Algiers wordt het onderzoek naar de mensen achter de scher men tijdens het oproer van de vorige week, voortgezet. Er heerst een zekere ongerustheid onder degenen die zich achter het oproer geschaard hadden, over het bezoek van de Franse ministers. Er worden vele wijzigingen in de bestuurs- en militaire posten ver wacht. Kabinet J. OE VRIES (Van een onzer verslaggevers) Beheerste ging. Deze tolken het best verontwaardi- woorden ver- onze gevoelens. Teleurgesteld ben ik niet. Dan zou er van een zekere terneerge slagenheid sprake zijn. En daar is geen plaats voor. Indien wij eensgezind zijn en duidelijk doen uitkomen dat wij deze zaak ern stig opvatten, dan twijfel ik er niet aan of de landingsrechten op Amerika's westkust zullen wij alsnog krijgen." Discriminatie watermannen en vissen matrassenfabrieken matrassen V .g.g.v „Eensgezind" Zie verder pag. 3, 6e kol.) Amerikaanse verklaring: Staatssecretaris e. g. stijkel PHOENIX fadaa'S RAI F W EG-.TE Uf 0-12 9 0 7^43 4 tl Jam*, appelmoes, vrachten op sap enz. Botterdam: Witte de Withatrsat aa Telet. 115700 <e u Postbus 1112 Postairo No. 124519. I iClactitpndieost abonnementen 18-3U19 an 1tnr Zaterdags 17—18 our. Teletoon H8700. VGraveahage: Huvgenspletn l Telefoon 183487 |3 Ulnoai Postbus 109i Postgiro No. 424887. Kinchtendlenst 18.30—19.30 Telefoon 362569. Soutweg 132 Telet. 4570. Thomas 5 Kemplistraat 8 a Teiet. 6545-1. Abonnementepttls 61 cent ner week. I 2.68 Der maand. I 1M per kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks. Dordrecht: Schiedam: Twuu/- (Geldig tot zondagavond) INVALLENDE VORST. Droog weer met opklaringen maar aanvankelijk nog hier en daar mist of laaghangende bewolking. Zwakke tot matige wind tussen noordoost en oost. Temperatuur om het vriespunt tot lichte vorst. Morgen: Zon op: 8.13 Onder: 11.3? Maan op: 13.13 Onder: 4.07 ET kan soms zo maar gebeuren. Op plotseling 'n gegeven moment worden we geconfronteerd met de matheid en onbewogenheid die in ons leven als christen zo vaak aan de dag treden. Het schijnt dan soms alsof de ze machten zo verlammend werken, dat we in bet christelijk leven niet meer van onze plaats komen. We blij ven zitten waar we zitten. We zien „het" niet meer. In de «erk gaat het dan muf rui ken. We gaan erheen om ons uitslui tend te latan stichten en vergeten, dat deze stichting slechts dan ons deel mag zijn, als we haar zien in het gro te kader, waarin Christus ons leven zette, toen Hij bij Zijn heengaan niet opriep om te blijven waar we waren, maar ons miijfde in de „compagnie de Dieu," die alleen bestond om uitgezon den te worden: „Gaat dan héén" Maar wij blijven, als missionair-on- machtigen, zitten. Het christelijk organisatieleven gaat dan nat beeld van de slakkegang vertonen. Wij geloven het wel en ko men niet meer van onze stoel. Het elan verkwijnt, de moed gaat eruit. Onze kiesverenigingen klagen over weinig bezoek; er zijn er die na sept. '59 nog op gang moeten komen waarom vergaderen, ze komen toch niet; men zegt dat men zekere „stunts" moet uithalen optreden van klein-kunstenaars of soortgelijke lieden om de leden te 'rekken. In de sfeer van de christelijke school klaagt men over weinig meeleven. Sommige scnoolbesturen schaffen de ouderavonden met lezingen af. De mensen Komen daar niet meer voor. Laten we alleen maar spreekuren, z.g. contactavonden beleggen. anders krijg je ze toch niet. Er zijn er die de Unie-collecte voor de scholen met de Bijbel niet meer nodig achten. Anderen houden deze inzameling uitsluitend in de kerk en niet langs de huizen. Dat gaat vlot ter. Je kunt dan als comité en con tribuant Dlijven zitten. Het verlangen naar rust, gemak en welvaart doet de rest. We gaan alles op Oru zelf betrekken. We doen dan aan eindeloze zelfreflexie. De Kerk is er alleen otn ónze zaligheid, als ons service-instituut op weg naar de he mel. De caristelijke organisatie wordt doel In pmats van middel. De vaart gaat eruit, de visie verdwijnt het vi sioen zakt weg achter de horizon, de droom verontrust niet meer, het pro test verstomt. Wij capituleren voor de feiten. Wat moet je anders? Drie Franse ministers stellen orde op zaken in Algerije Advertentie) Combineer Uw congrei of vthfapi* met «en beioek aan da FLOR IADE. Congres- en restaura nlzalen van 10 IctóOO personen. C*Fi-*HT. CHOOTHANDÊUGEeOUW nj/t?Zs *OTTf*0At1 j p.t^ez.<iaJJ.iuULaaMa HET komt ons vóór dat schetste verdrietige situatie bovenge- in hoge mate 'n stand gehouden wordt door het feit, dat de Rijksgadachte on der ons te weinig concreet en bezield wordt beleefd. En wil de lamme gang van zaken, waarin we ons maar al te vaak als een slak met haar huis op de rug voortslepen, veranderen, dan zal de gedachte van het Koninkrijk, dat is en dat komt, ons véél meer gevangen moeten nemen. Want slecnts de christen die het le ven irj eschatologisch perspectief ziet, wordt onrustig. Hij gaat de status quo vergelijken met de situatie die komen De wijzigingen in de algemc.,-' cir culatie die zich gisteren manifesteer den door aanzienlijke drukstijgingen boven de Britse eilanden en de zee gebieden daar omheen, hadden de af gelopen 24 uur verder voortgang. In de omgeving van Schotland steeg de luchtdruk ongeveer 24 mb, en plaat selijk is de druk daar in 48 uur tijds ongeveer 50 mm hoger geworden. Haar de luchtdruk ook in Zuid-Scan- dinavië steeg, strekt zich nu een zeer groot hoge-drukgebied uit van Mid den-Rusland, naar de omgeving van Schotland. In het Middellandse Zee gebied bleef de luchtdruk echter re latief laag en daardoor worden de winden boven West-Europa nu oos telijk. Van belang hierbij is, dat za terdagmorgen om 7 uur de vorstlijn Zich uitstrekte van München tot bij Bremen. Verwacht mag worden dat de vorst zich gedurende het week einde langzaam in westelijke richting over ons hele land zal uitbreiden. In het vorstgebied komt in Duitsland, Polen, de Balkan en Rusland strenge Overigens is het rustig in Algiers. De censuur op dc plaatselijke kranten Is nog van kracht en er wordt in het openbaar niet aan politiek gedaan. De politie heeft donderdag het café „le Forum", dat eigendom is van de voortvluchtige oproerleider Ortiz, gesloten. Naar verluidt bevinden zich in Algiers al vijftig personen in arrest die betrokken waren bij de recente opstand der „ultra's". Het leger wordt niet gespaard bij de schoonmaak die door de Gaulle is bevolen na de weigering van som mige commandanten om de opstand in de kiem te smoren. Vier kolonels, die hoge functies hadden in de veilig heidsdienst van het leger en in de 10de parachatislendivisie, zijn naar Frankrijk overgeplaatst. Verwacht wordt dat een van de eerste maatregelen def drie ministers zal zün de 'sMr. terrltoriaie eenheden, een soort burgerwacht, te reorgani seren, zo niet te ontbinden. Leden van deze eenheden hebben de ruggegraaf van de opstand gevormd. Misschien worden zij ontwapend, af onder streng toezicht van het leger ge plaatst. De drie ministers zien zich nog voor een ander groot probleem ge steld: een plotselinge opleving van de activiteit der mohammedaanse re bellen. Het legercommando heeft bekend gemaakt dat in 'botsingen die in de afgelopen 48 uur overal ver spreid In Algerije hebben plaatsge vonden. 215 mohammedaanse rebellen gedood'of gevangen genomen zijn. Het Franse kabinet ziet er na de vrijdag bekendgemaakte reorganisatie als volgt uit: Premier: Debré (Unie voor de Nieuwe Republiek UNR) Gedelegeerde ministers bij het bureau van de minister-president: Frey (UNR) en Guiliaumat (partijloos). Ministers van staat: Jacquinot (con servatief) voor het wetenschappe lijk onderzoek, Lecourt (MRP) voor de overzeese gebieden en de Sahara en Malraux (partijloos) voor cul turele zaken. Justitie: Micheiet (UNR). Buitenlandse Zaken: Couve de Mur- ville (partijloos). Binnenlandse Zaken; Chatenet (partij loos). Strijdkrachten: Messmer (partijloos). Financiën en Economische Zaken: Baumgartner (partijloos). Onderwijs: Joxe (partijloos). Openbare Werken en Vervoer: Buron (MRP), Industrie: Jeanneney (partijloos). Landbouw: Rochereau (conservatief). Arbeid: Bacon (MRP). Volksgezondheid: Chenot (partijloos). Bouwnijverheid: Sudreau (partijloos). PTT: Bokanovvski (UNR). Voorlichting- Terrenoire (UNR). Oudstrijders: Triboulet (UNR). Advertentie AMSTERDAM Commissionairs in effecten O.Z. Achterburgwal 17S. Telef. 247126 Privé: Olympiakade 60. Telef. 794152 tot zeer strenge vorst voor. Tempera turen tot min 10 graden traden op tot aan de Elbe. Voor maandagmor gen moet op een temperatuur van even beneden min 5 graden worden gerekend. Staatssecretarissen: mej. Sid Cara (Algerijns afgevaardigde) voor mo hammedaanse sociale zaken, Giscard- d'Estaing (conservatief) voor Fi nanciën. Fontanel (MRP) voor binnenlandse handel en Foyer (UNR) voor kwesties betreffende de Franse gemeenschap. De drie nieuwe ministers, Messmer, Terrenoire en Bokanowski zijn trouwe Gaullisten. Messmer is socialistisch gezind, hoewel hij niet bij een politieke partij is aangesloten. In de opneming van hem in het kabinet ziet men in Parijs een aanwijzing dat de Gaulle de banden met de socialisten nauwer wil aanhalen. HET vragenuurtje van donderdag middag heeft minister De Pous de gelegenheid gegeven om duidelijk te triomferen over de socialistische oppositie. 0e heer Nederhorst had enkele vra gen gesteld over de prijzen, vragen die de minister van tevoren kende en waarvan bij dus de beantwoording kon voorbereiden. Maar daarna hebben kamerleden het recht om nadere vragen te stellen. In het kader der verscherpte oppositie drong nu een hele schare socialisten naar het spreekgestoelte om de minis- ter te bestoken met allerlei detailvra gen. Weet de minister dat dakpannen in. prijs verhoogd zijn, dat yoghurt en sommige soorten pap duurder ge worden zijn, dat penicilline duurder geworden is, enz. enz. Me1 een stalen gezicht begon de mi nister zijn antwoord met de woorden:. Het blijkt dat men deze Pous geen'on feilbaarheid, maar wel alwetendheid' toeschrijft. En daarop gaf de minis ter een uitstekend feitelijk exposé waar de oppositie weinig tegen in te brengen had. Een-nul voor het kabinet. (Advertentie) Verontwaardigd - maar niet terneer ge en Dit zei staatssecretaris E. G. SUikel gistermiddag op Schiphol, kort na zijn terugkeer uit Washington. De heer Stü- kel is de leider van de Nederlandse de legatie, die bijna vier weken onderhan deld heeft over het verkrijgen van ian- dlngsrechten voor de KLM in Los Angeles. Voor de tweede maal weiger de de Amerikaanse regering dit ver zoek in te willigen. Beneden aan de vliegtuigtrap ston den de drie dochters van de neer Stijkei en de heer I. A. Aler, presi dent-directeur van de KLM. „Ik zou graag met goede resultaten terugge komen zijn, maar het heeft niet zo mogen zijn", zei de staatssecretaris te gen de heer Aler. „Zo is het leven", antwoordde de heer Aler filosofisch. (Advertentie) Let op! Als uw eerste voornaam Olga is en als u bovendien geboren bent ónder het teken van de water man of de vis, doch in ieder geval in de maand februari... schrijf dan-nog heden aan de N.V. IE IDS E Afd.l'J Postbus 16, Leiden en u krijgt een charmante ver jaardagssurprise! Opgeven per briefkaart: mam, voornamen, geboortedatum, adres. „Men heeft wel landingsrechten aan de westkust gegeven aan een aantal an dere buitenlandse luchtvaartmaatschap pijen", zei de heer Stijkel daarna tot de pers. „Wij hebben aangetoond dat er genoeg vervoerspotentieel is tussen Amsterdam en Los Angeles. Weigert men ons dit te exploiteren, dan kan men slechts tot de conclusie komen dat Amerika ons land discrimineert". De staatssecretaris van "Verkeer en Wa terstaat sprak deze woorden op een ernstige, verontwaardigde toon. Een verslaggever van een Ameri kaans persbureau vroeg hem; „U zegt dat wij eensgezind moeten zijn. Wie bedoelt U met die „wij"?" De heer Stijkel keek hem verbaasd aan en antwoordde: „Wij dat zijn wij". Alle aanwezige journalisten waren verrast door dit antwoord en er viel een diepe stilte vol afwachting. „Ik bedoel daarmee alle Nederlan ders", voegde de heer Stijkel er daarna haastig aan toe. De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat was direct bereid om zijn ervaringen te vertellen, maar een ding ging voor: de begroeting van zijn dochters, die hem op Schip hol stonden op te wachten Vraag: „Maar hoe bedoelt u dat eensgezind zijn. Wlit u daarmee zeg gen dat de Nederlanders nog meer dan voorheen met de KLM zouden moeten vliegen". Antwoord: „Er is een bijzonder in- DE onderhandelingen over KLM- Iandingsrechten in Los Angeles zijn niet geschorst of verdaagd, maar definitief geëindigd. Dit verklaarde een functionaris van het Amerikaan se departement van Buitenlandse Za ken tegenover het persbureau U.P.I. De functionaris meende dat de Neder landse delegatie, door bijna een maand in de V.S. te blijven, het ver zet van Amerikaanse luchtvaartbe- langen tegen het Nederlandse ver zoek slechts heeft vergroot, en er totaal niets bij gewonnen heeft. „Het zou zinloos rijn als Nederland formeel verzocht het overleg over de landingsrechten van de KLM aan de westkust van de VS te heropenen. Slechts als er een nieuwe basis voor het overleg wordt gevonden kan er sprake zijn van een hervatting," al dus de functionaris. De Amerikaanse raad voor de bur gerluchtvaart („Civil Aeronautics Board") heeft een aanbeveling aan het ministerie van Buitenlandse Zaken op gesteld, waarin geadviseerd wordt de Franse luchtvaartmaatschappij „Air France" een rechtstreekse route te ver lenen van Parijs naar Los Angeles. Deze landingsrechten voor de „Air France" in dezelfde stad waar de Amerikaanse regering de KLM wenst te weren zouden voortvloeien uit een akkoord dat in 1958 tussen de Franse en de Amerikaanse autoriteiten tot stand is gebracht, over de kwestie van de landingsrechten. had na zijn terugkeer uit de V.S. heel wat te vertellen. Naast hem zat president-directeur I.A. Aler van de KLM (Van een onzer verslaggevers) De nieuwe bouwvak-CAO is dezer dagen by Rijksbemiddelaars ingediend. In deze CAO zijn werkgevers en werknemers overeenge komen de lonen met ingang van 1 maart a.s, vijf procent te verho gen, de werktijd met ingang van 1 juli 1961 terug te brengen tot 45 uur per week en de jongste bouwvakarbeiders extra-vakantie dagen toe te kennen. De grote vraag is of de Stichting van de Arbeid en het College van Rijksbemiddelaars akkoord kunnen gaan met deze CAO want de werkgevers wensen de loonsverhoging namelijk door te berekenen. De vakbonden staan op het stand punt, dat deze doorberekening een zaak is tussen de regering en werk- De laatste zending apparatuur voor de zender aan boord van het in Emden liggende schip van de VRON (N.V. Vrije Radio-Omroep Nederland i.o.), die per vrachtauto vanuit Amsterdam naar Emden zou worden overgebracht, is vrij dagavond bü de grenspost Ter Apel in beslag genomen door een opsporings ambtenaar van de bijzondere radiodienst van de PTT uit Den Haag. Door dezelfde ambtenaar, de heer D. Neuteboom is op 11 december van het vorig jaar in het bedrijf van de technische directeur van de VRON, de heer H. Oswald, te Amsterdam een deel van de daar gemaakte zendappa ratuur, bestaande uit voedings- en hulpapparaten in beslag genomen. Dit geschiedde toen op grond van artikel 20 van de telegraaf- en tele- foonwet. Volgens de heer Oswald is in Ter Apel versterkingsmateriaal voor de middengolf in beslag genomen. Hij ver telde, dat de vrachtauto vrijdagavond reeds de Nederlandse douanecontrole was gepasseerd en ook al was vrijgegeven door de Duitse, toen een Duitse douanier tegen de chauffeur zei, dat deze voor het af stempelen van een triptiek terug moest naar de Nederlandse douane. Deze heeft de wagen vastgehouden tot de opsporingsambtenaar uit Den Haag ge arriveerd was, die apparatuur en wa gen in beslag nam. (Advertentie) DODE WAARD DE FIJNSTE FRUITPHODUKTEN UIT DE BETTJWSE BOOMGAARDEN. Vraagt uw winkelier ons merk (Van een onzer redacteuren) In een adres aan de Eerste Kamer protesteren de drie joodse kerkgenoot schappen van Nederland tegen het gratiebeleid van de minister van Justitie ten opzichte van de Duitse oorlogsmisdadigers, die thans nog een levenslange gevangenisstraf onder gaan. Wanneer deze misdadigers voor waardelijk in vrijheid worden gesteld en over de grens worden geleid, is er van toezicht geen sprake meer. Men moet vrezen, dat ze zich zullen, voegen bij de lieden, die het anti-semitisme in Duitsland en elders in de wereld weer doen oplaaien, aldus de brief, waarin met klem verzocht wordt om een verdere gratieverlening voor deze misdadigers niet in overweging te nemen. Opgemerkt wordt, dat de misdadi gers waar het hier om gaat, zich aan de ernstigste feiten hebben schuldig gemaakt. Zij zijn verantwoordelijk voor de dood van tienduizenden, voor het merendeel joodse, landgenoten. I gevers, zodat zij zich dus niet in het overleg behoeven te mengen. Van de zijde van de Stichting van de Arbeid vernemen wij, dat de on derhandelingen over de bouwvak-CAO wel eens de grote krachtproef kunnen worden voor het bedrijfsleven, dat in meerderheid de verantwoordelijkheid voor het loonbeleid zelf wil dragen. Hier is een CAO ingediend, welke niet in overeenstemming is met de al gemene richtlijnen welke de regering na overleg met het bedrijfsleven aan het College van Rijksbemiddelaars heeft verstrekt. De Iooncommissie van de Stichting zal over deze CAO een advies aan het College moeten uit brengen. Ongetwijfeld zal bij de be oordeling van de voorstellen de vraag naar de hoogte van de bouwprijzen een belangrijke rol spelen. De bouwvakken zijn vrij loonintensief en verhoging van lonen met doorberekening zal i onge twijfeld verhoging van de bouwkosten met zich brengen, temeer omdat er nog steeds geen reden is om aan te nemen, dat de prijzen van de bouwmaterialen spoedig zullen dalen. Advertentie) VERCHR. STALEN KINDERSTOELEN QOMB. BOXEN, BOXMATRASJES; BABYTRAREZES S'H£ERENBERG-T.El. 08348-444 nililllllllHllilllillllllllMIIIIIIIlllllllllIllllüillililiilimiillllll! In de brief, die is getekend door de voorzitters en secretarissen van net Nederlands-Israëlitisch kerkgenoot schap, de Portugees-Israëlitische ge meente in Amsterdam en het Verbond van liberale religieuze Joden, wordt gezegd, dat verdere gratieverlening het rechtsgevoel van de joodse bevol kingsgroep zal kwetsen. "Wel kan tegenover iedere misdadiger eens een gezindheid van vergeving op haar plaats zijn en het gratiebeleid mag ook zeker niet worden beïnvloed door gevoelens van haat en wraak, aldus het schrijven, maar ook uit prevën- tieve overwegingen zal voor de hier genoemde misdadigers een verdere gratieverlening niet dienen te gesahie- den. Zij zSjn te gevaarlijk.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1