Europees parlement Oppositie: „koloniale bevoogding" Plannen ontdekt voor meer ordeverstoringen 1 KLADDERAARS iwrPAkT Achtergrond van OPGEPAKT Herter: Moskous houding wordt weer harder Anti-Dominicaanse actie op Aruba Onbekende duikboot in Argentijnse baai Dichter Victor van Vriesland krijgt Franse prijs Chessman ontmoedigd na nieuwe afwijzing I I n ii U i Grote actie om ontsnapping te beletten 11 m li r H1 H Minister ongerust over recente uitlatingen Kleine toewijzing op staatslening Blindelings schilder zelf met Auto op onbewaakte gegrepen: 2 doden Ministerie van Marine bevestigt: H H Noordelijke wind, meer bewolking Beneluxraad dient protest in bij regeringen Etzel in conflict met Adenauer ■If! ;ïf m* >ll iil #1 ■:ff '.lil I II - y i# ff? 'mi VOLGENDE WEEK VRIJDAG EXECUTIE ui $81 .'#4 3L ifcf IS S :f|l PIL I-I DINSDAG 9 FEBRUARI 1960 NEGENTIENDE JAARGANG No. 4521 Directeur: HL DE RUIG r a S-/ CURASAO is ernstige onrust ontstaan over het feit dat de JËBbk. - - Vergadering met gedupeerde Ruinerswoldse spaarders 3 eilandraad (de volksvertegenwoordiging) tijdelijk de macht uit handen is genomen. De politie heeft ontdekt dat er verscheidene plannen gesmeed zjjn om op het eiland de orde op ernstige wijze te verstoren. Tot gisteravond toe zijn al twaalf arrestaties verricht. Intussen hebben de drie oppositiepartijen van Curacao gisteren een telegram gezonden aan minister-president prof. De Quay, waarin zij protesteren tegen „koloniale bevoogding" en een „democratische beslechting van de gerezen moeilijkheden" vragen. Keuze Moeilijk sikkens-tjaüema produkt Der Tag": Oberlander moet aftreden Als wassen niet meer helpt Geen clementieverzoek aan gouverneur Nieuw hoofd Algerijnse veiligheidsdienst t s fti ET Argentijnse ministerie van Marine heeft officieel be kendgemaakt dat zich in de Golfo Nuevo, een baai ongeveer duizend kilometer ten zuidwesten van. Buenos Aires, een onbekende duikboot bevindt. De minister van Marine, vice-admiraal Cle ment, heeft verklaard dat een dag en nacht bewaking is ingesteld om te beletten dat de boot ont snapt. Onvoldoende medewerking "3 ifli ;:ïS# ■ïmf MË ïill .4.1 3iP! Si js£§ Sëjpfl )i#lü SaL m IsSt' ïipis :3S® mm lal Rotterdam: riwllt^e 20 Tetet. 119700 (0 Ij Postbus U12 Poetairo No 124319. Klacntentlienst abonnementen ia.3l)19 an Zaterdag a 17—-16 at» Telefoon 115700. Huytenspletn 1 Telefoon 1S3487 i3 lijnen) g*"*» !J»1 Pongiro No 424867. SOachtenrJienst 18.30*19.30 Telefoon 362569 Smilwe» 13J Tel« 4570. Thomas A Kemptsstraat 6a Telef. 65451. Abonnementsprijs BI cent oer week. f 2.65 per maand t IJK) oer Kwartaal. Umm nummer* 15 eetvt. Verschijnt dage»)** •a-GravenbAse: Dordrecht: Schiedam: wtoo- (Geldig tot woensdagavond) NOORDELIJKE WIND Enkele wolkenvelden, maar op de meeste plaatsen droog weer. Hier en daar mist. Aanvankelijk weinig wind, later overwegend matige wind nit noordelijke richtingen. Vannacht temperaturen om het vriespunt tot lichte vorst. Morgen overdag ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. Morgen: Zon op: 8.07 Maan op: 15.45 onder: 17.42 onder: 6.27 Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J S. BRUINS SLX)T j-v E commissie Dehoussc een Lwerkgroep uit het Europese par lement om Europese verkiezingen voor te bereiden heeft haar werk be ëindigd. Zij wil een Europees parlement van 426 leden. Het huidige parlement telt er 142. Wij zijn vóór een dergelijke uitbrei ding. Als men rekent dat er bij de hui dige getalsverhoudingen in het Europe se parlement maar één a.r. en één c.h.-lid zitting hebben, dan is het dut deljjk dat op deze wijze bepaalde be volkingsgmzpen op Europees niveau onvoldoende vertegenwoordigd zijn. £EN punt waarover wij minder ge lukkig zijn is het feit dat de meer derheid van de werkgroep eenderde van het aantal leden door de nationale parlementen wil doen aanwijzen en tweederde door directe verkiezingen. Deze direct gekozenen zouden dan geen lid van een nationaal parlement kunnen zijn. Tegen dit voorstel hebben wij wel bezwaren. De Europsse gemeenschappen zijn supra-nationale lichamen. Maar het gezag van de Hoge Autoriteit der Ko len- en Stialgemecnschap en van de Europese commissies bij Euratom en E.E.G. staat in een vergaande mate onder controle van de nationale over heden. Als net om de belangrijke, be slissende dingen gaat dan zijn de ge zaznenJijke nationale regeringen nog de baas. ONRUST OP CURASAO T 1 f ET Europees parlement heeft wel enige, maar niet veel beslissende bevoegdheden. Het moet het in over grote mate nebben van zijn moreel ge zag. Het parlement praat formeel tegen Hoge Autoriteit en Europese Commis sies, maar het moet over hun hoofden heen eigenlijk praten tegen de nationa le regeringen. En dat doet het dan ook Somtijds niet zonder vrucht. De reden daarvan is dat de rege ringen weten dat deze leden ook" leden zijn van het nationaal parlement Zij weten dat die leden representatief zijn •voor hun nationale fracties. De minis ters weten dus dat zij, wat zij in Europees verband doen of laten in het nationale parlement op hun brood kunnen Kriigen. Het gezag vaD het Europese parlement is voor een be langrijk deel hieruit te verklaren. Maar als de bevoegdheden der ver schillende organen niet veranderen en dat zien wij nog niet zo spoedig gebeuren zal het parlement zoals de Commissie Dehousse zich dat voor< stelt met veel minder kans op succes over de hoofden van de Europese Autoriteit heen tot de nationale rege ringen kunnen spreken. Immers met tweederde deel van dat parlement nebben die regeringen niets te maken. £*n dat ts de meerderheid. Die meerderheid zal, bij de huidige verdeling der bevoegdheden, machte loos zijn. En wij voelen weinig voor een parlement dat machteloos Is. Dat doet het parlement schade, maar dat doet ook de Europese zaak schade. Wij zijn er niet tegen dat een deel der ge kozenen met tot de nationale parle menten zal oehoren, maar bepaald mag dat de meerderheid niet zijn. ET proileem is nl. dat wij nog in de vormingsperiode van de Euro pese gemeenschappen zijn. Het supra nationale gezag moet voor een zeer belangrijk deel nog gewonnen worden op de nationale regeringen. De Euro pese problematiek ligt nog geheel in de nationale sfeer. Europa kan niet ge maakt worden in Straatsburg. Het moet gemaakt worden in Rome, Pa rijs, Bonn, Luxemburg, Brussel en Den Haag. Daarom moet het merendeel der Europese politici in het haft van de nationale politiek zitten. Zij moeten buiten de oevoegdheden die zij als le den van het Europese parlement heb ben, ook beschikken over invloed, die zij alleeD kunnen hebben als leden van nationale parlementen. Want net gaat erom de greep op de nationale regeringen te hebben. Anders komt Europa er nooit. Het bestuur van de Boaz-spaarbank te Ruinerwold zal donderdagavond om acht uur met de spaarders bij deze bank bijeenkomen in café „Wobben" in Ruinerwold om verslag uit te bren gen over de stand van zaken in ver band met de malversaties bij deze bank. De onlangs overleden directeur kassier van de bank, de 70-jarige J. M., heeft op zijn sterfbed bekend f 240.C00 te hebben verduisterd. ipSSSS In grote graansilo's, gebouwd in de nieuwe polder Oostelijk Flevoland bil het toekomstige dorp Dronten wordt op het ogenblik hard gewerkt. Grote hoeveelheden graan zuivert men hier om straks op de nieuwe akkers uit te zaaien. Op deze foto zien we een deel van de silo's, met op de achtergrond huizen en een kantine, die voor het personeel in aanbouw zijn. De Amerikaanse minister van Bui tenlandse Zaken, Herter. heeft op een persconferentie ingestemd met een op merking dat premier Chroestsjew's on langs gedane uitlatingen over Berlijn een hardere houding verrieden. Dit gold ook voor de jongste verklaring van de mogendheden van het War- schau-pact, die volgens Herter tamelijk ver waren gegaan in hun aanwijzing dat zö genoodzaakt zouden zijn een afzonderlijk vredesverdrag met Oost- Duitsland te stuiten, indien er niet bin nen een bepaalde niet nader aan geduide periode een vredesverdrag met de beide delen van Duitsland zou worden gesloten. Indien de Sowjet-Unie een afzon derlijk vredesverdrag met Oost-Duits tand sluit voordat er volledige onder handelingen zijn gevoerd, zou dit in strüd zijn met de geest van de bespre kingen die Chroestsjew en president Eisenhower in september vorig jaar in Camp David hebben gehad, aldus Herter. De Russische premier heeft gisteren op een receptie, die in Moskou door de Italiaanse president Gronchi werd ge geven, opnieuw gezegd dat een vredes verdrag met Duitsland noodzakelijk is om de nadelige gevolgen van de tweede wereldoorlog te Ladderen. Hij waarschuwde dat de grenzen van Duitsland slechts door oorlog kunnen worden gewijzigd. „Wat door oorlog is gewijzigd, kan zonder oorlog met op nieuw worden gewijzigd", aldus de premier. Tijdens de receptie kwam het tot een levendige discussie tussen Chroestsjew, Gronchi en de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken, Pella. Op een gegeven ogenblik nodigde de Russische premier Gronchi zelfs uit communist te worden. Hij zei: „Ons regime is het meest democratische van alle democratische regimes. Onder het kapitalistische stelsel is diegene het meest intelligent die de meeste dol lars bezit. Onder het socialistische stel sel is hij het intelligentst die meer in telligentie heeft. Denk daar eens over na, dan wordt u ook communist O moet er echt eens over nadenken wat u liever doet*, christen-democra tisch president blijven of communist worden. Wat u ook doet, mijn gevoe lens van eerbied voor u zullen er niet minder door worden. We moeten blij ven, uitzien naar vrede en vriendschap tussen onze volken." Daarna wendde Chroestsjew zich tot Pella: „Ik vroeg de president om com munist te worden, maar die uitnodi ging geldt ook voor u." Pelia: „Het zou heel moeilijk zijn voor de president om op uw voorstel in te gaan," Chroestsjew: „Ik stel altijd moeilijke dingen voor, en bovendien, het was geen voorstel, het was een uitnodiging." Gronchi: „Ook ik wil premier Chroestsjew iets goeds toewensen: Misschien wordt hij eens, door de gratie Gods aangeraakt, lid van de christen democratische partij". Chroestsjew: „Ik ben voor de partij die het volk de beste sociale verkor- ging biedt. Als u dat tot stand brengt, neem ik de uitnodiging aan." Gronchi: „Daar reken ik op!" Het ministerie van Financiën deelt mee, dat van het op 8 februari I960 op de 4%% lening 1960, ten laste van de Staat der Nederlanden, ingeschreven bedrag 14,5 pet. wordt toegewezen. Zoals bekend is de lening groot f 300 miljoen. De politie, die aan het begin van deze maand ai gealarmeerd was door de besmeuring van het beeld van ko ningin Juliana in Willemstad, Ontdekte maandagmorgen opnieuw een geval van bekladding van een beeld. Het was ditmaal de plaquette op een muur van het Fort Amsterdam aan het Gou- vernemenispiein .aan de voet van het goavernementspaleisl ter herdenking van de afschaffing van de slavernij door koning Willem III. De vermoedelijke dader werd korte tijd later van zijn bed gelicht. Hij zou lid van een oppositiepartij zijn. In ver band met de besmeuring van het beeld van de Koningin werden verder ook nog arrestaties verricht. Deze bekladdingen zijn, naar de gezaghebber van het eilandengebied Gorsira gisteren meedeelde, onder deel van een grootscheeps plan. In bepaalde kringen is men erop uit ernstig de orde te verstoren. De gezaghebber heeft de politie opge dragen krachtig op te treden tegen elke poging van die aard. Hij deed een beroep op de burgerij de politie mét alle kracht te steunen, „In een rechtsstaat dient men zich in de gerste-plaate.aan de.Avet te houden en niet zijn toevlucht te nemen tot ordeverstoring om welk doel dan ook te bereiken", aldus de gezaghebber. Geruchten als zouden er wapens zijn aangetroffen sprak de gezaghebber te gen. Wel staat vast, dat voor woensdag een illegale protestdemonstratie werd voorbereid. Van een onzer verslaggevers) DE reden voor de huidige onrust op Curacao is het feit dat de gezaghebber Gorsira bij algemene maatregel van rijksbestuur bijzon dere bevoegdheden zijn verleend. Dit gebeurde eind januari op ver zoek van de Antilliaanse regering. Aanleiding hiertoe was een con flict in de eilandraad (te verge lijken met een Nederlandse gemeen teraad). Aanvankelijk had daarin de Democratische Partij de meerder heid. Daarom bezette zij ook de ze tels in het bestuurscollege. Toen door verschillende mutaties de voormalige oppositiepartij (de Nationale Volkspartij) de meerder heid in de eilandraad kreeg, bleek samenwerking tussen het bestuurs college dat weigerde af te tre den en de raad niet langer mo gelijk. De Antilliaanse regering meende dat deze situatie niet gehandhaafd kon blijven tot 1963 wanneer weer verkiezingen gehouden zullen wor den. Voor de tussenliggende periode heeft men daarom een uitzonde ringstoestand geschapen. f Advertentie DE VERF VOOR HET SCHILDERFEEST De drie samenwerkende oppositie partijen waarin de Nationale Volks partij de voornaamste rol speelt zeggen in hun telegram aan minister president De Quay, dat de rijksrege ring blindelings is afgegaan op een rapport van een van de belanghebben de partijen zonder ook de andere kant te boren. „De provocatie van een plaatselijk blad, door zijn bericht dat H.M. de Koningin persoonlijk achter de geno men maatregel zou staan, vervult ons met de grootste zorg", zo heet het ver der. „Wij zijn van mening, dat het heilige instituut van de eilandelijke autonomie niet gedoogt, dat de rijks regering zonder meer die maatrege len neemt, welke de als partij bij het conflict betrokken landsrege ring haar belieft voor te stellen. Wij zijn de mening toegedaan dat het niet aangaat, dat de rijksregering, waarvan de Nederlandse partner zelf door vervroegde verkiezingen aan het bewind is gekomen, zonder ook ons te horen, Curagao vervroeg de verkiezingen onthoudt. Als de rijksregering van plan is in de toe komst altijd zo te handelen heeft bet statuut reeds nu alle zin verloren: de koloniale bevoogding is geble ven. Wij handelen over u maar zon der u". Ten slotte zegt de verklaring, dat de raad In zijn huidige samenstelling de bevolking niet juist meer vertegen woordigt. De tegenwoordige toestand is abnormaal. De intrekking van de algemene maatregel van rijksbestuur kan slechts op democratische wijze ge schieden na nieuwe verkiezingen. Elke andere oplossing ts een met Neder landse steun handhaven van de zoge naamde meerderheid. De samenwer kende partijen behouden zich het recht voor hun medewerking te wei geren aan de voortzetting van een abnormale toestand, zo zeggen zij. Op gebouwen en voertuigen op Aru ba zijn pamfletten aangebracht met de tekst: Trujillo got to go" (Trujillo moet weg). De woorden stonden op stukjes papier van tien bij vier cen timeter, die men vooral vond in de Nassaustraat te Oranjestad, Men neemt aan dat de strookjes niet op Aruba zijn gedrukt en dat de plak- kerü het werk is van Dominicaner die op Aruba wonen en die tegenstanders van Trujillo zijn. De consul van de Dominicaanse Republiek op Aruba heeft de politie verzocht een onderzoek in te stellen. Hem werd door de gezaghebber mee worden gesteld om de herkomst van de pamfletten op te sporen. *5 Het christen-democratische Westber- lijnse blad „Der Tag" dringt vandaag in een hoofdartikel aan op het aftre den van dr. Theodor Oberlander. de Westduitse minister voor Vluchtelin genzaken. Volgens het blad zijn de communisti sche verklaringen, dat Oberlander aan de massamoord van 1941 op Polen in Lemberg heeft deelgenomen, weerlegd. Maar dat neemt niet weg, dat Ober lander de nationaalsocialistische leer heeft aangehangen, aldus „Der Tag". Een 19 jaar oude Duitse dienstplich tige is veroordeeld tot elf maanden gevangenisstraf, omdat hij anti-| joodse biljetten op het mededelingen- j bord van zijn compagnie had aan geplakt. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiiiiiiiHHiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii ET GENOOTSCHAP van Franse dichters heeft maandag de „prix des amities Fransaises" toe gekend aan de Nederlandse tetter kundige dr. Victor E. van Vriesland. Deze prijs waarmee het genootschap zijn erkentelijkheid wil tonen voor het werk van een „vriend van de Franse letteren" is eerder toegekend aan de Brit T. S. Elliot, de Italiaan Lionello Fiumi, de Mexicaan Jaime Torres Bodet en de Japanner: Kojiro Serizawa. DE JURY HAD bij detoetónjimg. vah dè prijS aah "dr. Wir'"y^fesïahd speciaal het oog op diens direct in het Frans gesehreven gedichten bun del „Le Vent se Couehe". DE NEDERLANDSE ambassadeur in Frankrijk, mr. J. W. Beyen, heeft in een schrijven aan Pascal Bonetti. de insteller van de prijs die ere voorzitter van het genootschap van Franse dichters is, zijn vreugde uit gesproken over de onderscheiding van zijn landgenoot. „IN EFN TIJDPERK dat de Franse taal een grootse strijd voert, tegen andere vreemde talen, is het niet zonder belang eraan te herinneren, hoevee! Van Vriesland door zijn ge schriften en zijn optreden voor de Franse letteren heeft gedaan" Vol gens mr Beyen wordt door de on derscheiding „tegelijk een waarlijk vriend van de Franse cultuur én een ambassadeur van de Nederlandse let teren geëerd". (Advertentie) Pfi gedeeld, dat alles in het werk zaltendeels vernield. Op de onbewaakte overweg aan de Slankweg in Enschede is een personen auto door de trein EnschedeGronau gegrepen. De beide inzittenden, vader en zoon Zuidinga uit Overdinkel, kwa men om het leven. De 50-jarige heer J. IV. Zuidinga werd onmiddellijk gedood. Zyn 24- jarige zoon, J. B. Zuidinga, is later in het ziekenhuis „Ziekenzorg" in En schede overleden. De auto werd gro- Een rechter voor appelzaken te Tuc son in de Amerikaanse staat Arizona heeft geweigerd Caryl Chessman uit stel van executie te verlenen. Zoals bekend, is Chessman's terechtstelling bepaald op vrijdag 19 februari a.s. Het lijkt erop dat Chessman door de nieuwe weigering de moed heeft ver loren. In de gevangenis verklaarde hij tegenover verslaggevers, dat hii niet aan de gouverneur van Californië om clementie zal vragen. „Ik voel dat het ditmaal het kleine kamertje aan het einde van de gang (de gaskamer) gaat worden. Het is de eerste maal dat ik dit zeg", aldus Chessman, Chessman werd bijna twaalf jaar ge leden ter dood veroordeeld wegens ontvoering, roof en aanranding. Men houdt er rekening mee, dat Chessman wel opnieuw bij het Opper ste Gerechtshof in hoger beroep zal gaan. Dit zou dan voor de veertiende maal zijn. De rechter voor appelzaken te Tuc son, Chambers, verklaarde gisteren in zijn vonnis dat het wellicht een zwak punt in het huidige systeem is dat een zaak zo lang kan worden gerekt, doch hij kon niet inzien, hoe men iemand, die kans ziet zijn zaak aan de gang te houden, als beloning in feite gratie kan geven, en vooral als ten slotte blijkt dat de gevangene nooit echt steekhoudende argumenten heeft ge had. Men wijst ons op Chessman's doods angst in de dodencel, aldus de rechter. Hij geeft toe dat dit voor de meeste mensen een hel moet zijn. „Doch dit is geen gewoon mens". Als hij voor het hof verscheen was hij „arrogant en uit dagend". „Wij zien iemand die graag met zichzelf te koop loopt en die nooit tevoren zoveel gelegenheid hiervoor heeft gehad. Ik geloof', aldus rechter Chambers, „dat hij zijn bewaarder lang genoeg last heeft bezorgd". HET hogedrukgebied waardoor gedurende het weekeinde in West-Europa de vorst terugkeerde heeft zich dc afgelopen 24 uur naar Schotland verplaatst. Tegelijkertijd zijn de barometers ln Groen, land sterk gestegen zodat het hogedrnk- gciJied zich nog verder van ons land ver wijdert. -Aan de flank van een diepe de pressie bij Spitsbergen voeren, orkaanach tige winden nu zeer koude poollncht naar het zuiden. Deze wordt boven zee aange- warmd maar ln Scandinavië brengt zij na een korte onderbreking weer vriesweer. Be luchtdrukvcrschillen worden boven de Noordzee en ook in ons land wat groter waardoor de wind toeneemt uit noorde lijke richtingen. Dit betekent, dat de be wolking die zich boven de noordelijke pro vincies bevindt, zich sneUer over het ge hele land uitbreidt en de vorst ook in het zuiden van het land afneemt. 'cttemin verwacht het KNMI de komende nacht op de meeste plaatsen nog een paar eraden vorst, maar overdag komt het kwik weer boven nul. Er bestaat verder een kans op enkele lichte buitjes, die van zee landinwaarts drijven. Jacques Aubert, technisch adviseur van de Parljse prefect van politie, is benoemd tot directeur van de natló-' nale veiligheidsdienst in Algerije. HIJ volgt Yves Codard, een kolonel van de parachutisten op die de vorige week als zodanig was ontslagen wegens zijn houding bij het oproer ln Algiers Het ministerie van Marine verklaar de gisteren dat het niet voor honderd procent vaststaat dat de duikboot zich nog in de baai bevindt. „De comman dant" zou wel gek zijn als hij niet al het mogelijke zou doen om te ont snappen", zo verklaarde minister Cle- ment. De marine patrouilleert onophoude lijk in de ongeveer vijftien kilometer brede baai. De marine tracht de be manning van -het onbekende vaartuig vrees aan te jagen om de boot te dwin gen naar de oppervlakte te komen. Ze ven Argentijnse oorlogsschepen en verscheidene vliegtuigen zijn bij de operatie ingeschakeld. Volgens onbe vestigde berichten zijn bij de ingang van de baai mijnen gelegd om de duik boot te beletten te ontsnappen. In de stad Puerto Madryn, dié-aan de baai ligt, zijn mariniers aangeko men. Men neemt aan dat zij langs de kust moeten patrouilleren om te voor komen dat eventueel opvarenden van de duikboot over land ontsnappen. Minister Clement onthule, dat de duikboot op .4 iebrdari voor -het eerst wérd waargenomen en dat op die dag aanvallen, mét s dieptebommen op het schip zijn mitgeyderd. Het is waar- schiinlijlc.xdat de duikboot ten gevolge va: iezè Iböm-aarivallen .^'beschadigin gen neef topgelopen. Volgens niet-officiële berichten heb ben de sonar-instaliaties van de Ar- gentljrise oorlogsbodems die in de baai liggen, geluiden opgevangen"die erop duiden, dat de bemanning van de duik boot pogingen in het werk stelt het schip te repareren. Er gaan sterke geruchten, dat de onderzeeër er een met atoomaandrüving is, hetgeen de hoge snelheid zou verklaren, dié door' sommige Argentijnse kranten aan het schip worden toegeschreven. i::1-,". Al enkele jaren worden van tijd tot tijd voor dé kust van Zuid-Atnerika onbekende duikboten gesignaleerd. De Argentijnse marine heeft in het verle den verscheidene malen aanvallen mét dieptebommen gedaan op de onbekende schepen. Er werd steeds aangenomen, dat de geheimzinnige duikboten toebe horen aan de Russische marine. Het permanente comité van de in terparlementaire raadgevende Bene luxraad heeft telegrafisch: bij de rege ringen van Nederland, België en Lu xemburg geprotesteerd tegen het niet tijdig antwoorden op vragen ovér' de verwezenlijking van de economische unie tussen de drie - landen. Hiertoe heeft het comité maandagmiddag op z«n vergadering in Brussel besloten. De vragen waren aan de Benelux-re- geringen gesteld door commissieleden van de Beneluxraad. Afgezien van deze kwestie sprak het permanente comité als zijn oordeel uit, dat de samenwerking tussen de raad en de regeringen „aan een zeer ern stig onderzoek dient te worden onder worpen". Uit politieke kringen te Bonn wordt vernomen, dat de Westduitse minister van Financiën. Etzel, aan aftreden denkt omdat bondskanselier Adenauer zich vrijheden heeft gepermitteerd* die het evenwicht van de begroting ernstig in gevaar brengen. Adenauer's partij, de Christen-Demo cratische Unie, verwijt de bondskanse lier aan bepaalde groepen toezeggingen te hebben gedaan zonder de ministers van tevoren om raad te hebben ge vraagd. De toezeggingen brengen niet alleen hét evenwicht van de begroting in gevaar, maar kunnen bovendien nmuwe belastingen noodzakelijk ma- Adenauer heeft in de laatste tijd beloften gedaan aan oorlogsslachtoffers, ambtenaren en artsen en ten behoeve van de landbouw, waarbij ln totaal een bedrag van een miljard mark Be moeid is. Jul ïVm v*". 3 1 jfïjiï vm:M ®§Ltèm 3Jee# -«Mb HSfrïj ■mwi :«§lr .§811 ■'3&8»-«rs <*y jrJmm "■'V'-ÉêéW' 3f/t" '."Stó-raMff ij SS ff ."SB, -Kif

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1