Samenwerking met particulieren? Vreemd voorwerp wentelt om aarde Beeks correctiegebied leeft in twijfel JtAJlWMAL STEPINAC OVERLEDEN Te klein Douglas bouivt Caravelle Ghroestsjew in India Russische kunstmaan WAARGENOMEN IN AMERIKA STRAKS DUITS OF NEDERLANDS? Vandaag grote aanval op duikboot li r! Politie maakte eind aan protestbetoging MINISTERIE STELT ARCHIEF OPEN Kortste eind „Nee" van Den Haag op Belgisch verzoek uitwisseling stukken Lagere PTT-tarieven in overweging Hastings Banda spoedig vrij? Ernst vön Dohnanyi overleden in V.S. ff Britse koninklijke kraamverpleegster moet gereedstaan Zusters doodgereden - vonnis: twee jaar Mikojan naar Oslo Sneeuwbuien DONDERDAG 11 FEBRUARI 1960 NEGENTIENDE JAARGANG No. 4523 s r it i V Kotter overvaren Twaalf Argentijnse marine: WEER A^DÜÏKBOOT AAN NOORDPOOL iii(iniiiiiiiiiiiimmiii»niiiiiiiiiiniiiiiitii'miiriniiiiimiiiim foor eerste maal tandarts in Amsterdam gepromoveerd fi Directeur: HL DB RUIG 8 I I N Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J S BKUiNS SLUT j O ET Amerikaanse minis terie van Defensie heeft bekendgemaakt, dat zich „een niet geïdentificeerd voorwerp", dat „van Russische oorsprong zou kunnen zijn", in een baan om de aarde beweegt. PRESTATIEBELONING VISSERIJ i GEZAGHEBBER GORSIRA heeft gisteravond alle politieke bijeenkomsten, van wie ook. op het eiland Curagao verboden, nadat gistermorgen een vergeefse poging gedaan was een nieuwe protestbetoging te houden. Voor deze betoging was wel een vergunning aangevraagd, maaj deze was geweigerd. Zie verder pag. 3, le kol.) fff Witts 4e WtöSKWUtt 39 Tele*. 116700 l« U Pot 1113 Poctglto U« 134619. Klachtendiea»* «botmensen ten ia3o—l'i^o vat*. Zaterdags 11—M uw tmmltm U67Q0, Husgenepleia I Telefoon 183467 (3 tftnea) Poettn» 1091 Postel» No 424867. SlschteiKJIeast 1B-30--J9.3Ó Telefoon Botterdam: •«-Gravenhege: Dordrecht: SwMwea 133 Teïêt HvH Schiedam: Thomu Kemptetraiw Se Telet. 63493. AbonnementaprilH «1 «n» oef weète t 3.96 pet mastad, t TM oer kwartaal, ton** trammen 16 cent. Tmsohljnt dagelijks. (Geldie tot vrijdagavond) REGEN OF SNEEUW Zwaar bewolkt met tijdelijk regen of sneeuw. Zwakke tot matige veranderlijke wind. Temperaturen om het vriespunt» Morgen: Zon op: 8.04 Maan op: 17.52 onder: 17.46 onder: 7.36 M 5> i r\ E motie waarin de Tweede Ka- mer haar afkeuring heeft uitge sproken over de houding van de Ver enigde Staten inzake de landingsrech ten van de K.L.M. op Amerika's Westkust werd unaniem aangenomen. Die motie geeft de gevoelens van het Nederlandse volk weer, dat zicb ge griefd voelt door de discriminatie die het van de zijde van zijn grote bond genoot ondergaan moet. Amerika durft het niet aan om de K.L.M. te laten concurreren met de eigen luchtvaartmaatschappijen. Hoe wel men er in Los Angeles zelf op ge steld is, dat de KIM. deze landings rechten ontvangt. Wij hopen dat men in de Verenigde Staten zal begrijpen dat deze politiek ontbindend werkt op de westerse sa menleving. Wij zijn op elkaar aange wezen. We doen alles om handelsbar rières en tariefmurer weg te werken. De Verenigde Staten zelf zijn erop uit om de \tlantlsche gemeenschap uit te bouwen tot een gebied van eco nomische samenwerking. In dit beleid past een dergelijke dis criminatie niet. Het is voor een groot land als Amerika bepaald een politiek van te klein formaat. DE mededelingen, die bij monde van de staatssecretaris van Bui tenlandse Zaken gedaan zijn over het komende verdrag met de Westduit- se bondsrepubliek hebben ons weinig bevredigd. Het is duidelijk dat Duitsland hier aan het laagste eind trekt. Het krijgt Elten, Tudderen en het gebied bij Dinxperloo terug. Als daar nu tegenover stond een be vredigende grensregeling in de Eems en een volledige veiligstelling van de belangen van Delfzijl als zeehaven, zou ons dat bevredigd hebben. Maar dat is niet het gevaL Wij voelen niet voor annexatie van gebieden die door Duitsers worden be volkt Maar we hadden hier een on derhandelingsobject. Voor wat hoort wat. Wij hebben met het gevoel dat hier zakelijk goed en keihard onder handeld is. Waarom zouden wij iets geven als we er niet iets behoorlijks voor terug krijgen? We hebben natuurlijk het verdrag* nog niet onder ogen gehad. De onder handelingen zijn nog niet ten einde. Maar het verhaal van de staatssecre taris heeft ons wel een gevoel van be zorgdheid gegeven. Er is toch na wereldoorlog no. 2 be paald geen reden dat wij tegenover Duitsland aan het kortste eind moeten trekken In Amerika verloren we het, mede omdat we geen onderhandehngsobject hadden Tegenover Duitsland verlie zen we terwijl we dat wel hebben. Waar zit de Nederlandse handelsgeest? DRAADOMROEP BLIJFT mogelijk tevens voor televisie De Franse vliegtuigfabriek Sud Avia tion en de Amerikaanse maatschappij Douglas Aircraft company hebben een overeenkomst gesloten waarbij de Amerikaanse maatschappij de rechten zal hebben voor de produküe van de tweemotorige Caravelle-straalvlleglni- gen in de Verenigde Staten. De Caraveiie wordt thans In Toulou se vervaardigd. De overeenkomst voor ziet. zoals het communiqué zegt, „in algemene wederzijdse produktie-sa- menwerking" Douglas zal Sud verte genwoordigen in alle zaken de Cara velle betreffende in grote delen van de wereld. Sud is de grootste vliegtuigfabriek tn Eurooa en staat internationaal op de zesde plaats Uit een verslag van de Belgische onderzoeksraad van de zeevaart blijkt, dat alle stappen, die van Belgische zijde bij de Nederlandse overheid zijn gedaan om te komen tot uitwisseling van de stukken betreffende de ramp zalige aanvaring tussen Hr. Ms. Karet Doorman en de Oostendse kotter Frans Elza, zonder gevolg zijn gebleven. In antwoord op desbetreffende vra gen van de Belgische senator R. De- keyzer heeft de Belgische minister van Buitenlandse Zaken. Wigny, het bovenstaande bevestigd. Volgens minister Wigny werd van Nederlandse zijde medegedeeld, dat uitwisseling van de stukken bezwaar lijk was, omdat de mededeling van documentatie aan andere instanties dan genoemd in de Marinescheeps- ongevallenwet niet gebruikelijk is. Op een later verzoek uit België om toezending van de verklaringen van de bemanning van de Karei Doorman, werd telefonisch vanuit Den Haag meegedeeld, dat bedoelde verklaringen niet konden worden toegestuurd vóór de Marineraad de Belgische getuigen in een openbare zitting zou kunnen ondervragen. De Russische premier Chroestsjew Is vandaag in India aangekomen, twee maanden na het geslaagde bezoek van president Eisenhower. New Delhi is de eerste pleister plaats op Chroestsjew's goodwili-reis naar de neutrale Aziatische naties In dia, Birma en Indonesië en naar de Russisch-georiënteerde staat Afghani stan. Hoewel de Indiërs duidelijk hebben bewezen dat zii ,Jke" graag mogen, lijkt het aan weinig twijfel onderhevig dat zij ook op Chroestsjew gesteld zullen zijn. (Van onze parlementaire redacteur) MINISTER KORTHALS is nog niet va.n plan de draadomroep te liquideren. AI verschillende malen is vanuit de Tweede Kamer gevraagd, of liet wel verantwoord was de exploitatie van de draad omroep voort te zetten en nu onlangs een rapport verschenen is, waarin duidelijk tot uitdrukking wordt gebracht dat de financiële tekorten bü de draadomroep in de huidige exploitatievorm niet kunnen worden weggewerkt, was het te verwachten dat bij de mondelinge behandeling van de begroting van de P.T.T. in de Tweede Kamer de tongen over dit onderwerp weer los zonden komen. Minister Korthals heeft echter geen twijfel laten bestaan aan zijn mening, dat de exploitatie voorlopig moet worden voortgezet. In het rapport werden verschillende oplossingen voor het probleem gegeven. Eén daarvan, een betere exploitatie door samenwerking met particulieren, zal nu worden onderzocht, Ook meent de minister, dat met het oog op de ontwikkeling van draad- televisie, het draadomroepnet moet worden gehandhaafd. Door de directie van de PTT wordt thans nagegaan of het mogelijk Ss de draadtelevisie hier te lande in te voeren door samenwerking tussen PTT en het bedrijfsleven. Naar verluidt staan de Britse autori teiten op het punt de uitzonderings toestand in Nyasaland, die elf maan den geleden werd afgekondigd, op te heffen. Voorts sou dr. Hastings Banda, de erkende politieke leider van Nyasa land, tegen het einde van de week worden vrijgelaten en dan waar schijnlijk per vliegtuig naar Tonden vertrekken. MINISTER KORTHALS H In de officiële bekendmaking wordt gezegd, dat het voorwerp door Ameri kaanse waarnemingsposten voortdu rend wordt geobserveerd en dat de baan ervan ongeveer over de polen loopt de ideale baan voor een satel liet, die voor de waarneming van het gehele aardoppervlak zou kunnen die nen. Het ministerie van Defensie deelde mee. dat de mysterieuze satelliet het (Van onze correspondent) ER valt over de definitieve toe komst van het in 1949 ge corrigeerde Duitse gebied bij Beek (gemeente Ubbcrgen) nog niets met zekerheid te zeggen. Wel aan door de minister In de Tweede Kamer enkele correetiegebieden (o.a. bU Elten, Tuddern en Dinx- perlo), die naar Duitsland terug gaan, met name genoemd, maar blijkbaar valt het Beekse gebied hier niet onder. Ook bij informatie bij de bevoegde autoriteiten bleek ons dat hieromtrent nog geen enkele zekerheid bestaat. Wel leven in grenskringen de wens en de hoop dat bedoeld gebied niet naar Duitsland teruggaat. Vóór de correctie in 1949 liep de grens hier bijzonder grillig, waardoor de con trole wederzijds uiterst moeilijk was. Sindsdien zijn de douaneposten verplaatst naar Wyler, wat in alle opzichten een verbetering bleek. De middenstand in Berg en Dal, die sterk van het verkeer naar en van Duitsland profiteert, hoopt uiteraard dat de huidige toestand gehandhaafd blijft. Dit ligt dan ook kennelijk wel in de lijn der verwachting; alleen schijnt deze zaak nog niet helemaal „rond" te zijn. Het Beekse correctie- gebied omvat ongeveer 400 hectaren, hoofdzakelijk bos- en bouwland (w.o. de Duivelsberg en de Wyler- berg. waarvan onlangs 104 hectaren aan een Duitse instantie verkocht is). Er wonen in dit gebied plan. 160 personen. eerst is gesignaleerd door het net van waarnemingsposten van de Amerikaan se marine. Het voorwerp werd beschreven ais „iets kleiner" dan de raxetten, die de Amerikaanse „Ontdekker'-satelneten in hun baan hebben gebracht. Het zou ongeveer vijftien ton moeten wegen. De verklaring van het Pentagon volg de kort na de publikatie van berichten, dat er in militaire kringen veel ge ruchten in omloop waren over een ge heimzinnige satelliet. Het mysterieuze voorwerp zou geen radiosignalen uitzenden en dit feit heeft de bepaling van zijn baan in gro te mate bemoeilijkt. Bij de pogingen om vast te stellen, hoe dit ruuntevoorwerp zich gedraagt, hellen de Amerikaanse waamemmgs- deskundigen over naar de mening, dat men hier waarschijnlijk met een Rus sische kunstmaan te maken heeft. De mogelijkheid, dat het voorwerp een deel is van een vroeger m de V.S. gelanceerde satelliet, is echter niet ge heel uitgesloten. De Russen hebben nimmer bekend gemaakt. dat ze van plan waren een satelliet m een baan over de polen te brengen Volgens het ministerie van Defensie te Washington wentelt een twaalftal door mensenhanden gemaakte voorwer pen om de aarde die alle door waarne mingsposten worden gevolgd. Het be staan van dit twaalftal is echter door de Sowjet-Unie of de Ver. Staten be kendgemaakt Medewerkers van de grootste radio- scoop ter wereld, in Jodrell Bank (En geland), verklaarden vanmorgen niets te weten van een onbekende satelliet die onlangs door de Russen zou zijn gelanceerd. Ook uit Moskou ontbreekt ieder be richt. Journalisten uit het Westen, kre gen bij al hun pogingen om inlichtingen te krijgen nul op het rekest. Tot dus ver hebben de Russen altijd grote ruchtbaarheid aan hun raketlancerin gen gegeven. De „New York Times" herinnert van daag in verband met het bericht over het geheimzinnige voorwerp, aan een melding van de Nederlandse vrachtvaarder „Amstelvaart" tijdens het afgelopen weekeinde. Het schip seinde toe» bij Ceylon een vuurbol te hebben waargenomen, die zou kunnen zijn veroorzaakt door een kunstmaan of een raket. De KV P-er dr. Lucas als steeds bedncht dat de overheid te vrijmoe dig omspringt met de belastingpennin gen kreeg van minister Korthals te horen, dat hi! niet behoefde te vrezen dat de draadtelevisie naast de draad omroep een tweede bodemloze pnt zon worden. De directie van de PTT heeft nog maar nauwelijks de eerste contac ten gelegd. Het beleid zal met grote voorzichtigheid worden gevoerd. De AR-afgevaardigde Van Eysden, die met andere afgevaardigden twij felde aan de noodzaak van de fcarie- venverhoging bij de PTT in 1958. had nu het het staatsbedrijf goed gaat het denkbeeld geopperd een deel van de beschikbare ruimte te benutten voor verlaging van de telefoontarieven. „Die gedachte leeft ook bjj mij," zo constateerde minister Korthals, „maar ik kan thans geen toezegging doen, omdat ik niet kan zeggen, welk bedrag er met de hogere lonen gemoeid is. Maar de zaak wordt in beraad ge houden, ook, omdat de minister van Verkeer en Waterstaat het denkbeeld van de heer Van Eysden om op deze wijze de prijspolitiek van minister De Pous te steunen, kon billijken en on derschrijven. De prestatiebeloning die een groot deel der PTT-ers over 195S heeft ge had, zal iu 1960 niet worden uitge keerd. Er wordt cl. voor dit jaar een nieuwe regeling ontworpen waarin bij de beloning rekening zal worden ge houden met de in 1959 opgedane erva ringen. De postzegel van 25 cent kon geen genade vinden in de ogen van de Kamer. De heer De Ruyter (CH) en andere afgevaardigden begrepen niet waarom op een brief die twee keer zo zwaar was als een brief waarvoor 12 cent porto is verschuldigd, een postzegel van 25 cent moet worden geplakt. De minister was het ook niet helemaal duidelijk. Hij zou deze zaak nog in de loop van dit jaar in het reine brengen, beloofde hij. Het denkbeeld van de heer De Ruy ter om postzegels van i8 cent dienst baar te maken aan de Nederlandse propaganda in het buitenland vond b(j de minister een goed onthaal. Hij zou overwegen, of deze postzegels zo kun nen worden aangewend, dat ons iand er meer bekendheid door krijgt. Nadat de begroting van de PTT en de Rijkspostspaarbank was aangeno men kreeg de Kamer die van het staatsvisserijbedrijf te behandelen. Al leen de heer Aantjes (AR) voerde hier over het woord. Hij wilde weten, wat er waar «as van de geruchten over frauduleuze handelingen bij het we gen van vis in IJmuiden. Het blad „De Visserijwereld" had hier onlangs de aandacht op gevestigd en niet in milde bewoordingen. De minister erkende dat de fiscale recherche bij een der weegfirma's on juiste praktijken had gesignaleerd, maar zijn informaties waren zodanig^ dat er voor ongerustheid geen aanlei ding was. Het bewuste blad had de zaak wat opgeschroefd. Mocht men concrete gevallen van fraude b(j het wegen weten, dan moest men hem de minister maar op de hoogte stel len. Een nauwgezet onderzoek zou dan worden ingesteld. Ook deze begroting passeerde de Kamer. North American Aviation, Netto-winst 4e kwart. '39 S 3 992.000 (3.901.000, o£ $0.74 (0.73i per aand. Twmttg vrouwen uit Schouwen-Duiveland waren gistermiddag naar Tuiit- dorp-Oostzaan getrokken om bloemen rond? te brengen bij bewoners van het door het water geteisterde gebied. Een attentie die zeer gewaardeerd werd. De onbekende duikboot, die opge sloten zit in de Golfo Nuevo, zal van daag door de Argentijnse vloot aan- i, gevallen en tot zinken gebracht wor den als zii zieh voor die tild niet heeft overgegeven. Dit is meegedeeld door vice-admiraal Vago, chef van' de Ar gentijnse vloot,- HU heeft president Frondizi meegedeeld, dat het korvet „Da Republiea", op weg naar de Golfo v Nuevo, de noodzakelijke orders heeft. Hij deelde Frondizi verder mee, dat de juiste positie van de duikboot be- kend is en dat het gebied omsingeld is door Argentijnse oorlogsschepen. Volgens onbekende berichten werd J kloppen op metaal waargenomen alsof >- i men in de duikboot bezig was de scha- ,i de te herstellen die door dieptebom- f* men werd aangericht De boot bevindt |i g zich reeds tien dagen in de Argentijn.- f> se wateren. In Argentijnse marinekringen neemt J| men aan dat de duikboot vermoedelijk: op zijn hoogst nog 72 uur onder water ff" kan blijven. Volgens berichten in de Argentijnse f' pers zou zieh in de Golfo Nuevo nog !rk een tweede onbekende duikboot be- fftf vinden. a Ernst von Dohnanyi, de internatlo- fc naai bekende Hongaarse pianist, com-1; ponist en dirigent, is op 82-jarige leef- |k| tijd in New York overleden. Politieke bijeenkomsten! op Curasao verboden I Koningin Elizabeth heeft haar kraamverzorgster gisteravond laten weten dat zij zicb gereed moet hou den om zich zo nodig met spoed naar Buckingham Palace te begeven. Uit gezaghebbende bron wordt ver nomen dat de uitslag van de laatste medische controle de verwachting wet tigt dat de bevalling omstreeks het eind van deze week zal plaatsvinden. De koningin, die zich nog steeds uit stekend voelt, heeft gistermiddag per soonlijke vrienden bezocht. Toen zij het paleis verliet, droeg zij een bontman tel, maar geen hoed. Opgewekt wuifde zij naar het groepje vrouwen dat zich bij het hek had verzameld. De rechtbank te 's-Hertogenbosch heeft de 25-jarigt- los-arbeider J. B. uit Deurnc veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf met aftrek van voor arrest en intrekking van zijn rijbewijs gedurende vijf jaar. Tegen deze man, die op de avond van 8 november 1959 onder invloed drie meisjes uit Deurne heeft doodgereden, was drie jaar ge vangenisstraf en tien jaar intrekking van het rijbewijs geeist. De drie meisjes, de zusters Martha, Maria en Wiiheimma Kuyten, hepen die avond, gearmd met hun verloofden, aan de uiterste linkerkant van de Vlierdenseweg, toen de snel aanrij dende auto, bestuurd door J B. hen alle drie van de jongens losrukte en dodelijk verwondde J. B was na het ongeluk doorgereden De Amerikaanse marine heeft be kendgemaakt dat haar atoomduikboot „Sargo" een tocht onder water naar de Noordpool heeft voltooid. De „Sargo" was op 18 januari uit de marinehaven Pearl Harbour (Hawaii) vertrokken en bereikte de Noordpool dinsdagavond, omstreeks, half negen Nederlandse tijd, aldus dej marine. Dit is de vierde maal dat een Ame rikaanse atoomduikboot de Noordpool bereikt. De „Nautilus" volbracht deze prestatie eenmaal en de „Skate" twee maal. Ondanks de weigering verzamelden zich tegen het einde van de ochtend enkele tientallen mannen voor het postkantoor in het centrum van Wil lemstad, kennelijk met de bedoeling wanordelijkheden te verwekken Een betoger verklaarde dat de be doeling was te protesteren tegen het feit dat de bekladders van het stand beeld van de koningin zijn gearres teerd, maar dat toen in de verkie zingscampagne biljetten met de beel tenis van dr. Da Costa Gomez (de leider van de Nationale Volkspartij- oppositie) werden besmeurd, de po- litie niet optrad. De politie was met veel manschap pen aanwezig en verspreidde de be togers zonder noemenswaardig incident. De politie-agenten waren bewapend met gummiknuppels en enkele hadden tevens een klewang (sabel). „De verhitte gemoederen moeten af- .toelen", aldus verdedigde de gezag hebber het vergaderverbod. Van degenen die het afgelopen week einde gearresteerd zijn in verband met het besmeuren van monumenten, is nog niemand vrijgelaten. De eerste vice-premier van de Sow- jejt-l'nie Mikojan komt op zijn terug reis van Cuba naar Moskou voor een kort bezoek naar Oslo. Hü blijft een of twee dagen. Hij zal waarschijnlijk premier Gerhardsen en de minister ran Bnltenlande Zaken Haivard Lange ontmoeten. D LIJKENS een bericht in de staatscourant hebben wetenschappelijke on- derzoekers voortaan toegang tot het archief van het ministerie van Bui tenlandse Zaken over de jaren 1871 tot 1918. Documenten die betrekking hebben op nog levende leden van het koninklijk huls, evenals persoonsdos siers blijven gesloten. Het archief is gevestigd aao het Louis Couperusplefn (no. 34) in Den Haag. SAMENHANGEND met nog steeds voortdurende veranderingen in de circulatie, daalt de luchtdruk in onze omgeving tot in verre omtrek. Twee storingen van betekenis gaan het weer in het komende etmaal beïn vloeden. Van het zuidwesten uit nadert een ln diepte toenemende depressie, die met wat regen vergezeld gaat. Belangrijker is echter een actieve storing bij de kust van Zuid-Noor- wegen, die met sneeuwval naar het zuiden koerst. Deze storing verplaatst zich in de noordelijke tot noordwestelijke stro ming van arctische lucht, die zich over de Britse eilanden uitstrekt en vandaar ombuigt in de richting van de oceaan. Beide storingen zullen ln ons iand het weer opnieuw doen verslechte ren," waarbij de neerslag vooral in de vorm van sneeuw zal vallen. De temperaturen zullen om het vries punt schommelen. ALOYSIüS kardinaal Step!nac,f§ de rooms-katholieke primaat - van Joegoslavië, is woensdagmid- dag in de pastorie van zijn ge-jL boortedorp Krasic bü Zagreb in;: Kroatië op 61-jarige leeftijd aan;f| de gevolgen van een longontste-tij king, gecompliceerd door een- hartaandoening, overleden. s? Krasic was hem door de Joego-L Slavische autoriteiten als gedwongen, verblijfplaats aangewezen toen LUJ.fi na in 1946 op beschuldiging van colla-r boratie met de vijand tijdens de> tweede wereldoorlog tot zestien jaar; gevangenisstraf te zijn veroordeeld,!" in november 1951 voorwaardelijk in{" vrijheid was gesteld. Van zijn invrijheidstelling af was"*, zijn gezondheid reeds kwijnende. HR J» werd door religieuzen verzorgd en-ft wanneer hij in het dorp wandelde: door een politieman vergezeld Zon-V, dag jl. werd hij ziek. t;l Hij was in 1937 tot aartsbisschop van li:- Zagreb benoemd en in 1953 kardinaal geworden. In 1946 werd hij veroordeeld $4. op grond van „misdaden tegen het?:! volk en de staat" maar zelf ontkende - I hij schuld. f,!f Voor de eerste maal is een tandarts1, gepromoveerd aan de gemeente uni- f versiteit van Amsterdam. Het was 1 luitenant-ter-zee der tweede klasse, I de tandarts P. A. E. Sillevis Smitt Uit Haarlem.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1