Meer dan honderd gewonden in straatgevecht Woede over landbouw beleid van regering Amerika stuurt dieptebommen Argentinië naar Britten bereiden zich voor op spoorwegstaking Slap on thaalin In dia Chroestsjew voor RAKET TREFT RAKET Paard Van Troje Russische basis op Ambon? Duikboot even water? Adverteerders opgelicht r D IHVENTUM Run op scooters en motoren Bonn en Den Haag volledig akkoord Onbekende satelliet deel van Amerikaanse „Ontdekker mmm Sowjet-premier in voetstappen van Eisenhower i Kond weer SCHERVEN DROGE ZOMER VRIJDAG 12 FEBRUARI I960 NEGENTIENDE JAARGANG No. 4524 A Directeur: H. Dtó KUiG Hoofdredacteur: L)r. J. A. H. J. S. BKUtNS SLOT Banden verbreken Bijna anderhalve ton voor chr. geref. kerkbouw f 'drifeiv mX. Tekenaar in arrest De plaquette ter ere van prins Willem van Oranje die in 1933 op Curagao werd onthuld, is dezer dagen met verf besmeurd. De dader kon spoedig worden gegrepen. Ambonese minderheid zoclit contact met tegenregering Voldoening over verhoging - lonen bij Spoorwegen Witte de Wltnstrmat sa relet. llSTOO i« u Po»»*» 1113 Poetgtro No 43W19 Kincawndieart abonnementen ia.ai>—1830 oor Zaterdag» 17—18 OUT Telefoon 1IST0O. Kueeenapiem Telefoon 183487 <3 tl] oen I Postbu» 1091 Postgiro No 42*887. KUrhtendlenirt 18.30—19 30 Snul we» 132 Telet 4870. Thema» 4 KemplMtraitt 8a Telef 05451 Ahonnerrvefiteprll» 81 ceel rter woelt, t 3.83 oer maand 14» oor kwartaal- Loeae «timmert 18 eent Vertehilnt da rel tja» •e-Orawansaf» Oormwom: Schiedam Telefoon 30230» (Geldig Uit aaterdagavond) OM HET VRIESPUNT Zwaar bewolkt met plaatselijk enige neerslag. Overwe gend matige wind tussen ooat en noordoost. Tempera turen om het vriespunt. Morgen: Zon op: 8.01 Maan op: 19.00 onder: 17.46 onder: 8.05 (Van onze militaire medewerker) E Pacifistisch Socialistische Par tij heeft verleden week tijdens een radiouitzending over de Bescher ming Bevolking (BB) voor de zoveel ste maat een vraag- en antwoordspel gehouden van uitgesproken demagogi sche en defaitistische strekking. Deze partij tracht zieltjes te winnen door steeds maar weer de westerse regeringen en dus ook de onze aan te wrijven dat wij ons op een atoomoor log voorbereiden in die zin, dat wij er vast op rekenen, erger nog. van plan zijn, vroeg of laat deze oorlog te voe ren. Oorlog zou dus onvermijdelijk Zijn. Dit is op zijn zachtst gesproken een volstrekt onjuiste voorstelling van za ken. Niettemin werd verleden weck dit betoog opnieuw uitgedragen, waar bij regeringsuitspraken van 10 jaar geleden en nu volkomen uit hun ver band werden gerukt, terwijl tevens "n samenstel van verdachtmakingen en spotternijen werd gelanceerd, dat de schreef van het betamelijke verre overschreed. We hebben ons die avond afge vraagd hoe het mogelijk ts dat zulk een verraderlijk paard van Troje rus tig zijn gang kan gaan met het uit hollen van onze defensie. Meent men dat de censuur hier niet gehanteerd mag worden, waar blijft dan het te gengif van de zijde der regering, die daartoe over de nodige voorlichtings organen beschikt? Een prompt ant woord is het enige middel om het gif te neutraliseren en de leugen te ont maskeren. WAT is in feite de waarheid? Het Westen acht de atoomoorlog niet onvermijdelijk. Integendeel, het doel is juist ruik een oorlog te voorkomen. Is men in staat zulk een oorlog te voeren dan zal de tegenstander zich wel wachten met een A-oorlog te be ginnen. De voorbereiding op een A- corlog beoogt dus niet die te voeren, doch die te voorkomen. Zou men die voorbereiding achterwege laten, dan krijgt Moskou de vrije hand, het geen het einde zou betekenen van de gehele westerse cultuur en van de vrijheid. Uitgerekend datgene, wat de PSP propageert komt dus neer op de keu ze tussen een onvermijdelijke oorlog (met de zekerheid deze te ver liezen onadat het Westen zich eenzij dig heeft verzwakt) en een onmiddel lijke capitulatie voor Moskou. In de praktijk zal dat dan wel op een keuze la de laatste richting uitlopen, omdat weinig politici hun volkeren in 'n oor log zullen wiUen betrekken, waarvan de nederlaag tevoren bekend is. Is dit het doel van de PSP of ziet zij soms een derde weg. nl. die van de vreedzame coëxistentie, waarbij de Russische leeuw vreedzaam uitge strekt ligt naast het westerse lam? Wat het Westen beoogt is niet de keuze tussen een A-oorlog en een ca pitulatie, doch zekerheid dat er géén keuze gemaakt behoeft te worden, om dat 't resultaat van i goede bewape ning zal zijn: géén oorlog en géén on derwerping aan Moskou. Dat is de westerse waarheid. Daarop is de wes terse strategie van de vrede geba seerd, zulks in scherpe tegenstelling tot de treurige beweringen van de PSP, waarvan de onwaarheid niet ge noeg aan de kaak kan worden gesteld. BOEREN REBELLEREN IN (Van een onzer redacteuren) In kringen der Ambonezen in Ne derland maakt men zich ernstig be zorgd over de activiteiten van een Russische groep deskundigen, die op Ambon is aangekomen. Officieel heet het. dat deze groep in de wateren van de Znid-Molukken maritieme onder zoekingen zal verrichten, maar bui tenlandse persberichten hebben al ge- meid. dat de Russen op Ambon een vlootbasis zullen inrichten. In dit verband is het wellicht van betekenis, dat Chroestsjew bij zijn bezoek aan Indonesië ook Ambon zal bezoeken. De groep Russische deskundigen is ongeveer vijftig man sterk. DE Amerikaanse luchtmacht heeft deze tekeningen vrijgegeven van de raketbasis Vandenberg in de staat California, waar regelmatig belang- rijke raketproeven worden genomen. De tekeningen laten zien hoe de in- stellatie» op de basis geheel ondergronds zijn gebouwd, met het oog op een eventuele verrassingsaanval of onregelmatigheden bij een raketproef. De bol naast de ondergrondse lanceerinrichting is de controlekamertcaartw de verrichtingen van een omhoog geschoten raket van seconde tot seconde teer den gevolgd. Op de linkerfoto zien we de raket (een ran het type Atlas) tussen de ondergrondse installaties staan. Op de andere foto staat de Atlas klaar om gelanceerd te worden. AMIENS POLITIEMANNEN, uitgerust met schilden ter bescherming tegen een hagelbui van stenen, hebben donderdag met traangasbom- men een menigte van ongeveer 13.000 boeren uiteengedreven, die uit zeven Noordfranse departementen naar Amiens waren gekomen om te protesteren tegen het landbouwbeleid van de regering. De politiemannen werden gesteund door brandweereenheden, die krachtige waterstralen op de opstandige landbouwers richtten. In de strijd trachtten de boeren in het centrum van de stad politiewagens om te rooien. Dit lukte echter niet. Ten minste 122 personen onder wie 52 politie-agenten werden gewond. Er zijn ongeveer honderd arrestaties verricht. Onder meer is gearresteerd Henoi Dorgeres. voorzitter van het „Boerenfront" en ex-afgevaardigde in de Nationale Vergadering. De Amerikaanse marine heeft mee gedeeld. dat zij dieptebommen en elek tronische apparatuur voor het opspo ren van onderzeeboten naar Argentinië heeft gezonden om dit land bil te staan in de bestrijding van onbekende onderzeeboten, die in Argentijnse wa teren binnendringen. Het anti-onder- zeebootmateriaal komt morgen of overmorgen in Bueno* Aires aan. De levering van dit materiaal ge- geschiedt Kraebtens het wederzijds veiligheidsverdrag tussen de V.S. en Argentinië. President Frondizi van Argentinië heeft de marine gisteren bevolen een grote aanval te ondernemen op de geheimzinnige onderzeeboot in de Golfo Nuevo, die daar volgens meestal onbevestigde berichten reeds twaalf dagen ingesloten zit. Het was de eer- (Aavertentie) De dreiging van een transportcrisis hangt boven Engeland, daar alles wijst op een volledig tot stilstand komen van de spoorwegen en de ondergrondse vanaf zondag middernacht. Slechts een oplossing op het laatste ogenblik kan een staking afwenden van 335.000 leden van de nationale vakbond van spoorwegpersoneel (NUR). Maar de Engelsen zetten hun vernuft in werking om de moeilijk heden die er voor hen uit kunnen voortkomen, te overwinnen. Dozijnen motorboten op dc Theems "worden gereed gemaakt voor de „klein-Duinkerken"-operatie. De garages melden een run op scooters en motorfietsen, kantoren en fabrieken beginnen voorstellen te be studeren om de werktijden te spreiden, zakenlieden steken de koppen bij ei- jkaar en zijn van plan helikopters en motorboten te huren om hen naar hun kantoren in centraal Londen te brengen en velen schikken zich in het vooruit zicht van een lange wandeling. Vele industrieën, die afhankelijk zun "van het vervoer per trein, zullen stil komen te liggen, omdat zij geen goe deren en grondstoffen zullen kunnen ontvangen. x,7TO De secretaris-generaal van de NUR, Greene, heeft meegedeeld, dat de sta king zal doorgaan, tenzij vandaag een loonsverhoging aangeboden wordt. De vakbond wenst een flinke ver hoging van het gemiddelde loon, dat 10 pond per week bedraagt. De Britse transporteommissie, een regeringsorgaan, dat de leiding heeft van de staatsspoorwegen, heeft gewei gerd meer geld aan te bieden hangende het rapport van een onafhankelijk tri bunaal dat de looneis bestudeert. Het rapport wordt pas tegen het einde van deze maand verwacht. Als de staking doorgaat zal de re gering, naar verwacht wordt, binnen 48 uur de noodtoestand afkondigen. Hierdoor zal de regering ruime be voegdheden krijgen voor het nemen van drastische maatregelen waarbij ook het gebruik van troepen om de essentiële bevoorrading met levens middelen en brandstof in het gehele land te verzekeren. Het Duits-Nederlandse gesprek is gisteravond voltooid. Er is volledig overeenstemming bereikt. Het Duits Nederlandse verdrag waarin o.a. de teruggave van Eiten en Tudderen opge nomen is zal zeer binnenkort wor den getekend. De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken dr. H. R. van Houten en ambas sadeur dr. Lahr van het Westduitse ministerie van Buitenlandse Zaken hebben gi'i-ren het overleg, dat vele maandpn geduurd heeft, afgerond. ste maal, dat de president een open bare verklaring aflegde over deze zaak die geheel Argentinië in spanning houdt. Volgens onbevestigde berichten van het Argentijnse persbureau „Telam" is de onderzeeër gisteren even aan de oppervlakte verschenen en direct door een escadrille vliegtuigen met lucht- torpedo's aangevallen, waarop het ge heimzinnige schip weer onder water verdween In de duinen aan de Golfo Nuevo is een ondergrondse opslagplaats van le vensmiddelen ontdekt. Er werden voor raden in aangetroffen die voldoende werden geacht voor het onderhoud van vijfduizend man gedurende enige tijd. President Frondizi heeft meegedeeld, dat hU zijn minister van Buitenlandse Zaken Instructies heeft gegeven voor het onmiddellijk verbreken van de be trekkingen met het land. waaraan de onderzeeboot toebehoort, ongeacht welk land het zal blijken te zijn. Intussen is. ondanks zijn bevel tol een ..totale aanval", op het door hem aangegeven uur geen enkele actie in de Golfo Nuevo ondernomen. Het pers bureau UPI verneemt, dat de oorlogs schepen die de golf bewaken niet zijn uitgerust met dieptebommen van het soort, dat de diepte kan bereiken waar op de onderzeeboot zich zou bevinden. Een doeltreffende actie moet wachten op de komst van de moderne diepte bommen uit de V.S. De tweede onbekende onderzeeboot, die naar men vermoedde eveneens naar de Golfo Nuvo onderweg was en wellicht werd gezonden om de inge sloten boot te helpen, is volgens be richten uit Buenos Aires verdreven. Dit schio is in de afgelopen twee we ken herhaaldelijk nabij de kust gesig naleerd. Er zouden eveneens aanval len oo zijn gedaan, die echter zonder resultaat zijn gebleven. (ie ook artikel op pagina 3) De raadselachtige kunstmaan die in een baan over beide polen om de aar de wentelt, is waarschijnlijk een om hulsel van een oude Amerikaanse „Ontdekker"-sateüiet, aldus de Ame rikaanse minister van Luchtvaart Sharp. De grote overeenkomst in de af metingen van de vreemde satelliet en de omhulsels van de „Ontdekker"-sa- tellieten is de belangrijkste aanleiding voor dit sterke vermoeden, zei de mi nister op een persconferentie. Voor de kerkbouw van de chr. geref. kerken is al bijna anderhalve ton bijeen: de opbrengst van de collecte in 112 kerken is f 140.958,33. Het „streefbedrag" van één ton is dus al ruimschoots gepasseerd. De op brengst van de collecte van 54 kerken moet nog volgen. Op een onbewaakte overweg onder de gemeente Herben, ten zuiden van Roermond, is vanmorgen de 58-jarige ongehuwde heer F. Peters uit St. odi- lienberg door de sneltrein Maastricht Roermond gegrepen. Het slachtoffer, dat per fiets de overweg overstak, werd enige honderden meters meegesleurd. De trein had een kwartier vertraging. De oorzaak van de ontevredenheid onder de boeren was het besluit van president de Gaulle, om de prijzen van landbouwproducten los te ma ken van de glijdende schaal, waar door ze vroeger automatisch werden verhoogd wanneer de prijzen van andere artikelen stegen. De boeren trokken naar het gebouw van de prefectuur, nadat zij eerst op een protestbijeenkomst felle kri tiek hadden aangehoord op het landbouwbeleid van de regering. Er waren in totaal een 25.006 boeren naar Amiens getrokken om hun eisen kracht fail te zetten. De pro testbeweging van de boeren is reeds enige weken gaande (in januari zijn in Bretagne betogingen gehouden), doch deze zaak was door de revolte in Algiers wat «P de achtergrond geraakt. Vreemd genoeg werd donderdag door de boeren in Amiens een zelf de soort kreten aangeheven als veertien dagen geleden ïn Algiers, nl. „leve Massa" en „Algerije Frans". Volgens de politie hebben zich onder de demonstranten verscheidene provocateurs gemengd, die de men sen hebben opgestookt tot wan daden. De slag werd voornamelijk geleverd op de Place Longueville, het belangrijk ste plein van Amiens. Nadat de rust was weergekeerd lagen het plein en enkele straten in de buurt bezaaid met scherven van stukgeslagen rui ten, omvergeworpen verkeersborden en stenen. Veel ruiten zijn gesneuveld toen de brandweer verscheidene krachtige spuiten in de strijd wierp om de betogers af te koelen. Onder de gewonden bevindt zich de hoofdcommissaris van politie, die door een steen werd getroffen. Zijn verwondingen zouden echter niet van ernstige aard zijn. De voorzit ter van de boerenfederatie, Courau. kreeg een steen tegen het hoofd toen hij probeerde een van zijn volgelin gen te kalmeren. Een woordvoerder van de boerenbe- weging verklaarde dat allereerst de prijs van de landbouwprodukten op hetzelfde peil moet worden gebracht als die van de produkten van de in dustrie. Vervolgens dienen de prij zen op Europees niveau te worden gebracht. De opstandige stemming onder de boe ren in Noord-Frankrijk kan gedeel telijk worden verklaard uit de moeilijkheden die de landbouw als gevolg van de droge zomer van 1939 ondervindt. Deze zomer is vooral voor de suikerbieten, een der be langrijkste voortbrengselen van de Noordfranse landbouw, catastrofaal geweest. Volgens persberichten waren onder de provocateurs veel ex-poujadisten aanhangers van de extreem-rechtse te genstander van de Gaulle, Pierre Pou- jade, die blijk heeft gegeven van veel enthousiasme voor de opstand der „ultra's" in Algiers. Te Bouchoir bij Riisel is donderdag avond een autobus met boeren, die naar Amiens waren geweest, in botsing ge komen met een vrachtauto. Volgens de politie zL'n zeven mensen om het le ven gekomen en ,40 gewond. tzvSJ*. fcS De Russische premier Chroestsjew heeft gisteren na zijn aankomst in New Delhi f India) verklaard dat alle inter nationale geschillen door vreedzame onderhandelingen dienen te worden bijgelegd. Hij zei dit in een toespraak voor beide huizen van het parlement. Hij was bij zijn aankomst begroet door een betrekkelijk rustige menigte van ongeveer een kwart miljoen In diërs slechts een fractie van de uitbundige mensenmassa die twee maanden geleden ter verwelkoming van president Eisenhower op de been was. De door Chroestsjew uitgesproken boodschap was een betuiging van hartelijke vriendschap voor India. Hij verklaarde dat de betrekkingen tussen dit land en het zijne gestadig nauwer werden maar in de loop van deze gehele drukke dag waar op hij twee redevoeringen uitsprak, heeft hij geen enkele keer in het openbaar gezinspeeld op het on derwerp waarop vele Indiërs in spanning wachten de betrekkin gen tussen India en communistisch China dat aanspraak maakt op onge veer 130.000 vierkant kilometer grondgebied, dat de Indiërs als het hunne beschouwen. Chroestsjew, door India's president Rajendra Prasad „de tweede vredes boodschapper" genoemd, trad gisteren in meer dan een opzicht in de voet sporen van vredesboodschapper num mer één president Eisenhower. Hij arriveerde op betzelfde vlieg veld, waar hij door dezelfde perso nen premier Nehroe, president Pra sad en vice-president Radhakrisjnan iWW sr.:W&mi werd verwelkomd. Vervolgens reed hü in dezelfde open auto naar dezelfde suite waar president Eisenhower zijn intrek had genomen, in het indruk wekkende paleis van president Prasad in New Delhi. Het meest markante verschil lag in de omvang van de mensenmenigte Eisenhower werd begroet door een enthousiaste menigte van twee mil joen mensen. Chroestsjew door een kwart miljoen mensen, die zich be trekkelijk rustig gedroegen. Chroestsjew heeft vandaag in New Delhi een overeenkomst met India ge lekend, krachtens welke India een fere diet van 1 Y> miljard roebel van de Rus sen krijgt voor zijn economische ont wikkeling. (Van een onzer verslaggevers) De Amsterdamse recherche heeft de 42-jarige reclametekenaar G. H. aange houden en voorlopig opgesloten, om dat hij ervan wordt verdacht ongeveer duizend winkeliers en andere zaken lieden te hebben opgelicht door hen te laten betalen voor een advertentie in een plaatselijk gidsje met een plat tegrond, dat echter nooit is gedrukt. Mede door te zeggen, dat de adver teerders alleen in de gids zouden voor komen, is hij erin geslaagd een bedrag van ongeveer 19.000 binnen te halen. H. had zich tot het voorjaar van 1958 bezig gehouden met het tekenen van plattegronden, vooral van plaatsen in het oosten van het land. De Amsterdamse recherche heeft lange tijd werk gehad deze zaak uit te zoeken. Tot nog toe had zij ruim tachtig aangiften gekregen. In de mees te gevallen ging het om bedragen van tien tot twintig gulden, uie de adver teerders als voorschot aan H. hadden gegeven. (Van een onzer redacteuren) De BPRMS, de grootste groepering van de in Nederland verblijvende Am bonezen, staat nog steeds op het stand punt, dat aan de Zuid-Molukken on afhankelijkheid moet worden verleend. Berichten uit Genève, dat vertegen woordigers van de overgrote meerder heid der Ambonezen in Nederland overeenstemming hebben bereikt met de Europese gevolmachtigde van de Indonesische tegenregering-Sjafroed- din, Mohammed Rashid, werden door ir. Manoesama tegengesproken. Er heeft zich een groep van ongeveer twin tig Ambonezen gevormd, die onder de naam „Persema" ijvert voor een deel staat Zuid-Molukken in een federa tief Indonesië. Deze groep heeft con tact met Rashid, maar haar aanhang in Nederland is minimaal. Het hoofdbestuur van de BPRMS zal dezer dagen publiekelijk haar stand punt bekend maken over de onderhan delingen, die in Genève zijn gevoerd. Voor de eerste maal ia een. ballüsti»eh projectiel in de lucht vernietigd dom: een ander projectiel, aldra heeft het Amerikaanse ministerie van Defensie meegedeeld. ri;yM3k/. In het pentagon Is donderdag ee» film getoond van de vernietiging vsa een „Honest John" artillerie-raket door een „Hawk"-projectiel. De proef werd genomen op 29 januari, in 'New Mexico. - Het Amerikaanse leger hoopt t« zijner tijd intercontinentale ballis tische projectielen in de vlucht" mét behulp van „Nike-Zeus" anti-projec tiel-raketten onschadelijk te kunnen maken. De „Honest John" en de" „Hawk", waarmee de proef werd genomen, hadden beide een snelheid van 2.000 mijl per uur. Vijftien seconden nadat de „Hawk" was gelanceerd werd de „Honest John" getroffen. De „Hawk", in eerste instantie be doeld voor gebruik tegen vijandelijke vliegtuigen, kan een hoogte van 13 km bereiken. De draagwijdte van de „Ho- nest John" is ca. 36 km. Ook de bedrijfsgroep Spoorwegen van de Prot. Chr. Vervoersbond gaat akkoord met de voorgestelde loonsver hoging van 5 procent aan het N-S-- persoüeel. Op een gistermiddag te Utrecht ge- houden vergadering zijn de wijzigingen in de lonen van het N.S.-personeel na der besproken. De verwachting werd uitgesproken dat de positie van de laagst bezoldigden de voortdurende - aandacht houdt van directie en perso- neelsraad van de Spoorwegen, evenals het vraagstuk van de gemeente-classi ficatie. Er was waardering voor de snelle wijze waarop de resultaten zijn ver kregen en daaraan verbond men de wens dat de verdere afhandeling door de toetsende instanties evenzeer een vlot verloop zal hebben, opdat' niet veel van de voldoening van het ogen blik teniet wordt gedaan door vertra ging later. - n strekt zich een 200 km brede sneeuw- 1, zone uit van de Duitse kust, tot in Midden-En geland De sneeuwzone be hoort bij een front waarlangs arctische lucht minder koude lucht, afkomstig uit Frankrijk, ontmoet. Boven Bretagne bevindt zich het centrum van een lage drukgebied, dat zich naar het continent verplaatst in de richting van Duitsland. Achter de depressie om stroomt konde arctische lucht in een wijde boog over de Britse eilanden naar de Golf van Blscaye. Het front van de depressie heeft in het RhOnedal, overvloedige regens veroorzaakt, plaatselijk meer dan 50 mm in 12 nur. Verder strekt zich een neer slagzone uit over het Rijnland De wind is intussen in de oosthoek terecht gekomen, waardoor iets koudere' lucht uit Duitsland komt Er blijft een ken* op neerslag. Verder zal op tal van plaat sen mist voorkomen. wiï-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1