N. Koren riep op tot nieuwe bezieling voor C.H. Kiesvereniging Drie Sctiiedamse elftallen zaterdag ie het veld Respectabel bedrag voor aktie 4 x Z....N. Geref. Evangelisatiewerk behoeft verdere uitbouw ig van voor JCennis is Macht" Geringe buit bij groot aantal i KERK EN SCHOOL 4jc otter 1 Roi wATERVEG Jaarvergadering Groen van Prinsier er" Contributie verhoging met applaus begroet Valentijndugbloemen voor portiers van ziekenhuizen IJzerkoekjes nog niet op H.V.O. wint van Ivoren Toren SJi«sss5.«aa< Afsluiting W esthavenkade Jaarlijk se feestavond Dierenbescherming Drukke dag voor Vlaardingse voetballers Financiën het knelpunt Contactavond DES Receptie in Muzanda J&SShZ HSSffZ sus Schaakuitslagen Lezing over Israël voor N,C.V.ÏL-West Kinder-operette Verkeerscursus Roode Kruisavond Zanguitvoering „Te Deum Laudamus" Predikant deed doctoraal examen na veertig jaar Geestdrift Contributie Bromfiets in brand Maasland Plattelandsvrouwen vergaderen Receptie Muziekuitvoering Spreekuur burgemeester V odtbalprograrama TROUW Vrijdag 12 februari 1960 SCHIEDAM In de grote zaal van gebouw „Irene" hield de Christelijk Historische Kiesver eniging „Groen van Prinsterer" donderdag een familie- en tevens jaarvergadering. Behalve de jaarverslagen van de secretaris en penningmeester werden enke le huishoudelijke aangelegenhe den besproken en werd een be stuursverkiezing gehouden. Daar na volgde een vrolijk slot van de avond door de toneelvereniging „Ons doel Getrouw". Burgerlijke stand van Schiedam en Advertentie Advertentie GULDENS VOORDELIGER! VLAARDINGEN. De vereni ging voor handelsonderwijs „Ken nis is Macht" vierde haar gouden jubileum. Het hoogtepunt van de in zaal Muzanda gehouden receptie was de toekenning van de penning van de gemeente Vlaardingen aan de vereniging. Burgemeester mr. J. Heusdens overhandigde deze, met de bijbehorende oorkonde, aan voorzitter M. Bloemendaal aan het einde van een van veel waardering voor het bijzonder nuttige werk van „Kennis is Macht" gedurende vijftig jaren getuigende toespraak. geki/wimen tot bekwame burgers, dfe Op 10 februari 1910 ribt6, d* verenH belangrijke posten op allerlei terrein ging voor handelsonderwijs ..Keftrtim ist i bekleden. ROTTERDAM; Chirurg gepromoveerd Advertentie brillanrf Inenting tegen polio Voorzitter N. Koren memoreerdein zijn openingswoord, dat er helaas de laatste tijd bij vele politieke partijen een zekere matheid te bespeuren is.Ook bij de C.H.-Unie is dat zo en spre ker riep de aanwezige leden op tot nieuwe bezieling voor het werk. Laten we geestdriftig opbouwen datgene, wat ons in de kiesvereniging te doeii staat. In de internationale politieke toestand treedt enige verstarring op die zeker geen vrede met zich brengt, zo-consta teerde de heer Koren. Integendeel, zij geeft voldoende voeding om de kiemen van oorlog voort te doen woekeren. De nationale toestand vond de voor zitter ook niet rooskleurig. Hij hoopte, dat bet huidige kabinet de juiste weg zal weten te vinden bm tot oplossing van de vele vraagstukken te komen. Spreker betreurde het, dat de weinige activiteit, die ibij bijna alle politieke "-partijen opgeld doet, ook is doorgedron gen tot de C.H.-Unie. Een grote meer derheid gelooft het wel en denkt, dat al les wél in goede handen is. Verder be kommert men zioh, weinig meer om de politieke partij en kiesvereniging. Hij riep op tot meer geestdrift en spoorde de aanwezigen aan tot activering hier- van. De 2e secretaris, de heer P. v. Leeu wen, liet in zijn jaarverslag de verkie zingen. yan het vorig jaar nog eens de re. - vue passeren en hij besloot mét de op merking,' dat het voor ons nog vraag tekens zijn wat er in-het nieuwe yereri- gingsjaar zal gebeuren. Hij, die alles re geert weet dat wel en onder Zijn raads- besluit zal ook de C.H.-kiesvereniging het niéuwe jaar met vertrouwen tege l-moet mogen zien, Penningmeester,, de heer Poot moest ilT zijn financieel overzicht een somber geluid laten horen. De verkiezingspropa ganda had weer veel van de kas ge vraagd en hij hoopte dat het punt con tributieverhoging" aangenomen zou wor- 'den. - Inderdaad werd het voorstel van bet bestuur om de contributie van 3.60 op i heren dr. C. D. van Duyn. M. B. van ƒ5 per jaar te brengen aangenomen,Herwijnen en M. H. Gille bij acclama- Zelfs gebeurde dit onder applaus. De tie herkozen. De functies van wijlen de heer Koren had in een inleidend woord heer Noomen en de heer Simonse hierover gezegd, dat het verkiezings- werden overgenomen door de heren K. fonds opgebouwd moet worden en datde Braat en L. A. Alebregtse, die bij dit zichzelf moet kunnen bekostigen. Op andere plaatsen is dat ook het geval, dus moet het in Schiedam ook mogelijk zijn. Hij was verheugd, dat de leden zo trouw blijven en bovenal dankbaar, dat verschillende niet-leden de kiesver eniging jaarlijks met een soms grote gift toch nog willen gedenken. Derge lijke mensen die sympathiseren met het werk van de C.H. kunnen we niet mis sen, aldus de voorzitter. Bij de bestuursverkiezing werden de enkele candidaat-stelling werden geko zen Na deze vergadering voerde de To neelvereniging ,,Ons Doel Getrouw" (O.D.G.) de klucht op „Poiverientje wint de laatste slag." In de hoofdrollen speelden o.a. de heren Goof Zonneveld. Jo Krommenhoek, Jaap Nauman, Mar ts Lankhorst, Bep Nels en Mary v. d. Kooy. De aanwezigen bekroonden deze opvoe ring met een daverend applaus. De bloemisten hebben Valentijn- dag aangegrepen om de portiers van de ziekenhuizen met een bloemen- groet te verrassen. Ook de pórtiers van V het gemeente huis in Schiedam werden met een, geschenk uit de jlo- ra bedacht. De heer A. van. Dijk, be- stuursUd van, de Bloemisten Pa troons Vereniging in Schiedam, over handigde bloemen aan (v.l.n.r.) de he ren J. Dingenants en M. Ossenwaarde. Geheel links de heer Van Dijk. De derde portier .van het Schiedamse gemeen teziekenhuis, de heer E. de Koning, had vanmorgen geen dienstDoch ook voor hem «ras er een bloemetje. VLAARDINGEN, De Vlaardingse voetbalelftallen hebben zaterdag een druk bezet programma. Liefst zeven eerste elftallen zullen de strijd aan moeten binden en er staat dus weer veel op het spel, want het loopt im mers tegen het eind van dc competitie. Vooral de KNVB*ers zijn dit jaar ver voor en kunnen over enkele weken al uitgespeeld zijn. Zwaluwen speelt een uitwedstrijd tegen Spijkenisse. Spijkenis- se verloor op eigen terrein nog maar één keer en gezien het feit. dat de Vlaardingers het zonder hun aanvoerder Koos v. d. Weijden moet stellen (deze speler is geblesseerd en zal voorlopig niet meer kunnen spelen) ziet het er donker uit voor de Vogels. TSB krijgt de rode-lantaarn-drager Be Fair op visite en moet tot de volle winst kunnen komen. HVO speelt eveneens een thuiswed strijd en Rozenburg is de tegenstander. Wanneer de HVO'ers niet te erg onder de indruk komen van de jl. zaterdag geopende cantine en prachtige kleedlo kalen, dan moet uit deze wedstrijd minstens een punt gedistilleerd kunnen Worden. In de Afdeling Rotterdam ontvangt DVO het Rotterdamse ZWSH. Om niet achter te raken moet DVO deze wed strijd winnen en dat zit er beslist wel in. Sunlight gaat in Schiedam een bezoek brengen bij het sterke GSS en zal met een nederlaag genoegen moeten nemen. The Red Stars en Den Bommel ont lopen elkaar niet veel. Nu de Vlaardin gers op eigen terrein spelen zijn de winstkansen zeker aanwezig. Ten slotte komt Vlaardingen op eigen terrein tegen WHR uit. Met het kam pioenschap in zicht zal Vlaardingen bij deze club zeker geen misstap doen. VLAARDINGEN. De afdeling Vlaardingen van de Christen Vrou wenbond heeft met spontane mede werking van de Gereformeerde Vrou wenvereniging een buitengewoon suc ces behaald tijdens de verkoop van Oliebollen en ijzerkoekjes, ten bate van de Actie 4 x Z....N. Door de activiteit van 120 dames en de spontaniteit, waarmede de burgerij deze actie tegemoet trad. heeft het co mité thans het respectabele bedrag ter beschikking van 3.864.67, hetgeen de verwachtingen verre heeft overtroffen. Aangezien het totaal bedrag eerst op 3 maart te Venlo zal worden overhan digd. hoopt het Actie-Comité dit bedrag nog te kunnen opvoeren, waartoe op VLAARDINGEN -— Toen de 43-jari- ge montagewerker J. W. woensdagmid dag om half zes met zijn bromfiets over de Van Hogendorplaan reed, vloog Öe brommer plotseling in brand. Met zand is het vuur geblust. De oorzaak moet vermoedelijk worden gezocht in de warmgelopen motor. Persoonlijke onge lukken deden zich niet voor. VLAARDINGEN. Het eerste tien tal van de schaakvereniging HVO heeft de afgebroken wedstrijd voor de eerste klasse competitie van de RSB met 6 4 gewonnen en maakt nu een goede op het afdelingskamploenschap met de daaraan verbonden promotie naar de promotieklasse van de RSB. A. Hoogerwerf behaalde met een prachtige combinatie de mooiste winst. Ook Van Driel won zijn afgebroken partij, terwijl Botigers het winstpunt met zijn tegenstander deelde. Torn en v d. Waal verloren. HVO 3 verloor zijn competitiewedstrij den tegen Spangen 6 met 73. Voor de onderlinge competitie van HVO werd als volgt gespeeld: Groep 1: A. de JongD. A. Torn 01, P. de GoedeE. Bongers 01, H. de Koe P. Korpei afd. Groep 2: j. A. Taze- laar—G. F. Tom 1—0, P. C. Westerhof J. de Breems 01, Groep 3: C. J. VerburgB. Clement 10. VLAARDINGEN. Onder leiding van de Evangelisatiepredikant ds. O. Aalbersberg, heeft de Evangelisatie- commissie van de Gereformeerde Kerk een actie op touw gezet, met als doel het verder uitbreiden van het plaatselijk Evangelisatiewerk mo gelijk te maken. Momenteel zijn al veel meer dan 200 gemeenteleden actief bij het. Evangeli satiewerk betrokken. Zo zijn er zelfs 10 commissies die ieder afzonderlijk op treden. Voor de speciale Evangelisatie- diensten, die maandelijks gehouden wor den, worden iedere keer 3000 uitnodi gingen verzonden, terwijl 1200 program ma's aan de aanvang van igdere dienst worden verspreid. - - k 'i ÏV Wekelijks worden 12.006 exemplaren van de „Goede Tijding" 'bezorgd, het geen men dankt aan de medewerking van 400 schoolgaande kinderen, die dit werk met liefde doen. Verder wordt aan 500 kinderen van de Zondagsschool, verdeeld over zes scholen in Vlaardin gen, iedere zondag van 12.15-13.15 uur een bijbelverhaal verteld. Zo zijn er ook meer dan 20 Evangelisatie-weekclubs ,met bijna 350 jongens, meisjes of vrou- tt-fvn wftsir mMAurdvlrprc: vonr nftriii* stiir». o- les op alles w.~ - elftallen komen m het veld en "wei eerste te eindigen. GTB heeft echter ook etten om sroo den aan onkerkelijken. Speciale mede- SCHIEDAM. Voor de leden van 'de „Coöperatie D.E.S.", Afdeling Nieuwland, werd er donderdag een contactavond in het Wijkcentrum Nieuwland belegd. De grote bovenzaal van het Wijkcentrum was tot de laat ste plaats toe bezet. De voorzitter van de Coöperatie „Door Eendracht Sterk" de heer A. M. v, d. Wel opende deze avond met een kort inleidend woord. Hij wees er op dat het contact tussen de 'enerzijds ep. de leden en anderzijds van groot belang - moet worden. Men moet deze „partijen niet los van elkaar zien, maar ze sa menvoegen tot en beschouwen als een In dit verband wees hij nog eens HBSS, GTB en GSS. nog een reële kans op het kampioen- HBSS- aanvaardt de reis naar V/oer- schap en het belocft dus zeker een span den om daar Sportlust partij te geven. -t» rairrlm Gezien het fraaie resultaat van de Scbie- dammers in de wedstrijd tegen Mon ster, kan men optimistisch deze wed strijd tegemoet zien. Een geiijk spel be- 1. 1,ei ars nol werkers beijveren zich met ihet leggen van nieuwe contacten, onder de onker- .kelijken. Dan is er nog een commissie nende weds ur:jd te. worden. die zorg draagt voor de verkondiging GSS staat nog s.eens goed geianQschiktvan ^et Evangelie onder de schippers, en zal (gezien het verschil met Sunlight. 13 jj l van deze club) met groot verschil moe-1 LrSUUlllUCtGl€Tl ten winnen. Een misstap kunnen de veroorloven, i Naast dit alles is het ook de Bvange- rnet de eer I lisatie-commissie, die zich belast met het or/miseren van grote openlucht-sa- ■traop de naam van de vereniging en M t\ hoopte dat men „Door Eendracrn j s v j H v Sterk" wilde worden. Voor rost van de avond kreöen twee jeugdige 'Cabaret- ar ti sten gelegen- heid hun kunnen te tonen met bedjes, parodieën, sketches, imitaties en vlotte 'conference. Deze uit Rotterdain komen de artisten droegen de naam thema s en hebben de talrijke aanwezigen een genoeglijke avond geboden. SCHIEDAM. Gehuwd: G. Jongekrijg. 23 J. An- Groenen- S. c7"m. van IJzendoorn, 17 jr; JG. M. Hulst, 29-jr. en M. J. A. Peterse. 24 jr. Geboren; 10 - Ingrid d. v. M. G. Dorre en L. M. Brehm: 10 - Hermina d. v. D. Bou rn au en M. Brouwers; 10 Ronald "VI. J. van'Gend;. 11-Willem "W. Mulder en C. C. Hille. Overleden: 10 - W. Netten, 8 maanden; 10 J. Meijer. 79 jr. Ondertrouwd: H. Baas, 27 jr. eti C- de Leeuw 21 ir; A. Grims, 26 jren E. Eek- man. 23 jr; G. M. Kreukniet, 23 jr. en J. M. Bergers, 23 jr; A. D. Nu is 23 jr. en L. N. van Schuylenburch. 24 jr; J- C. A. M. van IJzendoorn, 22 jr. en H. C. van Geerensteln, 22 jr. in de nacht van^woensd^ op donder- Ve^d döormcht waarbü buicatfs^ en kasten niet over het hoofd werden gezien. De buit bestond uit een bedrag van 2,50. In dezelfde nacht vond nog een in- braak plaats en wel bij de kurkenfa- brick Kloos en Vredenbregt aan de Westmolenstraat 3. Door het openbreken van een slot verschaften onbevoegden zich toegang tot het kantoor. Bureau's werden doorzocht, maar niets is vermist. schillende bedrijven -------r,lr, naar nu bUjkt niet veel van hun gading ^ByGooile's zakkerf.tandel aan de Over- schieseweg, verschaften inbrekers toegang door het intrappen van een deur Het gehele pand wend doorzocht en e'en lanfe leren jas iU verdiwenen Bii de winkel van de D-L.fa. aan oe V^t-Frankcnlandsestraat 72, die rno wionfhhl wordt verbouwd, Kloonrrien Qö Stelers over de" heining en het pand binnen door het openbreken VaE^epakje<sigare'tten, enkele r°okw«- ïrten en wat chocolade worden ver Bij de distilleerderij voorheen N.V. -VLAARDINGEN. In verband met de weersomstandigheden (vorst) js^de -voorgenomen successievenjke afslui- ting van ?edeen7n"van de'Westhaven- <kade, welke ingaande 8 februari ■aanvang zou nemen, uitgesteld Naar wij thans vernemen zal met de 'bedoelde herstratingswerkzaamheden Sjj 15 februari begonnen worden. OK totaal zal met het gehele werk ca. 3 weken gemoeid zijn. menkomsten in interkerkelijk verband, zoals het Kerstfeest, Pasen en Pinkste ren. Er worden dan ook heel wat on kosten gemaakt, voor het uitreiken van bijbels, lectuur, plaatwerk en het druk ken van diverse folders en uitnodigin gen. het instandhouden van het club werk. het aanschaffen van nieuwe boe ken en het vervaardigen van program ma's enz. De Evangelisatie-commissie is er van overtuigd, dat al dit werk in het steeds groter wordende Vlaardingen niet door gebrek aan ruimere geldmiddelen op het punt dat nu bereikt is, mag blijven staan maar dat het daarentegen met de uit breiding van de stad moet kunnen meegroeien. -Van mening zijnde, - dat; steeds meer mensen-met het Evangelie in aanraking moeten komen, hebben al le leden -van. de Gereformeerde. Kerkleen schrijven van ds. Aalbersber-g ontvan gen, waarin de behoefte aan geldmid delen duidelijk kenbaar wordt gemaakt. VLAARDINGEN. Voor de huishou delijke competitie van het Vlaardings Schaakgenootschap werden deze week de volgende partijen gespeeld: Groep 1 P. Komaat-G. Maarseveen 1—0, W. Korpershoek-J. den Boer 10, J. v. d. Berg-G. Terleth 1—0, W. Kor- pershoek—H. Uithol 0I. Groep 2 J. de Vette-J. v. ThuyU 01, G. Henrtse-J. de Vette 10, J. Proost- A. v. Embd-en 01, F. Petray-A. v. Bmb- d-en 01, J. v. d. Lugt-C. Goedknecht %-Vi. Candidaten voor de Massief Bronzen Legpenning wegens trouwe opkomst zijn thans K. Dubbeldam en J. Proost met 14. en W. Korpershoek met 12 gespeelde wedstrijden. De ranglijst per 10 februari ziet er als volgt uit: Groep 1. 1. W. Korpershoek 10% pnt., 2. C. v d. Mark 6% pnt., 3. J. Smit 6 p., 4. P. Kornaat 5% p., 5. W. Roodenburg 5 p., 6. J. v. d. Berg 4% p„ 7. C. v. d. Gaag 4 p., 8. J. de Boer 3% p., 9. G. Maarseveen 3 p., 10. J. Visser 2% p., 11. J. v. Witzenburg 2% p., 12. J. Moerman 2 p., 13. H. Uithol 2 p., 14. C. Vester 1% p., 15. J. v. <L Vaart 1 p., 16 en 17. M. Leenheer en J. Terleth beide puntloos. Groep 2. 1. G. Kermse met 9% pt„ 2. A. v. Embden jr. 9 p., 3. K. Dubbel dam 3% p.. 4. J. v. ThuyU 8% p., 5. W Davidse 8 p., 6. F. Mooy 6% p., 7. J. v. d. Lugt 6 p., 8. T. Boerdam 5% p„ 9. C, Goedknecht 5% p., 10, 11 en 12 E. La- haye, F. Petray en J. Proost ieder 5 punten, 13. A. de Vette 4% p., 14. F. Jun- gerius 4 p., 15. W. Maandag 3 p., 16. J. Schriel 3 p., 17. J, Kloover 2% p., 18. H. Óroenevelct 1% p., 19. J. de Vette 1% p., 20. T. Helder op 1 p., 21. J. Worms, 1 p., 22. W. A. Leerdam puntloos. onderstaande adressen gaarne na-bestcl- lingen voor ijzerkoekjes in ontvangst zullen worden genomen. Zij. die een gift willen storten kunnen dit doen op giro no. 360353, t.n.v. G. Don. Hofsin gel 46, Mevrouw Don-Uittenbroek. Hof singel 46. mevrouw v. d. Griend-Trouiv, Vaieriusstraat 110. mevrouw Koedijk- Maat, 'Wilhelminasingel 16. mevrouw Kornaat-Delhaas, van 's-Gravenzande- straat 6. VLAARDINGEN. De afdeling Vlaardlngen-West van de Nederlandse Christen Vrouwenbond hield woerisdag- avond in de Rchobothkerk aan de BU- litonlaan een vergadering, waarop de heer F. v. d. Horst uit Rotterdam toegelicht met kleurendia's vertelde over zijn verblijf in Israël. Hoewel sproker niet zó lang in Israël geweest was. begon hij met een klein algemeen beeld te geven. Sinds de stichting van de Staat mei 1948 is er een zeer grote bevolkingstoename geweest. Deze snelle immigratie stelde hoge eisen aan de Regering. Het groot ste probleem was wel de huisvesting en natuurlijk ook het onderwijs. Het is fan tastisch, te zien hoe deze mensen wer ken en bouwen. De heer v. d. Horst vroeg zich af, hoe de bevolking van dit kleine land dat alles kon presteren, zo omringd door vele vijanden. Een gids gaf hem als antwoord op die vraag: „Zij. die geloven, kunnen bouwen". Ook aan de verdediging van het land worden hoge eisen gesteld. Iedere jon geman moet drie jaar in militaire dienst, terwijl ieder meisje van 18 jaar (wan neer nog niet gehuwd), twee jaar in dienst moet. De mensen voelen er zich echter thuis en zijn gelukkig. Spreker vertelde uitvoerig over de bij zonderheden der diverse plaatsen, die hij bezocht Hij besloot zijn interessan te causerie met het laten horen van wat Joodse muziek. De leiding van deze avond was in handen van de presidente, mevrouw W. M. v. d. Griend Trouw. VLAARDINGEN De afdeling Vlaar dingen van de Nederlandse Vereniging tot Dierenbescherming houdt vrijdag- I avond haar jaarlijkse feestavond in de J Stadsgehoorzaal, aanvang acht uur. VLAARDINGEN. Op zaterdag 20 februari a.s. om half drie 's middags zal Jo Mulders nieuwste kinder-operet te in drie bedrijven „De Toverspiegel"' door „Ons Clubje" in de Stadsgehoor zaal over het voetlicht worden gebracht. De middag zal weer worden georga niseerd door de plaatselijke afdeling van de Volksbond tegen Drankmisbruik. NED. HERV. KERK Beroepen te Ede (vijfde predikants plaats): E .F. Vergunst te Rijssen; t« Zoetermeer J. Vermaas te Veenendaal; te Scherpenisse: P. Alblas te Utrecht. Benoemd tot directeur van de Marlba- stichting te Alphen a. d. Rijn ds. J. Veen, laatstelijk scheepvaartpredikant te Singa pore. GEREFORMEERDE KERKEN De classis Sneck heeft pracpnratoir ge ëxamineerd en beroepbaar verklaard L. van Loo, Noorderhorne, Sneek. CHR. GEREF. KERKEN Beroepen te Urk: E. Venetna te Zwijn- drecht. GEREFORMEERDE GEMEENTEN Tweetal te Dordrecht: C. Hegeman te Genemuiden en T. Elshout te Utrecht. De eerste is beroepen: te Krabbendijke: C. Hegeman te Genemuiden en \V. C. La- main to Grand Rapids. De laatste is be roepen: te Veen: M, Blok te Rijssen en C. Molenaar te Leiden. Beroepen te Benthuizen: M. Blok te Rijssen. O Zuiver wo 11 e n wevenit tricot pantalons voor Uw kleine rakker ert Uw krullekop. Weergaloos la- ge prijs kan men zijn persoonlijkheid ontwikke len. Hij bracht dewaardering van het gemeentebestuur voor het werk van de handelsavondschool in Vlaardingen over aan bestuur, directeur en leraren en deed mededeling van ht raadsbesluit van 5 februari 1860 (in een besloten vergadering), waarbij aan „Kennis is Macht" de penning van de gemeente Vlaardingen is toegekend. Vervolgens ging burgemeester Heusdens over tot de uitreiking ervan met de bijbehoren de oorkonde. VLAARDINGEN, We brengen nog gaarne even in herinnering,dat dege nen die deel willen nemen aan de nieu we zesweekse verkeerscursus die iedere woensdagavond wordt gehouden, nog gelegenheid tot inschrijving hebben op maandag 15 februari in het verkeers- lokaal aan het bureau van politie, aan vang 29 uur. Bij grotere deelname zal weer een tweede cursusavond worden ingelast. MEDISCHE DIENST VLAARDINGEN VLAARDINGEN. Van zaterdagmid dag 1 uur tot maandagmorgen 8 uur zul len in bijzondere gevallen dienst doen: Dr. D. J. Wieringa, Floris de Vijfdelaan 4 tel. 6069 en Dr. L. v.d Molen Schie- damseweg 108 tel. 3586. Geopend: Wes terapotheek Voorstraat 53 tel 2683. MAASLAND. Op 16 februari houdt de Herv. meisjesvereniging haar jaar feest om half acht precies in het Tref punt. MAASLAND. De afdeling Maas sluis, Maasland en Hoek van Holland van het Ned. Roode Kruis houdt een bij eenkomst op 2 maart in het Trefpunt te Maasland. De netto opbrengst van de ze avond is ten volle bestemd voor de boottochten voor chronische patiënten. Op deze avond zal de toneelvereniging „Kunst en Genoegen" uit de Lier met het stuk „Op drift" optreden. Ook heeft men zich van de medewerking verze kerd van de Muzanda's die het muzika le gedeelte voor hun rekening zullen ne men. MAASLAND. Aan de aannemer J. H. v. d. Ham is opgedragen de bouw van een vlaggenfabriek aan de Van Beethovensingel te Vlaardingen. Macht" opgericht met alt ztatotair eJocij. r» „het stichten ener inrichting voor haö-è UttSlS delsonderwijs, in die zin, éni Mts orr/i- den voorzien in de Sn Vlaardingen! Burgemeester Heusdens stipuleerde reeds lang gevoelde dringende behoef-1 o.*.. dat ook vandaag nog kennis de ta om allen ook de mimi t feaswt tot succes it, zelfs in onze gespe- draagkrachtigen, de geiegeflteld ie hie- egaliseerde maatschappij. Met kennis De penning van de gemeente voor ,Jiennis is macht". Links burgemeester mr. Heusdens, rechts voorzitter M. Bloe mendaal. den zich te bekwamen in die vakken van handelswetenschap, als door de ge kozen of nog te kiezen werkkring zou worden vereist." Burgemeester Heusdens, die met de wethouders H. K. v. Minnen en G. Walstra en gemeente-secretaris C. v.d. Linden, het gemeentebestuur vertegen woordigde, schilderde in het kort de ge schiedenis van „Kennis is Macht". Aan vankelijk v/as de opzet zeer bescheiden. Allengs is „Kennis is Macht" uitge groeid tot een begrip in Vlaardingen. Mede dank zij het onderwijs bij ten nist is Macht" zlin vele stadgenoten op- D> MAASLAND. De afdeling Maasland van de Ned. Bond van Plattelandsvrou wen afd. Maasland houdt op 14 februari weer haar maandelijkse bijeenkomst om half acht in het Trefpunt. De agenda vermeldt o.m. een boekbe- Voorzitter M. Bloemendaal begon zijn I spreking door mevr. Groot Enzerink-v. dankwoord met een uitlating van dr. j d. Tas. Kuyper: „Ik sta paf". Vanzelfspre- kend wa* hij dankbaar en trots met de toegekende onderscheiding. De heer Bloemendaal stipuleerde in zijn dank woord o.a. ook nog, dat er in de vijf tig jaar weinig bestuursmutaties zijn gewest en men eerst onlangs de derde directeur beeft aangeBteld. De continuï teit in de leiding beschouwde hij als een van de oorzaken van de groei en bloei van „Kennis is Macht". De heer Bloemendaal greep de gelegenheid ook aan de waardering van het bestuur voor directie en leraren naar voren te bren gen. waarin hij tevens betrok concierge D. Schaper. Veie stadgenoten, waaronder tal van oud-leerlingen, hebben vervolgens de recipiërende bestuursleden nog de hand gedrukt. Het huidige bestuur bestaat uit de he ren: M. Bloemendaal, voorzitter, P. Post, tweede voorzitter, A. M. Poot, se cretaris. B. van Hcere, penningmees ter, P. Nipius, tweede penningmeester, G. F. Buis. bestuurslid. Sinds 1959 is de heer C. v. Toor directeur. Hem gin gen voor van 1910—1932 P. J. v. d. Schaar en van 1932—1959 L. T. v. Bree. Het aantal docenten bedraagt thans 17, het aantal leerlingen 200. Aanvankelijk genoot „Kennis is Macht" subsidie van rijk, provincie en gemeente; tegenwoor dig uitsluitend van het rijk. MAASLAND. De Chr. muziekvere niging „Wijdt Gode Uw Kunst" geeft op donderdag 18 februari om half acht haar jaarlijkse uitvoering in de Geref. Kerk. MAASLAND. Op zaterdag 13 febru ari geeft de Chr. zangvereniging „Te Deum Laudamus" om 7.30 uur haar jaarlijkse uitvoering in het Trefpunt. Medewerking verlenen het Chr. man doline orkest „Concordia" en de accor deonvereniging „Con Brio", beiden uit Zuidland. Het geheel staat onder leiding van de dirigenten Otto de "Vaal en C. Noordzij. MAASLAND. De burgemeester van Maasland is verhinderd op woensdag 17 februari zijn gebruikelijk spreekuur te houden. PANTAlONS voor jongens «n meijjes, In fraai» effen tinten. Ook streep- cn ruftdessins. Normole prijs 13.75 ÉÉN DAG tot 4 jaar 5-8 jaar 5.90 Konc HoogJtraat 11 M«nt hk siivscl K*ten<lf. Ugcdijk hk* Dorpsweg Wert-KnjUkade 35 LEIDEN: HsMlemtnemrait j Veertig jaar nadat ds. G. J. J. Ren. sink, hervormd predikant te Idaard (Fr.), zjjn kandidaatsexamen in de theologie aflegde aan de Rijksuniversi teit te Leiden (in 1920), is hij dezer da gen aan de gemeente-universiteit van Amsterdam met lof geslaagd voor het doctoraal examen. De thans bijna 62- jarige predikant hoopt binnen twee jaar te promoveren tot doctor in de theologie op een godsdienst-wijsgerig onderwerp. Twee jaar geleden nam ds. Rensink, aie tot toen verscheidene grotere ge meenten als predikant had gediend een beroep naar Idaard aan, ten einde zich naast zjjn ambtswerk aan de theologi sche studie te kunnen wijden. Amsterdam, Op een proefschrift getiteld Arthrodese volgens Adams-Brlttain bij de en kelfractuur" is aan de gemeente universiteit van Amsterdam gepromoveerd tot doctor in de geneeskunde de heer H. J. B. Gastkem- per uit Amsterdam Promotor was prof. dr. I. Boerema. Eén der -an het proefschrift toegevoegde stellingen luidt: „Het verdient ernstig ie overweging om bromfietsen, wier maximum snelheid ligt boven de 25 km per uur. vol ledig te beschouwen als motorrijwielen in de zin der wet". Een bril vsn YOORSTkAAT west 380 DORDRECHT' MAASLAND. Voor zaterdagmiddag staan de volgende wedstrijden op het programma. Het eerste elftal speelt uit tegen de doofstommenclub Oldi te Laag Zestienhoven. Dit wordt ongetwijfeld een moeilijke wedstrijd, waarbij MVV de meeste winstkansen heeft. MW 2 speelt thuis tegen koploper Zwart Wit 5. MW 3 gaat naar Schiedam voor een wedstrijd tegen PPSC 4. Alle wedstrijden beginnen om 3.15 uur. MAASLAND. Op dinsdag 16 febr. a.s. zullen de kinderen, geboren in de jaren 1945 t.e.m. 1949 en in 1958 voor de derde maal worden ingeënt tegen de kinderverlamming. Mocht uw kind een school in de gemeente Maasland bezoe ken. dan zal deze inenting wederom m klasseverband geschieden. Mocht u bezwaren hebben tegen deze inenting, om welke redenen dan ook» dan verzoeken wij u tijdig overleg hier- omtrent te plegen met uw huisarts. Wan neer uw kind niet op het op de oproep vermelde tijdstip aanwezig kan zijn, dan kan het wel die dag op een ander uur verschijnen, doch u gelieve er rekening mee te houden dat de arts H. J. v. d. Berg zitting heeft des morgens van 9—12 uur en de arts J. W. D. C. Mardk des n.m van 15 uur Deze zittingen wor den gehouden in het gymnastieklokaal der R.K. school aan de Kerklaan.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 2