i Wonderlijke houding Na falen van georganiseerd overleg Minister hakt de knoop door: ambtenaren 6.2 Gaf standpunt van confessionele bonden doorslag? 1 Marine-experts uit VS. naar ARGENTINIË Hof van Appèl wijst alle RUSLAND Ïcrijgt invloed in Cuba 1 1 Zal Chroestsjew basis pachten op Ambon? Indonesië neemt Ned. eiffendoin in beslag verzoeken van Chessman af Marokkaanse ambassadeur uit Parijs teruggeroepen Rode hulp voor Castro Extremisten in Algiers roeren zich weer Akkoord over 6% bij busbedrijf m s li H m Spears krijgt 5 jaar voor autodiefstal Één onderzeeër ontsnapt? voor mr. Laatste kans: gratie door gouverneur Moskou koopt voor miljoenen aan suiker Leraarsgezin dupe van kwalijke grap „Ongeregeldheden" op Helders Lyceum Boeren in protest naar Den Haag? Prinsessen terug van wintersport li r DUIKBOOT JACHT NOG IN VOLLE GANG e uit DINSDAG 16 FEBRUARI 1960 Directeur: H Dhi KUiG NEGENTIENDE JAARGANG No. 4527 Hoofdredacteur: L>r J A H J S HHUINH SLO't (Van onze pr.rlementaire redacteur) E"EN verbetering van de ambte- narensalarisscn met in totaal 6,2 procent. Hierop komt de be slissing neer, die minister Toxo- peus vanmorgen genomen heeft, nadat in het georganiseerd over leg geen overeenstemming bereikt was. De beslissing stemt overeen met het laatste regeringsvoorstel, waaraan toegevoegd is een verbe tering, die in het laatste overleg is overeengekomen. Voor de laagst bezoldigden zal de minimum-ver hoging 18,25 bedragen. Met het regeringsvoorstel waren gepaard gaande kosten (0,2 pet) ko-'de confessionele ambtenaren-cen trales (totaal 160.000 leden) ak koord gegaan. De regering heeft aan het standpunt van deze orga nisaties dus grote waarde gehecht. Daarbij heeft men waarschijnlijk rekening gehouden met de om standigheid dat de drie centrales, die tégen het regeringsvoorstel waren, verschillende motieven hadden. „Ondenkbaar" J De Argentijnse vloot zet haar operaties tegen de onbekende duiboten in de Golfo Nuevo voort, aldus is officieel bekendge maakt. De minister voor de Marine, schout-bij-nacht Clement, zei van daag op een persconferentie dat de operaties voortgaan, „vol gens plan, en met dezelfde Inten siteit als de eerste dagen". ET officiële Russische persbureau Tass heeft bekendge maakt, dat de Sowjet-Unie is overeengekomen dit jaar 435.600 ton suiker van Cuba te kopen en in de komende vier jaar elk jaar een miljoen ton te zullen afnemen. De Russen zullen aan Cuba voorts een krediet van honderd miljoen dollar verstrekken tegen een rente van 2,5 percent. Het krediet, dat in twaalf jaar moet worden terugbetaald, is bestemd voor de aankoop van machinerieën en uitrusting. Voorts za de Sowjet-Unie, indien nodig, Cuba technische bijstand verlenen bij de bouw van fabrieken. Deze overeenkomsten staan in een gezamenlijk Russisch-Cubaans communiqué, dat is uitgegeven na het bezoek van de Russische vice- premier /Mikojan aan Cuba. Zij worden als een belangrijk politiek- economisch. succes voor Rusland beschouwd. Het is namelijk de eer ste maal dat de Russen in het Amerikaanse gebied een pied-a-terre krijgen. Hulp Ontkend BINNENVERf NGBED SCHUIMRUBBERBED Prijsstijgingen jg® #1 -Mil Boneraam: '«-Gravenbage Witte ae witnstraai tts reia. 110700 te 11 Post bi» 1113 l'oet&ro No 424319. ECiaentendienst abonnementen 18.30—1930 uur Zaterdag* 17—18 our Telefoon 118700. Huygensple» 1 Telefoon 183467 «3 Ulnon) Posttme 1091 Postgiro No 424867. Klachtendlenst 18.3019.30 Telefoon 362369. Dordrecnt: Snulwee 132 Telet 4570. Schiedam t Thomas 3 Kempisstrsat 6 a Teler. 65451. Abonnementsprijs 61 een* oer weefc. f 365 oer maand, t tJO oer Srwartaol Losse nummers 15 eer.t. Verschijnt dagelUka. A (Geldig tot woensdagavond) ENKELE SNEEUWBUIEN Wisselend bewolkt met enkele hagel- of sneeuwbuien. Vannacht In het binnenland lichte vorst, morgen overdag overal' temperaturen enkele graden boven het vriespunt. Aanvankelijk langs de kust nog krachtige, overigens ma tige wind'tussen zuidwest en noordwest. Morgen: Zon op: 7.54 Maan op: 23.45 onder: 17.55 onder: 9.51 A M ET had er verleden week aan vankelijk veel van weg, dat een akkoord over de ambtenarensalaris sen in zicht kwam. Het aanbod van de regering leek niet onredelijk. Er werd 5 pet in uit zicht gesteld benevens 1,2 pet, be stemd voor de verbeterin„ der overi ge arbeidsvoorwaarden, waaronder 0,4 pet voor verwerking van de huur- bijslag 1957. De ingangsdatum zal op 1 januari 1960 worden gesteld, tenzij naderhand blijkt dat de gemiddelde ingangsda tum van de loonsverhogingen in het bedrijfsleven vroeger komt te liggen. Die vroegere datum zal dan ook voor de salarisverhoging der ambtenaren bepalend worden. Dat men na dit aanbod der rege ring in de kring der organisaties na der beraad wilde, was te begrijpen. Er was immers een geheel nieuwe si tuatie ontstaan. Nader overleg in eigen kring werd noodzakelijk ge acht. Zulke situaties doen zich meer voor tijdens onderhandelingen. Van niemand kan een overhaaste beslis sing worden verlangd. Vandaar dat het nader overleg Vrij dagavond plaatsvond. Tijdens dat overleg is het minimum van f 17.10 per maand voor de laagstbezoldigden op verlangen van de organisatiever tegenwoordigers nog opgetrokken tot f 18,25 per maand. De hiermee In Den Haag werd het reeds niet waarschijnlijk geacht dat de minister alsnog zou trachten met de ambtc- narenorganisaties tot overeenstem ming te komen. De centrale commissie voor geor ganiseerd overleg 19 een adviesorgaan van de regering. Het werd dus niet noodzakelijk geacht, dat er tnssen de minister en de organisaties over eenstemming zou worden bereikt over eventuele -loonvoorstellen. De verhoging van de ambtenaren salarissen zal gelden voor het perso neel in 's rijks dienst, het gemeente- personeel, het personeel van de waterschappen en nog enige andere groepen, in totaal ongeveer 800.000 personen. De salarisverbetering zal ingaan op 1 januari 1960, tenzij zou blijken dat de gemiddelde ingangsdatum van de loonsverhoging in het bedrijfsleven vóór die datum ligt. In dat geval zal die vroegere datum ook als datum van ingang voor de verbetering der ambte naren salarissen. De salarissen van de volwassen amb tenaren zullen met 5% verhoogd wor den; het overige deel der rechtspositie zal verbeterd worden tot een bedrag, overeenkomende met ten hoogste 1,2 tl, van de salarislast. Het genoemde ihini- mum van f 18.25 zal in acht genomen worden bij de verhoging van 5%. D*> maatregelen zullen voor twee jaar gelden, afgezien van bijzondere om standigheden (o.a. de komende'huur- compensatie). De minister heeft bij zijn beslissing overwogen dat „de verantwoordelijk heid der regering voor haar ambtena ren meebrengt, dat ook wanneer er geen overeenstemming is in de centra le commissie, doorvoering behoort te worden gegeven aan die maatregelen, welke naar de mening van de regering verantwoord en gewenst zijn in het be lang van de ambtenaren". men in mindering van de marge van 1,2 pet. Twee centrales, de r.k. cn de prot, christelijke, konden unaniem met de ze voorstellen akkoord gaan. De drie andere niet. Die afwijzing vond plaats om uiteenlopende redenen. HET meest verbazingwekkend is de afwijzing van de socialis tische ambtenarencentrale. Deze cen trale, die bij het N.V.Vj is aangeslo ten, prefereert de geleide loonpoli tiek. In het raam **an deze politiek werd destijds door het N.V.V. met een algemene loonronde van pet re kening gehouden. Toen later bleek dat er als gevolg van de vrijere loonvorming meer in zat", is de socialistische ambtenaren- centrale op .5 pet gaan zitten. Nu de regering zelfs boven dit per centage uitkomt voor de laagst be- zildlgden loopt het op tot 7 4 8 pet. doet het toch wel heel zonderling san, dat het ACOP een bot afwijzen de houding blijft aannemen. Het voor naamste motief hiervoor blijkt te zijn, dat de regering nog geen enkele toe zegging heeft gedaan met betrekking tot de positie van de gepensioneerden Dit motief houdt geen steek, nu er de toezegging is, dat de regering voor 1 april a.s. over deze groep in nader overleg een beslissing wil nemen, - P\ E socialistische afwijzing brengt nu ook nog het risico van nieuwe vertraging mee. Het werkelijke be lang van de ambtenaren is daarmee niet gediend. De prot. chr. en de r.k. centrale hebben naar ons gevoelen dat belang van de ambtenaren beter in het oog ge houden. Zij wensen niet dat het rijks personeel de dupe wordt van de vreemde capriolen der socialistische centrale. Vermoedelijk hebben d<~ prot. chr. en de r.k. centrale samen de meer derheid van bet aantal georganiseer de ambtenaren, zeker, als men de Cen trale van Hogere Ambtenaren, die de positie van het hoge* personeel buiten het georganiseerd overleg wil houden en welker standpunt in deze zaak van geen betekenis is, meerekent. Blijft de vraag ut de confessionele ambtenarencentralés wat al te ge makkelijk over de positie der gepen sioneerden zijn heengelopen. Dat is stellig niet het geval, nu het overleg hierover voor 1 april a.s. tot een beslissing zal komen en er geen enkele aanleiding is de toezegging van de minister te wantrouwen. In elk geval had hel geen zin het in actieve dienst zijnde personeel op het resultaat van dit overleg te doen wachten. Mohamed Rasjid, de voormalige am bassadeur van Indonesië te Rome, thans woordvoerder van de Indonesi sche opstandelingen in Europa, heeft verklaard, dat Chroestsjew bij zijn aan staand bezoek aan Indonesië, voor Rus land zee- en luchtbasissen zal pach ten. Hij zei, dat volgens zeer betrouw bare kringen in Indonesië, de Russi sche premier deze basissen zoals ge meld zou willen vestigen op Am bon, op een afstand ongeveer van 1100 km ten noorden van Australië. Rasjid legde deze verklaring af m een Frans dorpje, juist over de grens tussen Zwitserland en Frankrijk, daar in Zwitserland, waar hij doorgaans ver blijft, een verbod bestaat van politieke activiteit tegen buitenlandse regerin gen. Woordvoerders van de Indonesische regering en het leger hebben vandaag de verklaring van Rasjid ten stelligste ontkend. De woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de uitlating „een categorische leugen"; de woordvoerder van het leger, kolonel Soenarjo, zei: „Het is een van die ge wone fanatische propagandastunts van de rebellen. De Indonesische regering heeft maandag bepaald dat de eigendommen In Indonesië van Nederlanders, die zich buiten Indonesië bevinden, onder beheer van de Indonesische overheid komen. Daarna zullen ze worden ver kocht aan Indonesiërs. De nieuwe maatregel heeft betrek king op onroerende eigendommen van Nederlanders als huizen, kleine onder nemingen en andere eigendommen. Ben speciaal comité onder voorzit terschap van dr. Sadjarwo, de minis ter van Landbouw,,zal de toewijzing van de Nederlandse ondernemingen en eigendommen aan Indonesiërs, die daarvoor aanvragen indienen, regelen. we -cn.e neett vandaag zijn in trede gedaan in de grote veï- linghal in Bovenkarspel, waar de Westfriese Fiora geopend is. De bloemenweelde, waarvan de foto een indruk geeft, zal er de gehele week te zien zijn. Robert Vernon Spears, de zwaar verzekerde natuurgeneeskundige uit Texas die twee maanden, nadat ge meld was dat hij bij een vliegramp omgekomen was levend aangetroffen werd is tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens autodiefstal. De .65-jarige Spears werd 20 januari in Phoenix gearresteerd en verschei dene dagen verhoord in verband met hét verongelukken van een toestel van de National Airlines boven de Golf van Mexico op 16 november. De mo gelijkheid wordt niet uitgesloten ge acht dat hij het vliegtuig heeft laten verongelukken door een tijdbom in het toestel te plaatsen. Deze bekendmaking kwam, nadat gisteren berichten waren binnengeko men volgens welke men de laatste 36 uur geen sonarcontact meer had gehad met de duikboten In de baai. Men nam toen aan, dat de schepen kans hadden gezien te ontsnappen. Na de verklaring van schout-bij-nacht Clement wordt aangenomen dat de Ar gentijnse marine over gegevens be schikt volgens welke zich tenminste nog één van de twee onbekende duik boten in de baai bevindt. Men acht het niet uitgesloten, dat een van de twee onderzeeërs heeft weten te ontsnappen als gevolg van afleidingsmanoeuvres van de ander. „Die Johannestnirgse Immigratie- komitee", een Zuidafrikaansè instel- ling, die zich hoofdzakelijk bezig houdt met de vestiging van Nederlanders in Zuid-Afrika, heeft minister Luns een brief geschreven, in verband met diens verklaringen over de politiek van apartheid. In deze brief zegt het comité, dat Zuid-Afrika duizenden Nederlanders een beter „tehuis" biedtdan Nederland zelf. Het comité merkt verder op, dat het niet kan begrijpen hóe minister Luns zo vaak verklaringen heeft kun nen afleggen over een onderwerp, dal •hij „kennelijk" niet ernstig heeft bestu deerd. - HET Amerikaanse Hof van Appèl te San Francisco heeft het verzoek .au Caryl Chessman om uitstel van executie en al zijn andere verzoeken afgewezen. Zoals bekend is de execu tie van de 38-jarige Chessman, die Marokko heeft zijn ambassadeur uit Parijs teruggeroepen uit protest tegen de atoomproef die de Fransen hebben gehouden in de Sahara. Marokko heeft bovendien het Frans- Marokkaanse diplomatieke akkoord opgezegd, dat op 28 mei 1956 werd gesloten. In Parijs weet men nog niet wat precies de betekenis is van het te rugroepen van de Marokkaanse am bassadeur. H(j kan voor overleg ont boden zijn, maar het kan ook een af breken van de betrekkingen bete kenen. ParUse waarnemers geloven echter niet, dat dit laatste het geval Het opgezegde diplomatieke verdrag van 28 mei 1956 houdt onder meer het volgende in: 1. Wederzijdse hulp; 2. Overieg in geval van gevaar; 3. Gezamenlijk op treden naar buiten; 4. Frankrijk steunt Marokko bij internationale instanties en 5. Frankrijk behartigt de belangen van Marokko in tien met name ge noemde landen. Volgens welingelichte kringen te Parijs is Frankrijk van plan om bin nen twee maanden „een tactisch atoomwapen" tot ontploffing te bren gen. ruim elf jaar geleden tér dood veroor deeld werd, vastgesteld op vrijdag aan staande in de San Quentin-gevangenis in Califomië. Chessman is al zevenmaal uitstel van executie verleend één maal slechts enkele uren vóór de te rechtstelling. Een van de verdedigers van Chess man heeft meegedeeld het Amerikaan se Hooggerechtshof te zullen verzoe ken de executie van vrijdag uit te stel len en de afwijzende uitspraak van het Hof van Appèl van vandaag teniet te doen. Het zal de vijftiende maal zijn dat het hoogste Amerikaanse rechts college verzocht wordt de zaak-Chess- man een nieuwe Deftandeling te doen ondergaan. Als het Hooggerechtshof weigert uit stel van executie te verlenen, blijft er voor Chessman nog één mogelijkheid: gratie vragen aan de gouverneur van de staat Califomië, Edmund G. Brown. Deze heeft al eerder een verzoek om gratie van Chessman verworpen. Bo vendien heeft de ter dood veroordeel-, de de vorige week verklaard geen nieuw gratieverzoek aan Brown te zullen doen. Donald Cash, die op dezelfde dag ais Chessman ki de gaskamer van de San Quentin-gevangenis geëxecuteerd zou worden, heeft vandaag uitstel gekregen ten behoeve van een nieuw psychia trisch onderzoek. Cash kreeg zijn der de uitstel van executie. Union Pacific BB. Netto-winst 1959 $84.841.339 (77.782.444) of $'2.71 (3.23) por aand. periode 1961 tot en met 1964 zullen volgens de inlichtingen van deze krin gen voor 20 pet. worden betaald in Amerikaanse dollars en voor de rest in zware machinerieën en grondstoffen. Het Amerikaanse ministerie van De fensie heeft een groep marinedeskun digen naar Buenos Aires gezonden om de Argentijnse marine behulpzaam te zijn bij „de installatie, het onderhoud en het gebruik van de duikbootbestrij dingsmiddelen" die vorige week wer den geleverd. Dè groep, die bestaat uit vier offi cieren en negen deskundigen in mili taire dienst, gaat op verzoek van de Argentijnse regering naar Buenos Aires. Eventueel zullen de Amerikanen aan boord van Argentijnse oorlogs schepen gaan, wanneer de Argentijnse autoriteiten dit wensen. Een woord voerder van het Amerikaanse ministe rie van Defensie legde er echter de nadruk op dat de dertien mannen een adviserende taak hebben en „naar ver wacht wordt" niet actiefzullen deel nemen aan de operaties. De Argentijnse minister van Marine heeft... ontkend dat .in de Golfo Nuevo het lijk van een onbekende kikvórsman is aangespoeld, zoals maandag dóór de Argentijnse pers werd gemeld. Het Argentijnse ministerie van Bui tenlandse zaken heeft 25 landen ge vraagd of zij duikboten hebben die óp het ogenblik in het gebied, van de Golfo Nuevo zouden kunnen opereren. Zoals gemeld heeft de Russische militaire attaché in Buenos Aires verklaard dat zich geen Russische duikboten bij de Argentijnse kust bevinden. In Argen< tinië neemt men echter aan dat de duikboten die in de Golfo Nuevo zijn gesignaleerd wel degelijk van Russische nationaliteit zijn. Drie weken na de muiterij van Al giers zijn de Franse extremisten al weer in beweging gekomen. In Algiers, en andere steden in Al gerije waar veel Europeanen .wónen, doen pamfletten de ronde waarin wordt aangekondigd, dat de barricades zullen herrijzen. „De patriotten la Gaillarde, de Se- rignyen anderen zijn als misdadigers in de gevangenis gezet. De dictator de' Gaulle verleent amnestie aan de moordenaars van vrouwen en kinde ren. Maar bij laat in Frans-AIgerije geen vaderlandsliefde toe". „Volk van Algiers, bilt het bit in stilte en bal uw vuisten". „Als de dag daar is, zullen de bar- ricaden weer omhoog gaan, met de hulp van het leger", aldus dc tekst van het pamflet. ririri- (Advertentie) KA2£T-f ABR^EK EN ZEVENBERG EN De Russisch-Cubaanse overeenkomst is volgens buitenlandse politieke waar nemers niet alleen een gevolg van de inspanningen van Mikojan, die als een eersterangs handelaar bekend staat, maar ook van de anti-Amerikaanse ten dens die de laatste tijd op Cuba merk baar 'is. Er zijn de laatste maanden herhaal delijk berichten geweest volgens welke de Cubaanse premier Fidel Castro naar Moskou lonkt. De premier zelf heeft echter ten stelligste ontkend commu nistische sympathieën te hebben. Het bericht van de Russisch-Cubaan- se overeenkomst had maandag op de Londense suikermarkt een scherpe prijsstijging tengevolge. Volgens sommige kringen te Londen zal de Sowjet-Unie voor de dit jaar te leveren suiker betalen met kapitaal goederen. De vier miljoen ton voor de Vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers bij het autobusbedrijf hebben overeenstemming bereikt over een loonsverhoging van ongeveer zes procent. Deze verhoging komt boven de ploegentoeslag en de overige ver beteringen, waarin eerder overeen stemming bereikt was. De nieuwe c.a.o,, waarin rleze pun ten verwerkt zijn, moet nog door de léden van de werkgevers- en werkne mersorganisaties goedgekeurd worden, evenals door het college van rijksbe middelaars. (Van een onzer verslaggevers) Achtereenvolgens belden gisteren aan de'woning van een ieraar van een LTS;; aan de Du Perronstraat in Amsterdam? een stoelenverhuurdér, een „huwelij ken-fotograaf", verhuizers en bcgra-. fenisondernemers. „We zijn telefonisch besteld" zeiden ze tegen de verbaas- de leraar en zijn echtgenote. De hele dag bleef het lopen, tot op zijn minst vijftien instanties hun. diensten had den aangeboden. De kwalijke grap culmineerde in? een aantal advertenties In hoofdste- delijke kranten, waarin werd vermeld, dat men 'contact met de Teraar moest zoeken om een fikse bijverdienste te' kunnen krijgen. De bel stond gister avond. dan ook niet stil. Zelfs b(j de politie kwamen de men- - sen vragen .waar men-de Du Perron- straat kon vinden. Ook van buiten Am sterdam toonde men belangstelling. Sporen: van de grappenmaker(s) ont- breken tot dusverre. (Van onzecorrespndent) Het vertrek van een leraar en he- kaalgeknipte hoofd van een jongeman herinneren op het gemeentelijk lyceum te Den Helder nog aan enkele „ongere geldheden", die zich daar dezer dagen hebben voorgedaan. Leerlingen van een der hoogste klas sen hadden tijdens de les, met mede weten van de docent S. alcoholische;?' dranken gebruikt. Deze (tijdelijke) Ie-- raar, die zeer bekwaam was maar geen groot succes als docent, had op aan dringen van de rector, dr. J. M. H. Fernhout, reeds zijn ontslag aangebo den. Hü heeft inmiddels de school ver laten. Voorts had een knaap, in de roes van'.; een weddenschap,, zijn haardos vuur rood laten verven. Toen de rector hem de toegang tot de school ontzegde zo lang zjjn haren zo opvallend gekleurd waren, koos hij eieren,, voor zijn geld en liet zich millimeteren. -V Het vertrek van de twee laatste gezinnen uit Tuindorp-Oostzaan van de „Zuiderkruis" is gisteravond op ietwat dramatische wijze verlopen. In het tuindorp woonden zij in nood woningen, die afgebroken moesten worden. Nu waren de families be vreesd dat als zij van boord naar een contractpension gingen, hun recht op een woning verloren zóu gaan. De reeds door het huisvestingsbureau aangeboden huizen bevielen niet en waren geweigerd. Toen twee ambtenaren van Sociale Zaken alles in het werk hadden ge steld om de families te bewegen van boord te gaan en deze bleven weige ren, verscheen de rijkspolitie te wa ter. De politiemannen hielpen zelfs Op de foto: de familie» óp de trap van de „Zuiderkruis", met het pakken en het eerste gezin vertrok per taxi naar een contract- pension. De man van het' tweede ge zin was obstinaat en veroorzaakte moeilijkheden.' Hij sloeg een ambte naar van Sociale Zaken en trapte tegen het portier van de wachtende taxi. De portierruit sneuvelde, het slot ging kapot en een lampje werd vernield. Ten slotte wandelde het gezin weg en later kreeg de ambté naar van Sociale Zaken via een poiitiéposthuis een telefoontje, waar in om het adres van het contract- pension voor hét gezin werd ge vraagd. 'V In tal van vergaderingen van agra riërs ten plattelande heeft men zich nitgesproken voor een massale deMim- stratie in Den Haag uit protest tegen de hedendaagse ruilverkaveling en' dè monopolieheffing op enkele landbouw- produkten. Voor dit doel wil men een. duizend tal auto's charteren, waarin boeren uit' het gehele land zullen kunnen plaats;: nemen. Men zou volle melk; en eieren" willen meevoeren om die in Den Haag voor 28 cent per liter resp. negen cent per stuk aan de man te brengen. B(j het ministerie van Landbouw en Visserij zal een onderhoud worden aan gevraagd. .„Vriri Dit heeft de heer H. Koekoek, hoofd bestuurslid van de Landelijke Vereni-- ging voor Bedrüfsvrijheid in de Land bouw. medegedeeld op een vergadering van het nnti-ru tl verkavelingscomité Noordwest-Veluwe te Doornspijk.: UitS een schriftelijke stemming bleek, dat slechts vier procent van de aanwezige: boeren Voor ruilverkaveling is. De prinsessen Beatrix en Irene zijn hedenmorgen per trein in Nederland teruggekeerd. Zij hebben enige tijd in Oostenrijk vertoefd voor een winter- sport vakantie. - De Portugese mevrouw Pinheiro, de echtgenote van een metselaar, heeft het leven geschonken aan een vierling. De moeder en de vierling (twee meisjesen twee jongens) maken het goed, aldus de dokters. Het echtpaar .had reeds twee kinderen? m-i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1