De Lauwerszee EMISSIE BIJ HOOGOVENS Jongste Oranje 13 jaar Artsen staan gereed voor koninklijke baby Miljard meer voor Britse verdediging T oelatin gsbeleid spijtoptanten NIET verruimd Drie ontslagen bij Haags politiekorps Meer dollars voor buitenland IKE WIL HULP UITBREIDEN Sowjet-macht Lauwerszee: nog geen beslissing neemt toe Per koelwagen a Leger moet ook oefenen bij ongunstig weer f 1 M m r r Geen noodtoestand in Indonesië meent minister Spanning rondom Buckingham Te koop: gevangenis op Duivelseiland m mm Joegoslaaf half bevroren in A'dams ziekenhuis CNV-voorzitter pleit voor T samenwerking Om te leren wat er tegen te doen Generaal Calmeyer antwoordt Kamerlid lil WOENSDAG 17 FEBRUARI I960 NEGENTIENDE JAARGANG No. 4528 V Hoofdredacteur: DB RUIG Directeur: Dividend verhoogd Betere kazernes Raketten A-duikbool (Van onze parlementsredactie)' Het toelatingsbeleid voor de Indonesische spijtoptanten wordt niet verruimd. De bewindsman van Justitie, mr. A. C. W. Beer- man, die gistermiddag zijn begroting in de Eerste Kamer verdedig de deed geen enkele concessie aan de senatoren, die zich als een man voor de spijtoptanten hadden geweerd. Hij beloofde alleen, de kwestie in het kabinet ter sprake te brengen, zodra hij ervan over tuigd zou raken, dat er méér moet gebeuren dan nu geschiedt. De Senaat legde zich hierbij neer. Aan een motie had men geen behoefte. Betrokken bij omkoping? Objectief fïSMSppSII J J Ned. coaster overvoer Noors motorbootje Brand begon (gelukkig) onder melkenstijd Bij jubileum vakraad kappers Wm, têm itf i ia :!li Wï ?sa Witte «e Wlthstraat 25 Telef. 116700 (0 U Poetbua 1112 Postgiro No 124319. Kiacoteodienst «boaoementen Itsüo19 30 aar ZawerOag» 11—16 our Telefoon US700. ilnyeereplcm 1 Telefoon 183467 i3 Ojneni Poetbt* 1001 Postgiro No 424887. IGachtendlem 18.3019.30 Telefoon 362369. SotUwec 132 Ttlef. 4970. Thora» i Kempüstraxt 8 9 Telef. 05491. Abonnementeprt)» 61 cent per wee*, f 2.65 oer ewaU. f 1-09 per kwsrtaol. tasm nummers 15 cent. Verschijnt dstgelfl**- KottertSooa: •pglrsrenliege: pordrecht: Seliiedsm Twum- Lij: r|| 'V. (Geldig tot donderdagavond) PLAATSELIJK SNEEUWBUIEN. Veranderlijke bewolking met plaatselijk enige nagel- of sneeuwbuien. Zwakke tot matige, langs de kust af en toe krachtige wind uit westelijke richtingen, \annacht in het binnenland lichte en hier en daar matige vorst, morgenmiddag temperaturen even boven het vriespunt.. Morgen: Zon op: 7.52 onder: 17.57 Maan op: onder: 10.21 HKIMNS SMIT E Tweede Kamer heeft gisteren JJ bewilligd in het voorstel van de vaste commissie voor Verkeer en Wa terstaat om tegemoet te komen aan de wens der regering om de beslissing omtrent de al of niet indijking van de Lauwerszee met enkele maanden uit te stellen. Die beslissing is aan een groot deel van die leden der Kamer, die geest verwanten in het kabinet hebben, wel heel moeilijk gevallen. immers bij de hier bedoelde leden, met name te vinden in CH, AR en VVD, was men van mening dat de zaak uu reeds rijp was voor een beslissing. Verleden najaar was er al op aan gedrongen om een beslissing te nemen. Minister Korthals was toen echter nog een advies wachtende, nl. van de Raad van de Waterstaat en hij zei toen niet eerder te kunnen beslissen dan wan neer hij dat advies had. Hij beloofde te zullen bevorderen dat dit advies er zou zijn als de begroting van Water, staat aan de orde zou komen. Dat was nu het geval. Het advies was er. En het was positief voor de indijking. Nochtans vroeg de minister weer om uitstel van beslissing. Ditmaat om te zien of het plan tot indijking in het kader van een prioriteiten-regeling zou passen. •«V/U zijn van mening dat dit laatste W in dit geval geen probleem meer is. De indijking van de Lauwerszee is toegezegd. Er hebben in bet verleden reeds gelden voor op de begroting ge staan, Men is met voorbereidende werkzaamheden reeds begonnen. Het - plan tot indijking verdient en uit een oogpunt van veiligheid en uit een oog punt van boezemvergroting voor de afwatering van Groningen, Friesland en Drente de voorkeur boven de ver sterking en de verhoging van de be staande dijken. Maar wat voor ons geen probleem is, is blijkbaar voor de regering wel een probleem. Het zal de regering ech ter wel duidelijk zijn dat er in de Ka mer een zeer duidelijke meerderheid voor de indijking is. Maar daar de re gering nog om enkele maanden van beraad vroeg, was de meerderheid der Kamer van mening dat dit beraad haar gegund moest worden. Voor een deel van ge meerderheid was dat een zware en onaangename zaak. Wij staan hier immers voor het ieit dat blijkt uit het bovenstaande dat én om poli tieke redenen (de belofte is gedaan!) én om zakelijke redenen de Lauwerszee behoort te worden ingedijkt. HET staat nu wel vast dat voor het zomerreces een beslissing valt. Dat heeft de minister uitdrukkelijk toe gezegd. En wij zouden er bij de regering wel met klem op willen aandringen, en dat geldt in het bijzonder de ministers van Verkeer en Waterstaat en van Finan ciën, om met de politieke, zakelijke en psychologische kanten van deze zaak toch wel terdege rekening te houden Het verschil in kosten tussen de in dijking en de versterking der oude dijken is toch waarlijk niet van die aard om niet aan het eerste plan de voorkeur te geven. Vooral ook gezien het feit dat én in de betrokken gebieden én in de Kamer er voor de indijking een zeer duidelijke en besliste voorkeur bestaat. Bij de Koninklijke Ned. Hoogovens en Staalfabrieken N.V. zal in verband met grote investeringen en de inmia- dels aangekondigde emissie van de Dortmund-Uörder Hiittenanlon A.G. In de tweede helft van maart een emissie plaatsvinden van gewone aandelen Hoogovens in de verhouding van 40u nieuwe per 600 oude aandelen en wel tegen een koers van 150 pet. Het ge plaatste gewone aandelenkapitaal zal hierdoor worden verhoogd van 77.334.000,— tot 128.890.000,—. De nieuwe aandelen zullen ten volle delen iu de resultaten van het boekjaar 1960. Over 1959 wordt een dividend voor gesteld van 20 pet. (v. j. 18 pet.) .t der-1 de recente gelegenheid opname van van tiende verjaardag van H.KJiA jongste telg uit het Huls van prinses Marijkedie zif morgen j Oranje, hoopt te vieren, publiceren icij Foto: Max Koot Engeland zal in het komende begrotingsjaar (1960-1961) onge veer een miljard gulden meer uit geven voor zijn defensie. Het de fensiebudget is tot een record hoogte van ongeveer zeventien miljard gulden gestegen. Dit blijkt uit het jaarlijkse wit boek over de defensie. Het witboek meldt o.m.: Aan het einde van het lopende vijf jarenplan (in 1962) zal de sterkte van de Britse strijdkrachten zijn terugge bracht van de huidige 700.000 man tot circa 400.000 man. Opdat deze inkrim ping kan worden volbracht, zullen alle onderdelen met de grootste doelmatig heid moeten kunnen werken. Hiertoe, aldus het witboek, zal het nodig zijn bet personeel goed te be talen en voor goed onderdak te zor gen. Oude kazernes, zowel in als bul ten Engeland, znlien worden vervan gen. Ook de accommodattie aan boord van oorlogsschepen zal worden ver beterd. De ontwikkeling van de Britse bal listische raket de „Blue Streak" wordt voortgezet. Er wordt evenwel aan toe gevoegd, dat besloten zou kunnen wor den, niet meer uitsluitend te vertrou wen op raketten die aan een vaste plaats zijn gebonden. De mogelijkhe den om raketten vanaf mobiele lan ceerbasissen, zoals vliegtuigen of duikboten, naar ver verwijderde doel witten te zenden, wordt bestudeerd. Er worden regelingen met de Ver enigde Staten getroffen om Engeland een waarschuwingstelsel voor ballisti sche projectielen te verschaffen. Het komende jaar zal waarschijnlijk opdracht worden gegeven voor de bouw van een atoomduikboot die ge heel van Britse makelij zal zijn. pen, is volgens de minister van Justitie, dat zij niet die spijtoptanten kan uit kiezen, die werkelijk in nood verkeren. De Senaat verweet hij, 'dat men in de- Zie verder pag. 5, 4e kol.) (Van een onzer verslaggever») Drie leden van het Haags politie korps zijn, xnet ingang van 16 maart, ontslagen. Deze drie politiemannen, de hoofdagenten De V. en B. en de agent maken te hebben met een geval van omkoping, dat zich vorig jaar moet hebben voorgedaan aan de Van Alke- madelaan. Nadat de tuchteommissie van -de Haagse politie advies gegeven beeft,: meende de burgemeester de drie poli tiemannen te moeten ontslaan, in ver band met hun handelwijze bij bet ver loop van deze affaire. Zij zouden nl. verklaringen afgelegd hebben in strijd, met de waarheid. Over een strafrech terlijke vervolging is echter nog niets, beslist. Bij het ontslag is bepaald, dat de drie personen zo mogelijk te werk ge steld zullen worden in een andere tak.v van overheidsdienst. i Gisteravond is opnieuw sonar-con tact gemaakt met twee onbekende duikboten in de Golf® Nuevo, zo is door de Argentijnse marine bekendge maakt. Aangenomen wordt, dat zicb in de baai dus nog steeds twee onder zeeërs bevinden. Eerder was verklaard dat waarschijnlijk ten minste een van de twee schepen was ontsnapt. Minister Beerman, wiens redevoe ring zich over enkele uren uitstrekte, stelde, toen hij tot het vraagstuk der spijtoptanten svas genaderd, voorop, dat dit een zaak is van weloverwogen kabinetspolitiek. „Onderling hebben wij (de ministers) een goede geest van saamhorigheid", zo sprak hij, en daarom droeg hij de taak, de rege ringsbeslissing te dezer zake „In de branding" te verdedigen, „eon amore". Dat het hier inderdaad een kwestie van regeringspolitiek betreft, sprak de Senaat niet tegen. Maar waarom is de minister-president er dan niet?, zo vroegen verscheidene afgevaardigden later. Het door enkele senatoren aange voerde argument als zou de heer Lam ping, die ten tijde van de soevereini teitsoverdracht ons land in het oosten vertegenwoordigde, op de spijtoptan ten pressie hebben geoefend, om hen de Indonesische nationaliteit te laten kiezen, wees mr. Beerman met beslist heid van de hand. De heer Lamping had slechts verklaard, dat het niet laakbaar zou zijn, het Nederlandse staatsburgerschap op te geven. Overi gens heeft de regering er zelden last van, dat haar adviezen door de burgerij stipt worden opgevolgd. Deze laatste woorden werden door prof. mr. I. A. Diepenhorst (AR) in tweede termijn als een dooddoener gebrandmerkt. En de liberale Baron de Vos van Steenwijk liet de bewindsman weten, dat de toon van de redevoe ring, eertijds door de heer Lamping gehouden, 's ministers conclusie dui delijk weersprak. De moeilijkheid waarmee de regering in deze aangelegenheid heeft te kam- De drie artsen die in consult zullen worden geroepen zodra de geboorte van koningin Elizabeth's derde kind zich aankondigt, hebben voor van daag al hun afspraken afgezegd. Men neemt aan dat de baby zeer spoedig geboren zal worden. Bij Buckingham Palace staan grote groepen belangstellenden, wachtend op de aankondiging. Als de geboorte plaatsvindt zal Sir Michael Adeane, de 50-jarige privé- secretaris van de Britse vorstin, het nieuws telefoneren naar de minister van Binnenlandse Zaken, Butler. Daarna zal een bulletin, ondertekend door de dokters van de koningin aan het hek van het paleis opgehangen worden. Na de geboorte zal aan 33 soldaten van de Welsh Guards die dienst doen bij het paleis de gebruikelijke toelage uitgereikt worden om op de gezond heid van de baby te drinken. De officier krijgt een fles champagne, elk der drie sergeants krijgt 7 shil lings 6 pence (ongeveer vier gulden), elk der twee korporaals 4 shillings 6 pence (ongeveer 2.50) en elk der 26 soldaten en een trommelslager 1 shilling 6 pence (ongeveer 1.—). De gevangenis op het bekende en be ruchte Duivelseiland is te koop, zo is in Parijs bekendgemaakt. In deze gevangenis heeft onder meer kapi tein Dreyfus opgesloten gezeten. President Eisenhower heeft het Amt rikaanse Congres gisteren gevraagd in het begrotingsjaar 19601961 4.175 miljoen dollar beschikbaar te stellen voor hulp aan het buitenland. Dit is bijna een miljard dollar meer dan het in het lopende jaar toegestane^ bedrag. Twee miljard dollar fs bestemd voor militaire hulp aan bondgenoten en 2.175 miljoen voor de economische en technische hulpverlening. Eisenhower deed een beroep op het congres niet drastisch te besnoeien op het programma. Hij zei dat het Amerikaanse pro gramma voor onderlinge veiligheid noodzakelijk is opdat de wereld zich in vrijheid en voorspoed kan ontwikkelen. Hij wees in dit verband op de reis, die hij in december door elf landen in Azië, het Midden-Oosten en Europa heeft gemaakt en waar hem gebleken was dat de mensen naar de V.S. uitzien voor hulp bij de ver dediging van hun vrijheid. Hij betoogde dat zonder de miljar den die het congres in de afgelopen veertien jaar voor de buitenlandse hulpverlening heeft uitgegeven, de wereldkaart er heel anders zou heb ben uitgezien omdat de bedreiging van het communisme nog steeds voortduurt. Ofschoon de president toegaf dat de houding van de Sowjet-Unie in de laatste tijd zou kunnen leiden tot ver mindering van de spanning, meende hij dat de dreiging van het communisti sche imperialisme er nog steeds is. „De militaire macht van de Sowjet- Unie blijft toenemen. Steeds belang rijker wordt voor de vrije wereld de mate waarin zowel de militaire als de economische macht van communistisch"» China groeit." t Nieuwe punten uit het hulpprogram ma zijn: 1. Meer economische en technisch# hulp aan Zuid-Azië, met inbegrip vail India en Pakistan. 2. 20 miljoen dollar voor de opvoe ding en scholing van de Afrikaanse volken ten zuiden van de Sahara. De president verklaarde dat- Se Europese landen in toenemende mate hun aandeel in de gemeenschappe lijke defensie leveren.: „Geen van onze NAVO-bondgenoten, met "uit zondering van Griekenland, IJsland en Turkije krijgt thans nog economi sche hulp", zei hy, erop wijzend dat de overige NAVO-landen thans eco nomische bijstand verlenen aan an dere landen en wel in stijgende mate. (Van een onzer verslaggevers) ARBEIDERS van de Hollandsche Stoombootmaatschappij hebben gistermiddag bij het lossen van een goederentrein uit Joegoslavië een verstekeling aangetroffen. De man, een 2Q-jarige bewoner van Zagreb, bleek vier dagen en vijf nachten in een koelwagen te hebben doorge bracht. Zijn voeten waren bevroren. Gezien de ernstige toestand van de verstekeling, besloot men hem ter stond naar het Weesperpleinzieken- huis over te brengen. Men achtte het daar niet onwaarschijnlijk, dat een of beide voeten zouden moeten wor den geamputeerd. Het betrof hier een trein met la dingen bevroren vlees, die regelma tig uit Oost-Europa in het Amster damse havengebied aankomen. Het vlees is overwegend bestemd voor Engeland en wordt a in de kade overgeladen. Men trof de Joegoslaaf aan, lig gende op Takken. De man, die uit sluitend Joegoslavisch spreekt, had zich zo goed mogelijk op zijn reis voorbereid. Hij had 3 jassen aan en twee broeken. Zijn voeten staken echter ln rub berlaarzen, die de vrieskou niet heb ben kunnen tegenhouden. In het ziekenhuis heeft men de laarzen van zjjn voeten moeten snijden. Uit zeer eenvoudige identiteits papieren, die de man crp zak had, bleek dat hij een bewoner van de stad Zagreb is. Uit het voorlopig onderzoek Is komen vast te staan, dat de Joego slaaf ten minste vijf nachten in de wagen, waarin een temperatuur van om het vriespunt heerst, heeft door gebracht. Zijn voorraad voedsel blikjes was op, toen men hem in uitgeputte toestand aantrof. Het personeel van de H.S.M., dat de verzegelde wagon had openge broken, waarschuwde de marechaus see, die de man terstond naar het ziekenhuis Ifët overbrengen. Daar vervoegde zich de plaatselijke Vreemdelingendienst, die echter nog niet tot een verhoor kon overgaan, omdat eerst een tolk" moest worden gezocht. Het vermoeden bestaat, dat de verstekeling politiek asiel in Neder land zal vragen. jyriNISTER Korthalt om ring door Tweede Kamer leden weerde zich gister middag geducht tijdens het debat over de Lauwerszee. Het debat had tot resultaat dat de Kamer met 81 tegen 52 stemmen een voorstel aan vaardde om de behandeling van de motie-Burger (waarin een directe beslissing over de Lauwerszee gevraagd "werd) uit te stellen. Minister Kort hals had nl. reeds verklaard dat de regering haar beslis sing pas kan nemen als zij ge reed is met haar prioriteiten schema. Wèl bleek duidelijk dat de Kamer vóór afsluiting van de Lauwerszee op korte termijn is. (Zie ook pagina 4.) Een motorbootje met drie jonge Noren is in een fjord in Zuid-Noor- ivegen in botsing gekomen met de Nederlandse kustvaarder Maasborg uit Delfzijl. Een zestienjarige jongen, die in het motorbootje zat, sloeg overboord en verdronk. Twee andere inzittenden van het bootje, eveneens zestienjarige Noorse jongens, konden door opvarenden van de Maasborg met grote moeite wor den gered. In de verslagen over het ongeluk is de Oslose pers vol lof over het optreden van de Nederlands zee lieden. Op de Maasborg had men het mo torbootje niet gezien. Men realiseer de zich pas, dat er een ongeluk was gebeurd, toen men een van de Noorse jongens hoorde schreeuwen. Een van de geredde drenkelingen verklaarde later, dat hij en zijn vrienden gedacht hadden nog wel voor de kustvaarder langs te kunnen varen. Boeren, die gingen melken, ontdekten vanmorgen vroeg, dat brand was uit gebroken in een huis van twee verdie pingen aan de Halamagracht te IJlst. Zij wekten direct de bewoners, die het huis tijdig wisten te verlaten. De vlammen grepen snel om zich heen en in korte tijd stond het hele pand in lichterlaaie. De woning en de inboedel gingen verloren. (Van een onzer verslaggevers) ÏN Utrecht heeft de vakraad voov het kappersbedrijf gisteren rijn twaalf-en-een-halfjauig bestaan her dacht. In een herdenkingsbijeenkomst heeft de voorzitter van het CJf.V. de heer C. J. van Mastrigt gesproken over de waarde en het perspectief van sa-*' menwerking tassen werkgevers en werknemers. - De heer Van Mastright meende dat de samenwerking in de vakorganisaties: een stabiliserende factor in de maat schappij is waarvan de waarde niet genoeg kan worden begrepen. Hij sprak het vertrouwen uit dat de werk gevers- en werknemersorganisaties: perspectief zullen gaan geven aan» del verdere samenwerking. De voorzitter van de vaknaad de heer J. Huis deelde in zijn openings woord mee dat in de nieuwe CA.O. voor de kappers die op 1 juK zal in gaan, het fooienstelsel,is afgeschaft. De vakraad voor het kappersbedrijf heeft nog verschillende wensen, on der meer de instelling van een be drijfspensioenfonds. De heer Huis kon niet zeggen wanneer dit pen sioenfonds gerealiseerd zal kunnen worden. De heer Huis vond het ook wenselijk dat er een sociaal fonds wordt inge steld. zodat bij ziekte de kappers een, uitkering van dit fonds kunnen krijgen. Hij hoopte voorts dat er in de toekomst een beschermde meestertitel zal ko men. OOK bij minder gunstige weersom standigheden moeten militaire oefeningen doorgaan, want alleen dan kan ervaring worden opgedaan hoe de troep zich hiertegen kan en moet be schermen. Dit heeft de staatssecretaris van Defensie, generaal Calmeyer, als zijn mening naar voren gebracht ln antwoord op vragen van het CPN- Tweede-Kamerlld, de heer Bakker, over bevriezingsverschijnselen bij en kele militairen tijdens een vorige maand in Brabant gebonden oefening. Het zou niet de instemming van de staatssecretaris hebben gebad, wan neer de bewuste oefening wegens de ingevallen koude zou zijn afgelast. Natuurlijk moesten er in verband daarmee alle mogelijke voorzorgen worden getroffen, hetgeen dan ook, op een enkele tekortkoming na, is ge- 1 beurd. j'fjjll '.'Km Vh-X i i i Ti f V' '.1 V MM rJ Vil':* Van de 2650 militairen van de twaalf de gevechtsgroep, die aan de oefening in Brabant deelnamen, zijn er twee wegens bevriezingsverschijnselen aan de voeten opgenomen in het Centraal Militair Hospitaal te Utrecht; zij wor den daar thans nog verpleegd. Dértien militairen zijn tijdens de oefening ach tergebleven in een kwartierziekenver- blijf; zes daarvan hebben later alsnog aan de oefening deelgenomen. :;f Tijdens de oefening varieerden de nachtelijke minimum-temperaturen tussen drie en tien graden onder mil. De militairen waren gelegerd in scha ren, boerderijen, tenten en voertuigen,; Sommigen hadden drie tot vier dekens by zich, andren slaapzakken en één compagnie ten onrechte slechts één of twee dekens. Gedurende de gehele oefening was voldoende voedsel aanwezig. Op een geringe uitzondering na, zijn aan alle militairen dageiyks warme maaltyden verstrekt, zij het op onregelmatige tya. stippen en soms niet voldoende warm. aldus de staatssecretaris. ;He m

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1