Loonnota BELGIË HOOPT OP AKKOORD over LANDBOUW Uitstel voor Chessman J O O-O Glans voor van nieuwe toekomst verbleekt bejaarde weduwe uit Sliedrecht n Behept De A-gr is er weer Herter: Toenemend risico loor bewapeningswedloop Brussel en Den Haag oneens maar: Februaristaking 1 april: K.LM.-lijn R'dam-Hainburs: Weer Chinezen over Indische grens? m Fooitje bij kapper nog niet verboden „Trouwe vriend voor 't hoofd gestoten" m GEEN ONBEZORGDE OUDEDAG IN MOEDERLAND ZWEDEN? Chroestsjew: hulp voor Indonesië Uitbreiding vliegveld in Zuid-Limburg V.S. gaan met enige hoop naar Genève r~ >1 VRIJDAG 19 FEBRUARI 1060 ~""N J Directeur: R. D(g KLtlü NEGENTIENDE JAARGANG No. 4530 Hoofdredacteur: Dr J A tt J S HHIHNS SUT Ij IN Brussel hoopt men dat het alsnog mogelijk zal zijn een toe nadering te bereiken in de uiteenlopende standpunten van Neder land en België over het landbouwbeleid. Men hoopt de beide zienswijzen nader tot elkaar te kunnen bren gen voordat morgen de ..Benelux-topconferentie" begint. De mi nisters van Landbouw van de beide landen, de heren M a r ij n e n en leeschainve r zouden daartoe nog enige besprekingen voeren. Californië moet zich over doodstraf uitspreken O 9 J Baltimore Sun' over KLM: „Schadeloosstelling ook voor verzetsmensen vraagt commissie GRIEP? (Van onze correspondent) Bijna twee maanden geleden was de 64-jarige weduwe Irma Stam-Akesson te Siiedrecht het middelpunt van een ontroerend^ |elevisie-uitzending in de serie »,Dit is Uw leven". Dezelfde vrouw, die toen huilend haar zus ter uit Malmö in de armen viel en #e horen kreeg, dat zij als gast jran de omroepverenigng op 21 januari voor een drieweekse reis naar Zweden kon vertrekken, zit pu nog altijd alleen met haar poes in het huisje A. 799. t Misverstand Eenzame vrouw Zwart op wit Moeil"' Botterdam: Witte d« W ltxisuattt as i'eim 115700 1.1 Poatbua ma Posuuro No 174518 Klacntendlerui aoonnetnenten ia.au19 30 Zatwaar. 17-18 uta Teletoon 118700 «uyMnapiem 1 Teleioon 18346? .3 maan» Poatbur 1091 - Postgiro No 424867. Klachtendlenst 18.30—19 .10 - Telefoon 382569 (touiwes 132 Telel «70 Thome, Kempisstrsat 6 a - Telef 63«l. ^omwnentapri}, 81 wwvt oer week- 2.83 oer maand 1 »JW hem mmmrn IS cent Verschijnt dnrelijn» Oerdreoht: ScWedara: DE nota betreffende de loonontwik keling van staatssecretaris Rool- vink geeft een goed beeld van de ge differentieerde loonpolitiek zoals die tot dusverre is gevoerd. En niet alleen dat de nota daarvan een goed beeld geeft, de resultaten die tot dusverre zijn bereikt zijn naar onze mening be paald bevredigend te achten Dat is voor de staatssecretaris, die wel eens juiste kritiek heeft 'e horen gekregen, maar over wie van socialistische zijde veel onverdiende hoon is uitgestort, éen gelukwens waard. De gedifferentieerde loonpolitiek is zeer duidelijk niet een verkapt" loon- ronde geworden. De verschillen in de percentages waarmee het loon ver hoogd werd wijzen dat duidelijk uit. Een belangrijk punt is ook de diffe rentiatie in de data van ingang. Het uitsmeren van de diverse verhogingen éver een grotere tijdsruimte heeft er toe bijgedragen dat onze nationale eco nomie niet de schok heeft ondergaan die van een uniforme loonronde, voor •Hen Ingaande op één datum het ge volg Is. N De nota hea#t nog geen rekening kun nen houden met de ««rhoging van de ambtenarensalarissen, die na het af fuiten van de nota een feit werd. 1 De lonen en salarissen van bouwvak arbeiders. landarbeiders, spoorweg personeel, mijnwerkers en roünbeamb- ten kunnen vóór 1 april afgehandeld sSjn. Dan Is er wat het loonbeleid betreft alle reden om de datum van 1 april de datum van de huurverhoging, met vertrouwen tegemoet te zien. Turuju* (Geldig tot zaterdagavond) MINDER KOUD Wisselend bewolkt met weinig of geen ne erslag. Aan vankelijk matige tot zwakke, later matige tot vrij krach tige zuidwestelijke wind. Vannacht in het binnenland plaatselijk lichte vorst, morgen overdag dezelfde of iets hogere temperaturen dan vandaag. Morgen Zon op: 7.48 Maan op: 2.11 onder: 18.01 onder: 11.36 V dam weer de 'ebruikelijke her denking van de februaristaking in 1941 plaatsvinden. Bij het monument van de dokwerker op het J. D. Meyerplein zal donderdagmorgen een kranslegging plaatsvinden en In de namiddag vindt een défilé plaats. In een circulaire, die dezer dagen over de post in graten getale is ver spreid, wordt opgewekt aan dit défilé deel te-nemen. Déze circulaire is on- Vertekend door mensen, die als uiterst unfcs bekend staan. f Het lijkt nuttig erop te wijzen dat jde wind hier dus uit de communisti sche of cryp te-communistische hoek Waait. j Wij herinneren eraan, dat ten tijde van de februaristaking het eerste openlijke verzet van ms volk tegen de maatregelen van de bezetter tegen de Joden Duitsland en Rusland nog goede vrienden van e kaar waren. De communisten keken in die tijd Inter nationaal nog de kat uit de boom. De februaristaking van 1941 heeft veel trekken gemeen met de spontane volksopstand in Hongarije van 1956 En nu wordt uitgerekend van commu nistische zijde opgeroepen tot herden king van de februaristaking. Men kij- ie dus door die oproep heen en late #ch niet voor een bepaald karretje jfpannen door aan de gedane oproep gevolg te geven. Dit vernamen wü gisteravond van een zegsman van het ministerie van Landbouw in Brussel. Woensdagavond hadden de ministers reeds met eikaar gesproken, maar toen waren nog geen besluiten genomen. Het haastige overleg dat in Brussel en Den Haag plaats heeft, ziet men in Brussel als een laatste poging om te voorkomen, dat de Benelux- conferentie een demonstratie zou worden van de onmogelijkheid tus sen beide Benelux-partners overeen stemming over het landbouwbeleid te bereiken. De afgelopen dagen is in de Bel gische pers druk commentaar geleverd op een memorandum van de Neder landse regering aan België, waarin aldus werd gezegd werd gesproken van een ernstige impasse in de Bene- lux-samenwerking ais gevolg van het uitblijven van Belgische maatregelen. In dit memorandum zou de regeling van het landbouwbeleid een absolute voorwaarde zijn genoemd voor een goede werking van de Benelux. Volgens Belgische persberichten hield het memorandum de volgende Nederlandse wensen in: 9 Een onmiddellijke beslissing om de handel in groenten en fruit tussen beide landen vrij te maken; 9 Een tijdschema voor de liberalisatie van de overige landbeuwprodukten; 9 De regeling der Benelux-samenwer- king in de E.E.G. (A.N.P.). - De eerste dag heeft de autotentoon stelling in de RAI te Amsterdam ne- tendnlzend bezoekers getrokken, on geveer vijfhonderd meer dan twee jaar geleden. Per 1 april zal de KLM één van haar diensten tussen Amsterdam en Ham burg doortrekken naar Rotterdam. Hierdoor zal de Maasstad op alle werk dagen een luchtverbinding krijgen met Hamburg via Schiphol. De nieuwe dienst zal met Convair- 340 vliegtuigen worden uitgevoerd. Het vertrekuur van het vliegveld Zestien hoven is gesteld op 08.45 v.m.. aan komst te Hamburg te 11.10 vjn. De retourvlucht van Hamburg zal plaats hebben te 20.25 n.m., aankomst Rot terdam 22.45 n.m. Volgens Indische persberichten zou den Chinese troepen zoutmijnen in Tsjanthan (Ladakh) hebben bezet en Indiërs, die daar zout kwamen halen,rige~Chëssman"geheel"vervlogen'was" hebben verjaagd. Het Indische minis- De Amerikaanse advocaat A. L. Wi- Tien uur voordat hij in de gaskamer van de San Quentin-gevangenis zou sterven, heeft Caryl Chessman uitstel van executie gekregen van ten minste 60 dagen. Dit verrassende nieuws is vanmorgen bekendgemaakt door de directeur van de San Quentin-gevan genis. Dickson. Hij verklaarde dat de gouverneur van de staat Californië, Ed mund G. Brown het uitstel had ver leend. Het is de achtste maal dat Chess man uitstel van executie krijgt in zijn ruim II'4 jaar durende strijd tegen zijn doodvonnis. Gouverneur Brown heeft verklaard, dat hjj de hele kwestie van de dood straf zal voorleggen aan de wetgeven de organen van de staat Californië, welke in maart aanstaande bijeenko men. „Ik wil de bevolking van Cali fornië de gelegenheid geven zich, door bemiddeling van de Kamer en de Se naat van de staat, uit te spreken over de doodstaf. Een ander motief voor het uitstel was de komende reis van pre sident Eisenhower naar Zuid-Amerika. De executie van Chessman zou naar de mening van de gouverneur vijandi ge reacties kunnen uitlokken. Gevangenisdirecteur Dickson heeft Chessman persoonlijk op de hoogte ge bracht van de stap van de gouverneur. Hij verklaarde dat Chessman „zeer op gelucht" was. De beslissing van Brown kwam na een dag van snelle ontwikkelingen, waarop een van de advocaten van Chessman, Rosalie Asher, persoonlijk een brief van Chessman aan het bu reau van gouverneur Brown had afge geven. In deze brief vroeg Chessman de gouverneur om een uitstel van der tig dagen om gelegenhied te hebben „bepaalde dingen" te bewijzen. Het Hooggerechtshof van de staat Californië had gisteren een nieuw ver zoek van Chessman om uitstel van executie en herziening van de weige ring van het hof inzake het advise- ren.van gratieverlening afgewezen met vier tegen drie stemmen. Aangenomen werd toen dat de hoop voor de 38-ja- (Van een onzer verslaggevers) J/ELE Nederlandse kappers krij- gen opeens geen fooien meer van klanten, die altijd gewend waren fooien te geven. De oor zaak: bij het jubileum van de kappersvakraad, deze week in Utrecht gevierd, heeft de voorzit ter meegedeeld dat het fooien stelsel in de nieuwe C.A.O. zal vervallen. De Chr. Kappersbond verzoekt ons nu erop te wijzen dat de on derhandelingen over deze C.A.O. nog lopen, dat ze, als ze wordt goedgekeurd, pas per 1 juni zat ingaan en dat thans alles dus bij het oude blijft. Veel kappers zijn ernstig gedupeerd door al die voorbarige klanten. Aan het einde van de openings ceremonie van de Olympische winterspelen in Squaw Valley legde de 20-jarige kunstrijdster Carol Heiss, namens alle deel nemers, de eed af. Zij zei: „In naam van alle deelnemers zweer ik, dat wij op eerlijke wijze op deze Olympische Spe len zullen kampen, met inacht neming van de bestaande voor schriften en in de geest van ware sportiviteit. Tot roem van. de sport en tot eer van ons land'* (Zie verder pagina' vier) „Hoe overtuigend de redenen tot af wijzing van het Nederlandse verzoek (om landingsrechten voor de KLM te Los Angeles) ook mogen zijn, het blijft een feit, dat onze politiek ten gerieve van onze eigen luchtvaartmaatschap pijen een land voor het hoofd heeft gestoten, dat een van onze trouwste vrienden is", zo besloot het Ameri kaanse dagblad „Baltimore Sun" gis teren een hoofdartikel over deze zaak. „Be Nederlanders zijn bijzonder ge voelig waar het landingsrechten be treft", zo schreef bet blad, „omdat zij in leven zijn gebleven door het ver lenen van vervoersdiensten aan de wereld. De KLM is een van de grootste bronnen van inkomsten van de natie, met een inkomen van, naar verluidt, 120.000.000 dollar per jaar. 77 terie van Defensie kon dit bericht niet bevestigen of tegenspreken. Een woordvoerder van het ministerie zei, dat de mijnen „ruimschoots in Indisch gebied liggen". In dc persberichten wordt gezegd, dat een groot aantal als boeddhis tische monniken verklede Chinezen het gebied van Zanskar in Ladakh van Tibet uit is binnengekomen. Zij zou den propaganda maken voor de Pantsjen Lama. het door rood China gesteunde hoofd van de tegenwoordige Tibetaanse staat. rin van de „Amerikaanse vereniging ter verdediging van de burgerlijke vrijheden", heeft vandaag verklaard: „Het rendez-vous van Chessman met de dood is voorbij". Wirin heeft Chess man met vele adviezen bijgestaan. „Het nieuws op het laatste ogenblik komt als een verrassing, maar als een welko me," aldus Wirin. „Ik ben er nu van overtuigd, dat Chessman nooit Ln de gaskamer zal komen, dat de vier rechters (van de zeven) van het Hooggerechtshof van De Commissie Schadeloosstelling Nazislachtoffers (CSN) heeft minister Luns gevraagd ook de belanghebben den uit het' verzet te betrekken in de schadeloosstelling van de Nazi-slacht offers. Tot de vredesonderhandelingen met West-Duitsland een feit zijn, zou de rijksschatkist eventueel de kosten daarvan dienen te dragen. De commissie meent uit wat staats secretaris dr. Van Houten in de Ka mer gezegd heeft te kunnen conclude ren dat voor zover het West-Duitsland betreft, de verzetsmensen niet in de schadeloosstelling betrokken zullen worden. Dit zou volgens de commissie in strijd zijn met de morele verplich tingen van iedere anti-nazi jegens het verzet. Californië, voordat het uitstel afgelo pen is, een wijziging van het vonnis zullen aanbevelen en dat de gouver neur zijn doodvonnis zal wijzigen in levenslang," voegde hij eraan toe. ÏN het laatste nummer van „Ne derlandse Gedachten" staat een* artikel over „Ene moeilijke huisvrou- we". De schrijver, als we ons niet ver gissen een geacht lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, vertelt daarin dat een befaamd predikant eens geklaagd had over wat het zeggen wil „behept te zijn met ene moeilijke huis- vrouwe". De Tweede Kamer, zo zegt deze schrijver, is zulk een moeilijke huls-?: vrouwe. Ze is lastig voor de regering. „We zeggen dat niet," aldus de schrijver, „om de Kamer te beschul digen. De leden zijn bijna stuk voor stuk goedhartig en evenwichtig. Maar als collectiviteit is de Kamer „moei lijk". Dat is nooit en nergens anders geweest." Wij geloven wel dat „Nederlandse Gedachten" gelijk heeft. Maar wij ge loven ook dat de regering, na wat mi nister Beerman bij de begrotingsbe handeling van Justitie in de Eerste Kamer wedervaren is, wel het gevoel moet hebben van een Elkana die met twee Peninna's behept is. (Van onze Haagse redactie) DE A-GRIEP heeft zijn intrediv weer gedaan In ons. land. „Haarden* van deze ziekte zün geconstateerd in Zeeuws Viaanderen, de provincie Gro ningen en de kop van Noord-Holland, In het hele land is het aantal groep- gevallen iets groter dan vorig jaar. De gevallen zijn herkend als A- griep. Tot nu toe is een goedaardig ver loop van de ziekte geconstateerd. Hoe-' wel men bij de geneeskundige hoofd inspectie van de Volksgezondheid nog geen idee heeft over het aantal men sen, dat A-griep heeft, meent men, dat dit niet zó groot is, dat gesproken kan worden van een epedemie. Men heeft de indruk, dat de A-griep ditmaal ons land vanuit het zuiden bereikt heeft.. In Den Haag is nog 7 geen verhoging van het aantal ziekte gevallen geconstateerd. Dit heeft Then geconcludeerd uit de ziektemeldingen bij het Haags gemeentepersoneel. Het gemeentepersoneel van Den Haag, ruim 13.000 man, is nL gebleken een gemiddelde van de Haagse bevolking te zijn. - Momenteel schommelt het aantal ziektemeldingen rond ÜIO per dag, en dit was vorig jaar op dezelfde dag eveneens het geval. f'SS •sm mi (Advertentie) fi Elke dag als een postbode de mos sige Poelestoep afkomt, zit ze voor het raam, wachtend op het bericht, dat éen einde moet maken aan haar onze kerheid. Het Zweedse meisje, dat bijna veertig jaar geleden te Malmö in het huwelijk trad met een Nederlandse baggeraar, zou volgens het aanbod van «e VARA niet alleen drie weken ln Zweden mogen verblijven, maar er Mlfs kunnen blijven wonen, waartoe de nodige ondersteuning zou krij. gen. P Deze belofte schijnt echter niet zo gemakkelijk ingelost te kunnen wor den, omdat de vrouw Nederlandse is geworden. Twee weken geleden is een verte- genwooi Jicar van de omroepvereni ging bij haar geweest om mede te de len dat er een klein misverstand was gerezen De reis zou echter doorgaan Sindsdien heeft de weduwe niets meer vernomen. Zij heeft intussen wel ee'. brief ont vangen van haar 67-jarige zuster in Malmö, die slecht ter been is en op 21 januari tevergeefs naar het vliegveld was gekomen om, haar af te halen De eenzame vrouw in de Poelestnep weel nu zelf geen raad meer met haar ge voelens Zij heeft het in Nederland niet erg goed getroffen. Haar man overleed in 1959, na negen jaar ziek te zijn ge weest. Nauwelijks hersteld van de-in. zinking, die zjj door zijn dood te ver werken kreeg, volgde de ontroering van „Dit is Uw leven", waarin zij, na tientallen jaren van scheiding haar zuster terugzag en nu wordt zij met de dag nerveuzer en kribbiger door de onzekerheid. Ai een week of vier ge- 'eden lag alles klaar voor de reis van haar leven De dokter had haar zenuwtablet ten gegeven, haar paspoort was in orde gemaakt en voor elk van de familieleden in Zweden had zij een echt Shedrechts lepeltje gekocht met een baggermolentje er op. Die le peltjes kosten f 2 per stuk en alles bij elkaar heeft zij al heel wat uit gegeven aan reisvoorbereidingen. want ze wil er ook graag netjes uit zien. Voor een vrouw, die rond moet ko men van een weduwenpensioentje, is zij zelfs bijzonder royaal geweest. En nu wacht zij maar in haar scha mele woning op een van de trieste dijkstoepen Een eenzame vrouw zon der familie, voor wie de glans van dit grote avontuur al is verbleekt Op de weg durft zij zich nauwelijks te ver tonen, omdat zij geen stap kan doen zonder aangeklampt te worden Er wordt haar niet alleen gevraagd wan neer zij nu eindelijk eens vertrekt Sommige Sliedrechters denken dal zij a! weer terug Is uit Malmö en in formeren belangstellend naar haar er varingen Het maakt de vrouw nog ge- agiteerder dan zij al is. Zij vraagt zich af waarom het haar niet gezegd is. dat ie voorbereidingen wel enkele maan Ten in'beslae konden nemen en waar om de omroepvereniging haar zo lang laat wachten, nadat twee weken gele den de bezoeker haar gezegd had dat hij Malmö wel even zou bellen. In een brief van de V.A.R.A. ts haai zwart op wit geschreven dat zij, als zij blijvende vestiging in Zweden verkoos gedurende de overbruggingstijd var het 64ste tot het 67ste jaar gratis licht, gas en huur zou krijgen en zo nodig hulp voor aanschaf van beddegoed en huisraad Bovendien zou ze 176 Kro nen per maand ontvangen en opgeno men worden in een ziekenfonds. Dit alles, als zij niet in het arbeidsproces opgenomen zou kunnen worden. Op 67-jar:'ge leeftijd zou dan haar ouderdomspensioen ingaan en zou zij 4060 Kronen per jaar ontvangen, waar bij dan de eerder genoemde facilitei ten zouden vervallen De weduwe had zichzelf al afge vraagd, of het feit, dat zij Nederlandss is. geen beletsel zou vormen en inder daad schijnt dit nu de moeilijkhpid t< zijn bij het verwezenlijken van de olannen. fn het trieste buurtje onder aan de dijk kijkt zij nu *s morgens en 's mid dags gejaagd naar de post. Het ziet er naar uit. dat dit alles haar te veel zal worden, als niet op korte termijn een definitief bericht komt over de plannen, die heel haar klein en zorgelijk leven in opschudding hebben gebracht Zü wordt met de dag nerveuzer en is 'o prikkelbaar, dat zij zelfs niets kar hohhen van haar enige huisgenoot, dr poes. De Russische premier Chroestsjew, die gisteren in Indonesië'is aangeko men, heeft op een bonket in Djakarta verklaard, dat de Sowjet-Unie bereid is Indonesië hulp te verlenen. Chroestsjew zei: „Wij zijn econo misch sterker dan u, omdat wij eer der met onze ontwikkeling begonnen zijn. „Wij helpen u en andere landen, die zich hebben bevrijd en in de toe komst zullen wij die broederlijke hulp nog uitbreiden". Hij deed even wei geen bepaalde belofte en noemde geen bepaald cijfer. Het banket werd door de Indonesi sche president Soekarno aangeboden in de grote eetzaal van het „Vrijheids paleis" te Djakarta. Soekarno zei in een korte toespraak, dat Chroestsjew egn groot staatsman is, die hard werkt voor de wereldvrede en die conse quent is in zijn verzet tegen het im perialisme en het kolonialisme. Indonesië en Rusland hebben in au gustus 1956 een handelsverdrag geslo ten op jaarbasis. Dit verdrag is ver lengd tot 31 december 1960. Indone sië exporteert o.m. rubber, koffie, kopra en thee naar Rusland. De uit voer van de Sowjet-Unie naar Indo nesië omvat voornamelijk machine rieën chemische produkten en techni sche uitrustingen. De opbouw van de „Floriade" te Rot terdam begint op gang te komen. De foto toont de bouw van de boswachters toren, met op de achtergrond de Euromast. I Er bestaan plannen tot een belang- rijke uitbreiding en verbetering van de accommodatie van het vliegveld Zuid-Limburg, die zuilen worden ver wezenlijkt na goedkeuring door de aandeelhouders, te wéten het rijk, de provincie, een aantal Limburgse ge meenten en de Kamers van Koophan del te Heerlen en Maastricht, Vooral vorig jaar heeft de groei van iet personen- en goederenluchtverkeer op de luchthaven Zuid-Limburg zich lieel voorspoedig ontwikkeld. Het to taal der vluchten steeg van 505 in 1957 tot 10.649 in 1959; daarin hadden de- Rijksluchtvaartschool en de Kon. Luchtmacht een belangrijk aandeel. Het personenvervoer, dat in 1958 vrijwel nihil was, groeide in het af gelopen jaar tot ruim 4000 en men verwacht, dat de nieuwe mogelijkhe den van toeristenvluchten, waarmede o-a. de Euravia zich dit jaar zal gaan bezighouden, dit aantal in 1960 sterk zal doen stijgen. De Amerikaanse minister van Bui. tenlandse Zaken Herter, heeft in Washington verklaard dat door hel toenemend tempo van de bewapenings wedloop, en het zich uitbreiden van het aantal tanden met kernwapens, het gevaar ontstaat dat er „een oorlog ten gevolge van misrekening" zal uitbars ten. Minister Herter, die zijn verklaring aflegde aan een lunch van de Ameri kaanse „Nationale persclub" zei dat de Amerikaanse regering de ontwape ningsconferentie die half maart in Ge. iève begint, tegemoet gaat „met enige loop dat de Russische leiders tot het inzicht zullen komen dat de bewape ningswedloop onaanvaardbare risico's oplevert". Een groot gevaar is ook de steeds sneller verlopende concurrentiestrijd op het gebied van strategische kern wapens. De reactietijden worden steeds korter en het gevaar wordt groter dat ten gevolge van een misrekening een oorlog ontstaat, bij voorbeeld uit een internationale crisis waarin niemand werkelijk oorlogsbedoelingen heeft. En dan is daar de steeds meer ver breid rakende produktie van kernwa- m,e.1 ,de mogelijkheid dat uitein delijk elk land, ook een tand met vrH- we! geen verantwoordelijkheidsgevoel over kernwapens zal beschikken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1