Algerijnse oorlog Voorspoedige geboorte in Buckingham Palace Duizenden wachtten bij paleis 1 Britse troonsopvolging H. C. Hansen overleden Ronde-tafelconferentie over o mam Kritiek op ingrijpen vani State Department I m Koopt op tijd uw zekerheid Minister schorst! directeur van fauna-beheer Klokken Vier artsen Namen Vader eerst >NecL zakenman van zwendel in Londen verdacht Belgisch kabinet moet besluiten bekrachtigen LAWINE DOOD1 NEDERLANDER" „Onderminister moet aftreden" m ZATERDAG 20 FEBRUARI IS6Ö NEGÏSrmENDE JAARGANG No. 4531] r~" r D NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK Vsrf J zaeSst ©verdag 'i UITSTEL VOOR CARYL CHESSMAN "Y Directeur: H DHJ HUIG 4F Zie verder pag. 4. 3e kol.) - V J. DE VRIES HANGENDE ONDERZOEK: J% :li 5 II 'li GRIEP? SÉi U! Witte de Witnstraal ad relet U97W) |j Postbus tUÏ Postmro No 12-tóia Klaentendienst anunnerr.emei, ,ö.0i<— l»au uur Zaterdags 17—-18 uun Tejetoon 113700 Huvaenspieir I Teieiooc 18346? .3 dlnani Postbus 1091 Postziro No 174867 Kluohtendiensl 1R.3019 30 - Teiefonn 382569 Sdiutcrs 13? Teler 4570 Thomas 4 Kemotsstraat 6 a Telet 65451 AbonnemenTst>rt1« 81 eens net weeR 2 65 oer maand IJ*) oer Rwartnal Losse nummers 15 eent Verschijnt i fure 1 Ij K» Rotterdam: "■-Cravenhage Dordrecht: Schiedam: tOUUP (Geldig tot zondagavond) OPKLARINGEN V'rij zacht weer met aanvankelijk hier en daar enige regen, maar morgen flinke opklaringen. Krachtige tot matige zuidwestelijke wind. Morgen Zon op: 7.46 onder: 18.03 Maan op: 3.19 onder: 13.24 Hoofdrertarreur l)r J A H J S Hlli l NS SM>T E verhoormethoden die het Fran se leger in Algerije heeft toege past op gevangenen, de situatie in sommige interneringskampen en het terrorisme dat in die oorlo- van de zijde van het leger werd toegepast, lij ken als twee druppels water op de ver hoormethoden van de Gestapo, op de concentratiekampen en de methoden, die het Duitse leger placht toe te pas sen. Wat dit laatste betref' denke men aan wat Putten overkwam tijdens de bezetting. De Franse regering, zowel die tij dens de vierde Republiek als tot voor kort die van de Gaulle, ha praktisch over wat in Algerije gebeurde niets te vertellen. Het leger was een utonome macht geworden. De Franse regering liet zich inlichten door een commissie van het Internationale Rode Kruis Een internationale instantie was no dig om de Franse regering in te lich ten over wat op eigen territoir door het regeringsapparaat werd gedaan. Dat tekent de situatie. Er zijn ver- icheidene van die rapporten geweest. Het laatste vond door een onregelma tigheid zijn weg naar de pers. Het In ternationale Rode Kruis vindt dat niet aangenaam. Het wil objectief en neu traal zijn en ziet zijn rapporten niet gaarne gebruikt in de politieke strijd. Langs andere weg was trouwens al heel wat uitgelekt over wat er gebeur de. Het zijn verhalen die te gruwelijk zijn dan dat men ze gedetailleerd in een dagblad kan neerschrijven. Maar het rapport van het internationale Ro de Kruis is afdoende Men kan er niet meer omheendraaien. LONDEN JUICHT: PRINSJE A <1 t'f r tPVtll*' Zon op Zon onder NU generaal de Gaulle bezig is af te rekenen met de muitets en de saboterende officieren van het leger in Algerije, heeft hij ook hier de koe bij de horens gevat. Het verhoren van gevangenen en het berechten van gevangenen wordt aan de bevoegdheid van het leger ont trokken en in handen gelega van bur gerlijke ambtenaren eh magistraten Deze laatsten komen niet voort uit dé Franse bevolking van" Algerije, maar ze komen uit het Franse moederland. Op die wijze hoopt generaal de Gaulle radicaal een einde te maken aan de folteringen, die tot dusverre bn de ver horen werden toegepast. De genomen maatregelen houden de erkenning der regering in, dat het op dit gebied in Algerije geheel mis was. Ze wijzen ook op ernstige pogingen om het kwaad uit te bannen. ENGELAND viert feest: Er is een prinsje geboren. Gistermiddag om halfvijf heeft koningin Elizabeth II het leven geschonken aan een zoon. Moe der en kind maken het beiden goed. Het corps diplomatique trok gister avond naar Buckingham Palace om het felicitatieregister te tekenen en auto's vol bloemen reden de paleispoort bin nen. - EN moet zich realiseren hoe het M komt dat een leger als he* Franse ertoe gekomen is tot zulke vreselijke wandaden over te gaan. De oorzaak is dat de Algerijnse opstandelingen zelf met terreur en folteringen werken. Er •wordt h.v. door een vrouw of een kind een bom op een café-terrasje gewor pen. Algerijnse dorpelingen die niet willen doen wat de verzetsbeweging wil worden verminkt. Dit verontschuldigt het Franse op treden niet. Maar het verklaart het wel. Terreur wekt contra-terreur Maar niet alleen dat tit zedelijk on toelaatbaar is, het brengt ook geen re sultaat, Pacificatie door terreur is een onmogelijkheid. Een onmogelijkheid wanneer men onder pacificatie verstaat niet de rust van het kerkhof, maar be vrediging. De Algerijnse contra-regering kan het met haar strijdmethode evenmin als Frankrijk het kan met de zijne. Als men zich aan weerskanten van de waarheid van deze formule bewust zou zijn, zou men een grote stap na der komen tot de oplossing. Er zijn tekenen, d'e erop wijzen dat dit begint te worden gezien. De Gaul le wil naar een oplossing door over leg. En in de leiding der opstandige beweging begint iets soortgelijks te ontstaan. Zo alleen kan aan het kwaad van deze gruwelijke oorlog een einde ko men. Van zeven tot acht uur luidden de twaalf klokken van St. Pauls kathe draal en de abdij van Westminster. De kleine klokken van de klokketoren bij het parlement waar „Big Ben" hangt speelden mee. En er werd feest gevierd. In de pubs van Londen, in de deftige clubs in de City, op de Orkaden, in Melbourne en Ottawa. Na het eeuwenoud ritueel van de geboorte-aankondiging, topzwaar van traditie, heeft de burger zijn vrij heid aangegrepen. Vandaag zullen „harer majesteits eigen kanonniers" van de Tower 62 saluutschoten lossen. De nieuwe prins is de eerste baby van een regerend vorstin in Engeland sedert koningin Victoria in 1857 het leven schonk aan prinses Beatrice. Koningin Elizabeth, die op 21 april 34 jaar wordt en enkele dagten geleden de achtste verjaardag van haar troons bestijging; vierde, werd tijdens de be valling bijgestaan door vier artsen, d?è donderdag -vrijwel de hele dag en vrij dag van 's ntorgens acht uur af aan wezig waren geweest. Zij onderteken den de eerste proclamatie, die uitgege ven werd nadat de koninklijke secre taris de minister van Binnenlandse Zaken verwittigd had. De namen van de koninklijke baby zullen over ongeveer drie weken v/orden bekendgemaakt, als prins Philip in het bevolkingsregister van de city of Westminster zijn zoon of ficieel komt inschrijven. De doop. die wordt verricht door de aartsbis schop van Westminster, volgt later, in het kasteel van Windsor of in Buckingham Palace. De zorg over de baby, die geboren werd in de „Belgische suite", waar tij dens hun bezoek aan Londen koningin Juliana en prins Bernhard logeerden, zal worden toevertrouwd aan de 33- jarige gouvernante van prinses Anne, Mabel Anderson. Prins Philip werd als eerste door de artsen ingelicht. De prins telefoneerde het nienws naar koningin-moeder Eli zabeth en prinses Margaret, die op korte afstand van het paleis in „Cla rence House" wonen. Inmiddels had Sir Michael Adeane, de particuliere secretaris van de ko ningin, de minister van Binnenlandse Zaken, Butler, die in Exeter een nieuw politiebureau opende, het bericht tele fonisch overgebracht. Hij was de eerste man buiten het paleis die de medede ling kreeg en stelde de burgemeester van Londen, als „eerste burger van de koningin" officieel in kennis. Toen gingen de telegrammen aan de buitenlandse staatshoofden uit en aan de familieleden van koningin Elizabeth. De lijst van leden van het Britse Koningshuis die achtereenvolgens in aanmerking komen voor de troons opvolging, ziet er na de geboorte van de nieuwe prins als volgt uit: 1. Charles, prins van Wales (geb. 14 november 1948) 2. De pas geboren prins; 3. Zijn zuster, prinses Anne (geb. 15 augustus 1950); 4. Prinses Margaret (geb. 21 augus tus 1930), jongere zuster van ko ningin Elizabeth: 5. De hertog van Gloucester (31 maart 1900), de oudste voor de troonsopvolging in aanmerking komende broer van wijlen ko ning George de Zesde. 6. en 7. Diens zoons prins William en prins Richard van Glouces ter (geboren respectievelijk 18 december 1941 en 26 augustus 1944); 8. en 9. De hertog van Kent (9 ok tober 1935) en prins Miehaël van Kent (4 juli 1942). zoons van wijlen de hertog van Kent. een jongere broer van koning. Geor ge de Zesde; 10. Hun zuster, prinses Alexandra van Kent (25 december 1936); 11. De „Princess Royal" Maty (25 april 1897), een zuster van Geor- de de Zesde, en 12. Haar oudste zoon, de graaf van Harewood (7 februari 1923). Advertentie Commissionairs in effecten O.Z. Achterburgwal 173. Teler. 247126 Privé: Olympiakade 60. Telef. 794152 AMSTERDAM. Onder de ogen van een enorme nieuwsgierige menigte werd gis termiddag onmiddellijk na de ge boorte van het Britse prinsje de officiële verklaring daarover, vol gens oud Engels gebruik, aan het hek voor Buckingham Palace be vestigd (bovenste foto). Nadat hei nieuws intussen ook door de radio was verspreid, stroomden na werktijd nog eens vele honderden mensen naar het paleis om met eigen ogen de ver klaring te tczen Het was daar zo druk nat het verkeer volkomen in de war raakf- en de mensen het hek met de aankondiging nauwe lijks konden bereiken (onderste foto). De Deense premier H. C. Hansen, is gisteravond In het Nationale Zieken huis te Kopenhagen op 53-jarige leef tijd overleden. In 1945 is Hansen minister van Fi nanciën geweest, van 1947 tot 1950 eveneens. In 1950 was hij minister van Handel. In 1955 volgde hij Hedtoft op als premier. Het premierschap heeft hü tot 1958 gecombineerd met de porte feuille van Buitenlandse Zaken. Hansen was een sociaal-democraat. In Hansen verliezen de Deense socialisten een be- langrijke figuur, juist in het jaar waar. in parlementaire verkiezingen worden gehouden. Hij was gehuwd en had drie doch ters. van wie de oudste eehitwr) ,vas Advertentie De 47-jarige Nederlandse zakenman G. W. en twee Engelsen zijn door een Londense rechtbank in staat van be schuldiging gesteld in een zwendelaf- faire met vervalste wisselnota's. De Ne derlander wordt in voorarrest gehou den. Een Nederlandse bank had door de ïwendelpraktijken die het drietal ten laste worden gelegd, een verlies van meer dan f540.000 gulden geleden. Tussen maart 1957 en april 1958 had het drietal wisselnota's vervalst tot een bedrag van f956.300. De Nederlandse bank had daarvan nota's tot een bedrag van f891.270 geaccepteerd. (UPI). HALFWEG 2907-4341 en een zoon heeft, en de tweede kort geleden gehuwd is. Hansen was sinds vorige winter ziek. Hij leed aan kanker. Op 29 december van het vorig jaar werd Hansen in het Nationale Ziekenhuis opgenomen. Offi cieel werd toen verklaard dat Hansen pleuritus had. Hansen was tot het einde toe bij zijn volle bewustzijn. Hij las kranten en luisterde naar de radio. Hansen was een voorvechter voor westelijke samenwerking. Het na-oor- logse economische herstel van Dene marken is voor een groot deel aan hem te danken. Behalve als politicus genoot Hansen bekendheid als dichter en als compo nist van liedjes, die hij zong terwijl hij zichzelf op de mandoline begeleidde. In de oorlog gaf Hansen klandestien een krant uit. Verwacht wordt dat Hansen als pre mier zal worden opgevolgd door Viggo Kampmann, de minister van Financiën die het premierschap tijdens Hansens ziekte heeft waargenomen. «7/^7 t Advertentie i VERCHR. STALEN KINDERSTOELEN .&ÖMBV BOXEN, B0XHATRAS1ES, BABY.TRAPEZES. s'HEERENBERG-TEL -08346-444 De ronde-tafelconferentie over Kongo in Brussel heeft vrijdagmiddag de laatste hand gelegd aan de zestien aanbevelingen, die de basis zullen vor men voor de overdracht van de sou- vereiniteit aan Belgisch Kongo op 30 juni. De 88 Kongolese afgevaardigden, de Belgische ministers en de Belgische parlementsleden, die bijna vier we ken vrijwel dagelijks hebben verga derd om de tientallen pagina's tellen de regelingen op te stellen, hebben vandaag in een plechtige slotvergade ring in het „Paleis der Congressen" in de Belgische hoofdstad met hun hand tekening het lijvige werkstuk be krachtigd. Thans is het woord aan het Belgi sche parlement, dat naar wordt ver wacht omstreeks 8 maart bijeen zai komen om de dan in wetsvoorstellen omgezette aanbevelingen van de con ferentie te bekrachtigen, een proce dure die naar in politieke kringen wordt gehoopt niet meer dan 14 dagen in beslag zal nemen. De regering Eys- kens zal daarbij niet meer dan de ge wone meerderheid van de Belgische volksvertegenwoordiging nodig heb ben om het „Koloniale handvest" van 1908, waarin de verhouding tussen Bel gië en Kongo wordt geregeld, uit de Belgische wetgeving te schrappen. Ook zal met dezelfde meerderheid een en kel wetsartikel buiten werking moe ten worden gesteld, waarin naar het bestaan van een Belgische kolonie in Afrika wordt verwezen. Als ook deze weg zal zijn afgelegd, zal op donderdag 30 juni de eerste onafhankelijke Kongolese regering door koning Boudewijn kunnen wor den geïnstalleerd. In regeringskringen wordt de hoop gekoesterd, dat de tussen 6 en 10 juni te houden verkiezingen enkele dagen voor de dag van de Kongolese onaf hankelijkheid tot de vorming van een regering zullen kunnen leiden. Op de conferentie is besloten, dat een aantal zaken tussen België en het onafhanke lijke Kongo in verdragen tussen beide regeringen zullen worden geregeld en in Brussel zou men graag zien dat kwesties zoals overeenkomsten óp het gebeid van defensie, financiën en bui tenlandse vertegenwoordigingen nog voor de onafhankelijkheidsdag zullen kunnen worden vastgelegd. Een van de eerste taken van de uit 137 led enbestaande Kongolese Kamer van volksvertegenwoordigers en 96 lé den omvattende senaat zal zijn het aanwijzen van een staatshoofd. Op 30 juni komt automatisch een einde aan het gezag van koning Boudewijn en op de ronde-tafelconferentie bestond geen eensgezindheid over de vraag, of de Belgische vorst het koningschap zal blijven uitoefenen totdat de Kon golese wetgevende vergadering zal hebben beslist of de nieuwe staat een republiek of een monarchie zal zijn. Men heeft al voorzien dat een beslis sing over deze vraag niet eenvoudig zai zijn en dat de taak van het Kongo lese staatshoofd tijdens de overgangs periode, dus tot het gereedkomen van de eerste grondwet, zal worden waar genomen door de voorzitter van de Eerste Kamer van volksvertegenwoor digers of van de Senaat. Hoewel op grond van de door da conferentie opgestelde aanbevelingen Kongo de onafhankelijkheid zal in gaan als een eenheidsstaat op parle mentair-democratische basis, is er gezien de dikwijls scherpe tegenstel lingen tussen de uiteenlopende bevol kingsgroepen naar een duidelijke decentralisatie van de bevoegdheden gestreefd. De provinciale raden met een leden tal variërend van 60 tot 90 zullen dan ook op een groot aantal gebieden hun stem met kracht tegenover het cen trale gezag kunnen laten horen. De Kongolese vrouwen zullen in het vrije Kongo althans voorlopig even als de Europese inwoners geen directe invloed op de politiek kunnen uit oefenen. Op de R.T.C. is besloten, dat zij geen stemrecht zullen hebben en dat een definitieve regeling zal wor den vastgelegd in de constituante. IN de omgeving van de Britse ei landen blijft de luchtdruk laag, terwijl daarentegen de luchtdruk bo ven het vasteland van Europa de af gelopen 24 uur flink gestegen is. Door deze ontwikkelingen komt nu een zuidwestelijke luchtstroming voor van de Golf van Biscaje in de richting van ons land. Met deze lucht stroming wordt geleidelijk zachtere lucht aangevoerd, Randstoringen van het Iagedruk- systeem nabij de Britse eilanden ver oorzaken af en toe veel bewolking, waaruit plaatselijk wat regen valt maar voor morgen worden ook op klaringen verwacht. "V %i (Van onze Haagse redactie) 'yr* Minister Mariinen heeft-de directeur f fauna-beheer van zün departement, de' heer W. J. S„ voor' onbepalade tii<T s geschorst. Hoe lang deze schorsing zal; fj duren, hangt af van de tijd die een; commissie, ingesteld ómk de gedra gingen van de heer S- te onderzoe ken, voor dit werk nodig heeft. f. Deze commissie zal de minister moei ten adviseren, zo deelde men ons van' i: de zijde van het departement mee, „met f betrekking' tot de verdere gedragslij^ jegens de geschorste directeur". Voorzitter van die comhiissie is de;i|j procureur-generaal vande hoge raad;; prof, mr. G. E. L. Langemetjer. Lèdeni zyn prof. mr. W.-F, de Gaay 'Fortf:':|| tman, hoogleraar aan de Vrije Univer-,. siteit,.en jhr. mr. A. J..M1 van Nispen tót Pannerden, raadsadviseur yari' he#^ kabinet van de minister2preridentiF|||® Intussen is ir. C. H. 'J. MaUepaarS^jl raadsadviseur in algemene dienst, be- §f last met de leiding van de 'directie;; fauna-beheer. P«5l De Amsterdamse zakenman W. F. 3-,' Zeegers, Darwinplantsoen 20, is vr|Jy dag onder een lawine in de Zwitserse bergen bedolven en daarbij omgeko. men. De 62-jarige toerist was aan hef skiS: ën op de Cluexhelling boven Pon tret sina, toen drie lawines in snelle op eenvolging neerkwamen. Dé heer Zceü gers werd voor de ogen' van een sfcii klas onder de tweede iawine bedolven. Onmiddellijk werd hulp gehaald. Oni» geveer 50 man opsporingsmaterieel enl St. Bernhardshonden kamden dè sneeuwmassa gedurende drie-en-eeri- halfuur uit, waarna een van de ski's"' zichtbaar werd. De heer Zeegers zelf werd acht meter verder gevonden on der bijna twee meter sneeuw. Urenlang is getracht met behulp van een zuur stofapparaat de levensgeesten by hem op te wekken, wat echter zonder re sultaat bleef. De heer Zeegers bracht in Zwit serland een wintersportvakantie door met zijn echtgenote en driejarig doch- tertje. tkj sjp Het ingrijpen van het State Depart ment (het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken) in de zaak van Caryl Chessman is vriidag in de Ame rikaanse Senaat „een zeer twijfelach tige procedure genoemd". Zoals be kend. heeft de gouverneur van de staat Californië, Brown, die Chessman gis teren uitstel van executie voor ten minste zestig dagen verleende, ver- laard dat hij berichten van het minis terie had ontvangen volgens welke het te verwachten was, dat een terecht stelling van Chessman tot ongewenste reactie zou leiden in enkele Zuid- amerikaanse landen. Dit zou voor dc Amerikanen des te onaangenamer zijn, daar Eisenhower maandag een reis door Zuid-Amerika gaat maken. Deze mededelingen van het State Depart ment hadden een rol gespeeld bii de verlening van het uitstel van executie, aldus Brown. Senator Fulbright (democraat) zei, van mening te zyn dat een der onder ministers van Buitenlandse Zaken, Roy Rubottom, ertoe heeft geadviseerd. .ij- Senator Allött (republikein) zei, dat hij het optreden van het ministerie'als een ongerechtvaardigde inmenging be schouwt zolang er geen nadere uitleg wordt gegeven. August Johanson, republikein en lid van het Huis van Afgevaardigden, zet later dat onderminister Rubottoiri moet; aftreden of ontslagen worden. Het is ongelofelijk, dat het State Department tussenbeide durft te komen in een zaak,- waarvoor de autoriteiten van Californië of de federale rechterlijke macht de verantwoordelijkheid dragen, aldus Johanson. AdvertentieI ff

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1