Benelux- conferentie Tijdens zware storm in Golf van Biscaye: mmm Gered BOVAG legt Autopon f 2500- boete op „Inbreuk op erecode" Oostduitse mijnramp zeker 17 doden Ghroestsjew: Soerabaja is Indonesisch „Stalingrad" ÏÏMML Prof. dr. A. Kuypers overleden Prinsessen Beatrix en Irene naar Zweeds hoffeest Argentijnen geven hoop op Advocaat afgezet in Hollandia Kroonprinses opent de ..Fioriade'' LAATSTE NIEUWS Gravin Mountbatten krijgt zeemansgraf Zekerheid een Nationale traditie r KLEINE ZEGE VOOR GARAGE: Eerste DC-8 van KLM 9 april naar Ne tv York een Indon» bediende is getuige Honderd man in brandende mijn opgesloten Oneervol ontslag mr. Van Beek r NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK DINSDAG 23 FEBRUARI 1960 NEGENTIENDE JAARGANG No. 4533 -\ Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Or, J. A.H. J. S. BKUINS SLOT Buitenlanders klagen: V J op duikboot Noodsein Vijf kwartier Gevaar door erts Hulp Het proces-Van R. „Ereregels genegeerd" Na censüurkwestië BOILERS direct heet water DG>iu=.rro van ca 85oC Ko Kordon: Witte de Wtthstraat 30 Telef. 110700 <8 u Pocttnu 1113 Poetelro No. *24519. fOacntendlenst abonnementen 18.3018,30 nor Zaterdag» 17—18 me Teleioon 115700. Huygenopleto I Telefoon 133+67 (3 Ulnen) Poetbue 1091 Postgiro No 424867. Klachtendtenst 18.3019.30 Telefoon 382569 Souiwe* 132 Telet 4670. Tbomaa Kemplsstraat 8 Telef. 65451. Abonnementsprijs «1 een* per week. t 285 per maand. I 1.90 oer kwartaal. Losse nummers IS cent. Verschijnt dagelijks Dordrecht: Schiedam: (Geldig tot woensdagavond) RUSTIG WEER. Zwaar bewolkt met hier en daar mist, maar plaatselijk ook opklaringen. Bijna overal droog weer. Overwegend zwakke wind. Weinig verandering in temperatuur. Zon op: 7.10. Onder: 18.08. Maan op: 6.03. Onder: 15.39. DE bladen van gisteren verrasten ons met de mededeling van een geslaagde Benelux-conferentie. Dat was een verrassing want we hadden 20 de gedachte dat men van Nederlandse zijde van tevoren nogal pessimistisch gestemd was over de mogelijkheid om tot overeenstem ming te komen. Het is echter anders uitgepakt. Al le ministers van beide landen ver klaarden dat de Benelux-gedachte heeft gezegevierd boven nationaal eigen belang. Dat is natuurlijk een goede zaak. Gelijk bekend hadden de Nederlan ders grote bezwaren tegen de Belgische politiek ten aanzien van de import van Nederlandse landbouwprodukten De Belgische regering sloot de grens naar eigen welgevallen als dat in haar kraam te pas kwam. Zij deed dat op grond van het Euro marktverdrag dat zulks toestaat als de prijs dier produkten onder een be paalde minimumprijs daalt. Neder land was van oordeel dat de Bene- lux-gedacbte te dezen moest prevale ren boven de Euromarktgedachte m.a.w. in het systeem van de Euro- markt zou België Nederland niet mo gen behandelen op dezelfde voet als de andere Euromarktpartners, maar zou bet zich bewust moeten zijn en daarnaar ook handelen, dat de Bene lux ook een integratie op het gebied van de landbouwpolitiek wil zijn tus sen de beide landen. België wilde daar tot dusver niet aan. Maar verleden zaterdag heeft België zijn standpunt veranderd. LS België zijn grenzen sluit voor groente en fruit zal dat niet auto matisch ook op Nederland worden toe gepast, zo lezen we in de persberich ten. Dat kan alleen in een werkelijk zeer ernstige situatie en dan nog al leen na overleg met de Nederlandse minister van Landbouw. Verder heeft men gesteld dat de harmonisatie en. liberalisatie van de landbouwpolitiek nader bekeken zul len worden en men zal in zaken de Euromarkt betreffende, overleg plegen teneinde zoveel mogelijk tot een ge zamenlijk optreden te komen. Het kan niet ontkend worden dat dit allemaal winstpunten zijn. In plaats van eigenmachtig bandelen van de Beigen komt er overleg. Maar wat het praktisch resultaat van dat alles in 'concreto zal zijn zullen we moeten afwachten. We spreken daar nu geen oordeel oyer uit maar wachten de door de re gering in uitzicht gestelde nota af en wat de praktijk te dezen in de toe komst zal opleveren. Maar we erkennen met blijdschap dat hier een stap vooruit is gedaan. Als de Benelux-geest, de eerste liefde waartoe we zijn teruggekeerd naar minister Eyskens gezegd moet heb ben, nu ook maar in de praktijk be klijft. I" 'S de concrete betekenis van de door de Nederlanders geboekte winst op dit ogenblik dus nog niet ge heel te overzien, de concrete beteke nis van de door de Belgen geboekte winst is ook niet geheel duidelijk. Nederland zou zich bereid verklaard hebben te praten over een nieuw plan voor een Moerdijkkanaal. We kunnen uit de persberichten niet precies ge waar worden of de Nederlandse rege ring te dezer zake een principiële toe zegging heeft gedaan. Indien' dat laatste het geval is, zou den we ons kunnen voorstellen dat er in de vTeugde over de geslaagde con ferentie bij de verschillende daarbij betrokken ministers nog wel gradaties zijn geweest. KUSTVAARDER VERGA AN Nederland vervuilt (Van een onzer verslaggevers MEER EN MEER klagen buiten landse vakantiegangers erover dat de Nederlandse wegen, stranden, grachten, vaarten en sloten ernstig vervuild raken. Dit betekent niet al leen dat zij, die verwachten hier het zindelijkste land ter wereid te zullen aantreffen, ernstig worden teleurge steld, maar bovenal dat ons land op de toerlstenmarkt ernstige klappen krijgt. Het is zelfs zover gekomen dat de New Vork Times onlangs een inge zonden stuk heeft opgenomen over de verontreiniging en vervuiling van Nederland. Dit stuk is overgenomen door „The Travel Agent", een vak tijdschrift dat een belangrijke-stem heeft in hei Amerikaanse reiswezen. De Algemene Nederlandse Ver eniging voor Vreemdelingenverkeer, die hierdoor zeer is verontrust, heeft nu aan alle colleges van Burge meester en Wethouders in bet land een brief geschreven waarin de aan dacht op deze klachten wordt ge vestigd. Door de grote economische voor delen, die voor ons land uit het toerisme voortvloeien, is het naar de mening van de A.N.V.V. van be lang, dat het Nederlandse volk zich de inspanning getroost om ons land zo aantrekkelijk mogelijk te houden en dus om verontreiniging en bevui ling tegen te gaan. De A.N.V.V. doet daarom een beroep op de colleges van Burgemeester en Wethouders der Nederlandse gemeenten om er aan mee te werken de zindelijkheid van het stadsbeeld te bevorderen en krachtig naleving af te dwingen van de bepalingen in de algemene poli tieverordeningen met betrekking tot de straat- en waterverontreiniging, waarbij de A.N.V.V. in het bijzonder denkt aan de in vele gemeenten bestaande bepalingen, die verbieden honden hun uitwerpselen te laten deponeren op uitsluitend of mede voor voetgangersverkeer ingerichte gedeelten van de weg. Een hoop verwrongen staal ioas alles wat overbleef van de vrachtauto, die gistermorgen op de onbewaakte overweg aan de Lupineweg bij Apeldoorn door een trein werd verpletterd. Bij dit ongeluk werd de chauffeur, de 37-jarige A. van Hartskamp uit Apeldoorn, gedood. (Vaa'een'onzer verslaggevers) ,De prinsessen Beatrix en Irene zul. len zich onder de vele gasten van ko ninklijken en adellijken bloede bevinden die op zaterdagavond 12 maart de gas ten zijn van koning Gustaaf VI Adolf en.koningin Louise van Zweden. Het Zweedse koningspaar organiseert een groot particulier bal in de ont vangstzaal van het „Vita Havet'-kas- teel in Stockholm. Andere gasten op het bal zijn o.a. Prinses Margrethe van Denemarken, kroonprins. Harald en prinses Astrid van Noorwegen, de hertog van Keflt en z'Jp Zuster prinses Alexandra, kroon prins Constanten van Griekenland en Pr'ns Maximiliaan van Beieren. Prinses Margaret van Engeland is niet uitge nodigd. Te Amstelveen Is op 67-jarige leeftijd overleden prof. dr. A. Kuypers, buiten gewoon hoogleraar in de pedagogiek aan de rijksuniversiteit te Leiden en buitengewoon hoogleraar aan de Vrije Universiteit tc Amsterdam voor het on derwijs in de pedagogische psycholo gie en de psychologie van het normale kind. De begrafenis vindt plaats vrijdag 26 februari te halftwaalf op de be graafplaats Zorgvlied te Amsterdam. Prof. Kuypers begon zijn loopbaan bij het lager onderwijs en het u.l.o. (van 1911 tot 1920). Nadien was hij tot 1951 leraar Duits aan de chr. h.b.s.-A. te Amsterdam. Aan de gemeentelijke universiteit van Amsterdam studeerde hij Ger maanse taal- en letterkunde, en in 1931 'promoveerde hij aan de Vrije Universi- De Argentijnse marine beeft de hoop vrijwel opgegeven, de niet geïdentifi ceerde onderzeëer(s) in de Golfo Nue- vo op te sporen. Dit blijkt uit een of ficieel communiqué van het ministerie van Marine, waarin gezegd wordt, dat de ondcrzeëer(s) zich waarschijnlijk niet meer- in de Argentijnse wateren bevinden. Ondanks nauwkeurig speuren is de laatste twee dagen geen enkel contact meer gemaakt met een vreemd schip in de baai, aldus het communiqué. De minister van Marine, schout-bij-nacht Clement sprak met klem het bericht van een Zuidargentijns radio-station tegen volgens welke zondag door een vliegtuig bommen zouden zijn gewor pen op een onbekende duikboot, die even aan de oppervlakte verscheen. De minister zei, dat de Golfo Nuvo nog en kele dagen de belangstelling van de marine zal houden, maar uit zijn ver klaring viel duidelijk af te lezen, dat men zich in marinekringen geen enkele illusie meer maakt. Volgens het doorgaans goed inge lichte Amerikaanse weekblad U.S. News en World Report hebben specia listen van de Amerikaanse inlichtin gendienst verklaard, dat er naar hun stellige overtuiging een Russische on derzeeboot in de Golfo Nuevo is ge weest, maar dat het vaartuig kans heeft gezien te ontsnappen toen de jacht zijn hoogtepunt had bereikt. (Van een onzer verslaggevers) OPNIEUW is een Nederlandse kustvaarder naar men vrezen moet niet man en muis vergaan tijdens een zware storm. Sedert vanmorgen 4.47 uur is niets meer vernomen van de 45)8 b.r.ton metende „Engonia". Het vrachtschip, dat volgens het laat ste noodsein van zijn kapitein, de 28-jarige S. Ros, op 30 mijl noordoost van Bilbao in de Golf van Biscaye met zware slagzij ronddreef en in zinkende toestand verkeerde, is nadien spoorloos verdwenen. De tien opvarenden worden vermist. De kustvaarder is eigendom van de Hollandse Kustvaart Handelsonder neming te Den Haag en voer voor Dammers en Van der Heide's Scheep vaart- en Handelsbedrijf te Rotterdam. Het schip was nog maar vier jaar oud. Toen het door het zware storm weer overvallen werd was het met een lading erts op weg van Kaap Pasa.ies in Spanje naar Antwerpen. Het eerste noodsein van de „Engo nia" werd opgevangen door Radio Gi braltar om ongeveer halfvier. Kapi tein Ros meldde toen, dat hij een zware slagzij over bakboord had. De situatie moet toen reeds uiterst kritiek zijn geweest, want in hetzelfde bericht werd medegedeeld, dat de redding boot te water was gebracht. Er werd om onmiddellijke assistentie gevraagd. Mr. J, O. de R. te Hollandia is bij gouvernementsbesluit van 22 februari, overeenkomstig een daartoe strekken de opdracht van het Hof van Justitie in Ned. Nieuw-Guinea, afgezet als advocaat en procureur. Op 1 december van het vorig jaar werd mr. De R. veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier maanden, waarvan twee voorwaardelijk, met een proeftijd van één jaar. Hem was vals heid in geschrifte en opzettelijk ge bruik van het valse geschrift ten laste gelegd. Hij zou deze middelen hebben aangewend om het voogdijschap over een minderjarig kind te verkrijgen. De officier van Justitie heeft er in zijn requisitoir rekening mee gehou den, dat mr. De R. geen enkel finan cieel voordeel had beoogd of genoten en ook met het feit, dat een der getui gen, te wiens bate de valsheid in ge schrifte was gepleegd, zelf te eigen bate de vervalsing had gesuggereerd. H.K.H. prinses Beatrix is voorne mens vrijdag 25 maart de opening te verrichten van de internationale tuin bouwtentoonstelling „Fioriade" te Rot terdam. Gedurende vijf kwartier heeft men van tijd tot tijd met de „Engonia" ra dio-contact gehad. In die periode wij zigden enkele schepen op verzoek van Radio Bordeaux koers om te proberen de tien mannen van de „Engonia" hulp te bieden. Twee vissersvaartuigen, het Amerikaanse vrachtschip „American Leader" en de Nederlandse kustvaar der „Kemphaan" uit Rotterdam, zetten koers naar het zinkende .schip. Maar geen van deze schepen was dicht ge noeg in de buurt om binnen een uur hulp te kunnen verlenen. De tien opvarenden zijn om streeks 12.20 uur opgepikt door de Franse treiler „Capitaine Quemeraïs". Het stoffelijk overschot van Lady Mountbatten, die in het afgelopen weekeinde in Noord-Bcrneo is over leden, zal donderdag voor de kust van Portsmouth aan de zee.worden toever trouwd, zo is maandag door Bucking ham Palace meegedeeld. De Britse admiraliteit heeft daartoe het fregat „Wakeful" ter beschikking gesteld van graaf Mountbatten, de echtgenoot van Lady Mountbatten. Advertentie) a Zon op Zon onder Londens orkest op tournee Het Londens symphonieorkest is maandagmiddag met twee vliegtuigen op Schiphol aange komen. Het orkest is gisteravond zijn tournee door ons land be gonnen met een concert te Amersfoort. In het midden op deze foto dirigent Hugo Rlcb- nold, die in gesprek is met zijn. dochter Jenny. Rechts de tweede dirigent Colün Davis. De tien mannen van de „Engonia" moeten vannacht reeds direct begrepen hebben in welk gevaar zij verkeer den. Weliswaar kon hun moderne schip met een 650 pk motor de aanstormen de golven de baas, doch het gevaar school in de lading. Erts is namelijk één van de verraSerlykste soorten Ja- ding. Vermoedelijk is de „Engoma" ver gaan, doordat de lading naar bakboord overging tengevolge van het zware slingeren in de vrijwel dwars aan bak boord inkomende golven. In zo'n ge val kan in enkele kwartieren het sphip tot een hulpeloos wrak gemaakt wor den door het water. Hebben de mannen van de „Engonia" dit vannacht zien aankomen en daar om hun reddingboot reeds vroegtijdig buiten boord gezet om, zodra het schip zou kapseizen, erin tè kunnen sprin gen? Pas in de loop van de morgen kon den de eerste schepen, die op het radio- verzoek van het station Bardeaüw koers zetten naar de kustvaarder, op de plaats van de ramp aanwezig zijn. (Van een onzer verslaggevers) De „Dr. Albert Plesman", de eerste DC-8 van de KLM, zal 9 april ingezet werden op de route AmsterdamNew York. Het straalvliegtuig (snelheid bijna 1000 km per uur; prijs: 25 mil joen gulden) moet 20 maart afgeleverd worden door de Douglasfabrieken. De volgende DC-8 zal In april naar Schip hol komen. In het voorjaar van 1961 zal de KLM al haar twaalf DC-8's in bezit hebben. De eerste machines zullen alle in gezet worden op de Noordatlantische route. De KLM wil zo gauw mogelijk een dagelijkse dienst per DC-8 tussen Amsterdam en New York. In augustus zal de KLM alle tv/aaif toestellen van het type Lockheed Electra hebben. Er vliegen er nu vijf. De Electra is een half-straalvliegtuig: straalmotoren met propellers. fceit op het onderwerp: Het onbewuste In de nieuwere pedagogische psycholo gie. Van 1931 af was prof. Kuypers docent aan de opleidingscursus voor de mid delbare akte pedagogiek. In 1948 volg de zjjn benoeming tot lector aan de Vrije Universiteit en in 1951 werd hij benoemd tot buitengewoon hoogleraar In de opvoedkunde te Leiden. Het jaar daarop werd hij buitengewoon hoogle raar aan de V.Ü. Prof. Kuypers publiceerde enige boeken en artikelen in vakbladen. De 33-jarige Indonesische bediende Gadong van de „Utrecht" is van Soe- rabaja naar Boston gevlogen om van daag als een der belangrijkste getuigen op te treden In bet proces tegen de marconist van dat schip, Willem van R., die wordt verdacht van moord op de passagiere mevrouw Lynn Kauffman. De Indonesiër zal wellicht een ver klaring afleggen over hetgeen hij heeft gedaan en gezien, nadat de „Utrecht" op de avond van 18 september de ha ven van Boston had verlaten, de avond dat mevrouw Kauffman van het schip verdween. Het vertrek van Gadong naar Bos ton werd op het laatste ogenblik ver traagd, toen de Indonesische autoritei ten contant geld eisten voor de reis- en verblijfkosten van de bediende. Het overvliegen van Gadong van Soe- rabaja naar Boston v.v. kost de staat Massachusetts 7500gulden.' (Van onze verkeersredacteur) /-> ARAGE KOST te Amsterdam, Ul voormalig Volkswagendealer, heeft een kleine zege behaald in het conflict met de N.V. Autopon, die als dochteronderneming van V.W.-impor- trice N.V. Don's Automobielhandel te Amersfoort hét nieuwe Volkswagen- gebouw aan de Amsterdamse Over toom exploiteert. De BOVAG (bond van autohande laren en garagehouders) heeft Auto pon namelijk een boete van 2500 gul den opgelegd wegens het „op ernstige wijze inbreuk maken op de door de BOVAG gestelde ereregels", die ten doel hebben de belangen van geves tigde automobiel dealers enigszins te beschermen tegen onrechtmatige han delingen van collega's. Ingevolge deze ereregels mag een dealerschap alleen worden opgezegd bij beëindiging van een contract. De oude dealer moet daarvan dan tijdig in kennis worden gesteld- De nieuwe dealer moet dan tien dagen wachten, opdat de oude dealer gelegenheid heeft bezwaren in tc brengen bij de ereraad van de BOVAG. Garage Kost is al sinds mei vorig jaar geen officiële Volkswagendealer meer. Volgens deze firma is de over neming van ,het deaierschap niet op coriecte wijze geschied, en daarom voert zij op allerlei manieren actie. Eerst werd een civiele procedure aanhangig gemaakt bij de president van de Utrechtse rechtbank (die procedure loopt nog) als verzet te gen contractbreuk, vervolgens wend de Kost zich tot de BOVAG als pro test tegen het negeren van de ere regels, op komst is een kort geding bij de Amsterdamse rechtbank waarbij schadeloosstelling wordt ge vraagd voor debenadering door Autopon van Kostcliënten, en ten slotte wordt gepoagd de Amsterdam se publieke opinie te beïnvloeden door het laten rondrijden van Kost- service-wagens met opschriften. De ereraad van de BOVAG heeft Autopon veroordeeld omdat deze NV het dealerschap Ln mei 1959 van Kost heeft overgenomen, zonder Kost daar van tijdig in kennis te stellen. Welis waar was in begin 1959 het dealer schap niet officieel verlengd, maar Kost werd nog steeds, als dealer be handeld en betaald. In mei werden echter de leveranties aan Garage Kost gestaakt en ging de inmiddels opgerichte NV Autopon als dealer optreden, aanvankelijk via eni ge andere garages, later via een nood- bedrijf aan de Hemweg, in januari in het nieuwe gebouw aan de Overtoom. „De gebruikelijke ereregels werden 'daarbij genegeerd", aldus de ereraad van de BOVAG. „Garage Kost is voor een voldongen feit gesteld." Oost-Duitsland is getroffen door een mijnramp. Door een explosie in de Karl Marx-kolenmijn te Zwickau zijn gisteren zeventien mijnwerkers om het leven gekomen. Bovendien zaten volgens de Oostduitse radio vanmorgen nog zeker honderd man in de mijn opgesloten. Reddingsploegen uit het gehele land doen koortsachtige, po gingen de ingeslotenen te bereiken. Het reddingswerk wordt echter zeer bemoeilijkt doordat er ondergronds een felle brand woedt. De oorzaak van de ramp is niet bekendgemaakt. Toen de explosie plaatsvond waren juist ongeveer 155 man in de mijn af gedaald. Veertig mannen konden wor den gered, maar twee ernstig gewon den overleden in een ziekenhuis. De reddingsploegen hebben vijftien lijken weten te bergen. De Karl Marx-mjjn is een van de vjjf grootste mijnondernemingen van Oost-Duitsland. Het vorige jaar heeft de myn de produktienormen, zoals door de regering aangegeven, niet kunnen verwezenlijken en enkele Ber- lijnse kranten opperden vandaag dan ook de mogelijkheid, dat men de vei- ligheidsgrenzen heeft overschreden. Van officiële zijde in Oost-Duits land is men zeer schaars met berich ten over de ramp. Het heeft twaalf uur geduurd, voordat men van de ex plosie in de mijn gewag maakte. Het officiële Oostduitse blad „Neues Deutschland" schreef vandaag niet of de ingeslotenen een kans maken levend uit de brandende mijn te komen. Zwickau ligt ongeveer zestig koli- meter van Leipzig. Een eerste scheepslading Nederlands vee, 282 stuks,, is gisteren in de Spaanse havenstad La Coruna aangekomen om verkocht te worden aan plaatselijke veefokkers. De Spanjaarden hopen met het Ne derlandse vee bun veestapel te verbe teren. In een rede voor een menigte van 300.000 personen in Soerabaja beeft Sowjetpremier Chroestsjew gisteren deze stad waar in 1949 de eerste vij- andeUikheden van de Indonesische op- stand tegen de-Nederlanders, hebben.: plaatsgevonden vergeleken met Sta lingrad, waar de Russen in 1942 drama tisch verzet hebben geboden legen de Duitsers. Chroestsjew herinnerde eraan dat Soekarno hier zelf „tegen het ko lonialisme" had gevochten.. „Wij realiseren ons ten volle' at uw strijd tegen het kolonialisme, en voor-: politieke en economische vrijheid", al dus Chroestsjew. Hij beloofde dat de economische sa menwerking tussen Rusland en Indo nesië voortdurend zal worden uitge- breid. Vervolgens pochte hij, dat Rusland in 1965 met zijn industriële prodiiktie gé. lijk zou zijn'met de V.S. en deze daarna zou overtreffen. „Wij moeten de V.S. achtervolgen, omdat de V.S, eerder begonnen 'zijn. Maar dé stijl waarin de V.S. lopen, maakt hun ademhaling zeer moeilijk", aldus de Sowjetpremier. - President Soekarno, dié vervolgens het woord voerde, vroeg om een plaats voor Azië op de komende topconfe rentie. Soekarno zei, dat: hij, zijn eigen soort socialisme zal volgen en vriend schappelijke betrekkingen wil onder houden met het Oosten en het Westen. Soekarno, die graag belangrijk® personen voor 1 een groot gehoor er tussen neemt, zei: „Sommige mensen hebben gezegd, wat Is er aan de hand met Soekarno, hij heeft, een commu nist meegebracht, nou, en wat dan - nog? Is het communisme een duivel? Nee, vrienden, wij'zijn allen mense lijke wezens. De heer Chroestsjew is evenals wij én hif is de 'leider van een bevriend land met 212 miljoen inwoners „Kijkt naar hem. Hij is niet groot, hij is een beetje dik, hij, is zeer een-, voudig, zeer bescheiden en hij Ver tegenwoordigt 212 miljoen mensen. Meer dan dat, deze bescheiden man vertegenwoordigt een miljard men sen die het communisme volgen." Soekarno verklaarde verder: „U moet Soekarno dankbaar zijn dat hij een zo groot leider uitnodigde." Officieel is te Hollandia bekend gemaakt, dat bij gouvernementsbesluit van 23 februari 1960 de advocaat- generaal bü het Hof van Justitie te Hollandia, mr. W. C. van Beek, uit zijn ambt is ontzet, met bet daaraan verbonden ontslag uit 's lands dienst Dit ontslag geschiedt zonder het pre dikaat „eervol". Dit ontslag is een uitvloeisel van het rapport der commissie Witsen-Elias over de censuurkwestie in Ned. Nieuw- Guinea. De commissie kwam unaniem tot de slotsom, dat mr. Van Beek we gens zijn rol in deze zaak niet in 's lands dienst kon worden gehand haafd. Advertentie i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1