INBRAZILIË EN IN IERLAND „Doe Opei '-sleuteltje voor vorstin Chroestsjew rust uit eest op 5 mei Amerikaanse marineband omgekomen trots zijn Nw.-Guinea Papoea's tevreden ove Nederlandse hulp Nederland mag werk A Kwestie militaire bases Bonn jaar al twee Spanje zou met onderhand elen Strauss: Duitse plannen juist Ned. marineman gedood bijj vliegongeluk Purmerend verrast baby's van schrikkeldag i INVENTUM^s De samenhang Meer wind WOL, echfa WIT Verdachte stilte bij verklaring over landbouw Mr. BOT BRUINGEBRAND VAN REIS TERUG Nederland weer in Veiligheidsraad? r r M D REGERING: DOODSTRAFFEN IN IRAK VRIJDAG 26 FEBRUARI 1960 NEGEATIE1VDE JAARGANG No. 453 V Directeur: "H, DE RUIG Hooföredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLÜ J a con overhemden hagelwit met ais wassen niet meer helpt I Dc Gaulle in Langucd(/c (Van een onzer verslaggevers) IJN overheersende indruk is dit: wij moge" trots zijn op wat we de afgelopen tien jaar Nederlands Nieuw-Guinea hebben verrich Ik heb er diepe eerbied voor. Indruk wek kend is het tempo en de toewijding, om nie te zeggen hartstocht, waarmee daar door onze met sen gewerkt wordt. Wij in Nederland moeten he" uiterste doen om het hen mogelijk te maken d door ons beleden doelstellingen in praktijk te bren gen. Het tot ontwikkeling brengen van Nederland Nieuw-Guinea is niet alleen een zaak van regerin en parlement, maar van ons gehele volk." „Aan lien is straks de keus" In de Westduitse hoofdstad Bonn wordt gezegd zo meldt het Amerikaanse persbureau Uni ted Press International dat. reeds twee jaar „informele" be sprekingen tussen Spanje en Vest-Duitsland aan de gang zijn over de vestiging van militaire bases. „Zes kolonels" Onverstandig Zie verder pag. 7, Se kol.) Geen koffiedik „Gevaarlijk" Nederlandse amateur-s tenen Zaterdagelftal 5 direct heet water van ca. 85°C mtt» a» witMtrji.t as tieioo is u Poctbu» U13 Pmteao No. u«518. Kl»coterulifttst löonnementeu iti.ütf13-30 mrr ZaMrdag» 11—da KUB Telefooo 115700. HuTBerwpleta 1 TeJoloon 183467 «3 ttlaaj POïtbu» 1001 Pottgin» No 42488J. Klnehtendlerwt 1S.3019 30 Telefoon 362388 Som-wee 133 Telet <570. Th orn a. 4 Kemfrtwtraat 8 Teler. 53431 Ahonnem.srt.pry» «1 een. oer week. 2.S3 per mestfwl I tJ»C oer kw.rs.ai Lam* nummer» IB cent Verschijnt darelllk* ■••Gre.enhege: Oordrseht: Sehlertams (Geldig tot zaterdag»vont) TAMELIJK ZACHT. Over het algemeen veel bewolking met plaatselijk enige regen. Tot matig of krachtig toenemende wind uit zui delijke richtingen Tameliik zacht weer. Zon op." 7.33 Onder: 18.14 Maan op: 7.45 Onder: 19.23 INISTER Zijistra heeft in een rc- kiem op gewezen dat in de huidige situatie de loonsverhogingen moeten komen uit de gestegen produktiviteit. In verband daarmee heeft hij ge wezen op de samenhang tussen loon politiek en prijspolitiek. Hij zei ook dat werkgever en werknemer in de bedrijfstakken bij de besprekingen de samenhang tussen ionen en prijzen volledig in het oog moeten houden. Ontkoppeling tussen loon- en prijs politiek zal de regering niet kunnen aanvaarden. We begrijpen het standpunt van de minister. Als beheerder van de schat kist is hij beducht voor een inflatoire ontwikkeling. En daarom is deze waarschuwing tegen een welvaarts psychose op haar plaats. Twee vlie, totaal rampen doden IT beroep van de minister, om bij loonsbesprekingen toch vooral de samenhang tussen lonen en prij zen in het oog te houden, levert be paalde moeilijkheden op. Ze zijn in het C.H. weekblad „Koningin en Va derland" van 18 februari onder woor den gebracht door de voorzitter van het C.N.V., het Tweede-Kamerlid C. J. van Mastrigt. De heer Van Mastrigt schrijft in dat artikel dat bij de start van de nieuwe loonpolitiek terecht bepaald is dat loonsverhoging niet mag leiden tot prijsverhoging. Als algemene re gel is dit juist, schrijft de heer Van Mastrigt. Hij acht dus uitzonderingen mogelijk. Maar, zo gaat de schrijver verder, wij staan hier voor deze moei lijkheid dat de bij de loononderhande lingen betrokken werknemersorgani saties geen inzicht hebben en vaak geen inzicht krijgen in de prijsvor ming. Dat is dus. als men de wenk van minister Zijlstra moet opvolgen om de samenhang tussen lonen en prijzen volledig in het oog te houden, bepaald een ernstige handicap. In verband roet de eis dat prijs- atijging moet worden voorkomen als het om loonsverhoging gaat. zegt de heer Van Mastrigt vervolgens ook dat er bij de ondernemers de neiging bestaat om bet winstpercentage als een vast gegeven te beschouwen en dat men de zelffinanciering als een sraste economische wet gaat zien. p. E heer Van-Mastrigt constateert D hier een tekort aan medezeggen schap van de werknemers in de hui dige maatschappelijke orde, dat een gebrek aan inzicht in de prijs- loonbepalende factoren te weeg brengt, hetwelk belemmerend werkt bij loononderhandelingen. Speciaal als de huidige gedifferen tieerde loonpolitiek die nog onder de tucht van het College van Rijksbe- middelaars valt, over zou gaan in de vrijere loonpolitiek waarbij het zwaartepunt nog veel meer bij het georganiseerde bedrijfsleven valt, zal dat tekort zwaar worden gevoeld. Ten dele zou hieraan wellicht tege moet kunnen worden gekomen door een herziening van de rechtsvorm van de onderneming, gelijk door ons herhaaldelijk is bepleit. De regering heeft beloofd een staats commissie daarvoor in het leven te roepen. In de Eerste Kamer verklaar de minister Beerman dat deze com missie binnenkort ingesteld zal wor den. Het is inderdaad ook met het oog op de boven geschetste problematiek van belang dat dit werk spoedig wordt aangevat. Koningin Juliana heeft gister middag het eerste sleuteltje in ontvangst genomen van de actie ..Doe Open", die zaterdag begint. Een delegatie, bestaande uit de voorzitter van de Nederlandse Jeugd Gemeenschap, ds. N. O Steenbeek. de leider van de ac tie „Doe Open", de heer P. van Haaien en twaalf jongens en meisjes van zeventien tot vijfen twintig jaar. ailen leden van het Nederlands Nationaal Jeugd- comité voor het Wereldvluch- (elingenjaar, was daarvoor gis termiddag naar paleis Soestdük gekomen. Zoals we gisteren reeds meid den is de actie, die uitsluitend door jongeren gevoerd wordt, bestemd voor het bouwen van een gemeenschaps- en cultureel centrum ie de vluchtelingen kampen Friedricbsfeid en Ohm stede in West-Dultsland, waar een groot aantal vluchtelingen uit Polen en Letland verblijft. Op de foto: de delegatie toont aan de Koningin de ontworpen affiches en biedt het eerste sleu teltje aan. De depressie, die donderdag met regen ons land naderde, nam in de afgelopen nacht snel in betekenis af. De opvullende kern trok langs de zuidelijke provincies naar Duitsland. Over ons land bleef een oud front liggen, dat van veel bewolking ver- gezeld gaat. De koude lucht uit Scandinavië stroomde in de afge- lopen 24 uur over een groot deel van Duitsland uit. Zij zal echter ons land niet kunnen bereiken, aange zien een volgende oceaandepressie opdringt in de richting van de Brit se eilanden. Daardoor zal de wind weer toenemen uit richtingen tussen zuidoost en zuid en tamelijk zachte lucht aanvoeren. Vanwege het na derbij komen van het front van de depressie nemen de regenkansen weer toe. t ArfjiPrtfWtio De Russische premier Chroestsjew heeft een bezoek aan de bergstad Tjipanas afgelast. In plaats daarvan rust hij vandaag uit in Bogor (het vroegere Buitenzorg) om te bekomen van de vermoeienissen van zijn rond reis door Indonesië. Hierdoor is ver andering gekomen in het programma van de laatste vier dagen van Chroestsjew's reis. Het gerucht dat de Russische premier eerder naar huis zou gaan, „als zijn besprekingen met de Indonesische leiders spoedig tot een succesvol einde zullen leiden", werd hiermee echter tegengesproken. Vanavond zal de Russische leider naar Djakarta gaan. waar hij het par lement zal toespreken. Deze rede voering. die een uur zal duren, stond niet op het programma. Zij is ingelast op verzoek van Chroestsjew. President de Gaulle van Frankrijk is gisteren op zijn reis door de Lan- guedoc toegejuicht om zijn Algerijnse beleid en de proef met de Franse A- bom. maar het werd verdacht stil. toen de president de boeren zei hun land bouwmethoden te moderniseren. Het was de eerste dag van een vier daagse reis van de Gaulle door Zuid- Frankrijk en het eerste contact met zijn volk na het oproer in Algiers. Hjj verklaarde tegenover de boeren, die kortelings hebben gedemonstreerd tegen zijn prijsbevriezingsbeleid. dat de staat hen bij modernisering zal helpen. Maar het belangrijkste werk moeten zij zelf doen. Zijn verklaring werd met een ijzig stilzwijgen ontvangen door een menigte die hem tevoren enthousiast had toegejuicht toen hij over andere zaken sprak. Zijn grootste ovatie kreeg de Gaulle in Castres. toen hij zei dat Frankrijk nog wel bondgenoten nodig heeft, maar geen beschermers. DE regering heeft een beroep gedaan op de gemeentebe sturen en met name op de burgemeesters om dit jaar mee te werken aan de viering van de bevrijdingsdag» De oproep is gedaan in een brief die de minister van Bin nenlandse Zaken aan alle ge meentebesturen heeft verzonden. Daarin staat te lezen: OP 5 mei 1960 is het vijf tien jaar geleden, dat ons land nit de beproeving, de el lende en de vernedering van vüf bittere bezettingsjaren werd ve.r- lost en zijn vrijheid herkreeg. De regering hecht er grote waarde aan, dat deze bevrijdings dag aiom in den lande wordt herdacht en gevierd cn dat aldus eenmaal in de vijf jaren de herinnering van het Neder landse voik wordt levend ge houden aan een der grootste en meest bewogen feiten uit zijn geschiedenis. Zö heeft besloten op die dag het rijkspersoneel vrijaf te ge ven en bevorderd, dat het be drijfsleven daarin volgde. Daar enboven heeft zij ten laste van de rijksbegroting een bedrag ter beschikking gesteld van het „Na tionaal Comité viering bevrij dingsdag 5 mei 1960". teneinde dit comité, dat mei haar in stemming en aanmoeding werd gevormd, in staat te stellen aan de algemene viering de nodige leiding en stuwing te geven. Ha re Majesteit de Koningin en 'Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins der Nederlanden hebben zich bereid verklaard het be- sehermvrouweschap en het be schermheerschap van het natio naal comité te aanvaarden. De regering zou het bijzonder op prjjs stellen, indien ook de gemeentebesturen hun steun en medewerking aan de herdenking en viering van deze bij uitstek nationale dag zouden willen ge ven en indien met name de bur gemeesters aan plaatselijke ini tiatieven en activiteiten hun ge zag en hun steun zouden wil len schenken. Waar deze gewenst mocht zijn. staat de hulp van het Nationaal Comité (Herengracht 168, Amsterdam, tel. 222967) hun ten dienste. De regering vertrouwt gaarne dat op deze wijze, in dit iustrum- ïaar, 5 mei met aller medewerking zal worden herdacht en herleefd en als een nationale traditie zal worden bewaard voor het na geslacht". Viktor Korchnoy is door een over winning in de beslissende partij tegen Suetin nationaal schaakkampioen van Rusland geworden TWEE vliegrampen binnen een half etmaal hebben in totaal waarschijnlijk aan 86 mensen het leven gekost. Het eerste ongeluk, waarbij zestig mensen de dood vonden, deed zich voor boven de baai van Rïo de Janeiro, waar een vliegtuig van de Amerikaanse marine en een Braziliaans ver keersvliegtuig met elkaar ïn bot sing kwamen. Het tweede onge luk gebeurde vanmorgen in atle vroegte bij het vliegveld Shannon in Ierland, waar een vliegtuig van de Italiaanse maatschappij ^Ali talia" kort nadat het was opge stegen neerstortte. Waarschijn lijk zijn 26 van de 32 inzittenden van het toestel omgekomen. Tn de twee toestellen die boven de baai van Rio de Janeiro tegen elkaar botsten zaten in totaal 63 mensen. De enige overlevenden tot dusver zijn drie leden van een orkest van de Amerikaanse marine, dat zou spelen op een receptie die president Eisenho wer het Braziliaanse staatshoofd, pre sident Kubitehek in Rio de Janeiro wilde aanbieden. Zestien andere leden van het orkest en twaalf Amerikaanse deskundigen op het egbied van de duikbootbestrij- ding. die aan de jacht op de onbekende duikboot in de Argentijnse Golfo Nue- vo hadden delegenomen, zijn hoogst waarschijnlijk omgekomen. Het Ameri kaanse vliegtuig had met inbegrip van (9 Zie verder pag. 3 4e kol.) Dit zei rar. Th. H. Bot, de staatssecretaris voor Ne Nieuw-Guinea, gistermiddag op Schiphol. Hij keerd bruingebrand, terug van een oriëntatiereis, die 47 dage geduurd heeft. Achtereenvolgens bezocht hij Nederland en Australisch Nieuw-Guinea, Australië en de Verenigd Staten. De Iraakse volksrèchtbsnk heeft zes tien personen ter dood veroordeeld wegens deelneming aan het komplot tegen premier Kassem eind vorig jaar. Zoals bekend, werd in oktober jl. een moordaanslag op Kassem gepleegd. De premier werd toen vrij ernstig gewond en moest geruime tijd in een ziekenhuis worden verpleegd. Generaal Franco zou echter weinig enthousiast zijn over de vestiging van de Duitse bases, omdat de politieke nadelen groter zijn dan de- voordelen. Reeds een jaar geleden werd over wogen Spaanse officieren in West- Duitsland en Westduitse officieren in Spanje te laten studeren. Dit ging ech ter niet door omdat het Westduitse defensiebudget niet in dergelijke uit gaven voorzag. Omstreeks begin 1958 stelde een groep die in Bonn bekend staat als „de zes kolonels" voor in Spanje bevoor radingsbases aan te leggen. Leden van de groep reisden regelmatig naar Madrid voor besprekingen met Spaan se stafofficieren. Ongeveer zes weken geleden ver trokken in opdracht van de West duitse minister van Defensie, Strauss, drie officieren naar Madrid. Hun taak was te bepalen waar eventueel bevoor- radings- en trainingsbases zouden kun nen worden gevestigd. Leider van deze missie was de brigade-generaal Albert Schnez, directeur van de 'afdeling logistiek van het Westduitse ministerie van Defensie. Op dat tijdstip had men geen plan nen voor luchtbases en lanceerplaatsen voor raketwapens, zo wordt in Bonn gezegd. In Bonn is voorts vernomen dat de opperbevelhebber van de NAVO- troepen in Europa, generaal Norstad. op de hoogte is gehouden van althans een deel der besprekingen tussen Bonn en Madrid. Norstad beeft de West duitse regering niet afgeraden de „studies" voort te zetten, noch haar aangemoedigd, zo werd gezegd. De regeringen van Engeland en de Ver. Staten werden eerst van de Spaans-Westduitse toenadering op de hoogte gesteld ongeveer anderhalve maand geleden, enkele dagen, voordat brigade-generaal Schnez naar Madrid vertrok. Zowel Washington als Londen liet Strauss weten dat een militaire over eenkomst met Franco politiek onver standig zou zyn, en een storm van protest zou veroorzaken wanneer zij bekend werd. Onder het motto „Wanneer de Ame rikanen bases in Spanje kunnen heb ben kunnen de Duitsers dat ook" ging Van diplomatieke zijde te Washing ton verneemt Associated Press, dat Ne derland kandidaat is om Italië op te volgen als lid van de Veiligheidsraad gedurende 1961 en 1962. Een woord voerder van het ministerie van Buiten landse Zaken te Den Haag heeft naar aanleiding hiervan medegedeeld, dat dc mogelijkheid van een Nederlandse kandidatuur thans wordt onderzocht. Nederland maakte reeds in de jaren 1946 en 1951/52 eerder deel uit van de Veiligheidsraad. De betrokken zetel werd afwisselend bezet door de Bene lux en de Scandinavische landen. Ne derland heeft in 1958 zijn beurt voorbij laten gaan om de verkiezing van Ita- 'ië mogelijk te maken. „Over de wuze, waarop wij de Pa poea's bijstaan, zijn zij zelf zeer tevre den. In een van de raden op Nieuw- Guinea zeiden twee Papoea's zelfs tegen mij: Jullie lopen hard van stapel. Het bestunr is geen eenvoudige zaak." „Ik heb in Canberra gezegd, dat de mogelijkheid van de vorming van een zogenaamde Melanesische Unie het samengaan van Australisch en Neder lands Nieuw-Guinea en de Salomons eilanden in de toekomst niet uitge sloten moet worden geacht. Ik heb niet beweerd, dat deze gebieden een na tuurlijke eenheid zouden vormen. Bo vendien heb ik er duidelijk aan toe gevoegd, dat de papoea's de vorming van zo'rs unie zelf zullen moeten uit maken. Aan hen is straks de keus" aldus de heer Bot. „Er is mij van verschillende kanten gevraagd wanneer de papoea's gereed zijn voor zelfbestuur. Ik kan het ant woord daarop niet geven. Ik ben geen koffiedikkijker. Ik kan u wel zeggen wanneer een bepaalde weg of klapper, tuin klaar zal zijn. Maar aan voorspel lingen over mensen, die zich allemaal in diverse fasen van ontwikkeling be vinden, nee, daar begin ik niet aan. Ik weet echt niet hoe snel het zal gaan." Over de betoging met spandoeken op Sentani (Hollandia), georganiseerd door het Chr. Werknemersverbond Persekding, zei de heer Bot: „Er werd en wordt aan de verbetering van de positie van de mensen ginds gewerkt. Ik geloof dat het niet juist is om, in dien men een kwestie heeft, deze zo op straat te brengen. Bovendien had de bevolking er niets mee te maken een klein deel uitgezonderd en be greep de meerderheid er absoluut niets van. Ik vind dit een gevaarlijke poli tiek." Hij deelde verder mee dat vier pa poea's uit Ned. Nieuw-Guinea een cur sus in het bouwen van boten volgen tn Australisch Nieuw-Guinea. Zestien papoea's daar vandaan worden opge leid op onze handelsvloot in Nieuw- Guinea. Tegen de vestiging van Ambonezen en Keiëzen in Nieuw-Guinea bestaat verzet. Men heeft de staatssecretaris spandoeken laten zien en hem duide lijk gemaakt dat de papoea's de baan tjes van.straks zelf willen hebben. ,.Ze verzetten zich ertegen om glasharde, economische redenen" had de heer Bot opgemerkt. Hij vindt het gewenst dat er meer pers op Ned. Nieuw-Guinea komt (Advertentie) De wedstrijd tussen het voorlopig Nederlands amateurelftal en het voor lopig Nederlands -aterdagelftal. die reeds tweemaal werd uitgesteld. V woensdag 2 maart a.s. op het terrein van Robur et Velocitas te Apeldoorn worden gespeeld. ::Ü^jgWjpi? De omgekomen vliegtuigmaker .4. L. Co'enraad (Advertentie ALLE baby's, die op maandag 29 februari 1960 in Nederland worden geboren, zullen van het gemeentebestuur van Purmerend een ver zilverd lepeltje met het wapen van Purmerend en de Inscriptie „29-2-1960" kunnen krijgen. Om het geschenk te ontvangen behoeven dc ouders van de baby's sieebts een geboortekaartje te zenden aan P.F. 60 te Purmerend. De gemeente Purmerend voert deze geschenkenactie wegens de viering (van 8 tot en met 16 juli) van het feit dat Purmerend 550 jaar geleden de stadsrechten kreeg. Tijdens deze periode zullen „schrikkeljarigen" in Purmerend een reünie houden. Bij een vliegongeval, dertig kilometer ten oosten van Gibraltar, is de vlieg- tuigmakcr-Konstabel der eerste klasse A. L. Coenraad (23). ongehuwd en af komstig uit Helmond, gistermorgen om het leven gekomen. Het is nog niet bekend of het onge val met een Nederlands maritiem vliegtuig dan wel met een vliegtuig van een andere nationaliteit geschiedde, zo deelt de marinevoorlichtingsdienst mee. Op het ogenblik worden op de oefenterreinen nabij Gibraltar geza menlijke en individuele oefeningen ge houden van smaldeel één. waaraan Avengers, behorende bij vliegtuig squadron twee, deelnemen. De Neder landse vliegtuigen opereren vanuit Gi braltar. De nieuwe onafhankelijke republiek Kameroen heeft zich zondag in een volksstemming uitgesproken voor een grondwet in de geest van die welke generaal de Gaulle in Frankrijk heeft ingevoerd. Er waren 797.498 stemmen voor en 531.075 tegen de grondwet. De Argentijnse marine heeft het zoeken naar de duikboot (of duikboten) in de Golfo Nuevo beëindigd. In een mededeling van de marine wordt gezegd dat de duikboot zonder op houden was belaagd, waardoor het schip „gedwongen werd de Argen tijnse wateren te verlaten".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1