Burgerlijk- canoniek Grote spanning in Midden-Oosten V-raad nog - niet bijeen? FORT MET MUNITIE IN DE LUCHT GEVLOGEN Vier gewonden in Culemborg -ï „Huurverhoging per 1 april verantwoord" Twee jaar terug voor 't eerst ontmoet r Melkwagen kantelt: arbeider gedood - één zwaar gewonde Zekerheid een Nationale traditie NATIONALE EVENSVERZEKERING-BANK Drijvende brug op het Lago Maggiore? Keizerin van Perzië verwacht een baby GEURTS' Gonservenfabriek n.i Twee jaar P N PRISMA ZATERDAG 27 FEBRUARI i960 rVEGElVTlENDE J AARGANG No. 4537 J V_ J N_ SRAEL SYRIË JORDANIË SAOEDÏ ARABIE Regering wil geen uitstel: Het Amerikaanse ministère van Buitenlandse Zaken verklaarde, met bezorgdheid kennis te hebben genomen van het toenemende aantal incidenten en wederzijdse beschuldigingen en van de bin nenkomende berichten over troe penconcentraties. ffiPÉigP ft* (Advertentie) J. DE VRIES Aanhoudend zacht N.V. Levensverzekering Mij. UBO N.V, Algsm, Verzekering Mij. UBO Kromme Nieuwe Gracht 8-10, Utrecht PRINSES Engeland MARGARET van is van plan te trouwen met de 29-jarige hof- fotograaf Anthony Armstrong Jones, aldus heeft Clarence House, de residentie van de Prinses, gisteravond bekend gemaakt. De Prinses is eveneens 29 jaar oud. Het is nog niet bekend, wanneer het huwelijk zal worden vol trokken. Zie verder pag. 3, 3e fcol.) fs->r If- Koop niet f „zo maan" een horloge! Bepaal uw keus niet blinde- ft' lings - want er zijn horloges ft en „horloges". Voorkom te- ft? leursteiling-iaat u adviseren fft Rotterdam: Witte de wnnstraat relet 1147Ou ij Postbus 1113 Postgiro No 134510 Klaentendienst abonnementen 10.J019 so uur Zaterdag! 17—18 uui leietoon 115700 «uugenspiem 1 Telefoon 183467 (3 lijnen) Postbus iufli Postgiro No 4248S7. Klirhtendienst 18 30—19 30 Telefoon 362589 Snuiwes 132 Telet 4S70. Thrima» 0 Kernpisstraat 6 8 Telef. 65451. Abonnementsprijs S" cent oer week 2 85 oer maand t oer kwartaal frisse nummers 15 cent Verschijnt Iegelijk» •&-GrRvenh&ge Dordrecht: Schiedam Directeur: H. DE RUIG tAyUAA}" (Geldig tot zondagavond) AANHOUDEN» ZACHT. Half tot zwaar bewolkt met later plaatselijk enige re gen. Aanvankelijk matige tot zwakke, later tot krachtig of hard toenemende wind tussen west en zuid. Aan houdend zacht. Zon op: 1.31 Onder: 18.16 Maan op: 8.12 Onder: 20.35 Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT IN het dagblad „De Tijd-Maasbo- de" lazen wij een interessant ver slag van een vergadering van de rechtskundige afdeling van het Thijm- genootschap. In die vergadering heb ben Rooms Katholieke civiele juristen het canoniek huwelijksrecht bespro ken. Zoals bekend geldt voor de Rooms- Hatholieken naast het burgerlijk recht van de staat ook het z.g. canonieke recht van de Kerk. Soms regelen bei de rechtssystemen dezelfde zaken op ongelijke wijze. Bij het huwelijksrecht geeft dit aan leiding tot moeilijkheden. Enige jaren geleden heeft dat in ons land aanleiding gegeven tot een zekere opschudding in verband met het z.g. Haarlemse huwelijk. Een niet r.-k. man was burgerlijk en niet ker kelijk gehuwd met een r.-k. vrouw die haar godsdienstige plichten niet meer nakwam. Man en vrouw leefden in onmin. De man vilde scheiden, de vrouw niet. De man, inmiddels r.-k. geworden, kreeg van de bisschop toe stemming om met een andere vrouw kerkelijk te huwen. Een priester sloot dat huwelijk en de secretaris van de bisschop schreef aan de eerstgenoem de vrouw, dat haar burgerlijk huwelijk ongeldig verklaard was. Er is toen een geweldige persdiscus sie naar aanleiding van dit geval ge weest, waaraan ook ons blad heeft meegedaan. Wij komen daar nu niet op terug. Maar we willen wel iets ver tellen van de discussies die in de ver gadering van de rechtskundige afde ling van het Thijmgenootschap door R.K. juristen naar aanleiding daarvan is gezegd, volgens het verslag in „De Tijd." V.S. doen beroep op trouwen met fotograaf Israël en V.A.R. oira MIDDELLANDSE ZE, Tel Avi Gazjj? Mansoer Ef Ansh isracilia tlAuja Koesaeima Koentilio S1NA1 WOESTIJN Troepmbeweg/ng^0^**" - Suti ic Troepenconcen traties PEIT{6Q23b1 •Amman "Jeruzalem Shobek Maan 8 (Ahabo J 'Golf van \4Rab0 200km HET bleek nl. dat verscheidene R.K. juristen niet zo erg geluk kig zijn met het canonieke recht. De voorzitter, prof. Petit, had als alge meen bezwaar, dat men in de kringen, der canonisten te gemakkelijk vanuit vooropgestelde begrippen redeneert Men maakt wat men uit traditie Of voorkeur wenst, tot de natuur van de zaak. „Wat de canonist eenmaal wil, schrijft hij toe aan deus ex machina, die hij als stenen tafelen laat neerda len op de Sinaï, en die lagere Sinaï, die het natuurrecht heet, is dan toch nauw met het hemels Jeruzalem ver- bonden." Inderdaad, een niet malse kritiek, Veel kritiek ook. zo lezen we, werd uit de vergadering geuit op de wijze waarop in het kerkelijk huwelijks recht de nietigheidsgronden worden gehanteerd. Het briefje van de secretaris van de bisschop, waarover we hierboven schreven, kwam er ook niet best af. Men bepleitte de kerkelijke ontbin dingsmogelijkheid van een gemengd huwelijk te beperken. Van verschil lende kanten, zo lezen we, werd ge pleit voor de invoering in het cano niek recht van een nieuw huwelijks beletsel, nl. een bestaand burgerlijk huwelijk. De vergadering stond ook op het standpunt dat het burgerlijk huwelijk ook voor Rooms-Katholieken gehandhaafd moet blijven. \^J E geven dit alles zo uitvoerig weer omdat het van belang is te veten dat het gevoel van onbehagen, dat ten aanzien van deze dingen in Protestantse kring leeft, ook in R.-K kring leeft zij het op andere wijze en dat men er serieus over peinst hoe uit de moeilijkheden te komen. En we moeten er ons daarbij van bewust zijn, dat die moeilijkheden voor de Rooms-Katholiek samen hangen met de geloofsopvatting om trent het huwelijk als sacrament van de R.-K. kerk. En daar mag men als Protestant niet gemakkelijk over heen lopen. -Als de R.-K. kerk erin zou slagen het conflict tussen burgerlijk en ca noniek recht op te lossen, zou dat een zéér gewichtige zaak zijn. Deze vergadering was uitgeschre ven met het oog op het komende con cilie. De paus heeft nl. de leken uit genodigd om hun mening te geven over het kerkelijk huwelijksrecht. En dat heeft men op deze vergadering gedaan op de wijze als hierboven is weergegeven. (Van een onzer verslaggevers) Een tragisch ongeval heeft van morgen te Amsterdam het leven ge kost aan de 51-jarige voorman-flessen- innemer Willem Hendrik Meijer uit de 3e Oosterparkstraat. Samen met een collega, de 45-jarige Willem van der Steeg van het Vechtplantsoen te Utrecht, wilde hij omstreeks halfne- gen op het terrein van de Sterovita- melkfabriek aan de Oranje Vrüstaat- kade een aanhangwagen verhalen, die geladen was met kratten lege jnelk- fiessèE We "wagen k aïfféldeêïTvisrlfo- venop de héér Meijer, terwül diens col lega eveneens werd getroffen. Een. ooggetuige van het ongeluk, de Amsterdamse vrachtrijder -J. Meeuwe, alarmeerde onmiddellijk personeel van een nabijgelegen metaalfabriek en van de melkfabriek, waarop men met man en macht de wagen omhoog bracht. Binnen zeer korte tijd waren beide getroffenen bevrijd. De heer Meijer was inmiddels reeds overleden; de heer Van der Steeg is in zeer ernstige toestand in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis opgenomen. Vertegenwoordigers van de grote lucht vaartmaatschappijen, die in Parijs bijeen zijn om de diverse onderwer pen op het gebied van de tarieven te bespreken, waarover men op de con ferentie te Honoloeloe geen over eenstemming had bereikt, hebben vrijdag besloten de huidige tarieven- regeling voor het vervoer over het noordelijk deel van de Atlant. Oce aan met een maand te verlengen om verder overleg mogelijk te ma ken. De regering ziet geen reden om de huurverhoging, die volgens het voor stel op 1 april doorgevoerd zal worden, uit te stellen. Zij meent dat de verho ging per 1 april verantwoord en tech nisch uitvoerbaar is. Dit schrijft minis ter- Van- Aartsen In zijn-memorie-van antwoord over het betrokken wets voorstel aan de Tweede Khmer. De buurverhoging'gaat volgens de minister gepaard aan verlaagde sub sidiëring van de woningbouw,. Ge streefd wordt naar terugkeer tot nor male verhoudingen. Voorts worden enige correcties aangebracht op het sedert 1940 gevoerde automatische systeem -van huurverhoging teneinde een evenwichtige huurmarkt te ver krijgen. De regering overweegt een deel van de huurverhoging van vooroorlogse wo ningwetwoningen te bestemmen voor een fonds voor groot onderhoud en ver betering. De Verenigde Staten hebben vrijdag een beroep gedaan op Is raël en de Verenigde Arabische Republiek om zich de nodige zelf beperking op te leggen teneinde een toeneming van de spanning in het Midden-Oosten te voor komen. „Wij hopen echter, dat alle betrok kenen de zelfbeperking in acht zullen nemen die strookt met hun verplichtin gen krachtens het handvest van de Verenigde Naties", aldus perschef Lin coln White. Op een persconferentie verklaarde White dat de Amerikaanse ambassa deurs in de betrokken landen het be roep van het ministerie vermoedelijk rechtstreeks aan de respectieve rege ringen hebben overgebracht. Hij voegde eraan toe dat de toege nomen spanning in het Midden-Oosten de vraag heeft doen rijzen of het niet wenselijk zou zijn, de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties bijeen te roe pen, maar dat men vooralsnog hiervan heeft afgezien omdat men vreest dat een dergelijke stap onder de huidige omstandigheden de situatie veeleer slechter dan beter zon maken. De ambassadeur van Israël in Parijs, Walter' Ey+art," heeft-vrijdag- Verklaard dat de toestand aan Israels grenzen zo danig is dat „het kleinste vonkje de ontploffing kan veroorzaken". Op''het schiereiland van Sinaï zijn drie' Egyptische divisies, waaronder een tankdivisie, samengetrokken en het Syrische leger staat gereed aan de noordgrens van - Israël, aldus de ambassadeur. De Israëlische minister van Justi tie, Pinhas Rosen, heeft echter vrijdag op een bijeenkomst van de Ka mer van Koophandel van Tel Aviv verklaard dat de regering van Israël ervan overtuigd is dat er nu geen oorlog komt met de V.A.R., omdat de Arabische landen Israël niet durven aanvallen en Israël niet van plan is om welk land dan ook aan te vallen. hjsy-r: V/-V-V '!%-ë 1wsJ-4 f?.n» Commissionairs in elfecten O.Z. Achterburgwal 173. Telef. 247126 Privé: Olymplakade 60. Telef. 794152 AMSTERDAM» n Advertentie t Zon op Zon onder Een front van een depressie bij Ierland passeerde in de nacht van vrijdag op zaterdag ons land, het geen met enige regen gepaard ging. Tegelijkertijd nam de wind toe en werd in versterkte mate zachte lucht aangevoerd uit de Golf van Biscaye. De temperaturen bereikten van nacht in deze zachte en vochtige lucht al waarden van 8 tot 11 gra den, Achter het front beginnen de ba rometers te stijgen op de nadering van een rug van hoge luchtdruk. Deze rug van hoge druk zorgt enige tijd voor opklaringen, maar van het zuidwesten uit begint een volgende storing alweer zijn in vloed uit te breiden in de richting van West-Frankrijk, Het Kanaal en Zuid-Engeland. In verband daar mee wordt verwacht, dat het weer gedurende het weekeinde zacht blijft voor de tijd van het jaar, maar ook onbestendig met tamelijk veel wind en plaatselijk regen. Ruim 700 deelnemers zijn vrijdag uit John o'Groats in het uiterste noor den van Schotland voor een wande ling van ruim 1400 km naar Lands End in het uiterste zuidwesten van Engeland vertrokken. Er zijn prijzen tot een totaal van 50.000 gulden uit geloofd. (Van een onzer verslaggevers) Een ENORME RAVAGE ont stond toen gistermiddag met donderend geweld het fort „Werk aan de spoel" aan de Lek bij Culemborg ontplofte. Twee officieren, een dienstplichtig sol daat en een burgerambtenaar werden bij de explosie gewond. De ontploffing had plaats in de bunker waarin afgekeurde muni tie lag opgeslagen. De namen van de gewonden zijn: dienstplichtig soldaat-messbediende C. G. R. Eenkhoorn (20), uit Lekkerkerk, burgerambtenaar F. de Keijzer uit Gel- licum, de commandant van de school voor explosieven, kapitein J. J. Blom- maerts (32) uit Culemborg en kapitein C. M. Mulder (41) uit Montfoort. De gewonden zijn opgenomen in het Sint Barbaraziekenhuis in Culemborg. f# Zie verder pag. 3, 5e kol.) Deskundigen zullen vandaag in Varese besprekingen voeren over een project van ruim 10 miljoen gulden inzake de bouw van een drijvende brug op het Lago Maggiore. De brug zal ongeveer 3% km lang zijn. Aan de besprekingen nemen de bur gemeesters van plaatsen in de omge ving van het meer deel. De brug zal automobilisten gelegenheid geven van Intra, aan de westelijke oever van het meer, naar Levano, aan de oostelijke oever, te rijden. ANTHONV ARMSTRONG JONES verloofd met prinses Volgens welingelichte Perzische kringen verwacht keizerin Farah van Ferzië.een baby. De keizerin brengt op het ogenblik met haar gemaal een be zoek aan Pakistan. (Advertentie! Levens-, Studie- en Uitzet-, Lijfrente- Pensioen- en Begrafenisverzekeringen Brand-, Inbraak-, Ongevallen- en W.A.-verzekeringen. UBO voor alle verzekeringen. (Advertentie) DODEVVAAKD. DE FIJNSTE FRUITPRODUKTEN UIT DE BETUWSE BOOMGAARDEN Vraagt uw winhpli-r ons merk Jamt, appelmoes, vruchten op tap enz. j! Men verwacht dat prinses Mar garet en Armstrong-Jones dinsdag voor het eerst als verloofden in het openbaar zullen verschijnen, wan neer zij met de koningin-moeder een galavoorstelling van het Royal Ballet in Covent Garden bezoeken. Margaret is thans de vierde troon opvolgster, na de drie kinderen vaD haar zuster. De officiële aankondiging luidt als volgt: „Koningin Elizabeth de koningin moeder maakt met zeer veel genoe gen de verloving bekend van haar ge liefde dochter prinses' Margaret en mr. Anthony Charles Robert Arm strong-Jones, zoon van mr. R- O. L Armstrong-Jones, c.q. en de gravin van Rose, aan welke verbintenis de koningin met vreugde haar toestem ming heeft gegeven." Een woordvoerder van Clarence..' House deelde mede dat de prinses en Armstrong-Jones elkaar twee jaar geleden op een party in Londen heb ben ontmoet. Deze woordvoerder, majoor John', Griffin, voegde, hier- aan toe: „Zij? ■hebben elkaar'sindsdien voortdurend; ontmoet op verschillende plaatsen, maar voornamelijk op Balmoral en! Sandringham". Balmoral is de ko ninklijke residentie in Schotland Sandringham het buitenverblijf in Oost-Engeland. De prinses en Armstrong-Jones brengen nu het weekeinde door met de koningin-moeder in "Windsor Great Bark. Armstrong-Jones zal, als hij terug gaat naar Londen, in Buckingham Palace verblijven. Het koninklijk paar heeft hem ver- verzocht zijn intrek te .nemen op Buckingham Balace „zodat hij in nauw contact blijft met allen die voorbereidingen treffen voor het huwelijk". Volgens een woordvoerder van Buckingham Palace zijn koningin Elizabeth en haar echtgenoot prins Philip „verheugd omdat Margaret en Anthony zo'n goed paar vormen". Prinses Margaret wordt 21 augus tus 30 jaar, Armstrong-Jones wordt op 7 maart zo oud. Armstrong-Jones is blond en iets langer dan prinses Margaret. Anthony Armstrong-Jones had zijn studio aan Pimlico Road, niet ver van het koninklijk paleis. Vorig jaar nam hij de enige officiële verjaardagsfoto van prinses Margaret voor een zon dagsblad. Hij heeft gestudeerd in Eton en aan het Jesus college te Cambrigde. Hij leidde de winnende acht van Cambrigde bij de universitaire roei- wedstrijd in 1950. Hij is de zoon van een jurist. Arm- strong-Jones is ook nog modeteke naar geweest. Hij heeft o.m. skitoi letten ontworpen. Zijn eerste foto's van de koninklij ke familie dateren van 1956. Hij heeft ook talrijke malen prins Charles en prinses Anne gefotografeerd. Hij heeft een korte maar specta- culaire en succesvolle carrière als fotograaf gemaakt. In 1956 exposeer de hij in Kodak House, een jaar la ter publiceerde hij een fotoboek over Londen en een over Malta. Hij ver vaardigde de eerste fotografische de cors die ooit in Engeland zijn ge bruikt, voor de revue „Keep your hair on" Zijn fotografische bezigheden heeft f Ad verten tie) door de vakman...uw eigen horloger. Hij wil u als klant behouden, dat is uw zekerheid! y# s, vjs ,S3 het goede Ankerhorloge

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1