LAÜÏS iAdCj^VAT Goede vooruitzichten voor HBSS op centrum-sportveld 'tlevo' KERK EN SCHOOI BOTH Algemene waardering voor winkelcentrum in Sluispolder BEN MALTHA Gemeenteraad van Schiedam vergaderde Jeugd dient te Viering 5 mei: weten welk leed geleden is J. Oosterwelder declameerde voor Geref. Ouders vereniging Minder subsidie voor Verbond voor Veilig Verkeer Gemeenteraad van Maassluis Drie promoties aan cle Vrije Universiteit Prijsvraag van Gem. Bibliotheek In Vlaardingse Pniëlkerk Gemeenteraad Maasland Kerkdiensten Door bromfiets aangereden Kleuter overreden Revue door Herv. vrouwenclub voor 4xZ...N Doe open-actie ook in Hoek v. Holland Nog dit jaar aanleg Rotterdams drinkwaterleidingnet Veel schade bij aanrijding Voor al Uw transporten Gerrit J. Eerland L.CMzn, VAN NIEUWPOORT'S Vrouw liep tegen auto Geen fietspad meer Medische diensten Medische diensten Drinkwater Meer expositieruimte voor Het Prinsenhof L. G. B0RSB00M V eilingbericliten Dodelijk ongeluk in Seheveningen 2 TROUW Zaterdag 27 februari I960 O /IJtós— w( Advertentie 9? SCHIEDAM. Tijdens de openbare raadsvergadeirg, die vrij dagavond ten stadhuize werd gehouden, gingen de meeste agenda- voorstellen als hamerstukken door. Behalve drie voorstellen, nl. de verhuring van enkele percelen grond in het Volkspark, het ver lenen van een krediet voor de aanschaffing van aan de jeugd op 5 mei uit te reiken boekjes, en de nieuw aan te leggen velden, en een krediet voor de bouw van een kleedlokaal daarop, ten behoeve v na HBSS. Oover deze punten werd breedvoerig gesproken. Recreatie Zekerheid Advertentie N.V. SLEEPDIENST EN TRANSPORTONDERNEMING BOEZEMSINGEL 158* Zondagsschool „Westwijk bestaat één jaar MAASLAND Vrijdagavond kwam de raad in openbare zitting bijeen. HANDEL- EN TRANSPORTMAATSCHAPPIJ N.V. GRIND ZAND STEENSLAG HOOGOVENSLAKKEN BIMS en SINTELS Advertentie Wijziging V.V.V.-personeel Advertentie AUTOVERHUURBEDRIJF Service vóór Alles ANGLIA'S type 1960 CONSULS ZEPHYR 6 pers. MAASSLUIS. Aan het begin van de raadsvergadering stond de voorzitter, burgemeester W. J. D. van Dijck enige ogenblikken stil bij het ingekomen stuk van de nestor van de raad, de heed J. van Velden (AR), die om gezondheidsredenen ontslag hee£t genomen. De voorzitter tekende de persoon van de heer Van Velden, die er steeds naar streefde de belangen van de gemeente te dienen. Hij wist in zijn manier van spreken en doen respect af te dwingen en had daarnaast een open oog voor de betere mening van anderen. Gaarne had hij actief willen blijven deelnemen aan het raadswerk en een verdere uitbreiding van de gemeente willen meemaken. Advertentie ASSURANTIEKANTOOR PASTORALE JUBÏLEA Advertentie VOOR VESPA MEENT 80 - TEL. 120207 Ds. B. Slitigenberjc Ds. F. J. B. Schiebaan Ds. G. Koenekoop AFSCHEID EN INTREDE Remonslr. broederschap herdenkt Anninius ,jf i »ii w f B.J A voor RECEPTIES Hoogstraat Hl. R'.dam 'Tel. 11/81 h Bij de kamerstukken bevonden zich parkeerterrein te laten aanleggen en een voorstel tot het verlenen van een kre kiet van 600,voor het organiseren van een zomerkamp, uitgaande van de Vereniging „Pro Juventute", voor de leerlingen van de Prof. R. Casimu*- sdwol. De- heer A. Hoek (A.R.) stelde voor ook de naast deze school gelegen Protestante klassen hiervan te laten pro fiteren, waarop wethouder Sabel kon antwoorden, dat dit weliswaar niet in het voorstel vermeld was, maar toch wel in de bedoeling lag. Het voorstel voor een krediet van 4.875,voor de aanschaffing van een groot aantal exemplaren van het ge schrift: „Volk in verdrukking en verzet" kreeg veler instemming. Deze boekjes zullen fcg.v. de 5 mei-herdenking aan de schooljeugd vanaf het 6e leerjaar wor den uitgereikt. Mevrouw A. Moll-Lips (WD) sprak namens haar fractie grote voldoening uit over dit voorstel en koppelde er een nieuw voorstel aan vast om de geschie denis van de laatste wereldoorlog in de hoogste klassen van de lagere school voortaan verplicht te stellen. Namens de CJLU.-fraciie liet de heer S. Kuiper een principieel geluid horen, waarin hij stelde, dat de herkregen gees telijke vrijheid een kostelijk goed is, wat-door ledereen, maar vooral door de jeugd, op de juiste waarde geschat moet worden. Het moet de jeugd worden ingeprent,; -wat voor leed er geleden is en weik een dankbaarheid er jegens God moet zijn voor Zyn verlossing uit handen van de tyran van de laatste wereldoorlog. De taak om dit onze jeugd bij te brengen ligt grotendeels bij de ouders, aldus de heer Kuiper,maar wat komt daar ge woonlijk van terecht Daarom moeten de scholen dit belangrijke onderwerp telkens weer aan de orde stellen. vroeg waarheen, de kwekerij zal moeten verhuizen. Mr. v. Bochove diende van repliek en merkte op, dat de recreatie geenszins verloren, gaat. Op een terrein waar vroe- 'ger altijd tennisbanen zijn geweest, zul len deze straks weer herrijzen. Wel werd nog de algemene veront waardiging uitgesproken .over het feit, dat de nieuwe eigenaar van deze grond reeds druk bezig is met het ontginnen van de grond en het storten van beton, temeer omdat het voorstel nog aan genomen moest worden. Dit alles zonder de gemeente hierin te kennen. Het Harmonie Orkest „O.B.K." neemt dit jaar t.g.v. haar 60-jarig bestaan deel aan een internationaal concours. Hier voor worden twee bijdragen van ieder 1.000.uitgetrokken, maai- de heer A. Hoek stelde hierbij uitdrukkelijk, dat de A.R.-fractie tegen moest stemmen, aangezien dit concours ook op zondag gehouden zou worden. Hiervan werd aan tekening gemaakt. Eindelijk is dan de knoop doorgehakt en weet HBSS zeker, dat het de nieuwe velden nabij V)aardingen zal gaan be spelen en na verloop van tijd een eigen home zal krijgen, meer centraal gelegen. Het krediet van 3S.150,hiervoor werd aanvaard, zodat HBSS nu weet waar het aantoe is. De heer Dominicus stelde de vraag, wat de toezegging precies inhoudt, op dat HBSS wete wat haai- in de toekomst te '.vachten staat. Mr. v. Bochove sprak eerst zijn vreugde er over uit, dat de besprekingen tussen HBSS en de Sportraad hebben geleid tot overeenstemming op dit gebied en kon daarna mededelen, dat de nieuwe aan gelegde velden in het centrum van het „Harga"-eomplex nader bestudeerd zul len worden in overleg met de heer Schippers, de gemeentelijke tuinarchi tect. De heer Dominicus wilde meer weten, en vroeg, of al gezegd kon wor den wanneer met laatstgenoemde velden kon worden begonnen. Hierop moest mr. v. Bochove het antwoord schuldig blij ven en maakte daarbij de opmerking, dta dit wel eens enige tijd kon Stag neren. Niettemin kan HBSS zich gereed maken voor het bespelen van de twee velden nabij "Vlaardingen, achter de ter reinen van „Schiedam". Een bijdrage van 500,voor de ver lichting van de torenklok van de Singel kerk vond ook algemene goedkeuring, waarbij tevens het voorstel kwam om ook de torenklok van de „Grote Kerk" van verlichte wijzers te voorzien. Mr. Bochove kon de prettige mededeling, doen, dat hiervoor reeds een plan in] studie is. SCHIEDAM. Bij gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Gemeen te Bibliotheek, een feit dat overi gens niet officieel herdacht zal wor den, zal er aan de lezers toch nog een extra attractie geboden worden. Zowel volwassenen als jeugdige lezers kunnen meedoen aan een prijsvraag waardoor zij van hun belezenheid kun nen blijk geven. In de week tussen 29 februari en 5 maart zuilen prijsvraagformulieren gra tis verkrijgbaar zijn. voor leden van de Centrale Bibliotheek op de Lange Ha ven. en voor leden van de filialen in hun filiaal, voor kinderen beneden de twaalf jaar en voor grotere kinderen aan de Centrale Jeugdbibliotheek in de West molenstraat en aan de jeugdafdelingen venbonden aan de filialen. Uiteraard zullen er hoofd- en tweede- prijzen zijn voor groot en klem. VLAARDINGEN Ruim vijfhon derd kinderen plus een aantal ouderen hebben vrijdagavond in de Pniëlkerk intens genoten van de prachtige ver telling door de Amsterdamse voor drachtskunstenaar, de heer J. Ooster welder. De Gereformeerde Oudersver eniging, die de bijeenkomst organiseer de, was in haar opzet uitstekend ge slaagd, mede dank zij de samenzang, welke voortreffelijk werd begeleid door een gitaarclub onder leiding van Leo van Wijk en Aad Adams. Do waarnemend voorzitter van de NED. HERV. KERK Beroepen te Gotidi man-Ottoland. H j Bmnekanip kand te Utrechl I Aangenomen naar Lisse J. Mansvel' i vic. te Rotteidam Bedankt voor Gouduaan-Ottoland t C. de Bie, kant. IJ VERHUUR VAN: Bokken - Dekschuiten - Sleepboten en alle drijvende materialen. Bestelkantoor: Pr. Hendrikkade t.o. 88, Telef. 11.20,05. Na 6 uur telef. 13.89.93—11.J8.89, R'dam. Transporten te water naar binnen- en buitenland. VLAARDINGEN' Ter gelegenheid van het éénjarig bestaan van de Her vormde zondagsschool „Westwijk", wordt op dinsdag 8 maart een ouder avond gehouden in de Talmaschool. Aan de hand van een bandopname en kleurendia's zal men een beeld trach ten te geven van wat er op de zondags school gebeurt. Bovendien zal de heer Kroese van de Nederlandse Zondags school Vereniging aan deze avond zijn medewerking verlenen. Het bestuur heeft na dit eerste jaar de balans opgemaakt. Het eerste zondagsschooluur werd be gonnen met vijftig kinderen, terwijl nu, één jaar later, het aantal kinderen is opgelopen tot 230. Het personeel van de zondagsschool is dankbaar voor deze prachtige ontwikkeling, doch_ aan de an dere kant brengt deze groei grote blo- blemen met zich. Zeer binnenkort zal nu één der twee kleuterklassen verhuizen naar een lokaal in de school aan de Buys-Ballotlaan. om de kinderen van 4 en 5 jaar. die in het verre westen van de Westwijk wonen, de grote wandeling in weer en wind naar de Talmaschool te besparen. Deze verhuizing betekent decentralisering en vergt een grotere per. soneelsbezetting. LJ Oudeisvereniging, de heer J. A Kooy die de bijeenkomst opende, vond het ver bindend, dat et zoveel kinderen waren I vu0,. Woutersu oude J gekomen om naar Oom Jan te komen te Spuing luisteren. Hij had veel moeite om met zun stom boven het rumoer \an de jeugd GEREFORMEERDE KEKKEN uit te komen, maar toen de heer Oostei - Beroepen ie Voui-.choten. J M Bloen welder dc kansel beklom was het muis tc g.j^ stil. Op de hem eigen wijze declameerdeAangenomen naar Rocky Mounts' hij „Het geheim van het gouden wagen-1 House. Alberta. Canada. Christ Refoinu wiel", waarbij men de spanning van del church J H. Binnema te Lemmer, jeugdige gezichten af kon lezen Het was' dan ook niet zomaai een verhaal, wat Oom Jan vertelde, maar het was een weergeven van iets dat 7 jaar geleden tn werkelijkheid was gebeurd ,.'t Geheim GEREI'. KERKLN (Vrijgemaakt) Beroepbaarstclling: de heer A. N, Hen driks. kand. te Rotterdam, die wegens voortzetting van zijn studie tot dusvei van het gouden wagenwiel" gebeurde geen beroep in overweging kon nemen, toen in een havenkwartier in Southamp- - ton. De heer Kooy deed daarna nog enkele deelt mede dat hij met ingang van heden beioepbani' is en gaarne een beroep in overweging za! nemen Zijn adres 15 Eerr voorsteltot,.verhuring van een oppervlakte grond van 1250 m2 voor de doel, bracht enkele stemmen in beweging. Deheer Ir. K. J. J. Dominicus (AR) had geen - bezwaren tegen de aanleg van tennisvelden die ter hoogte van de zuidzijde van de Stadhouderslaan zouden komen te leggen maar zag de ingang gaarne geplaatst aan de Prins Bernhard- laan. zodat de rust gehandhaafd blijft op de bestaande weg langs het Volks park. Hij stelde tevens voor dan een SCHIEDAM: Herv. Gem. Grote Kerk 10 ds E. B. Danrstê Dsselstein 5 u ds J. B. Oskamp Nijmegen; Bethelkerk 10 u ds 'H. W. Hemmes 5 u ds D. J. Spa-iing; Op- stimdicgskerk 10 u dr L. J. Caremier 7 u ds J. Gras Vredeskerk 9 en 10.45 11 ds D. J. Spaling 7.30 u pastoor H. D. Haymaekers en ds. G. Vegter. Cbr. Ger. Kerk 10 en 5 11 ds L. Kleissen. Evang. Duth. Gem. 10 u ds S. G. v. d. Haagcn. Ger. Kerk Oosterkerk 10 u ds (V. A. Krijger 5 u ds J. Couvee: Ju- lianakerte 3 en 10.30 u ds J. Couvee 5 u ds J. Na wijn. XETHEL „De Ark" 9.30 u ds J. Nawijn. 2.30 u ds W. A. Krijger. VLAARDINGEN Herv. Kerk Grote Kerk 10 u ds A. Boertje 17 u ds D. Noordmans: Rehobotttkerk 9 u eerw heer J. Hoogen- dam 10,30 V ds P. van der Vloed 19 u ds P. Zijlstra: Bethelkerk 10 u eerw beer J_ van Lambatgen 19 u ds S. van den Bos; Immanuëikerk 10 u ds J. van Noort. 19 u eerw heer J. van Lambatgen; Nieu we Kerk 10 u ds W. J. Kolkert 17 u ds S. van den Bos; Westwijk-kapet 10 u ds C. H. van Rhijn. Ger. Kerk Ooster- Jterk 10 u dr. F. L. Bos 17 u ds Joh. Lever; Emmauskerk 8 en 10.30 u ds H. Zandbergen 17 u ds G. Aalbersberg; Pniëlkerk 9 en 10.30 u ds Joh. Lever 17 u ds ff. Zandbergen; ds. H. de Cock- school 16 u dr F. L. Bos. Ger. Gem. Vtestnieuwland 10 u ds H. Rijksen 17 u: Jeesdienst. HOEK VAN HOLLAND: Herv. Kerk 10 en 7 u ds H. S. Wassink. Ger. Kerk 10 en 4 u ds P. Rutlman. Herv. Evang. 4 U ds M. Ottevanger van Leiden. Ned. Herv. Geref, Evang. in gebouw „Irene", Nieuwe Haven 155, Schiedam, 4 u en in Grote kerk 10 u. ds E R. Damsté, IJsselstein. ROZENBURG; Ned. Herv. Kerk: Imma nuelfcerk 9..30 u ds Noordmens van Vlaar dingen 4.45 u jeugdappèi voor de actie .Doe open"; Westerkerk 9.30 u ds Eve- lein. Ger. Kerk 9.30 en 2.30 u ds Baas •van Amsterdam. Chr. Ger. Kerk 9.30 en 3 u ds H. P. Brandsma. Ger. Kerk (vrijgem.) 3.55 en 3 u ds G. Mul. MAASSLUIS: Ned. Herv. Kerk 20 u os K. M. Vogel 5 u ds H. F. Meijer: Kon Wilhelminaschool 10 u ds H. F. Meijer: Jeugdkerk (Sursum Corda) 10 u de heer M- C. Alers; (geb. Gen. de Wetstr. 2) 10 u de heer L. v. d. Pol: Klnderkerk Ons Huis) 10 u mej. L. v. d. Hidde. Ger. Kerk 9.30 u. ds. E. J. Duursema 4.J0 u ds K. W. Dercksen; Zmderkerk 9.30 u ds K. W. Dercksen 4.30 u ds E. J Duur sema. Ger. Kerk (vrijgemaakt) 8.30 en 2.30 u ds H. v. d. Vees., -— Chr. Ger Kerk 9,30 en 4.20 u leendienst. Ned Frot. Bond 10.13 u ds J. Laforet (Rot terdam). Aangenomen werd een voorstel van B. en W. tot het garanderen van drie geldleningen t.b.v. de -woningbouw. De ze aanvragen zijn ingediend door de Stichting Bemiddelend Orgaan „Rohyp" te Amsterdam. De heer van Geest CH wilde gaarne weten of door ieder deze garantie verkregen kan - worden.- De voorzitter antwoordde, dat dit slechts kan door middel van een bemiddelend orgaan. Het voorstel van B. en W. tot het verlenen van een subsidie aan liet Ver bond voor Veilig Verkeer werd een punt van bespreking. De voorzitter zet te liet grote nut van deze Bond uiteen. Het ligt in de bedoeling een plaatselijke afdeling op te richten en wel op 7 april, op de dag waarop het praktische gedeelte van de verkeers examens in de ze gemeente plaats zal vinden. De heer v. d. Burgh (CH) meende, dat men zuinig moet zijn met het ver strekken van subsidies en zag gaarne hier het particulier initiatief ingescha keld. De heer Van Geest <CH) diende een voorstel in het subsidiebedrag met 100 te verlagen en te brengen -op ƒ250. Deze spr. is van mening dat de Bond zelf ook iets moet doen. Nadat de voorzitter sprekers had beantwoord werd het voorstel van de heer van Geest in stemming gebracht en aange nomen met 6 tegen 4 stemmen. Op voorstel van B. en W. werden de voorschotten op de gemeentelijke ver goedingen aan de besturen der bijzonde re scholen als volgt vastgesteld, bere kend naar 43 per leerling. Geref. school ƒ9.187,66, Ned. Herv. school ƒ6.521,66 en EK school 8.370,66. De vergoedin gen voor" vakonderwijs werden resp. vastgesteld op 4.000. 3.800 en 3.500. De vergoedingen voor" het kleuteron derwijs werden voor 1960 vastgesteld op 12 per leerling. De vergoedingen per lokaal en leerling- werden voor de Chr. kleuterschool vastgesteld op resp. 3120 en 1050 en voor de R.K. kleu terschool op j 1560 en 630. Aangenomen werd een voorstel i.z. medewerking aan de besturen der bij zondere scholen i.z.. het aanschaffen van het boekje „Verdrukking Verzet Victo rie". De kosten zullen 240 bedrag&n. Aangenomen werd ook een voorstel van. B. en W. tot verdaging van de be slissing op de tweede partiele herzie ning 1959 van het uitbreidingsplan. Aan het eind der vergadering heeft burgemeester Groot Enzerink -de kwes tie Gemeente-Dijkpolder naar voren ge bracht waarna sluiting volgde. Advertentie GOUDA TELEFOON 4444 SCHIEDAM. De 7-jarige A. D. is gisteren door een bromfiets, bestuurd door de 69-jarige N.V., m de Lange Kerkstraat aangereden. Het meisje is ogenschijnlijk zonder letsel naar haar woning aan de Lange Achterweg ver voerd. De bromfietser kreeg een schaaf wond boven het oog en is ter plaatse door de G.G. en G.D. verbonden. SCHIEDAM. De 76-jarige voetgang ster A. C. H.-L. liep gistermiddag op het Herenpad tegen een auto op, die werd bestuurd door de fimmiqrman A. H. Dè vrouw is met een' gekneusde linkervoet naar, het Gemeenteziekenhuis en vandaar* na a'r 'huis 'vervoerd.*' SCHIEDAM. Nadat het 3-jarige knaapje A. S. uit de Stationsstraat gis teren op het Stationsplein had meege holpen papier op een vrachtwagen te Iaden, werd het door dezelfde auto overreden. Waarschijnlijk heeft de chauf feur niets van het ongeluk gemerkt, want bij is doorgereden. De jongen is per G.G. en G.D. naar huis vervoerd, waar hij over pijn in de buik klaagde. Een ontboden arts liet het kind tiaar het Gemeenteziekenhuis vervoeren. Over de toestand van het slachtoffer was vanmorgen nog niets bekend. VLAARDINGEN. In de grote zaal van het Leger des Heils hebben vrijdag avond de dames van wijk 1 van de Her vormde vrouwenclub met doorslaand succes voor de negentiende maal hun re vue ..Vrouwen van vroeger en nu", op gevoerd. Bedroeg de netto-opbrengst de vorige week 661,thans er 575, over. Het geld dat bestemd is voor de actie 4 maai Z.N., in totaal dus 1236, zal binnenkort door een Vlaardingse deputatie aan Johan Bodegraven worden overhandigd. De avond werd geopend door de nre- sidente mevrouw C. M, v. d. Berg-Akker- man, die zich. bijzonder verheugd toon de over de grote belangstelling. HOEK VAN HOLLAND. In het kader van het Wereld-Vluchtelingen Jaar en de daarvoor door de Neder landse Jeugdgemeenschap ingezette actie teneinde mogelijk te maken de bouw van een gemeenschapscentrum en een jeugdhuis voor de vluchtelin gen, hebben ook de Hoekse jeugdver enigingen de handen ineen geslagen. Vertegenwoordigers van Gereformeer de. Hervormde en R. K. jeugdvereni gingen hebben voor dit doet met ver kenners en padvinders vergaderd. Ver wacht wordt dat de sportvereniging van de ULO-school gehoor zal geven aan de oproep mede te werken. De jeugdige afgevaardigden der verenigingen hebben in eerste instantie het besluit genomen om het vluchtelingenprobleem onder de aandacht van de Hoek te brengen en daarvoor een uitgebreide en originele propaganda te gaan maken. foon 010181418 mededelingen omtrent het jeugdcentrum, j Berglustluan 59. Rotterdam-Noord, tcle- waaraan dringend behoefte is. Hii spoor-' - de de jeugd aan. oud papier bijeen te sparen om daarmede een steentje bi; te dragen aan het jeugd wei k HOEK VAN HOLLAND. De VVV- informatrice mej. Withage die geruime tijd de uitgebreide administratie van het plaatselijk WV-ksntoor heeft be hartigd gaat de volgende maand du VW-werk verlaten. Het VW-bestuur heeft voor haar in de pl.ats kunnen be noemen mevr. M. Jansen-van Vugt, die per 1 april in functie zal treden. HOEK VAN HOLLAND. Nu de 's-Gravenzandseweg geen hoofdverkeers weg meer is en het in het voornemen ligt het geheel tot het villapark te gaan rekenen, heeft men van gemeentewege reeds de fietspaden veranderd in voet paden. nu reeds uit PARIJS ert ZURICH ontvangen- wollen voorjaarsjaponnen in de vrolijke modekleuren KEIZERSTRAAT 7 ROTTERDAM verhuurt zonder chauffeur i Aelbrechtskade 83 D Telefoon 30209—50Ï15 Hooidrift 137 Rotterdam SCHIEDAM Op zondag 28 februari wordt de medische dienst te Schiedam waargenomen door de volgende artsen: J. van Buren, Buys Bailotstngel '2-/6. tel. 69661: P. J. W. Beukers. Burg. Knappertlaan 76. tel. 68004; G. W. Or- mel. Schoolstraat 5. tel. 64244. Geopend is apotheek Gouka en U. Groenelaan 127. ook voor de nacht-en avonddienst van de overige dagen der week. Op medisch advies, nadat hem aan meer naar Maassluis wordt gekeken en x 2ich roede mogelijkheden, ook voor de middenstand, van vestiging voordoen. Hoe staat het met de plannen om aan de P. C. Hooftlaan eveneens tot winkel bouw te komen, vroeg spreker. De voor zitter kon niet zover gaan als de heer Van Antwerpen. Hij meende, dat de plaatselijke middenstand zeker de kan sen, die zich nu voordoen zal benutten het einde van het vorig jaar een ern stige ziekte had getroffen, had hij zijn ontslag genomen. Hij bracht dank voor hetgeen de heer Van Velden heeft ver richt en sprak de hoop uit dat hij nog vele jaren de verdere ontwikkeling van Maassluis zou kunnen volgen. De raad toonde zich zeer ingenomen met het voorstel lot verkoop van grond voor de bouw van 26 winkels met bo venwoningen in de Sluispolder-oost. De MAASSLUIS. Op de kruising van de Laan 19401945 niet de P. C. Hooft laan en Mesdaglaan vond vrijdagmor gen een verkeersongeval - plaats, dat aanmerkelijke materiële schade veroor zaakte. maar toch nog betrekkelijk goed afliep. De heer J. B uit Maassluis, die met zijn stationcar vanaf de Mesdag- laan de kruising opreed werd aan de rechter zijde geramd door een vracht auto. bestuurd door de heer T. van Nie- rop uit Maasland, die uit de richting van Maasland kwam. Hierbij werd de heer Boon uit zijn auto geslingerd, doch hij liep hierbij slechts lichte verwondin gen op. Dokter Helleman, de de eerste hulp verleende, achtte de verwondingen dj lieten zich eveneens in waai-, Men dient af te wachten hoe de plan- niet ernsti„. De auto an .B berende zin over de activiteiten van hetnen zich verder zullen ontwikkelen. college en van het onderhavige bouw-jHet aantal winkels acht het college plan uit De heer Verploegh (c.h.) acht- f momenteel voldoende om in de be te het noodzakelijk, gelet op dit part:- i heette op dit moment te voorzien. Het culiere plan, waarbij de gemeente bui- hgi niet in de bedoeling om de wonin- ten de financiering staat, in de koop- j ïen aan de P. C. Hooftlaan tot winkels overeenkomst een bepaling op te ne- i te gaan verbouwen. Het nieuwe plan. men. dat het college van burgemeesti" voor de binnenstad (sanering) in Het beschikbaar stellen van gelden voor het leggen van een leiding voor het transport van drinkwater vormde voor de heer Smit (soc.) aanleiding op terug te komen op het drinkwatervraag- stuk. waarmede Maassluis al vele jaren te kampen heeft. Het was t en slotte de heer Pons (c.h.), die een positieve vraag stelde met de woorden „wanneer komt aan de huidige situatie een einde". Wethou der Slagboom herinnerde aan het on derhoud met het gemeentebestuur van Rotterdam en stelde, dat gesproken wordt van één tot twee jaar- Persoon lijk wilde hij de mogelijkheid niet uit sluiten, dat nog alt jaar met de aan leg van een pijpleiding, die het betrek keu van water van Rotterdam mogelijk maakt, een begfn wordt gemaakt. Ten behoeve van de uitwerking van de plannen voor het recreatiegebied Sluispolder-oost vroegen burgemeester en wethouders voorts een krediet van 25.000. hetgeen voor mevrouw Hama kers (soc.) aanleiding was enige sug gesties te doen. Zij wees in het bijzon der op de wenselijkheid voor de jeugd een klem overdekt zwembad aan te leg gen. Voorstellen werden door haar op korte termijn m hei vooruitzicht ge steld. Wethouder Van der Snoek meen de, dat spreekster te ver ging. Voor suggesties houdt het college zich aan bevolen. doch op een andere wijze ais mevrouw Hamakers zich vporstelt. B. en W. werken intensief aan de recrea- DELFT. De restauratie van het Jan Schoutenhuis aan de Schoolstraat met de daarbij behorende Kamer van Chari-' tate is bijna 'voltooid. De ingebruikne ming zal plaats hebben in mei van 'dit jaar. De nieuwe ruimte zal voor een deel worden benut voor representatieve doel einden van het gemeentebestuur, terwijl de bovenverdieping zal dienen voor uit breiding vsn de expositieruimte van het stedelijk museum „Het Prinsenhof". Binnenkort kan ook worden begonnen met de restauratie van de Waalse Kerk. Enigge jaren geleden werd de noord gevel al gerestaureerd. Thans komt de zuidgevel en de kap aan de beurt. De kosterswoning die thans aan de kerk is vastgebeuwd zal worden ontruimd. De ruimte die hierdoor vrijkomt zal worden toegevoegd aan de beeldenzaal van het museum. De hoofdingang van de kerk komt dan op de plaats waar thans de ingang tot de kosterswoning is. De koster krijgt een woning aan de overzijde van de kerk. Zowel het Jan Schoutenhuis als de Waalse Kerk worden gerestaureerd on der toezicht van prof. N. Lansdorp en onder dagelijkse leiding van de hoofd opzichter de heer A. Buys. Het werk is opgedragen aan Naaborg's bouwbedrijf. Apothekers dienst. DELFT. Van 27 februari tot 5 maart is de apotheek van mevrouw A. Verhoeven - van den Berg. Nieuwe Langendijk 56 te Delft, telef. 256760 geopend in de nacht. BINNENSINGEL 211 - TELEFOON 3754 VLAARDINGEN Rijkserkenning m groep A voor Makelaars en Acsurantiebezorgers (Van een onzer verslaggevers) Aan cle Vrije Universiteit te Amster dam is gisteren tot doctor-in de theo logie gepromoveerd de lieer J. H. Pri mus: promotor was prof. dr. D. Nauta. Tot doctor in de wis- en natuurkunde promoveerden de heren A. P. van Overbeeke en 4V. IJ. Aalbersberg: pro motors waren respectievelijk prof. dr. J. Lever en prof. dr. G. J. HoijUnk. Dr Primus verkreeg zijn graad na verdediging van zijn proefschrift, ge titeld; „The Vestments Controversy: an historical study of the earliest ten sions within the Church of England in the reign of Edward VI en Elizabeth". Deze studie bevat een historisch onderzoek van de strijd over ae gees telijke gewaden, die met name in de jaren 1560 tot 1570 een belangrijke rol heeft gespeeld in de geschiedenis van de anglicaanse kerk. Deze strijd begon toen John Hooper, na zijn be noeming tot bisschop van Gloucester, in 1550 bezwaren inbracht tegen de liturgische gewaden in de Engelse kerk, omdat deze overgenomen waren van de r.-k. kerk. Dr. Primus studeerde, alvorens hij aan de V.U. het doctoraal examen af legde, aan het Calvin College en het Calvin Seminary te Grand Rapids (Ver. Staten). Na zijn terugkeer naar de Ver. Staten hoopt hij de Chr. Re formed Church aldaar te dienen. Dr. A- P. van Overbeeke promoveer de op een dissertatie, getiteld: „Histo- logical studies on the interrenal and the pbaeochromic tissue in Teleosteï". Hij is als wetenschappelijk ambtenaar verbonden aan het zoologisch labora torium der Vrije Universiteit. Dr. "W. IJ. Aalbersberg uit Weesp ten slotte promoveerde op een proef schrift, getiteld: „Some aspects of the formation of aromatic hydrocarbon positive ions". Het in deze studie be schreven onderzoek verrichtte dr. Aal bersberg in dienst van het Kon. Shell- laboratorium te Amsterdam en het handelt over de vorming van positie ve ionen van aromatische koolwater stoffen onder verschillende condities. door de botsing 270 graden en werd zeer zwaar beschadigd. Ook de vracht auto liep aanzienlijke schade op. VLAARDINGEN. Van zaterdag-j middag l uur tot maandagmorgen 8 uur zullen in bijzondere gevallen, dienst doen rjr R. Stoop, Verploegh-Chasseplem 6. .tei 2138 en Dr. C. Lambrechts, Hugo de Grootstraat II. tel. 6966. Geopend apotheek A. Bot, Biüitonlaan WST teL 4729. terwijl ook de middenstanders, die straks uit het saneringsgebied verdre- heer Van Antwerpen (soc.) vroeg zich Y('!! worden, nieuwe mogelijkheden knj- af of de Maassluise middenstanders vel|£en- Buurtwinkels zijn inderdaad niet m staat zijn om zich aan te passen L> j I meer de objecten van vroeger. Aller- het grote Maassluis. Men denkt nog "■vege wordt een speciaal winkelcen- teveel aan de kleine buurtwinkeltjes ent ™m bepleit. Het college van B. en W,Itieniannen ook wat een klein overdekt deze spreker achtte het noodzakelijk j SadVtreft^zodri naa? Sirs dat grote winkelbedrijven zich ook m mog^'Ahe,d drt patting de kans bestaat, dat spreek- deze gemeente vestigen, t enemde fe wewuzing van de win<e.ls zodat m,ster de p[annen van het college, zon- concurrcntie, die nu nog te vaak ach- overleg met het centraai orgaan voor d daartoe direct <*eroepen te zii.-. terwege blijft, te bevordbren De U'T che To'reidTn/"^^1,, f^k bf"" doorkn.kzou deraad nirtbeter eerrt Van Gelderen (a.r.) en Omver,broek cne-spreidmg_ gestreefd kan worden. de p|annen van het eonege kunnen af wachten om dan nadere 'voorstellen, in dien dit nodig mocht blijken te doen. Nu wordt een t errein betreden, dat reeds in het vooronderzoek betrokken is. De opmerking van de wethouder ont lokte nog een korte discussie, waarin zich tevens de heer Smit (soc.i meng de. Het krediet werd zonder hoofdelijke stemming verleend, eveneens een kre diet van 2000 voor de aanbieding van een gedenkboekje aan de jeugd van 12 16 jaar bij de herdenking van de be vrijdingsdag op 5 mei. Na de openbare vergadering bleef de en wethouders medezeggenschap krijgt. bij de verkoop c.q. verhuur van de wm- kels in het kader van een juiste bran che-spreiding. De heer Pons (c.h.) prees de ge meente gelukkig, dat zij met dit plan kan komen. Nog niet zo heel lang ge leden leek een dergelijk plan nog on mogelijk. Thans blijkt, dat er steeds bewerking is, dient te worden af gewacht, al vorens een definitieve beslis sing genomen kan worden. Het voorstel ging onder de hamer door evenals ce grondverkoop aan de heer D. C. L. van Dam voor de bouw van een garage met woning, eveneens in de Sluispolder-oost. Ook hier uitten verschillende raadsle*j raad nog korte tijd (20 minuten! in be den hun waardering over deze grond- sloten zitting bijeen, alvorens de hamer verkoop. I voor de laatste maal viel. VEILING WOUTBRSWEG, 26 febr. Sla A 20 li26. B 414, per krop, boerenkool 233 300. selderij 9(216(2. per bos. andijvie 63 —74, prei A 96—136. B 101—143. witlof 37— 41. spruiten A 7383, B 73—83, spinazie 110 —114. VEILING 's-GRAVENZANDE 26 'febr. Sla A £i-2£ D 8—I3l,2. C 4lh-7, per krop, prei A 99—156. B 101143. All 40—77, sprui ten A 7074, B 7177. D 18—39. schorsene ren A 8295, rode kool 26. andijvie 75—83, spinazie 110. per kg, aardappelen 370100. waspeen 830—1210, per 20 kg. boerenkool 50 —230, knolselderij 928. per stuk, selderij 10—13(2. raapstelen 10—13'a, raapstelen 41/2 91 j, peterselie 6. radijs 38, per bos, witlof 48, uien 10. per kg. VEILING BOND WESTLAND, Naadlwijk. 28 februari. Sla A 25—30. B 15—17. C 512, per krop, aBcanten 300320. stoolgla 4167, spinazie A 118—132, B 88—113. C 71 —85, prei A 57151B 6281, stoofperen 3637. appelen 0182. boerenkool 24—26. an dijvie 6182. spruiten 29—71, witlof 36—57, alles per kg, peterselie 21, raapstelen 7—9, selderij 9('215, per bos. aanvoer sla 47000 krop, aanvoer prei 2<i ton, aanvoer aUcan- ten 234 4 kg. VEILING HONSELEESDXJK, 26 febr. Sla A 24—28. B 12—17, C 4(4—13>4. per krop, stooflsa 66—76, witlof 50—51. boerenkool 36 —41. andijvie A 71—81, B -46—83, prei 47 —143, B 29—64, spruiten A, 39—77. B 23—27. grove spruiten 16—33. veldsla 240. spinazie 76122, rode kool 24, per kg, selderij 9(2 19. peterselie 2528, raapstelen 8—8(2. radijs 16, per bos. VEILING LOOSDUXNEN, 26 febr. Kaskom- kommers A 159—200. B 13—126. C 103—123. D 5178. per stuk. komkommerstek 104 110. stoofsla 8086, andijvie 7388 boeren kool 115122, schorseneren 64. pepers 500 640. prei 122-152, B 65—69, spinazie 113, spruiten A 31—34, B 25—28, per kg. selde rij 1617. radijs 31. peterselie 30 per bos, sla A 2328',j. B 1114:3per krop. VEILING POELDIJK, 26 febr. Sla A 21 >227. B 9(i—13, per krop, alicanten 315 340, andijvie 7581, prei A 109—172. spi nazie 105150, per kg, peterselie 2026, sel derij 8—15. raapstelen D'i15, radijs 33, per bos. VEILING WESTERLEE. 26 febr. An dijvie 67—83; v/aspecn 36—57; prei A I 119 169; BI 105145: spinazie 127142: stoof sla I 60—76; witlof Bil 57—63; alles per kg ;eterscUe 2325'j; selderij 8(4—14'i; raapsL 7'i8'i; alles p. bos. sla al 20—28: Cl 7(é13(2.' belde per krop: boerenkool 150—350; spruiten AI 1010—1190; All 390 800; BI 1020—1270: Bil 225- 630; Dl 530— 880. alles per kist, de aanvoer was 45.000 kg spruiten. Op de Westduinweg te Scheveningpn wilde vrijdagmiddag het 18-jarig meisje C. C. A. A. Brink, uit de Vreeswijkstraat, linksaf de Schokkerweg oprijden met haar fiets, Zij werd aangereden door eert auto en werd zeer rnstig gewond. Het meisje overleed ter plaatse. Ds. B. Slingenberg, geref. predikant te Ede en godsdienstleraar aan de scholen voor v.h.m.o. aldaar, herdenkt 3 maart dat hij 25 jaar geleden in bet ambt bevestigd werd. Hij stond achter eenvolgens te Echten, Bierum, Drach ten en te Ede, waar hij thans vrijge maakt is van de arbeid in het midden der gemeente i.v.m. zijn benoeming tot godsdienstleraar in september 1959. Ds. Slingenberg, die o.a. mede-oprichter en vice-voorzitter was van de chr. kweek school te H»'e, zal niet recipiëren, Ds. F. J. B. Schiebaan, geref. predi kant te De Krim, herdenkt 3 maart dat hij 25 jaar geleden in het ambt werd bevestigd. Voordat hij in 1945 naar De Krim kwam. stond hij te Heinenoord. De jubilaris die o.m. deputaat is voor de Soemba-zending, zal woensdagmid dag 3 maart van halfdrie tot halfvijf recipiëren in de zaal Horstra te De Krim en 's avonds in de geref. kerk een herdenkingsrede uitspreken. Ds. ,G. Koenekoop, geref. predikant te Rotterdam, herdenkt 3 maart dat hij 25 jaar geleden in het ambt werd bevestigd. Hij diende de geref. kerken te 's-Gravenmoer en te Gouda, waar hij zich in 1944 losmaakte van de sy nodale besluiten. In 1954 werd hij pre dikant van de vrijgem. geref. kerk te Rotterdam-Charlois. Daar herenigde hij zich in 1955 met de geref. kerken en sinds 195S is hij predikant van de geref. kerk te Rotterdam-Centrum, waar hij speciaal belast is met de arbeid in de gemeenteziekenhuizen, Kand. P. C. van der Wei uit Kampen zal 27 maart intrede doen als predikant iVan de Geref. kerk te Siegerswoude. I Ds. H. J. van Druteri zal 27 maart af- tscheid nemen van de Herv. gemeente te Driebergen en 3 april intrede doen te Nijverdal. De Remonstrantse broederschap zal op 13 juni te Gouda haar algemene vergadering houden. Aan de algemene vergadering gaat op zondag 12 juni een broederschapsdag vooraf die te Rotterdam zal worden gehouden en die jzou staan in het teken van de herden king van het feit dat 400 jaar geleden 'Arminius geboren werd. Prof. dr- G. J. Hoenderdaal uit Leiden zal een ge dachtenisrede houden over „Arminius en zijn betekenis voor ons en onze l(id." GEM. UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM AMSTERDAM. Geslaagd voor het b«- lastingconsulentexamen de heer P J A M Voorman (Bussum). RIJKSUNIVERSITEIT utrecht UTRECHT. Geslaagd voor het notarise" examen deel 2: A M Laumans, Eindhoven. Kand. examen rechtsgeleerdheid; C A Brou wer. (oum Iaude) (Ridderkerk). W Jonkers (Leersum), J H Verspeek (Tilburg), mej M Postuma (Arnhem), mej G M H Terüngen (Utrecht). In een draaideur van de Bijenkorf te Den Haag geraakte vrijdagmiddag de io-jarige weduwe J. J. de D. S.-F. uit de Statenlaan bekneld. Zij viel en brak een been.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 2