Besprekingen over grensgeschillen ran Neluoe 1TJcli naar Zweden aanvaard NEDERLANDER ROOKT MEER SICAREN DAN WIE 00K Loonadvies voor landbouw: 4% Prinses trots op ring Mijnenveger te water getild Djakarta wijzigde regeling voor uitreisvergunningen Meer Sowjet-steun voor Indonesië Moskou levert n en kapitaal GA GERUST NAAR CANADA ondanks geringe werkloosheid" Verheugd Bonn voert overleg over bevoorrading in kader NAVO De Gaulle: bereid tot afstand van A-bom Waterman had drie dagen oponthoud Joegoslavië laat socialisten vrij Nieuwe Afrikaanse route voor KLM Ben Goerion naar VS8 Marine-geheimen van Engeland gestolen? Akkoord Soekarno-Gkroestsjew s Nachtelijke scène voor deur van arts Ferhat Abbas wil onderhandelen r 1 nnv ~i r~y t MAANDAG 29 FEBRUARI I960 NEGENTIENDE JAARGANG No. 4538 J Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Britten gedood in Oman Verdeeld «a»* Treinongeluk in Brazilië Huwelijksreis SPIJTOPTANTEN ROTTERDAM Kantelen van melkwagen eiste nog een dode Wetenschap Uitzonderlijk 5? Geen kuip gevraagd Rotterdam: Witte de Withatrast 28 Telet. 110700 ifl L» Postbus 1122 Postgiro No 1245)8 Klachtendienst abonnementen 18.3018 30 uur Zaterdags 1718 uur Telefoon US700. Huvgensplein 1 Telefoon 183467 (3 U)nen) Postbus 1091 Postgiro No 124887. Klachtendienst 18.30—19 30 Telefoon 362569 Souiwee 132 Telet 4570. Thomas Kempiostraat 8 a Teief. 65451. Abonnementeprils 81 cervf oer week. t 2.65 pet maand, t TM oer kwartaal. Losse nrammers 19 cent. Verschijnt dagelijks s-Gravenhage Dordrecht: Schiedam: (Geldig tot dinsdagavond) MINDER ZACHT Veranderlijke bewolking en op de meeste plaatsen droog weer. Matige tot krachtige zuidwestelijke wind. Minder zacht. Zon op: 7.27 Maan op: 9.03 Onder: 18.19 Onder: 22.52 TSJOE NAAR INDIA PREMIER Tsjoe En-Iai van communistisch China zal in april naar de Indische hoofdstad New Delhi komen voor bespre kingen over de Indisch-Chinese grensgeschillen. Het overleg vindt plaats op voorstel van premier Nehroe van India. Radio Peking deelde gisteren me de dat premier Tsjoe in een vrij dag verzonden brief had geantwoord op de uitnodiging van premier Neh roe van 5 februari ji. In zijn brief schrijft de Chinese premier het „ab soluut mogelijk" te achten dat het grensgeschil wordt geregeld op vriendschappelijke en vreedzame wijze. „Tijdelijke verschillen van opvat ting en enige onfortuinlijke inciden ten, aldus Tsjoe in zijn brief, mogen onze beide landen niet doen afwijken van hun gemeenschappelijke verlan gen naar een vreedzame regeling van het grensconflict". Verder schrijft Tsjoe En-lai dat zijn regering een positief standpunt in neemt ten aanzien van het komende overleg. De brief besluit met de opmerking dat Tsjoe bijzonder verheugd is nogmaals een bezoek aan New Delhi te kunnen brengen en daarbij het grote Indische volk te kunnen ontmoeten „dat strijdt voor vooruitgang en wereldvrede." In New Delhi is vernomen dat pre mier Nehroe Tsjoe's brief zondag in het kabinet heeft besproken. De Indi sche premier gaf uiting aan zijn tevre denheid over de aanvaarding van de uitnodiging door zijn Chinese ambtge noot. De premier van Nepal Koirala wordt in maart in Peking verwacht. Het is daarom vrij zeker dat de Chinese re gering pogingen in het werk -zal stel len om Koirala voor haar standpunt te winnen. Nepal heeft in het conflict tussen China en India een strikt neutrale houding ingenomen. De 64-jarige mevrouw Stam uit Sliedrecht, een weduwe van Zweedse afkomst, aan wie in de televisierubriek „Dit is uw leven" een reis naar Zweden werd aan geboden, is zaterdagmiddag per vliegtuig naar haar moederland vertrokken. Reporter Bert Gart- hof van de VAK A deed haar uit geleide. Een woordvoerder van het vorsten dom Oman heeft meegedeeld dat strij ders uit Oman tien Britse soldaten in een gevecht hebben gedood. Keizer Hirohito van Japan heeft de Japanse prinselijke baby de naam Naroehito verleend. Naroehito is de eerste zoon van kroonprins Akihito en prinses Mitsjiko. De Nederlanders roken gemiddeld de meeste sigaren van alle volkeren. Dit blijkt uit een studie van de Westduitse sigarenindustrie. s. De consumptie per hoofd der bevolking In Nederland is 105 sigaren per jaar tegen West-Duitsland 87, België en Luxemburg 84, Frankrijk 12 en Italië 8 In de Euromarktlanden gingen vorig jaar ca. 7.5 miljoen sigaren in look op..(UPI). (Van een onzer redacteuren) Onafhankelijk van het te verwach ten prijsbeleid van minister Marijnen heeft het Landbouwschap thans zijn loonadvies definitief opgesteld en bij het College van Rijksbemiddelaars in gediend. In dit advies wordt op basis van de produktiviteitssty ging voor gesteld de basisionen in de provin ciale c.a.o.'s met vier procent te ver hogen. Zoals bekend, wordt in de landbouw het loonniveau per provincie vastgesteld. Aanvankelijk meenden de landbouworganisaties dat een gesprek met de minister over het prijsbeleid noodzakelijk was alvorens men defi nitieve loonvoorstellen zou kunnen doen, maar de berekening van de pro- duktiviteitsstijging gaf een zodanig resultaat te zien, dat de vier procent loonsverhoging voor dit jaar in ieder geval verantwoord is. Natuurlijk zal van de zijde van de regering gesteld worden dat de loons verhoging niet door een prijsverhoging mag worden gevolgd, maar in de land bouw is dit een zaak, die primair df. overheid aangaat, omdat de minister van Landbouw en Visserij de garantie prijzen vaststelt. Deze prijzen zijn voor het lopende melkjaar (tot 1 nov. a.s.) reeds vastgesteld. Voor het prijsbeleid in de komende jaren wordt nog over leg gepleegd tussen de minister en het landbouwschap. PRINSES MARGARET hield trots haar verlovingsrtns vast toen ze zater dagmiddag met baar aanstaande echt genoot, Antony Armstrong-Jones, bij Windsor Castle voor de fotograaf po seerde. De ring bestaat hit een robijn in gouden zetting, omringd door Bondskanselier Adenauer heeft za terdag verklaard, dat de Duitse Bonds republiek, evenals tot dusverre, alleen in nauw overleg met de NAVO onder handelingen van militair-politieke aard zal voeren. In een verklaring, die door de regeringsvoorlichtingsdienst te Bonn werd uitgegeven, zei de Westduitse regeringsleider, dat zijn land steeds mondeling en schriftelijk op alle NAVO-byeenkomsten heeft voorge-- steld, alle kwesties betreffende logis tiek en bevoorrading aan de compe tentie van de leden-staten te ont trekken en geheel door de NAVO te laten behandelen. J - Zolang deze voorstellen niet zijn aangenomen, bleven genoemde kwes ties evenwel een nationale zaak, hoe wel zulks in strijd was met de denk beelden van de Bondsrepubliek, „Het is echter duidelijk, dat de Westduitse regering alle onderhandelingen slechts met toestemming van de NAVO voert. Zij zal de bevoegde autoriteiten van de NAVO opnieuw verzoeken, aan. de Bundeswehr de mogelijkheid te ver schaffen om zijn verplichtingen jegens de NAVO op het gebied van opleiding en bevoorrading na te komen", aldus dr. Adenauer. Bij de operaties tegen__de Algerijnse opstandelingen in Algerije zijn tussen oktober 1954 en 1 november 1959 in totaal circa 13.000 Franse militairen gesneuveld, zo heeft het ministerie van het leger zaterdag in Parijs bekend ge maakt. vorens het biatl behcnouwde Arm strongs overgrootmoeder zich als de eenentwintigste directe afstammelinge van Colïyn ap Tango, een prins nit Wales, die heer was van Eifionydd. Tv»e drijvende bokken hebben za terdag de ondlepwatermijnenveger „Bussemaker" van de scheepswerf G. de Vries Lentsch la Amsterdam in bet water getild. Dit gebeurde nadat de echtgenote van het hoofd van de ma rine-inlichtingendienst, mevrouw E. M. A. van DuimHuffnagel, het schip officieel zijn naam gegeven had. De „Bussemakcr" is de derde van een se rie van s$etyen ondiepwa termijneave - geest Tien mensen zijn zondag omgekomen en veertien gewond bij het ontsporen van een personentrein nabij Palmares in Brazilië. De oorzaak van het ongeluk was dat een rotsblok van een helling op de spoorbaan viel op het ogenblik waarop de personentrein passeerde. De Franse president de Gaulle heeft op zijn toernee door Languedoc in Le Vigan gezegd, dat Frankrijk met vreug de van zijn atoombom zal afstand doen als de andere bezitters van het wapen hetzelfde doen. VERLOVINGSRING robijn omringd door diamanten Verdeeld waren de zondagsbladen over de huwelijksdatum van de prinses, kleine Midden mei, laat In mei, begin juni, midden jnni, Iaat in juni, het lag er maar aan welke krant men las. Volgens de Empire News and Sunday Chronicle is Armstrong-Jones omringd van enkele intieme vrienden. De Express wist te vertellen dat MJ „een eenzame ziel is met veel kennissen, maar weinig echte vrienden." De Sunday Pictorial laat Armstrong slapen op een krib boven een kleedkast. Hij moet het bed bereiken door over een boekenkast- te klimmen. De Express gunt het de aanstaande man van prinses Margaret iets beter: een naargeestige slaapkamer met violet- behang en een Opvallend purperen ledikant. The People zei dat Armstrong geen titel zal krjjgen. De Empni News maakte hem reeds burggraaf. diamanten in de vorm yan eetf bioem. Prinses Margaret en Antony Arm strong-Jones rijn zondagmorgen twee maal ter kerke geweest. Om halftien communiceerden z(j in de koninklijke kapel op de gronden van bet kasteel Windsor. Om twaalf nur keerden zij terug voor de ochtenddienst. Prinses Margaret en haar verloofde zullen door de N ieuwzeelandse regering worden uitgenodi £d om na hun huwelijk een bezoek a*i Hieuw-Zeeland te bren gen. De Nieuwzeelandse premier, Nash, De politie had uitvoerige voorzorgs- verklaarde vandaag, dat de uitnodiging maatregelen genomen om de honderden rceds is verzonden. De „Rand Daily Mail" van Johannes burg meldt voorts, dat burgerlijke lei ders in de provincie Natal van plan zyn de prinses en haar verloofde uit te no digen hun wittebroodsweken te komen doorbrengen aan de zonnige zuidkust van Natal. belangstellenden die op de prachtige zondagochtend naar Windsor Castle ge komen waren, op een afstand te houden. De in Londen verschijnende Evening Standard heeft geconstateerd dat door de aderen van Antony Armstrong- Jones koninklijk bloed stroomt. (Van een .onzer verslaggevers) MET 465 passagiers aan boord is bet s.s. „Waterman" vanmorgen uit Nieuw Zeeland in Rotterdam aangeko men. Tijdens deze reis heeft het schip enkele Indonesische havens aangelopen om daar onder meer een aantal spijt optanten aan boord te nemen. Dat kost te^ in Djakarta drie dagen verlies op het reisschema. In Djakarta pasten de autoriteiten namelijk plotseling een nieuwe rege ling toe op de uitreisvergunningen. AUe 308 passagiers, die daar op de Waterman hadden geboekt, dienden toen nieuwe papieren aan te vragen. 288 slaagden er in de nieuwe docu menten in korte tijd in bezit .te krij gen. Drie dagen heeft kapitein Van de Heuvel daarop gewacht; toen is hij vertrokken, met achterlating van twin tig passagiers, die niet tijdig over de nodige papieren konden beschikken. Het merkwaardige hierbij is, dat de Waterman slechts één dag eerder in Twee leiders van de vroegere socia listische partij van Joegoslavië en twee hoogleraren die in 1958 wegens staats- vijandige activiteiten tot gevangenis straffen van vier tot achteneenhalf jaar werden veroordeeld zijn voorwaarde lijk in vrijheid gesteld. Het zyn Bogdan Krekic, leider van de vroegere socialistische partij, Alexander Pavlovic, lid van het dage lijks bestuur van deze partij en de hoogleraren Milan Zujevic en Millvoje Stranjakovic. Soerabaja 163 passagiers aan boord nam, bij wie de autoriteiten nog de oude regeling toepastenhun werd geen strobreed in de weg gelegd. De Waterman bracht 294 spijtoptanten naar ons land. Tachtig procent van hen was nog nooit in Nederland ge weest. Aan boord werd door vertegenwoor digers van het ministerie van maat schappelijk Werk reeds voor ƒ33.000 uitgereikt aan kleding. Onder de spijt optanten waren 150 kinderen beneden de leeftijd van 12 jaar; negen van hen zullen bij pleegouders worden onder gebracht. (Van een onzer verslaggevers) De K.L.M. is van plan in de loop van dit jaar een luchtlijn AmsterdamCa sablanca (Marokko)'Conakry (Gui nee)Monrovia (Liberia) v.v. te ope nen. De Lockheed Eïectra zal op deze nieuwe Afrikaanse route worden inge zet. Voor Casablanca en Monrovia bezit de K.L.M. reeds landingsrechten. De besprekingen met Guinee, dat twee jaar geleden onafhankelijk werd, zijn nog gaande. De Israëlische premier David Ben Goerion zal begin maart een particu lier bezoek aan de Verenigde Staten brengen. Op 9 maart ontvangt hij een eredoctoraat van de Brandeis Univer sity in Massachusetts. Diplomatieke waarnemers zien in de aangekondigde reis van Ben Goerion een teken, dat men in Israël de huidige toestand in het Midden-Oosten niet al te ernstig opneemt. Verwacht wordt, dat de Israëlische premier tijdens zijn „particuliere be zoek" politieke besprekingen met Ame rikaanse leiders zal houden. Aan boord van het Britse schip „Wharanui", datin de Amerikaanse havenstad Newark ligt, worden zeer geheime marinedocumenten vermist. Men vreest dat de Britse documenten, die alleen geopend mochten worden als Engeland in oorlog zou komen, ge stolen zijn. Nadat het omkantelen van een melk wagen by de Sterovitafabriek te Am sterdam zaterdagmorgen reeds het leven had geëist van de 57~jarige W. H. Meijer uit de Derde Ooster parkstraat, is ook de by dit ongeval zwaar gewonde 45-jarige Willem van der Steeg uit Utrecht enkele uren later in het OLVG overleden. Meer Russische hulp, op allerlei ge bied, voor Indonesië en nauwere ban den tussen Moskou en Djakarta dat is het resultaat van Chroestsjews be zoek aan Soekarno. Beide staatslieden hebben gisteren in Djakarta een economisch en een cultureel verdrag getekend. De Sowjet-Unie zal Indonesië on geveer een miljard gulden lenen. Het bedrag dient o.m. voor investe ringen in door de Russen in Indone sië te bouwen industrieën. De rente van de lening is 2% pet. Russische specialisten zullen naar In donesië gaan om toezicht op de werk zaamheden te houden en Indonesiërs op te leiden. Ook zullen in de Sowjet- Unie Indonesiërs worden opgeleid. De Russen zullen een kernreactor in In donesië bouwen en het land voorzien van plannen voor chemische, metaal- en textielindustrieën en nieuwe pro jecten op het gebied van de landbouw De twee landen zullen hun cultu rele samenwerking sterk uitbreiden op allerlei terreinen: wetenschap, ho ger en technisch onderwijs, openbare gezondheid, kunst en letteren en sport. De uitwisseling van boeken, kranten, films en radio-uitzendin gen zal in het bijzonder worden ver gemakkelijkt. De burgers van elk der landen zullen vrijelijk toegang tot onderwijsinstellingen van het ande re land hebben om een studie voort te zetten. Men zal ook geleerden en onderwijskrachten uitwisselen. Soekarno zal op uitnodiging van Chroestsjew een bezoek aan de Sowjet- Unie brengen, op een door de Indone sische president nader te bepalen tijd stip. In de gemeenschappelijke verklaring van beide staatslieden wordt voorts ge zegd dat Chroestsjew de Indonesische aanspraken op „ÏVest-Irian" volledig steunt. tegenover journalisten dat „hetgeen is bereikt niet alleen het tnaximum is» maar ook voor beide partijen uitzon derlijk". Indonesië- heeft echter meer nodig dan het miljard gulden dat de Sowjet- Unie zal lenen. 'Mogelijk zal Indonesië zich ook tot de {Verenigde Staten" wen- den om economische hulp.'. Het Indonesische parlement behan delt op het ogenblik nieuwe maatrege len voor dagbladen en persbureaus „om het volk tegen de gevaren die de een heid en de veiligheid bedreigen te be schermen". De regering heeft een voor stel in dezen gedaan. De Indonesische minister van voor lichting dr. Miladi heeft het parlement zaterdag meegedeeld dat de regering huiverig is om de pers te muilkorven, maar dat aan de andere kant de rege ring haar verantwoordelijkheid met- moest schuwen". De Indonesische minister van- Buiten landse Zaken Soebandrio verklaarde Van onze correspondent) Omdat zijn vrouw met het tegen een dressoir gevallen was en daarbij een ernstige bloeding gelopen, haastte een Zaandammer zich zaterdagnacht naar de dokter om diens hulp in te roepen. Toen' op zijn bellen, niet onmiddellijk werd ope-a-^a timmerde hij zo hard op de deur," dat de ruit van het voordeurraampje - sneuveld was, toen de arts in de vesti bule verscheen. Nadat hij de opgewon den man had te kennen gegeven, dat hij niet mee zou gaan omdat hij geen zondagsdienst had, raakte de man in paniek en begon de deur met zijn vuisten te bewerken. De arts heeft hem toen maar een briefje gegeven om zich bij het St. Janziekenhuis te vervoegen. Ook de politie werd van het geval "in kennis gesteld. De premier van de Algerijnse rege ring in ballingschap, Ferhat Abbas, heeft vandaag in een rede voor de Tunesische radio president de Gaulle om onderhandelingen over „garanties" voor de Gaulle's Algerijnse vredesplan verzocht. ,Geen Nederlander behoeft zich door de situatie op de Canadese ar beidsmarkt ervan te laten weerhouden naar Canada te emigreren. Er heerst onder de Nederlandse immigranten in Canada weliswaar enige werkloosheid, maar dit percentage is vrij laag". Dit vertelde de heer J, D. van der Vliet, secretaris van de Nederlands Canadese emigratieraad in Ottawa raar aanleiding van geruchten die in Ne derland de ronde doen. De heer Van der Vliet zei dat zijn organisatie elk aantal nieuwe emi granten kan opvangen. Het enige gebied waar Nederlanders moeilijk aan de slag komen, is Brits Colum bia. Naar schatting wonen daar twintigduizend van de 150.000 Ne derlanders die sinds het eind van de tweede wereldoorlog naar Ca nada verhuisd zijn. Niemand houdt echter een statistiek bij van het aan tal werklozen daar. Ir. G. W. J. Fieters, landbouw- en emigratie-attaché van de Nederlandse ambassade in Ottawa zei dat er geen reden is zich te beraden op emigratie naar Canada. Hij voegde eraan toe dat Nederland graag „een zekere continuï teit" wil aanhouden in de emigratie naar Canada. Ir. Fieters verklaarde dat geen Ne derlanders om financiële bijstand heb ben aangeklopt bij de bureaus van de ambassade die over het land verspreid liggen. Ook de heer Van der Vliet deelde mee dat zich aan zijn bureau, dat het werk der verschillende Nederlands- Canadese organisaties coördineert, geen werkloze Nederlanders om steun hadden vervoegd. De van regeringswege toegekende werkloosheidsuitkeringen, variërende van zes tot zevenentwintig Canadese dollars per week voor ongehuwden, en van acht tot zesendertig dollar voor kostwinners, waren voldoende voor hen om de periodieke werkloosheid te bo ven te komen. Vooral de Nederlanders die in de bouw- en wegenbouwvakken zitten, vinden moeilijk werk doordat het kou de weer zich hier sterk doet gelden. Hij had geen berichten over werkloosheid op grote schaal onder de Nederlanders m Ontario, waar de helft van het aan tal emigranten uit Nederland woont.-.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1