Franse A-bom Werkgevers weigeren nieuwe C.A.O. te tekenen LOON-MOEILIJKHEDEN IN Vandaag: modefoto's BOUWVAK uit Parijs! u Vliegtuigen boven 3.000 meter naar n Paarden deden 't eens anders op schrikkeldag umsm Boter voor t grijpen Marokko getroffen door een ramp VOORZITTER ITALIAANSE SENAAT TREEDT AF Chroestsjew denkt al aan nieuwe Indonesische reis Koopt op tijd uw zekerheid r H Westelijk plan, ondanks Sowjet-druk: Verknemers sfeven tijd tot zaterdag Jongen op fiets door trein gedood Honderden doden en gewonden Vijf procent voor personeel G.A.K. Vandaag onderhond met Nehroe DINSDAG I MAART 1960 léSilIIfe /<T7\ f ^-\ zo„„p NATIONALE I LEVENSVERZEKERING-BANK AARDBEVING TEISTERT HARTELIJK AFSCHEID OP KEMAJORAN J NEGENTIENDE JAARGANG No. 4539 V. M Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Spanning Protest Hoog niveau Wachten? De gezamenlijke werkgevers organisaties hebben daarop be sloten de nieuwe c.a.o. niei te tekenen Zij hebben Rijksbemid delaars de schuld gegeven van het afwijzen der loon voorstellen. Volgens hen is hiermee inbreuk gemaakt op essentiële bepalingen van reeds afgesloten aannemings overeenkomsten. o/Vu f?oo direct heet water BOILERS van. ca. 85oC "N Calcutta Rotterdam: •e-Cravenüage Witte de Wlthstraat 39 Xelat. 110700 ie O Postbus 1113 Pes two No 42451S. Klacbtendlenat abonnementen 18-3019.30 nur Zaterdags 17—18 aur_ Telefoon 119700. <8 lijnen» Telefoon 382369 Dordrecht: Scalweg mTelel 4S70. Schiedam: Thomas 9 Rempiastraat 6 s Telef. 63491. Abonnementsprijs 61 cent per week, t 3.6S per maand f 14W oer kwartaal Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks (Geldig tot woensdagavond) ZUIDWESTELIJKE WIND Half- tot zwaarbewolkt met tijdelijk enige regen. Matige tot krachtige zuidwestelijke wind. Weinig verandering in temperatuur. Morgen: zon op: 7.25 onder: 18,21 Maan op: 9.30 onder: 23,57 (Van onze militaire medewerker) ET rumoer rondom de eerste Franse atoomexplosie is langza merhand verstomd, zodat 't m< gelijk wordt in een wat minder emotionele sfeer de militaire betekenis daarvan te analyseren. Het oordeel is zeer uiteenlopend ge weest, Men heeft de explosie zowel ge bagatelliseerd als overschat. Wat hier van ook zij, zeker is dat de Franse A-bom geen doel was in zichzelf, doch slechts een middel om tot een bepaald doel te geraken. Dat doel was Frankrijk als het eni ge land dat na de wereldoorlog naast Engeland nog als een militaire mo gendheid van de tweede rang kon meetellen, ook werkelijk die pïaats te geven en het te bevrijden van het an- gelsaksiscne patronaat. Erkend moet worden dat Frankrijk deze militaire rol zou kunnen vervui len, terwijl de geostra logische ligging het daarvoor als het ware in NAVO- verband voorbestemt Valt het deze rol ten deel, dan is het ook Icgisch dat het een stem in het kapittel heeft. Zal dit door de anderen worden erkend, dan moet met deze geopolitieke taak en macht een militaire (d.i. atomi- sche) macht in harmonie zijn. DE gedachtengang van de Gaulle loopt parallel met de Nederland se t.a.v. de maritieme macht. Wij wen sen ter behartiging van onze nationale maritieme belangen een steir in het kapittel te hebben. We vertrouwen die belangen niet zonder meer aan onze bondgenoten toe. De Gaulle wenst nu dat de Angel saksische landen, in de eerste plaats voor de verdediging van Europa, doch eventueel ook daarbuiten, oor hebben voor de Europese belangen en In bet bijzonder de Franse. Dit nu wordt zon der twijfel bereikt door het feit dat Frankrijk gaat opbouwen, maar wel explosie heeft weten te brengen Het gaat er dan niet om welke voorraad Frankrijk gaat opbouwen maar wel om het blote feit dat dit land een eigen A-wapen heeft waarmee het het ge bruik van dat wapen door wie dan ook kan beïnvloeden. Men neme b.v. het geval van een conflict in West-Europa. Thans* heb ben Amerika en Engeland een mono polie voor het gebruik van A.- en H.- wapens en hebben de andere landen zich daarbij de facto.— al zou het on der protest zijn neer te leggen. Al heeft Frankrijk maar een heel kleine voorraad A-bommen, dan kan het op eigen houtje daarmee opereren. Dit kan een kettingreactie'oproepen wel ke andere meesleept. Derhalve wor den deze andere wel gedwongen met Frankrijk voortaan een afspraak te maken over het gebruik van alle A- bommen in West-Europa, dus ook van de op Franse öodém opgèslagen voor raden van Amerika en Engeland. En dat is nu net precies wat Ame rika tot nu toe weigerde, weshalve vo rig jaar alle 225 met A-bommen uit geruste Amerikaanse jagerb'omtnen- werpers van Franse bodem naar West-Duitsland en Engeland werden overgebracht. En wat gebeurt thans? Nauwelijks is het geluid van de Fran- sexplosie verstomd of men kan in de krant -lezen dat de geschillen over het gebruik van de Amerikaanse atoomvoorraden (Wederom op te slaan in Frankrijk) worden bijgelegd; dat voorts Frankrijk zijn tegenstand tegen de integratie van de luchtver dediging -tot op grote hoogtelaat va ren. waartegenover het echte: grote zeggenschap in die verdediging krijgt Ten slotte is voor de maritieme ver houdingen in ie Middellandse Zee eveneens een oplossing in zicht. IT een en ander is thans wel dui delijk geworden dat men het stre ven van de Gaulle, al zou dit een zich losmaken van de NATO beteke nen, niet juist heeft onderkend/Daar voor is zijn gezond strategisch inzicht ook een waarborg. Hij weet te goed dat Frankrijk het niet zonder bondge noten kan stellen. Doch het heeft wei de ambitie om een leidende stem in het kapittel te hebben. We mener in derdaad dat de Franse medezeggen schap in het belang kan zijn van' 'e defensie van geheel West-Europa. De Franse gestes zullen daarbij wel nauwkeurig in WEU-verband moe ten blijven geobserveerd. Het resul taat van de grotere Franse invloed zal niet direct merkbaar zijn in grotere militaire kracht. Doch slaagt de Gaul le erin de Algerijnse kwestie bevre digend op te lossen, waardoor Frank rijk militair de handen vrij krijgt, dan ligt het in de lijn van de Gaulle als strateeg dat de bijdrage van Frank rijk aan de NAVO-verdedigirig in West-Europa aanzienlijk zal stijgen •1 ware het alleen al om metterdaad de opgeëiste en verkregen medezeg genschap in de praktijk te rechtvaar digen. 4t Vandaag magen de foto's, van de nieu we Parijse zomer- mode gepubliceerd worden: een „pa pieren" show, die u vermoedelijk best mee zal vallen: de mode is deze keer mooi en weinig ex travagant. We mogen onze taille nog steeds op de oorspronkelijke plaats houden, ja, we mogen eigenlijk alles van de mode makers. blousend of strak, wijd of recht iiet is alle maal mode Werke lijk, we zijn in tij den niet zó ver wend... Op de foto hier naast ziet u een modelletje van Maggy Rouff. (Zie ook pagina 6) DE VERENIGDE STATEN, Engeland en Frankrijk zyn van pian om de vluchten tussen West-Duitsland en West-Berlijn boven de 3000 meter te hervatten. Deze hoge vluchten werden in april van het vorige jaar gestaakt, nadat ze door Sowjet-jagers op ge vaarlijke wijze waren gehinderd. De Russen menen, dat westelijke vliegtuigen op de betrokken routes boven de 3000 meter mogen komen. De Sowjet-Unie zou binnenkort van de westelijke plannen op de hoogte worden gesteld, aldus wordt van ge zaghebbende zijde inWashington ver nomen. Van officiële zijde in Washington wenste men de berichten over de voor genomen hoge vluchten te bevestigen noch te ontkennen. Van Amerikaanse autoriteiten wordt vernomen, dat zij zich bewust zijn dat het besluit enig gevaar met zich brengt en tot nieuwe spannin gen rondom Berlijn kan leiden. Zij ho pen echter dat de Bussen het besinii in zijn juiste licht willen zien, na melijk als een uiting van de vastbe radenheid van het westen om van de bestaande rechten gebruik te maken voor de naeest efficiënte wij ze van bevoorrading van de troepen in West-Berlijn. Zoals bekend is West-Berlijn door irie luchtcorridors van twintig mijl breed met West-Berlijn verbonden. De Sowjet-Unie voert aan dat het verkeer in deze corridors niet boven de 3000 meter mag komen. De westelijke mo gendheden erkennen deze beperking niet, en vorig jaar maart vloog een Amerikaans transportvliegtuig een C-130 opzettelijk op 8000 meter hoogte. Zowel op de heen- als op de terugreis werd dit toestel door Russi sche jagers gehinderd. De Sowjet-Unie protesteerde tegen deze vlucht, maar Washington wees het protest- van de hand. Later werden nogmaals twee C-130's naar West-Ber- ■jjn gestuurd op groter hoogte dan 3000 meter en weer werden de piloten door Sowjet.iagcrs gehinderd. De Russen waarschuwden toen de Amerikanen, dat ze ..met vuur speel- Gesteund door Groot-Brittannië en Frankrijk verwierpen de Ver enigde Staten de Sowjet-protesten, maar bij wijze van voorzorgsmaat regelen werd van Amerikaanse vluchten op grote hoogten afgezien om niet de schijn te wekken dat het westen opzettelijk' een incident uit- lokt. Vooral de Britten schenen de vluchten te riskant te vinden. Het besluit tot nieuwe vluchten bo ven de 3000 m blijkt op het hoogste niveau genomen te zijn, zonder dat de franse. Britse en Amerikaanse func- ''onarissen in Berlijn erin gekend zijn Geen van' ben was overigens tegen het besluit. Vorig voorjaar, toen cr vrees be stond voor een nieuwe blokkade van Berlijn, hadden de vluchten ten doe! te bewijzen dat de geweldige C-130 vrachtvliegtuigen West-Berlijn kunner. bevoorraden. Een ander doel was de Russen te laten zien dat het Westen zich niet door Moskou de wet wil laten voorschrijven, zeker niet waar het West-Berlijn betreft. De nieuwe vluchten worden in Berlijn gezien als een zet in het krachtenspel voor de Parijse top conferentie, waar Duitsland en Ber lijn bovenaan op de agenda staan Volgens sommige berichten zouden de westelijke landen eerst het Russi sche antwoord op de nota's, waarin ze hun .plannen meedelen, willen afwae.h ten. alvorens niet de vluchten te be zinnen. Moderne transportvliegtuigen zijn op groter hoogte rendabeler in het ge bruik dan in de dichtere luchtlagen Passagiersvliegtuigen van de lucht vaartmaatschappijen die op West-Ber 'ijn vliegen blijven onder de 3000 me ter. (Van onze Haagse redactie) DE goedkeuring van de nieuwe C.A.O. voor de bomvnijvèrheid, die vandaag van kracht zou worden, heeft tot moeilijkheden geleid. Rijkshemiddelaars hebben werkgevers- en werknemersorganisaties gisteren meegedeeld, dat zfj geen bezwaar hebben tegen een loons verhoging van vijf procent maar zij voegden er onmiddellijk aan toe, dat voor de onderhanden zynde werken géén doorberekening van de loonstijging plaats mag vinden. Daarmee volgde het college het meerderheidsadvies van de Stichting van de Arbeid. O De gezamenlijke werknemersorgani saties, die gisteravond in Utrecht bij eenkwamen. menen, dat de werkge* vers de loonvoorstellen wèl dienen te tekenen. De werknemers menen, dat de arbeiders niet de dope mogen worden van een meningsverschil tussen werk gevers en rijksbemiddelaars. Zü heb ben de verwachting uitgesproken, dat de nieuwe lonen zaterdag a.s. zullen worden betaald. „Mochten de werkgeversorganisaties onverhoopt niet bereid zijn aan het verlangen van de werknemersorga nisaties te voldoen, dan zullen deze niet aarzelen met alle hun ten dienste staande middelen de invoering van dézê-'CA'O "te realiseren. De' drie samenwerkende organisaties van werknemers wijzen er de leden mei klem op, dat.zU zich strikt dienen te houden aan de instructies van de organisaties", aldus een communiqué van de-vakbonden. De werkgeversorganisaties hebben de werknemers opgeroepen voor een bespreking, die vandaag gehouden zal worden op het kantoor van de raad van bestuur voor het bouwbedrijf in Den Haag. Zie verder pap. 3 ie kol, i Advertentie) n -Men dacht er raad op te weten ér jt ft IDDEN in het jachtige verkeer kwam een auto aan te pas die de 1V1 van de Amsterdamse Spui- wagen van achteren trachtte op te straat kregen de paarden, die dag dnwen doch de dieren lieten zich in dag uit de vaten met het goede niet beetnemen: zodra de auto vaderlandse bier door de hoofdstad stopte, hielden zij ook stil. Er zat vervoeren, gistermiddag de lente in ten slotte, terwijl het verkeer in de het hoofd ondanks alle aamuoedi- war raakte, weinig anders op dan gende, en later zelfs boze, woorden te wachten tot de paarden weer weigerden ze nog één stap te doen. naar de stal verlangden. 'Op de door knipperlichtenen een belsignaal beveiligde spoorwegovergang bjj de bedevaartplaats Runxputte te Heiloo is vanmorgen het zevenjarig zoontje van de familie Stoop uit Hei loo, toen het per fiets op weg naar school was, door een trein gegrepen en op slag gedood. Het ventje heeft waar schijnlijk door de laagstaande zon het knipperlicht niet gezien. Onderzocht wordt of de bewering, dat het belsig naal niet heeft gewerkt, juist is. t Advertentie) De Marokkaanse stad Agadir, 400 km ten zuidwesten van Casablanca gelegen, is in dc nacht van maandag op dinsdag door een zware aardbeving getroffen. Uit de nog onvolledige berichten valt af te leiden, dat het Marokkaanse deel van de stad volledig moet zijn vernield en dat de veel hechter gebouwde Euro pese wijk voor de helft in puin ligt. Er zouden vele doden en gewonden te betreuren zijn. De verbindingen met de getroffen stad zijn verbroken. Koning Mohammed is met zijn zoon, kroonprins Moulay Hassan, en verschei, dene ministers per vliegtuig naar Aga dir vertrokken om zich op de hoogte te stellen van de toestand. Behalve het Marokkaanse leger zijn ook de Franse en Amerikaanse lucht macht in actie gekomen om hulp te verlenen. De Amerikaanse ambassadeur in Marokko heeft 4Ö.OOO ter beschik king gesteld ter leniging van de eerste nood. Het eerste nieuws van de ramp werd bekendgemaakt door het kuststation van Agadir, dat om hulp vroeg. Volgens de radio werd de stad om 00.39 uur Nederlandse tijd door een zware aard beving getroffen; dië lang aanhield. Dé stad werd onmiddellijk in het donker gehuld. Ook de telefoonverbindingen werden verbroken. Deze aardbeving is de tweede die Noord-Afrika de afge lopen maand heeft getroffen. Op21 februari werden circa veertig personen gedood door een aardschok in Melou- sa, een dorp in Algerije. Agadir is een zeer oude stad. Al: in 1500 was zij een haven voor de scheep vaart uit Europa. De stad kreeg in.191-1 bekendheid door het „Agadir-inci- dent". Duitsland stuurde toen hét oor logsschip „Panther" naar. de rede van Agadir, aangezien het zijn belangen in Marokko door Frankrijk en Spanje be dreigd achtte. Bij het ter perse gaan van deze edi tie wordt nit Agadir vernomen, dat zich op de Franse luchtbasis ter plaat se honderden gewonden bevinden die op evacuatie naar ziekenhuizen in Casablanca en elders wachten. De Amerikaanse marine en de lucht macht zijn begonnen een luchtbrug naar Agadir te. slaan voor transport van gewonden. Naar Reuter meldt, zou volgens be richten van de Marokkaanse marine uit Agadir, het aantal slachtoffers zeer hoog zijn en in dé duizenden lopen. Andere berichten maken-melding van enkele honderden doden en gewonden. De voorzitter van de Italiaanse Se naat, Cesare Merzagora, is maandag afgetreden. Het voorzitterschap van de Senaat is de op een na belangrijk ste politieke post in Italië, alleen de president staat er nog boven. Vier dagen geleden had Merzagora in een bewogen rede zijn bezorgd heid uitgesproken over de politieke gang van zaken in Italië. Met name was hij verontwaardigd over het feit, dat premier Segni was afgetre den zonder dat hij een motie van vertrouwen in het parlement had ingediend en dus ook zonder dat het parlement hem het vertrouwen had opgezegd. Merzagora had gezegd, dat door deze handelwijze het parlement tot een „onbelangrijk lichaam zonder stem in het kapittel" was gedegradeerd. In dezelfde rede waarschuwde hij, dat de Italiaanse politiek op een ge vaarlijke weg is. Hij sprak over cor ruptie in het politieke leven. Het is niet bekend wat nu de directe oorzaak van Merzagora's aftreden is. maar het was een publiek geheim, dat Segni zeer verstoord was over de rede voering van de senaatsvoorzitter. Hoewel zijn opmerkingen onpartijdig leken, hebben de christen-democraten het blijkbaar gevoeld als waren zij tegen hen gericht, aangezien zij het land sinds de bevrijding hebben be stuurd. Het personeel van de Bedrijfsvereni gingen en het Gemeenschappelijk Ad ministratiekantoor krijgt een salaris verhoging van vijf procent. Deze ver hoging is van terugwerkende kracht tot 1 januari 1960. „Er ligt heel veel goede boter op de weg, die n allemaal raag hebben." Die boodschap kregen de omwonenden bij de rijksweg van Etten naar Sint-Willi- brord gistermorgen vroeg. De twee mannen, die deze mededeling deden, vertrokken zelf tn allerijl in een taxi. Toen men ging kijken, vond men een smokkelauto .vol boter, dietegen een boom te pletter was gereden. De num merborden en andere kentekenen wa ren zorgvuldig verwilderd. De politie, die drie kwartier later kwam, vond nog slechts een kwart van de hoeveelheid boter die oorspronke lijk in de smokkelauto moet hebben ge zeten. Meer dan dertlenbonderd kilo boter" moet meegenomen zijn door mensen in buurt eu passerende automobilisten. De douane stond versteld van de tech nische uitrusting van de verongelukte wagen. „We hebben nog nooit een zo perfect voor smokkeldoeleinden uitge ruste auto gezien," zei" men. Later op de dag is de chauffeur van de auto, de Volendammer N. P., in de omgeving van Etten aangehouden. Hij was nooit eerder roet de donane in aan raking geweest. Dat hij en zijn bilrij- der er het leven afgebracht hebben mag een wonder heten. Op de foto: de verongelukte auto „Wij zullen het communistische pad volgen eu u zult uw pad volgen, maar laten wij vrienden zijn", aldus de Rus sische premier Chroestsjew tijdens een toost aan het afscheidsbanket dat gis teravond in Djakarta ter ere van de scheidende gast werd gegeven. Chroestsjew was in een beste bui op de laatste dag van zijn twaalfdaagse rondreis door Indonesië, dié culmineer de in een-kredietverlening van onge veer een miljard gulden aan Indonesië. Tijdens de reis, die zeer vermoeiend was, stond het gezicht van de Russi sche leider niet altijd even vriendelijk. „Ik zal u niet vragen communist te worden", zo verklaarde de premier. HU bracht een hartelijke toost uit op Indonesië, zijn volk en president Soe- karno, die hij een man noemde die hij „zeer respecteerde". In zijn antwoord onthulde Soekarno, dat Chroestsjew van plan is over enige tijd opnieuw Indonesië te bezoeken, maar dan per kruiser, zodat hij in staat zat zijn meer Indonesische eilanden aan te doen. De Indonesische president deelde echter geen datum mee. Hy zei, dat hij zich getroost welde door de gedachte dat Chroestsjew terug zou komen en bracht een dronk uit op de vriendschap tussen beide landen, op de gezondheid van zijn gast en diens familie. Vanmorgen vroeg Is de Russische premier met een „Iljoesjin 18" straal vliegtuig van het vliegveld Kemajoran bij Djakarta vertrokken naar Calcutta (India) en Kaboel (Afghanistan). Al gemeen wordt aangenomen dat de Rus sische leider te Calcutta zal confereren met premier Nehroe van India en pre mier Oe Noe van Birma. Het afscheid tussen Soekarno en Chroestsjew op Kemajoran was bij zonder hartelijk. Chroestsjew omhelsde zijn gastheer met beide armen. Soekar no noemde hem „de vriend met het open hart." Nadat het Iljoesjin-vliegtuig was op gestegen, zond Chroestsjew het volgen de telegram naar de Indonesische pre sident: „Ik wens u, beste Soekarno, succes bij uw belangrijke en vrucht bare werk. Ik wens het onafhankelijke Indonesische volk geluk en voorspoed."

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1