Wm Oceanografie Aardbeving in Marokko nationale ramp BADPLAATS EEN PUINHOOP Overleg zonder resultaat Situatie ernstig Onderzoek tegen Gemraeker In verkeer drie kinderen gedood en negen g Paniek onder inwoners Nieuw incident bij IJsland stad m ere rampen door Macmillan naar de Gaulle r D Trein in Califomië in volle vaart op tankwagen Zacht weer Twaalf gezworenen in proces-Van R, beraadslagen r V\'V(33iHD$ daiHOav 3JLN33IAI30 WOENSDAG 2 MAART 1960 NEGENTIENDE JAARGANG No. 4540 Directeur: H. DE RUIG sic Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT 'SSlsSï; fi0 0 W f ,ijy Sw&êM SCHULD AAN DOOD VAN TIENDUIZEND JODEN ken af te wenden, heeft het hoofd bestuur van de Ned. Chr. Aan nemers- en Patroonsbond gister avond zijn vertegenwoordigers bij het overleg over de bouw-c.a.o. opgedragen om alle wellicht nog resterende mogelijkheden te on derzoeken en daarover op korte termijn te rapporteren. Hoewel geen commentaar ge geven werd, menen wij te mogen aannemen dat de vertegenwoor digers van de christelijke werk geversorganisaties alsnog zullen trachten tot een nieuw gesprek met de regering te komen. Reacties „Korte térmijn" Beraad Britse treiler beschoten MINSTENS 25 DODEN; 75 GEWONDEN Luchtbrug Mondaine badplaats UiGpSiljO" Eottcrtom: Witte de Wijkstraat 25 Telet. 110700 (8 u Postbus U12 Postgiro No. «4518. Kiacbtendleust abonnementen 18.3019.30 nor. Zaterdags 17—18 uur. Telefoon 116700. 'a-Gravenbage: Huygenspleta 1 Telefoon 183467 <2 H|ms) Postbus 1091 Postgiro No 424867. Klachtendfenst 18.30—19.30 Telefoon 302569 Soulweg 132 Telet. 4570. Thomas Kempisstraat 8 a Telet. 65451. Abonnementsprijs ei cent per week. t 2.65 per maand, f 7.90 w kwartaal. Cos se nummers 15 cent. Verschijnt dagetlits, Dordrecht: Schiedam: (Geldig tot donderdagavond) OPKLARINGEN. Opklaringen en op de meeste plaatsen droog weer. Matige tot krachtige zuidwestelijke wind. Aanhoudend zacht weer. Morgen: zon op: 7.22 onder: 18.23 Maan op 9.59. onder: E reis van Chroestjew naar Indo nesië heeft dit laatste land een instituut voor oceanografie in uit zicht gesteld. Men zou zo willen vra gen: Is dat nu- het eerste waar een land als Indonesië behoefte aan heeft? De oceanografie is ten tijde van het Nederlandse bewind door de Neder landse marine bedreven. Zij is zelfs in het kader van een van de R.T.C.- overeenkomsten door de Nederlandse marine voortgezet ten behoeve van Indonesië. Soekarno heeft voorlopig kaarten en gegevens genoeg, zou men zo zeggen Maar neen, er komt een instituut voor oceanografie en "wel op Ambon. Het wordt een Indonesisch insti tuut, maar gesticht met Russisch geld en Russisch materiaal en bemand met Russische technici. Het spreekt vanzelf dat voor zulk een instituut gebouwen nodig zijn en behoorlijke haveninstallaties. Er zijn ook marinevaartuigen voor nodig. De Russen zullen er ten behoeve van hun mensen en diensten ook over een be hoorlijke vliegaccommodatie willen beschikken. Als dat er allemaal is, dan kan het nog helemaal een onschuldig instituut voor oceanografie zijn. Maar er is na tuurlijk ook vrij gemakkelijk het uit gangspunt van een militaire basis in te zien. I ET is de eerste maal dat het H Rusland gelukt is om buiten de communistische wereld op deze ma nier voet aan de grond te krijgen. Het is yv\t.i£-r' SPA AM S== V: MARQKKO MAEACAN CASABLANCA TAOURlfiT - TIHfAïAKT Qf. 250 km' t'M1";, i ALOtBiE a; ivpfl~ Poging AGADIR: DUf ZEND DOE EN om massaal conflict in te voorkomen (Van onze Haagse redactie) JN een poging om het massale een arbeidsconflict dat in de best mogelijk dat het nog tall bouwnijverheid dreigt uit te brc- van jaren op zulk een onschuldig in stituut zal lijken. Maar het is in een handomdraai geschikt te maken tot een uitvalsbasis naar Nederlands Nieuw- Guinea. v Dat is een zaak die ons met zorg moet vervullen. En het stelt bij ver nieuwing de vraag van de- Nederland se defensie op Nieuw-Guinea aan de orde. Toch hebben wij het gevoel dat de Russen zich niet voor Ambon geïnte resseerd hebben met het oog op Ne derlands Nieuw-Guinea. Chroestjew steunt weliswaar de In donesische aanspraken. Maar dat moet voor hem toch maar kruimelwerk zijn. Opvallend is zeker de begeerte van Chroestsjew om een tweede bezoek aan Indonesië te brengen en dan per kruiser, om meer Indonesische eilan den te gaan verkennen De Russen op Ambon betekenen een bedreiging van Australië en van de Amerikaanse militaire positie in het Zuiden van de Stille Zuidzee. -Misschien betekenen zij ook een be dreiging van de Chinese aspiraties. Chroestsjew's bezoek aan India en aan Indonesië, zijn hulp aan die lan den vallen samen met de invallen van de Chinezen in het Noorden van India en met de maatregelen die het Soekar- no-regime treft tegen de Chinezen in Indonesië. Het is hulp aan landen die met China overhoop liggen. Politiek is vaak een gecompliceer de zaak. Niet doorzichtig. Maar men behoeft er niet aan te twijfelen dal het hier om een doos met een dubbele bodem gaat. En dat lp voor Nederland niet aangenaam, maar zeker r.iet voor Australië en de Verenigde Staten. Het bureau van de openbare aan klager te Dortmund heeft bekend ge maakt, dat een vooronderzoek is geopend tegen Konrad Gemmeker, die van oktober 1942 tot april 1945 com mandant was van het concentratie kamp Westerbork. Albert Konrad Gemmeker is op 27 september 1907 te Dusseldorp geboren. Sedert 1935 was hij in functie bij de Gestapo in zijn geboortestad. In 1937 trad hij als lid toe tot de NSDAP. In 1940 kwam hij bij de SS, waar hij de rang bereikte van SS-Obersturmführer. In augustus van datzelfde jaar werd hij te werk gesteld op de Abteilung Ver- waïtung und Recht van de BefeH's- haber der Sicherheitspolizei in Den Haag. Van juni tot oktober 1942 was hij kampcommandant te St. Michiels gestel. Gemmeker maakte zich in ons land gehaat door de praktijken, die, hij in Westerbork toepaste. Zo liet Gemme ker op 14 september 1944 vier joden, die trachtten te ontvluchten, op staan de voet fusilleren. Op last van de SD nam hij straffe maatregelen tegen de stakers bij de Nederlandse Spoorwe gen in 1944. Ook de beruchte „zuigelingentrans porten" moeten aan hem toegeschreven worden. Bij deze onmenselijke trans porten, die 17 uur duurden, werden baby's van joodse ouders in veewa gens naar Duitsland overgebracht. Honderden kinderen kwamen daarbij om het leven. Na de oorlog veroordeelde het Bij zonder Gerechtshof te Leeuwarden. Gemméker; wegens schuld aan de dood van 10.000 joden, tot tien jaar gevan genisstraf. Dit initiatief werd genomen nadat nader overleg tussen werkgevers en werknemers gisteren geen resultaat bad opgeleverd: de werkgevers wezen de eis van de werknemers af om,' on danks het feit dat de Rijksbemiddelaars geen doorberekening van de 5% loons verhoging voor lopende werken toe stonden, tóch de c.a.o. goed te keuren. De Raad van Bestuur in het bouw bedrijf besprak gisteren in Den Haag de gespannen toestand, die ontstaan is, nu de nieuwe CAO niet tot stand gekomen is. In het mid den, op de voorzïttersplaats, de heer J. Dura Dzn. Na gezamenlijk beraad werd gister avond bekendgemaakt dat de drie bouwbedrijfsbonden hun verantwoor delijke bondsorganen tegen donder dag bijeengeroepen hebben om over verdere stappen te beslissen. De voorzitter van de Raad van Bestuur Bouwbedrijf, de centrale van werkgeversorganisaties, noemde de situatie gisteren zeer ernstig. „We staan aan de vooravond van een con flict", aldus de heer J. Dura Dzn. De Ned. Aannemers- en Patroons bond deelde naar aanleiding van het initiatief van de chr. aannemers mee, „bereid te zijn over alles te praten, ook met de regering, die dan echter begrip zal moeten krijgen voor de situatie van de aannemers". De secretaris van de R.K. Aan nemers- en Patroons Bond, mr. J. A. van der Steen, zei, niet in te zien welke mogelijkheden er nog zouden zijn. „De zaak zit vast. Misschien komt er een regeringsinitiatief. Het is te hopen dat dit zeer spoedig komt." Het hoofdbestuur van de Ned. Chr. Aannemers- en Patroonsbond is gister middag in een buitengewone zitting bijeen geweest. De vergadering werd bijgewoond door de heren A. Borst Pzn. en mr. G. C. van Dam, resp. voor zitter en secretaris van het Verbond van Prot.-Chr. Werkgevers in Neder land, en door de heren H. de Moóij en mr. M. G. v. d. Kaa, resp. voorzitter en secretaris van de Chr. Middenstands bond. Na de vergadering werd in een communiqué verklaard dat het hoofd bestuur van de NCAPB na diepgaand beraad tot de conclusie is gekomen dat nog niet alle mogelijkheden om tot een aanvaardbare oplossing te komen zijn onderzocht. Dat „op zeer korte termijn" moet worden gerapporteerd, duidt erop dat vermoedelijk nog gisteravond begonnen is met het onderzoek naar de res terende mogelijkheden. Op welke wijze men tot een gesprek met de regering zou willen komen, is niet duidelijk. Hit het communiqué kan worden opge maakt dat de NCAPB zich voorlopig niet distantieert van de andere werk geversorganisaties. Wel mag worden aangenomen, dat vandaag nader beraad zal, volgen. Morgen vergaderen immers de bonds organen van de werknemers en wil men het uitbreken van een conflict voorkomen, dan zal dns vóór deze beslissende bijeenkomsten van de werknemersorganisaties bekend moeten zijn dat de werkgevers zich bereid verklaren de nieuwe c.a.o, alsnog te tekenen. Blijft de bereidverklaring van de werkgevers uit, dan is een massaal conflict niet uitgesloten. Bij verkeersongelukken te Amster dam, Pijnacker en Venlo zijn in totaal drie kinderen om het leven gekomen en negen gewond. Dinsdagavond om halfzeven zijn de broertjes Rudi en Carrie Postma op de Meteorenweg in Amsterdam-Noord met hun fiets, vermoedelijk door onvoor zichtig rijden, onder een hen achterop rijdende vrachtauto met aanhangwagen gekomen. De elfjarige Rudi is tijdens het vervoer naar het ziekenhuis over leden. Corrie (10) is zeer ernstig ge wond in het W.G. opgenomen. De auto, die technisch niet geheel in orde bleek té zijn, is door de politie in beslag ge nomen, Eveneens in het W.G. te Amsterdam ligt sinds gistermiddag, met verwondin gen aan het hoofd, de achtjarige jon gen H. J. Schleeper uit Zaandam, die op het korte traject tussen zijn woon plaats en Amsterdam uit een rijdende trein is gevallen. Twee kinderen van de landbouwer P. van den Helm uit Pijnacker zijn om het leven gekomen bij een verkeers ongeluk, dat maandagavond gebeurde, toert zü met vier andere broertjes en zusjes met hun vader mochten meerij den op een tractor met aanhangwagen, waarmee deze puin vervoerde. De be stuurder raakte van de weg met het gevolg, dat de tractor kantelde en in de sloot terechtkwam. Een tweejarig kind werd op slag gedood, een zusje van vijf-overleed later in het zieken huis te Delft. Zéven kinderen moesten met ernsti ge verwondingen in ziekenhuizen te Tegelen en Vrnlo ivorden opgenomen, nadat de personenauto, waarin zij za ten,^dinsdagavond omstreeks acht uur nabij de grens tussen de beide genoem de plaatsen op een stilstaande vracht auto was gebotst. Geen van de kinde ren verkeert in levensgevaar. Gevreesd wordt dat meer dan duizend personen om het leven zijn gekomen hij de ramp die de Marokkaanse havenstad Agadir voor een groot deel in puin heeft gelegd. Officiële cijfers zijn niet beschikbaar. Sommigen, zoals Amerikaanse vliegers die in Agadir vertoeven, schatten het aantal doden op 3000 en kroonprins Moelai Hassan van Marokko heeft verklaard dat er ongeveer 5000 doden en vermisten te Agadir zijn. De aardbeving trof de stad gisternacht omstreeks kwart voor één, toen de meeste inwoners lagen te slapen. Er braken branden uit, en tot overmaat van ramp werd de stad korte tijd later ook nog getroffen door een vloedgolf, die tot driehonderd meter diep de stad indrong. Volgens woordvoerders van de Franse marinebasis te Agadir is negentig procent van de Arabische wijk van de stad verwoest en zeventig procent van de nieuwe Europese wijk met inbegrip van het ziekenhuis, de Kamer van Koophandel en het hoofdkwartier van de politie. Van het industriële gebied zou 35 procent in een puinhoop zijn veranderd. Franse, Amerikaanse en Marok kaanse strijdkrachten zijn de slachtof fers te hulp gesneld. Op verzoeken om hulp uit Agadir zetten verschei dene schepen koers naar deze haven. Eenheden van de Amerikaanse zesde Een Britse treiler heeft dinsdag morgen gemeld dat het vaartuig onder.- de kust van Uslaitd onder vuur is ge nomen door een IJslandse kanonneer boot. Dit was het tweede incident van dien aard dat zich de laatste achtenveertig uur heeft voorgedaan. Het betrokken Engelse vaartuig was de 455 ton me tende treiler „Bengali" uit Grimsby, die juist aan de thuisreis was begon nen. toen in het aardedonker de ka nonneerboot „Albert" langszij kwam. Volgens de Britse federatie voor de treilvisserjj zou de IJslandse oorlogs bodem enkele schoten hebben gelost, maar niemand op het Engelse vaar tuig' zou zijn gewond en er zou geen schade zijn aangericht. Toen er een Britse kanonneerboot naderde, trok de Albert zich terug. Het eerste visserij-incident deed zich zondagavond laat voor, toen de Britse treiler „Canaille" onder vuur werd genomen door de IJslandse ka nonneerboot „Thor". Ook toen werd geen gewag gemaakt van gewonden of schade. Schermutselingen van dit soort heb- j ben zich de laatste achttien maanden wt» vrij geregeld voorgedaan. Ze spruiten j voort uit het feit, dat de regering van j IJsland de territoriale wateren ten ba te van de eigen visserij heeft uitge breid, en dat de Engelsen zich niet bij dit besluit wensen neer te leggen. Een op volle snelheid rijdende pas- saglerstrein is dinsdagavond op een kruising nabii Bakersfield in Califor- nië op een olie-tankwagen gereden. Er ontstond een enorme explosie die door brand werd gevolgd. Drie van de elf rijtuigen van de trein schoven in el kaar en gingen in brand. Het aantal doden wordt op minstens 25 geschat. Er zouden vijftig gewonden zijn. Ook in zes andere rijtuigen brak brand uit. Vanmorgen vroeg was het vuur nog niet geblust. Bij het red dingswerk zijn hefschroefvUegtv&en ingeschakeld. Bakersfield ligt eirca 170 km ten noordwesten van Los Angeles. De trein wa« «p weg van San Francisco naar Chicago. JAN de grote aardbevingen uit de laatste jaren zijn de ernstigste die V van 1957 in Perzië geweest, waar bü twee reekseu schokken 3000 mensen om het leven kwamen. Ruim 25009 mensen verloren het leven in 1935 bij hevige bevingen in Pakistan en vijf jaar later kwamen 30000 mensen om ten gevolge van een aardbeving in Turkije. Japans ernstigste ramp uit de geschiedenis was de aardbeving van 1923 toen 99000 men sen omkwamen en 43000 vermist raakten bij een aardschok, gevolgd door een vloedgolf bij Tokio en Jokohama. De ramrraligste aardbeving uit de bekende geschiedenis Is die uit 1556 toen in de Chinese provincie Sjensi 830000 mensen het leven verloren. Lissabon werd in 1755 door een beving vernield en 150 jaar later, in 1906, werd San Francisco grotendeels vernield. In Lissabon kwamen 15000 mensen om het leven. De vorige maand eiste een aardbeving in Peru 60 levens. Een beeld van de verwoesting in liet centrum van Agadir, de Marok kaanse haven- en badplaats, die dins dag door een hevige aardbeving is ge troffen. (Associated Press - teiefoto) In het algemene weerbeeld komt maar weinig verandering. De hoofd depressies volgen een baan, die loopt van het zeegebied ten zuiden bij New Foundland in noordoostelijke richting naar Schotland. Ze stuwen steeds nieuwe hoeveelheden zachte lucht in de richting van West- Europa. Terwijl Nederland buiten dc directe invloedssfeer van de hoofdcentra ligt, is er toch vrij veel regen gevallen. Deze werd veroor zaakt door kleinere storingen, die in de zuidwestelijke stroming mee komen. Een laatste van deze serie trok vandaag ons land voorbij, en over de oceaan nadert vervolgens een rug van hoge luchtdruk, die tijdelijk het weer zal gaan beïnvloeden. Het is onzeker of een volgende storing Nederland morgen later zal kunnen bereiken. De temperatuur blijft aan de hoge kant voor de tijd '*an bet jaar. (Advertentie De jury beraadslaagt. De getuigen verklaringen, aanklacht en verdedi ging in hei proces tegen de Nederland se marconist Willem van R„ die in Boston terechtstaat op beschuldiging mevrouw Lynn Kauffman te hebben vermoord, zijn ten einde. De jury is gisteren om 17.43 uur (23.43 uur Ne derlandse tijd) in raadkamer gegaan na een laatste instructie van rechter Murray en vanmorgen om elf uur duurde het beraad nog ononderbroken voort. De jury heeft de keuze uit de vol gende mogelijkheden: 1. Schuldig aan moord in de eerste graad; Schuldig aan moord in de eerste graad met een aan beveling tot clementie; Schuldig aan moord in de tweede graad: Schuldig aan doodslag; Schuldig aan mishandeling, o£ Onschuldig. De eerste uren nadat de jury zich om te beraadslagen had teruggetrok ken, bleef de publieke tribune stamp vol. Vele belangstellenden, voor het merendeel vrouwen, bleven geduldig op hun plaats om het oordeel der ge zworenen af te wachten. De heer en mevrouw Van R. bevin den zich zolang het beraad van de „j.jmry duurt, in een bewaakt vertrek in het gerechtsgebouw, waar zij samen spreken en bidden. Van. tijd tot tijd ■J? gebruiken zij een kop koffie of een «1 paar broodjes. 83i '-Zie ook pag. 3) 2. 3. 4. 5. 6. vloot worden in gereedheid gehouden om onmiddellijk hulp te kunnen ver lenen. Smaldeel E bestaande uit Hr. Ms. - „De Ruyter", Hr. hls. jager „Gelder land", Hr. Ms. jager „Drenthe", Bbrï" i Ms. jager „Limburg" en Hr. Ms. fre gat „De Bitter", spoedt zich thans met een snelheid van 26 mijl per uur naar Agadir. Om twaalf uur vanmiddag - werd het smaldeel daar verwacht. In de loop van vandaag worden na dere mededelingen verwacht over 'de aard van de hulp- en dienstverlening, die de Nederlanders zullen kunnen verrichten. Vijftien oorlogsbodems van het Franse Middellandse Zee-eskader heb ben bevel gekregen koers te zetten naar'de geteisterde stad. De Amerikaanse luchtmacht in het Middellandse Zeegebied heeft vanuit-; Napels een luchtbrug naar Agadir in gesteld. -• De reddingsploegen, die gisteravond verwoed werkten om de gewonden; onder hét puin uit té balen en de do- den te bergen, werden bü het vallen van de avond geconfronteerd met de nood van de duizenden daklozen. De mensen wier woningen niet to- taal werden verwoest, durfden de nacht niet binnenshuis door té bren gen uit vrees voor een herhaling van de aardschokken. De verkeersverbindingen over land met Agadir zijn verbroken, doordat de. wegen uit het noorden zijn versperd door rotsblokken, die bü de aardbe ving van de hellingen naar beneden zijn gekomen. Gezantschappen en ambassades in de andere Marokkaanse steden worden overstelpt met verzoeken van buiten landers om inlichtingen over vrien den en familieleden die met vakantie in Agadir waren. Agadir was de mondainste badplaats van Marokko. Het was een onstuimig groeiende stad met een heerlijk kli maat. In 1936 telde het nog maar 5626 in woners. In 1954 was het inwonertal ongeveer 48.000, maar men neemt aan dat het na de soevereiniteitsoverdracht met enkele duizenden is teruggelopen. In 1947 zijn de Fransen begonnen, het oude vissers- en kustplaatsje te transformeren tot een modern vakan tieoord. Langs de kust verrezen lu xueuze hotels. Brede boulevards, ex clusieve winkels en nachtclubs, die tot de mondainste in heel Noord-Afrika behoorden, maakten de stad tot een geliefde verblijfplaats voor toeristen. Het strand staat bekend als een van de mooiste langs de Afrikaanse west kust, en de haven is diep genoeg voor grote zeeschepen. De aanwezigheid van grote, onont gonnen bodemrijkdommen in bet ach terland scheen Agadir voor te bestem men tot grote welvaart. Er waren gro te. moderne kantoorgebouwen in aan bouw, Agadir was in 1500 al een haven voor de scheepvaart uit Europa. De stad kreeg in 1911 bekendheid door het z.g. „Agadir-incident". Duitsland stuurde toen het oorlogsschip „Panther" naar de rede van Agadir, aangezien het zijn belangen in Marokko door Frankrijk en Spanje bedreigd achtte. Zie verder pag. 4, 5e kol.) De Britse premier Macmillan zal op 12 en 13 maart op het kasteel Ram- bouiliet bij Parijs, besprekingen voe ren met de Franse president de Ganlle. Macmillan is nitgenodigd door de Franse president om met hem van ge dachten te wisselen voor het staatsbe zoek van de Russische premier Chroestsjew aan Frankrijk, dat twee weken zal duren. De Russische leider wordt op 15 maart in Parüs verwacht. Volgens Franse diplomatieke krin gen staan geen formele besprekingen over internationale vraagstukken op het programma van de Gaulle en Macmillan. Van 5 tot 8 april reist de Gaulle naar Londen. Midden april gaat de Franse president naar de Ver. Staten voor een bezoek aan president Eisen» 'tower.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1