Nog duizenden in Agadir onder het pum BULLDOZERS KOMEN IN ACTIE De Gaulle: leger onthoude zich van politiek Waarheid heeft het gewonnen Werkloosheid zal Ernstige rei bi j aankomst Eisenhower Regering' spreekt vandaag met aannemers Huisvrouwen,! van H Nederland! Omstreden ontwerp Röde-Kruiszuster - uit Den Haag fihipt in Agadir Ook Nederlandse in Agadir omgekomen Chessman nu 2 mei naar gaskamer? Fabrikant met auto te water gereden m Van R. na vrijspraak: Planbureau: loonstijging totaal V/2 in D] Reddingen MGR. ALFRINK TOT KARDINAAL BENOEMD 5? In Uruguay: Invloed loonstijging CONFLICT IN BOUWBEDRIJF Staking in Zaanstreek Homburg maakt de koopkracht van Uw inkomen gróter! De prijzen van alle - Homburg's f vleeswaren en con- J serveo hebben wij vanaf heden j drastisch verlaagd!^ Vraagt Uw winkelier nadere gegevens. (Vergeet vooral niet naar Homburg's "Rookvers" te vra^'j- gen, de vacuum ver-;»; pakte rookworst, die kersvers blijft!) DONDERDAK 3 MAART 1060 NEGENTIENDE JAARGANG N#« 4M1 r Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. .BRUINS SLOT OORTSACHTIG werken de reddingsploegen in het Idjna geheel verwoeste Agadir. Velen graven met de Mote handen, waardoor zij een groot risico lopen. Het ge vaar voor besmettelijke ziekten als tyfus en pest dreigt. Horden ratten trekken door de met puin bedekte straten. Men* is begonnen de ruïnes met desinfecterende middelen te besproeien om het uitbreken van een epidemie te voorkomen. Kroonprins Moulay Hassan heeft verklaard, dat de arbeiders zullen beginnen Agadir plat te leggen wanneer alle hoop op het redden van meer slachtoffers m ongeveer drie dagen zal zijn ver vlogen. De redders voeren daar om een gevecht tegen de tijd. Vandaag of morgen zal men be ginnen het puin te ruimen met Sommige gebouwen in Agadir zijn door bulldozers die bisteren viin aan- aardschok met de grond gelijk ge- Duuuozers, cue „isceren zijn aan maaktf andere „hangen" nog overeind, geicomen. Dan zullen eventuele maar kunnen ieder ogenblik instorten. overlevenden nog dieper onder De gehele stad zal moeten worden af liet puin komen en zal het redden gehTOkenhouwen 'beginnen de her' nog moeilijker gaan. 1 1 Zie verder pag. 3, 3e kol.) f EISENHOWER ALS je de waarheid spreekt, win je het altijd." Dit waren de woorden van de overgelukkige Willem van R,. die niet goed wist of hij lachen of huilen moest toen de jury gister middag had meegedeeld hem on schuldig te achten aan moord op de 23-jarige Amerikaanse geschei den vrouw Lynn Kauffman. Van R- was gisteravond zo over zijn toeren dat hij nauwelijks aan dacht schonk aan de belofte van de heer B. G. Roetering, de ver tegenwoordiger in de V.S. van Radio-Holland: „We hebben nooit aan zijn onschuld getwij feld en zullen zeker een baan voor hem vinden". Zie ook pagina 3) HOEWEL, het overschot op de betalingsbalans zal inkrimpen en de arbeidsreserve zal slinken tot het lage peil van vóór de beste dingsbeperking en ofschoon de consumptie en de investeringen zul len vermeerderen, zal 1960 toch als geheel niet als een jaar van overbesteding kunnen wordeu gezien. Tot deze conclusie komt het Centraal Planbureau in zijn veronderstellingen over de economische ontwikkeling van ons land in het lopende jaar. De loonstijging zal van 1959 op 1960 naar schatting in totaal 7,5 bedragen. GULDENS VOORDELIGERI ERNSTIGE ongeregeldheden, hebben zich gisteren voorge daan bij de aankomst van presi dent Eisenhower in Montevideo, de hoofdstad van Uruguay. Het rumoer werd veroorzaakt door de monstraties van links-georiënteer de studenten. (Zie venier pag. 3, 7e koL) 1* -J r de glorie van Cuykl Rotterdam: Witte de With*treat 33 Telet 11S70O l« U Pogtous ma Postziro No 42451S Klactuendienst abonnementen 1# do1930 mar Zaterdag» 1718 uur rejeloon 115700 Huvgenatpieau 1 Telefoon 183467 i3 ujaeu» Poatbue 1091 Postgiro No 424867, Klnchtendienst 18 3019 30 Telefoon 382569 Soulwee 13S Telct 4570. Thomas 4 Kemptsstraat 6a Telef 05431 Abonnementsprijs 61 cent oer week t 2 65 oer maand 1 190 pear kwartaal. Losse trammer» 15 cent Verschijnt dacelttk* '«-Graven hoge Dordrecht: ScJiledam: (Geldig tot vrijdagavond^ ZACHT WEER Bewolkt met tijdelijk enige regen, maar ook plaatselijk enkele opklaringen. Statige, aanvankelijk af en toe krachtige zuidwestelijke wind. Aanhoudend zacht weer. Morgen: zon op 7.2® Maan op: 10.32 onder: 18.25 onder: 0.58 HET Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer op het Wetsont werp tot wijziging van de Loterijwet is kort geleden verschenen. Daarmee is de kwestie van de toto wederom ac tueel geworden. Uit het Voorlopig Verslag blijkt dat er in de Tweede Kamer een meerder heid is die onbeperkte prijzen wenst. Het wetsontwerp is door die meerder heid dan ook slecht ontvangen. Aan de andere kant is er een minderheid in de Kamer, voor wie de toto een zede lijk kwaad is. Een dee! van die min derheid is van oordeel dat de wet de ze" sportprijzen behoort te verbieden. Een ander deel wenst een beperkte to to. Hoe men dus ook tegenover de toto staat, op het wetsontwerp is er veel kritiek. Het kabinet heeft zich kenne lijk op het standpunt geplaatst dat het een beperkte toto wenst. Dat is duide lijk een compromis tussen voorstan ders van de onbeperkte toto en voor standers van algeheel verbod. De minderheid heeft zich op het standpunt gesteld, dat deze kwestie van de beperkte toto niet tot een kabi netscrisis moet leiden. Wij hebben hoewel voorstanders van een algeheel verbod die houding als juist gekwa lificeerd in een artikel in Trouw van 17 november. «N een interview in „De Volks- 1 krant" van dinsdag ji. heeft de heer Blaisse zich bijzonder scherp over het ontwerp uitgelaten. Hij pleit te voor een onbeperkte prijs. Een amendement tot dat 'doel, zal, zo zei hij, zeker worden ingediend. Hij voeg de daaraan toe dat de regering dit wel niet zou kunnen accepteren. Een amen dement dat de maximum-prijs beperkt tot 100.000 gulden zal, zo zei hij, de regering ook niet aanvaarden. Het is namelijk niet aan te nemen, volgens de heer Blaisse, dat het kabinet In zijn geheel bereid zal zijn te buigen voor de meerderheid der Kamer. Dus zit men in moeilijkheden. In het meest scherpe geval handhaven de voorstanders hun amendement met als gevolg een kabinetscrisis. Als de Kamer dat niet riskeren wil, trekken de voorstanders hun amendement in Een derde mogelijkheid ziet de heer Blaisse in een terugnemen van het ontwerp door de regering. De heer Blaisse gelooft persoonlijk, dat men voor de toto geen kabinetscrisis kan riskeren. E heer Oud heeft onlangs aan de regering het advies ge„even om de zaak van de toto maar aan de Ka mer over te laten. Wij geloven dat het kabinet dat advies moeilijk kan op volgen. Het zou betekenen dat het ka binet zijn eigen verantwoordelijkheid in "dezen zou uitschakelen. Dat lijkt ons een slecht advies. Prof. Homme heeft op 5 december van het vorige jaar in de Volkskrant den artikel geschreven, waarin hij het onderhavige probleem op veel genuan ceerder wijze heeft benaderd. "Hij stelde daarin, dat er een grote meerderheid in de Kamer is. die voor een wettelijk geregelde toto is en hij meent, dat in een democratisch bestel de keuze ten principale moet uitval len overeenkomstig het standpunt van de meerderheid. Of de minderheid zich daarbij kan aansluiten waagt hij niet te .beoordelen. Rfaar het kan zeker passen in een redelijk democratisch ontzien van de meerderheid, dat de minderheid zich bij de gevallen beslis sing neerlegt. Dat „neerleggen", aldus prof. Rom- me, houdt dan in dat men geen verde re» gevolgen aan de principiële verwe zenlij king van het meerderheidsstand punt verbindt. Maar, zo gaat prof. Romme verder, als dat deel der minderheid, dat eigen lijk een verbod zou wensen, zijn eer bied voor de meerderheidsopvatting toont, dan is de beurt aan de anderen om in het tonen van een wederkerige eerbied niet achter te blijven. Daarbij moet volgens prof Romme de meerderheid zo ver gaan, dat de toto beperkt wordt binnen de grenzen waarin hij zijn doel nog redelijkerwij ze kan bereiken. Wij hebben het genuanceerde betoog van prof. Romme in het interview met de' heer Blaisse in de Volkskrant he laas niet teruggevonden. Redders vechten tegen tijd K Er zijn 1500 gewonden geregistreerd. Uit deze cijfers maakt men op dat nog duizenden onder het puin begraven liggen. Aan koning Mohammed V van Marokko is woensdag meegedeeld, dat de ramp waarschijnlijk 5000 of 6000 mensenlevens heeft geëist. Een groots opgezet hulpprogramma van de Franse marine helpt de Marok kaanse regering de situatie in de hand te houden. Duizenden overlevenden hebben een voorlopig onderdak gevonden in tent dorpen buiten de stad en in hangars van de Franse marine ten zuiden van Agadir. In de Franse luchtbasis liggen grote voorraden medicamenten en levens middelen. Uit grote vrachtvliegtuigen worden bulldozers, tractoren, hamers, boren, scheppen en snijbranders gela den. Verhalen van „wonderbaarlijke" reddingen gaan van mond tot mond. De vrouw van een Amerikaanse of ficier-vlieger is na 38% uur levend onder de puinhopen van een hotel in Agadir te voorschijn gehaald. Mevrouw Margaret Martin werd ge vonden door Franse matrozen en Ame rikaanse mariniers, die zich met pneu matische hamers twee meter door het betonpuin van het ingestorte Saada- hotel moesten werken om haar te be- vrijden. Luitenant-vlieger Gerald Martin en zijn eenjarige dochter Diana waren de dag tevoren al gevonden en gered. Martin had echter geweigerd, zich. naar Zuster M A. de Groot ui' Ben Haag zal per eerste geie„inheid naar Agadir reizen om hulp tp ver lenen aan de slachtoffers van de aardbeving. Zuster De Groot, die verbonden is aan het mobiele in. structie-team van het Rode Kruis- Korps, wordt uitgezonden op ver- zoek van de liga van Rode-Kruis verenigingen in Genève. Ook uit andere landen zal hulp worden geboden. Bij de aardbeving in Agadir zou een met een Fransman gehuwde vrouw van Nederlandse afkomst, die destijds in Amsterdam woonde, ont het leven zijn gekomen.'De andere leden van de Nederlandse kolonie zijn naar ver luidt ongedeerd. Het Nederlan-dsche Roode Kruis zal zo spoedig mogelijk nog 460 sets van 400 cc bloedplasma per vliegtuig naar Agadir verzenden. De heer Abderrahim Harkett, zaakgelastigde van Marokko in Brussel, beeft in een telegram zijn dank en erkentelijkheid uitgesproken voor de snelle hulp, die van Neder landse zyde reeds is geboden. De Amerikaanse opperrechter Cle ment Nye heeft bepaald dat de ter dood veroordeelde Caryl Chessman op 2 mei zal worden terechtgesteld. Het is voor de negende maal dat een datum is vastgesteld voor de voltrekking van Chessman's doodvonnis. De advocaten van Chessman hebben bezwaar gemaakt tegen het vaststellen van een nieuwe datum Volgens hen had dit alleen mogen geoeuren nadat de termijn van uitstel van zestig dagen, die de gouverneur van California, Brown, Chessman heeft verleend, was verlopen. Gouverneur Brown heeft de executie opgeschort van drie veroordeelden die deze maand in de gevangenis van San Quentin, waar ook Chessman op zijn executie wacht, terechtgesteld zouden worden. De gouverneur heeft onlangs, toen hij de executie van Chessman voor de achtste maal uitstelde, ver klaard dat hij alle andere executies zou opschorten totdat het congres van California zich over de kwestie van de doodstraf zou hebben uitgesproken. Generaal de Gaulle heeft in een rondschrijven de Franse troepen in Ai. gerjje opgedragen zich van politiek te ontbonden. De president zegt, dat de militairen zich moeten beperken tot de militaire operaties voor de pacificatie van het land, zodat spoedig verkiezin gen in Algerije kunnen worden ge houden. De Gaulle gaf deze instructies aan de vooravond van zijn driedaagse in spectiereis naar Algerije. De Gaulle is vandaag per vliegtuig in Telergma bü Constantine aangeko men. Zijn reisschema is niet bekend gemaakt. Wel werd gezegd, dat -de pre sident geen bezoek zal brengen aan Algiers of andere grote steden. Het is de Gaulle's eerste bezoek aan Algerije sinds de revolte in Algiers op 24 januari jl. De „New York Times" verneemt uit gezaghebbende bron dat president Ei senhower tegenover president Bour- guiba van Tunesië zou hebben ver klaard, dat een tijdelijk bestand in Al gerije mogelijk nuttig zou kunnen zijn voor het op gang brengen van vredes onderhandelingen. De Franse ambas sade en de Algerijnse rebellenregering zouden hiervan in kennis zijn gesteld, doch van die zijde is nog geen reactie bekend. De suggestie zou door Eisenhower in december, toen hij een kort bezoek bracht aan Bourguiba, zijn geuit. (Van een onzer verslaggevers) Arbeiders hebben gisteren In het zogenaamde Balkengat bij het Am. feonezenkamp te Capelle aan den IJssel het stoffelijk overschot gevonden van de 4S-jarige Rotterdamse fabrikant G. Rietveld. De politie stond aanvanke lijk voor een raadsel hoe de man daar terecht was gekomen. Op honderd me ter van het Balkengat vond men ech ter op het talud van de Groenedijk langs de IJssel sporen van een auto en glasscherven. De politie neemt voorlopig aan, dat de man woensdagnacht door onbekend heid ter plaatse met zijn auto de ze ven meter diepe IJssel is ingereden. De wagen kon na lang zoeken worden gelokaliseerd en vanmorgen vroeg zijn duikers van de Koninklijke Marine afgedaald om te onderzoeken of zich nog slachtoffers in de wagen bevin den. De fabrikant was dinsdagavond uit Rotterdam vertrokken voor een be zoek aan Krimpen aan den IJssel. Zijn horloge is stil blijven staan op halfvier. De aartsbisschop van Utrecht, mgr. dr. B. J. Alfrink, is door paus Joannes XXHI benoemd tot kardinaal van de rooms-katholieke kerk. De benoeming werd vandaag laat in de morgen door het Vaticaan bekendgemaakt. De paus heeft heden zeven nieuwe kardinalen benoemd, onder wie mgr Alfrink. Het college van kardinalen is door deze benoemingen uitgebreid tot 85 leden, het hoog3te aantal in de ge- I schiedenis van de r.-k. kerk. Van R. zal waarschijnlijk met zijn vrouw naar Nederland vertrekken, zo dra een aantal formaliteiten met de Amerikaanse immigratie-autoriteiten zijn vervuld. De uitspraak van de jury is defini tief. Er is geen beroep van de kant van de officier van Justitie mogelijk. Verbeten zoeken de redders van Agadir nu al tientallen uren in het puin van de stad. Vele van de mannen zijn ge broken van het zware werk, doch zij zetten door in de hoop nog het leven van enkele ongelukkige bewoners te kunnen redden. (Advertentie In 1960 GEEN overbesteding Op een gegeven moment kreeg Eisenhower, die per auto de stad binnenreed, last van het traan gas waarmee de politie de betogers telijf gins. Hij dook naar beneden en sloes de handen voor het gezicht. Nog geruime tijd wreef hij zich. in de betraande ogen. Van morgen werd meegedeeld dat de president geen last meer heeft van zijn ogen, hoewel zij enigszins zijn ont stoken door de inwerking van het gas. De studenten droegen spandoe ken met „Amerikaanse imperialisten ga naar huis" en „Leve Fidel Castro'" (de Cubaanse premier). Bü een schoolgebouw werd «en kleine ijzeren stang naar de auto van de president geworpen. Een van de begeleidende leden van de motorpolitie werd er door aan de hand gewond. Ook duizenden belangstellenden langs de route ondervonden hinder van het traangas en zochten een vei lig heenkomen. Niettemin was de ontvangst in het centrum van de stad allerhartelijkst, duizenden doorbraken de afzetting om de president van nabij te zien. Langs de bovenste verdiepingen van zowel de architectenschool als de uni versiteit hadden studenten grote span doeken met opschriften als: „Weg met het Yankee-imperialisme in Zuid- Amerika" en „Lane leve de revolutie op Cuba" aangebracht. Het was dezelfde universiteit waar van de studenten vice-president Nixon twee jaar geleden hadden overladen met schimpscheuten. Bü het optreden van de politie zijn verscheidene personen gewond door sabelhouwen. Een student werd ge wond oor een kogel uit een vuurwapen van de politie. De meer dan duizenden leden tel lende, links-georiënteerde studenten vereniging van Uruguay heeft een „anti-imperialistische" bijeenkomst be legd. De vereniging heeft een manifest uitgegeven waarin Eisenhower „een vertegenwoordiger van Wall Street en de kolonialistische kapitalisten, maar niet een vertegenwoordiger van het volk van de Verenigde Staten" wordt genoemd. Uruguay wordt beschouwd als een van de meeste democratische landen van Zuid-Amerika. Het is het vierde en laatste land, dat Eisenhower op zijn Zuid-Amerikaanse reis bezoekt na Brazilië, Argentinië en Chili. De ontvangst van de president op het vliegveld was hartelijk. Er wa ren hier anders dan in Rio de Janeiro, Buenos Aires en Santiago geen soldaten met machinepistolen ter bewaking aanwezig. Wel waren achtduizend militairen belast met de afzetting van de route naar de stad. Hierin zün allereerst begrepen de compensaties voor de aanstaan de stijging van huren en melkprijs. Deze bedragen 2,8 pet, waaronder 0,4 pet. verhoging van de premie op de Kinderbijslagwet. Voor een vol jaar is de invloed op de loonsom groter, al. 3,6 pet. De loonstijging nit hoofde van de differentiële loon vorming wordt voor 1960 gesteld, op 3,5 pet. wat op een vol jaar berekend uitkomt op 4,5 pet Door incidentele factoren zal voorts nog een loonstij ging van één procent plaatsvinden. Het Centraal Planbureau maakt deze berekening in het centraal economisch plan voor 1960. Het merkt daarbij op, dat de invloed van de geremds' loon stijging op het prijspeil gering zal zijn. De richtlijnen welke in dit opzicht door de regering zijn geformuleerd en wélke de steun hebben van het be drijfsleven, houden immers in, dat de differentiële loonsverhogingen niet tot prijsstijgingen in het binnenland mo gen leiden. Evenmin mag de loonstij ging ter compensatie van de huur- en melkprijsverhoging in het prijspeil tot uitdrukking worden gebracht in die gevallen, waar tevens differentiële loonsverhoging plaatsvindt. Verwacht wordt dat de prijsstijging als gevolg van de totale loonsverho ging niet meer dan 0,2 pet. zal be dragen, mede in aanmerking genomen de voorziene stijging van de arbeids productiviteit. (Adcerf entte) U l Woensdagavond is de 26-jarige tim merman L. P. L. Holla uit de Valerius- straat te Amsterdam door gasvergif tiging om het leven gekomen. De heer Holla was ziek en had een pan melk op het gas gezet, waarna hij naar bed was gegaan. De melk bleek over gekookt te zijn, waardoor de viam was gedoofd, maar intussen was het gas blijven doorstromen. (Van onze Haagse redactie) Het initiatief van de Ned. Chr. Aan nemers- en Patroonsbond om alsnog te trachten uit de Impasse te geraken, waarin de situatie rondom de loons verhoging in de bouwnijverheid is ge komen, heeft tot resultaat gehad, dat vandaag nog een bespreking wordt ge houden tussen een of meer vertegen woordigers van de Raad van Bestuur Bouwbedrijf en de regering. Het is niet bekend met welke voorstellen de Raad van Bestuur bij de regering zal komen. De bespreking vindt plaats op verzoek van de aannemers. In de Zaanstreek zijn gisteren enige honderden bouwvakarbeiders in sta king gegaan. Zü handelen daarmede bonden. tegen de instructies der erkende vak bonden. Het betreft hier enige grote bouwwerken in de VUfhosk en het Kogerveld van o.a. de Wonnerveerse aannemingsmaatschappü en de Maat schappij Henselmans. van Bestuur bij de regering komt. Het bestuur van de Nederlandse Metselaarspatroonsbond, de vereniging van georganiseerde onderaannemers voor metselwerk, die het merendeel der metselaars op de bouwwerken brengt, heeft haar leden geadviseerd dezelfde lonen aan hun werknemers uit te betalen en geen loonsverhogin gen toe te kennen. De bond verklaart zich solidair met de reeds gedane ver klaringen van de Raad van Bestuur Bouwbedrijf en van de aannemers- fj. HOMBURG it

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1