Geen vergeten groep Aannemers zwichten niet voor vakhonden Bulldozers slopen ruines van ïr Agadi in broeiende hitte Minister VISSER zag marine aan liet werk Vruchteloos beraad over compromis-voorstel f NATIONALISATIE K WAM INDONESIË DUUR TE STAAN Djoeanda vraagt extra-seld Agadir bespoten met napalm r Strijd tegen dreigende epidemieën Koperslager doodde zijn echtgenote PURMEREND stuurt lepeltjes naar 250 sclirikkelbabys Verdachte ontsnapte »®3 mengbeker Twee Britten gedood op brandend schip In totaal meer dan 5.000 doden? LAATSTE NIEUWS INVENTUM boilers r r TOMADO k VRIJDAG 4 MAART I960 NEGENTIENDE JAARGANG Na. 4542 Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT .m Trein doodt vrouw op overweg te Vuglit (Van onze Haagse redactie) SLECHTS een ingrijpen van de regering zal nog kunnen voorkomen dat maandag een massaal conflict in de bouwnijverheid uit breekt. Dit was de situatie na een bewogen dag van koortsachtig overleg, dat echter geen enkele uitweg uit de moeilijkheden ge wezen heeft: de werkgevers zijn niet gezwicht voor de druk, die zowel door de regering als door de werknemers op hen uitgeoefend is om de nieuwe c.a.o. te tekenen. De werkgevers handhaven hun standpunt dat de verhoogde loon kosten in de prijzen van lopende werken doorberekend moeten wor den. Een ultimatum van de drie werknemersorganisaties, inhou dende dat maandag op verschillende projecten tot werkstaking zal worden overgegaan als de nieuwe c.a.o. niet getekend wordt, heeft in dit standpunt geen verandering kunnen brengen. Ook beraad met ïr regrering had geen enkel resultaat. Weinig onthaal Ultimatum II f! i| :;.tï V. J wm&M T"\E NATIONALISATIE van Nederlandse bedrijven heeft Indonesië „een aanzienlijke som geld" gekost. Dit heeft premier Djoeanda gisteren in het parle ment te Djakarta toegegeven. IN DODELIJK ONGELUK STEENHOUWERIJ In Rotterdamse haven: Herbouw Zeebodem hoger De Marokkaanse autoriteiten hebben opdracht gegeven het door aardbeving verwoeste Aga dir te bespuiten met napalm om uitbreking van pest tengevolge van de aanwezigheid van duizen den iqken te voorkomen. Kroon prins Hassan heeft de Ameri kaanse luchtmacht verzocht tanks met deze alles verbrande gelei achtige substantie aan te voeren. Rotterdam: Witte de Wltbatraat W relet. 119700 10 Ll Poetbua 1111 Poetsuro No 42491# Klaentendlenst aöonnemenleo 1 aJv1930 uur Zaterdag* 1718 uur Telefoon 118700. t-Gravenbage: HuycenspJen) I Telefoon 183487 <3 lijnen) Poetbu» 1091 Postgiro No 424887. Kin ehteniïlenst 18.3O~19.30 Telefoon 362589 Soul wee 132 Te let 4970 Thomas fl Kemplsstraat (s - Telef 65491. Abonnementsprijs 81 cent oer week. 2.65 Der maand f t-941 oer kwartaal tnsm nummer* 15 eetvt. Verschijnt dagelDka Dordrecht: Schiedam: 7H* yum- (Geldig tot zaterdagavond) RUSTIG WEER Droog weer met opklaringen. Vannacht kans op nacht vorst; morgen overdag iets zachter dan vandaag, Zwakke wind. Morgen: zon op: 7.18 onder: 18.26 Maan op: 11.09 onder: 1.56 Vw T-* pen zijn dezer dagen bij de Twee- da Kamer ingediend. Zij hebben be trekking op 'n verhoging van de inva- liditeitsrenten, de ongevalsuitkeringen en de kinderbijslagen. In al deze gevallen gaat het erom de in uitzicht gestelde compensatie te geven voor de huur- en melkprijsver- hoging welke op 1 april a.s. in wer king zal treden. Het betreft hier allereerst een wijzi ging van de Invaliditeitswet, waardoor degenen, die een invaliditeitsrente plus toeslag ontvangen, een aanzien lijke verhoging van de uitkering tege moet kunnen zien. Vervolgens gaat het om verdere ver hoging van de ongevallenrente alsme de om een verhoging van de kinder bijslagen. Wat de kinderbijslagen betreft, de genen die per week een Inkomen ge nieten van meer dan f 96.- krijgen straks ingevolge de nieuwe regeling 12 e«nt per kind en per dag meer. Zij die minder dan f 96.- per week vardienen, ontvingen reeds eerder 10 cent extra. Zij Krijgen thans met in ging van 1 januari 1960 een extra ver hoging van 2 cent, zoals ook in okto ber 1959 is geschied. Deze verhogin gen zullen ook doorwerken in de kin derbijslagen voor rentetrekkers, klei ne zelfstandigen e.d. De verhoging van de renten en toe slagen gaat de regering globaal ge nomen 22 miljoen gulden per jaar kos ten. ER mag nog wel eens extra de aan dacht op gevestigd, dat de ren tetrekkers een overcompensatie ont vangen en dat de thans ingediende voorstellen gunstig afsteken bij wat drie jaar geleden is gebeurd. Toen zijn de uitkeringen met slechts 3 pet. verhoogd. De „inkomensver- meerdering" bedroeg destijds in 't gunstigste geval f 29 per jaar. Thans kan men rustig stellen dat in 't gun stigste geval de verhoging f 29.- per maand bedraagt of meer dan het tien voudige. De ombuiging in het regeringsbe leid is dus ook op dit punt evident Het moet juist worden geacht bij toe neming van de welvaart het zwakke in de samenleving extra te bedenken. Dat maatregelen als deze nodig zijn, is te wijten aan de veroudering van de invaliditeitswet van Talma ais gevolg van de muntohtwaarding na de beide wereldoorlogen. Deze wet zal worden herzien. Op het departement van So ciale Zaken treft men daartoe de voor bereidingen. .De verhoging van de huidige renten en toeslagen is te zien als een tijdelij ke maatregel. Als straks de herzie ning van de invaliditeitswet haar be slag heeft gekregen, zal de gehele ma terie op nieuwe leest geschoeid zijn. De S-E.R. heeft immers voorgesteld het invaliditeitspensioen af te stem men op een zeker percentage van het loon dat de werknemer het laatst ver diende, waarbij naar gelang van de mate van arbeidsongeschiktheid het percentage van uitkering kan oplopen tot 70 pet. Tevens zal worden gestreefd naar waardevastheid van de uitkering overeenkomstig de regeling van de A.O.W. en de A.W.W. Wij hopen dat het gelukken zal de herziening van de invaliditeitswet een materie met ingewikkelde as pecten in vlot tempo te doen verlo pen. Want de nood van hen, die uit sluitend op de huidige uitkeringen aan gewezen zijn, blijft groot. De nog voor ons liggende „overbruggingsperiode" worde zo kort mogelijk gehouden. Ook van de invaliden moet straks gezegd kunnen worden, dat zij niet langer tot de „vergeten groepen" behoren. Maandag bouwstaking - als regering niet ingrijpt (Van een onzer verslaggevers) In een vlaag van verstandsverbijste ring heeft de 43-jarige koperslager J. L. vannacht in zijn woning aan de Beverstraat te Rotterdam zijn 42-jarige echtgenote met een mesje gestoken en vervolgens gewurgd. De politie werd gewaarschuwd door het, twaalfjarig zoontje van het echt paar, dat wakker geworden en hevig geschrokken de straat op was ge vlucht. Men vond de man nog in de woning, waarop hij werd overgebracht naar het Delta-ziekenhuis. Enkele weken geleden was hij uit een psychia trische inrichting te Poortugaal ont slagen. De 72-jarige mevrouw Van de Wil denberg uit Vught is vanmorgen om streeks kwart voor zeven op de on beveiligde overweg aan de Midden weg aldaar gegrepen door een uit de richting Tilburg komende personen trein. Zij werd op slag gedood. Men neemt aan, dat zij de trein ten ge volge van de krachtige wind niet heeft horen naderen. (Van een onzer verslaggevers). VOOR het eerst van zijn leven heeft minister Visser een marine-oefening in /olie zee mee gemaakt. In de Middellandse Zee verbleef hij aan boord van de kruiser „De Ruyter" en van het vlaggeschip van de zesde Ameri. kaanse vloot, het vliegkampschip „Franklin D. Roo sevelt", dat een bemanning van 3500 man telt. Hangend boven de golven werd de minister van De fensie in een ste vige broek van zeildoek van het ene naar het an dere oorlogsschip getrokken. Op een van die Ame rikaanse vaartui gen werd h|j door een helikopter leuk voor Jon- van het dek re gens.. hesen. „Ik kan mij voorstellen, dat een jonge jongen dit leuk vindt", zei de minister lachend, toen hij gis termiddag op Schiphol terugkeerde. Waarmee hij overigens helemaal niet wilde zeggen, dat hij deze maritieme belevenissen onaange naam had gevonden. - Ir. S. H. Visser was zeer tevre den. Ook, omdat hoge Amerikaanse officieren zich bijzonder gunstig hebben uitgelaten over de presta ties van onze Koninklijke Marine. „Woensdagmorgen hoorde ik voor het eerst van de ramp. die Agadir getroffen heeft. Ik bevond mij toen juist bij de Amerikaanse vloot. Het besluit om smaldeel 1, waar ik net vandaan kwam. naar Marokko te sturen, is genomen door de bevel, hebber zeestrijdkraebten. Een uit stekend besluit. Mijn eerste reactie was: dit is nu net wat ik gehoopt had, dat zou gebeuren". Op zijn zesdaagse reis werd de minister vergezeld door kapitein ter zee W. O. Spiers, marine-atta ché van de Amerikaanse ambassade in Den Haag, door kapitein ter zee A. van Es en lt. ter zee le klas D. van der Bergeyk. Staatssecretaris Calmeyer was ter begroeting op Schiphol aanwezig. Staatssecretaris De Jong. die marinezaken behan delt, was verhinderd. IR. VlSSbtt De schrikkeldagbaby-actie van het ge meentebestuur van Purmerend is een groot succes geworden. Ongeveer 250 geboortekaartjes van baby's die op 29 februari in Nederland zijn ge boren, zyn al op het raadhuis binnen gekomen. Al deze schrikkelkindertjes, onder wie vijf tweelingen, krijgen een lepeltje met het stadswapen van Purmerend ter gelegenheid van het feit dat Pur merend dit jaar zijn stadsfeesten viert, onder andere met een reünie van schrikkeljarigen. De drie hoofdbesturen van de bonden in de hout- en bouwnijverheid kwamen gistermiddag in Utrecht bijeen om de situatie rond de nieuwe C.A.O. te be spreken. Het resultaat was een tele gram aan de Raad van Bestuur Bouw bedrijf, waarin gedreigd wordt met een staking indien de C.A.O. niet onder tekend wordt. Vandaag: komt het kabinet bijeen om zich te beraden. Het is mogelijk, dat de regering zal trachten een oplossing te vinden. Zeker is echter, dat zij haar loon. en prijspolitiek niet door de houding van de aannemers in gevaar zal laten brengen. Wel is bekend, dat de regering een compromis-voorstel gedaas heeft: doorberekening zou na I september mogelijk zijn voor bedrijven, die In ernstige moeilijkheden dreigen te komen. Doch ook dit voorstel heeft niet mogen baten. Voor een door de minister in te stellen commissie zou met het cijfer materiaal van de onderneming de moeilijke positie moeten worden aan getoond. In laatste instantie zou een beroep op de minister mogelijk blij ven. Een zelfde soort regeling werd ook in 1958 getroffen. Slechts zeer weinig aannemers hebben er toen gebruik van gemaakt. Het Is nameljjk een feit, dat men in de kringen der aannemers niet graag de cijfers van de onderneming overlegt. Het compromis-voorstel van de re gering vond bij de katholieke aanne mers weinig onthaal. Dat bleek al tij dens de ledenvergadering van de Ka tholieke Aannemers- en Patroonsbond, die in Arnhem werd gehouden en wel ke in allerijl van de nieuwe mogelijk heden op de hoogte werd gesteld. Minister De Pons heeft gisteren in een bijeenkomst met vertegenwoordi gers van de werkgeversorganisaties het doel van de regeringspolitiek nogmaals uiteengezet doch de werkgevers ble. ven b|j han mening, dat de regering de risico-clausule moet eerbiedigen. Al leen als dit standpnnt wordt aanvaard is vofgens hen een oplossing van het conflict te bereiken. De werkgeversorganisaties in het bouwbedrijf hebben vanmorgen offi cieel het ultimatum ontvangen van de Algemene Nederlandse Bouwbedrijfs- bond. de Katholieke Bouwvakarbei ders bond St. Joseph en de Nederlandse Christelijke Bond van Werknemers in de Hout- en Bouwnijverheid. Het ultimatum is van kracht tot mor genmiddag twaalf uur. Op dat tijdstip moet de ondertekening zijn geschied of moet bjj de werknemersorganisaties een dienovereenkomstige schriftelijke toezegging binnen zijn. Het ultimatum is verzonden aan de Nederlandse Aannemersbond en Pa troonsbond, de Nederlandse Katholieke Aannemers- en Patroonsbond, de Ne derlandse Christelijke Aannemers- en Bouwvakpatroonsbond, de Nederlandse Bond van Bouwondernemers, de Ne- derlandsche Vereeniging van Wegen- bouwers, de Beton Aannemersbond, de Nederlandse Vereniging van Kust- en Oeverwerken en de Nederlandse Ver eniging van Werkgevers in het Hei- bedrijf. Vanmorgen deed in Den Haag hard nekkig het gerucht de ronde, dat de staatssecretaris van Sociale Zaken, de heer B. Roolvink, alsnog zou trachten een oplossing te zoeken om het drei gende conflict in de bouwnijverheid te voorkomen. De staatssecretaris zelf oud-vak bon dst>estuurder zou hiertoe reeds contact hebben opgenomen met de par tijen. Het kabinet heeft zich in zijn ver gadering van hedenmorgen nog eens uitvoerig met de situatie bezig gehou den. Ook de vakcentrales N.V.V., KAB, C.N.V. zouden nog pogingen aanwenden om tot beëindiging van de conflictsituatie te komen. Nog steeds trekt een stoet vluchtelingen, onder wie vele gesluierde vrouwen, weg uit de rampstad Agadir. Sommigen blij ven in de buurt van de stad kamperen, anderen zoeken familie In andere dorpen op, om daar op verhaal te komen. (Van een onzer verslaggevers) De achttienjarige Th. S. uit Utrecht is gistermorgen omstreeks elf uur, toen hij moest worden voorgeleid, op het voorterrein van de rechtbank te Utrecht aan zijn begeleiders ontsnapt. De jongen nam de benen onmiddel lijk nadat hij voor het gebouw van de rechtbank uit de auto was gestapt. De rijkspolitie heeft met surveillancewa gens de gehele omgeving afgezocht, maar tot nog toe is er geen spoor van de vluchteling gevonden. Het signale ment van de jongen is aan alle politie posten doorgegeven. De nieuw gevormde pelotons van de Nationale Reserve, die als „geoefende pelotons" zullen worden opgenomen in het systeem van de territoriale ver dediging, krijgen een pelotons- vlag. Binnenkort zullen de eerste vlaggen worden uitgereikt. Advertentie) a Voor 9.50 een elektrischa junior- mixer. Koop bij uw Tornado koffiemolen de losse 0 maakt vliegensvlug de heerlijk ste milkshakes,- cocktails, nage rechten enz. Ook ideaal voor babyvoeding. Mengbeker in geschenkverpak king receptenboekjo slechts ^50 Djoeanda bekende openlük dat hij onwettig had gehandeld door buiten de goedgekeurde begroting extra uitgaven te doen. «a. ten behoeve van de nationalisatie van voormalig Nederlands bezit en voorts voor de militaire operaties tegen de rebellen op Sumatra. De premier zei dat wegens de spoedeisende omstandigheden het geld uitgegeven was zonder dat het parlement het wist. Het betrof hier uitgaven over 1958. Het oorspron kelijke tekort van Indonesië in dat jaar bedroeg vijf miljard roepiah: de extra-uitgaven beliepen acht miljard roepiah. Het parlement keurde gisteren de uitgaven goed. (XJPI) In een steenhouwerij te Rotterdam, een continubedrijf aan de Electroweg, is vannacht de 61-jarige biokzager A. van Mullem uit de Botterstraat bekneld geraakt tussen een blok marmer van tien ton, dat uit een zaagmachine viel, en een muur. Hij was op slag dood. Binnenkort is de benoeming te verwachten van dr. Th. P. Bergsma, laatstelijk consul-generaal der Neder landen te Sydney, tot Nederlands am bassadeur in Tunis. DJOEANDA duur (Van een onzer verslaggevers) Twee opvarenden van de Britse kustvaarder „Pool Fishcr" zijn van nacht in de Rotterdamse Waalhaven bij een brand aan boord van hun schip om het leven gekomen. De brand heeft gewoed in het bemanningsverblijf en werd door de brandweer met vijf stralen bedwongen. Bij de brand kwamen om het leven de 23-jarige matroos Thomas R. Ni cholas en de 31-jarige bootsman Arthur R. Stone. De overige bemanningsleden hebben verwoede pogingen in het werk gesteld het tweetal te redden, maar deze falden alle vanwege de sterke rookontwikkeling, die de slachtoffers onbereikbaar maakte. Advertentie) Terwijl in sommige wijken het red dingswerk nog in volle gang was be gonnen bulldozers gisteren met de af braak van de wijken van Agadir, die niet meer gerestaureerd kunnen wor den. Alle onherstelbaar beschadigde gfrïi bouwen van de door de aardbeving van dinsdag verwoeste stad -jsh-zae^ de grond gelijk zemaafcf ën inéUrdés- Infecterende middelen bespoten.: *235Ofl hoopt men het dreigend gevaar van epidemieën te bezweren. T Bijna vierduizend lijken zijn nu ge vonden en begraven. Men vreest nog enkele duizenden slachtoffers te zul- len vinden, zodat het aantal doden ver boven de 5000 zou komen. In een aantal wijken waar nog kanT* bestaat op het vinden van overleven den, gaat het reddingswerk onafgebro ken door. By de reddingsploeg van de Franse marine zijn drie zwaar- en dertien lichtgewonden, deels ten gevolge va» beten van jakhalzen, honden en ratten. Maar het puin moet opgeruimd wor den en snel. Een bete zon, gepaard met de schroeiende woestijnwind uit de Sahara brengt een broeikassfeer in de stad. Agadir is bezwangerd van de ziek makende stank van ontbinding. De leden van de reddingsploegen be schermen neus en mond met maskers. De druk op de waterleiding is geheel weggenomen om te voorkewnen, dat wegvloeiend water uit vernielde hoofd leidingen gevaarlijke microben ver spreidt. Donderdagochtend werden twee Ma rokkanen uit de puinhopen bevrijd, die alhoewel zij uitgeput waren wei gerden voedsel te gebruiken, 'n ver band met de „Ramadan" de moham medaanse vasten. Kroonprins Moeial Hassan heeft be paald dat vrijdag enkele scholen ia Agadir heropend moeten worden. Hif wil de kinderen in staat stellen iets van de verschrikkingen van de laatste da gen van zich af tc zetten. De kroonprins heeft de opdracht ge geven dat Agadir wordt herbouwd, doch vele bewoners schijnen hun ge loof in de toekomst van de stad te heb ben verloren en geven er de voorkeur aan naar elders te vertrekken. Vijftien rode-kruisorganisaties in Afrikaanse, Europese en Noordameri- kaanse landen en in Turkije, waaronder ook het Nederlandsche Roode Kruis, hebben tot nu toe een bedrag van bij na 170.000 gulden voor de slachtoffers van de aardbevingsramp in Agadir ge schonken. Nederlandse kerken hebben een be drag van omstreeks f 10.600 beschik baar gesteld. Officieren van de Franse oorlogsbo- /ie verder nas 3, le kol.) geen stof of waterdamp, dus schone keuken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1