Verwachting: „Kwestie van enkele dagen NIEUWE HOOP OP AKKOORD Ook Nijmegen mocht meedoen SOCIALE RAMP van Gevecht op ruggen werknemers55 Soekarno parlement schakelt uit Koud en schraal „winterstaartje" Geen excursies meer naar marinebasis! Ir. Den Hollander: Misverstand Guinee erkent O.-Duitsland Vakcentralen achter stakers Besneeuwd Nieuw-Agadir 10.000 doden Minister sprak met de heer Dura CNV: „Regering ging al te ver AANVANKELIJK: ONZEKERHEID IN STEDEN Samemverking niet voldoende" Alle fracties warén tegen begroting Spoedvergadering chr. aannemers Minister Visser beslist: Jeugd gooide ruiten van kerkgebouw in r MINISTER BEDANKT SMALDEEL I D 55 MAANDAG 7 MAART 1960 NEGENTIENDE JAARGANG No. 4544 V Directeur: H. DE RUIG J Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT DE minister van Economische Zaken, drs. J. W. de Pous, heeft vandaag een nieuw gesprek gehad met de voorzitter van de Raad van Bestuur Bouwbedrijf, de heer J. Dura Dzn. Dit gesprek was een uitvloeisel van een be middelingspoging, die de voorzit ter van het Ned. Verhond van Werkgevers, ïr. F. Q. den Hol lander, zaterdagmiddag heeft on dernomen. De heer Den Hollander zou menen dat er tussen de minister en de heer Dura een misverstand bestaat. Het werd vanmorgen niet uitgesloten geacht dat in dit ge sprek, dat toen nog plaats moest vinden, een oplossing van het bouwconflict bereikt zou worden. 55 Concessies 55 Vitale punten Stakingslust 55 Geen inzicht ">1 Rotterdam: Witte de Wltöatraat 29 Ie!e£. 115700 u Postbus 1113 Postgiro No. 1245 ID. Klactitendienst abonnementen IB.3019.30 uur. Zaterdags 17—18 uur Telefoon U570C, •«-Gcavenhage: Euygenspiein 1 Telefoon 133187 (3 Ui oen) Posttras 1091 Postgiro No 1! Klaehtendlenst 18.30—19.30 Dordrecht: Smawes 132 Telci 4570. Schiedam: Thomas S Kemplsstraat da— Telet 65483. Abonne-menteprfls 61 cent per week. 1 3.65 per maand. 1 130 oer kwartaal. Losse nummers 15 cent. VenschïlBt dageWk# 121867. Telefoon 362569 (Geldig tot dinsdagavond) KOUDE OOSTELIJKE WIND. Droog, kond en schraal weer, met een matige tot krach tige oostelijke wind. Overdrijvende wolkenvelden. In de nacht en ochtend overwegend lichte vorst. Morgen: Zon op: 7.1X onder: 13.33 Maan op: 13.34 onder: 4.22 MEER DAN 30.000 STAKERS Actie in bouwbedrijf verloopt ordelijk IR. F. Q. DEN HOLLANDER bemiddelaar Aarde beeft nog steeds bij Agadir IN EN OM de vorige week door een aardbeving verwoeste Marok kaanse stad Agadir zijn het afge lopen weekeir ie enkele lichte aardschokken geregistreerd. Sommige Marokkanen vrezen dat de voortdurende aardschok ken wijzen op de komst van een nieuwe aardbeving. Enkele kilometers uit "de kust "bil Agadir stijgen wolken stoom uit zee op. Waarschijnlijk vormt zich onder de zeespiegel een vulkaan. Peilingen hebben aangetoond, dat de zeebodem voor de kust van Aga dir belangrijke wijzigingen heeft on dergaan. Op plaatsen waar de zee 300 meter diep was, is nu een diepte van slechts 40 meter gepeild. Zondagmiddag om 17.15 uur is bij Agadir een lichte aardbeving ge voeld. Drie kwartier later zagen le den van de Marokkaanse veiligheids dienst op het strand water omhoog spuiten op drie kilometer afstand van de kust Koning Mohammed van Marokko en anderen bezochten zondag het centrum van Agadir in een stoet auto's die zorg vuldig met desinfecterende middelen waren bestrooid. De koning reed met leden van de koninklijke familie en ministers en di plomaten naar de ruïnes. De bezoekers verlieten de auto's niet tijdens hun tocht door de dode stad waar som mige plaatsen zo dicht met chloorkalk waren bedekt dat zij de aanblik van besneeuwde velden boden. De koning heeft meegedeeld dat de regering 50 miljard zal uitgeven om een nieuw Agadir te bouwen, waar van het eerste gedeelte op 2 maart 1961, de Marokkaanse onafhankelijk heidsdag officieel in gebruik zal wor den genomen. In gezaghebbende Marokkaanse kringen werd gezegd dat er nog geen besluit is genomen over de plaats waar de stad .Nieuw Agadir" gebouwd zal worden. Een speciale commissie houdt zich bezig met deze kwestie en zal, alvorens een besluit te nemen, een studie maken van twee geologische breuken, ongeveer een kilometer van elkaar verwijderd, die de stad verde len in drie delen Kroonprins Hassan heeft inmiddels meegedeeld, dat nu ruim 4.000 doden geborgen zijn en dat naar schatting *">g 6 OflÖ tot 8.000 lijken onder de ru ines verborgen liggen. Dit zou dus be- toke«-.en een dodencijfer van 10.000 tot 12 000. Naar schatting behoren 1.800 Fran sen. 1.200 Joden, 800 Spanjaarden en 50 Portugezen tot de doden. Er zijn nog slechts vier gebouwen in de stad waar mogelijk nog mensen in leven zijn: Het hotel Saada. het con sulaat en twee gebouwen in het zwaar getroffen Marokkaanse stads deel. In deze gebouwen zetten de red dingsploegen voorzichtig hun werk zaamheden voort. Zij graven in diepe kuilen en in de ineengestorte kamers waar mogelijk mensen opgesloten zit ten. Minister Visser heeft de commandant van smaldeel I telegrafisch bedankt voor de voortreffelijke wijze waarop de helpende hand is geboden in Agadir „De Koninklijke Marine heeft hiermee weer blijk gegeven van haai opoffe ringsgezindheid en bewezen, dat zy im mer gereed staat direct hulp te bie den", aldus het telegram. Nog zaterdag deelde de voorzitter van de Raad van Bestuur Bouwbedrijf mee, dat zijn organisaties niet akkoord konden gaan met het voorstel van mi nister De Pous om alleen doorbereke ning toe te staan voor die bedrijven, welke door de loonsverhoging aantoon, bare verliezen zouden liiden, omdat dit betekende dat de aannemers dan eerst failliet zouden moeten gaan alvorens zü bü Economische Zaken toestemming voor de doorberekening zonden mogen vragen. Het is duidelijk, dat deze interpre tatie van het regeringsvoorstel niet die van minister De Pous is geweest. De bewindsman staat op het standpunt, dat behalve de produktiviteitsstijging ook de rentabiliteitstoestand van een onderneming maatgevend is in de vrije re loonpolitiek. In het kader van deze rentabiliteitssituatie heeft hij zijn voorstel aan de aannemers gedaan. Zijn wij goed ingelicht, dan heeft de heer Den Hollander de heer Dura op 't onjuiste van deze interpretatie gewe zen. Vermoedelijk heeft de voorzitter van het Ned. Verbond van Werkgevers zaterdag eerst zijn licht opgestoken bij minister De Pous. Het is uitgesloten dat het stand punt van de minister gewijzigd is. Daarvoor was het telegram dat de be windsman vrijdagavond aan de Baad van Bestuur verzond te positief. De enige mogelijkheid van een oplossing is dan ook gelegen in een misverstand over de interpretatie van het regerings voorstel. Het gesprek tussen minister De Pous en de heer Dura werd ook bij gewoond door minister Van" Aartsen en ir. Den Hollander. (Van een onzer redacteuren). E stakingslust in het bouwbe drijf blijkt zo groot te zijn, dat het aantal steden, waar gestaakt zou worden, vanmorgen vroeg nog met één werd uitgebreid. Aan de lijst van 24 plaatsen en streken, die door de drie samenwerkende werknemersorganisaties was opge steld, werd Nijmegen toegevoegd. Een dringend verzoek nit Nijmegen om te mogen meestaken werd door de landelijke stakingsleiding op het laatste nippertje ingewilligd. Overeenkomstig de plannen werd het werk stilgelegd op belangrijke nieuwbouwobjecten in de volgende plaatsen en streken: Leeuwarden, Drachten, stad Gro ningen, Emmen, Hengelo, Enschede, Arnhem, stad Utrecht, Amsterdam, Velsen, Umuiden, Haarlem, de Zaanstreek. Den Haag, Delft, Rot terdam, Vlissingen, Middelburg, Goes, Eindhoven, Tilburg, Kerk- rade, Maastricht, Heerlen en Nij. megen. Het onderhoudswerk en de kleine nieuwbouw blijven buiten de sta king. De leden is meegedeeld, dat zij recht zullen hebben op de stakings uitkeringen zoals deze in de huis houdelijke reglementen van de be trokken organisaties zijn vastgesteld. De uitkeringen geschieden via de afdelingspenningmeesters. Oest-Duitsland en de Westafrikaanse republiek Guinee hebben besloten di plomatieke betrekkingen san te kno. pen en ambassadeurs uit te wisselen, aldus een officiële Oostduitse mede deling. Dit betekent, dat Guinee het eerste niet-communistische land Is dat het Oostduitse regime erkent. Overal in het land vervoegden van morgen de stakende bouwvakarbeiders zich bij de bondsbureaus. Deze foto werd in Amsterdam genomen. (Van onze redacteuren) Van vele zijden werd reeds commentaar geleverd op de vandaag begonnen bouwstaking: De heer A, Borst, voorzitter Verbond van Prot.-chr. Werkgevers: „Ik ben het eens met de standpunten van de regering en de arbeiders en acht het on verantwoordelijk het op grond van materiële eisen tot een conflict te iaten komen. Dit strijdt met mijn christelijke beginselen", De heer C. J. van Mastrigt, voorzitter CNV: „De dreiging van een staking is een sociale ramp. De Inzet van deze zaak is niet de loonpolitiek in deze bedrijfstak als zodanig, maar de verbreking van de sociale orde, zoals die na de oorlog is opgebouwd". De heer H. Werkhoven, voorzitter r.k. bouwvakarbeidersbond Sint Joseph: „Het betreft een ernstige zaak, er is geen ander middel en er is kans op resultaat". De heer W. F. van Tilburg, secretaris N.V.V: „Dit dreigt een nationale ramp te worden. Ik wil duidelijk vaststellen dat de oorzaak hiervan gezocht moet worden bij de onbegrijpelijke halsstarrige houding van de bouwpatroons. Hier is sprake van een machtspositie". 95 (Van een onzer verslaggevers) De drie vakcentralen staan ,bij de bouwvakstaking geheel achter de bouwvakarbeiders, ondanks het feit, dat een staking in de bouwvakken, wanneer deze lang zou moeten duren, ernstig afbreuk aan de strijd tegen de woningnood zou kunnen doen. „De werkgevers verzetten zich nu tegen alles wat orde en regel is in Nederland", is de mening van het be stuur van het C.N.V. „Wanneer er van de woningnoodsituatie misbruik wordt gemaakt om de regering op de knieën te krijgen, zijn het niet de werkne mers, maar de werkgevers die dat doen. En het ellendige in deze zaak is. dat de werkgevers het conflict met de regering niet rechtstreeks uitvech ten, maar dit doen op de ruggen van de werknemers die er het slachtoffer van dreigen te worden" Het bestuur van het C.N.V. be treurt de gang van zaken des te meer, omdat wel vaststaat, dat de regering al het mogelijke heeft ge daan om de werkgevers tege moet te komen. De regering heeft immers twee concessies gedaan, waardoor het de werkgevers in het bouwbedrijf mogelijk zou worden de loonsverhoging toch nog gedeelte lijk door te berekenen. De onder nemers. die na 1 september aan de hand van hun boeken zouden kun nen aantonen, dat de loonsverhoging tot verlies leidt, zouden toestemming (Van onze speciale verslaggevers) DE slag is gevallen. Sinds vanmorgen vroeg liggen in grote delen van Nederland vrijwel alle belangrijke bouwwerken plat. Het enthousiasme van de bouwvakarbeiders blijkt op de meeste plaat sen zo groot, dat meer werken in de staking moesten worden be trokken dan door de drie samenwerkende werknemersorganisaties was beraamd. Naar zeer globale schatting zijn ten minste 25.000 a 30.000 ge organiseerde en vermoedelijk ongeveer 5000 ongeorganiseerde ar beiders in staking gegaan. Juiste cijfers waren vanmorgen nog niet te geven. Volgens de eerste berichten had de staking overal een ordelijk en rustig verloop. De landelijke stakingsleiding is tevreden. „Het loopt goed", verze kerde ons de heer J. van Eibergen, de voorzitter van de Ned. Chr. Bond van werknemers in de Hout- en Bouwnijverheid. Hü verwachtte overigens, dat de staking niet lang zal behoeven te duren. „Ik geloof, dat we er met een dag, hooguit twee dagen wel uit zullen zijn". Vrijwel algemeen overheerst tron wens de mening, dat deze staking niet van lange duur zal zijn. Met spanning werden vanmorgen daarom vooral de resultaten van het gesprek tussen mi nister De Pous en de heer Dura tege moet gezien. In de grote steden begon de sta king met enige verwarring en onze kerheid. Niet iedereen bleek te we ten of hij onder de c.a.o. voor het bouwbedrijf viel of niet. Op enkele werken was het de arbeiders op het normale aanvangsuur niet bekend of zy mee moesten doen of niet. De bondsbestuurders konden namelijk niet overal tegelijk zijn. Reeds bin nen een uur echter wist men vrijwel overal waar men aan toe was. 2o werd by voorbeeld het werk aan de nieuwe pier in Scheveningen, waar men om tien over halfacht na enige aarzeling toch aan het werk was ge gaan, korte tijd later toch stilgelegd. Bij de keuze van de lam ie leggen bouwwerken heeft men vooral naar vitalie punten gezocht. Dit zijn zowel zeer grote, belangrijke objecsten, als wel kleinere werken, die op korte termijn gereed moeten zijn. Een sprekend voorbeeld is een mode huis in Utrecht, dat op 15 maart moet worden geopend en waaraan timmer lieden en metselaars nog talrijke werk zaamheden moeten verrichten. De Del tawerken blijven buiten schot. Ook zie kenhuizen zullen zoveel mogelijk wor den ontzien. Dit is echter niet altijd mogelijk. In Amsterdam werd bij voorbeeld ook hei werk aan het ziekenhuis van de Vrije Universiteit stilgelegd. Ande re belangrijke objecten zün o.a. de nieuwbouw in de grote steden, het nieuwe provinciehuis in Den Haag, de „FFIoriade" in Kottredam, het nieuwe RAI-gebouw in Amsterdam en voorts alom in den lande de bouw van fabrie ken, scholen, winkelcentra, flatgebou wen, hotels, kantoorgebouwen, wegen, kerken, enzovoorts. In Den Haag was de stakingslust zo groot, dat in afwijking van de plan nen vrijwel al het werk in Den Haag en Voorburg werd stilgelegd. Slechts het werk aan het nieuwe Rode Kruis- ziekenhuis gaat door. Incidenten hebben zich bi! de sta king nauwelijks voorgedaan. Geruch ten over een vechtpartijtje in Utrecht konden omstreeks het middaguur nog niet bevestigd worden. Een klein in cident op een werk in Arnhem was spoedig beslecht. Wel werd in diverse steden het stakingsparool met gemengde gevoe lens ontvangen. Hier en daar kostte het nogal moeite om de ongeorgani seerde arbeiders, die volgens de voorschriften niet voor een uitkering in aanmerking komen, te bewegen toch aan de staking deel te nemen. Terwijl bondsbestuurders op tal van platgelegde werken hun posten betrokken, begaven de stakende bouwvakkers in hun werkplunje zich in lange rijen naar de bureaus van de vakbonden, waar zij werden ge registreerd. tot doorberekening kunnen krijgen. Bovendien was de regering bereid de vorstverletpremie voor overheids- objecten met 3 procent te verminde ren, wat voor de werkgevers neer komt op een vermindering van lasten van 2 procent van de loonsom. Ook dit is in feite een vorm van doorbe rekenen, aangezien de volle vorstver letpremie uiteraard in de prijzen is verdisconteerd. Met deze concessie waarmee niet alleen wordt afgeweken van de richtlijnen voor de vrijere loon vorming, maar ook van de normen die aan andere bedrijfstakken worden gesteld ging de regering naar de mening van het C.N.V. ai veel te ver. Desondanks en ook ondanks de ster ke aandrang van de centrale werk geversorganisaties blijven de werk gevers „nee" zeggen. Waar het op neer komt, aldus de zegsman van het CNV- bestuur, 5s, dat zij geen opening van zaken wensen te geven, zo-min van de produktiviteitsstijging als van de win sten in hun bedrijven. De werknemers hebben dus geen enkel inzicht in de cijfers, want m het bouwbedrijf be staat er geen enkele vorm van mede zeggenschap, wat zich thans wel duide lijk wreekt. Premier Macmillan is zaterdag geko zen tot kanselier van de universiteit van Oxford. Hij kreeg 1.976 stemmen, tegen Sir Oliver Franks, oud-ambas sadeur in Washington, 1.697 stem men. Vanmorgen zijn de president van Peru en mevrouw Prado voor een of ficieel bezoek in Den Haag aangeko men. Na de begroeting op eht station Staatsspoor, reed koningin Juliana met het Peruviaanse staatshoofd in een open calèche naar het Huis ten Bosch. Ook prinses Beatrix was in dit rijtuig gezeten. Mevrouw Prado en prins Bernhard volgden in een tweede' -a- Ièche. Voor verslag zie pagina 3. 95 President- Soekarno heeft zaterdag het parlement voor onbepaalde tijd naar huis gestuurd. In het desbetreffende decreet, uit gegeven na een buitengewone kabi netszitting, werd het volgende ver klaard: „Het parlement is in gebreke gebleven met de regering samen te werken, een politieke situatie veroor zakend, die de eenheid en veiligheid van de staat, het volk en de natie be dreigt en de wederopbouw van een rechtvaardige en welvarende maat schappij verhindert". tn het decreet werd er voorts op gewezen, dat het parlement is op gericht en gebaseerd op de grondwet van 1950 en derhalve niet in over eenstemming met de grondwet van 1945 Het parlement zal zo spoedig mogelijk, volgens de voorzieningen van de grondwet van 1945 die in juli verleden jaar opnieuw van kracht werd, worden gereorganiseerd. (Van een onzer redacteuren) Het hoofdbestuur van de Ned. Chr. Aannemersbond kwam vanmiddag in spoedvergadering bijeen om zijn defi nitieve standpunt in de conflictsituatie te bepalen. Dit besluit werd reeds zaterdag ge nomen, nog voord-at er iets over de nieuwe bemiddelingspogingen bekend was. Het hoofdbestuur zou op deze bij eenkomst elke beslissing kunnen ne men die gezien de ernst van de situatie noodzakelijk wordt geacht. In een eerder gehouden algemene ledenvergadering van de bond werd het hoofdbestuur namelijk reeds ge machtigd om de C.A.O te onderteke nen. zij het met de opdracht om al het mogelijke te doen ten aanzien van de verlangde doorberekening van de loonsverhoging. Een dwingende voor waarde voor het tekenen van de C-A.O was dit echter niet. Het was de eerste maal in de ge-' schiedenis van Indonesië, dat het parle- ment één was In zijn oppositie. Zelfs de communisten, die eens Soekarno'sq trouwste aanhangers waren, zijn tegen hem in het geweer gekomen. Veel van de macht van het parle-" ment had de president al aan zich ge trokken, maar de begroting moest nog door de volksvertegenwoordiging wor den goedgekeurd. HST weer in West- en Noord Europa wordt thans geheel "be--f ueerst door een zeer groot." hoge-- drukgebied, waarvan het centrum vanmorgen met een luchtdrukwaar- de van iets boven 1045 millibar ""by Moskou lag. De diepe stormdepressie, die vo rige week langs de Amerikaanse oostkust een zware sneeuwstorm veroorzaakte, is nu midden op de Oceaan aangekomen. Een deel er van zwenkt nu op de flank van het hogedrukgebied af naar het noor den. terwijl randstoringen de lucht druk vooral in Spanje en Portu gal doen dalen. De algemene luchtdrukverdeling duidt op aanhouden van de tame lijk krachtige oostelijke luchtstro ming, die thans reikt van Zuid- Rusland over Midden-Europa tot aan het Noordzeegebied. De ooste lijke winden voeren daarbij gelei delijk nog koudere lucht aan. waar in ook wolkenvelden voorkomen. Er moet dan ook gerekend worden op enkele dagen koud en schraal weer, met in de nacht en ochtend over wegend lichte vorst en een matige, af en toe krachtige, oostelijke wind. (Van onze correspondent) DE HELDERSE VVV mag geen excursies meer organiseren naar de basis der Koninklijke Marine in Den Helder, zo heeft de minister van Defensie beslist. Voor buitenlanders wordt de basis helemaal verboden terrein, ter wijl alleen nog aanvragen voor een excursie van groepen Nederlanders in ver- enigïngs-, school-, bedrijfs- en/of ambtelijk verband in behandeling zullen worden genomen. Hoewel deze maatregel de toeristische aantrekkelijkheid van Den Helder nadelig zal beïnvloeden, is het standpunt van de minister toch volkomen aanvaardbaar. In het buitenland worden marine-objecten en andere militaire concentraties nauwgezet bewaakt, zodat het voor buitenstar rs vrijwel ondoenlijk is. deze te bezichtigen of te betreden. Zoals de situatie tol dusver was, stond de Nederlandse marinebasis feitelijk open voor „toeristen" aet een ongezonde belangstelling Baldadige jongelui hebben ongeveer 25 grote ruiten stukgegooid van de hervormde kerk te- Oost-Knollendam. Regen en wind hebben nu vrij spel in het gebouw en ook sommige vogels hebben er hun toevluchtsoord gevon den. De kerkeraad kan de aangerichte schade niet uit eigen middelen, laten herstellen, zodat de kerkdiensten voor lopig in de voormalige lagere school worden gehouden, in afwachting van de noodzakelijke reparaties. De politie is aan het uitzoeken welke jongelui zich aan de vernieling héb ben schuldig gemaakt. Wanneer de zaak Tond is, zal men een poging doen de ouders voor de schade aansprakelijk, te stellen. De Amerikaanse admiraal Arlelgh A. Burke heeft verklaard, dat, wanneer tegen het eind van dit jaar de twee duikboten met lanceerinstallaties aan de Amerikaanse marine kun nen worden toegevoegd, er ook 32 polaris-raketten met atoomladingen gereed zulen zijn om deze duikboten te bewapenen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1