Het conflict Werkg evers zijn onderling verdeeld Friezen zijn het niet besluit eens met NCAB: Nationaal belang gedoogt conflict niet In één front Stakingsparool ook vandaag opgevolgd Guinee slachtoffer van O-Duitse propaganda? schilderzelfmet Ben Goerion naar westelijke leiders Egyptische pers in beroering /I Weigering Chinese A-explosie op 28 maart? Bespreking Positie ongeorganiseerden in discussie plaat; sen Vakbonden houden aantal „achter de hand" Parlementsvoorzitter kritiseert besluit van Soekarao VANDAAG IN VER. STATEN Eisenhower terug van Z.amerikaanse reis Zekerheid een Nationale traditie r r NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK DINSDAG 8 MAAKT 1960 Directeur: H. HUIG J NEGENTIENDE JAARGANG No. 4545 Hoofdredacteur: ür J A H j. S BKUINS SLOT (Van onze speciale verslaggever) Ï~\E Ned. Chr. Aannemers en Patroonsbond is bereid de nieuwe C.A.O. voor de bouwnijverheid te tekenen. Dit heeft het dage lijks bestuur van deN.C.A.B. gisteravond meegedeeld aan de ver tegenwoordigers van de werknemersorganisateis. Verwacht werd, dat deze nieuwe ontwikkeling het einde van de staking in de bouw nijverheid ten zeerste zal bespoedigen. Vóór het gesprek met de werknemersorganisaties plaats had, had den de vertegenwoordigers van de N.C.A.B. de Raad van Bestuur Bouwbedrijf ingelicht. De vergadering van deze raad bijeenge roepen op verzoek van de r.-kath. aannemers en patroonsbond had echter toen al besloten opnieuw stelling té nemen tegen de regering. Dit besluit werd genomen buiten de aanwezigheid van de vertegenwoordigers van de N.C.A.B. Achter de hand Niet hervat mmm Botterdam: Witte de WiUutraat Xeiet. 110700 m Postbus U1S Poatttiro No «24319. luachtendlenst abonnementen 18.3U19an >mr Zaterdag» 17—«18 uur Telefoon 11B700, '•-Gravenhagen Huygenspteln i Telefoon 183467 (3 Hlnanl Postbue 1091 Pojtgiro No 434867. Klaehtendienst 18.30—19.30 Telefoon 363389 Dordrecht; Snul weg 132 Telef 4S70. Schiedam; Thomas A Kempisstraat en Telef. 63451. Abonnementsprijs 81 eeuw per week. t 3.65 per maand, f 190 oer kwartaal. Loose nummers 15 cent. Vereobgnt dagelijks 'TH/yUM' (Geldig tot woensdagavond) AANHOUDEND KOUD Aanvankelijk nog weinig, later meer bewolking, met mogelijk hier en daar enige sneeuw. Vrij krachtige tot harde oostelijke wind. Lichte vorst tot temperatuur om het vriespunt. Morgen: Zon op: ".09 Onder: 18.33 Maan op: 14.33 Onder: 5,01 r\ E staking in het bouwbedrijf, <de eerste grote staking sinds het einde van de oorlog heeft als achter grond een conflict tussen de bouwon dernemers en de regering. De bouwondernemers willen in af wijking van de tussen de regering en de centrale organen van het be drijfsleven overeengekomen richtlij nen een loonsverhoging van de werk nemers doorberekenen in de prijzen van de thans in uitvoering zijnde bouwprojecten. Terecht heeft de regering dat af gewezen. De werknemers hebben zich op het standpunt gesteld dat zij met dit me ningsverschil tussen regering en bouwondernemers zich niet inlaten. Zij staanop het standpunt dat er een produktiviteitstoeneming is, die loons verhoging rechtvaardigt. Ten aanzien van de prijsvorming verklaarden de werknemers dat zij daarin geen in zicht hadden. Dientengevolge mengen zij zich niet in het geschil tussen re gering en bouwondernemers. Deze laatsten staan op het stand punt dat zij ten aanzien van de nu in uitvoering zijnde werken de financië le besparing die door de produktivi- teitsstijging is verkregen ten goede hebben doen komen aan de opdracht gevers. Zij kunnen die produktivitcits stijging dus van die werken niet meer ten goede doen komen aan de werkne mers. Van nieuw aan te vatten wer ken kan dat wel. Dan zullen de werk gevers de produktiviteitsstijging niet aan de opdrachtgevers maar aan de werknemers gunnen. Dat zou dan prijsverhoging betekenen. CHR. AANNEMERS TEKENEN DE C.A.O. DE werkgevers in het bouwbedrijf zouden én tegenover de werkne mers én tegenover de regering èn te genover het publiek sterker staan in dien zij hun opvatting door cijfers had den gestaafd. We nemen terstond aan dat er bouwondernemers kunnen zijn voor wie het inderdaad geldt; die dus, als zij de loonsverhoging bij de in uitvoe ring zijnde werken niet zouden door berekenen, in moeilijkheden kunnen komen. Als dat zo blijkt te zijn, aldus het standpunt der regering, willen we dat over enkele maanden' van geval tot geval bekijken. Maar dan moeten de cijfers op tafel komen..Tot dusver re waren de bouwondernemers niet genegen in dit voorstel te treden. Wij vinden het voorstel der regering ech ter zeer redelijk. Maandag is opnieuw getracht in het conflict te bemiddelen. Helaas is ook deze poging op een mislukking uitgelopen. Moge alsnog in het be lang des lands de staking spoedig voorbij zijn. "We onderschrijven de mening van de voorzitter van het Prot. Chr. Werkgeversverbond, de heer A. Borst Pzn., dat de houding der centrale bouwondernemers-orga nisaties afkeuring verdient, omdat het hier een afwijking van de overeenge komen richtlijnen betreft, zonder dat voor dié afwijking een gedocumenteer de rechtvaardiging wordt gegeven. Wel heeft de r.k. Patroonsbond nog getracht een compromis te vinden niet doorberekenen, maar dan ook geen risicopremie heffen maar dit compromis vond zelfs in de kringen van de aannemers onvoldoende steun. Het hoofdbestuur van de N.C.A.B. zal echter toch tekenen. Het heeft daar- te zijn met het besluit van het hoofdbestuur. In een telegram zegt het oa.: „Zeggen vertrouwen in bestuur op. Achten ons niet gebonden. Teken niet.'-" Óe afdeling telt 200 leden. Het hoofdbestuur van de NCAB zal echter toch tekenen. Het heeft daar toe in een eerder gehouden ledenvergadering volmacht gekregen. 'étsÊS&SÊSsmiMiZaim De drie samenwerkende werknemers organisaties hebben met genoegen van de beslissing van de NCAB kennis ge nomen, zo -werd ons vannacht meege deeld;.-Vandaag zou hncn zich beraden welke maatregelen men na zal ne men, Verwacht kan worden dat de staking nu ten aanzien van de leden van de NCAB op zeer korte termijn waarschijnlijk morgen zal worden beëindigd. Inmiddels heeft de Raad van Be stuur Bouwbedrijf doen weten dat het besluit van dc NCAB in de houding en het standpunt van de overige aan gesloten organisaties niet de minste wijziging zal brengen en de kracht van deze organisaties in geen enkel opzicht zal ondermijnen. aan de aannemers laten weten, dat de regering geen water in haar wijn zou doen. De Raad van Bestuur Bouwbedrijf, I r»:*T 1 T)E eerstecdag van het staatsbezoek R van president en mevrouw Prado uit Peru werd gisteren besloten met een galavoorstelling door "net Neder lands Ballet in de Koninklijke Schouwburg te Den Haag. Bij de aanvang van de voorstelling luiïter- den Koningin en Prins en hun hoge gasten staande toe hoe de beide volksliederen ten gehore werden ge bracht. Meer over het staatsbezoek leest u op pagina 4. MET grote voldoening hebben wij kennis genomen van de beslissing van de Nederlandse Christelijke Aan nemers- en Patroonsbond om de C.A.O. voor de bouwvakken alsnog te tekenen. Hij deed dat, hoewel hij wei bezwa ren behield, omdat het nationaal be lang dit conflict niet gedoogde en om dat er eertijds reeds besloten was de C.A.O. onvoorwaardelijk te tekenen. Wij vinden dat een voortreffelijke daad. De prot. chr. werkgevers en de prot. chr. werknemers in de bouwnijverheid staan nu weer in één front en dat is het chr. sociale front. Een lid van het-Indische parlement met uitgebreide contacten in commu nistisch China, beeft meegedeeld, dat verwacht wordt dat China op 28 maart met hulp van de Russen een kern wapen tot ontploffing zal brengen. Van deze verklaring van dr. Raghu- vira, hoofd van de internationale academie van Indische cultuur, was geen officiële bevestiging te verkrij gen. Hij zei, dat de inlichting hem be reikt had „via een hele reeks perso nen", niet van officiële zijde. Raghuvira zei, dat de ontploffing zal plaatsvinden naby Oeroemtsji, de hoofdstad, van de Chinese provincie Sinkiang. Raghuvira verklaarde te geloven, dat de vorderingen van China op het gebied van de kernenergie sneller zijn dan die van Frankrijk en dat China „reeds enkele soorten atoomwapens heeft". (Advertentie) BINNENVERINGBED <HJ;Z.ETiFABR!EKEN ZEVENBERGEN SCHUIMRUBBERBED Het zag er gisteren naar uit, dat eeu oplossing zou worden gevonden. Na het gesprek tussen ministers De Pons, Van Aartsen, de voorzitter van de Raad van Bestuur Bouwbedrijf, de heer Dura, cn de „bemiddelaar" ir. F. Q. den Hollander, kwam smiddags de raad van economische aangelegen heden van het Koninkrijk een groep bewindslieden uit de ministerraad bijeen. Na 'n uur beraad kon men in Den Haag vernemen, dat de regering weigerde aap de verlangens van de aannemers tegemoet te komen. De heer Dura was met j nieuwe voorstellen gekomen. De wenste alleen doorberekening, wanneer de aannemer op zijn project een ren tabiliteit zou krijgen van minder dan vier procent. Daartegenover stond het standpunt van de regering, dat alleen zou mogen worden doorberekend, wan neer de rentabiliteit van de onderne ming door de loonsverhogingen, bene den de vier procent zou dalen. Minister De Pous heeft gistermiddag telegrafisch (Van een onzer redacteuren) OFFICIEEL wordt aangenomen, dat op het ogenblik ca. 35.000 bouw- arbeiders in staking zijn. Het is nog niet bekend om hoeveel georgani- seerden en hoeveel ongeorganiseerden het precies gaat. De drie samenwer kende vakorganisaties trachten echter hiervan zo snel mogelijk een goed overzicht te krijgen, aangezien dit van groot belang is bij de beantwoording van de vraag, of zij ook aan ongeorga niseerde stakers uitkeringen zullen gaan doen. Daarover zou vanmiddag worden beslist. De situatie op de werken is vrij wel hetzelfde als gisteren. Ook de ongeorganiseerde arbeiders zijn «nmorgen merendeels blijven sta ken. Slechts een enkeling die maan dag wel staakte, heeft dinsdagmor gen het werk hervat. Het aantal platgelegde werken werd nog iets uitgebreid, doordat thans ook in Heerenveen wordt gestaakt. Intussen houdt de landelijke stakings leiding nog een aantal steden „achter de hand". Mocht het gewenst lijken om de actie nog verder uit te breiden, dan zal ook daar.tot staking worden overgegaan. Als voorbeelden hoorden wy namen noemen als Den Helder, Dordrecht en Delfzijl. Op he togenblik is van verdere uitbreiding echter nog geen sprake. „Het is groot genoeg", werd ons op het bondsbureau van de christelijke werknemersbond ver zekerd. „Als dit geen indruk maakt, ziet het er slecht voor ons uit". De ongeorganiseerde stakers heb ben dus nog geen uitvoering gegeven jv. tw y-i De voorzitter van het Indonesische parlement, Sartono, heeft verklaard dat de Indonesische volksvertegen woordiging cp „onbillijke wijze" is be jegend. Zoals gemeld is het parlement bij decreet van president Soekarno naar huis gezonden. Sartono bracht de 246 parlements leden. die in juli van het vorige jaar krachtens de grondwet van 1945 de parlementaire eed luidden afgelegd,-in een zitting met gesloten deuren op de hoogte van het presidentiële decreet. Nadien verklaarde Sartono tegen over de pers dat de parlementsleden zich „nog als leden beschouwen en niet uit hun functies zijn ontheven". In het decreet werd niets gezegd over de status die de leden van het parlement thans bezitten. Er werd daarin alleen gespreken over het „ge brek aan samenwerking tussen parle ment en regering" met betrekking tot de begroting over 1960 dat de presi dent aanleiding had gegeven het par lement buiten werking te stellen. In feite is het parlement ontbonden, maar het is nog niet duidelyk welke maatregelen Soekarno zal nemen om het weer bijeen te roepen. Het parlement kwam maandag in een laatste zitting bijeen die besloten werd met het zingen van het volks- lied gevolgd door opgewonden kreten als: „Lang leve de democratie, lang leve de volkssoevereiniteit, lang leve de nationale eenheid, lang leve de republiek Indonesië en lang leve de president van de republiek". Koning Mohammed V uan Marokko (midden) heeft met zijn zoon prins Moulay Hassan (tweede van rechts een bezoek gebracht aan de rampstad Agadir. Een aantal kinderenonder gebracht in een voorlopige verblijf plaats in de omgeving van de stad, krijgt al weer sportonderwijs. aan een voornemen, dat maandag ve len van hen hadden. Zij zouden nl„ zo werd reeds hier en daar gedreigd, dinsdag het werk hervatten, wanneer de bond niet op maandag zon beslui ten hen toch nog voor uitkering in aanmerking te laten komen. Voor de bond is dit echter een bij zonder moeilijk punt. In de eerste plaats schuilt er tegenover de eigen leden een zekere onbillijkheid in om aan werknemers, die nooit een cent contributie aan de bakbonden hebben betaald, nu gelden uit te keren uit de stakingskassen, waarvoor de leden in verloop van vele jaren de gelden heb ben bijeengebracht. Daar staat dan tegenover, dat het deelnemen van vele ongeorganiseerden veel bijdraagt aan het effect van de staking, waarvoor de vakbonden de verantwoordelijkheid dragen. Hier komt dan een grote praktische moeilykheid bij. Het gevaar dreigt dat, wanneer de bonden ook aan ongeor ganiseerde stakers uitkeringen gaan deen, ook leden van de communistische E.V.C. die zelf geen stakingskas be zit en daarom de drie vakbonden ook voor hun leden financieel verantwoor delijk heeft gesteld zich ais onge organiseerden zullen voordoen. Met na me in Amsterdam. Den Haag en Gro ningen, waar de E.V.C, nog vrij veel aanhangers heeft, kan dit tot moeilijk heden leiden. (Advertentie) de verf voor het schilder feest SiKKENS-TJALlEMA PR0OUK1 Inmiddels werden echter op vele plaatsen ook de ongeorganiseerde sta kers geregistreerd, zij het met de na drukkelijke verzekering, dat dit geen enkeie belofte tot uitkering inhield. Men heeft dit echter nog lang niet overal gedaan, omdat alleen reeds de registratie, ondanks de nadrukkelijke verzekering, toch verwachtingen kan opwekken. Een geheel andere factor ten slotte, waarmee de bondsbesturen bü hun be slissing steliig ook rekening zullen houden, is de aandrang, die vele vak bondsleden op hun besturen uitoefenen om ook uitkeringen aan de ongeorgani seerde stakers te doen. Men ziet dat zo werd ons van vak bondszijde verzekerd, ais een kwestie van onderlinge solidariteit. Reeds sinds ruim een week stromen bij de drie vakbonden de aanmeldin gen van nieuwe leden bü tientallen binnen. Uiteraard worden deze aan- mf ~,i- meldingen, zeer kritisch bekeken. I'Li"8 tefce" ee" verhes van $89a64B In Bonn heerst onzekerheid over de juistheid van hel bericht, dat Gui nee de Oostduitse Democratische Re publiek (DDR) heeft erkend. Misschien is dit een propagandabericht. Volgens het Westduitse persbureau „DPA" heeft de Guinese president Se- koe Toeré tegenover de Westduitse am bassadeur Ie Conakry verklaard dat hem niets bekend is over een'aankno pen van diplomatieke betrekkingen tus sen Guinee en Oost-Duitsland. Sekoe Toeré verklaarde verder dat hij geen opdracht hiertoe had gegeven en dat het hem thans dus niet moge lijk was de Westduitse regering nadere inlichtingen te verstrekken, In diplomatieke kringen te Bonn acht men het mogelijk dat Guinee het slachtoffer is geworden van een propagandistische zet van de Oost duitse regering. Hieraan wordt de veronderstelling vastgeknoopt dat de Guinese vertegenwoordiger Seidoe Conde, die zich thans in Oost-Berlijn bevindt, daar alleen is om met de Oostduitse autoriteiten te beraadsla gen over het leggen van de een of andere vorm van diplomatiek contact tussen beide landen, en dat de Oost- Duitse regering hiervan gebruik heeft gemaakt om het bericht te lan ceren, dat Guinee Oost-Duitsland beeft erkend. Men wijst er in dit verband op dat de Russische pers nog niets heeft gemeld over een Guinese erkenning van Oost- Duitsland. In kringen van het Westduitse minis terie van Buitenlandse Zaken wordt verklaard dat verbreking van de be trekkingen tussen Bonn en Conakry onvermijdelijk zou zijn. indien de Gui nese regering een erkenning cloor haar van het Oostduitse communistische be wind zou bevestigen. Ook zou dan aiie Westduitse huip aan Guinee worden stopgezet. Bendis A\ lation keert een regelm. kwart- div. uit van S0.60. Netto-winst Jan. )l DE y3-jarige Israëlische premier David Ben Goerion komt vandaag in Boston aan voor een kort „particu lier bezoek aan de Verenigde Staten. Officieel is meegedeeld dat Ben Goe rion naar Amerika gaat in verband met het voornemen hem tot doctor, ho noris causa in de rechtswetenschappen van de universiteit van Brandeis, nabij Boston, te benoemen. In Israëlische kringen wordt echter niet langer ont kend dat het zwaartepunt van het programma dat voor "de premier is op gesteld, op politiek terrein ligt. Ben Goerion zal ondermeer besprekingen voeren met president Eisenhower, mi nister van Buitenlandse Zaken, Her ter en de secretaris-generaal ..van de Ver. Naties, Hammarskjoeld. Op de te rugweg zal hij, op 17 maart, in Lon den overleg plegen met de Britse eer- ste-mïnister hfaemillan. DAViD BEN GOËRiÖN Niet-officiee] wordt te Tel Aviv ver- particulier" bezoek met zwaarte- Some5ï dat het in de bedoeling ligt dat - Ben Goerion ook een bespreking zal hebben met president de Gaulle, waar- sehynlijk in april, te Parijs. Hiervoor zou de Israëlische premier dus een. nieuwe reis moeten maken, daar hij voor het einde van deze maand in Is raël wordt terugverwacht. Van officiële zyde wil men te Tel Aviv niets over het doel van Ben Goe- rion's reis mededelen. In ambtelijke kringen wordt echter vernomen dat de Israëlische premier de westelijke leiders zal mededelen dat de vrede in het Midden-Oosten in gevaar wordt gebracht door een gestadige stroom van moderne Russische wapens naar de Ver. Arabische Republiek, hetgeen vooral bedenkelijk wordt geacht in verband met de toenemend onverzoen lijke houding van president Nasser jegens Israël. Ben Goerion wordt op zijn reis ver gezeld door zijn vrouw Paula en zijn privé-secretaris Itzjak Navon. In een korte verklaring bij zyn vertrek uit Israel zei hy, dat hij naar Amerika ging om het eredoctoraat in ontvangst te nemen en „enkele vrienden te ont moeten". „Ik weet dat de veiligheid, van Israël in betrouwbare handen is," zei hij verder, „en vertrouw erop, dat de rust die nu heerst op de dag van mijn vertrek er ook zal zijn als ik te rugkom. De reis van Ben Goerion is voor de Egyptische pers een sein geworden om de anti-Amerikaanse campagne na een onderbreking van een jaar te hervat ten. Wat is er gebeurd met Eisenho wer. zo vragen de kranten, die na de Suez-oorlog weigerde de Britse pre mier Eden te ontmoeten en die nu de „agressor" Ben Goerion in huis haalt In deze kritiek deelt V.N.-secretaris Hammarskjoeld, die Ben Goerion gast vrijheid heeft aangeboden. punt op politiek President Eisenhower is na een reis van 25.000 kilometer door Brazilië, Ar gentinië, Uruguay en Chili, op het militaire vliegveld van Andrews, nabij Washington teruggekeerd. De president, die vier dagen rust beeft- gehouden op het eiland Porto Rico, alvorens naar Washington terug te keren, verkeerde in opperbeste stemming. Zijn door de tropenzon ge bruinde huid contrasteerde met de sneeuw, die op het vliegveld lag. Eisen hower liep met vlugge pas langs de lange rij autoriteiten, schudde handen en poseerde bereidwillig voor de foto grafen. Vanavond zal de piesident het Ame rikaanse volk in een radio- en tele visietoespraak van een kwartier het een en ander over zijn reiservaringen mee delen. i Advertentie) Zor» op Zon onder

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1