Interpellatie- aanvrage Vanmiddag druk overleg in Den Haag Galadiner in „Ho Anti-Amerikaanse hetze op Cuba CASTR0 wijst beschuldiging van Herter af Stakingsdebat donderdag of vrijdag REGERING DENKT NIET AAN TOEGEVEN Assendelft ontsnapte aan overstroming Vaartdijk stond op doorbreken J. Dura: Ik zie geen oplossing Margaret huwt op 6 mei Sowjet-humor neemt sehoenenprijzen op de hak POGINGEN TOT BEMIDDELING VAN R.K. ZIJDE Eerste aardbeien Zelf-sturende Atlas gelanceerd in VS Ondertekening C.A.O. enige oplossing Minder houd r VERKLARING ONGEORGANISEERDEN WOENSDAG 9 MAART 1960 Directeur: H. DE RUIG NEGENTIENDE JAARGANG No. 4546 "N V Hoofdredacteur: Dr J. A H. J. S. BRUINS SLOT 99 F# m Geliiidswageris fels' SI: Compromis Oplossing Onderzoek fgij Water te warm? Expres Parijs-Marseille bij Lyon ontspoord Witte de Wlthstraat 25 Telet. 115700 IB U Postbus 1112 Postgiro NO 424518, Klaeötendienst abonnementen 18.31)mjq nor Zaterdag;' 17—18 uur Telefoon U5700, Huygenspleto 1 Telefoon 183467 <3 lünen) Postbus 1001 Postgiro No 424867. Klaehtendienst 18.3019.30 Telefoon 362509 Soulweg 132 Telet 4570. aciueujua; Thomas 0 Kemptsstraat S n Telef. 65451. AbotmemeirtsprR<s 61 cent oer week. I 2,65 per maand. I TM per kwartaal, losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks Botterdam: 's-Oravenhage: Dordrecht: Schiedam (Geldig tot donderdagavond) MINDER KOUDE NACHT VrO veel bewolking met plaatselijk enige regen. Zwakke tot matige, maar in het noorden van het land aanvankelijk nog krachtige wind tuss enoost en zuid. Minder koude nacht. Morgen overdag dezelfde temperaturen als vandaag of iets hogere. Morgen: Zon op: 7.07 Maan op: 15.37 Onder: 18.35 Onder: 5.35 DE Tweede Kamer heeft gisteren op een interpellatie-aanvrage van de heer Van Mastrigt over de gebeurte nissen in het bouwbedrijf gunstig be schikt. Helaas zal de interpellatie pas na afloop van het debat over de huur wet c.a. worden gehouden. Het ware beter geweest de interpel latie terstond te doen houden, maar de beduchtheid dat de huurwetten niet tijdig zullen worden afgewerkt, heeft hier de overhand gehouden. NA de houding die door de N.C.A.B. is aangenomen, moet het thans muurvast staan, dat de regering niet meer gaat onderhandelen met de an dere werkgeversorganisaties in het bouwbedrijf. Het bestuur van de N.C.A.B. heeft ingezien, dat het conflict tussen rege ring en werkgevers uitgevochten werd op de ruggen der arbeiders. Het be stuur van de N.C-A.B., overtuigd van zijn goed recht tegenover het stand punt der regering, heeft niettemin be grepen, dat het de regeringsbesiissing te aanvaarden had, omdat het een be slissing van de overheid was. Het be stuur heeft begrepen, dat de staking van de werknemers de facto door de werkgevers werd gebruikt als dwang middel tegen de overheid. Zo was in feite de staking der ar beiders voor de werkgevers tot een politieke staking geworden. DE loyale houding, door de N.CA.B. jegens de overheid aangenomen, moet gehonoreerd worden. Zij moet daarin gehonoreerd worden, dat er niet meer onderhandeld wordt met die or ganisaties die nog tegen de overheid ingaan. Er mag naar onze stellige mening geen enkele concessie meer worden gedaan aan de heren Dura c.s„ Als de regering een laatste woord gesproken heeft, moet het inderdaad een laatste woord zijn. De heer Dura heeft al lang genoeg op zijn eentje onderhandelingen ge voerd. De tijd van bemiddelen is afgelopen. De andere werkgeversorganisaties in het bouwbedrijf móéten doen, wat de N.C.A.B. uit overtuiging deed Ondertekening aparte c.a.o. met chr. aannemers uitgesteld (Van een onzer verslaggevers RECHTSTREEKSE kritiek op het A regime van de heer Chroestsjew zullen de Russen nooit leveren Maar de humor heeft altijd gebloeid in hun land. Een van de laatste Russische mopjes hoorden wij van een Fransmandie juist terugge keerd is uit Moskou. De a rap werd hem op fluistertoon verteld door Russische vrienden en is als volgt: Een Amerikaans zakenman be zoekt Moskou en loopt voortdurend de prijzen te bekijken. Zijn Russi sche aids neemt hem mee naar alle officiële bezienswaardigheden. Maar hoe mooi het Kremlin en de Basi- liitskathedraal onk zijn. de Ameri kaan houdt maar niet op over de prijzen. En ten slotte moet zijn gids er wel op ingaan. „De televisietoestellen zijn hier in vergelijking tamelijk goedkoop" zegt de Amerikaan. „Zet je daar de schoenen naast, dan zijn die krank zinnig duur. Dit is voor een gezond mens niet te begrijpen. Waarom doen jullie dat?" De Rus zegt: „Er is een groot ver schil tussen schoenen en televisie, ook vanuit ideologisch standpunt gezien" Met televisie breng je de propaganda dagelijks tot in de huis kamer. Dat is dus zeer nuttig. Maar met schoenen kun je die propagan da juist ontlopen". (Vsn onze Haagse redactie) VAN Katholieke zijde werd vandaag ijverig gezocht naar een oplossing van het bouweonfllct. De onderteke ning van de C.A.O. met de Ned. Chr. Aannemersbond, die oorspronkelijk om tien uur zou plaats vinden, werd op verzoek van partijen voor onbepaalde tijd uitgesteld. De stakingsleiding begaf zich naar Den Haag, waar zij een gesprek had met enige vooraanstaande personen uit r.k. maatschappelijke en kerkelijke kringen. Hei overleg op dit niveau werd zeer geheim gehouden. Hoewel mr. F. 3. F. Van Thiei ons gisteravond verklaarde niet meer te zullen bemid delen, schijnt hij in samenwerking met de oud-voorzitter van de K.A.B., de heer Andriessen, vanmorgen een nieu we poging te hebben gewaagd, waarbij hy zich rechtstreeks tot de staklngs- ieiding heeft gewend. Dit was een der oorzaken, dat de ondertekening van de C.A.O., met de N.C.A.B. steeds werd uitgesteld. Het hoofdbestuur van de laatste organisatie was tegen het middaguur nog steeds in vergadering bijeen. De looncommissie van de Stiching van de Arbeid, die vanmorgen bijeen kwam, had geen bezwaar tegen on dertekening van een aparte C.A.O. met de Christelijke aannemers. Ook Rijksbemiddelaars hadden geen be- zwraar. Alles wachtte echter op het resultaat van het overleg, dat bijzon-1 der geheim gehouden werd. De tekst van de verklaring 's nog dinsdagavond in overleg met het be stuur van de N.C.A.B. opgesteld. Ver volgens zijn nog in de afgelopen nacht de plaatselijke mobiele sta kingsleiders geïnstrueerd. Zodra één getekende verklaring in het bezit van de stakingsleiding is, zal de staking zo mogelijk nog dezelfde dag voor het werk van de betrokken werkge ver worden opgeheven. Gisteravond gaf men ons van de zijde van de NCAB het volgende commentaar op de beslissing van de werknemersbonden: „We zijn erg blij. dat men op onze bereidverklaring wil ingaan. Zodra de C.A.O. aan ons wordt voorge legd, zullen we tot tekenen over gaan." Tot dusver hadden de drie werkne mersbonden de ongeorganiseerde werk gevers nog niet in de gelegenheid ge steld afzonderlijke overeenkomsten aan te gaan. „Wij menen dat het nu wel actueel wordt, als de C.A.O. met de N.C.A.B een feit is", verklaarde de heer C Brandsma, voorzitter van de Alg. Nett. Bouwbedrijfsbond, dinsdagavond tij dens een persconferentie in aanwe zigheid van de beide andere voorzit ters. Teneinde zich bij deze C.A.O. Zie verder fiag. 3 4e kol I WS2S DE Cubaanse regering heeft het pro test van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Herter tegen beschuldigingen van Cubaanse zijde over Amerikaanse mede-verantwoor delijkheid voor het exploderen van het Franse munitieschip in Havana verworpen. Dit gebeurde in een rege ringsverklaring overhandigd aan de Amerikaanse zaakgelastigde in de Cu baanse hoofdstad, Braddock. Daarin stond: „Wjj protesteren tegen de agres sieve en provocerende toon van de ver klaringen (van minister Herterred.) die afbreuk doen aan onze nationale waardigheid en wachten op een nota van de Amerikaanse regering waarop wij een wcloverdacht antwoord kun. uen geven". Herter had maandag de Cubaanse zaakgelastigde in Washington, Enrique Patterson, bij zich ontboden om te pro testeren tegen de Cubaanse beschuldi gingen. De Cubaanse pers en radio voeren op het ogenblik een anti-Amerikaanse campagne als nooit tevoren. In Havana is een stemming ontstaan als op de vooravond van een oorlogsverklaring; geluidswageiiB rijden door de straten en op de openbare pleinen staan luid sprekers opgesteld, waaruit marsmu ziek opklinkt afgewisseld met heftige aanvallen op Amerika, dat medever antwoordelijk wordt gesteld voor de misdadige en laffe sabotage" tegen Cuba. In de pers, die geheel onder rege ringscontrole staat, worden de vetste koppen en de meeste ruimte gewijd aan hetzelfde onderwerp. Verder wordt veel aandacht besteed aan de „bood schappen van solidariteit" van latjtns- Amerikaanse linkse groeperingen, zo als de studentenvereniging in Uruguay die onlangs demonstreerde tegen de bezoekende president Eisenhower. TOT besluit van ban staatsiebezoek aan ons land hebben de Peru viaanse president en mevrouw Prado gisteravond in bet Haagse „Hotel des fcides" een diner aangeboden. HJVf. de Koningin en de prinsessen Beatrix en Irene hadden voor deze feestelijke gelegenheid groot toilet gemaakt. De foto laat zien hoe zü zich voor de aanvang van het diner nog even met de gastheer, president Prado. onderhielden. Een verslag van het galadiner vindt u op pag. 7. De Russische ambassadeur te Wash ington heeft president Eisenhower dinsdag een persoonlijke boodschap van de Russische premier Cbroescjew overgebracht. Mensjikov is twintig minuten bij de president geweest, nadat hijzelf om het onderhoud had gevraagd. Na afloop deelde hij slechts mee: „Het was een persoonlijke boodschap". (Van onze correspondent) HET DORP ASSENDELFT en de omliggende polder zijn gister nacht, dank zü de oplettendheid van de familie Bleeker van de Nauernase Vaartdijk, aan een overstromingsramp ontsnapt. Op de genoemde dijk, waar het erg stil is en waar maar weinig mensen wonen, was namelijk de in het djjklichaam gelegen hoofdbuis van de waterleiding gesprongen, met het ge volg, dat het met kracht wegvloeiende water de grond loswoelde en de dijk ernstig aantastte. De negenjarige Klaas Bleeker, die al in bed lag, werd omstreeks negen uur weer wakker door een vreemd ge ruis. Hij waarschuwde zijn oi ders en toen de heer Bleeker buiten ging kij ken, zag hij direct het grote gevaar; het water in de Nauernase Vaart stond namelijk ruim een meter hoger dan het omringende polderland, zodat een ernstige overstroming dreigde wan neer de dijk het zou begeven. De heer Bleeker sloeg onmiddellijk alarm door zowel het waterleiding bedrijf als het polderbestuur te waar schuwen. Bij onderzoek bleek een gat van 10 bij 25 centimeter in de hoofdbuis van de waterleiding te zijn ontstaan. Aan gezien voor de herstelwerkzaamheden een groot gat in het dijklichaam moest worden gemaakt, liet het polder bestuur een groot aantal zandzakken aanrukken om bij een eventuele on verwachte dijkdoorbraak onmiddellijk te kunnen ingrijpen. Gelukkig bleek deze voorzorgsmaat regel achteraf overbodig. Zou de waterbuis midden in de nacht zijn ge sprongen, dan zou de dijk ongetwij feld zijn doorgebroken, hetgeen voor Assendelft rampzalige gevolgen zou hebben gehad. eG&fv-J het vertrek van president en mevrouw Prado stond vanmorgen op bet vliegveld Ypenburg een straffe oostenwind, die bü het overigens offi ciële afscheid 'wel voor de nodige hila riteit zorgde. Tot groot plezier van H.M de Koningin en de kleindochters van president Prado waait hier een unl- -mpet langs het hoge gezelschap. Even later zouden nog tal van hoge hoeden volgen De kweker M. J. Knypers uit Druten (Maas-Waal) heeft vandaag op de veiling te Nijmegen de eer ste aardbeien aangevoerd. Een Nij meegse winkelier kocht ze voor 57 cent per stuk. Een Amerikaanse intercontinentale raket van het type Atlas heeft dinsdag met succes een vlucht van 8.000 km gemaakt. De raket, die werd afgeschoten van de basis te Cap Canaveral in Florida, was voorzien van een nieuw bestu ringsapparaat, dat geheel zelfstandig werkt en niet afhankelijk is van ra dio-signalen van 'de grond. Een voor deel van het nieuwe systeem is, dat er van dezelfde basis tegelijk een tiental raketten kunnen worden gelanceerd. In geval van radiobesturing kunnen slechts drie raketten tegelijk warden afgevuurd. (Van onze parlementaire redacteur) Hoewel de Tweede Kamer gisteren besloten heeft het debat over de bouwstaking eerst donderdag of vrijdag te houden, is het niet waarschijnlijk, dat zich in de situatie rond de bouwstaking enige verandering zal voordoen. Van bevoegde zijde vernamen wij gister avond dat de regering er niet aan denkt water in haar wyn te doen. De aannemershonden hebben de voorstellen van de regering ont vangen en andere voorstel'en komen er niet. Het heeft dus ook geen zin meer om door bemiddeling te trachten de regering tot andere gedachten te brengen. bemiddelingspoging zou ondernemen. Van zijn kant is niets te verwachten. Vermoedelijk hebben de katholieke aannemers getracht hun voorstel om de vorstverletpremie geheel te laten vallen gedurende een jaar via de heer Van Thiel aan de regering te laten verkopen, maar tijdens het gesprek zou wei duidelijk geworden zijn dat dit niet kan. De aannemersbonden stonden trou wens in meerderheid afwijzend tegen over dit voorstel. Nadat vanmorgen de nieuwe C.A.O. tassen de chr. aannemers en de drie werkgeversorganisaties getekend was, werden vertegenwoordigers van de drie werknemershonden in Den Haag een druk overleg met een „belangrijk persoon". Men nam aan dat dit overleg, niets uitstaande had, met de afzonder lijke C.A.O. van de chr. aannemers. Het debat in de Kamer zal worden gehouden op initiatief van de voor zitter van het Christelijk Nationaal Vakverbond, de heer C. J. v. Mastrigt, lid van de CHIT-fractie. De heer v. Mastrigt verzocht namelijk te mogen interpelleren over de bouwstaking. De- Kamer stond deze interpellatie wel toe, maar zij was kennelijk be vreesd in tijdnood te geraken met de huurvoorstellen. Wil de huurverhoging per 1 april van kracht worden, dan zal zij nog voor die datum ook door de Eerste Kamer be handeld moeten worden. Dat kan al leen maar als de Tweede Kamer deze week gereed komt. Het huurdebat gaat dus aan het stakingsdebat vooraf. Een enigszins vreemde situatie, aan gezien bij de busstaking, die van ge ringere omvang was dan de huidige bouwstaking en ook van veel minder betekenis, de Kamer wei al haar werk zaamheden opzij zette om eerst over het conflict in het vervoer te spreken. Wellicht ligt de oplossing in de mo gelijkheid, die nog in sommige fracties wordt gezien om een compromis tussen de regering en de aannemersbonden te vinden. Gistermiddag was er inderdaad spra ke van een nieuwe bemiddelingspoging en wel van de voorzitter van het Ka tholiek Werkgeversverbond, mr. F. J. F. van Thiel. Gisteravond verzeker de deze ons echter dat hij geen enkele De regering van de Nederlandse An tillen heeft de uitvoer van goederen van archeologische of andere cultuur historische waarde verboden. Dispensa tie kan verleend worden door de mi nister van Cultuur en Opvoeding. In het verleden is veel van onvervangbare waarde naar elders verdwenen. In Den Haag was men er van overtuigd, dat, waar ook de heer Van Thiel niets meer zou ondernemen, nu deze geen heil in bemiddeling ziet, de enige oolossing is dat de bonden, welke de c.a.o. nog niet hebben getekend, het voorstel van de Nat. Christ. Aanne- ner«bonden volgent (Van onze radio- en televisieredacteur) De voorzitter van de Raad voor Be stuur Bouwbedrijf, de heer J. Dura, heeft gisteravond in het NTS-joumaal voor de televisie gezegd dat de situatie in het bouwbedrijf „bijzonder somber en ernstig" is. De heer Dura zei geen oplossing te zien. De houding van de NCAB noemde de neer Dura „een vaandel vlucht na één lag staking". Prinses Margaret zal op S mei in Westminster Abbey door de aartbis- scbop van Canterbury in het huwelijk worden verbonden met Antony Arm strong-Jones, aldus werd vandaag door Buckingham Palace meegedeeld, .Algemeen wordt verwacht dat de ver. loofde van Margaret voor het huwe. lijk in de adelstand zal worden ver heven. Voorts marcheren mannen en vrou wen van de zogenaamde „volksmilitie" door de straten om geld in te zamelen voor de aankoop van wapens om het §gj land te verdedigen tegen agressie. 8| Een internationale commissie heeft |*./M dinsdag een onderzoek geopend naar Ai, de ontploffing aan boord van het Fran- se munitieschip. "fj De commissie bestaat, behalve uit pl Cubaanse leden, uit vertegen woord:- J® gers van de Britse assurantie-firma's te» die belang hebben bij de schadeclaims, functionarissen van de Franse scheep vaartmaatschappij die eigenaresse van het schip is, Franse regerings-experts «n technici van de Belgische munitie fabriek die de munitie aan de rege, ring-Castro had verkocht. Volgens een naar Bogota uitgeweken Cubaanse marine-attaché, kapitein Santiago, is de ontploffing op het Franse munitieschip te wijten aan de hitte van het water. Deze hitte wordt volgens hem veroorzaakt door water dat uit de elektriciteilaeentraie van Havana wordt weggevoerd naar de ha ven Santiago zei dit zeer positief te we ten omdat hij vroeger hoofd is ge_ weest van öe havenpolitie in Havana an als zodanig toen bepaald heeft, dat nooit munitieschepen mochten aanleg gen aan de pier, waar nu het Franse munitieschip explodeerde. Soekarno's paleis beschoten? EEN onbekende straaljager heeft vanmorgen het paleis van de In donesische president Soekarno bescho ten. Het vliegtuig scheerde over het Merdeka-paleis in het hartje van Dja karta en loste een machinegeweer-salvo op het gebouw om vervolgens te ver- dwünen. Het is niet bekend of Soekar no zich in het paleis bevond toen de beschieting plaats vond. Het Amerikaanse persbureau Asso ciated Press meldt dat het- eerste nieuws van het voorval telefonisch van Djakarta naar de Japanse hoofdstad Tokio werd doorgegeven. De verbin ding was slecht en werd na korte tijd verbroken. Uit andere bronnen werd niets over de beschieting vernomen. Het incident vond plaats ruim een week na het bezoek van de Russische premier Chroestsjev aan Indonesië, Tijdens zijn verblijf in de Indonesische' hoofdstad, logeerde de Russische leider in het Negara-paleis, slechts enkele me ters van het Merdeka Vrijheids) oaleis. Soekarno heeft, zoals bekend, te kampen met versehiedene smeulende militaire rebellies en politieke moei lijkheden. Zijn besluit van enkele da gen geleden waarbij per. decreet,het parlement werd ontbonden, heeft de politieke onrust in het land belangrijk vergroot. Indonesische diplomatieke functio narissen in Singapore hebben later be vestigd dat een straalvliegtuig het centrum van Djakarta heeft beschoten- Zij zeiden dat er geen slachtoffers wa ren. Zij konden uit de beknopte inlichtm- gen die zij over het voorval hadden ge kregen niet het gerucht bevestigen, dat het paleis van Soekarno het doelwit van het vliegtuig zou zijn geweest. Wel zijn er aanwijzingen, dat op berichten uit Djakarta - eensuur wordt uitge oefend. Van „Antara" werd te Singa pore alleen het herkenningssïgnaal ont vangen in plaats van de gewone nieuwsberichtenuitzending. Een gebied met vooral in de hogere niveans zeer koude lacht, dat gisteren over Duitsland naar het westen be woog, passeerde vannacht ons land en dat bracht in het noorden hier en daar lichte sneeuw. Boven het Noord zeewater vormden zich in deze konde lucht veel sneeuwbuien, die later vooral Schotland binnendreven. De lucht, die daarna uit Midden- Europa werd aangevoerd, is niet meer zo koud, terwijl bovendien rond een depressiegebied op de Oceaan, dat zich uitstrekt tot over de Golf van Biscaye, zachtere lucht over Frank rijk langzaam naar het noorden op dringt. Een frontensysteem, dat hiermee samenhangt, veroorzaakte vanmorgen in Midden-Frankrijk regen. Plaatse lijk viel meer dan tien millimeter. Verwacht moet worden, dat dit front langzaam verder naar het noorden zal bewegen en ook In ons land plaatselijk wat regen zal brengen, hoewel de neersiagactivitelt waar schijnlijk belangrijk aan betekenis zal inboeten. De winden blijven nog in hoofd zaak oost tot zuidoost, maar ze ne men geleidelijk in kracht af. Het iemperatauraiveau wordt na weer hoger. De expres-trein Parijs-Marseille is vanmorgen vroeg op 20 km ten zui den van Lyon ontspoord. Zes wagens liepen uit de rails. Twee passagiers werden zwaar gewond: twaalf reizigers hepen lichte verwondingen op. De In de bekendmaking van het paleis heid*va^l^km^er1?^mS e,in sneU werd echter hierover niet gerept.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1