Bergafwaarts Wet doodstraf op in Caiifornië gehandhaafd Senaat verwierp voorstel CfflSF Whip Zestig koeien en veertig schapen door vuur gedood Minister bekent: tijdnood Huurverhoging pas na 1 april? in geding tegen de Staat Kennedy verrast vriend en vijand Indonesiërs arresteren dader van beschieting Wilde vlieger wraak nemen? Record-aantal stemmen in Nw. Hampshire REEBOK VALT MAN AAN Raad van Bestuur Bouwbedrijf royeert N.C.A.B. Nog meer protesten" uit NCAB-afdelingen VOORVERKIEZINGEN IN V.S. H Ruime compensatie Datum executie Chessman 2 mei Duitse basis op de Britse Hebriden? Auto tegen boom: in Amersfoort 2 doden op wdtrs lip! Jaargrens 1918 kan niet vervallen DE Landbouwer beroofd van 3000 gulden Ben Goerion bij Eisenhower r OFFICIEEL ONDERZOEK GESTART DONDERDAG 10 MAART 1960 NEGENTIENDE JAARGANG No. 4547 A V Directeur- H DH. KUlü Hoofdredacteur Ui J A H i a HlUJlNs SLO'i y Als wassen niet meer helpt (Van onxe parlem enteredactie) Het is de vraag, of de huurverhoging van 20 procent, waarover de Tweede Kamer al sinds dinsdag beraadslaagt, wel per 1 april kan worden afgekondigd. De Eerste Emmer heeft namelijk de be duchtheid uitgesproken, de wijziging van de Huurwet niet vóór deze datum op de vereiste gedegen wijze te kunnen behandelen. Minister Van Aartsen weet nog niet, hoe hij deze zaak zal op lossen. Hij zou zich erover beraden, beloofde hij gistermiddag aan de Tweede Kamer. DAROEL ISLAM? VEERTIG MINUTEN Bouwkosten (Zie verder pag. 3, 7e kol.) DE democratische rooms-katho lieke senator John Kennedy heeft bij' de eerste „primary" (voorverkiezing voor het Ameri kaanse presidentschap, bedoeld om de kiesmannen aan te wijzen die over enkele maanden op de partijconventies de kandidaten voor het presidentschap zullen moeten kiezen) een opmerkelijk persoonlijk succes geboekt. Ken nedy kwam met een voor een de mocraat record-aantal stemmen uit de bus in de staat New Hamp shire, die bekend staat als een re publikeins bolwerk. Ook de repu blikeinse kandidaat, de huidige vice-president van de Ver. Staten Richard Nixon, kreeg een record aantal stemmen. Politieke des- mdigen houden er nu ernstig rekening mee, dat Nixon en Ken nedy de twee mannen zullen zijn, die in november van dit jaar met elkaar de strijd zullen aanbinden om uit te maken wie Eisenhower als president opvolgt. Drie tegen twee Spanning (Van onze Haagse redactie) DE in de Raad van Bestuur sa menwerkende aannemers organisaties hebben tegen zater dagmorgen in kort geding de Staat der Nederlanden gedag vaard voor de Haagse rechtbank. De advocaat der bonden, mr. P. Zonderland uit Amsterdam, zal op straffe van een dwangsom van 1 miljoen per dag eisen, dat het college van rijksbemiddeaars niet langer de eis van niet-door- berekening aan de goedkeuring van de nieuwe CAO verbindt. Voorts wordt verlangd dat het college de CAO onvoorwaardelijk zal goedkeuren. Behalve de Staat der Neder landen. is ook het college gedag vaard. Voorts zullen ook de rijks- bemiddelaars in persoon voor de rechter moeten verschijnen. Deze ontwikkeling duidt erop, dat de aannemers van geen be middeling meer willen weten. Onder de eisers bevinden zich de N.V. Dura en enkele andere grote ondernemingen. Protest Botterdam: Witte de Wlthstraal 33 l'elei L137ut u Poatbua ,.18 Postzlro .No «15lu KiacEiteuoienst abunnerntmei. lö.ao19 3U aur Zaterdags 1718 uur I>iefoon US700 Huïgensplea I Telefoon 1834S7 iS U1ru-n Postbus 1091 Postgiro No 424887. K3achtend!enst 18 30—19 30 Telefoon 362569 Stmiwee 135 Telet 4570 Thomas Kemplsstraat I i - Teler 6S431 Abonnementsprll* «i cent per week t S.6S oer maand t IjH oer kwartaal teaw nummers IB cent Verschitnt saeelilKi a-Graven 3* ge Dordrecht: Schiedam' (Geldig tot vrijdagavond) VEEL BEWOLKING Veel bewolking met plaatselijk enige neerslag en hier en daar mist. Zwakke tot matige, in het noorden van het land tijdelijk krachtige tvind tussen oost en zuid. In het algemeen weinig verandering in temperatuur. Morgen: Zon op: 7.04 Onder: 18.37 Maan op: 18.43 Onder: 6.05 Indonesië van kwaad tot erger. President Soekarno heeft het Indonesische parlement bij decreet naar huis gezonden en „de te rugkeer gelast tot de revolutionaire grondwet van 1945." Dat het hierop zou uitlopen, stond al enige maanden vast, want sinds midden 1959 was het duidelijk dat Soekarno hierop aankoerste Er is in Indonesië sinds de soeverei niteitsoverdracht een wanbeleid ge voerd. Een welvarend en goed geleid land werd geleidelijk een gebied van armoede en verwarring, zij het dat dit zoveel mogelijk werd gecamoufleerd. Maar de hopeloze financiële toestand kon toch niet langer verborgen blijven. Dat werd dan ook ten slotte de directe aanleiding voor de afschaffing van de parlementaire democratie. Het Indone. sische parlement heeft zich scherpe kritiek veroorloofd op de begroting voor 1960. Er zat voor de regering een motie van afkeuring of iets dergelijks in de lucht. Deze openlijke aandekaakstelling van het gevoerde wanbeleid kon Soe karno niet hebben. En daardoor heeft het parlement met zijn afkeurende kritiek zijn eigen doodvonnis getekend. Het schijnt in de laatste geheime «itting van de volksvertegenwoordiging stormachtig te zijn toegegaan, maar het mocht niet baten. Wrokkend heb ben de afgevaardigden zich bij het be sluit neergelegd. Van officiële Indonesische zijde tracht nien nu deze treurige gang van zaken zoveel mogelijk te bemantelen. Maar alle mooie woorden nemen toch niet weg, dat in Indonesië van nu af aan de parlementaire democratie voor zover daar althans nog wat van over was van de baan is. Het mas ker is afgeworpen. Voortaan zal, zoals m elke dictatuur- staat, alleen nog maar kritiek worden geaccepteerd die de regering welge zind is. Intussen vist Rusland in troe bel water. Het bezoek van Chroestsjew gaf al ernstig te denken en thans, en kele dagen later, bestaat een lid van het naar huis gestuurde parlement, de heer Soetomo, het om te verklaren „dat Indonesië gevaar liep een La tijns-Amerikaanse- bananenrepubliek" te worden. In welke richting de koers gaat is wel duidelijk. Er zijn „zo spoedig mo gelijk" nieuwe verkiezingen in uitzicht gesteld. Dat zal wel betekenen dat bij een „geleide democratie" ook „gelel de verkiezingen" gaan behoren. Er komt dan een parlement, dat Soekar no geheel naar zijn hand kan zetten. Het perspectief dus van eer totali tair regime, waarvoor wij geen goed woord over kunnen hebben. ER is onlangs enige ongerustheid ontstaan over de vraag of ia ver band met de komende huurmaatregel per 1 april a.s. de bejaarden wel tij dig een voldoende compensatie zullen ontvangen voor de hogere uitgaven, waar zij voor komen te staan. Die ongerustheid kan weggenomen worden geacht, nn de regering bekend heeft gemaakt dat zij voornemens is met ingang van genoemde datum de AOW-uitkering te verhogen met elf gulden per maand voor gehuwde be jaarden en met zeven gulden per maand voor ongehuwde bejaarden. Ook de uitkeringen van de weduwen- en wezenverzekering zullen worden verhoogd. Over de voornemens van de regering is het advies van de SER ge vraagd. Het systeem van de wet op de alge mene ouderdomsverzekering schrijft voor dat de uitkering pas omhoog kan gaan nadat de loonindex gedurende 6 maanden een afwijking naar boven heeft te zien gegeven van meer dan 3 pet. In het kader van de vrijere loonvor ming wil de regering de bejaarden e.a. niet laten wachten op de vaststelling van de loonindex door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarom wordt naast de compensatie voor de huurverhoging thans voorgesteld de uitkering voorlopig bij wijze van voorschot ook op te trekken aan de hand van de welvaartsstijging, welke inmiddels heeft plaatsgevonden. De voorgestelde huurcompensatie is aan de ruime kant genomen. In 1957 werd voor de vaststelling van de ver hoogde uitkering de gemiddelde be- jaardenhuur in de vijf gemeenteklas- sen genomen. Thans is alleen uitge gaan van de gemiddelde bejaarden- huur in de eerste gemeenteklasse. In totaal is op deze wijze een com pensatie verkregen die de tien proeent overschrijdt. Het moge gelukken, deze zaak nog vóór de maand uit is, in kannen en kruiken te krijgen. De juridische commissie van de Senaat van Caiifornië heeft van morgen vroeg het wetsontwerp van gouverneur Brown om de doodstraf in Caiifornië af te schaf fen, verworpen. De stemming, 87, vond plaats vannacht om 1 uur Amerikaanse tijd (10.00 uur Ned. tijd), nadat er 12Y2 uur over gedelibereerd was. Hiermee is elke hoop, dat de wet gevende macht nog dit jaar zou in grijpen vervlogen. Het lot van Chessman komt hierdoor weer in handen te liggen van gouver neur Brown. De executie voor Chess man is inmiddels vastgesteld op 2 mei. Senator Fred Farr deed op het laat ste ogenblik nog een poging het ont werp te redden door het te amenderen om de executie uit te stellen tot 1 juli 1963. Dit amendement werd met 95 stemmen verworpen. De voorstanders van het wetsont- Het Britse blad „Daily Express" meldt donderdag, dat de Westduif«« regering tracht een lanceerterrein voor proeven met „Mace"-projectielen te verkrijgen op het Britse eiland South Uïst, een van de Hebriden aan de westkust van Schotland. Volgens het blad heeft de Bonds regering reeds een honderdtal van deze vijftien meter lange vliegende bom men- met een reikwijdte van ongeveer 1.500 kilometer besteld. De Verenigde Staten houden de atoomladingen van deze projectielen onder faun beheer. Als de honderd „Maces" met atoomladingen zijn uit gerust, is de atoommacht van de West- duitse luchtmacht bijna gelijk aan die van de Britse luchtmacht, aldus de „Daily Express". werp tot afschaffing van de doodstraf hebben gedurende zeven uur gepleit. Gisteravond na acht uur (plaatselijke tijd) kwam de eerste tegenstander, de officier van Justitie Gustafson uit Ven tura aan het woord. De argumentatie van de tegenstanders duurde vijf en een half uur. Op het kantje af, 8—7 stem men. werd het wetsvoorstel ten slotte verworpen. (Van onze correspondent). De heren W. Voorferaan (48) uit Nun. speet en F. Berghuis (32) uit Vierhou ten zijn om het leven gekomen, toen zij vannacht omstreeks halftwee onder aan de Utrechtseweg te Amersfoort met een gehuurde auto tegen een boom reden. Zij waren met de door V. gehuurde wagen voor een voetbal we: H trijd naar Rotterdam geweest, maar de auto werd. toen de botsing plaatshad, bestuurd door B,, die geen rijbewijs bezat. Over de oorzaak van het ongeluk tast men in het duister; er was geen ander ver keer. De heer B. Iaat een vrouw en elf kinderen achter. Advertentie 20 STUKS F L- IN HET BEKENDE GROENE DOOSJE Zestig koeien, veertig schapen, een stier, twee paarden, een aantal hokfee- lingen en wat kleinvee zijn omgekomen bij een brand, die een boerderij in Lol- lnm (Friesland) geheel verwoest heeft. Het vuur greep zo snel om zich heen dat aan redding van het meeste vee niet meer te denken viel. Slechts enkele koeien en een paard konden nog tijdig naar buiten gebracht wor den. De boerderij werd bewoond door de 80-jarige veehouder J. Tullener en diens zoon en dochter. De brandweer uit Witmarssum be streed het vuur met zes stralen. Tot diep in de nacht heeft het blussings- werk geduurd. Het woonhuis en de in boedel gingen eveneens verloren. De heet* Tullener was tegen brand verzekerd. Het juiste bedrag van de schade kon nog niet worden geschat. De boerderij was eigendom van de heer J. ten Kate te Hilversum. i 4it» trtpntif. AANNEMERS GOEDKEURING C.A.O. De uitslagen van de wedstrijden die woensdag voor de Engelse league zijn gespeeld, luiden: Eerste divisie: Man chester CityBlackpool 23; West Bromwich AlbionWest Ham United 32; Bolton Wanderers—Luton Town 22; Leeds United—Birmingham City 3-3. - Indonesische regering' is een grondig onderzoek begonnen naar de beschieting van het paleis van president Soekarno door een MIG- straaljager van de Indonesische lucht macht om na te gaan of de aanval in gegeven werd door politieke drijfve ren of dat het zuiver een daad was ge baseerd op persoonlijke gevoelens van de vlieger. De Indonesische minister van Voorlichting, Maladi, heeft ver klaard, dat volgens de tot dusver be schikbare inlichtingen het laatste mo tief waarschijnlijk de reden was, hoe wel de eerste mogelijkheid niet mag worden uitgesloten. De piloot van de MIG, de 28-jarige tweede-luitenant Danile Maukar, die zich thans in hechtenis bevindt, heeft gisteren behalve het Merdeka-paleis ook nog het zomerpaleis van Soekarno te Bogor (het vroegere Buitenzorg) en een vissersdorp bij Tandjong Priok beschoten. In totaal werden bij de aan vallen negentien mensen gewond. De toestand van een van de gewonden is ernstig. De piloot werd gevangen genomen, nadat hij boven West-Java uit zijn zijn toestel was gesprongen. Hij zou op weg zijn geweest naar Taskima- laja, waar de rebellenorganisatie Da- roel Island zeer machtig is. De MIG- straaljager is in de bergen te pletter gevallen. De piloot, die in Egypte zijn vlieger-opleiding heeft ontvangen, was een van de zes vliegers die het vlieg tuig van de Russische premier Chroestsjew tijdens diens recente be zoek aan Indonesië hebben geëscor teerd. Hij zou niet gewond zijn en naar Bandoeng zijn overgebracht om te worden verboord. Daarna zal hij op transport worden gesteld naar Dja karta. z De MIG-straaljager maakte deel uit van een formatie van vier die bezig was met oefeningen. Het toestel van luitenant Maukar had volgens de autoriteiten nog voor veertig minu ten brandstof aan boord en had vol gens hen niet naar het buitenland kun nen ontsnappen, indien hij dat had ge wild. President Soekarno sprak in een aan het paleis grenzend gebouw met de Opperste Adviesraad over landhervor ming toen het paleis werd beschoten. Ooggetuigen zeiden dat Soekarno in hemdsmouwen naar buiten kwam, na dat het vliegtuig was verdwenen. Met paleisfunctionarissen bekeek hij het opengescheurde asfalt van de oprij laan- en de beschadigde veranda van het paleis. Er zijn thans extra veiligheidsmaat regelen getroffen in Djakarta. Om het presidentiële paleis is een kordon van militairen gelegd. De opperbevelheb ber van het leger, generaal Nasoetion, heeft een beroep op het Indonesische volk gedaan de kalmte te bewaren. Van officiële zijde te Djakarta is be vestigd, dat de vader van de piloot en kele weken geleden is gearresteerd, wegens onwettig wapenbezit. De 72-jarige landbouwer W. Joppen uit Maasbree is het slachtoffer gewor den van een beroving, zo heeft hij aan de politie gemeld. De heer Joppen was op de markt in Horst in gezelschap geraakt van een man en een vrouw, met wie hij enkele cafés heeft bezocht. Later heeft men hem uitgenodigd de kennismaking in Venlo voort te zetten. De heer Joppen verklaarde dat hij onderweg in de auto van zijn berovers is overvallen, waarbij men hem een portefeuille met een inhoud van 3000 gulden ontfutselde en vervolgens naar buiten duwde. De rijkspolitie meent reeds een spoor van de daders te heb ben. Over het toekomstige huurbeleid moest de bewindsman van Volkshuis vesting en Bouwnijverheid de Kamer fat het ongewisse laten. Pas wanneer het advies van de Sociaal-Economische Raad binnen is, kan een tip van de sluier worden opgelicht. Voor het ove rige meende de minister met reden te kunnen hopen, dat dit advies hem spoedig zal worden voorgelegd. Intussen kreeg de kamer wèl te horen, dat aan verdere verhoging van de huren niet valt te ontkomen. Daj een verlaging der bouwkosten even eens invloed op de huren oefent, ont kende mr. Van Aartsen natuurlijk niet, maar daarmee alleen komen we er nu eenmaal niet, gaf hij te ver staan. In tegenstelling tot sommige Kamer leden huldigde de bewindsman de op vatting. dat Nederland er op het stuk van de bouwkosten niet zoveel slechter voorstaat dan de ons omringende lan den. Vergeleken met het peil in 1957 en 1958, viel in 1959 een zekere daling van deze kosten waar te nemen; weliswaar zijn de grondprijzen gestegen, maar niettemin konden de stichtingskosten per woning met ongeveer f 200 worden verlaagd. De cijfers wijzen naar 's ministers oordeel uit, dat de laatste huurverho ging niet door een stijging van de bouwkosten is „opgegeten", maar in tegendeel de overbrugging van de klooi tussen vraag- en kostprijshuren heeft bevorderd. In elk geval getroost de re gering z:;h alle moeite om stijging van de bouwkosten tegen te gaan. Ze be trekt in dit streven ook haar loonbe- leid. De commissie voor Buitenlandse Za ken van de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers heeft woens dag eenstemmig het wetsontwerp tot goedkeuring van het verdrag voor de economische Beneluxunie aanvaard. De commissie besloot hiertoe na een uiteenzetting van de Belgische minis ter van Buitenlandse Zaken Wigny te hebben aangehoord, waarin deze de noodzaak van een spoedige ratificatie van het verdrag onderstreepte. Op Nixon werden 65.077 en op Kennedy 42.969 stemmen uitgebracht. Beiden verkregen hiermede meer stemmen dan hun voorgangers bij de vorige voorverkiezingen in New Hampshire, toen op de republikeinse kandidaat, president Eisenhower, en de democratische vertegenwoordiger senator Kefauver respectievelijk 56.464 en 21.701 stemmen werden uit gebracht. Kennedy verkreeg dus ruim twee maal zoveel stemmen als Kefauver. Hij boog de traditionele meerderheid der republikeinen in New Hampshire van twee tegen één om in een ver houding van ongeveer drie tegen twee. DE jonge senator John Kennedy, die dingt naar het Amerikaanse presi dentschap en die bij de eerste voorver kiezing in de Ver. Staten zulk een ver rassend succes heeft behaald. Hier zien we de democratische senator bij een bezoek aan een schoenfabriek te Rochester in New Hampshire tijdens zijn campagne in deze staat. De 42- jarige miljonair Kennedy zou, als hij president mocht worden, de eerste rooms-katholiek in Amerika zijn, die deze functie krijgt toegewezen. Tot nu toe is slechts eenmaal een rooms- katholiek kandidaat geweest voor het presidentschapnamelijk de democraat Al Smith, die in 1928 een daverende nederlaag leed. Een andere conclusie, die uit de voorverkiezingen in New Hampshire wordt getrokken is, dat Nixon in het republikeinse kamp blijkbaar geen ernstige mededinger heeft voor de kandidaatstelling voor het president schap. Waarnemers, die hadden uit gekeken naar vele voorkeursstemmen voor gouverneur Rockefeller van New York die besloten heeft zich niet als kandidaat voor de komende presi dentsverkiezingen beschikbaar te stel len werden teleurgesteld. New Hampshire vaardigt veer tien republikeinen en twintig demo craten naar de respectieve partijcon venties af. De gekozenen zijn nu dus allen aanhangers van respectievelijk Nixon en Kennedy. Van de twintig democraten hebben er echter slechts tien stemrecht op de partijconventie. (Van onze correspondent) DE 22-jarige Jan Langeler in de buurtschap Ampsen onder de gemeente Laren (Gld.) is In een weiland dicht bij zijn ouderlilk huis door een reebok aangevallen. Het dier toonde zich zeer kwaadaardig, maar de heer Langeler slaagde er in om het op een afstand te houden. Op zijn hulpgeroep kwamen ziin vader en zijn broer toelopen, die verderop op het land aan het werk waren. Samen hebben zjj het dier overmeesterd en gedood. Dit was de tweede keer dat onder Ampsen een man door een reebok werd aangevallen. De vorige week werd de heer NUkamp het slachtoffer. HU kwam met een gescheurde broek en een flinke beenwond thuis. Men neemt aan dat het hetzelfde dier was. De voorverkiezingen in New Hampshire zijn de eerste van een reeks van dergelijke verkiezingen in de Amerikaanse staten. Juist daarom werd met zoveel spanning naar het verloop van deze ..primary" uitge zien. Kennedy heeft verklaard, dat de gang van zaken in New Hampshire een „krachtige stimulans" is, die hem zal helpen de democratische nomina tie te winnen. Ook Nixon toonde zich uiterst te vreden. Hij zei, na het bekend wor den van de einduitslag: ..Ik ben vol daan, omdat het mij niet mogelijk was de staat gedurende de verkiezings campagne te bezoeken". De Israëlische premier Ben Goerion is gisteren van Boston, waar hem een eredoctoraat is uitgereikt, naar Washington gereisd voor beimrekingen met president Eisenhower en andere Amerikaanse regeringsleiders. Toen Ben Goerion op het vliegveld aan. kwam, hielden ongeveer vijftig Arabi sche studenten een protestdemon stratie. In de Amerikaanse hoofdlstad doen geruchten de ronde, dat de Israëlische premier maandag aanstaande een on derhoud zal hebben met de Westduitse bondskanselier dr. Adenauer, die dan een bezoek aan de Ver. Staten brengt. De bouws taking ligt inmiddels ge heel in het politieke vlak. Vanmorgen kwam het kabinet in spoedzitting bij een, Vermoedelijk hield, deze bijeenr komst verband met een bemiddelings poging van de zijde der r.-k. werkge vers, welke poging gesteund -werd door de oud-voorzitter der K-A.B., de heer Andriessen, die ook vandaag zijn be middeling nog zou voortzetten. Nadat het kabinet vanmorgen bijeen was geweest ging het gerucht, dat alle bemiddelingspogingen op niets waren uitgelopen. De houding van de aanne- mersbonden is momenteel zo onver zoenlijk dat het voor de regering onmo gelijk wordt nog te praten. De eis, die thans bij de Haagse rechtbank is inge diend, is er een bewijs van, dat de aannemers iu feite strijden tegen de maatschappelijke ontwikkeling. De re gering rekent erop, dat het parlement haar volledig steunt in deze afweer- slag. Of het kort geding tot een uit spraak zal leiden wordt betwijfeid,- De rechtbank zal zich waarschijnlijk onbevoegd verklaren, daar er geen CAO. is. De aannemers hebben nl. de CAO. niet getekend, zodat het college niet in staat is haar goed te keuren. Vermoedelijk nog vandaag zou de heer C. J. van Mastrigt, voorzitter van het C.N.V., als Kamerlid de ministers van Economische Zaken, Volkshuisvesting en Bouwnijverheid, en Sociale Zaken en Voltegezond heid interpelleren over het conflict De C.H. woordvoerder zou, zo werd vandaag verwacht in deze interpellatie ongetwijfeld duidelijk laten uitkomen, dat hij het beleid van de regering steunt en dat hij het volledig eens is met de bewindsman van Economische Zaken, drs. J. W. de Pons, die blijft weigeren met de aannemersbonden over nieuwe voorstellen te spreken. In Den Haag is gisteren druk overleg gepleegd, maat het werd duidelijk, dat er van de zijde der aannemers nauwelijks naar een op lossing wordt gestreefd. In een com. muniqué lieten zü weten, dat zij hun wensen onverkort handhaven en dat zij bij wijze van represaille de Ned. Chr. Aannemers- en Bouw- patroonsbond als lid van de Raad van Bestuur Bouwbedrijf hadden geroyeerd. De NCAB heeft hierop gereageerd met de mededeling hiertegen protest te zullen aantekenen. De secretaris van de NCAB, dr. G. J. Stapelkamp, heeft het secretariaat van de Raad van Be-- stuur hiervan ai mededeling gedaan. - Volgens de NCAB was deze orga nisatie uitgenodigd om gistermiddag om halfdrie m een vergadering van de Raad van Bestuur Bouwbedrijf aanwezig te zijn, om daar kennis te Zie verder pag. 3. 3e kol.)-» (Van een onzer verslaggevers) De leden van de afdeling Gelderland van de NCAB hebben gisteren ln een telegram aan het hoofdbestuur ver zocht te wachten met ondertekening van de bouw-CAO voordat op een met spoed te beieggen ledenvergadering al le leden zijn voorgelicht en gehoord. Mocht het hoofdbestuur al tot onder tekening zijn overgegaan, dan is het zeker dat de Gelderse afdeling zich in grote meerderheid van het besluit dis- tancieert, zo staat in het telegTam. Behalve Overijselse afdelingen van' de NCAB heeft ook de Haagse afde- llng het hoofdbestuur gevraagd géén- verdere stappen te doen alvorens een ledenvergadering zal zijn gehouden» i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1