Vvorstel van Westelijke landen ONTWAPENINGSPLAN IN KOO.ER drie fasen Conferentie te Genève vandaag geopend ammer Vakcentrales gaan stakers steunen Moskou zwicht in passenkwestie voor Koopt op tijd uw zekerheid Machtige steun in de rug zon., NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK izzzi Drentse aannemers willen akkoord iTonv en de met arbeiders Kanselier ontroerd over ontmoeting met Ben Goerion SPOEDIG BRITS-FRANSE VERKLARING 0lffS!>AC 15 MAART I960 Hoofdredacteur: Dr. J. Al H J. S. BRUINS SLUT Directeur: H. DE RUIG TWEEDE FASE NIET VERGETEN EREDOCTOR ONTMOETING -*r-. E SOW JET-AUTORITEITEN hebben de nieuwe passen voor R de Amerikaanse, Britse en Franse militaire missie bij het X Sowjet-hoofdkwartier in Oost-Duitsland ingetrokken, nadat W dc Westelijke landen tegen de invoering van deze passen hadden geprotesteerd. Het Westen wilde de nieuwe passen niet aanvaarden aangezien zij vermeldden, dat de Westelijke militaire missies bij het Oosüiuitse ministerie van Buitenlandse Zaken waren geaccrediteerd. Boven dien werd in de papieren niet langer gesproken van de „Sowjetzone van Duitsland", maar van de Duitse Democratische Renubliek Aan- IN PRIJS VERLAAGD Stakende arbeiders niet verplicht verzekerd Botterdam: Witte öe Withatraat 23 Telen 1137» (8 U Postbus 1112 Postgiro No 424519, Klacftteodlenst abonnemeatec ia.öu19 30 trar Zaterdag» 17—18 uur Telefoon U5700. "s-Gravenhage Huygenspleln 1 Telefoon 183467 (3 UJneo! Postbus 1091 Postgiro No 424867. KJachtemdienst 183019.30 Telefoon 3G2369 Dordrecht: Sotitwea 132 Tel« 4S70. Schiedam* Thomas 0 KempUstraat 8 s Telef 65451. Abonnementsprijs 01 eent per week. 2.65 per maand, t 7J0 eer kwartaal. tg»ae nummers IS cent. Verschijnt dagelijks (Geldig tot woensdagavond) KOUD OVERDAG Veranderlijke bewolking en op de meeste plaatsen droog weer. Matige, af en toe vrij krachtige noordoostelijke wind, Lagere temperaturen overdag. Morgens Zon op: 6.53 Maan op: 22,48 Onder: 18.46 Onder: 8.24 Advertentie i||!llilllll!!!lilllllllllllllil!lllll!l!lllllli!ll!ll||l!llllllill!!llll!ll|l i t-v ttt-t ~a4 ~m7 in. t HETGEEN zaterdag op de leden vergadering van de N.C.A.B. ge- j? beurd is, is een zeer ernstige zaak. Ernstig voor de beslechting van het i conflict ln het bouwbedrijf, maar bo- venal ernstig voor de naam van een christelijke organisatie. We moeten ons realiseren, dat wij, wanneer wij een organisatie christe- jijk noemen, daarmee een zeer grote pretentie voeren en dan staan we daarmee ook nog heel erg onder de schijnwerper. Het is volkomen duidelijk dat ook t,e christelijke aannemers van me ning waren, dat de verhoogde lonen van de nieuwe c.a.o. zouden moeten worden doorberekend in de prijzen. De aannemers wisten dat de rege ring geen nieuwe c.a.o. zou goedkeu ren, indien daarbij de loonsverhoging zou worden doorberekend Zij wisten dat reeds maanden geleden. De chr. aannemers hebben hun be stuur in januari toegestaan de nieuwe c.a.o. te tekenen onder de voorwaar de, dat het bestuur het uiterste zou doen om van de doorberekening te redden wat er van te redden was. Op deze basis heeft het bestuur ge meend toen bleek dat de regering onwrikbaar op haar standpunt bleef staan met behoud van zijn be zwaar tegen niet-doorberekening, zich toch bereid te moeten verklaren de c.a.o. te tekenen. Men kan er over twisten wat „het uiterste" is. Maar het is duidelijk, dat hier een bestuur bevoegd een beslis sing heeft genomen. Zeker in een christelijke organisatie behoort een dergelijke beslissing ge ëerbiedigd te worden. Als een bestuur zijn ja uitspreekt, behoort dat ja ook door de vereniging te worden ge ëerbiedigd. De ledenvergadering van de N.C.A.B. heeft geprobeerd het be stuur te brengen tot woordbreuk te genover de werknemersorganisaties. Terecht heeft het bestuur dat gewei gerd. Men moet het bestuur van dc N.C.A.B. cn zijn voorzitter Stamhuis eren, dat het niet heeft willen Ingaan op enige suggestie die de trouw aan het eens gegeven woord discutabel stelde, maar dat het de "ledenvergade ring voor een duidelijke keuze stelde en dat het daaraan de portefeullle- kwestie verbonden beeft. ZEVEN AANNEMERS hebben gisteren zelf het timmer- en metselwerk ter hand genomen in een kledingmagazijn te Helmond. Het magazijn, dat ingrijpend ver- bouwd is, moet zeer binnenkort heropend worden. Gistermorgen was er nog slechts voor één dag timmer- en metselwerk te verrich ten toen de vakbonden besloten de staking ook tot Helmond uit te breiden. Ook de ongeorganiseerden legden het werk neer, zodat in heel Helmond aan geen enkel bouwwerk van enig belang meer gewerkt werd. De aannemers konden het niet aanzien, dat het bijna voltooide werk* In liet kledingmagazijn nu platgelegd werd. Ze besloten daar- om met hun zevenen het karwei te voltooien. In Eindhoven hebben vüftig bouwvakarbeiders een demonstratie door de binnenstad gehouden. Er werden spandoeken met leuzen mee gedragen, terwijl een aantal stakers op motoren en bromfietsen affiches meevoerde. De demonstratie had een rustig verloop. UIT Noord-Duitsland cn het Oost zeegebied dringt thans koudere lucht met mist of laaghangende be wolking geleidelijk ons land binnen. In het noorden van het land zijn de temperaturen daardoor al gedaald. De komende 24 uur zal ook in het overige deel van het land de tem poratuur lager worden. Het binnendringen van de koudere lucht is een gevolg van het doorlopen van een Oceaandepressie van de Golf van Biscaje over Zuid-Frank rijk naar het Alpengebied. De wind draaide daardoor naar oost tot noord oost, waardoor de koudere lucht zich naar onze streken in beweging zette. De mist en laaghangende bewol king in de oostelijke stroming l'st echter overdag voor een groot deel op. In het zuiden van het land zal de temperatuur daarbij in de middag nog opiopen tot iets boven de nor male waarde voor de tijd van het jaar. In de tweede fase van het gepubli ceerde plan willen de westelijke mo gendheden komen tot een maximale sterkte van 2.300.000 man voor de strijdkrachten van de V.S. en Rusland en tot „plafonds" voor de troepen van alle militair belangrijke landen. Een en ander zal onder toezicht moeten ge. beuren. Ook moet in deze tweede fase een internationale conferentie worden /ie verder pa». 3. 5e kol. I De WestduUse bonuskaitse»icr ur, Adenauer heeft gisteren in het Wal dorf-Astoria hotel in New York een ontmoeting ehad met de Israëlische premier Ben Goerion, Rinks de Israëli sche premier, rechts Adenauer. LI ET is een treurige zaak, dat een zo grote meerderheid in de N.C.A.B. met deze daad aan de naam van de christelijke organisatie schade berok kend heeft. En men moet zich daarbij realiseren dat als er aan de naam van een christelijke organisatie schade be rokkend wordt, dat altijd iets te ma ken heeft met Hem naar wie die or ganisatie is genoemd. Op dat gevaar wijzen ons de mensen van de doorbraak altijd. Daar hebben ze gelijk in. En daar moeten wij, de mensen van de christelijke politiek en van de christelijke organisaties, dus goed op letten. Het was zaterdag geen goede dag voor de cbristelijk-sociale beweging. Het bestuur verdedigde zich met prin cipiële argumentatie. De meerderheid hanteerde vrijwel alleen „zakelijke" argumenten. Dat is nu „doorbraak." Wij hopen dat de christelijke aanne mers daar voor zij een nieuw bestuur kiezen, r»» e?ns goed over willen na denken D n kan er misschien uit dit kwaad nog iets goeds geboren worden. de ambassadeurs van Israël en West- Duitsland in Washington. Avraham Harman en Wilhelm Grewe. Het gesprek heeft twee uur geduurd. Na afloop gaven de staatslieden elk een communiqué uit. Adenauer verklaarde „Ik ben diep getroffen door mijn ontmoeting met premier David Ben Goerion. Reeds lang ben ik een be wonderaar van zijn staatsmanschap en zijn standvastigheid als voornaam ste bouwer van het moderne Israël in zün merkwaardige ontwikkeling." „Het Duitse volk ondervindt een die pe voldoening door de schadevergoe ding aan slachtoffers van het nazidom, als bijdrage aan het proces van rehabili tatie in Israël. Ik ben er zeker van dat het Duitse volk en mijn regering er van overtuigd zijn dat onze wederzijdse samenwerking met en onze steun aan Israël in de toekomst vruchtdragend zullen blijven" Ben Goerion zei „Mijn volk kan ziïn verleden niet vergeten. VPü herinneren ons het verleden maar niet om er op te zitten broeden doch om ervoor te zorgen dat het zich nooit herhaalt." „Afgelopen zomer heb ik vo-or het parlement verklaard dat het Duitsland van nu niet het Duitsland van gisteren is. Na de kanselier ontmoet te hebben weet ik dat ik gelijk had." „Ik wens de kanselier alle succes bij zijn pogingen om Duitsland op, te bou wen en het tot een democratisch land te maken." Van wéstduitse zijde werd over het onderhoud van de bondskanselier met Ben Goerion verklaard, dat geen van de twee regeringsleiders de kwestie van het aanknopen van diplomatieke betrekkingen ter sprake wilde bren gen, omdat zij beiden van mening waren dat er belangrijkere kwesties zijn. Adenauer kreeg maandagavond op de Princeton "universiteit (New Jersey) een eredoctoraat in de rechts wetenschappen'. In een rede na de plechtigheid zei hij onder meer dat zijn land trouw zal bij) ven aan de Noordatlantische Verdragsorganisatte en ..bovenal" aan de samenwerking met de V.S. Bondskanselier dir. Adenauer vaii West-B» itsland Is ln Washington aangekomen voor besprekingen op het Witte Huls met president Eisenhower, viee-.prcsident Nixon en minister van Buitenlandse Zaken, Hcrler. In de omgeving van de kanselier wordt gezegd, dat deze groot belang hecht aan deze besprekingen, zo kort voor de conferentie tussen Oost en West in Parijs in mei. Adenauer is naar de VS gekomen om te zien of het westelijk stand punt, zoals dat in december jJ. te Parijs met het oog op de komende topconferentie werd geformuleerd nog van kracht is. Ook wil hij zien, hoe ver het westelijke voorbereidende werk voor deze conferentie is gevor derd. Dit heeft de woordvoerder van de "VVestduitse regering, von Eckardt, te New York verklaard. Hij drong er bij de westelijke mogendheden op aan, met een krachtig eigen standpunt het hoofd te bieden aan de onbuig zame positie die volgens hem de Sowiet-Unie aan de conferentietafel zal innemen, De Israëlische premier David Ben Goerion en bondskanselier Adenauer hebben gisteren in New York een ont moeting gehad. De besprekingen in het Waldorf- Astoria hotel waar beide staatslieden logeerden werden bijgewoond door In Hilversum is op 63-j'arige leeftijd overleden, de oud-minister van Finan ciën van Suriname, de heer W. G. II. C. J, Smit. De heer Smit is minister van Financiën geweest in het kabinet Ferrier van 1955. De overledene was officier in de orde van Oranje-Nassau er ridder in de orde van de Neder- lu: J e Leeuw. Advertentie) geen,vuur ot •lus veilig 25 tabletten nu f 0.60 50 tabletten nu f 1.05 tOO tabletten nu f 1.70 250 tabletten nu f 3.60 u kunt het eik ogenblik nodig hebben... neem het daarom vandaag nog in huis! Bouwarbeiders, die in staking zijn, zjjn in het algemeen niet verplicht verzekerd volgens het Ziekenfondsen- besluit. Slechts op grond van een vrijwillige verzekering kunnen zij recht op geneeskundige hulp doen gel den. De Ziekenfondsraad raadt hen aan zich in verbinding te stellen met hun ziekenfonds.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1