Kabinet beraadt zich over uitspraak Verwachting: aannemers tekenen onder protest Op zoek naar Sodom en Gomorra voor Volksstemming topconferentie WASHINGTON: gereserveerd Mollet keert zich tegen de Gaulle Ben Goerion's reis Bonden voelen mets voor ..ommezwaai MtPgj OM STERK TE STAAN TEGENOVER MOSKOU VURIGE REDE IN V.S. Airestaties na „aanslag" in Suriname Werf berekent gestegen A lonen door MAN SPRONG VROUW TE HULP. VANAF UITVAREND SCHIP r D Sleper lieeft weer vastgemaakt fflBSh n unity tar Bonn: drink geen? regenwater r~ B0NDERDAG 17 MAART 1960 NEGENTIENDE JAARGANG N«. 4S»S Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: ür J A H J S HKUIN8 SiAYVr Geen gesloten front Verplichting (-• Zie verder pag. 7, 7e kol.) US lékker tul 'uierefl DE Westduitse bondskanselier Adenauer heeft-in Washington-in een rede voor leden van de Amerikaanse persvereniging ge pleit voor een volksstemming in West-Berlijn vóór de komende topconferentie, om te kunnen vaststellen of de bevolking van dit stadsdeel handhaving van de status quo wil of wijziging van het bezettingsstatuut. 14 dagen gratis Toetssteen Sterker Verkeerd GULDENS VOORDELIGER! Rhee: 92 pet. der stemmen IN STUDIE MILITANT „GRAF' BLIJKT ERNST. Afspraak gebroken Succes voor „4 X Z - iV" RADIO-ACTIVITEIT Witt« d* WittMUWK 34 mat U8T0U u Poatbua II11 Potten No 434418. SUaeatendientt abonnementen IB.3U19J0 w Zaterdag* 17—14 ma Telefoon 114100. Huegeneplem 1 Telefoon 183461 <2 ttjaeai Poattn» 1001 Po«tgtro No 414667. KSaehfetKüeiwt 18.30—19.30 Telefoon 9MN Snutwee 1» Telef 4890. Thomae KmnpUttraat 8 Telat. M40t. A|v>nt»wVTif«nrl|« (11 cent o«r week. t 9.88 oor me*«Kl t tM «eer kwartaal. Lnem niimmen 18 eeat. Varaobljwt 4*g«it)k* lottenlui: >43ca»e«»heg®: Dordrecht: Schiedam: Geldig tot vrijdagavond) WEINIG VERANDERING Bewolkt, maar seen neerslag van betekeim. Zwakke tot matige wind tussen noord en noordoost, weinig Ter anderlng in temperatuur. Morgen: Zon op: 6.48 Onder: 18.49 Maan op: 0.02 Onder: 8.S6 E reis van de Israëlische premier Ben Goerion naar Amerika is om meer ''an een reden van grote be tekenis. De eerste reden is deze dat door het samentreffen van Ben Goerion's reis met die van Adenauer, er een contact is geweest tussen beide staatslieden. Dat de Duitse bondskanselier een gesprek had met de Israëlische pre mier is een uitdrukkelijke demonstra tie tegen het antisemitisme en het Duitse verleden onder Hitier. Ander zijds is het van Israëlische zijde de erkenning van het bestaan van het „andere" Duitsland. V/ AN meer betekenis nog is het con tact met Eisenhower en andere figuren uit NAVO-kringen. Israël steunde voor zijn wapenleveranties voornamelijk op Frankrijk. Maar Frankrijk, hetzij vanwege de Alge rijnse oorlog, hetzij vanwege zijn zorg om de Arabische wereld niet nog meer tegen zich in het harnas te ja gen, heeft die leveranties belangrijk verminderd. De reis van Ben Goerion houdt met wapenleveranties aan Israël verband. Naar het zich laat aanzien zou nu Ca nada een wapenleverancier van Is raël kunnen worden, In overleg met Washington. Israël Is nl., hoe vreemd dat op het eerste gezicht ook moge lijken, hoewel het een wortel der bit terheid in de Arabische wereld is, in diezelfde Arabische wereld de hoeder van de vrede. De Arabische wereld is namelijk tegen zichzelf verdeeld. Dat blijkt uit de onsuccesvolle zittingen van de Arabische Liga, die het slechts tot ruim twintig geheime zittingen kon brengen over de agenda, maar niet tot de aangekondigde openbare Liga-ver gadering. Nasser vecht tegen Kas sein en Nasser vecht tegen Hoessein en Kassem vecht tegen* Hoessein, Zo staan de zaken. Als Israël er niet was, zou het Midden-Oosten helemaal in brand staan. Tegen Israël zijn ze allemaal. Maar tegen Israël kunnen "zëjüëf Pp,'"oin- dat Isrcll 'n moderne, goed georgani seerde staat is, met een krachtig, springlevend volk en een klein, doch perfect leger. Israël bewaart zo de orde in het Midden-Oosten. Wat Is raël daarvoor nodig heeft is, dat het over modern oorlogstuig beschikt voor een conventionele oorlog. Het hoeft niet veel te zijn. Het gaat niet om grote kwantiteiten, maar om een kwalitatief goed uitgerust leger, dat opgewassen is tegen de kwalitatief goede Russische wapenen, waarover de Arabieren beschikken. *1 ET is duidelijk dat het Westen be- H lang heeft bij deze positie van IsraëL Want Israël is zo een bewaar der van.de vrede en een dam tegen de in de Arabische wereld opdringende Russische invloed. Vandaar dat Israël zich dan ook niet in de gunst van Rusland mag ver heugen. Ben Goerion is in staat om de staatslieden van het Westen op de hoogte te stellen hoe de verhoudingen in het Midden-Oosten werkelijk lig gen. Israël is een positief element voor het Westen en een positief ele ment voor de wereldvrede in de we reld van vandaag. Vandaar dat het de steun van het Westen verdient. Nadat de wind op de Atlantische Oceaan aanzienlijk was afgenomen, heeft de IJmuidense zeesleepboot „Zeeland" ongeveer vierhonderd mijl ten zuiden van Kaap Race op New Foundland de sleepverbinding met het vliegdekschip „Saginaw Bay" her steld. Zoals gemeld, was de sleep bij stormweer vijfhonderd mijl ten zuid oosten van Kaap Race losgeslagen. In middels hebben de schepen de reis naar Rotterdam hervat. (Van onze Haagse redactie) E partijen, die betrokken zijn bij bet bouwconllict, zouden zich vandaag diepgaand beraden over een spoedige beëindi ging van de staking. Verwacht werd vanmorgen dat de op lossing gevonden zou worden in de suggestie, die de presi dent van de Haagse rechtbank bij de uitspraak in bet kort geding aan de aannemersorganisalies gedaan beeft: de CAO onder protest te tekenen en daarna door de gewone rechter te laten uitmaken of bet overheidsoptreden al of niet rechtmatig is geweest. Het kabinet kwam vanmorgen bijeen om zich over de uitspraak van de president te beraden. De werkgevers- en werknemersorgani saties zouden vanmiddag afzonderlijk bijeenkomen. De meeste vooraanstaande juristen blijken intussen van mening te zijn dat de landsadvocaten ook in een proces voor de gewone rechter zó sterk zullen staan, dat zij het gelijk aan hun zijde zullen krijgen. "Tl In juridische kringen heeft men grote waarderibg voor de knappe wijze, waarop rechtbank-president, nr. Wit- sen Etias, het kort geding heeft behan deld. Niet alleen heeft hij de aanne mers er in voorzichtige -termen op ge wezen, dat fiij zelf de oorzaak rijn van de aehade, die ril thans door do lijd*:Ti, maar hi] hi wëg~nai'r",<te .Hog* mmtèm het arrest, dat de Hoge Raad entenfs heeft gewezen In het geschil over h«t Panhonlibco-boycot. De eerste reacties na de uitspraak van de president waren hoopgevend. De heer Dura verklaarde, dat de staking nu zo spoedig mogelijk moet worden beëindigd en dat via de ge wone rechter dan maar moet worden uitgemaakt, wie er gelijk heeft. Con cessies aan de tsaat zouden de werk gevers niet doen. De werknemers konden alles krijgen wat zij verlang den. Later op de avond verklaarde de voorzitter van de Raad van Bestuur Bouwbedrijf echter, dat hij op het standpunt staat, dat de werknemers voor alles dienen te erkennen, dat de werkgevers gelijk hebben met hun eisen te stellen. Naar wij vernemen voelen de werknemersorganisaties hier niets voor. Zij hebben gedurende de on derhandelingen steeds gesteld, dat zjj op het standpunt stonden, dat niet mocht worden doorberekend. Een ommezwaai van die kant is hier dus niet te verwachten. De oplossing van het conflict-werd dan ook verwacht in het kabinetsbe raad van hedenmorgen en in de verga dering van de werkgeversorganisaties. Het is bekend, dat niet alle patroons er zo over denken als de heer Dura. Met name zij, die contracten hebben lopen voor buitenlandse rekening, wil len zo spoedig mogelijk aan de slag. In het buitenland erkent men nl. een ge rechtelijke uitspraak in een arbeids conflict als bindend. Eventuele schade wordt dan ook op de verliezende partij in dit geval de aannemers ver haald. Vooraanstaande Juristen, die menen, dat de Staat ook In een proces voor de EINDE VAN BO!i\VCONFLICT IN ZICHT D .••i.A.V#? VStS-N- (Advertentie) Adenauer wil uitspraak van WaagTofdeTby m winfiëlter of SIROCCO NV, ZUI8H8N TH., 047M.4979 6 a» HU achtte het wenselijk dat die drie westeliike mogendheden, die in West- Berlijn troepen hebben, een dergelijke volksstemming organiseren. Adenauer, die vasthield aan het recht op zelfbeschikking van de WestberUjnse bevolking, zei er niet aan te twijfelen dat de uitstag van de volksstemming zal zijn: hand haring van de bestaande toestand. Naam: Straat Woonplaats: PO Wenst zich ingaande heden Ie abonneren op het dagbtad Tronw en ontvangt gedurende 14 dagen de krant gratis. Betaling zal geschieden oer week (61 cent) per kwartaal (7.90) verzocht deze bon toe te zenden aan 7 administratie „Trouw", Witte de Withstraat 25, Rotterdam. Volgens Adenauer zou aanvaarding dóór het Westen van de Russische eis tot verandering van de status van West-Berlijn een enorm prestigever lies voor het Westen ten gevolge heb ben. Hij legde er voorts nogmaals de na druk op, dat het vraagstuk van de ontwapening onder toezicht op de ko mende topconferentie de toetssteen tussen Oost en West zal zijn, omdat de regering van het grootste deel van de overige politieke kwesties, waaronder de kwestie-Berlijn en het Duitse vraagstuk, volgens hem afhangt van dit vraagstuk. Adenauer zei, dat het resultaat van de volksstemming handhaving van de status quo het Westen sterker zal maken. Het Westen kan dan de Russische premier Chroestsjew op de topconferentie erop wijzen, dat de mensen, die direct betrokken zijn bi] de toekomst van West-Berlijn, Chroestsjews eis tot wijziging van hun status volledig verwerpen. Adenauer zei tot slot niet te geloven, dat de Sowjet-Unie een oorlog zal be ginnen als de westelijke mogendheden pogingen om hun de toegang tot Ber lijn te beletten, de kop zouden in drukken. Burgemeester Brandt van West- Berlijn heeft op een verkiezingsbijeen komst van zjjn socialistische partij op- Advertentie) •N BRINK-FKODUKT nieuw gepleit voor het recht van de Berlijners om zelf te beslissen welk stelsel zij wensen. Hij achtte het zeer verkeerd als men zich op de komende topconferentie zou concentreren op de kwestie-Berlijn, Elke poging om deze kwestie weer in het middelpunt te plaatsen zou volgens hem de Interna tionale sfeer slechter maken, vooral omdat er belangrijker zaken aan de orde zijn zoals de ontwapening. Een af zonderlijke oplossing van de kwestie- Berlijn bestaat er niet, aldus Brandt. President Syngman Rhee van Zuid- Korea heeft bij de presidentsverkiezin gen 92 procent van de uitgebrachte ■•temmen op zich verenigd, zo blijkt uit de officiële stembusuitslag. Vier jaar geleden, toen hij eveneens de enige kandidaat was, haalde hij 55 proeent. ners Het voorstel van Adenauer is in Ame rikaanse regeringskringen vriende lijk doch voorzichtig ontvangen. Het plan om van de Westberlijnse be volking een uitspraak te verkrijgen op de vraag of de westelijke ge allieerden in West-Berlijn moeten blijven, werd door het Amerikaanse ministerie van Defensie als „hee! belangwekkend" bestempeld met de toevoeging dat men in Washington ervan overtuigd is dat de Westber- lijners in overweldigende meerder heid voor het blijven van de gealli eerde troepen zouden stemmen bij een dergelijk referendum. Het ministerie zegde toe dat het plan van Adenauer bestudeerd zal worden tijdens het overleg dat aan de top conferentie te Parijs (in mei) voor- afgaat. Zij merkten op, dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Herter, zich reeds heeft uitgesproken voor een volksstemming voor heel Duitsland. Adenauer heeft inmiddels verklaard dat hij zijn plan niet met president Eisenhower heeft besproken bij het langdurige onderhoud dat beide mannen dinsdag hebben gehad omdat het pas woensdagochtend bij hem opkwam. De gezaghebbende „Washington Post" vraagt zich af of kanselier Adenauer door zijn „uitzonderlijk militant" optreden (in zijn toespraak Red.) de zaak-Eerlijn een dienst heeft be wezen. Adenauer's voorstel om in West-Berlijn een plebisciet te hou den, aldus het blad, is geen nieuw idee. Het nieuwe is echter dat hij het blijkbaar zonder vooroverleg In de openbaarheid bracht", aldus het blad. De „Washington Post" vreest, dat de „meer potige dan tactische" aanpak en de pressie die door Adenauers woorden op de Ver. Staten wordt uitgeoefend wellicht de schijnbare rust teniet zal doen die thans de maanden voor de topconferentie kenmerkt. Ook houdt het blad er rekening mee dat Adenauers woor den beslist een scherp Russisch ant woord zullen uitlokken en het blad betreurt het dat hierdoor misschien „het stereotiepe beeld dat Rusland van de bondsrepubliek ophangt nog nadrukkelijker sal worden". Een groepje Amerikaanse deskundiger» zoekt óp hef "o'gênblik'WtWDödéZei must, overblijfselen uestd# st*dtn"8o* domen Gomorra. Op- deze foto, gene*. men op Jordaans grondgebied, aden-toe de leider van de expeditiedr. Baney, gereed voor een afdaling onder het wateroppervlak met zijn zogenaamde „waterlong". Naast hem staat zijn as sistent, Ryther. Dr. Baney is een b«- faamd oceanograaf. De groep is uitga rust met zeer moderne apparaten waaronder de nieuwste toestellen voor het maken van onderwaterfoto's. De Surinaamse recherche heeft in Paramaribo vijf arrestaties verricht, die verband honden met een aanslag, die in april van het vorig Jaar ge pleegd zou zijn op het statenlid 3 A. Peugel, fractievoorzitter van de „na tionale partij Suriname" en vakbonds leider. Tevens zouden de gearresteer den, onder wie zich de advocaat mr. A. H. B. bevindt, plannen hebben be raamd voor een aanslag op de Suri naamse minister-president mr. S. D. Emannuels. In Paramaribo hebben de arres taties grote verbazing gewekt. In april werd een uit een conserven- biikje gemaakte granaat naar het huis van de heer Peugel geworpen. De „granaat" kwam in het huis tot ontploffing. Algemeen werd het gooien van het primitieve projectiel als een „misplaatste grap" gezien, doch de justitie blijkt deze affaire niet „en bagatel" te nemen. Zij is ervan overtuigd dat de gearresteer den wel degelijk de bedoeling ge had hebben de heer Peugel van het leven te beroven. De vier Surinamers blijken reeds eerder aangehouden te zijn. Op grond van vele verklaringen, die tegenover de recherche zijn afgelegd, zijn nu sterke vermoedens gerezen, dat de advocaat B. zich aan ernstige straf bare feiten heeft schuldig gemaakt, zo deelde de recherche mee. (Van onze Haagse redactie) Naar wij vernemen stelt de regering een onderzoek ln naar een overtreding van de niet-doorberekening-bepaline gen, die met de groot-metaalinduMUti* werd overeengekomen bij het afsluiten en goedkeuren van de collectieve aar» beldsovereenkomst voor de metaalnij verheid. Gebleken Is nl. dat er .©eb der grote werven in de omgeving ris Rotterdam zich niet aan de gemaakt* afspraak houdt en tracht van «Un op drachtgevers de gestegen loonkoaÉM* vergoed te krijgen. Daar deze houding in strijd I* met het prijsbeleid van de regering, zal niet geaarzeld worden om van de zijde nut Economische Zaken in te grijpen. Hét gaat hier om een. gestegen loonsom van ruim 1 miljoen bij de bouw -van twee tankers, r.-r In het bouwcontract is een rieteo clausule opgenomen, maar evenals s$ dat voor de bouwnijverheid heeft-ge steld, meent die regering, dat ook voet de metaalnijverheid op lopende wer ken de loonsverhoging niet mag wor den doorberekend. De vroegere Franse premier GÓJT Mollet heeft zich aan het hoofd isb'w Franse socialisten, vandaag openlijk te gen president de Gentle gekeerd/De aanvat van Mollet, die is vervat in een artikel dat vandaag is gepubliceerd, its het socialistische weekblad „Demo cratie 1980" geschiedt op een ogenblik, waarop ernstige kritiek woedt ge oefend op de Gaulle als soa hij aan sturen op een presidentieel recta** naar Amerikaanse stijl. De aanval komt ook juist op hét moment, dat de voorzitter van de Na tionale Vergadering, Chaban-Delmau, beeft verklaard dat 287 afgevaardigden, dat 1» tien meer dan de veréistd ïftéer- dsrbeid,' hebBëft gfevréagd omwen - sit ting van het parlement tec bespreking van da landbouwcrisis. De president hiertegen gekant. ■-= Het artikel van Mollet dat getiteld ié „Geen enkele fout is nog toetaut- baar, generaal" duidt op ©en unlit flkÉ* ommekeer bij de socialisten die*** Gaulle aanvankelijk hebben gesteund, Mollet verklaarde zich nog steeds achter de Gaulle te willen schareri'ia chens Afrika-beieid en de wijze waar op hij de eenheid van de repubHéfc heeft bewaard door het neerslaan wan dfe revolte in Algiers. „Maar aan de andere kant",. Mollet, „moeten wij uitdrukking gé ven aan onze bezorgdheid en vervet vóórdat een bepaalde ontwikkeling plaatsvindt...." ,z „De grondwet is niet toegepast,' tf is deze onder leiding van de premie* (de Gaulle) destijds opgesteld. De ont wikkeling naar een presidentieel 're gime tekent zich steeds duidelijker Ét* „Fouten hebben zich vemenigvtft» di-gd. Het financiële, arbeids- en eco-è notnische beleid, de houding jegamt d* oudstrijders, de boeren, de ambten*- ren, veroorzaken ernstige en gerecht- vaardigde ontevredenheid," aldtw Mollet. "v 'I' De plaat die vorige week in de han del is gekomen, ten bate van de actie „4xZN" blijkt in te slaan. Vol gens opgave van Philips zijn er na een week, reeds 25.000 platen in de circulatie, wat een „ongekend succes" is. Een woordvoerder van het 'Weétrf duitse ministerie voor Kemzakeit heeft verklaard, dat Westduitser* di* regenwater drinken hun gezondlmid, door radio-actieve besmetting in gé» vaar brengen. Volgens toet ministerill betrekken verscheidene honderdditté zenden Westduitsers hun drinkwafêi© uit regenputten. i Dee staatssecretaris van het minis terie, dr, Cartellier, heeft in de dag meegedeeld dat Westduitse weer stations sinds de Franse kernproef, b* de Sahara een toeneming van de ra dio-activiteit in de lucht hadden ge-~ constateerd. Weliswaar was het peit nog onder het kritieke punt, maar; volgens hem liepen drinkers van re genwater toch gevaar. .nu,,.,f In de overgespeelde wedstrijd in dé* zesde ronde van het toernooi om de Engelse beker heeft Blackburn Rover» met 20 van Bumiey gewonnen# Blackburn Rovers ontmoeten ln dé halve finale Sheffield Wednesday. Voor de Engelse league werd woens-. dag de volgende wedstrijd gespeeld: Eerste divisie: Wolverhampton Wan derersPreston North End 3—3. (Van onze correspondent) TOEN een opvarende van het schip „Eemstroom", dat woensdagavond de" sluis te IJmuiden uitvoer met bestemming Brazilië, zag dat zijn hem. uitwuivende vromv plotseling over een ketting viel en bewusteloos bleef' liggen, bedacht hij zich gene moment, maar sprong van het reeds varend* schip op de kade om zjjn vrouw bij te staan. De vrouw, de 23-jajrige C. H.de H. uit IJmuiden, werd per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd, maar tater kon zij naar huis terugkeren. X$' '*'eek bii haar ongelukkige val een hersenschudding te hebben opgelopen.' De „Eemstroom" is intussen zonder haar man vertrokken. ZUn pap teres* zoals paspoort en monsterboekje, zijn wel aan boord..

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1