Compensatie Ministers spraken ook met de N.C.A.B. Wegenwacht vim leeuw k Sabotage oorzaak van vliegramp? STREVEN NAAR SPOEDIG RESULTAAT Artis treurt om Sarina Nog juridische voetangels en klemmen schilder zelf met Surinamèr stak meisje in trein Labour verliest zetel bij verkiezingen MINISTERIE GEEFT RICHTLIJNEN Uitzonderingen onder oude en nieuwe huizen Helders echtpaar nu in vrijheid Drieënzestig doden in U.S. FBI ingeschakeld bij onderzoek mengbeker INVENTUM r r TOMADO VRIJDAG 18 WAART 1960 NEGENTIENDE JAARGANG No. 4554 V- J DmTtetir H DE HUIG Hoofdredacteur: Di J. A H J S UKUINS ÖJ-OT aan (Van onze speciale verslaggever) DE drie grote aannemersbonden beraadslaagden vandaag over een onmiddellijke ondertekening van de collectieve arbeidsovereen komst. Het langdurig overleg, dat minister De Pous en staatssecre taris Rooivink gistermiddag op het departement van Economische Zaken hebben gevoerd niet de heren Dura. Nelissen en Stamhuis, heeft ertoe geleid dat de aannemers nu in eigen kring onderzoeken of er weerstanden bestaan tegen een ondertekening van de C.A.O. onder protest. Men streefde ernaar om nog vandaag tot resultaat te komen. De ondertekening van de C.A.O. zou dan nog slechts een formaliteit worden. O sikkens-tjallema produkt 14 dagen gratis Pionier V: mil joen mijl van aarde verwijderd Niet in de wes Eerste stap Surest ie afgewezen (Van een onzer verslaggevers) Wat valt wel en wat niet onder de voorgestelde huurverhoging van twintig procent? Op deze vele gemoederen bezig houdende vraag heeft de minister van Volkshuisvesting thans enig antwoord gege ven in een circulaire aan de gemeentebesturen, die een aantal richt lijnen bevat. zijn kort, vergen weinig ruimte. (Advertentie) Drie knallen Tiende ramp witte <i« Wluiuut sa tem itSTM) u Poeutu» tilt PüRUnro No «*31# Ktacntendietwt «SKmiwraentan lHJiiivao *ut "Itimratwt 17ia uur r.Mrtoo» (18790 Hureenapieo I Ttiefooo ttjtfl <3 UJoeu) PMtbu* toet POKJITO No *2*807. Kl»,-m-n<1fen«t 18.3»1» 30 Telefoon «MM» Snwtw». 135 TeMff *ö70 rtinm*» Kemplmtmurt 0 T*l«f 884SL Rfernin-m-ntwtl* 01 eon* rxf wee*. t 5 08 net ntamd t f00 Mr Imm eumwr» 18 e.irt Vureehljnt eifeWM Ittunluii n-£}r**»nt*n' Dordrecht: Setrior)*m' (Geldig tot zaterdagavond) RUSTIG WEER Droog weer met opklaringen. Zwakke wind. Vannacht temperaturen om het vriespunt tot lichte vorst, morgen overdag dezelfde temperaturen als vandaag of iets hogere. Morgen: Zon op: 6.46 Onder: 18.S1 Maan op: 1.12 Onder: 10.22 •j-. NKELE dagen g den hebben 1*. wij te dezer plaatse geschreven over de compensatie die de bejaar den en de weduwen en weien zullen ontvangen ln verband met de .iuur- verhoging per 1 april o s. We schreven toen, dat de A.O.W.-uit- kering zal worden verhoogd met el1 gulden per maand voor gehuwde be jaarden en met zeven gulden per maand voor ongehuwde bejaarden. Dit zijn de bedragen, die voorlopig maandelijks bij wijze van voorschot extra zullen worden uitgekeerd. De definitieve bedragen zullen straks ho ger komen te liggen. Uitgaande van bepaalde schattingen houdt de rege ring rekening met een verhoging van het gehuwdenpensioen voor bejaar den van 1584 tot 1740 per jaar of 13.- per maand en met een verho ging van het ongchuwdenpenaioen voor bejaarden van 972 tot 1086 per jaar of 9,50 per maand. Op verzoek vermeiden we ook nog even de verhoging welke de uitkering aan weduwen en wezen ingevolge de A.W.W. zal ondergaan. Het pensioen voor weduwen zonder kinderen zal worden verhoogd van 1 1326 tot 1458 per jaar, dat van weduwen met kin deren van 1968 tot 2148 per jaar. Het pensioen van wezen tot 10 jaar. van 10 tot 16 jaar eo van 16 tot 27 jaar zal resp. omhoog gaan van f 438 tot 480, van 660 tot 720 en van f 864 tot 948 per jaar. Bij wijze van voorschot zullen aan deze groepen in dezelfde volgorde met ingang van 1 april a.3. maandelijks verhogingen worden verleend van resp. 9.-, f 14.-, 3.-. f 4.50 en f 6.-. Over deze aangelegenheid is idvies de Sociaal Economische Raad Patroons beraden zich over tekening c.a.o. gevraagd. Later zal dus, advies is binnengekomen, tieve verrekening volgen. nadat dit de defini- TIJDENS de behandeling Sn de Tweede Kamer van de wijziging van de Huurwet zijn de te verhogen uitkeringen ook aan de orde geweest en ia 00. de vraag gesteld hoe de regering de bedragen heeft berekend. Welk deel van de verhoging moet voor de bejaarde gezien worden al» een compensatie voor de huurverho ging en welk deel als resultaat van de we 1 vaa rtsverruim 1 n g, welke zich de laatste maanden beeft gemanifes teerd? De staatssecretaris van Sociale Za ken, de heer B. Rooivink, heeft daar o.a. op geantwoord dat, wanneer er per 1 april as. geen huurverhoging zou plaatsvinden, het gehuwdenpen sioen voor bejaarden per 1 met 1638 zou bedragen, waardoor derhalve een verhoging van 54 zou worden be reikt. Bij de huurverhoging van 1957 Is als buurcompensatie een bedrag van 72 voor gehuwde en van 60 voor ongehuwde bejaarden gegeven. In 1960 zijn bij dezelfde nominale huurverhoging zij bedraagt nu 20 pet. van 125 pet. en toen was het 25 pet., van 100 pet., hetgeen dezelfde no minale uitkomst geeft deze bedra gen voer de gehuwden 88,40 en voor de ongehuwden 72,80. De verhoging is een gevolg van het feit dat ditmaal is uitgegaan van de gemiddelde huurstijging in een eerste klas gemeente tegen in 1S57 van de gemiddelde huurstijging in een derde klas gemeente. De genoemde bedra gen zijn dan verder nog verhoogd met een bedrag dat gezien moet worden als een compensatie voor de stijging van de melkprijs. De heer Rooivink heeft er in de Ka mer aan toegevoegd dat het niet uit gesloten is te achter dat de loonuit- komsten straks te zien zullen geven dat er toch nog iets bij kan omdat te dezer zake, voor wat de gedifferen tieerde loonvorming betreft, het auto matisme waarvan ir de wet sprake is, onverkort dient tc worden gehand haafd. In verband hiermee mag t.z.t het advies van de Sociaal Economi sche Raad wei met bijzondere belang stelling tegemoet worden gezien. SARINA. Cc intelligente ornnf- oftaRf via Artl* t, AnsUrRtm. it overleden. enige weken ludst tij feet leeen heeft (etchonken un «en *»bv. Het Jonr heeft slecht» een dar of acht geleefd. Aanvankelijk meende men dat het fett. dat Sarina er wat ziekelijk uit. aar. een heel natuurlijke oorzaak had: rij waa in verwachting Maar al spordlf steeg de ongerustheid, want Sarina bleef rlekelljk ea het waa de vraag of het long voldoende te drinken kreeg. Men trachtte het Jong met de fles hij te voeden en Sarina liet de oppasser aanvankelijk begaan, maar toen deze het drankje naar de mond van het Jong vrllde brengen, hield een grote hand hem tegen. Sarina pakte de oppasser het flesje af en nam rr een paar flinke slokken uit. Het leek er veel op, of til eerst even keurde wat men haar baby te drinken wilde geven, want daarna stond ze de verzorger toe het jong te voeden. Het beeft echter niet mogen bsPrn. Acht dagen na dr geboorte kreeg de kleine plotseTtag hoge koorts ea en kels nren tater blies het diertje de tastste adem uit. Waarschijnlijk waa het door de moeder, die neg steeds ernstig ziek was. geïnfecteerd. Pas os twaalf uur wilde Sarina haar dode Jong loslaten, sodat de oppasser het weg kon halen. Met Sarina gtng het daarna anel achteruit. Via de zijde der werknemersorrani. luUies itut men op het standpont. dat die ondertekening 10 vlag mogelijk dient te geschieden, wit men maandag weer aan bet werk gaan. Ogenschijnlijk optimistische berich ten dos, maar er zitten toch hier en J daar nog wel voetangels en klemmen, met name in de juridische sfeer. T\E kranige tct- D pentrach ter. die hier de foto graaf een trot wonderlijke ..vangst" toont, i* de 24-jarige M. J. Venrooy uit Rhe- «en, die deze jonge leeuw in de manen icitt te prjjpen, nadat hij het dier had zien ontsnappen uit een restaurant te Leersum. Het dier, dat met eni ge soortgenoten de maaltijd r an op sensatie be luste restaurs nt- bezoekers pleegt op te vrolijken", was juist bezig zich rta het ver laten terras een teeg naar de vrij heid te banen, toen de heer Ven root/ op zijn motor met zijspan passeerde. Deze bedacht zich geen moment, zette zijn roert,dg aan de kant en wist het. gelukkig vrij makke dier. te overmeesteren en aan de hevig ge schrokken eige naar terug ie geven. (Advertentie) DE VERS VOOR HET SCHILDERFEEST Nan m: Straat Woonplaats. Wenst zich ingaande heden te abonneren op het dagblad Tronw en ontvangt gedurende 14 dagen de krant gratis Betaling ia) geschieden pet week (61 -ent) oei kwartaal (7.90) U wam 1 verzucht deze Oun toe te zenden aan Administratie ..Trouw". Witte de Withstraat 25, Rotterdam. Rechercheurs van hel bureau War moesstraat in Amsterdam hebben in een woning aan de Valkenburgerstraat de 26-Jarige dakdekker L. E. O., af komstig uit Suriname, gearresteerd. De man had de eveneens in Suriname geboren verpleegster L. J. van Noord- wijk (22) met een mes in het rechter been gestoken. Het drama speelde zich af in de trein van Amsterdam naar Alkmaar. Het meisje was op weg naar de psychia trische inrichting „Duin en Bosch" te Castricum, waar zij werkt. De Surina mer rende het meisje na de trein in en achtervolgde haar in de gangen. Mej. Van Noordwijk viel, waarna de man met een mes naar haar stak. Hij raakte haar in het rechterbeen, maar moest toen vluchten omdat treinreizigers het meisje te hulp waren gesneld. De Surinamer werd enige malen ge grepen. maar hij wist zich los te ruk ken. Nadat het meisje de politie het adres van de Surinamer had verstrekt, kon hij gemakkelijk worden aangehou den De oorzaak van de steekpartij moet worden gezocht in het feit, dat de verpleegster de vriendschap met de jongeman wenste te verbreken. De Amerikaanse kunrtnlancet Pio nier V", die een baan nm de zon be schrijft. was vanmor-cn meer dan een miljoen mijl (1.609.oen kilometer) van 1e aarde verwilderd. De radiosignalen van de „Pionier V" zijn nog duidelijk te horen. De ministerraad hield zich van morgen in zijn wekelijkse vergade ring weer bezig met het conflict. Uit het overleg dat de bewindslieden gisteren met de aannemers voerden, is gebleken, dat de laatsten op bet standpunt staan, dat zij na onderte kening van de c.a.o. bij de rechter een proces aanhangig kunnen maken over de verplichtingen voor de overheid, die uit de risico-clausule der aannemerscontracten voort vloeien. Neen, zegt de regering, zo lig*1 de zaak niet. U zult de gewone rechter eerst moeten laten uitmaken, of de eis tot niet-doorberekening van het college een onrechtmatige daad was. Het is ingewikkeld, ln het eerste geval zal de dagvaarding zodanig moe ten zijn. dat er een onmiddellijke eis tot schadevergoeding wordt ingelast. In het tweede geval heeft de overheid nog een kans om na de uitspraak de risico-clausules door een noodwet on verbindend te verklaren. Toch schijnen deze procedure-kwes ties riet zo hoog te lopen, dat zij een spoedige beëindiging van het fcouw- confiict In de weg staan. Aan de aan nemersvertegenwoordigers Is nog eens duidelijk medegedeeld, dat de regering haar loon- en prijspolitiek niet in de war zal laten sturen. De werkgevers organisaties weten dus dat zij op geen enkele consideratie van de regering behoeven te rekenen. Men is in die kring ook wat wijzer geworden door de uitspraak van de president van de Haagse rechtbank. Het overleg op Economische Zaken is bovendien een eerste stap geweest om de drie grote patroonsorganisaties weer bij elkaar te brengen. De Raad van Bestuur had de NCAB geroyeerd, toen het hoofdbestuur van deze orga nisatie besloot de c.a.o. onder protest te tekenen. De regering staat echter op het standpunt, dat in het overleg de NCAB niet kan worden gemist. Vandaar de aanwezigheid van de heer Stamhuis gistermiddag. De heer Dura toonde zich voor de vergadering niet erg enthousiast over deze ontwikkeling, maar binnenska mers schijnt de sfeer toch wel te zijn mw£jjsv3l!?n Wat betreft de suggestie van de voorzitter van de Raad van Bestuur Bouwbedrijf, de heer J. Dura, dat de stakers aan het werk zullen gaan op basis van de nieuwe c.a.o., doch op voorwaarde dat werknemers erken nen dat de bouwvakoatroons het ge lijk aan hun kant hebben: de stakings leiding heeft met haar afwijzend ant woord niet lang willen wachten, om- dat anders wellicht in het land zowel onder de vakbondsleden en de werk gevers als onder het publiek de ver. waehtir.g had kunnen gaan leven dat de oplossing van het conflict voor het grijpen iag. De stakingsleiding heeft met haar afwijzend antwoord niet lang willen wachten, omdat anders wellicht in het land owel onder de vakbonds leden en de werkgevers als onder het publiek de verwachting had kunnen gaan leven dat de oplossing van het conflict voor het grijpen lag. Overigens hebben wij van dit aanbod van de heer Dura alleen kennis gekre gen via de radio, verzekerde de heer Brandsma, de voorzitter van de Alge mene Ned. Bouwbedrijfsbond gister avond namens de topleiding van de staking, die zijn hoofdkwartier voor enkele uren naar het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag had over gebracht. Er is geen enkel overleg ge weest. Een rechtstreeks voorstel is niet gedaan. „Wij weten ook niet hoe we die verklaring moeten interpreteren we moeten er min of meer naar ra den." De bonden begrijpen uit wat zij er over hebben vernomen echter, dat de werkgevers vragen de staking te be ëindigen zonder dat de C.A.O. wordt getekend en aan het College van Rijks- bemiddelaars ter goedkeuring word! voorgelegd. Dit zou betekenen, zo me nen de bonden, dat het werken op die C.A.O. onwettig is. Zij achten dit een situatie, die zowei werkgevers als werknemers onwaardig is. „We hebben niets aan C.A.O.'s. die geen enkele rechtskracht hebben", aldus de "neer Brandsma. „Het aanbod is dus voor on? onaanvaardbaar." Een zelfde beeld in tal can steden starende blik. De agent staat te wach- in het zuiden der Ver. Staten. Negers die in een cafetaria een sitdoicn- stakivg riij» begonnen, rcordt gevraagd onmiddellijk te vertrekken. Zij reage ren niet en bijven zitten met een ten op een arrestatie. Deze foto werd gemaakt in een cafetaria in Atlanta (Georgia) enkele ogenblikken vóór de arrestatie van het groepje negers. De Britse labourparty reeft donder dag bij twee tussen tydse verkiezingen, nodig door het overlijden van twee parlementsleden, een zetel aan de con servatieven verloren. Dit gebeurde ln het district Brighouse en Spenborough in Yorkshire, waar de gemeenschappe lijk! kandidaat van de conservatieven en liberalen de overwinning behaalde. Deze kandidaat was by de algemene verkiezingen van 1959 met 47; stemmen verslagen. Thans had hjj 666 stemmen meer dan zijn tegenstander. In Harrow naby jonden behield de conservatieve party haar zetel. De liberale kandidaat, die labour op de derde plaats drong, won meer stemmen op de conservatieven dan op labour. Het Lagerhuis Is thans als volgt samengesteld: conservatieven 365 ze tels, labour 257, liberalen 6 en één on afhankelijke. De voorzitter, een conser vatief, heeft geen stemrecht Dit waren de eerste tussentijdse ver kiezingen sedert de algemene van 1959. Zij tonen een verder verlies voor de labourparty en verdere winst voor de liberalen. Huurverhoging: meeste woningen 20 procent De minister verzoekt daarbij, reeds thans met de voorbereidende werk zaamheden te beginnen, opdat de huurverhoging inderdaad op X april kan worden toegepast, maar voegt daar voorzichtig aan toe, dat de circulaire als ongeschreven moet worden beschouwd indien mocht blijken dat de Eerste Kamer overwegende bezware tegen de verhoging heeft. top kleiner wordt, zal de jaarüjksc bijdrage per 1 april worden herzien, behalve als de voor de» bijdrage gestelde termijn van tien jaar is ver streken. PARTTCUILERE WONINGEN, ge bouwd met rijkssteun volgens een der sedert 1950 van kracht gewor den premieregelingen: twintig pro cent omhoog voorzover deze wonin gen op 1 augustus 1957 in huur werden verhoogd. Woningen waar bij dit niet het geval was, worden maximaal 20 procent verhoogd in- WONINGWETWONINGEN, voor 5 mei 1945 tot stand gekomen: verhoging van twintig procent, behalve wan neer de huurprijs naar gelang van de gemeenteklasse niet hoger is dan 9. 8. 7, 6 en 5 gulden per week. Als deze goedkope woningen volgens de huuradviescommissie aan de gestelde kwalitatieve eisen voldoen en in goede staat verkeren, zal de huurver. hoging echter wel worden toegepast. WONINGWETWONINGEN, in de eer ste jaren na de bevrijding tot stand gekomen en waarvoor steun volgens de Beschikking bijdragen woning- wetbouw 1948 is verleend: verhoging van twintig procent. WONINGWETWONINGEN, waarvoor steun is verleend op voet van de Bij drageregelingen 1950 (bouwjaren 1950 tot heden): automatische ver hoging met 20 procent indien de huurprijs in het kader van de alge mene huurverhoging van 1 augustus 1957 is verhoogd, en algehele op. trekking indien dit niet het geval was, althans voor zover deze wo ningen op 1 april onder het huur niveau van vergelijkbare woningen zullen liggen. Vergelijkbaar zijn die woningen waarvan de huurprijs op 1 april automatisch wordt verhoogd bij de vergelijking moet rekening worden gehouden met grootte, woon- gerief, etc. De mate van huurverhoging voor deze groep staat in eerste instantie ter beoordeling van het gemeente bestuur, maar de uiteindelijke be slissing iigt bij de minister. Even tuele verhogingen zullen dus aan vankelijk een voorlopig karakter dragen. NOODWONINGEN, gebouwd na de bevrijding: huurprüzen biüven in beginsel gehandhaafd op het peil. dat geldt op 31 maart 1960. Gemeentebe stuur kan echter de minister om verhoging vragen. PARTICULIERE WONINGEN tot stand gekomen krachtens de regelin gen Financiering Woningbouw 1947 en 1948: verhoging van 20 procent, berekend over de z.g. sobere huur prijs op 31 maart 1960. Aangezien door die verhoging de onrendabele dien op 31 maart de huurprijs lager ligt dan de per 1 april verhoogde huurprijs van vergelijkbare objec ten; dit zal wel op geüjktrekking uitdraaien. De verhoging gaat dan in op de eerste dag van de maand vol gend op die waarin de verhuurder haar schriitelij k aan de huurder heeft aangezegd. Belanghebbenden moeten voor I juli een verzoek tot verhoging indienen bü het ge meentebestuur en daarbij zelf de vergelijkingsobjecten opgeven. De minister tekent bjj deze opsom ming nog aan, dat de huurverhogingen worden berekend over de zogenaamde kale huru prijzen, en dus- niét over de in de totale huur begrepen vergoe dingen voor de levering van water,-het gebruik van geiser of boiler, onder houd gemeenschappelijke tuin etc. De huurverhoging wordt voorts niet be rekend over de extra-huur wegens na 9 mei 1940 aangebrachte verbeteringen, een in de huurprijs begrepen bedrag voor verwarmings- en liftinstallatle en voor duplex-inrcihting. Het echtpaar K. B. uit Den Helder is in vrijheid gesteld. Het werd begin februari aangehouden op verdenking van verduistering van ongeveer f 60.000 uit de nalatenschap van de op 31 januari plotseling overleden kost ganger van het echtpaar, de 72-jarige P. Thomas. Na het pleidooi van de raadsman van het echtpaar, mr. H. Jonker, wees 1c rechtbank de vordering van de of ficier van Justitie tot verlenging van iet voorarrest af. f A cl r De Amerikaanse burgerluchtvaart, is wederom getroffen door een vliegramp. Een Lockheed Electra passagiersvliegtuig van de Amerikaanse luehtvaart- maatschappü Northwest Airlines stortte gisteravond onder verdachte omstan digheden neer in een ontoegankelijke streek nabij Teil City In de staat Indiana, Alle 63 inzittenden van het viermotorige toestel 57 passagiers en ses be manningsleden kwamen om het leven. De FBI, de federale recherche is bij het onderzoek naar de ramp ingeschakeld, omdat de mogelijkheid niet onge sloten wordt geacht, dat zich aan boord van het verongelukt» vliegtuig een bom heeft bevonden. Het vliegtuig spatte in de lucht uit elkaar boven een bosrijk en heuvel achtig gebied nab« de rivier de Ohio, Even tevoren had de gezagvoerder van het toestel nog meegedeeld dat „alles wel aan boord" was. Ongeveer ander half uur nadat het nieuws van het ver ongelukken van de Electra door de ra diostations was omgeroepen, kreeg de politie van Chicago een anoniem tele foontje. Iemand met een jongensachtige stem zei. dat er een bom was geplaatst aan boord van een niet nader aangeduid vliegtuig op het vliegveld Midway van Chicago (het vliegveld vanwaar de Eleetra was opgestegen voor een non stop vlucht naar Miami in de staat Flo rida). Het toestel had Chicago ongeveer drie uur voor de telefonische medede ling verlaten. Deskundigen die op de plaats van de ramp een onderzoek instellen zijn van mening dat zich in de lucht een ontplof fing heeft voorgedaan, gezien de grote erspreiding van de wrakstukken en de lijken, die onherkenbaar verminkt zijn. Een boer, die dicht bu de onheils- plek woont, heeft meegedeeld d:\ hy drie knallen heeft gehoord voordat hef toestel neerstortte. Het vliegtuig heeft een geweldige krater in de bodem ge slagen. Twee motoren werden op vyf kilometer afstand van het wrak ge vonden. In de eerste berichten over de ramp werd gesproken over een botsing tussen twee vliegtuigen. Bij het onderzoek bleek echter niets van een botsing Vermoed wordt dat ooggetuigen, die brokstukken zagen vallen, een afbre kende vleugel voor een klein vliegtuig hebben aangezien. Reddingsnlnpcer! werden ze", ln hun werk bemoeilijkt door de met een sneeuwpap bedekte grond, Voor 9.56 een elektrische junior- mixer. Koop by uw Tornado koffiemolen déloaso V maakt vliegensvlug de heerlijk ste milkshakes,- cocktails, nage rechten eaz. Ook ideaal voor babyvoeding. Mengbeker" in geschenkveroak- king receptenboek:'! slechts Het was het derde ongeluk in iets meer dan een jaar met een Electra. Op 3 februari 1959 door een Electra van de American Airlines in de East River by New York waardoor 65 personen omkwamen en op 29 september van dat laar explodeerde een Electra van de Braniff Airline in de lucht naby Buffalo in Texas. Er waren toen 33 doden. De ramp van gisteren was de tiende grote Iuchtramp van dit jaar in de wereld. Het dodencijfer van deze ram pen bedraagt in totaal 401.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1