„Karei" Scholten gaat terug naar Utrechtse clubhuizen slechthorend Vervliet Mattliaus Passion in Herv. kerk aan de Binnensingel KE1K EN SCHOOI TELEVISIE Hi HH HH HH HH HH SttawfsaSS 14J5 I LAIjfcS kWErVATERVEGk Promotor van jeugdwerk in Schiedam Werk in St. Joris Doele groeide onder zijn leiding DE KLERKéZN s 's tr'ssi/t'tLte' Vlaardingen straks kampioen Ds. Kalf s] voor N.C.V.B. Diefstallen-rage Demonstratie lijntr Lezing voor gemeentepersoneel iran Andei Ds. Teutseher sprak voor N.C.V.B.-West Gespreksavond Philadelphia'' Groei Bekercompetitie PHILIPS - ERRES GRUNDIG NOVAK - BLAUPUNKT Leo Horn spreekt Stem van jewelste Vendu was „knal" ü- Stadhouder herleeft Oudheidkundige lezing Zaterdagvoetbal TROUW Vrijdag 18 maart 1960 «^"Tgsü*^ /3^ >i- Advertentie onzichtbaar horen met do nieuwste Aditone hoorbri! DE HEER K. Scholten, in Schiedam beter bekend als Karei Scholten directeur van Clubhuis „Sint Joris Doele", gaat per 1 september het Clubhuis en daarmee ook deze gemeente ver laten. Vanaf 1948 is hij in Schiedam in het clubhuiswerk aktief geweest. Zijn nieuw werkterrein ligt in Utrecht, de plaats waar hij ook voordat hij naar Schiedam over kwam werkzaam was. Het is de bedoeling, dat deze clubhuisleider in hart en nieren straks als directeur de scepter gaat zwaaien over zes clubhuizen, die daar gebouwd zullen worden. In de eerste periode zal hij zich vooral met voorbereidende organisatorische werkzaamheden bezig houden. De heer Scholten heeft in het Schiedamse gemeenschapsleven altijd een belangrijke plaats ingenomen. Veel heeft hij voor' de Schiedamse jeugd gedaan. Zijn aktiviteiten beperkten zich lang niet alleen tot de Clubhuis- jeügd, maar omspanden.de gehele Schiedamse jeugd. Straatvoet bal en Jeugdjolijt zijn hier treffende voorbeelden van. Advertentie Burgerlijke stand van ■e?"'"" -. r.. Advertentie uitkiezen moet met zorg geschieden Chu/iit cn modern Verfijnd vfkmanwhui» Slödernt' vormver in H00GSTR A AT t $4-15 2 BEIJERIANDSELAAN 17$ Een speciale aanbieding l Variant AFSCHEID EN INTREDE PASTORALE JUBILEA Ds. R. Rakker JONGENS- en MEISJES REGENJASJES ROTTERDAM: f«VuS\/ '- nïef tonderscheiden van een gewone hril horen zien 4' Vraagt gratis brochures m. tHW Scholten. is een groot organisator, die tijdens zijn dienstperiode in Schiedam heel rwat akties ontketend heeft. Hij was de man, die indertijd het intitiatief nam om voorafgaande aan de vakantieweken, „jeugdweken" te organiseren. Dat begon in 1952." Later werd de naam voor deze ontspanningswerk voor de jeugd veran derd in „Jeugdjolijt", dat voor vrijwel heel de jeugd van Schiedam een beken de klank kreeg. Verder ook heeft de heer Scholten zich.zeer verdienstelijk gemaakt bij het invoeren van de straatvoetbal in deze gemeente. Het is alleen jammer, dat de ze srtraatvoetbal vorig jaar op niets is uitgelopen door het gebrek aan bruik bare sportvelden. Driehonderd Schie damse jongens waren bij deze straat voetbalwedstrijden betrokken om dan nog niet eens te spreken van het jeug dige publiek, dat zij meevoerden en de tientallen supporters, die de elftallen aanvoerden. Ónder de deskundige leiding van de heer Scholten heeft :he't clubhuiswerk zich in „Sint Joris Doéle" steeds uitge-! breid. In het afgelopen jaar'brachten on geveer negen-honderd jorigerèn* per week een bezoek aan het'Clubhuis. Het aan tal clubhuisleden.-is in-de'afgelopenrja ren van één enkele in 1948 tot 1040 le den in 1959 uitgegroeid. Een zeer groot aantal leden trekt het clubhuis uit. de Parallelwegbevolking. In deze wijk zou een apart clubhuis zeker niet tot een overbodige luxe behoren. Verder trekt men veel leden uit de bin nenstad. Slechts een klein aantal komt uit de Gorzen. Het Clubhuis heeft zestien medewer kers en medewerksters ter beschikking. De heer Scholten heeft nog twee krach ten in vaste dienst. Een belangrijk on derdeel van zijn werkzaamheden speelt zich niet alleen binnen het huis, maar ook in de buitendienst af. Zo is de heer Scholten aktief betrok ken bij het huisbezoek en heeft onder meer de leiding bij het winnen van do nateurs. Al slorpte dan ook het clubhuiswerk hem helemaal op. zoals we al meldden voelde hij zich bijzonder tot het Schie damse gemeenschapsleven aangetrok ken. Zo is de heer Scholten secretaris van de onlangs opgerichte Jeugdraad in Schiedam en heeft hij zitting in de Schiedamse Gemeenschap. Met zijn ver trek uit Schiedam zal hij verschillende lege plaatsen achterlaten. SCHIEDAM, clubs begint zaterdag de bekercompe- i VLAARDINGEN. De clubs in de KNVB zijn uitgespeeld, maar de al- delingselftallen nog lang niet. Boven- j dien zal Zwaluwen dit seizoen weer i aan de bekerwedstrijden deelnemen, oor de KNVB- hoewel de Vogels voor a.s. zaterdag! nog geen wedstrijd gepland zagen. titie, waaraan ook HBSS deelneemt. WeI voigende week. De oranje-hemden hebben geloot te want dan gaan gen de vierde klasser Oegstgeest. Ver der staan voor de afdelingselftallen weer enkele belangrijke wedstrijden te wachten. De wedstrijd tegen Oegstgeest moet voor 1ÏB8S betekenen, dat men overgaat naar de volgende ronde. Weliswaar heb ben de tegenstanders van KBSS een terreinvoordeel, maar gezien de sterkte van HBSS moet deze uitwedstrijd beide punten, kunnen opleveren. GTB en PPSC" gaan samen op reis naar Flakkee. GTB zal daar de eer aan Meiissant moeten laten en PPSC zal heel goed moeten spelen om het wis selvallige SNS beide punten te ontne men. GSS—R'.ioon is de wedstrijd van de dag. Er bestaat zelfs de mogelijkeheid dat de Schiedammers kampioen worden, maar dan moeten ze zelf eerst winnen en zal NBSW een puntje moeten ver spelen. In ieder geval doet GSS er goed aan tegen Rhoon geen fout te maken, want dan kan Rhoon uiteindelijk nog met het kampioenschap gaan strijken. De wedstrijd GSSRhoon begint om kwart voor vier. de overigen een half uur later. zij naar TOGR. DVO mag tegen Insuiinde niet weel een puntje laten vallen, want dan gaan anderen straks met de eer schuiven. In- sulinde is op eigen terrein echter moei lijk te kloppen, zodat de Vlaardingers op 'iun tellen zullen moeten passen. Sunlight gaar naar Nieuw Beijeriand om NBSW" partij te geven. Dit wordt zonder twijfel een nederlaag voor de ONDER LEIDING van Piet Struyk hebben gisteravond een aantal koren gezamenlijk in de goed bezette Hervormde Kerk aan de Binnensingel te Vlaar dingen een uitvoering gegeven van Baehs ..Matthaus Passion". Het waren: De Stem des Volks. Da- i meskoor „Vivezza", Jongeliedenkoor i „Eitphonie". R.K.-koor ,.St. Caecilia". de Mannenzangvereniging „Wilton-Fijen- oord" en het Vlaardings Jongenskoor I afgeleide directie C. Verhoeff-Tomh De instrumentale begeleiding voor dit gro GEREFORMEERDE KERKEN Bedankt voor Zwnrlebrock-Tcrschuur C. v. d. Giessen te Tzum. Examen: De classis Amsterdam heeft prep. geëxamineerd en beroepbaar ver klaard de heer C. H. Koetsier, kand. te Amsterdam-West, Jac. Marisplein 7 I, dte zich nog niet beroepbaar stelt. (Verb, ber.). T.TNIE VAN BAPT. GEM. Aangenomen naar Schiedam: R. Hei- ling te Rotterdam. OÜD-GEREF. GEM. IN NED. Beroepen te Kampen: B. Toes te Kin derdijk. Advertentie zeepmensen De enige concurrent van Vlaardingen j \'gënsëmbl'e"bestond "ui? het Rott. Ka- is GOZ. Nu deze spelers uit Mijnsberen- j merorkest. de clavecinist Jaap Spigt en land naar de Haringstad komen moet <je organist Koos Bons. Vlaardingen terdege van zich afbijten: om de prachtige bovenste plaats straksOver het geheel genomen heeft deze met een kampioenschap te bekronen. uitvoering een uitstekende indruk, ach- Wrnt Vlaardingen deze wedstrijd dan j tergelaten. Onder de degelijke en aan tkan er s avonds gefeest worden. Ste- duidelijkheid r.iets te wensen latende di- dos tegen The .Red Stars moet door on- rect;e van Piet Struvek hebber, de koor- ze stadgenoten gewonnen kunnen wor- ieden met grote zekerheid hun partijen den. De wedstrijden beginnen om 16.1o j»ezongen. De koorklank was van goede uur- kwaliteit, intonatiemocitijkheden deden zich practiscli niet voor. Wel zouden wij een sterkere mate van nuancering in de koorzang wensen. Met name het begin- koor bleef nogal aan de vlakke kant. Al heeft Bach zich hier t.o.v. de dynamiek bepaald tot de aanduiding „forte", dan sluit dit nog niet a priori alle overgangs- dynamiek uit. al moet hier voorzichtig mee worden omgesprongen. Ook de ko ralen hadden hier en daar iets meer ex- VLAARDINGEN. Op de hoek MarktHoogstraat botste een wielrijder donderdag tegen de stoeprand en kwam daarbij ten val. Hij trachtte steun te zoeken, doch sloeg hierdoor door een winkelruit. Hij werd niet gewond. 'SQGUHHBW: GtóaWtfï-N.bP^-anblaioi!- broek 25 -jr. en E. P. Verschuren 21 jr: H. G. ;F. Rijntjes 24, jr en M. P.. X,. Schenk 22 .jr; P. J. Blanker- 33 Jr en M. M. van de Brug 23 jr; F. F. Blokstra 23 jr-'en A. M.' WUtems 19 jr: A. van Vessem 23 jr en F. M. J3!om 19 tr; A van Waas 30 jr en A B van Vliet 25 jr. Geboren: Dymphtna P d. v. T, K. Wee dorp- en E. Vissers: Hdulna M. J.- d. ;.v. H. F. Hamskers en W. A. van der Voort; Lcenriert z. V. Ai M. E. van der Burg en M. .E. de Kwaadsteniet. Overleden: "J. van Gelderëni 48 "jr; J F. C. de Boer, 87 jr, echtg. van H. den Boo- gert; J. M. Meure, 64 jr, wed van Ft. Kerk hof; C. W. Koppenol, 70 jr. wed van W. van Pelt. Ondertrouwd: D. Bakker BO jr en J. van Dijk 19 jr; C. R. A. de Bruün 24 jr en C. Tetter.-* 23 jr: H. de Briiij'l 25 jr en J. van Schetven 23 jr: J. W. van Eijk 22 jr en Ch. L. Vermeulen. 18 jr; R. W. van der Geugten 33 jr en I. M. Jansen 24 jr; E. J. den flanog 22 jr ea E Pijnaeker 20 jr; A. A. C. Hoppe - 26 jr en Th. J. M. Hersbach 24 jr; H. B. in 't Hout 25 jr en S. Jansen 20 jr: B. P F. Kensman 35 jr en A. J. de Vries 31 jr; F. Ch. Smit 36 jr en W. C. M. Naa6tepad 24 jr; A. van der Souwen 24 jr en H. J. F. de Jong. 30 Jr. SCHIEDAM Voor de Nederlandse Christelijke Vrouwen Bond sprak don derdagavond in het Wijkcentrum Nieuwland ds. H. S. J. Kalf over het onderwerp: „De Engelen bestaan fie" presidente' mevrouw J.' Ai Heester- Bol - -was' verheugd.- dat* zo vele dames van de afdeling Schiedam-Kethel aan de uitnodiging voor deze avond gehoor had den gegeven. Ds. Kalf vertelde in zijn causerie, dat het bestaan van de Engelen verstande lijk niet te bewijzen is. Het is een ge geven van de Schrift dat geloofd moet worden. De Bfjbel-kritici hebben al jarenlang getracht deze gedachte weg te nemen. In de moderne filosofie en lite ratuur komt de wereld der demonen weer binnen de gezichtskring. Vele Christenen gaan tegenwoordig met de tijdgeest mee, dit in tegenstelling met de. Christenen van vroeger. Het bestaan van de Engelen wordt wel aangenomen, maar men twijfelt toch nog teveel daar aan. Men moet in het bestaan van Engelen geloven, wqpt God heeft het in de Schrift geopenbaard. Nadat het Bondslied van de N.C.V.B. in nieuwe bewoordingen voor het eerst op een vergadering van de afd. Schie- d'am-Nieuwland was gezongen, -"olgde na de pauze een geanimeerde besp eking over het behandelde onderwerp. V - De voordelen van elk merk moeten zorgvuldig worden afgewogen. Bij Fa. J. van ürk kunt U vergelijken, want U hebt de keuze uit 5 merken: T.V, 53 CM MET TAFEL EN ANTENNE v.a. 898.—. Hoofdmag.: WE STE RSIN G E L 42 Filialen: Nieuwe Binnenweg 339 (t.o. Capitol) Middellandplein 19 RADIOTAX Catalogus zenden wij op aanvraag (Tel. 135025, na 6 uur 38075) gratis toe. SCHIEDAM. Nog steeds bis aan. de diefstalién-rage in Schiedam geen einde gekomen.- Ook gisterèft' kwam weer een groot aantal aangiften bin nen. Zo miste de jeugdige J. A. S. zijn bromfiets, die hij op de West- frankenlafndsëstraat even had neerge zet. De wijkverpleegster C. W. van D-, die haar fiets aan de Schietbaan straat had geplaatst, miste bij terug komst haar fietstas. In deze tas bevond zich, naast een regenjas en handschoenen, een, porte- moiuiaie met 8— inhoud. De construc tiewerker M. J. S. had rijn grijs- groen gelakte bromfiets even aan de Thoma* a Kempisstraat neergezet. Bij zijn te- rugekeer was de bromfiets, die niet af gesloten was, verdwenen. De winkelier C. A van Z.. die zijn brommer in de stalling van de Spieringhoeköat had ge stald, kwam gisteren tot de merk-' waardige ontdekking, dat het voorwiel en de kabels van zijn rijwiel waren ge sloopt. De klassificeerder H. N. ten ten slotte, die zijn jasje in een niet af gesloten ruimte van een tanker -op een Schiedamse scheepswerf had opgehan gen, ontdekte gistermorgen dat zijn por tefeuille was gestolen. SCHIEDAM. Met een nieuw Frans produkt riet men tegenwoordig kans om de verkeerstekens op.de straat, zoals de! witte stoplijneri, vlotter en doeltreffen der in de vereiste staat te brengen. Vanmorgen waren er aan de Lange Nieuwstraat voor een aantal verkeers- functionarissen demonstraties. Er wordt eerst een leerachtige strook lijm op de straat gespoten, waarop vervolgens wit te asbesten stroken worden geplakt. Binnen enkele minuten heeft men een dergelijke witte stopstreep gereed. MAASLAND,Het eerste elftal speelt zaterdagmiddag .uit tegen Egelantier Boys. Daar beide elftallen met 18 punten aan de kop staan, wordt dit een zeer be. langrijke wedstrijd. Wint MW dan heeft ze een goede kans op het kampioenschap. Verliest MVV dan wordt haar kans op het kampioenschap zeer klein. MW 2 speelt uit tegen GTB 3. MW 3 speelt thuis tegen GSS 3 en MW 4 speelt uit tegen Groen Wit 4. De a junioren zijn vrij. VLAARDINGEN In aanwezigheid var» verscheidene leden van het college van burgemeester en wethouders, vond donderdagavond in de Stadsgehoorzaal een contactavond plaats voor de leden van het Vlaardings gemeentepersoneel met hun echtgenoten, waar professor dr. W. Glasbergen een causerie hield over de recente opgravingen in de ge- gemeente. De wethouder van personeelszaken, de heer M. H. L. Weststrate. toonde zich in zijn openingswoord zeer verheugd oiver de grote opkomst, dit vanwege de vele andere evenementen, welke gelijk tijdig plaats vonden. Hij noemde daarbij de uitvoering van de-Mattheüs Passion in de Nieuwe Kerk aan de Binnensingel, de.-.televtsie-concurrentie vanwege de voetbalwedstrijd Glasgow Rangers- Sparta en niet in het minst de wedstrijd FeijenoordMoskou in het stadion. Toegelicht met kleurendia's vertelde prof. Glasbergen over de verrassende archeologische ontdekkingen van de neo- lithische bewoningsresten, welke men nog niet zo lang geleden in Vlaardingen deed. Tijdens de lange pauze was gelegen heid om een aantal opgegraven voor werpen te bezichtigen. Er waren onder andere: een hertshoornen hamer, een berenschedel, een benen-beitel, een benen priem, een krabber van een gepolijste vuurstenen bijl en zelfs een onderkaak van een wild varken. pressief kunnen klinken. De goede ho mogene samenklank van al deze koren vormde echter op zichzelf al een opmer kelijk succes. Dat Piel Struyck als leer ling van Piet Ketting ervaring met or kestdirectie heeft opgedaan kwam de kwaliteit van het orkestspel stellig ten goede. Met de keuze van de vocalisten is de dirigent al bijzonder gelukkig geweest, In de eerste plaats mogen wet worden genoemd Henry Blackmon en Charles Holland, die resp. de bas- en de tenor aria's zongen. Voor de vertolking van! deze aria's zal men op het ogenblik in! ons land moeilijk betere krachten kuil- nen aantrekken. Het ..O Schmerz" en ..Ichj will bei meincm Jesu wachen" hebben; wij na Louis van Tuidcr niet meer zo* expressief en tevens moeiteloos horen' zingen. Charles Holland gaf hierin waar-: lijk sublieme zangkunst te horen. Ook; de sopraan Annette de la Beye en de alt Nina Wind hebben met hun fraaie stem-j men en muzikale voordracht de hun toe-| gewezen aria's op fraaie wijze vertolkt.' De bas Caret Willink, die voor Rom Kalma i inviel, zong de Christuspartij. Hij deedi dit klankvol, maar af en toe wat ruig en agressief van toon. De zang van Wiebe Draayer in de Evangelistenpartij klonk; deze avond veel meer beheerst en ook.j met meer uitdrukking, dan jaren geleden het geval was. Koos Bons en Jaap Spigt' hebben de orgel- en claveeimbelparïij op consciëntieuze wijze verzorgd. De op el kaar volgende stijgende en dalende ar peggio's die laatstgenoemde in de reci tatieven aanwendde zijn minder gebrui kelijk en leken ons ook minder geslaagd. Het jongenskoor was temidden van het grote ensemble wat zwak van bezetting, i maar heeft overigens de cantus firmus in begin- en slotkoor van het eerste deel goed gezongen. Alles bijeen een uitstekend geslaagde uitvoering. W. youden f4m«*><verl4)ving*rinx, Ac kc «efk CONSTANT n«£ «uettu. i* ren «ierjud, d#i dóór Jtiin moikrrïc Y»rmgcvﻣ en jtja kunc- /innipc «nhounhrid, utrtU m-t pleaiej tt\ *oJ- doeo»IIdeur l' iiJó «tilden j>e<ir«g«n. ROTTERDAM VLAARDINGEN. De actieve Viaar- dingse Scheidsrechters, Vereniging heeft op maandag 4 april een belangrijke bij eenkomst belegd in zaal ,De Serre" aan de Goudse Singel.. Zij hoopt dan in haar midden te hebben de bekende internationale scheidsrechter Leo Hom, die dan een causerie zal houden. VLAARDINGEN In de Rehoboth kerk aan de Biilitonlaan heeft ds. II. J. Teutseher, directeur van de Stlch ting Kerkelijke Sociale Arbeid der Hervormde Gemeenten Rotterdam, woensdagavond gesproken over het onderwerp: „Telefonische Hulpdienst". Hij deed dat op uitnodiging en tijdens een "vergadering van de afdeling Vlaarillngen-West1- van de Christen Vrouwenbond. Spreker 'vertelde o.m. dat momenteel besprekingen gaande zijn om in de na bije toekomst ook de R.K. Kerk in de Stichting te betrekken. Men vindt het natuurlijk beter en gewenster. dat de vele moedelozen en eenzamen zoveel mogelijk kunnen worden geholpen door mensen uit eigen richting, naar welk dool wordt gestreefd. De bijeenkomst stond onder leiding van mevrouw M. W. v. d. Griend Trouw. HOTELTAPIJT, een verzet Qeweveü tapijt van uitzonderlijk sterke kwaliteit. Een tapijt, bestemd voor Intensief gebruik, door ons geleverd aan de grootste hotels en Instellingen, waar aan tapijt kwalitatief de hoogste eisen worden gesteld. Een motecht tapijt, verkrijgbaar in 6 kleuren, 130 cm. breed, per meter 2a U BINNENWEG "Cit/ Centrum" BEIJERIANDSELAAN ROtlEROAM - DEN HAAG UTRECHT VLIS5INGEN T/VfftLf/Vr HEEFT gistermorgen in het Schiedamse gebouw Irene on der hei gehoor ran een afslager geze ten. Tjonge, wat kan zo'n man ecu ge luid produceren. En met welk een over tuigingskracht! Het was goed, dat Va riant niet teel geld op zak had, anders teas hij misschien met een „kogellager- opbergrek" op zijn fietsje naar huis ge komen. Niet dat hij weet wat hij met kogellageropbergrekken moet doen, maar alleen vanwege die overtuigings kracht. Om precies te zijn tierden er deze morgen 452 partijen geveild. Het wus de gehele fabrieksiiuentaris van de firma Ary Jordaansvoorheen gevestigd aan de Hoofdstraat 22, 34, 36 te Schiedam, die wegens vrijwillige li quidatie publiek verkocht werd. Grote voorwerpen en kleine. Elk gescheiden door een harde hamerslag. Variant gelooft, dat <le drukte in de Mal wel wat met de bouwcakstaking te maken had. Het was koud builen en waarom dan niet eens naar een veiling, waar verrassingen immers nooit uitge sloten zijn? Variant zagdat ins de hoek van de zaal zelfs mensen een kaart je aan het leggen waren. De serveersters luidden het druk om alle bestellingen uit te voeren. Het tras een kermisachtige morgen met daarbo ven uit de geforceerde, nuchtere stem van de. afslager. Overigens heeft Variant uieer eens wat kunnen leren deze mor gen, Er kir amen heel wat vakwoorden op de lijst voor. Zo zouden er deze morgen tien domme jongens" geveild worden. Variant, had zich teel van dit „cataloguspunt" voorgesteld. Om lek ker aan de grote klok te hangen. Muur „zfjn naaste" gutide hem die voorpret tmurschijnlijk niet. Hij vertelde lenmiti ste, dal het verplaatsbare hefwerktuigen „of zoiets" waren. Va riant heeft het daarbij maar gelaten. Met vakmensen valt nu eenmaal niet te praten. WERD GISTERMORGEN de veiling gekenmerkt door een en al gemoe delijkheid, gistermiddag was deze situa tie plotseling gekeerd. Irene bleek toen in twee kampen te zijn verdeeld. Aan de ene kant Amsterdams* .woonwagen be woners, die de Rotterdammers wel eens mores wilden leren en aan de andere kunt de Rotterdammers, die niets van de Mokumers konden hebben. Bij een bepaald bod ontploften de gemoederen, zowel letterlijk u/s figuurlijk. Acht stink bommen werden de zaal ingeslingerd begeleiddoor honend en opruiend ge roep in do volle zaal, die tot aan de nok gevuld tfus, met een vies luchtje. Even beleefde Varianl een burgeroorlog in het klein. Twee Nederlandse steden zaten elkaar inbet buur. Fr teerden ontelbare lelijke en grove woorden ge zegd, die Variant hier niet kan herhalen, muur daar bleef hel bij. llanie klappen zijn er niet gevallenhoewel Variant het een opluchting vond, toen de ster ke mannen van Hermandad binnen- kwamen die de verhitte gemoederen tot bedaren wisten te brengen. E"/( ZIT WEER jeest in de tucht, da mes en heren! Variant heeft er reuk van gekregen. Hel duurt nog wel een poosje, maar alleen de idee al, dat er aan een feestprograrnniu voor Vlaar dingen gewerkt wordt, stemt Variant prettig. Twee. verschillende comité's zijn achter de schennen hard aan het ive'rk. Het Comité voor Nationale Feest- en Gedenkdagen en liet Comité Vlaggetjes- 'iug. De namen van deze comité's spre ken voor zichzelf. Het ene organiseert de feslivite.iteti voor de Konittginne- en Bevrijdingsdag en het ander treft, mo menteel. voorbereidingen voor Vlagge tjesdag. Het wordt ook wel weer eens tijd, dal de. vlaggen uitgaan, vindt Va riant. En het lijkt hem leuk om in zo'n comité zitting te hebben, om met elkaar ,.een feestje te bouwen". Variant is al u-at te welen gekomen over de viering van Vlaggetjesdag. Het belooft weer grootser dan torig jaar te - worden- In tegenstelling met roorgdurii/r jaren zal de haringvloot niet 's maan- dagsmorgens vroeg am zes uur uitvaren, maar 's middags om twaalf uur. Dat lijkt Variant niet gek.' Wie niets van liet feeërieke en hoopvolle uitvaren wil missenbehoeft nu .niet zo vroeg het warme bed uit. II'ist it, dat Stadhouder Willem de Vijfde en zijn gemalin wel eens ven bezoek aan Vlaardingen gebracht heb ben? Met bel schaamrood op de. kaken moet Variant bekennen, dat hij het niet geweten heeft. De, organisatoren in hel Vlaggetjescamilé wisten het gelukkig wel en hebben dit hoogtepunt uilrlu geschiedenis van Vlaardingen aangegre pen om er „een dag omheen te bouwen". Nauwkeurig hebben zij vergeelde jaar- tallenboekjcs doorgesnuffeld en ja boor, daar stond het177b l'rins van Oranje met zijn gevolg op bezoek in Vlaardin gen. „Dot gane we. nog e'reis doen jon. gons'zullen toen de orgtmisaloren lot elkaar gefluisterd hebben. En zo zal hel Comité dun op 21 mei, twee dagen voor de uitvaart op vlaggetjesdag een groots opgezette reconstructie geven van hel bezoek arm Vlaardingen door stadhouder Willem de Vijfde, Kostuums uit de oudheid zullen aangetrokken worden en evenals in het jaar 1778 zul dun de Frins van Oranje ter gelegenheid run vlaggetjesdag een bezoek aan Vlaar dingen brengen. Het hoge. gezelschap arriveert, met een sloep bij de Vishaak. Daar wordt het door een vertegenwoor diger van het comité welkom geheten. Vervolgens wandelen de gasten vin de iVesthttvenphmts, Bretle Havenstraat en Hoogstraat naar de Markt, waar de burgemeester dn l'rins van Oranje en l'rinsp.s tVilhelmim met hun gevolg ten stadhuize ontvangt, '/{jnr Hoogheid zit! zich hierna naar da Wilhelminahaven begeven, waar hij lm wimpelhijsen op de VI. 97 zal bijwonen. MAASSLUIS - In cén der zalen van het rusthuis aan de Prinaekade is donderdag een gespreksavond gehou den op initiatief van de Prot. Christ. Bond van ouders van geestelijk ge handicapte kinderen, waarbij naast een aantal ouders, bestuursleden van de afdelingen Rotterdam en YTaardin gen aanwezig waren. In de allereerste plaats werden doel stelling en werkwijze van de bond, die de-naam „Philadelphia-Rotterdam e.o." draagt, uiteengezet. Hij telt thans ruim 250 leden. Voor een groot rayon zijn slechts twee Christelijke scholen en de noodzakelijkheid werd bepleit, dat hierin een verandering in gunstige zin tot stand komt. Dit is vooral van betekenis voor ouders, die Christelijk onderwijs voor hun kinderen verlangen. Het vervoer van en naar deze scholen vormt een pro bleem, doch hiervoor zou in gezamenlijk overleg een oplossing te vinden zijn. voorts werd de vraag besproken wat de kinderen moeten gaan doen, wanneer zij de school, nadat z« deze van hun tot ,!?.e iaar hebbeu bezocht, verlaten, uitbreiding van beschutte werkplaatsen waarvan er momenteel ook slechts twee zijn, is eveneens eeu dringende eis. Niet minder belangrijk is de vraag, wat er met de kinderen moet gebeuren, wan neer de ouders er niet meer zijn. Ook vraag roept de wenselijkheid op Kandidaat D. de Reer alt Rotterdam ?al op 3 april intrede doen als predikant via d« Geref. Kerk te Drachtsiercompa*n!e. Zaterdag 19 maart a.s. zal het 25 jaar zijn geleden, dat ds. R. Bakker te i Rotterdam werd bevestigd als predi- j kant van de geref. kerk van Rotter- i dam - Centrum en wel in het bijzon der voor de zending onder de joden. Hij heeft o.a. enige tijd aan het Insti- tuium Judaicum Delitzschianum en aan de universiteit te Leipzig en aan die te Wenen gestudeerd. Voordat de jubilaris werd bevestigd te Rotter dam, had hij eerst de geref. kerk t« Sint Patterns gediend. Ds. Bakker heeft sinds 1949 namens de geref. ker ken ritting in het sub-comité van d« Internationale Zendingsraad, Interna tional Committee on Christian' '.Ap proach to,;the. Jews, waarvan, bij, d« laatste jaren Ket vice-voorzitierscfc.ip heeft waargenomen. Verder is hij lid van 't Verbindingscemité (Joint Com mittee) voor de samenwerking rnel de kerk van Schotland op het terrein van de staat Israël te Tiberias- (In dit comité hebben van Nederlandse zijd» zitting de herv. kerk en de geref. kerken). In de jaren 1953-1956 is ds, Bakker voor bovengenoemde samen werkende kerken ongeveer negen maanden te Tiberias werkzaam ge weest als predikant. In aansluiting daarop maakte hij In 1936 ook deel uit van de synode van de kerk van Schot land in Edinburgh. Ds. Baker zal zondagmorgen 20 maart in de Staten- singelkerk te Rotterdam een gedach- tenisdienst houden. VLAARDINGEN. De A.W.W.N.7 werkgroep ..Heiinium'' heeft op vrijdag 25 maait een bijeenkomst belegd in de bovenzaal van café-rest. „Mes" aan de Schiedamsewep. De heer J. G. N. Renaud. conservator van de Rijksdienst voor het oudheid kundig bodemonderzoek te Amersfoort zal een wetenscliappelijke lezing houden o>vcr: ..Kastelen in westelijk Nederland'. Aanvang acht uur. AdüertenUe deze oprichting van een tehuis voor de kin deren. Voorts werd gewezen op de nog te vaak voorkomende gevallen, waarbij de ouders zich te laat tot deskundigen wonden om advies voor behandeling Xfi1 hun geestelijk gehandicapte kinde ren. Met klem werd betoogd, dat deze kinderen geen medelijden, maai* medeleven vragen. Na het gesprek volgde een discussie ?ne„raSS ,etV Jn de toet!'eding van 10 ouders tot de Rotterdamse afdeiuié ■•Philadelphia". Ais contaclmau voor Maassluis treedt de heer M Kamondt, Dutoistraat 14, op A. ROZENBURG. Rozenburg gaat za- terdag haar laatste competitiewedstriid van dit seizoen spelen. Zij gaan r>' nam* Rotterdam (TOGR). Dezi ^wedstrijd 1 ™r,de ranghjsï van geen belang meer. J houden het echter op een overwin* rung voor Rozenburg. Aanvang 4.15 uur Rozenburg 2 kan a.s. zaterdaf revanche ™Ve ,14 daSe» fielelen „ede/- [Een -fantastisch» •aanbieding in m pope line «n raiicord, mot een prachtige ruitvoering. Normaal 29.50 Nd, tot 3 jaar, ALLE MATEN 4-8 jaar, alle maten 16.75 wei nig, Burgerlijke stand van Rozen burr Goh,, ren: Christianus z van W Pols en A van H"f. B°mendijk 32b; Johannes van W. Schonevold en mnginnclaan 23; n 'tr Petra Elizabeth "d van D Hamerslag en N. J. van Heest Ju- uianastraat 25. werfihUWd" H'. J' Arkenhout en M. Berg- Overloden: J. Breevaart 69 jr wednr yaP Jj- ,van Santen; Jan Leendert Breu- kel 83 jr wednr. van H. Hokke. hm Kone Hoogmis c 11 geest bk. Goudse- Hngel Kaceodr. Lagöiijk hk. Domweg Wen-KrufeEjde 35 L1IDVN: Haarlemmerstraat 28 y

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 2