De staking Nu verder overleg nutteloos blijkt: Waarschijnlijk loon- en prijsmaatregelen Bloemen voor Petula r Verliezer mist 1400 niet te Genève over roeven EXTRAATJE VOOR Beeld tussen bloemen Overleg met de „zeven wijzen Koopt op tijd uw zekerheid MILD Scliipbreukelinge vijf maanden op onbewoond eiland Russen verrassen diplomaten Bonn breekt niet met Guinee AMBTENAREN r r N NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK ZATERDAG 19 MAART I960 NEGENTIENDE JAARGANG No. 4555 -\ Minister De Pous heeft vanmorgen „de zeven wijze mannen" van de Stichting van de Arbeid bij zich ontboden om samen met hen vonnis te wijzen in hei bouwconflict. TD Verloren strijd Sluier ging op J. DE VRIES 6 in plaats van 5 °/q Bij vergissing veroordeeld tot zweepslagen 14 dagen gratia Botterdam: Wltt« de Wltïatraat SB felst. £16700 lO U Postbus 1112 Postiaro No *24519 KJacntendieiun abonnementen lauiu—19 30 utll Zaterdag: 1718 uitr relefoon 119700. •«-Grnver.nace Huveenxpieir 1 Telefoon 183467 i3 lijnen) Postbus 1091 POBtgirc Nt *24807. Klnrhtendienst 18.3(119 30 Telefoon 362569. Dordrecht: Snuiweg 132 Telei *570. Schiedam- Thomas 4 Kempisstraat 0 9 Telet 65451. AbonnementaprUs 81 cent tier weelt- 2.65 oer maaftd t per Irerartaal. Iers se nmnmers 15 cent Versehlint daeeltiks- J (Geldig tot zondagavond) ZONNIGE PERIODEN. Droog weer met zonnige perioden. Vannacht tempera turen om het vriespunt tot lichte vorst. Morgen ieta hogere temperaturen dan vandaag, Ztvakke tot matige wind uit oostelijke richtingen. Morgen: Zon op6.44 Onder 18.53 Maan op2.16 Onder11.16 Directeur H UK KU1G Hoofd redacteur: Ui J A H j r> HKUiNfc SI 4>T WANNEER men de door ir. A. Rot huizen gestelde vraag, om een li duidelijke uiteenzetting wat toch de principiële verantwoording kan zijn geweest van de christen-werknemers om de daad van staking te stellen leest, dan willen wij wel onze mening daarover zeggen. Belangrijker is ech ter dat de heer Van Eibergen, die als voorzitter van de N.C.B. in dezen een belangrijke verantwoordelijkheid draagt, zulks doet. Wij verwachten dat dit door hem in het eerstkomende nummer van zijn bondsorgaan zal ge- schieden. En wij zullen onze lezers dan niet onkundig laten van zijn be N'TUSSEN willen wij de door de I heer Rothuizen tot ons gerichte vraag beantwoorden Om tot dat ant woord te komen moet men de vraag zien niet alleen als een „medebewer- ken van een allerwegen als zodanig ge kenmerkte nationale ramp" tegen de achtergrond van „het basis-tarief- toeslag-grijs-zwart reisuren- en reis- kasten-looncomplex", zoals de heer Rothuizen doet, maar in het kader van de gehele context van de historie die tot dit conflict leidde. Na de oorlog is in ons land een maatschappelijke orde opgebouwd die gebaseerd is op overleg. In die orde is veel terug te vinden van datgene wat steeds het ideaal der christelijk- sociale beweging is teweest. Voor het slagen van dat overleg is nodig een betrekken van de werknemersorgani saties in het totaal van een georgani seerd bedrijfsleven, zodat zii en dat is een minimumeis althans in zicht krijgen in de financiële achter gronden. de prijsvorming inbegre pen. waarvan men bvi het bepalen van de lonen moet uitgaan. De ramp in het bouwbedrijf is deze dat de werkgevers daar niet aan willen Zij zijn in meerderheid tegen de P.B.O. Zij keren zich tegen de Stich ting van de Arbeid en de Sociaal- Economische Raad en zij produceren geen enkel cijfer. Dat is niet alleen nu het geval, dat is dezelfde historie geweest bij de vo rige .c.a.o. Met grote moeite kwam ze tot stand. En altijd botsen de werk nemers tegen de risico-clausule aan, waardoor de aannemers de eis van doorberekening stelden. En nimmer wist iemand anders dan de werkge vers hoe de zaken er financieel bij stonden. Waar het in dit conflict om gaat is dus niet de vraag van een paar pro centen meer loon, maar het gaat in dit conflict om de vraag of ook de aannemers een systeem van overleg tullen aanvaarden, dat gelukkig meer èn meer tot onze maatschappe lijke orde gaat behoren en dat sinds Da Costa's: „Toenadering eist Gods orde en dezer tijden nood" een chris- telijk-sociaal ideaal is geweest. Om deze reden concluderen wij dat deze staking een rechtvaardige strijd om een rechtvaardige zaak is. Dat de regering dit ook zo ziet is duidelijk uit haar houding. Het conflict bod van doorberekening is het gevolg is het gevolg van wat het r.-k. dagblad „De Tijd" noemde de „ergernis wek kende ondoorzichtigheid van deze be drijfstak", een ondoorzichtigheid die door de aannemers opzettelijk is ge creëerd. A dit gezegd te hebben komt de „vraag of de werknemers deze rechtvaardige - strijd voor een recht vaardige zaak reeds terstond op 1 maart op de wijze nis is gedaan, nl. door staking, hadden moeten begin nen. Gezien de grote nationale belangen die op het spel staan, waarbij de wo ningbouw no. 1 is, komt het ons voor dat de werknemers er beter aan had den gedaan de staking op een termijn af te kondigen. Dan hadden de aannemers de tijd gehad om vóór de staking van de pre sident van de Haagse rechtbank de kous op de kop te krijgen. Dan was er tijd geweest voor o-mrleg met de re gering. Wij voegen er aan toe, dat de aan nemers dan waarschijnlijk geen kort geding hadden gevoerd. Wij geloven dat de staking op termijn ook een feit zou zijn geworden. Die strijd was niet te ontlopen. Want in teiie is het zo, dat de aannemers de staking van de werk nemers hebben gebruikt als pressie middel op de regering Maar, gelijk gezegd wij menen dat de werknemers er-beter aan gedaan hadden, èn met het oog op de woning nood èn om goed duidelijk te laten worden waar de schoen eigenlijk wringt, niet tot de onmiddellijke actie over te gaan waartoe zij nu overge gaan zijn. ZWARE PRESSIE OP DE AANNEMERS (Van onze speciale verslaggever) IN een laatste poging om de onwillige aannemers tot andere gedachten te brengen hebben minister Mariinen (oud-secre taris van de Kath. Werkgeversvereniging) en mr. F. J. F. M. van Thiel gisteravond een bespreking gevoerd met de voor zitter van de Kath. Aannemers- en Patroonsbond. Dit ge sprek heeft geen resultaat gehad, zodat nu mag worden aangeno men, dat het overleg tussen de regering en de aannemers is verbroken. Dit vonnis zal vermoedelijk hard zijn. Wanneer de aannemers vóór maandag de c.a.o. niet ondertekenen, zal het college van Rijksbemiddelaars, daartoe bevoegd krachtens het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945, een bindende loonregeling opleggen. Tegelijkertijd zal de minister van Economische Zaken van zijn bevoegdheden gebruik maken om, wat de kwestie van de doorberekening der lonen betreft, een prijsstop af te kondigen. I!i!ll!!llilll!ll!!llll'!l!!!!llll!lllll!l!l!lll!l!l!l!llllllllllllll!lll!!l!l we*",:•w-w-xpc#**»' *4A,-«éi,v De Engelse zangeres Petula Clark werd overladen met bloe men toen zij gistermiddag uit Londen op Schiphol aankwam. Petula zingt vanavond voor de Nederlandse televisie. (Advertentie) GRIJP DEZE KANS! Uw tuin vol blotmon voor fjvcht» f 0.60 franco huis. 25 Gladiolen gelijk Amaryllis in kl 25 Montbretias in srt. 25 Oxalia, rood 25 Pioenbt. Zonnt. roosjes in kl. 5 Dahlia knollen in kl. 10 Snijbloemplanten in srt. 25 Renonkels. in kl. 15 Anemonen in kl. Cultuurbes., 5 Freesias «n 5 Orchideèn gratis! Betaling rembours of giro 2986J0 SUSENAAR'S BLOEM B. BED. Hitlegom Meerlaan Alvorens deze stappen te nemen heeft de minister het advies gevraagd vin „de zeven wijze mannen", de voor zitters van de centrale werkgevers- en werknemersbonden. Om kwart over elf kwamen deze op de kamer van minister De Pous bijeen. De aannemers zijn hun hoofd kwijt. Dat blijkt niét alleen uit het overleg, zoals dat gisteren is gevoerd, maar ook uit de communiqués, die de Raad van Bestuur heeft uitge geven. Wie is de Raad van 'Bestuur nog?, .werd -gisteravond laat trr- Den Haag gevraagd. De heer Dura had.de aan. gekondigde bespreking mét minister De Pous laten afweten. .In zijn plaats kwam de heer Melissen gis teren naar het departement. De heer Dura is ziek, vertelde de heer Me lissen, maar deze informatie was niet helemaal juist, In het overleg' op het departement, waaraan, behalve minister De Pous, ook minister Toxopeus deelnam, bleek wel, dat een deel van de Raad van Bestuur niet bereid is tot concessies. De strijd over de formulering van de niet-doorberekeningsciausule moes ten de aannemers wel verliezen. Met steun van de landsadvocaten, mr. Van der Does en mr. Seholten, hebben de juridische adviseurs van de regering" alle mogelijkheden nagegaan, die er waren om de weg naar de rechter voor de aannemers open te houden, zonder dat de loon- en prijspolitiek van minister De Pous in gevaar zou komen. Net toen men dacht de oplossing gevonden te hebben, lieten de aanne mers blijken, dat zij er maar weinig voor voelden een proces te beginnen, hun juridische adviseurs zagen er geen brood in. De positie van de regering was juridisch zo sterk, dat er maar een heel kleine kans is voor de aan nemers om een door hen aan te gaan proces te winnen. De berichten werden steeds som herder. De heer Nelissen verliet het ministerie met de opmerking, dat geen oplossing was gevonden. De ministers De Pous en Toxopeus verlieten het departement om naar de ministerraad te gaan, die opnieuw in de Trèveszaal bijeen was gekomen. De bewindslieden weigerden commentaar. O i Tot directeur van het Landbouw Economisch Instituut is benoemd prof. dr. A. Kraal. Hij volgt in deze functie prof. dr. J. Horring op, die vorig jaar werd benoemd tot gewoon hoogleraar aan de Landbouwhogeschool te Wage- ningen. Enkele kinderen in de stad Groningen hebben een gebundeld -stapeltje van veertien bankbiljetten van 160.gevonden. Zij hebben het geld op het politiebureau ingeleverd. Er heeft zich nog niemand gemeld, waarvan aan- genomen kan worden, dat deze het geld op de vindplaats verloren heeft. Maar gisteravond ging de sluier op. Nadat de Raad van Bestuur Bouwbe. drijf in een communiqué de handen met de regering had doorgesneden, werd van bevoegde zijde verklaard, dat ook de regering geen heil meer zag in verder overleg. De ministerraad heeft de nodige beslïsingen reeds genomen. Uitvoering aan de besluiten zal echter pas worden gegeven, nadat het col lege van voorzitters is gehoord. Minister Marijnen en de heer Van Thiel hebben nog gepoogd een brug Zie verder pag. 4, 7e kol.) QTERKE SCHOUDERS dragen de. „RecLimng figurevan. >D de beeldhouwer Henry Moore over het terrein van-de Flo- riade in Rotterdam., Het beeld krijgt eeri plaats op de fleurige expositie, waar liet. een speciale culturele attractie moet vor men voor de bezoekers. Min. Witte strafte -Bussum- (Van onze correspondent) Bussnm heeft straf gehad van de vorige minister van Volkshuis vesting, ir. Witte: een tijdlang werden de woningbouwpremies ingehouden. Dit feit is openbaar gemaakt tijdens de gisteravond begonnen begrolingsdebatten van Bussums raad. De straf werd toegediend nadat de gemeenteraad een voorstel had verworpen tot verkoop van grond ten behoeve van de bouw van zes tien woningen, waarvoor het r(jk ai premie had toegekend. Minister Van Aartsen heeft in november de strafmaatregel opge heven. Het verhaal begint me teen plan van de kerkeraad van de Bussumse Ge reformeerde Kerk om een woning complexje te stichten. Daar werd een stichting „Huizenbouw" voor op gericht. Deze premiewoningen zou den gelijk zijn aan 122 woningwet woningen, die de gemeente in de Wester-Eng ging bouwen en om al les zo voordeling mogelijk te hou den stelden B. en W. na overleg met de kerkeraad - voor het ge reformeerde complexje in de directe omgeving van die 122 huizen te doen zetten ,en dus een stuk grond aan de Wester-Eng aan „Huizenbouw" te verkopen. De meerderheid van de raad (PvdA en KVP) was iher tegen: zij meende dat de Wester-Eng uitsluitend voor woningwetwoningen diende te wor den bestemd. Het voorstel werd ver dorpen en B. en W. werden uitge nodigd. in de voor pretniebouw be stemde Ooster-Eng mogelijkheden te scheppen voor de bonw van het „Huizen-complex". Daar kwam ech ter niets van. En Bussum kreeg strat. Daar hoorde de raad pas gisteravond van, na een vraag van WD-fractie- leider ir. T: d e M a a r Burgemees ter J. C. Haspels deelde mede. dat het gemeentebestuur van de straf maatregel niet in kennis was ge steld. Men kwam er achter toen een inwoner met de klacht kwam, dat hij al geruime tijd vergeefs op rijks- premie wachtte, en met de mede deling, dat hij in Den Haag had ver nomen dat Bussum voorlopig geen bouwpremies zou krijgen. Toen het gemeentebestuur in Den 'Haag informeerde werd dit beves tigd. EEN lezer-aannemer beklaagt er zich over dat in het artikel „Spel en spelers op het Binnenhof" van verleden zaterdag de zin stónd: „De verdiensten der aannemers zijn sinds de oorlog laten we bet mild zeggen nogal hoog geweest." Hij vindt dit een insinuatie, die wij terug moeten nemen. „U moet eens in dezelfde bewoor dingen over Philips schrijven. Dat durft u niet, gezien de advertentie opbrengsten van dit concern", schrijft hij. Aan het laatste verzoek willen wij gaarne voldoen. „De verdiensten van Philips zijn sinds de oorlog laten we het mild zeggen nogal hoog geweest." Advertentie) Het Amerikaanse ministerie van Bui tenlandse Zaken heeft meegedeeld dat de ambassadeur in Cuba, Ron- sal, binnenkort naar zijn standplaats zal terugkeren. Hij was voor onbe paalde tijd teruggeroepen nadat Cu baanse functionarissen beschuldigin gen tegen hem hadden geuit. De Cu baanse regering heeft thans de ver zekering gegeven dat zij geen be zwaren tegen de ambassadeur heeft. Australische inboorlingen' hebben op een verlaten eiland voor de kust van Australië een 30-jarige Indonesische aangetroffen. Zij was daar aangespoeld nadat de vis sersboot, waarop zij voer, schipbreuk had geleden. Al vijf maanden lang had zij op dit eenzame stukje grond van niets anders dan boombladeren geleefd. Anika Lotte, zo heette de vrouw, schrok eerst hevig toen zij de inboor lingen zag. Een van de mannen ken de echter een paar woorden maleis en stelde de totaal uitgeputte vrouw gerust. De Australiërs, die zeer vriendelijk tegen haar waren, brachten haar naar het vasteland en gingen meteen op jacht om haar wat te eten te kunnen geven. Zij vingen een kangoeroe, die zij voor Anika braadden. Later brachten zij de vrouw naar Darwin. Zij ligt thans in een ziekenhuis om op haar verhaal te komen. Advertentie Commissionair» Sn effecten O.Z. Achterburgwal 173. Telef. 247126 Privé: Olymplakade 60. Telef. 79415» AMSTKRDAM. I Advertentie) Zon op Zon onder De Russen hebben tegen vanochtend een spoedzitting van de conferentie iii zake een verbod van proeven met'kern wapens bijeengeroepen. De verraste westelijke diplomaten hopen dat dit het sein zal worden voor een doorbraak in de impasse waarin de kwestie van de ontwapening zich bevindt: De Rus Tsarapkin, die om de extra- zitting had verzocht, zei, dat hij een belangrijke mededeling had te doen en dat hij later een persconferentie zou houden. De ontwapeningsconferentie van tien naties, welke hier jl. dinsdag is begonnen, is vandaag en morgen op reces. De twee conferenties vinden onafhankelijk van elkaar plaats, maar uiteraard bestaat grote samenhang tussen de onderwerpen. Het uitschrijven van de zitting van vandaag heeft hier grote belangstelling gewekt. In de 16 maanden sedert het begin van de conferentie over de kern wapens begon, is zelden op zaterdag een zitting gehouden en een persconfe rentie van Tsarapkin is ook al een zeldzaamheid. Al sinds maanden bevindt de confe rentie over de kernwapens zich in een impasse. Het Westen houdt vast aan een goede controle op de uitvoering van een eventuele overeenkomst met de Russen. Als Moskou wat dat betreft een belangrijke concessie zou willen doen, zou dit niet alleen een krachtige stimulans zijn voor de ontwapening conferentie, doch ook de kansen voer succes op de topconferentie van mei verbeteren, zo verklaarden westelijke gedelegeerden. Zij stelden hiertegen over dat als Moskou voornemens zou zijn de zaak scherper te stellen in de besprekingen over de kernwapens, een spoedige mislukking van de ontwape ningsconferentie moet worden verwacht en ook de topconferentie tot misluk king is gedoemd. De ontwapeningsconferentie zal maan dag worden hervat. De afgelopen vier dagen heeft men alleen om de posities geschermutseld. Sommige gedelegeer den doen dit weekeinde op de skivelden nieuwe krachten op. De ambassadeur van de Afrikaanse staat Guinee in Bonn, Joela, heeft na een bezoek aan het Westduïtse minis terie van Buitenlandse Zaken tegen verslaggevers gezegd, dat de diploma tieke betrekkingen tussen Guinee en West-Duitsland gehandhaafd zullen blijven. De ambassadeur voegde hier aan toe dat Guinee geen diplomatieke maar wel commerciële betrekkingen met Oost-Duitsland onderhoudt. fMUWEG- 7EL, 0 2907-4 3 4J (Van een onzer verslaggever») .- Teneinde veel administratieve rompslomp te vermijden heeftStainiaier Toxopeus' besloten de salarisverhoging voor het overheidspersoneel over het eerste kwartaal van I960' af te doen met een uitkering ineens; :Na het reeds uitbetaalde voorschot van 3 procent van het maandsalaris over de eerste drie maanden van dit jaar, (met een minimum van 37,50), zullen alle ambtenaren nog een evengrote uitke ring ontvangen. De minister heeft hiertoe besloten op voorstel van de centrales van over heidspersoneel. Het voordeel van deze regeling is dat men niet achteraf be hoeft te gaan terugrekenen. Dit zou trouwens eerst kunnen gebeuren wan neer alle salarisverhogingen definitief bekend zouden zijn. Dat is nog niet het geval, want nog steeds staat niet vast aan welke groepen van ambte naren het nog resterende deel ten nutte zal komen van de zgn. marge van 1.2 procent waarvan nog slechts minder dan de helft een definitieve bestem ming heeft. Hierover zal op korte ter mijn moeten worden beslist, aangezien de nieuwe salaristabellen op I april zullen ingaan. Voor de meeste ambtenaren betekent deze regeling een onverwacht voor deeltje..Ieder immers voor wie de de finitieve salarisverhoging niet meer zal bedragen dan precies 5 procent krijgt nu een -extraatje van drie maal één procent, dus 3 procent in totaal. Premier Nkroemah van Ghana heeft het socialistische Lagerhuislid Fenner Brockway laten weten, dat de von nissen waarbij vijftien leden van de Ghanese oppositie tot twaalf zweepsla gen werden veroordeeld, een gevolg waren van een vergissing van een jon ge rechter die zijn boekje te buiten was gegaan. Dit was volgens de premier in elk land mogelijk. 9 Circus Dejonghe, in België bijzonder populair, zal een tournee door Neder land maken. Ook in Amsterdam zal men van dit grootse circus kunnen ge nieten: eind mei zal het op het Bos en Lommerplein en aan de Wibaut- straat de tenten opslaan. Naam: "'j&A Straat' Woonplaats Wenst zicb ingaande beden te abonneren op het dagblad Troon en ontvangt gedurende 14 dagen de krant gratis Betaling &&J geschiede: per week (61 cent) per kwartaal (7 90) U wordt verzocht deze hun tue cc zetuien aan Administratie „Trouw", Witte de Withstraat 25, Rotterdam,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1