Aannemers - onder druk - tekenden C.A.O. Opluchting in hele land na moeilijk slot-overleg es eisen 63 levens in Zuid-Afrika INK* NORIT Rikvtïïs^ ons land binnen i Beroepsgeheim DE bouwstaking is afgelopen: de arbeidersbonden hebben gister avond in een massaal verspreid communiqué bun leden opge roepen de staking op waardige wijze te beëindigen en bet werk te hervatten. Aan de eis, die de bonden op 3 maart in een ultimatum stelden, is nu voldaan: de aannemersbonden hebben gistermiddag op het departement van Economische Zaken de nieuwe c.a.o. ge tekend. Vandaag nog sullen Rijksbemiddelaars de overeenkomst goedkeuren. WOEDENDE BETOGERS CONTRA POLITIE Niet-blanken in tegen Barones deed afstand van haar Regering kondigt prijsstop af Zekerheid een Nationale traditie o Regeringscrisis in Italië verscherpt Voorbij r r Climax NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK DINSDAG 22 MAART 1960 NEGENTIENDE JAARGANG No. 4557 Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Ur. J A H J. S. BRUINS SLOT Diutsiand-Chili op TV (Van onze speciale verslaggevers) In het gehele land is het bericht dat de staking, die ons land vele miljoenen guldens gekost heeft, beëindigd is, gisteravond met vreugde begroet. Op de hoofdbureaus van de drie werknemers organisaties kwamen talloze telefoontjes binnen. Zowel bestuurders als stakers zijn blij, vooral ook omdat het doel, de c.a.o,, is bereikt. „Want we hebben niet gestaakt om die vijf procent, die we toch wel hadden gekregen, maar het ging ons om het recht en om de c.a.o., met alles wat daar op sociaal gebied aan vast zitzei men T .asseasrsfi »P hoofdiwartie, van de Chr. Bouwvakarbei- RNSTIGE ONLUSTEN, op verscheidene plaatsen in Zuid- Afrika, hebben gisteren aan zeker 63 mensen het leven ge kost. Volgens de politie zijn er meer dan tweehonderd gewon den. Onder de doden is één blanke. Öe relletjes braken uit na een oproep van het Pan Afrikaanse Congres om te protesteren tegen het voorschrift dat niet-blanken altijd een persoonsbewijs bij zich moeten hebben. Het Pan Afrikaan se Congres is een extreme groep van het Afrikaanse Nationale Con gres, de organisatie van de kleurlingenoppositie. De voorzitter van de extreme groep, Soboewke, en enkele andere leiders, zijn gear resteerd. Centra van de onlusten waren Vereniging, Sharpeville, Bophe- long en Evaton ongeveer vijftig kilometer ten zuiden van Jo hannesburg(ten minste 56 doden en 162 gewonden)-en Langa, dat tot de gemeente Kaapstad behoort (zeven doden en 46 gewonden). aw HUID WORDT WEER GEZOND EN MOOI MET k-r-u-i-d-8-n - cosmetica Dood aan blanken" têfe Sabotage Griev en IK PRIJS VERLAAGD Tragedie Kwaad Schok Zie verder pag.,3 4e kol.) Ledenvergadering J SCHUIMRUBBERBED W'tte «e Wltn*txa»t SS Xotet. 115700 i« U Postbus 1112 Poateiro Mo 42431Ü. (Qactnendienst abonnementen iü ló19 20 uttr Zaterdag» 1718 out Telefoon 113700. Huygenspletn 1 -- Telefoon 182407 (3 likten) Postbus lüöl Postgiro No (24837, Klnehtendiennt 18.3019,30 Telefoon 302509 Soule.es 132 Telef 4570. Thomas 4 Kemplestraat 3 a Telef 65451. Abonnementsprijs SI cent per weefc. I 2.65 per maand, t 1.06 oer kwartaal Losse nummers 15 cent Verschijnt dsreUJIu Hotter dam: 's-Gravenhage Dordrecht: Schiedam (Geldig tot woensdagavond) AF EN TOE ZON Droogweer met zonnige perioden en iets hogere roiddag- temperaturen. Vannacht echter op de meeste plaatsen enkele graden vorst. Zwakke tot matige oostctiike wind. Morgen: Zon op: 6-37. Maan op: 4.41. Onder: 18.58. Onder: 14.37. (Van een medewerker) ONLANGS is van de hand van mevr. prof. mr. D. Hazewinkel mevr. prof. mr. D Suringa bij H. D. Tjeenk Willink te Haarlem een studie verschenen onde de titel „De doolhof van het beroeps geheim". In deze fraaie studie behan delt de wegens het bereiken van de zeventigjarige leeftijd afgetreden hoogleraar in het strafrecht en straf procesrecht aan de gemeentelijke uni versiteit van Amsterdam een interes sant juridisch probleem. Zelf recht vaardigt zij een nieuw geschrift over het beroepsgeheim met een verwij zing naar de veranderde nvaatschappe lijke omstandigheden, die het recht ten opzichte van dat geheim niet on beroerd laten, en met de overweging dat de naast-betrokkenen aan een kor te samenvatting der zich hier voor' doende kwesties behoefte hebben. Een derde grond ware hieraan toe te voegen, zij het dat deze beter in een kritiek dan in bet betoog van de schrijfster zelf past: de heldere en oorspronkelijke wijze waarop zij de moeilijke materie de lezers nader brengt, geeft aan dit boekje een wel zeer deugdelijke reden tot verschij nen. EERST wordt nagegaan wie ambts- en beroepsgeheimhouders zijn. Ontwikkeld wordt de gedachte, dat het beroepsgeheim oorsprong vindt in het vertrouwen dat het beroep zelf moet genieten. Ieder moet, zonder vrees voor onaangename gevolgen van justitiële zijde in „lichamelijke, sociale, zedelijke of gestelijke moei lijkheden" zich tot t.„uren kunnen ■wenden „van wie gezien hun opleiding en kennis de zo begeerde hulp en steun mag worden verwacht" (39) Ter sprake komen de bekleders van ambten en beroepen wier geheim wel en wier geheim niet of slechts een en kele maal bij de rechter die in Ne derland beslist erkenning vond. To de eerste groep behoren geestelijken medici, advocaten, notarissen. Tot d tweede bankiers, belastingconsulen ten, bedrijfseconomen. accountants Moeilijkheden levert op de positie der sociale ambtenaren; dan zijn er politie en pers. die een bepaald zwijg recht wensen. Ook ziiö er medische studenten, secretarissen, assisterende echtgenoten, die Teel kunnen weten Er zijn erfgenamen van „geheimhou ders." En eindelijk heeft men hen, die geen ambt of beroep in de strikte zin of in het geheel niet uitoefenen: ge zinsvoogden, celbezoekers en deel nemers aan het werk van Pro Juven- tute. Bij de maatschappelijke wer kers en werksters wordt niet nadruk kelijk stilgestaan. DE schrijfster acht inhoud en om vang van het zwijgrecht en de zwijgplicht bepaald door het ambt of beroep dat de betrokkenen vervullen. Wat de patiënt niet als patiënt heeft gezegd, mag worden uitgebracht door de arts (71). Wat hti aan scheldwoor den opvangt uit de mond van de echt genoot, die zijn zieke vrouw aldus toe spreekt, behoort niet tot het geheim (72). Het geheim werdt d'is geens zins als volstrekt aangemerkt. Dat controlerende artsen en medische ad viseurs hun bevindingen mededelen, is een 'afzonderlijke zaak, want de ver trouwenskwestie is afwezig. Daarente gen bepleit mevrouw Hazewinkel dat, teneinde een verantwoord functione ren,, der sociale verzekering mogelijk te maken, het beroepsgeheim van de -behandelende geneesheren moet wor den doorbroken. Voor het overige gaat zij in het respecteren van het ge heim ver: geen mededeling aan de ouders van^de bruid, dat de bruide gom syfilitisch besmet is een moei lijke en toch waarschijnlijk juiste de cisie. Nederland is een van de weinige landen, die aan de beroepsgeheim houders wettelijk hebben veroorloofd tegenover de justitie te zwijgen. El ders beslist de rechtspraak daarover. Het mogen zwijgen van de wet bete- ('Aie verhei pag d. /e- Kol Morgen (23 maart) zal de Duitse televisie de voetbalwedstrijd Duitsland- Uuh, die te Stuttgart wordt gespeeld, uitzenden. De N.T.S. neemt déze Euro visie-uitzending over van 16.30 tot '8-10, Commentator is Leo Pagano. In verband met deze extra uitzen ding wordt het kinderprogramma die middag verplaatst naar 15.45 tot 16.30. BOUW: AAN DE SLAG ■welgemoed aan de slag:. dersbond. ^ys v-'Y; /->z. rAdvertentie Zon oo Zon onder Op alle plaatsen, waar de bouw ten gevolge van de staking heeft stilgelegen. E I Annprte-nttp Ztnd ons dezo advertonHa ah brief +12 c»i. aan post zegel* voor antwoord «n U ontvangt grqti» •en Interessant* INKA-brochur* en •en lijst mtt verkoop adressen. EUREKA - afd. cosmetica - LÈIMUÏDÊN De doden en gewonden vielen, door dat de politie schoot op duizenden be togers, die met stenen gooiden en brand stichtten. In Sharpeville opende de politie het vuur op een menigte van naar schatting twaalfduizend kleurlin gen, die een aanval wilde doen op liet politiebureau. De autoriteiten maakten liler gebruik van straaljagers om de menigte schrik aan te jagen. In Langa bekogelden demonstranten het politiebureau en werd vanuit en kele flatgebouwen op de politie ge schoten. Toen politiemannen het vtiur beantwoordden, „maakte zich een golf van woede van de menigte kleurlingen meester", aldus ooggetuigen. Het cen trum van Langa bood tijdens het hoogtepunt van de ongeregeldheden de aanblik van een slagveld. Grote groe pen schreeuwende Afrikaanse mannen en vrouwen wierpen stenen naar voor bijrijdende auto's en staken alle gepar keerde voertuigen in brand. Ook open bare gebouwen en winkels werden in brand gestoken. De onlusten in deze inheemse wijk van Kaapstad waren voorafgegaan door ernstige relletjes te Verecniging. die onder de blanken grote angst teweeg brachten. In sommige wijken barrica deerden blanke gezinnen zich in hun woningen. 7' Op tal van plaatsen werd tijdens de relletjes de kreet: „Dood aan blanken" gehoord. Een persfotograaf uit Johan nesburg, wiens auto met kogels door zeefd was in Sharpeville, zei: „Ik heb nog nooit zoveel bloedvergieten in Zuid-Afrika gezien". Te Philippi daagden ongeveer 1500 kleurlingen uit Oost- en West-Nyanga, die hun persoonsbewijzen hadden thuis- gelaten, de politie uit om hen te ar resteren. Zij marcheerden zingend naar hei bureau en stelden zich daar in drie rijen op De politie noteerde hun na men, maar weigerde hen te arresteren ne rrwugte bleef aangroeien totdat beide trottoirs voor het bureau door naturellen geblokkeerd waren. In Verecniging kwamen een" grote politiemacht en commando-eenheden van het leger bijeen om wapens in ont vangst te nemen. De politie maakt van overvalwagens gebruik, waarvan de windschermen en ramen met gaas ver sterkt waren. Z vfif. Wttt Bcclijosafia^ AfriJtv |T kkktman^hoop JOMAMNCS avft* UNTE VAM W*Jm ZUID AFRIKA 9 HOO? 31434 V,FfL. De naturellen saboteerden- het tele foonverkecr. De verbindingen werden met een noodinstallatie 'en kortegolf- zenders onderhouden. Automobilisten die in Johannesburg aankwamen, meldden dat ze onder weg waren bekogeld. Waarnemers in Zuid-Afrika menen, dat de onlusten van gisteren Zuid- Afrika gedreven hebben naar een punt vanwaar geen terugkeer meer moge lijk is. Het sociale conflict ontwikkelt zich snel in de richting van een climax, nu in tal van staten in Afrika nief-blanken onafhankelijkheid hebben verkregen. Naar verluidt zijn zelfs de leiders van het Pan-Afrikaanse Congres, die de anti-passencampagne hebben opge zet, ontsteld over de omvang van de gewelddadigheden van gisteren. Het passensysteem is op het ogen blik een van de voornaamste grieven van de niet-blanke bevolking in Zuid- Afrika. die streeft naar de oprichting van vrije vakverenigingen voor Afri kanen en het verwerven van kiesrecht voor allen in Zuid-Afrika. De regering van premier Verwoerd (Advertentie) buisje - 25 tabletten nu f 0.60 busje - 50 tabletten nu f 1.05 busje - 100 tabletten nu f 1.70 busje - 250 tabletten nu 1 3.60 u kunt het elk ogenblik nodig hebben... neem het daarom vaadasg oog io buiri houdt vast aan het passensysteem om de niet-blanke bevolking van de Unie (tien miljoen Bantoenegers, 1,5 miljoen kleurlingen- van „gemengd bloed en 0,5 miljoen Aziaten), die graag naar de grote steden wü, waar zij béter kan leven dan op het platteland, in be dwang te houden tegenover de blanke bevolking van ongeveer drie miljoen zielen. De passen hebben tot doel controle uit te oefenen op het verblijfplaatsen van de inheemsen; de autoriteiten laten alleen niet-blanken in de steden toe, als dat nodig is voor de industrie. De persoonsbewijzen of passen zijn boekjes, waarin de identiteit is vastge legd, zich een foto van de bezitter be vindt en waarin aantekeningen over het werk kunnen worden gemaakt. De bezitter moet het boekje altijd bij zich hebben. Heeft hij dit niet, dan volgt onvermijdelijk arrestatie. Het Zuidafrikaanse blad Rand Daily Mail heeft de regering-Verwoerd van daag verantwoordelijk gesteld voor de bloedige onlusten in de Unie. „Men kan slechts opmerken, dat de protesten van de Afrikaanse bevol king hier tegen stamhoofden, daar tegen razzia's op illegale brouwers, el ders tegen de verbanning van een vak bondsleider gemakkelijk ontaarden in gewelddadigheden. Dit is de tragedie van een situatie, waarin de Afrikanen alle normale we gen voor het vreedzaam tot uitdruk king brengen van grieven gesloten vinden", zo wordt in een hoofdartikel gezegd. De gezaghebbende New York Times schreef vandaag, dat de Zuidafrikanen er verkeerd aan doen, als zij denken, dat niemand in de wereld hun moei lijke rassenprobleem kan begrijpen Niemand denkt, dat de Zuidafrikanpn zo slecht zim, dat z(j opzettelijk zo'n treurspel als te Sharpeville zouden veroorzaken of dat zij er niet van ge schrokken zouden zijn. Een feit blijft echter, dat een politiek, die de grote meerderheid van het volk degradeert tot een tragedie leiden moet. Mogelijk zal de verschrikking van een slachting als xn Sharpeville de blanken in Zuid- Afrika het kwaad van hun apartheids politiek doen beseffen", aldus het blad. De Londense Times schreef, dat de onlusten in Zuid-Afrika niet zo maar zijn ontstaan. „Doch het zal zeker als een schok zijn gekomen voor de ge middelde blanke en het zal, niet min- De regering zal in de Staatscourant, die vahdaag verschijnt, een priizenbe- schïkking.voór het bouwbedrijf afkon digen. Daarin zal worden bepaald, dat de in de aannemingscontracten opge nomen risicoclausule voor de vóór 1 maart aanbestede werken, voor-Wat dé louen betreft, buitenwerking wordt gesteld.' Jri/'ririr Tevens zal de regering de: direc teur-generaal van de prijzen' machti- gen aan die bedrijven, die door.de prijzenstop in moeilijkheden komen, dispensatie van de nïet-doorbereke- ningsbepalingen te verlenen. Het criterium zal daarbij zijn de renta biliteit van de onderneming. Bovendien moet' het eventuele verlies een gevolg zijn van de niet- doorberekeningsbepa1.ingen_voor wer ken. welke op 29 februari jl. reeds in uitvoering waren, doch op 1 sep tember nog niet zullen zijn opge voerd. De arbeidersbonden hebben gister avond in een communiqué -hun leden opgeroepen de staking op waardige wijze te beëindigen en het werk te her vatten. De aannemers hebben de op 3 maart in een ultimatum gestelde eis ondertekening van de c.a.o. in gewilligd. zo heet het in dit comntu niqué. In een communiqué, dat na mens alle bij het gesprek van gis teren betrokkenen door het depar tement van Economische Zaken werd uitgegeven, staat, dat de aannemers hun verzet hebben opgegeven, omdat de eis tot niet-doorberekenen ver vangen werd door een prijzenbe- schikking. Ten aanzien van deze prijzenbeschikking behouden de aan nemers zich alle rechten voor. Aan het gesprek op Economische Za ken, bijeengeroepen door minister De Pous, namen ook de ministers Van Rooy en Toxopeus deel, alsmede staats secretaris Roolvink. Verder waren aan wezig vertegenwoordigers van alle werkgevers en werknemersorganisa ties, het college van rijksbemiddelaars en enige hoofdambtenaren. De Italiaanse regeringscrisis die. 24 februari is uitgebroken, is verscherpt. De formateur Segni heeft gisteravond zijn pogingen een drie-partijenrege ring té vormen van centrum en links opgegeven en president Gronchi ver zocht hem van zijn opdracht te ont heffen. Segni, is op krachtig verzet van de rechtervleugel in zijn eigen chr.-dem. partij gestuit. Er lijken flog slechts twee wegen open te staan: eeri regering van cen trum en rechts, of het houden van nieuwe verkiezingen. President Gronchi heeft gisteren minister Tambroni verzocht als for mateur op te treden. Tambroni, die linkser is dan Segni, zal donderdag beslissen. Men geeft Tambroni weinig kans van slagfj_ De KNVB '"neef t- van deminister vart Justitie toestemming. gekregen ook na 18 april a.s. dé voetbalpool voort te zetten. De nieuwe termijn loopt tot 30 juni 1960. j-vE bouwstaking is voorbij. Het \_J werk is hervat. Daarmee is dus het einde gekomen van een conflict zoals dat na de tweede wereldoorlog in ons land nog niet was voorgekomen. We zijn verheugd dat het zover is. De nieuwe collectieve arbeidsovereen komst de tweede in het bouwbedrijf is getekend, al is het jammer, dat hiervoor nog enige druk van de zijde van de overheid nodig is. geweest. De krachtige houding van de regering; ia dit conflict verdient waardering. Wij hopen nu maar, dat de verstoor de verhoudingen in het bouwbedrijf spoedig geheel zullen zijn opgeklaard en dat voor, de toekomst, een solide basis is gelegd voor, beter samenspel en verdiept overleg. Op deze wijze kan uit het conflict nog. ietsgoeds geboren worden. De bouwstaking. zal dan slechts als een bozenachtmerriein de h^inhering behoeven voort te leven. De demissionaire hoofdbestuurders van de Ned. Chr. Aannemers en bouw vakpatroonsbond hebben tegen woens dag een ledenvergadering bijeengeroe pen. Daar zal worden voorgesteld de nieuwe c.a.o. eveneens te tekenen. De enige organisatie, die dan de c.a.o. niet getekend zal hebben, is de Ned. Ver eniging van werkgevers in het-heibe- drijf. Deze vereniging sluit een eigen c.a.o. af en is dus geen partij in het conflict. De aannemers staakten hun verzet, nadat zij van de regering mededeling hadden gekregen dat er een prijzen beschikking zou komen. Zij meenden dat het toen weinig zin meer had de c.a.o. niet te ondertekenen. Er deden zich echter nieuwe moei lijkheden voor. Het college van rijks- bemiddelaars in de bijeenkomst op het departement vertegenwoordigd door de waarnemend voorzitter mr. J. Heusdens weigerde de c.a.o. goed te keuren als zij niet zou worden aan gepast aan de verlangens van het college. Rijksbemiddelaars meenden nl. dat (•Zie verder pag. 5, 2e kol.) (Van onze correspondent). OP zijn-1009 - km lange zwem tocht Schaffhausen—Rotter, dam heeft de Franse kikvors man Louis 'Lourmais gister avond tegen halftien zijn eerste Nederlandse pleisterplaats be reikt. Dat was Nijmegen, welis. waar niet aan de door Lourmais af te zwemmen Rijn gelegen, maar aan de Waal, de grote dochter van vader Rijn. Kennelijk bad de zwemmer de brede lVaal gekozen, omdat deze een sterkere stroom heeft. Gis terochtend was hij in Weset ge. start en om halfzes was hij op Nederlands territoir in Lobith- Tolkamer. Hier was geheel het rivierdorp uitgelopen om de on verschrokken Fransman te ont vangen. Hü ging er even aan land en kreeg tulpen van de Franse consul in Arnhem aange. boden. Ook het Nederlands Zuivelbureau was hier present. Een Nederlands melkmeisje bood hem enkele zuivelprcidukten aan, zoals de Toto laat zien. Overigens maakte de douane het hem niet lastig en omstreeks zes uur dook de 39-jarige zwem mer, Weer onverdroten in het ijs koude Rijn-water. Zoals steeds achter het rubberbootje, waarin zijn vrouw Liliane.en een stuur man hem op zijn gigantische tocht vergezellen. Was hij tot Tolkamer bege leid door boten van de Duitse Bundeswehr, op Nederlands ge bied nam een motorboot van de Rijkspolitie te water die taak over en vol moed ging de tocht verder naar het ruim 30 km stroomafwaarts gelegen Nijme. gen. De debarkatie in Nijmegen verliep in het' licht van de schijn werpers nogal rommelig en on georganiseerd, doordat de aan. vankcljjke plaats van aankomst aan de Waalkade op het laatste ogenblik veranderd moest wor- den. maar breed glunderend staple hü aan wal, na zich eerst onder aan de kade van zijn rob ber pak ontdaan tc hebben. Wat stijf var de 67 km. lange dagtocht klom hij de trappen op en onder gejuich van het publiek verdween hij per auto naar Berg en Dal om hier na een perscon ferentie een korte nachtrust te genieten. Vanmorgen is Lourmais gestart voor de tocht naar Tiel. Na nog twee etappes, naar Gorkum en Dordrecht, hoopt hij zaterdag morgen tussen 11 en 12 uur aan de Parkkade te Rotterdam te arriveren. Het vijfjarige jongetje E. J„ dat na een kleine onenigheid met zijn vriend jes huilend de rijweg overstak, is maandagmiddag omstreeks halfvier op de Geitenbergerweg te Dieren door een auto aangereden. Ernstig gewond werd hij naar het Algemeen Zieken huis te Velp en vervolgens naar het St. Canisiusziekenhuis 'te Nijmegen overgebracht, <waar hij vanmorgen is overleden. (Van een onzer verslaggevers) Baronesse dr. Suzanne Taets van Amerongen (46), die in Amsterdam een artsenpraktijk heeft gehad, heeft gisteren in Boston afstand gedaan van haar adellijke titel. Zij deed dit om het Amerikaanse staatsburgerschap te krügen. Amerika kent noch erkent bjj de geboorte meegekregen titels en bij het leven verworven eretitels, en om dit brokje democratie niet in gevaar te brengen is in de imigratiewet bepaald, dat imlgranten-met-titel daarvan in het openbaar afstand moeten doen voor hun het Amerikaanse staatsburgerschap kan worden verleend. Baronesse Taets van Amerongen, die behoorde tot een groep van 250 per- Advertentie) BINNENVERINGBED HAZET-FABRIEKEN ZEVENBERGEN sonen die genaturaliseerd werden, moest voor rechter Francis J. W. Ford, tweemaal haar rechterhand heffen en een eed afleggen: de eed waarmee zij haar titel" afzwoer en de burgerschaps eed. Zjj weigerde na afloop, de pers te vvoord te staan: „Mijn patiënten wach ten me; die titel interesseert me niet meer'. De Amsterdamse medica-is tiians verbonden aan het stadszieken-» huis van Boston.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1