De Ark VOOR WERVING LAGER BEROEPSKADER: s Twee doden bij botsing te Diemen Verkorting van diensttijd nog onzeker PRINSJE HEET ANDREW m Ex-premier Koeien hadden mooi Oranjefeest. on VS betreuren rel in Zuid-Afrika I met... r Zonnig weer Kritiek werd hem te machtig CAO bouivbedrijf goedgekeurd r süs WOENSDAG 23 MAART 1960 J NEGENTIENDE JAARGANG No. 4558 Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT r^E Russische premier Chroest- -*-/ sjew is vanmorgen even voor elf uur ln Parijs aangekomen. De premier arriveerde op het vlieg veld Orly aan boord van een Rus sisch straalvliegtuig van het type Iljoesjin-lS. Veertien tegenstanders van Franco veroordeeld x4ardbeien: 53 ct. per stuk V.S. protesteren bij Peking tegen vonnis bisschop Kernreactor op Groenland Geen commissie Moord! Witte oe Wlttatraat 3» relet. 110700 tC U Postbus ma Poettfro Na «34918- Klacnteiufienst abonnementen 18.3019.30 trar Zaterdags 17—18 uur Telefoon 113700. Huysrenspletn 1 Telefoon 183467 «3 UI oen) Postbus 1091 Postgiro No «24887. Klnchtendienst 18.30»—19.30 Telefoon 382569 Soul wee 132 Telet. «570. Thomas (Cempüwtraat 8n«- Telnf. 65401. Abonnementsprijs 61 cent oer week. I 3 53 per maand I t£t oer k-wartaal. Lomp# nummers 18 cent VeraoMJol dagelijks Rotterdam: •«-G-ravenbage: OordreeUt: Schiedam: (Geldig tot donderdagavond) AANHOUDEND DROOG Droog en overdag zonnig weer. met opnieuw iets hogere temperaturen, maar op vele plaatsen nog nacht vorst- Zwakke tot matige, in de middag tijdelijk: vrij krachtige oostelijke' w'ind. Morgen: Zon op: 6.34 Onder: 19.08 Maan op: 5.15 Onder: 15.50 ÏN de Friese Koerier heeft de heer Schurer naar aanleiding van het conflict in de Christelijke Aannemers Bond en onze beschouwing daarover een aantal dingen gezegd, die wij onder ogen moeten zien en waarop wij moeten ingaan. De heer Schurer heeft er bezwaar tegen dat wij de tegenstelling tussen de doorbraak en de christelijke orga nisatie-gedachte zouden identificeren als de tegenstelling tussen „zakelijk" en „principieel". Zakelijk en princi pieel behoeven niet altijd eikaars tegenvoeter te zijn, schrijft hij. En, als wij hem goed verstaan, spelen ook bij de aanhangers van de doorbraak beginselen een rol. Wij kunnen de heer Schurer hierin geheel volgen. De opmerking, die on zerzijds gemaakt was, waaraan hij zijn bezwaren vasthaakte, was niet bedoeld als een definitie van de doorbraak. Maar de heer Schurer zal het met ons eens zijn als wij zeggen dat de gedachte van de „zakelijkheid" in de strijd van de doorbraak tegen de ge dachte van de „beginselen" in de christelijke organisaties toch wel een zeer grote rol heeft gespeeld en speelt. Als wij dan in een christelijke organisatie die „zakelijkheid" ook zien opduiken dan schrikken wij en steken de vinger op: dat is doorbraak Geen definitie dus maar een waar schuwing. E heer Schurer schrijft dat hij in L) onze woorden iets voelde van de klacht van Eli, die, toen zijn zonen Hofni en Pinehas de ark des verbonds, betteken van Gods tegenwoordigheid, ln het leger hadden meegevoerd, uit riep: „dc eer is weg." Aangezien dat meevoeren van de ark in het betoog van de heer Schurer verder een grote rol speelt, is het goed op de voorstelling van zaken van de heer Schurer een kleine correctie aan te brengen. In de eerste plaats was het niet de klacht van Eli, maar een klacht van zijn schoondochter, de vrouw van Pi nehas. Maar deze vrouw riep niet: de eer Is weg, omdat haar'man de ark mee in het leger had genomen. Er staat duidelijk in X Samuel 4: Zij zei- de: weg is de eer uit Israël, want de ark Gods is buitgemaakt er-salarissen gaan DIT punt is van enig belang, om dat de. heer Schurer van de christelijke partijen en organisaties zegt dat zij de ark meevoeren in het leger en zich zo. schuldigmaken aan vereenzelviging van, zij het goed be doelde, menselijke inzichten mèt dc wil van God. Het hangt er nl. maar vanaf hoe men dé ark meevoert. Het moet niet op.de manier en in de gezindheid van de Israëlieten in Eii's dagen. Het moet wel op de manier en in de ge zindheid van de Israëlieten in Jozua's dagen, toen de ark op bevel Gods ir> het leger was en de muren van Je richo vielen. Wij zullen de beeldspraak over de ark verder maar laten voor wat zij is, maar w'illen er met klem tegen op kómen dat christelijke politiek en christelijke organisatie zouden bete kenen vereenzelviging van menselijke inzichten met Gods wil. De, heer Schurer zegt dat wij onze menselijke inzichten dekken met Gods naam. Daar ligt voor hem de grens, zegt hij, en het halthouden voor deze grens heet, zo zegt hij, doorbraak. Neen, zo zeggen wij, wij weten al lemaal wel hoe moeilijk het is om in het levende weg te vinden, die naar de wil van God is. En wij weten ook allemaal dat wij kortzichtig zijn en behept met allerlei kwalijke eigen schappen. Het wezen van de christelijke orga nisatie is niet de vereenzelviging van menselijke inzichten en Goddelijke wil, maar het wezen van de christe lijke organisatie is dat men daar ge zamenlijk bidt: leer mij naar Uw wil te handelen. En dat is het waar de doorbraak partij en de doorbraakorganisaties niet aan toekomen. Het weer staat nog voortdurend onder invloed van een. groot hoge- drukgebied. In Rusland nam het iets af, maar in Scandinavië steeg de luchtdruk weer. De kern van het hogedrukgebied verplaatste zich ten gevolge hiervan naar de Noorse hergen. De oostelijke stroming over onze omgeving blijft hierdoor on veranderd. Er komen nu vrijwel geen wolkenvelden meer in deze stroming voor, zodat het weer een zonnig karakter behoudt met ge leidelijk hoger wordende middag- temperaturen. De minima blijven echter nog om het vriespunt. Op de oceaan heerst een vrij grote depressieactiviteit. Ten westen van Ierland buigen de depressies echter af in de richting van IJsland, waar door ze vrijwel geen invloed uit oefenen op het weer in West-Europa: De Russische premier, Chroestsjew, sprak na zijn aankomst op bet vlieg veld Orly een rede uit, waarin hij ojn president de Gaulle dankte voor diens uitnodiging om naar Frankrijk te komen. Links van de Russische leider de Franse president, rechts premier Debré. (Eigen foto) Chroestsjew, die onder meer wordt vergezeld door zjjn echtgenote, zün zoon en twee dochters, werd verwel komd door president de Gaulle, pre mier Debré en leden van het Franse kabinet. Het wemelde van de recher cheurs op Orly. De Russische leider zal twaalf dagen in Frankrijk blijven. Zijn komst be tekent het eerste officiële bezoek van een Russische leider aan Frankrijk sedert 64 jaar. Chroestsjew heeft de Gaulle voor het laatst (en ook voor het eerst) ontmoet in 1944 in Moskou, Chroestsjew zou aanvankelijk op 15 maart naar Frankrijk komen, Hy moést zijn reis echter ruim een week uitstellen wegens griep. De Russische leider zag er vandaag nog een beetje bleek uit; hij was echter goed ge humeurd. Het was zonnig en tamelijk warm, toén Chroestsjew met een slappe, grijze hoed op en een donkergrijze overjas aan, 'in dé deuropening van het mach tige Iljoesjin-toestel 'verscheen. Hij glimlachte, toen hij, voorafgegaan door een yeiiigheidsofficier, de vliegtuig trap afdaalde. Na begroet te'zijn door president de Gaulle, luisterde hij, strak in de houding, naar het Russische eri het Franse volkslied. Daarna inspec teerde hii de erewacht. Over een lange rode loper liepen Chroestsjew en het Franse, staatshoofd naar de wachtkamer voor zeer belang rijke personen. Hier hielden zij beiden een korte rede, Op het vliegveld was geen publiek toegelaten, maar bniten de hekken stonden een paar honderd communis ten met rode vlaggetjes, die „Leve Chroestsjew" riepen. Van het vliegveld reden Chroes tsjew en de, Gaulle in een open auto naar het Elysée, het paleis van de Franse president in Parijs. De auto van de twee leiders werd voorafgegaan door een enorm escorte motorrijders. Na de lunch ophet Elysée hadden Chroestsjew en de Gaulle een eerste onofficiële bespreking. Vanmiddag zou de Russische premier met de. Franse president naar de Are dc Triomphe rijden en een krans leg gen op het graf van de onbekende soldaat. Daarna zouden de leiders naar Montvaleridn, ten westen van Parijs, gaan om het Franse verzetsmonument te bezichtigen. Vanavond wordt in Parijs een re ceptie gegeven voor het corps diplo matique; na afloop hiervan zal Chroestsjew aan een staatsdiner aan zitten. .Op de Rijksweg AmsterdamHet Gooi, bijDiemen zijn gisteravond twee van -tegengestelde richting ko mende personenauto's met vrij grote snelheid tegen elkaar gebotst. Twee personen werden gedood. Een auto bestuurd door C. H. uit Amsterdam die in de richting Am sterdam reed is bij een inhaalma noeuvre vermoedelijk te ver naar links uitgeweken en op bet.'meest linkse gedeelte van de vierbaansweg gebotst op een tegenligger. In deze auto bevonden zich. de 57- jarige heer Brink uit Zutphen, diens echtgenote en zijn 77-jarige schoon moeder, mevrouw Visser, eveneens uit Zutphen. De heer Brink en zijn schoonmoeder werden gedood. Me vrouw Brink is. ernstig gewond in het Onze Lieve Vrouwegasthuis te Am sterdam opgenomen. De bestuurder van de andere auto was aanvankelijk niet te vinden. Hij is later in zijn woning aangehouden. De man was, ondanks verwondingen, terstond na de botsing naar huis gaan wandelen. Daarna kreeg hy een lift van eén passerende automobilist Een militair tribunaal in Madrid heeft veertien personen schuldig bevonden aan het „aanzetten tot militaire op stand" en hen tot straffen variërend van zes jaar tot zes maanden veroor deeld, aldus is in de Spaanse hoofdstad vernomen. Allé verdachten zouden zich hebben bezig gehouden met de algemene sta king tegen het regime van Franco, 18 juni vorig jaar. De staking was slechts zeer gedeeltelijk een succes. Alle veroordeelden komen uit de pro vincie Murcia. De vonnissen moeten nog worden bevestigd door de militaire gouverneur van Madrid, kapitein-ge neraal Martinez. Op de veiling in Kapelle-Biezelinge zijn de eerste aardbeien van het nieu we seizoen aangevoerd. Het was een doosje met tien prachtige vruchten, af komstig van hec proefstation voor de kïeinfruitteelt in Kapeile. Er werd 58 cent per stuk voor betaald. Het vorig jaar kwamen de eerste aardbeien op deze veiling op 2 april. omhoog (Van onze parlementaire redacteur) NAAR wij vernemen wordt op het departement van Defen sie hard gewerkt aan een vrij aanzienlijke verhoging van de wedden voor het lagere militaire beroepskader. Deze verhoging zal doorgevoerd moeten zjjn vóórdat overgegaan wordt tot werving van nieuw mi'itair be- roepspersoneel of zesjarige con tractanten. De regering handelt hiermee volgens de suggesties, die det commissie Van Voorst tot Voorst in een rapport gedaan heeft om te komen tot een ver korting van de diensttiv-'. De kosten, die de wedde-verho- ging voor het lagere beroepskader meebrengt, en de kosten, gemoeid met het werven van nieuwe con tractanten, zijn vrij aanzienlijk: ze belopen enige tientallen mil joenen guldens. liet is echter noodzakelijk, dat wil zoals de commissie suggereerde, de dienst tijd verkorting op 1 januari 1962 ingaan (het gaat hier om een verkor ting van de werkelijke diensttijd voor dienstplichtigen met twee maanden) de wervingscampagne zodanige resulta ten heeft, dat de paraatheid van de troepen en de mobiliteit door die ver korting niet in gevaar worden gebracht. Het is wel zeker dat de regering de suggesties van de commissie Van Voorst tot Voorst tot de hare zal ma ken. Het is echter niet zéker of in het, kader van de vaststelling der ver schillende prioriteiten voldoende gel den voor de dlensttydverkorting ge vonden zullen worden. De regering heeft de Kamer toegezegd, dat zy ruimschoots de. tijd zal krijgen om voor het zomerreces over het prio riteitenschema te discussiëren. De rege ring heeft ook toegezegd, dat de defen sie-nota nog vóór het zomerreces zal verschijnen. Dit zal echter pas gebeu ren als de regering haar standpunt over de prioriteiten heeft bepaald. Om tot een werkelijk vruchtbaar ge sprek met de Kamer te komen.zal dus de komende weken op' de departe menten nog hard moeten worden ge werkt. Het is in ieder geval zeker, dat het huidige lagere beroepspersoneel een weddeverhoging zal krijgen. Deze verhoging zal nl. het uitgangspunt van de wervingscampagne moeten worden. EEN Londense ambtenaar van de burgerlijke stand is gisteren van zijn bureau in Caxlon Hall naar Buckingham Palace gegaan, om de op 19 februari geboren tweede zoon van konin gin Elizabeth en prins Philip in te schrijven als prins Andrew Albert Christian Edward. De roepnaam van de prins is Andrew. Het priusie is in lijn van troonopvolging'de tweede, na zijn broertje Charles. De ambtenaar, Price, was van zijn bureau in Londen naar het paleis gegaan om officieel te verklaren, dat het kind kon worden ingeschre ven. Hij schreef het kind in, nadat prins Philip hem had meegedeeld welke namen het prinsje zou krijgen. In de kolom waar „beroep van de vader moest worden ingevuld zette prins Philip een streep. Als „naam van de mceder" werd opge tekend „Hare majesteit de Koningin", ais naam van de vader „Z.K.H. prins Philip, hertog van Edinburgh". De ambtenaar van de burgerlijke stand over handigde de vader een afschrift van de ge boorteakte en twee formulieren voor goedkope melk en vitaminen en voor inschrijving van het kind bij een arts van de nationale dienst voor de volksgezondheid. Dit krijgen alle pas geboren baby's in Groot-Brittannië. Verwacht wordt dat de prins op paaszondag zal worden gedoopt. De namen die prins Andrew kreeg zijn die van zijn voorvaderen. Andrew en Albert zijn de namen van zijn beide grootvaders, prins Andreas van Grieken land en koning George VI. Christian en Edward zijn de namen van zijn overgrootvaders, Christiaan IX van Denemarken en koning Edward VII van Engeland. De naam Andrew is al meer dan 500 jaar niet ge bruikt voor Britse koningskinderen. De laatste Andrew was de zoon van Robert de Tweede van Schotland die aan het eind van de 14de eeuw leefde.' Behalve de namen zijn ook de eerste foto's van de prins voor publikatie vrijgegeven. Op de foto hier- i boven ziet men prins Andrew en op de foto onderaan het Britse koninklijke gezin. Andrew heeft blauwe ogen en de sterke neus, die I typerend is voor het Britse koningshuis. Voorts heeft 1 hij zwart haar. De Ver. Staten hebben eén „krach tig protest'' gericht tot communistisch China tegen het vonnis van twintig jaar gevangenisstraf, dat .door een rechtbank te Sjanghai tegen een Ame rikaanse rooms-katholieke Bisschop is geveld. De bisschop, Walsh, werd op 17 maart op beschuldiging van spionage en samenzwering tegen de commu nistische regering veroordeeld. (Van een onzer verslaggevers) IN Waarder hebben tij dens het laatste Oranjefeest de koeien ge danst en daarom wilden gisteravond drie raadsleden geen subsidie geven aan de muziekvereniging „Kunst na Arbeid", bron van der koelen onrust. Wethouder J. Hoogendoorn (a.-r.), zelf evenals de tegen standers van het subsidie- voorstel veehouder, doch tevens voorzitter der plaat selijke Oranjevereniging, wist zich te herlnneten, dat het Oranjefeest vorig jaar juist na een erg regenachtig etmaal viel. Oe koeien waren daardoor slecht te spreken en wat uit hun gewone doen. De muziek van de rondtrekkende harmonie kik kerde re echter zó op, dat ze nog veel meer piezicr hebben gehad dan dc inwo ners van Waarder zelf De harmonie kreeg op het nippertje haar honderd gulden; met vier tegen drie stemmen, Een van de tegen standers wilde op het laat ste moment nog wel voor stemmen ais de muziekver eniging zich nooit meer in Waarder zon laten zien. Maar dit kon niet worden toegezegd. Oud-premier Boelganin Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft plannen bekendge maakt voor de installatie en het ge bruik van een vervo-erbare kernreac tor, die het Amerikaanse legerkamp „Century" op Greenland het gehele jaar door warmte en energie moet le veren. Het kamp is een vooruitge schoven basis van het centrum voor poolonderzoek van het Amerikaanse leger. Volgens het Amerikaanse ministerie van defensie heeft de Deense regering haar goedkeuring gehecht aan de Ame rikaanse plannen. De reactor wordt dit jaar geïnstalleerd. Uit betrouwbare bron wordt - ver nomen dat de 65-jarige vroegere Sowjetrassisehe premier Boelganin, die deel uitmaakte van de uitgescha kelde anti-partij-groep, in stilte is ont slagen als voorzitter van de' econo mische raad in Stavropol en thans te ruggetrokken leeft in Moskou. Boetganih's ontslag voigde op een gesprek tussen hem en premier Chroestsjew, waarbij Boelganin zich had beklaagd over de behandeling die hem in Stavropol ten deel viel. Chroestsjew verving Boelganin als premier in maart 1958. Boelganin werd benoemd tot directeur van de Staatsbank en vervolgens, in augustus 1958, naar Stavropol gezonden. Een communistische gezagsdrager had Boelganin voortdurend gekriti seerd als een „vijand van de staat", nadat deze in 1958 bekende tot de „anti-partij"-groep te hebben behoord. Chroestsjew stelde Boelganin voor met pensioen te gaan en liet ook de functio naris van de C.P. overplaatsen. De premier" had Boelganin gevraagd waar hij zijn pensioen zou willen ge nieten, Moskou of Stavropol. Boelga nin had de hoofdstad des lands ge kozen. Het pensioen van de gewezen eerste minister zou drieduizend roebel per maand bedragen. Het verongelukken op 6 januari jl. van een Amerikaans lyntoestel in Noord- Caroiina, waarbij 34 personen om het het leven kwamen, is veroorzaakt door een bomexplosie, teweegge bracht door een der passagiers, die voor zyn vertrek een levensverze kering van meer dan een miljoen dollar had afgesloten. Dit is gebleken uit een onderzoek van het Ameri kaanse bureau voor de burgerlucht vaart. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dinsdag, in afwijking van hetgebruik om zich buiten interne aangelegenheden van bevriende landen te houden, commen taar geleverd op de rassehonlnsten in Zuid-Afrika. Perschef Lincoln "White verklaarde, dat Amerika het verlies van levens bij de onlusten betreurt en hoopt, dat de negers in Zuid-Afrika „in staat worden gesteld met vreedzame mid delen gehoor te vinden voor hun gewettigde grieven". White zei dit in antwoord op een vraag en voegde eraan toe, dat Amerika zich in de regel onthoudt van commentaar op interne gebeur tenissen in landen, waarmee het nor male betrekkingen onderhoudt, maar dat de V.S. zich wel gerechtigd ach ten. het verlies van levens „ten ge volge, van maatregelen', genomen te gen demonstranten" openlijk te be treuren. Premier Verwoerd heeft verklaard, dat de onlusten van maandag op geen enkele wijze reacties tegen de apart heidspolitiek van de regering kunnen worden genoemd. Hij deelde in het parlement mee, dat de ongeregeldhe den niets, te maken hadden met de persoonsbewijzen, waartegen de cam pagne van maandag gericht was. voor de ambtswoning van de Zuid afrikaanse Hoge Commissaris te Lon den een betoging gehouden. Zij riepen: „Moord,moord, moord". De betogers, onder wie studenten, leden van de liberale partij en van enkele gods dienstige organisaties, droegen borden met de woorden: „Wij hopen, dat u vannacht goed slaapt", „Er kleeft bloed aan «w handen", en „Wij treuren om de mensen, die gij vermoord hebt". Officieel is dinsdagavond in Kaap stad meegedeeld/dat er bij de onlusten van maandag in de omgeving van Johannesburg en Kaapstad 67 negers zijn doodgeschoten en 182 gewond. Dinsdag zijn vier gewonden overleden, zodat het aantal doden 71 'is. In Langa heeft de politie dinsdag weer van de vuurwapens gebruik ge maakt. Er vielen drie gewonden. Ver der is het overal betrekkelijk rustig geweest. In Kaapstad Is 60 tot 80 procent van de negers dinsdag niet aan het werk gegaan. Het schijnt, dat men de sta kingsactie wil voortzetten, zolang het dragen van een pas verplicht is. (Advertentie) Verwoerd zei, dat de regering geen commissie in het leven zal roepen om een onderzoek in te stellen naar de incidenten van maandag. Een derge lijk onderzoek zou-namelijk slechts als „platform voor agitators" dienen, aldus Verwoerd. Het verzoek een commissie van onderzoek in te stellen ging uit van de oppositie, de Verenigde Partij. De afgevaardigden van de negen Afrikaanse landen, die zijn aangeslo ten bij de Ver. Naties, komen vandaag bijeen om de incidenten in Zuid-Afrika te bespreken. Déze landen zijn Ethio pië, Ghana, Guinee, Liberie, Libië, Marokko, de Soedan, Tunesië en de Verenigde Arabische Republiek. De rassenpolitiek van Zuid-Afrika heeft sinds 1952 elk jaar op de agenda van de algeméne vergadering gestaan. Vorig jaar nam de Assemblee een reso lutie aan, waarin zij er haar spijt over uitsprak, dat de Zuidafrikaanse rege ring haar rassenpolitiek niet heeft ge wijzigd. De Zuidafrikaanse liberale partij heeft het aftreden van de regering ge- eist. De Indische premier Nehroe heeft in het parlement verklaard, dat „de massamoord in Zuid-Afrika niet het einde betekent van een episode, maar een voorspel kan zijn tot toekomstige conflicten". Dinsdag hebben zeshonderd mensen t Het college van Rijksbemiddelaars. heeft de C.A.O. voor het bouwbedrijf goedgekeurd. De waarnemend voor-- zitter van het coliege, mr, J. Heusdens, burgemeester van Viaardingen, heeft' er gistermiddag om half zes in Viaar dingen zijn handtekening onder ge plaatst.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1