Geschiedenis 1940-1945 Waarschuwing aan liet Kabinet: Plan: grossierderij in pocketboeken voor Belastingvoorstellen Kamer aanvaard in Zilveren broodmand overhandigd aan H. D. LOUWES J Zandloper door Kroonprinses omgezet: Floriadeopen Het vale paard Prinses Anne bruidsmeisp Motie-Lucas (weer ingediend) werd verworpen FEESTELIJK BEZOEK IN DRUILENDE REGEN Nieuw soort rozen voor lioae sast W 55 SNVENTUMAw&w r "V W- VRIJDAG 25 MAART I960 NEGENTIENDE JAARGANG No. 4560 Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J A H. J. S BRUINS SLOt zijn kort, vergen weinig ruimte De regering had nl. gesteld, dat het niet in overeenstemming zou zijn niet haar verantwoordelijkheid wanneer de wetsontwerpen zouden wonten verworpen. Dit was voor een belangrijk deel van de Kamer aanleiding om te stemmen tegen een motie van de heer Lucas (K.Y.P.). waarin werd voorgesteld de behandeling van de belastingverhogingen uit te stellen tot er meer inzicht zou zijn in de toekomstige belastingpolitiek van het kabinet. Orde-debat Vlaggetjesdag op Urk Hier en daar nog wat regen (Van een onzer verslaggeefsters) RIKS ES BEATRIX heeft vanmorgen in Rotterdam de internationale tuinbowivtentoonstelling „F lor ia de" officieel geopend. Groot was de teleurstelling van de orga nisatorendat de zon verstek liet gaan en dat zij de Prinses ■moesten ontvangen i?i een druilerige regenr die het exposi tieterrein een enigszins troosteloze aanblik verleende. De vele vrolijk wapperende vlaggen, de honderden felgele narcissen in de bloembakken en de bloeiende krokussen vergoedden echter veel. Tussenoplossing Zie verder pag. 9, 7e kol.) WEDLOOP Zie verder pag. 5e kol.) Ons nieuwe feuilleton door Jo ran Dorp-Ypma De leider der nationalisten in Kenia. AI boy aheeft een telegram aan de premier van Zuid-Afrika gestuurd, waarin de politiek van Dr. Verwoerd betreurd wordt. Hij stelt voor. dat de premiers van "het Gemenebest Zuid-Afrika bij stem ming zullen royeren. Buiten de wet? W erkverzuipi Zie verder pag. 3, 5e koL) (.'rieten «Witte de Witnstraat Ï3 relet 110700 i9 y PoetDua 1112 Postgiro No 421319 Klacntendienat abonnementen 16.3"19 30 uur Zaterdag.» 17—18 uur Telefoon U5700 Huvgen-eplem 1 Teleroon 183467 i3 lllneoi Postbus 1091 Postgiro No 424887. EOaohtRndlenst 18.3"—19.30 Telefoon 362369 SDulwett 132 Teiet 4870. Thome* A Kempl.nrtraat 6 a Teler 85431 Abonnementwil» 81 cent ner weeg. r 2.85 oer maand r IjR e«* kwartaal. Losse nummers 15 cent dersehiint dageHJS» Honerdam: 'f-Graventmge: Dordrecht: Schiedam: (Geldig tot zaterdagavond) VERANDERLIJKE BEWOLKING Verauderlijke bewolking, met hier en daar enige regen en plaatselijk mist. maar ook enkele opklaringen. Zwakke tot matige wind uit oostelijke richtingen. Weinig ver andering in temperatuur. Morgen: Zon op: 6.30 onder: 19.03 Maan op: 6.12 onder: 18.15 IJ hebben en anderen met ons over geklaagd dat er zo weinig ge- gehikte lectuur bestond speciaal voor de schooljeugd over de geschiedenis van de oorlog 1940-1945 en ook over het verzet. Men komt vaak in de ge schiedenisles niet toe aan de jongste geschiedenis. En zo raken de gebeur tenissen van die tijd vaak in het ver geetboek. Gelukkig is het op sommige scho len anders. Als een onderwijzer of le raar zelf bij de historie van onder drukking en verzet betrokken is ge weest, dan weet hij daarvan iets aan zijn leerlingen mee te geven. Een poos geleden hebben wij er- Voor gepleit om dit brok van onze ge schiedenis uit het normale leerplan te lichten en daar ter gelegenheid van de herdenking In de meidagen apart op de scholen over te praten. Bij de firma N. Samsom N.V. te Alphen aan den Rijn zijn nu twee hoekjes verschenen, die tot dat doei teer geschikt zijn. Het eerste 1) is «en boekje van de heer M. Goote, die ook al eerder een geschrift over deze dingen heeft gepubliceerd, getiteld: Verdrukking, Verzet, Victorie, dat de geschiedenis, die tot de oorlog '40-'45 heeft geleid, de oorlog zelf en de ge schiedenis van het verzet in Neder land beschrijft. Het is een boekje dat zich prettig lezen laat, het is een goed leerboek ook. Er zijn vragen aan het eind van ieder hoofdstuk om de jonge lezer te prikkelen om zich het gelezene bewust te doen zijn. Aan het eind van het boekje wordt een reeks gespreksvra- gen gegeven die voor het onderwijs op scholen voor voortgezet onderwijs kunnen dienen. Het boekje, 99 bladzij den groot, zouden wij warm willen aanbevelen. Het doet de geschiedenis pan '40-'45 weer echt voor ons le ven en het kan onze kinderen iets doen beseffen van wat ons volk toen heeft doorgemaakt, wat de wereld toen heeft doorgemaakt en welke de monische machten ons toen bedreigden. Bijzonder aardig 1* dat H.K.H. prin- *ei Wilhelmins een opdracht in het boekja wilde schrijven. In zijn voor woord zegt de schrijver dat hij met opmerkingen van gebruikers bij een eventuele herdruk graag rekening zal houden- Wij zouden willen zeggen dat wij in het boek van de heer Goote node hebben gemist een korte be schrijving van het schoolverzet, het verzet, het openlijk verzet van de christelijke scholen tegen de benoe mingsverordening, waardoor de grondwettelijke vrijheid van het bij zonder onderwijs werd aangetast Voor iemand als de heer Goote, die in Arnhem woont, waar de grote krachtproef tegen de benoemingsver- ordening werd uitgestreden en tot een overwinning gebracht, moet het een bijzonder genoegen zijn daarover in een eventuele herdruk iets te vertel len. ONAANVAARDBAAR WAS ONJUIST" TT ET tweede boekje 2), van de hand M van de heer W. G. van de Hulst jr., draagt een ander karakter. Het is geen geschiedenisboek, maar een ver haal dat in deze tijd speelt en dat door de bijzondere verteltrant, de Van de Hulsten eigen, haast spelen derwijs en onopgesmukt onze jonge re kinderen iets laat voelen van het vreselijk gebeuren van die tijd en van de blijdschap over de bevrijding. Het boekje is zeer geschikt om voor te le zen. De schrijver denkt aan lezen in klassikaal verband. Wij hopen dat het in eik gezin een plaats zal vinden. In ieder geval hopen wij dat onze scholen van deze beide boekjes zullen profite ren. Wij wensen de N.V. Samsom graag geluk met deze zeer geslaag de uitgaven aan de vooravond van de 4e en de 5e mei. 1) M, Goote, Verdrukking, Verzet, Victorie. 2) W. G. v. d. Hulst jr., Waarom de tram stil stond. f AriverienttP i Prinses Anne behoort lot de ac' Meisjes, die 6 mei bij het huwelijk v: Prinses Margaret en Antony Armstro Jones als bruidsmeisjes zullen fung ren. Ee namen van de bruidsmeisjes e in leeftijd variëren van 6 tot 12 ja: Jyn gisteren- officieel door Claren House, de residentie van Prinses Ma ga ret in De iff dochter januari Hicks vi bruidsnn en, vrijgegeven, jaar oude Prinses An Koningin Elizabeth is dit jaar, bij het huwel ieia Mountbatten en Dav t eerst van haar levt t geweest. (Van onze parlementaire redacteur) DE Tweede Kamer heeft gisteren zonder hoofdelijke stemming de verhoging van de grond- en personele belasting aanvaard. Niet echter dan nadat prof. Ronime, de fractieleider van de K.V.P., de regering ernstig gewaarschuwd had over haar houding bij de be handeling van de betrokken voorstellen. De motie-Lucas werd. met 56 itfts 78 Hemmee verworpen. Ieder uitstel ▼sa behandelbar had toen verder reen zin. Wilde de Kamer politieke moei lijkheden vermijden, dan bad xii met de voorstellen van de recerinr akkoord te raan, want minister Zijlstra had duidelijk rezerd dat het onaanvaard baar ook zou relden, wanneer de Ka mer besloot de behandeiinr van de belastinsontwerpen enige tijd op te schorten. De KVP-fraetieleider liet duide lijk uitkomen, dat naar zijn mening de houding van het kabinet niet in overeenstemming was met de pas sage in de regeringsverklaring, waarin gesproken wordt over de voorkeur van het kabinet inzake ge meen overleg met de Staten-Gene- raal. Het onaanvaardbaar was niet op zyn plaats meende prof. Bomme. Zijn fractie zou de regering echter in haar houding niet volgen en vóór de wetsontwerpen stemmen. Dan zouden ernstige politieke moeilijk heden voorkomen, worden. Eerder op de middag was er al een interessant ordedebat geweest. Toen de Kamer voor de keus werd gesteld om de behandeling van de betrokken wetsontwerpen weer op te nemen, kwam de oppositieleider, mr, Burger, met de vraag wat er met de enige weken geleden motie-Lucas zou ge beuren. Het was naar de mening van mr. Burger niet juist om die motie te handhaven. De Kamer kan niet tegelijkertijd het voorstel van de voorzitter aannemen en de behan deling van de geschorste wetsont werpen weer opnemen en de motie- Lucas, waarin schorsing van de be raadslagingen werd gevraagd, in be handeling nemen. Mr. Burger speelde het politieke spel goed. Dr, Korlenhorst zat kenne lijk met de moeilijkheid. Maar prof. Oud oordeelde dat de motie-Lucas een motie van orde was, die vóór alles in behandeling dient te worden genomen. Wanneer de Kamer beslist, dat de wetsontwerpen moeten worden behandeld is de motie-Lucas van de baan. Neen, aldus prof. Romme, dat zern niet oorbaar zijn, De motie-Lucas moet onderwerp van de beraadslagingen uitmaken. II. J. 1)E (Van onze Haagse redacteur) D E voorzitter van hel Landbouw schap. de heer H, D. Louwes, heeft gistermiddag in Den Haag van de Nederlandse Vereniging van Meel fabrikanten de zilveren broodmand 1959 gekregen, een hoge onderschei ding wegens bijzondere verdiensten voor de voedselvoorziening De voorzitter van de Ned. Ver. van Meelfabrikanten d: heer H. J. de Kos ter, memoreerde in een rede de grote verdiensten van de heer Louwes op velerlei gebied. Tal van functies be kleedt de heer Lou wes in de land bouw. Daarnaast noemde de heer De Koster de gods dienstzin en cultu rele belangstelling van de heer Lou wes. ,.U kent als weinig anderen de bijbel en de klas- kostek. sieke schrijvers',, aldus spreker. Ook op politiek terrein de heer Louwes is lid van de Eerste Kamer speelt de onderscheidene een be langrijke rol. Uitvoerig heeft de heer De Koster nog stilgestaan bij de kwestie van de akkerbouwprodukten in de zes EEG- ianden. Ons openstellende voor de wereld handel hebben wij in het verleden alle verkrijgbare soorten tarwe geïmpor teerd. Wij hebben deze soorten brood nodig, zei spreker. Driekwart van de werkende bevolking in Nederland neemt iedere dag brood mee naar het werk; brood dat ongeveer 30 uur tevo ren is geproduceerd. Na 1965 zal dat ren. Brood gebak ken van zachte tar we wor3t na en- hele uren kruime- •g en oudbakken. •e aanvaarding van - voorstellen van Europese com- ssie zal ertoe lei - n dat de tarwe- ■lange in zes jaar -is tien 5 twaalf Uien per honderd .o duurder zal irden, wat een iroodprijsverho- ■ig van ongeveet i cent ten ge- !ge zal hebben, reker had grote lardering voor vt ijveren van de heer Louwes voor m rechtvaardige prijsstelling van het ïederlands akkerbouwprodukt. Omringd door Kamerleden voerde dr. Lucas (KVP) gisteren het woord over zijn motie om de behandeling van de belastingvoorstellen uit te stellen. De motie werd echter ver worpen. De Nederlands-Belgische uitgeverij ,.De Bron", die zich heeft gespeciali seerd op het gebied van pocketboe ken voor de verkoop in kruideniers zaken, voert nu onderhandelingen voor een nieuw distributiesysteem voor de verkoop van pockets bij kruideniers. De bedoeling is een soort grossierderij in boeken op te zetten ten behoeve van de kruideniers. Volgens de ini tiatiefnemer zou voor dit plan grote belangstelling bestaan bij de Neder landse uitgevers van pocketboeken. Deze uitgevers zouden, nu de Hoge Raad heeft bepaald, dat de verkoop van boeken in kruidenierswinkels niet kan worden verboden, over deze kwestie in onderhandeling zijn met de officiële boekhandel. De initiatiefnemer, die destijds zelf enige titels in zeer grote oplaag had laten drukken voor distributie via de kruideniers, verklaarde ons, dat gebleken is, dat voor deze verkoop een zeer groot assortiment wordt vereist. Geen enkele uitgever zal een dergelijk assortiment alleen kunnen verzorgen, zodat het plan alleen kan worden gerealiseerd wanneer een groot aantal uitgevers aan de uit voering meewerkt. I Prof. dr. J, W, Tesch zal per 1 april zijn werkkring als voorzitter van de gezondheidsorganisatie T.N.O. aanvaarden. Prof. Tesch. die thans di recteur is van de G.G. en G.D: in Rotterdam, volgt prof. dr. A. Polman op. die in april 1959 is overleden. bijeen over Zuid-Afrika DE voorzitter van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, d« Amerikaan Cabot Lodge, heeft gisteren meegedeeld, dat hy de Raad maandag of dinsdag bijeen zal roepen ter behandeling van da gebeurtenissen in Zuid-Afrika. Voor plaatsing op de agenda zijn zeven van de elf stemmen in de Raad vereist. De z.g. Afrikaans-Aziatische landen rekenen op Polen, Rusland, Tunesië en Ceylon en hopen, dat de V.S., Argentinië en Ecuador het verzoek ook zuilen steunen. De andere vier leden van de Raad zijn nationalistisch China, Frankrijk, Italië en Engeland. Op 9 april zal op Urk een visserij- vlaggetjesdag worden gehouden. Op het programma staan een optocht van handel en industrie (14 uur) en een parade van vissersvaartuigen, welke zal worden afgenomen door de com missaris der koningin in de provincie Overijssel, ir. J. B. G. M. Ridder de van der Schueren. Aan deze parade zal worden deelgenomen door zowel de Noordzee- als de IJseimeervissers- vloten. De vlaggetjesdag zal worden besloten met een vuurwerk (20.30 uur). Terwijl het grote hogedrukgebied boven Scandinavië en West-Rusland zich handhaafde, drong een kleine storing uit Frankrijk langzaam naar ons land door, hetgeen gepaard ging met een toeneming van de bewolking en in het zuiden, midden en westen van het land ook met enige regen. Vanmorgen was nog een zeer lang zame noordwaartse verplaatsing van de smalle regenzone waarneembaar. Een storing die van Noord-Afrika naar Italië koerst, veroorzaakte daar regen en daling van de luchtdruk. Ook in Frankrijk bleef de luchtdruk dalen. Dit hing samen met het op dringen van het front van een de pressie ten westen van Portugal, wel ke sinds donderdag snel in betekenis is afgenotpen. Dé doorgaande luchtdrukdaiingen in het zuiden hebben tot gevolg dat de wind in ons land in de oosthoek blijft. Hier en daar zal de komende 24 uur nog wat regen vallen. In de tempera turen komt niet veel verandering. H.M. de Koningin heeft gisteren in „Diligentia" te Den Haag de vie ring bijgewoond van het tienjarig bestsan van de Nederlandse Huis- houdraad. De 12-jarige Liesbeth Kortekaas bood de Koningin bloemen aan. Chance Vongbt Aircraft declareert «en regelm. twart.div. van S 050. Norta American Aviation kondigt een onv. kwartdiv. aan van 0,50. P meer eebou o. louwes. De voorzitter vond een tussenoplos sing. De heer Lucas zou zijn motie kunnen intrekken en weer indienen. Hierop hadden kennelijk verschil lende fracties gewacht. Toen de Ka mer besloten had om de beraadslagin gen te hervatten, moest de heer Lucas, die zijn motie op advies van de voor zitter inderdaad had Ingetrokken, naar ieutve ondertekenaars zoeken. De heren Kieft (AR) en Van de Wetering (CH), die de eerste motie Lucas hadden ondertekend, voelden er nu niets meer voor. Toch vond dr. Lucas, die bij zijn verkennings tocht door de Kamer geassisteerd werd door prof. Romme, ook buiten de KVP nog enige medestanders, nl. de heren Biewenga (AR) en Schuite- U O DANK zü deze kleurenpracht werd de ontvangst aan de Parkkade een vrolijke gebeurtenis, niet in minst door de stralende verschijning van de Kroonprinses, wier lach zich verbreed de toen haar, nadat Rotterdams bur gemeester, de commissaris der Ko ningin, mr. J. Klaasesz, de voorzitter van de Kamer van Koophandel mr. K. P. v. d. Mandele en de algemeen voor zitter van de Floriade dr. A. J. Ver- hage aan haar waren voorgesteld, een boeket prachtige Floriade-rozen werd aangeleiden. Deze roos is daarom zo bijzonder, omdat zij een nieuwe verrassende variëteit is, die gewonnen is van de Montezumaroos. een Amerikaans ras. De Prinses stond daarna nog een uitgebreid programma te wachten. Allereerst werd zij officieel begroet door de minister van Landbouw en Visserij, mr. V. G. M. Marijnen, de deken var, het corps diplomatique. Sir Paul Mason, de leden van het dage lijks bestuur van de Floriade en de organisator van de tentoonstelling, de heer J. Kleiboer. Dr. A. J. Verhage, voorzitter van de Floriade, sprak een openingsrede uit, waarin hij naar voren bracht wat de bedoeling van de expositie is: „Zij moet niet alleen tot uitdrukking bren gen wat de tuinbouw voor de voedsel voorziening betekent, maar ook voor het geluk en de welvaart van de be volking in onze landen", zo zei hij. In deze tentoonstelling is er namelijk naar gestreefd in een vriendschappe lijke wedkamp de prestaties van de internationale tuinbouw te vergelijken om deze daardoor op een nog hoger peil te brengen. „Alles is gedaan om in zes maan den de ontwikkeling van de tuin bouw te tonen en daarnaast al het nieuwe in de plantenwereld". Het symbool daarvan was, aldus dr. Verhage, de ruiker van een nieuwe rozenvariëteit, zojuist aan de Prin ses aangeboden. Spreker gaf voorts een overzicht van hetgeen op de Floriade te zien zal zijn. Zeer ingenomen toonde hij zich met de inzending van wetenschappelijke D dig; E schrijfster van ons nieuwe vervolgverhaal, waarvan wij morgen de eerste aflevering plaatsen, is voor onze: lezers niet een onbe-: kende; zij schrijft leven vooral haar dialogen heb-: ben* een „echtheid" die het lezen; tot een groot genot gen maakt. De: tekening van haar figuren is psy-j chologisch verantwoord en daaren-1 boven zijn Jo van Dorp-Ypma's boe-i ken doordrenkt van de christelijke! levensvisie. Van haar romans noe-, men wij „Zend iemand anders",! Dominee in Laodicea", „De Gan-> zenburght", „Miet van Djjk",? „Sjouke Ates Hannema", „Oogst" ent „Boven de polder de hemel". Zij? heeft ook gedichten en novellen ge-» schreven en houdt lezingen over li-; teraire onderwerpen. Het doet ons genoegen, dat zij ons? een van haar romans heeft willen? afstaan voor ons dagblad. Hij heet} „Het vale paard", een titel, die ont-' leend is aan de Openbaring, waarin (6:8) te lezen staat: „En zie, ik zagïj een vaal paard, en die daarop zat.G zijn naam was de dood". In een gesprek, dat wij onlangs met de schrijfster hadden, zei zij ons, dat zij streeft naar het schrijven van literair verantwoorde verhalen, die aan het christelijke levensge voel gestalte geven. Wij menen, dat zij met „Het vale paard" hierin ls geslaagd. De premier van Malakka, Rahman, heeft de Britse premier MacMillan telegrafisch voorgesteld de toestand tn Zuid-Afrika te bespreken op de bijeen komst te Londen in mei a.s. van pre miers der gemenebeststaven. Reuter meldt uit Moskou, dat men, volgens Tass, in officiële Sowjet-Ros- sische kringen van mening is, dat onverwijld stappen moeten worden, ge nomen om verdere gewelddaden in d* Zuidafrikaanse Unie te voorkomen. De Znidafrikaanse regering heeft vandaag bekendgemaakt van plan te zijn bet Afrikaanse Nationale Congres en het Pan-Airikaanse Congres de enige werkelijke vertegenwoordigen van de Afrikanen bulten do wet te stellen. De Znidafrikaanse minister vta Jnstitie, F. C. Erasmus, heeft dag een verbod uitgevaardigd openbare bijeenkomsten In alle grot* en de meeste middelgrote steden. Het verbod is van kraeht tot 33 Jual enr geldt voor alle volksgroepen. Ken uit sondering is gem as kt oefeningen, begrafenissen en - ringen die door de strtertteitea^j goedgekeurd. - Voor zonsopgang hebben i van de veiligheidsdienst gistere» onderzoek ingesteld in eeaAngifer kaanse missiepost te Lady Sefljoni bil Pretoria, bezet door viervrouwelijk» zendelingen. Zij namen de atimmer* mee van de Zuidafrikaanse liberal* partjjkrant en ander leesmateriaal, dat zij, volgens het hoofd va» de post, ooit overal elders hadden kunnen kopend Zulke huiszoekingen werden verder uitgevoerd in Kaapstad, Port Eliza beth, Johannesburg, Kimberley, Pwj. toria, Durban, Pieter Maritzburg e* Oranjevrijstaat Volgens de hoofde inspecteur van Kaapstad werdfifc slechts enkele mensen gearesteerd. Z(j zullen voor de rechter worden go- bracht. Werkgevers in het gebied van V*r- eeniging en Van der Bijlpark zullen vandaag bijeenkomen om de situatie te bespreken, die is ontstaan door het wegblijven van hun werk van vele negerarbeiders. Door deze nasleep van de relletjes zijn in hoofdzaak de klei nere bedrijven getroffen. De industrie-arbeiders, die niet Op fabrieksterreinen wonen, het huishou delijk personeel, winkelbedienden en garagemonteurs, zijn ook donderdag thuisgebleven. Hierdoor werd niet al leen het zakenleven, maar ook Rpt huishoudelijke leven voor een groot deel ontwricht. In het gebied van Langa, dat maan dag het toneel is geweest van ernstige onlusten, was donderdag nog gesis, sprake van een algemene werkhervat ting. Hoewel volgens sommige berich ten 90 procent van de negerarbeideri in dit gebied weer aan het werk was, zouden volgens andere duizenden (Advertentie)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1