Achterstand Kerken en regeringsgebouwen in brand Schotse pakhuisbrand eist 18 levens Organisatie voor toezicht op IN APRIL NAAR DE BOLLEN JESPANNEN TOESTAND IN Dorp jaagt al weken op zeehond Ultimatum aan regering in zake paspoorten Koopt op tijd uw zekerheid Patroons doen nieuwe voorstellen voor e.a.o. Bonden lieten al eisen vallen NORIT SCHILDER ZELF MET r r m NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK WHISKYVATEN ONTPLOFTEN Miniatuurtapijtjes als voorboden Keukenhof ivoensdag open Leger helpt: brug Nu (alleen) 7 jaar voor overvallen DINSDAG 29 MAART 1969 NEGENTIENDE JAARGANG No. 4563 Directeur: H. DE RUIG V Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT m Charges Huiszoeking V eiligheidsraad Gercimmel NJEUW WESTELIJK PLAN TE GENÈ VE Gered (Van een onzer verslaggevers) J~\E Bollenstreek toont reeds hier en 'S daar kleurrijke kleedjes van gele, witte en paarse krokussen. Indien het lenteweer geen grillen vertoont, wor den de volgende bloeiperioden ver wacht: NARCISSEN van één tot 15 april. HYACINTEN en VROEGE TUL PEN van 10 april tot eind april. LATE TULPEN van eind april tot half mei. nebben aan het einde van d,e vorige week aan de bonden van schil- derspatroons nieuwe loonvc forstellen voorgelegd. De hierin vervatte eisen gaan minder ver dan tie aanvankelijke voorstellen, maar wor den door de werkgevers toch onaanvaardbaar geacht. Onredelijk" Zie verder pag. 3, 6e kol.} Botterdam: Witte de Wltnstraat 25 Teiet. 115700 19 U Poetbus 1112 Postairo No 424518. KlacüteruUenat abonnementen 18.301830 «gr Zaterdags 1716 out Telefoon 110700. VGrsvenbege: Huygenspiei» 1 Telefoon LS3467 (3 lUnen* Postbus 1091 Postgiro No 424087. Klacbtecdlenst 10.3019.30 Telefoon 302569 Dordrecht: Souiwes 132 Telet. «570. Schiedam: Thomas 5 Kemptestraat 8 a Telet. 63451. Abonnementsprijs 61 cent per week. 2.65 per maand, f 7DO oer kwartaal. Losse nummers 15 cent. VövcMJnt dagelijks V (Geldig tot woensdagavond) NOG V K IJ KOUD Bewolkt en op de meeste plaatsen droog weer. Morgen, overdag enkele verspreide opklaringen. Matige tot vrij krachtige wind tussen noordoost en oost. Over het alge meen weinig verandering in temperatuur. Morgen: Zon op: 6.21 Maan op: 7.58 Onder: 19.10 Onder: 32.44 *N de detailhandel zijn plannen ge- I rezen tot stichting van een be drijfspensioenfonds. De discussies daarover zijn op gang gebracht door een advies, opgesteld door een com missie uit de Raad voor het Midden- en Kleinbedrijf. Uit dat advies blijkt, dat in de de tailhandel een ernstige achterstand be staat in het treffen van goede pen sioenregelingen voor het personeel, vergeleken met het gehele bedrijfsle ven. Er is ook ten aanzien van het grootwinkelbedrijf een achterstand. Deze achterstand Ls verklaarbaar. Er zijn in de detailhandel een groot aantal kleine branches, veel winkels hebben in het geheel geen personeel en er zijn veel vrouwelijke werkne mers die op jeugdige leeftijd weer ontslag nemen. Ook doet zich de om standigheid voor, dat veel werkgevers geen oudedagsvoorziening voor zich zelf hebben getroffen en dit daarom ook voor hun personeel niet nodig vin den. Blijkens het advies had in 1953 slechts 40 pet. van de ondernemers in ambacht en detailhandel een pen sioenregeling en slechts 6 pet. daar-, van achtte de getroffen voorziening voldoende. Weer onlusten in Z.-Afrika NA een nacht van geweldple gingen is vanochtend In Johannesburg en omgeving de rust teruggekeerd. Ernstige on geregeldheden deden zich voor in de nederzettingen voor kleurlin gen Meadowlands, Moroko, Or lando en Dubc en verder in Kaap stad en Worcester. De aangerichte schade is groot. Twee Afrikaanse agenten verlo- het leven. Een onbekend DAT pogingen zullen worden ge daan in deze toestand verandering te brengen is 'n verheugende zaak. Na de bevrijding is immers het treffen van goede pensioenregelingen meer en meer gemeengoed geworden. De A.O.W. bracht een bodemvoorziening en in tal van bedrijfstakken is door middel van bedrijfspensioenfondsen gezorgd voor een aanvullende rege ling. Waarom zouden het midden- en klein bedrijf hiervan verstoken blijven? En zulks geldt dan niet alleen voor de werknemers, maar ook voor de werk gevers. Men vindt hier een grote groep hard werkende werkgevers, die in de strijd om het dagelijks brood en in de zorgen van elke dag de neiging heb ben om aan het pensioenprobleem minder aandacht te schenken, doch wijs beleid vereist van de inkomsten van vandaag .ook iets af te zonderen voor de tijd, dat men niet meer wer ken kan. Op het ogenblik is de situatie zo, dat over het gehele bedrijfsleven gere kend 80 pet. van de mannelijke werk nemers pensioenrechten heeft, Voor het ambacht ligt dit percentage op 87 en voor de de ailhandel op slechts 16 pet. De commissie, die het probleem be studeerde, heeft suggesties aan de hand gedaan om hierin verbetering te brengen. Zij stelt voor niet branche- gewijze dat is gezien de veelsoor tigheid en kleinheid van diverse branches een ondoenlijke zaak maar voor de detailhandel als geheel een bedrijfspensioenfonds te stichten, dat dan naar schatting 55.000 deelne mers zou teUen. Dat levert voordelen in de vorm van geringe administra tiekosten, belangrijke rente-opbrengst over het belegde kapitaal en grote ri sico-spreiding. ron aantal negers werd gewond. De politie in Worcester heeft meegedeeld dat alle kerken ook de Nederduits/i gereformeer de scholen en regerings bureaus in brand gestoken wer den. Worcester wordt voorname 0p „nraden van Albert Lcethocll> de lyk door naturellen bewoond. leider van bet Afrikaanse Nationale Con- Ook de hervormde kerk ui gres, de grootste negerorganisatie In Zuld- Dube, een negerlokasie op or)ge- Afrika, verbranden ZuMafrlkaanse neger» veer 25 km van Johannesburg, .1" Tnba" hu" i bewijzen. De politie heeft inmiddels ver- Werd in biand gestoken. GebOU- laard, dat het verbranden van de passen wen in Meadowlands werden door strafbaar is en dat tegen de schuldigen aal brand beschadigd. worden opgetreden. Dit dreigt de spanning Het pan-Afrikaanse Congres heeft in het land nog te vergroten. (Telefoto). die regering gisteravond een ultimatum gesteld. Indien niet voor uiterlijk he- denavond de wet op het verplicht dra gen van een paspoort wordt Ingetrok ken, zal de agitatie worden verscherpt. Zoals bekend is de wet zaterdag opge schort. Het pan-Afrikaanse Congres verlangt, dat de wet na definitief za! worden ingetrokken. Advertentie) Zon op Zon onder EEN moeilijkheid blijft nog dat aan het overleg in deze materie 'n groot aantal werkgevers en werkne mersorganisaties moeten deelnemen. Hier zou stimulerend kunnen wor den opgetreden door de centrale orga nisaties van werkgevers in het mid den- en kleinbedrijf. De ervaring heeft geleerd dat naar mate een bedrijfspensioenfonds lan ger bestaat, ook de ondernemers tot de conclusie komen dat hierin onge dachte mogelijkheden en voordelen schuilen. Een aanwijzing hiervoor is te vinden in het feit, dat tot een be drijfspensioenfonds, waarin deelne ming ook voor ondernemers ver plicht gesteld is, gedurende 1957-1859 9 pet. van de ondernemers aan wie vrijstelling van deze verplichting was verleend, als deelnemer is toegetre den. Het treffen van een goede voorzie ning voor de oude dag is van oudsher een der idealen van de chr.-sociale be weging geweest. Het gaat hier om een stuk sociale vooruitgang. Het mogf gelukken ook in de detailhandel bin nen afzienbare tijd op dit gebied be duidende vorderingen te maken. De moeilijkheden in Kaapstad be gonnen toen een menigte niet blamke demonstranten optrok naar Rand Pa rade, dicht bij het centrum van de stad. Bussen en passerende auto's wer den met stenen bekogeld. Er werden drie charges met de stok op de menig te uitgevoerd, maar liet werd pas wéér rustig |wee uur nadat de politie, van wie sommigen stalen helmen droegen, nog een charge uitvoerde en traangas- bommen gebruikte. De kleurlingen in de lokasies buiten Johannesburg wachtten op de trein die arbeiders uit stad terugbracht. Zij werden ontvangen met een hagel van stenen. Op de stations heerste een onbeschrijflijk tumult. Blanke vrou welijke passagiers lagen op de grond van de wagens, terwijl het glas om hen heen aan stukken ging. Alle we gen naar de lokasies waren versperd door naturellen, die alles wat ze maar grijpen konden gebruikten om bet ver keer stil te leggen. Loethoeli, de voorzitter van het Afri kaanse Nationale Congres,' heeft giste ren zijn dank uitgesproken voor het op grote schaal gehoor geven aan zijn oproep. In een vraaggesprek met het blad Rand Daily Mail zei Loethoeli, dat de voornaamste en dringendste taak van de democratische krachten in Zuid-Afrika thans is, de nationale par tij- de macht te ontnemen en het land zodoende te bevrijden van het grootste gevaar voor de harmonie tussen de rassen. De strijd tegen de passen ging voort en hü waarschuwde, dat een ver bod van het Afrikaanse Nationale Con gres een nog grotere crisis dan de hui dige teweeg zou brengen. Terwijl Loethoeli optrad als getuige in een hoogverraadproces in Pretoria heeft d'e politie gisteren zijn kamer doorzocht. Zjj nam het etui mee van de pas die Loethoeli zaterdag heeft ver brand en voorts een vlugschrift, waar in de naturellen worden opgewekt tot het houden van een rouwdag en een afschrift van een brief, die hii heeft geschreven aan een vriend in verband met de boycot van Zuidafrikaan.se pro- dukten in Engeland. De Zuidafrikaanse minister van Ban toezaken heeft ermee ingestemd, dat de kosten voor de begrafenis van de negers, die bij de onlusten te Sharpe- ville het leven verloren, door het ge meentebestuur van Vereeniging bestre den worden uit de inkomsten van de belastingen voor negers. Volgens een gemeentelijk ambtenaar van Vereerd- -ting zullen de lijken der slachtoffers net een politietransport van Johannes burg naar Vereeniging gebracht wor- 'en. De negers zouden in aparte gra- en ter aarde besteld worden. Een grote meerderheid van de uit If landen bestaande Veiligheidsraad s, naar vandaag vernomen wordt, voor- iander van een volledig debat in de Ver. Naties over de rassentroebelen In ïuid-Afrika, niettegenstaande dit land :r verbitterd tegen gekant Is. Diplomaten hebben medegedeeld, dat ie tegenstanders van Zuid-Afrika ge makkelijk de zeven stemmen zullen krijgen, ncdlg om de zaak op de agen- la te plaatsen en daarmee een debat op grote schaal te verzekeren, dat mo- ;eliik zal duren tot het einde van de «reek. India heeft vandaag een formeel ver zoek ingediend dat dit land toegestaan wordt deel te nemen pan het debat als niet-Iid van de raad «mder stemrecht. Tenminste vier of viif andere lan den, waarin Ghana, Pakistan en moge lijk Japan zullen, naar verwacht wordt, soortgelijke verzoeken indienen.. De Engelse minister van Buitenland se Zaken, Sehvyn Lloyd, heeft gisteren in het Lagerhuis verklaard, dat „niet alleen Labour het tragische verlies van mensenlevens in Zuid-Afrika diep be treurt". Het was de eerste maal dat van of ficiële zjjde in Engeland de incidenten worden .betreurd*. De Engelse publie ke opinie is hogelijk verontwaardigd over het optreden van de politie, doch de regering stelt zich op het standpunt, dat zij zich niet in de binnenlandse aangelegenheden van een lid vaai het gemenebest kan mengen. BIJ een ongekend hevig5e brand in een pakhuis in de haven van Glasgow, waarin duizenden vaten met whisky lagen opgeslagen, zyn vannacht achttien Schotse brandweerlieden om het leven ge komen. De mannen werd en gedood, toen zich een reeks zware ex plosies in het gebouw voordeed en een groot deel van het pakhuis instortte. Verscheidene br andweerauto's werden onder het puin be dolven. Toen het vuur wat was uitgeraasd, werden achttien levenloze brandweerlieden onder debrokstukken vandaan gehaald. Zjj moe ten op slag dood zijn gewcrest. Vanmorgen was het vuur bedjwongen. maar zelfs tóen lekten nóg ora njekleu rige vlammen langs de. óvereinjd geble ven delen van het grote pakhrijs, waar in behalve ruim 2501000; liter] whisky ook nog voor twintig -iniljoenj gulden aan tabak lag opgeslagen. Dei schade wordt geraamd op totaal 100 miljoen gulden. De oorzaak van de brar ïd is nog niet bekend. De brand greep zo snel om zaph heen, dat de vlammen al meters bciven het dak van het pakhuis uitschoten.', toen de brandweer arriveerde. Kort rfidat de brandweerauto's hun ladders hadden omhooggedraaid, klonk jn het .gebouw een waarschuwend gerommel. Voordat men besefte wat er gebeurde, iklonken er geweldige ontploffingen, wa arna het gebouw, als door een bijl g ctroffen, De Westelijke mogendheden hebben gisteren op de ontwapeningsconferen tie in Genève een gedetailleerd plan ter tafel gebracht voor de vorming van een omvangrijke organisatie,die toe zicht zou moeten houden op iedere fase van een eventueel outwapeningsver- drag. Het- plan werd op de tien-landen- eonferentie ingediend door de Ita liaanse afgevaardigde Cavaletti namens de vijf westelijke mogendheden. Cava letti betoogde, dat de internationale ontwapeningsorganisatie, de IDO, veel uitgebreider functies dient te hebben dan alleen maar de controle op over eengekomen bewapeningsbeperkingen. Het westelijk plan voorziet in een per manent toezicht op nationale militaire begrotingen en militaire manoeuvres alsook in controle op alle satelliet- en raketlanceringen. De Russische afgevaardigde Zorin dankte Cavaletti vriendelijk voor zijn gedetailleerde plan, doch hij onthield zich verder van commentaar. In plaats daarvan herhaalde Zorin de Russische eis, dat de conferentie moet beginnen met zich uit te spreken voor „algemene en volledige ontwapening" en dat de maatregelen van ..toezicht .later worden afgehandeld. zullen uiteenspleet. Het dak vloog. de lucht in en gloeiende vaten whisky wérden als kanonskogels weggeschoten. Ver scheidene brandweerauto's werden ver pletterd. Van de brandweerlieden, die kans zagen te ontsnappen, zijn er veer tig gewond. Toen de explosies plaatsvonden sloe gen de honderden toeschouwers die wa ren samengestroomd, in paniek op de vlucht. Mensen uit nabijgelegen wonin gen maakten zich eveneens uit de voe ten. Na het ongeluk werden alle be schikbare brand bestrijders naar het rampgebied gedirigeerd. De moedige brandweerlieden zagen door de enorme hitte geen kans dicht bij het pakhuis te komen. De brandende whisky stroomde als een vlammende rivier door de straten. Wel zagen de mannen kans twee na bijgelegen pakhuizen, een met onge veer een miljoen liter whisky en een met zeer explosieve ammoniak, te red den. Verscheidene schepen in de haven die door de vuurzee werden bedreigd, moesten worden verhaald. Vanmorgen had het vuur niet veel voedsel meer. Langzamerhand konden de brandweerlieden de spuiten opber gen. Over heel Glasgow hing vanmorgen een scherpe rooklucht. De hoogtijdagen van de bloei in de Bol lenstreek liggen vermoedelijk in de periode van 20 april tot 10 mei. Als datum voor het grote bloemencorso „Lenteparade", is nu definitief vastgesteld 23 april, Eén dag vóór het corso zullen de praalwagens weer in het veilinggebouw van Lisse te bezichtigen zijn. Gedurende een week voor het corso zul len in het gebied tussen Bennebrock en Sas- senheim wederom bloemenmozaïeken worden gelegd. Langs de route. van het corso zal worden gecollecteerd ten bate van het Comité Vluch- 1 tellngenhulp. r Zoals reeds eerder medegedeeld zal prinses Irene woensdagmiddag; a.s, om half drie de elfde Keukenhof in vervmrmde. bloemenkassen ope-J nen. Jacoba's vermaarde hofte Lisse toont reèds charmante voorboden van bloei en pracht. Aan de vooravond van de opening van deze lusthof is de belangstelling vooral van buitenlandse zijde groter dan in het verleden ooit het geval is geweest. - Tal van attracties en folkloristische evenementen zullen de waarde -van een bezoek aan deze bloemeö- en plantentuin verhogen. De traditionele streekdag 21. april zal gewijd zijn aan Overysel. Op 6 april zal de Keukenhof het idyllische decor vor men voor een grote modeshow van het Nederlands Katoen Instituut te Arnhem. - p.-.-r-V. BOLLENDRIELING HILDA, EN SASKIA (vXn.ï.) Ten aanzien van het corso kampt men vooralsnog met een grote moei lijkheid: de smalle, maar vitale brug over de Ringvaart te HUlegom Is „uit de vaart genomen". Er zijn onderhan delingen gaande met het leger ten einde te bewerkstelligen, dat een noodbrng (pontonbrug) wordt gelegd. Gebeurt dit niet, dan zullen ernstige verkeersknopen onvermijdelijk zijn. Vermelden we nog dat Keukenhof aan de vooravond van zjjn elfde sei zoen een bloembollen d r i e 1 i n g heeft geïntroduceerd, drie charmante meiskes, uit Lisse, Sassenheim en Hil- legom, die respectievelijk luisteren naar de namen. Lieza, Saskia en Hilda. Zjj zullen bij bijzóndere gelegenheden als gastvrouwen op de hof - toeven. lieza Daarnaast zullen de traditionele Ja- coba-meisjes niet ontbreken. (Van onze correspondent) AL bijna veertien dagen maken de inwoners van het dorp Gan- zcdjjk bij Finsterwolde met aller lei middelen jacht op een verdwaal de zeehond, die in het Beetsterdlep terecht is gekomen. Telkens weer is het beest hun echter te slim af. Toen eind vorige week bleek dat de zeehond, die men Bobbie ge noemd heeft, in een doodlopend deel van het Beetsterdlep rond zwom, meende men hem eindelijk te pakken te hebben. De uitgang werd met grote spoed door kippen gaas afgesloten en gedurende het weekeinde werd een enorm visnet ter lengte van 30 meter en met een hoogte van 4 meter, verzwaard met loden blokken, in het water ge bracht. Vanaf beide wallen werd het net langzaam aangetrokken. Toen de in het nauw gedreven zeehond op een bepaald moment boven water kwam. ging er onder de omstanders een gejuich op: nu zou Robbie niet meer ontsnappen. Maar de zeehond keek even ang stig rond, nam een forse duik en wist onder bet net en het kippen gaas door opnieuw te ontsnappen. De Ganzedjjkers laten de moed echter niet zakken, en peinzen nu over nieuwe methoden om Robbie te pakken te krijgen. Wanneer dat lukt zal de zeehond naar de dieren tuin in Ernmen worden overge bracht. (Van ee;a onzer redacteuren) jvan 17,2 procent. Voegt men daarbij De drie werknemersorgc tnisaties in de hout- en bouwnijverheid nos,de huurcompematle, dié eveneens - i t J I nn 1 nnnl 79I incnau nnntn. Wei is in de nieuwe voorstellen de loonsverhoging van vöf procent gehand haafd, doch de werknemers heb hen afgezien van hun wensen tot verbetering van een aantal secundaire arbeidsvoorwaarden, waarover met de werkgevers geen overeenstemming kon wohden bereikt. In een gistermiddag in Utrecht gehouden vergadering van de Nied. Bond van Chr. Schilderspatroons is mee gedeeld, dat de nieuwe voorstel! én in totaal nog een verhoging van 9 procent ._i j Dit is volgens de we t-kgevers nog steeds véél te hoog. inhouden. Woensdag zullen, na een besp: reking met minister De Pons over eve ntuele mogelijkheden voor doorberek ening, aan de werknemers tegenvoorstellen worden voorgelegd. De organ jsaties van schilderspatroons moeten zicljt over de juiste inhoud van deze tegei ivoor stellen nog beraden en kunnen.'hier over thans nog geen medede dingen doen. De voorzitter van de Chr. Bond van Schilderspatroons, dé heer J. 1 Loster, gaf in Utrecht een overzicht van de eisen, die in de oorspronkelijke voor stellen van de werknemers waren ver vat. Deze hielden, behalve dus de loonsverhoging van vijf procent, o.a. in een optrekken van het uurloon met drie cent om dit op hetzelfde peil te brengen als de lonen in het bouwbe drijf, een integrale verwerking van de huurcompensatie 1957, verhoging van de rijwielvergoeding, toekenning van een uitruslingstoeslag van 3 cent per uur, werktijdverkorting en verhoging van de prestatie-beloning. Alles bijeen, aldus de heer Koster, komt dit neer op een loonsverhoging op 1 april za] ingaan, alsmede de auto nome loonstijging in 1960, dan komt men op een percentage' van 22,4, „Dit zijn eisen, die naar onze smaak aan het onredelijke grenzen", was zjjn oordeel. Inmiddels hebben de werknemers meegedeeld dat naar hun mening alle nog aanwezige mogelijkheiden om een conflict te vermijden, moeten worden aangegrepen. Zjj wilden daarom een aantal beletselen voor overeenstem ming uit de weg ruimen en Heten eni ge wensen vallen. Wel handhaafden zij naast de verhoging van 5 procent met name hun eisen tot verhoging van de prestatiebeloning van 10 tot 15 pro cent, de uitrustingstoeslag en de in tegrale verwerking van de huurcom pensatie. Dit betekent volgens de heer Koster een minimale verhoging van 9 procent. Worden daar de kosten van de huur compensatie per 1 april en de autono me loonstijging nog bij opgeteld, dan betekent dit een stjjglng van 14 pro cent van de loonsom, nog afgezien van de hieruit voortvloeiende verzwaring der sociale lasten. Advertentie helpt snel tegen maagstoornissen W0 (oprispingen, branderigheid, maagzuur) u kunt het elk ogenblik nodig hebben... neem het daarom vandaag nog in huis! Het gerechtshof te Amsterdam heeft de 21-jarige typograaf S. N. R., een van de daders van de mislukte gewa pende roofverval, die vijf jonge Am sterdammers op 9 mei van het vorige jaar pleegden in een postagentschap te Amsterdam-Oost, veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven jaar met aftrek der preventieve hechtenis. f Advertentie) DE VERF VOOR HET SCHILDERFEEST SIKKENS.TJALLEHA PRODUKT,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1