Russisch-Franse samenwerking op atoomgebied Kosten twee miljard gulden an voor Kanaal-B Enthousiaste ontvangst in de hoofdstad Geroerd door welkom in Frankrijk Marine stuurt jagers naarNw.-Guinea Hagenaars demonstreren PM R I Peking maakt aanspraak op Mount Everest Soekamo in Irak Spijtoptanten met „Zuiderkruis" naar Nederland Nieuwe partij in Frankrijk Tandbederf wint terrein Ingemeursfirma's: beter dan tunnel Jongeman bij twist doodgestoken ANP niet eens met SER-advies RUIMERE „iRESTAURATIESNELTREINEN Vriendschap Zacht weer r r SAMEN MET KAREL DOORMAN" Vertrek Garanties „Stichting rechtsherstel Indische ambtenaren" staakt actie Regeringsschepen in N.V.? - tegen de Gaulle - Suiker iets goedkoper Over een bestuurszetel in nieuw bedrijfschap Voortaan ook warme maaltijden MAAMÏAG 4 APRIL 1960 A NEGEIVTIENDE JAARGANG IV©. 4568 Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur. Dr J A tl J. S BKUINi» ril-OT In bar te Utrecht: „Zeer tevreden" over de resultaten van zijn elfdaags bezoek aan Frankrijk is de Russische premier Chroestsjew gisteren in Moskou teruggekeerd. Honderdduizenden Moskovieten waren uitgelopen om de pre mier te begroeten. Er waren zoveel mensen op de been dat zijn wagen moeite had over de acht rijbanen brede Leninsky Prospekt van het vliegveld door de nieuwe zuidwestelijke wijken naar de hoofdstad te komen. De Sowjet-Unie en Frankrijk hebben zaterdag overeenkomsten gesloten voor samenwerking op wetenschappelijk gebied en met name op het terrein van het vreedzaam gebruik van atoomenergie. MAN TE APELDOORN IN KANAAL VERDRONKEN Botterdam: •n-Grtvenhagc: Dordrecht: Sehtedamr Witte de Wlthstraat 38- Telei. 113700 (0 U Postbus 1112 Poetslro No 124919 Klachtendienst abonnementen lauu1930 at» Zaterdags 1718 uur Telefoon U3700. üuygenspieiD 1 Telefoon 183487 <3 Uloen) Postbue 1091 Postgiro No 424867. Klachtendienst 18.3019.30 Telefoon 362569 Bnuiwee 132 Telel 4570. cfuurcuoiu. Thomas A Rempisstraat 6 9 Telef 63431. Abonnementsprijs BI cent eer week. t 3.65 oer maand. 1 IM eed kwartaal Losse mmtnen-15 cent. Verschijnt dagelijks J (Geldig1 tot dinsdagavond) MEER WIND. Veranderlijke bewolking met hier en daar enige re gen. Matige tot krachtige wind tussen zuidoost en zuid west. Aanhoudend vrij zacht. Maan op: 12.19 Morgen: Zon op: 6.07 Onder: 19.20 Onder: 2.57 Chroestsjew „zeer tevreden m eptvgv. Premier Chroestsjew en zijn echtgenote nemen op de trap van hun vliegtuig afscheid van Frankrijk. TERWUL de regeringen van Frank rijk en.-Engeland een rapport be studeren van een internationale studiecommissie over de aanleg van een tunnel onder Het Kanaal, heeft «en combinatie van drie ingenieurs bureaus het afgelopen -weekeinde een gedetailleerd plan bekendge- maakt, voor de bouw van een veer tig, kilometer lange brug over deze watervlakte. Het Engelse ingenieursbureau Dorman, Long and Company verklaart na mens de beide andere firma's (Com. pagnie Frangaise d'Enterprises en de Amerikaanse Meritt-Chapman and Scott) dat het plan volkomen reëel is. De Franse en Britse firma zou den de bovenbouw willen leveren, de Amerikaanse onderneming de funderingen op land en onder wa ter. De vrijwel van geheel staal tc bou wen brug zou 35 km breed moeten - worden en tachtig meter boven de waterspiegel moeten komen te lig gen, zodat schepen als de „Queen Mary" ér zonder bezwaar onder door zouden kunnen varen. De ingenieurs bureaus ramen de kosten van de brug op ongeveer twee miljard gul den (zoals bekend heeft de studie commissie voor een tunnel onder Het Kanaal de kosten voor een der gelijk project geschat op ruim één miljard gulden). Volgens de drie in. - genieursbureaus beantwoordt een tunnel niet aan de eisen van het moderne verkeer, ook al omdat men de aütcrs op treinen en niet op eigen kracht door de tunnel wil laten pas seren. De brug zou moeten worden aange legd over het smalste stuk van Het Kanaal én wel tussen South Fore land, in Engeland en Sangatte in Frankrijk. Het plan yoor een brug over Het Ka naal is evenmin als een plan voor 'een tunnel, nieuw. De voorzitter van de Franse wegverkeersorganisatie, Gallienne, ijvert al jaren voor een brugverbinding tussen Engeland en .het vasteland van Europa. In de Britse pers is vandaag een felle strijd ontbrand over de voor- en na delen van een tunnel- of brugver binding tussen Engeland en Frank- rijk. De meeste bladen zijn niet op timistisch gestemd, omdat zij menen dat binnen enkele jaren enorme he likopters of „Hovercrafts" (ook wel „Zwevende schotels" genaamd) voor V doeltreffende en weinig kwetsbare Kanaaloversteek van personen en goederen zullen kunnen zorgen In Parijs en in Londen zijn goedinge- lichte kringen van mening dat een officiële mededeling over een ver binding, over Het Kanaal kan wor den verwacht tijdens of kort na het bezoek dat president de Gaulle deze week aan Engeland zal brengen. (Van een onzer verslaggevers) Tijdens een dronkem'anstwist In een bar aan de Oudegracht te Utrecht is in de nacht van zaterdag op zondag één uur na middernacht,'de twintigja rige ongehuwde timmerman C. J. Lam- merts, Aalbesstraat 18 te Utrecht, met een dolkstoot om het leven gebracht. Enkele uren later werd de 28-jarige meubelmaker A. K. uit Utrecht, ver dacht van dit misdrijf, in zijn woning gearresteerd. Hij legde terstond een bekentenis af. Het slachtoffer heeft met de twist eigenlijk niets uitstaande gehad. Hij bevond zich aan een der tafeltjes van een bij de politie gunstig bekend staande bar, toen een vriend, waar mee hij in gesprek was, de 22-jarige schilder F. C. B. uit Utrecht, onenigheid kreeg met de echtgenote van verdachte K. Zij verkeerde, evenals haar man min of meer onder invloed van alcohol en had al enkele malen uit het glas van de schilder gedronken. Deze wond zich hierover op en wierp op een gegeven moment met een „moet je nog meer hebben soms", het glas naar de vrouw. Mevrouw K. raakte met B. in ge vecht en kreeg bijstand van een nichtje van haar man. Ten slotte meende de echtgenoot tussenbeide te moeten ko men. Hij haalde een groot dolkmes uit een schede in zijn binnenzak te voor schijn en stortte zich over een tafeltje heen op B. Het slachtoffer L., dat zich tot dus verre geheel afzijdig had gehouden, deed een poging zijn vriend buiten be reik van het mes te houden, doch werd toen zelf achter het linkersleutelbeen gestoken. L. strompelde naar de buiten deur, zakte in elkaar en overleed nog voor de ijlings te hulp geroepen G.G. en G.D. ter plaatse was. K. had inmiddels met zijn echtgenote en nichtje de vlucht genomen. Drie uur na het misdrijf omsingelde de politie zijn woning, waar hij zich verborgen bleek te houden. De man gaf zich zon der tegenstand over. Hij is reeds eerder met de justitie in aanraking geweest. Moskou terug Ook de jagers „Limburg" en „Gro ningen" zullen eind mei naar Nieuw- Guinea gaan. Deze schepen zullen het vliegkampschip „Karei Doorman" vergezellen. De jager „Limburg", die tijdens een oefening in de Golf van Biscaje ten gevolge van het stormweer be schadigd is, wordt op het ogenblik op de werf „De Schelde" te Vlis- singen hersteld. Men hoopt de repa ratie over ongeveer drie weken voltooid te hebben. De schade be staat uit een paar scheurtjes mid scheeps. Het schip is in januari op weg ge weest naar de Antillen. Onderweg heeft het tijdens stormweer in Pon te del Gada gemeerd gelegen. Daar heeft het tegen een steiger liggen „rijden", waardoor het averij aan bakboord en deuken in de huidplaten kreeg. De jager is toen teruggestuurd en heeft bij de Dok- en Scheepbouw- maatschappij in Amsterdam nieuwe platen gekregen. Bij de marine ver moedt men, dat hierdoor spanningen zijn ontstaan, die bij de storm in de Golf van Biscaje de nu geconstateerde schade heeft opgeleverd. Chroestsjew zag er vermoeid uit toen hij uit het vliegtuig stapte. HU sprak even met de autoriteiten, die hem verwelkomden. Tegen Jean de la Grandville, de Franse ambassadeur, gaf hjj uiting aan zijn „grote tevredenheid" over de re sultaten van de reis. De la Grandville zei dat Chroestsjew er de nadruk op gelegd had dat hij geroerd was ge. weest door bet welkom dat hem in Parijs en elders in Frankrijk ten deel gevallen was. De premier hield geen rede op het vliegveld. Toegejuicht door grote me nigten ging hij met zijn gezelschap per auto naar huis. De Sowjet-pers en radio,hebben de reis van Chroestsjew en zijn bespre, kingen met president de Gaulle ge roemd als een belangrijke bijdrage tot de vriendschappelijke betrekkingen tussen beide landen. De kop op de frontpagina van de Prawda luidde: „De U.S.S.R. en Frankrijk: vriendschappe lijke betrekkingen tussen onze landen zullen helpen om de internationale spanning te verminderen en de vrede te verstevigen. De kop op de voorpa gina van de ïzwestia luidde: „Laat ons in vrede en vriendschap met alle men sen leven". De kop in de Komsomol Prawda sprak over „een historisch be zoek op geslaagde wijze besloten". Chroestsjew was zondagmorgen om halfelf van het vliegveld Oriy ver. trokken. Vier uur later was hii in Moskou. De Russische premier, zijn familie leden, de Bussische minister van Bui tenlandse Zaken Gromiko en de ove rige leden van Chroestsjews gevolg werden op het Parijse vliegveld uit geleide gedaan door president de Gaul le, premier Debré en minister Couve de Murville van Buitenlandse Zaken. Op een persconferentie in Parijs had de Bussische premier zaterdag middag verklaard, dat hij na zijn be sprekingen met president de Gauile met optimisme uitziet naar de aan staande topconferentie. Chroestsjew zei, dat zijn verlangen naar vrede in de gehele wereld door zijn besprekingen met de Gaulle is versterkt. „Wij hebben goed gewerkt en veel gedaan," verklaarde hij. Doch hij voegde eraan toe. dat niet alle pro- blemfen opgelost waren. Gevraagd of hij zich zou aansluiten bij garanties voor een vrij Berlijn, zei Chroestsjew „Wij zijn op elk niveau bereid ons aan te sluiten bij de uit werking van deze garanties". Hij verklaarde, dat de garanties uit gewerkt zouden kunnen worden door de Verenigde Naties. „Wij hebben van gedachten gewis seld over verschillende vraagstukken," zei Chroestsjew. „Wij hebben ge streefd naar beter onderling begnp en ik geloof, dat wij geslaagd zijn." Hij verklaarde, dat als het pro bleem van de ontwapening niet werd opgelost „dit zeer gevaarlijk zou zijn voor de zaak van de vrede". Hij zei dat een ontwapenlngsover— eenkomst afhing van alle regeringen doch bovenal van de grote mogend heden „Het is ook zeer gevaarlijk als de volken onverschillig blijven en met gekruiste armen op een oplossing ■wachten," zei hij. Zie verder pag. 3. 2e kol.) m De premier van Nepal, Koirala, heeft meegedeeld dat bij recente besprekin gen te Peking, de communistisch-Chinese regering aanspraken heeft gemaakt op 's werelds hoogste berg, de Mount Everest. Koirala deelde op een persconferentie mee, dat de delegatie uit Nepal deze Chinese aanspraken krachtig heeft afgewezen. De 8.853 m. hoge Mount Everest ligt ten dele op Nepaiees en ten dele op Tibe- taans grondgebied. (Van onze Haagse redacteur) Naar schatting achthonderd per sonen hebben zaterdagmiddag in Den Haag gedemonstreerd en ge protesteerd tegen rassendiscrimina tie in het algemeen en tegen de huidige Zuidafrikaanse politiek in het bijzonder. De demonstranten voerden leuzen mee als .Luns, protesteer", „Eassen- vervolging is goddeloos" en „In blank en zwart klopt hetzelfde men senhart". Via een korte route trokken de demonstranten van het Vredespaleis naar het Plein. Noch. de ambtswoning van de mi nister van Buitenlandse Zaken, noch de Zuidafrikaanse ambassade waren tn de route opgenomen. Op het Plein hield de heer Guus Sterman een toespraak waarin deze betoogde dat de gekleurde volkeren van Afrika bezig zijn de banden te verbreken. Dit kan niemand tegen houden. De regering van Zuid-Afri- Ka vraagt tijd om haar zaken op te knappen, maar die tijd zal haar niet gegeven worden, aldus de heer Ster man. Pater S. Jelsma MSC (van de Pleingroep) las hierna een brief voor die na de demonstratie aan de ministerraad is verzonden. Behalve pater Jelsma had ds. P. Lugtigheid, hervormd predikant, de brief gete kend. tn deze brief werd het een dwin gende eis van eenvoudige rechtvaar digheid en solidariteit genoemd dat de Nederlands regering, gedachtig haar aanvaarding van de universele verklaring van de rechten van de mens, openlijk stelling neemt en protesteert tegen „de flagrante schending van elementaire mense lijke rechten en tegen de wreed heden, onrechtvaardigheden en on menselijkheden, waarmee met name m deze dagen de gekleurde bevol king van de Unie van Zuid-Afrika ln een volstrekt ondemocratisch be stel en in een situatie van verre gaande rechteloosheid onder verant woordelijkheid van haar regering wordt bejegend". Een Belgische krijgsraad heeft een jonge dienstplichtig militair ter dood veroordeeld, omdat deze begin no vember van het vorige jaar in Ant werpen drie mensen met messteken heeft gedood. President Soekarno is zondag ln Bagdad gearriveerd, voor een drie daags bezoek aan Irak, De Indone sische minister van Buitenlandse Za ken Soebandrio en zijn Iraakse ambt genoot Hashim Jawad zullen tijdens dit bezoek besprekingen voeren. Ter ere van Soekamo publiceerden enkele kranten te Bagdad zondag de ontboezeming dat Soekarno „dapper heeft gestreden tegen het Japanse en Nederlandse imperialisme en zijn land en volk bevrijd heeft uit de slavernij". De „Stichting Kechtsherstel Indische ambtenaren" in Den Haag, die heeft meegewerkt aan pogingen om van de Nederlandse regering betaling te ver krijgen van salarissen, die tijdens de Japanse bezetting niet aan ambtena ren in het voormalige Nederlands Indië zijn uitgekeerd, heeft nu in een open brief aan de ministerraad verklaard, dat nu alle wettelijke rol-Vlelen om uitbetaling van deze salar isen alsnog te verkrijgen, zijn uitgeput. Er wordt geen hernieuwd beroep op de Nederlandse regering gedaan om alsnog tegemoet te komen aan de wen sen van de betrokkenen. ..Ons rest slechts, te constateren, dat het in de rechts- en welvaartsstaat Nederland mogelijk blijkt, dat zelfs de morele aanspraken op onze achterstallige sa larissen niet worden erkend", aldus de brief. De overige schepen, die deel uitma ken van smaldeel I zün zaterdag in Den Helder teruggekeerd na de oefe ningen in de Golf van Biscaje, be halve de onderzeeboot „Zwaardvis", die Botterdam als thuishaven heeft. (Van een onzer verslaggevers) NAAR wij vernemen zal het hij de de Stoomvaart Maatschappij Ne derland in de Amsterdamse haven op gelegde emigrantenschip „Zuiderkruis" van de Nederlandse regering opnieuw in de vaart gebracht worden om uit Indonesië zgn. spijtoptanten op te ha len. Het schip zal op 27 mei a.s. eventueel al op 25 mei vertrekken. De „Zuiderkruis" 'maakt eerst nog een reis met emigranten naar Mel bourne en Sydney in Australië. Op 28 juni zal het schip in Melbourne zijn. Daarna koerst het naar Indone sië. Het zal twee dagen in Soerabaja (van 9—11 juli) en twee dagen in Tandjong Priok) (12—13 juli liggen om spijtoptanten gelegenheid te ge ven aan boord te komen. Daarna begint het schip de thuisreis naar Amsterdam. De regering overlegt met Nederland se scheepvaartmaatschappijen over de toekomst van de drie regeringsschepen (de „Waterman", „Zuiderkruis" en „Groote Beer"). Besproken wordt de oprichting van. een N.V., die deze sche pen moeten gaan explointeren, wellicht ook als emigrantenschepen. R ANDSTORINGEN, die zich om een midden op de oceaan gelegen ge bied van lagedruk bewegen, bepalen thans grotendeels het weer in het Westeuropese kustgebied. Doordat boven Scandinavië een gebied van-hogedruk stand houdt, kunnen de storingen niet ih die richting ontwijken,, maar keren ze> via Engeland en Schotland naar de oceaan terug. De storing, die gisterochtend vroeg de golf van Biscaye bereikte en toen via Bretagne naar het noorden trok, veroorzaakte in onze omgeving een vrij krachtige zuidoostelijke wind. Deze voerde droge continentale lucht aan, waarin de temperatuur op de meeste plaatsen tot 18 a 20 graden, st66^. Het front van de storing bracht in de avond en nacht plaatselijk een wei nig regen. Langs de noordelijke rand van een hogedrukgebied, dat zich van de Azoren tot Portugal uitstrekt, wordt door zuidwestelijke winden zachte lucht van subtropische oorsprong naar West-Europa gevoerd. Deze lucht zal morgen ook Nederland be reiken, zodat het voor de tijd van het jaar zachte weer voortduurt. In Frankrijk is een nieuwe politieke partij opgericht, die tot voornaamste doel heeft het bewind van president de Gaulle tegen te werken. De partij, die „Verenigde Socialistische Partij" heet e. in Frankriik met de ir>;'i-»'en VANDAAG is suiker een cent per kilo goedkoper geworden. De prijsverlaging van suiker is het gevolg van het doorwerken van de la gere suikergarantieprijs v-oor verbou wers van suikerbieten van de oogst 1959. Daardoor wordt de prijs van sui ker af fabriek verlaagd van 89. tot 88,— per 100 kilo. De verhoging van de melkprijs is een gevolg van de afschaffing van de nog resterende consumentensubsidie op melk, waartoe al medio 1959 beslo ten was. De prijsverh-oging (van ten hoogste twee cent per liter) geldt voor melk, karnemelk (beide los en in fles sen) en melkproducten, en wel in het hele land. (Van een onzer verslaggevers) In de nacht van zaterdag op zondag is de 55-jarige landbouwersknecht B. H. van Beek nabij de Woudbrug te Apeldoorn in het Dierens Kanaal te rechtgekomen en verdronken. Vermoedelijk is de man door de duis ternis misleid. Mendès-France P.S.U. wordt aangeduid, heeft als voornaamste leider de vroegere pre mier Pierre Mendès-France. De partij krijgt steun van de z.g. zelfstandige socialistische partij (die zich van de Franse socialistische partij van Mollet afscheidde toen deze ver klaarde de Gaulle te zullen steunen), de socialistische linkervleugel en de z.g. zelfstandige communisten (die op positie voeren tegen de communisti sche, partij van Thorez 'en Duelos). De nieuwe partij rekent op 15.000 (links-georiënteerde) leden, een be langrijk aantal voor een Franse poli tieke partij. Het Algemeen Nederlandsch Pers bureau (ANP) en de vereniging De Nederlandse Dagbladpérs hebben bij de Sociaal Economische. Baad een pro-. test ingediend, waarin zü érnstig be? zwaar maken tegen, het voorgestelde advies over de samenstelling van het bestuur van het bedrijfschap voor het fotografisch bedrijf. De adressanten zeggen, zich alleen dan met dit advies te kunnen vereni gen, indien aan de zijde der onder nemers ten ininste één bestuurszetel zal worden aangewezen voor het ANP o voor de NDP, ten aanzien van ANP-, Foto. De argumenten, die de SER voor zijn afwijzend advies aanvoert, wor den van de zijde van het ANP en de NDP betwist en ten enenmale onvol doende geacht. Ondanks het feit, dat adressanten gewezen hebben op het grote na deel, dat de stem van de grootste Nederlandse instelling op het gebied van de fotojournaBstiek die bovendien een vooraanstaande plaats inneemt in de gevoelige sector van de pers en de nieuwsvoorziening in het bedrijfschap niet zal worden gehoord, heeft de SER namelijk ge? meend n>iet aan het verzoek van het ANP te moeten voldoen. In het ontwerpadvies, dat de SER in haar vergadering van vrijdag 8 april zal bespreken, wordt voorgesteld het aantal bestuursleden van het bedrijf schap voor het fotografisch bedrijf te bepalen op twaalf en de volgende or ganisaties aan te wijzen voor de zetel? verdeling: Aan ondernemerszijde: 5 ze tels voor de Nederlandse Vereniging van Vakfotografen (NFPV) en één zetel voor de Nederlandse Vereniging van Fotojournalisten. Wat de werknemers betreft is voor gesteld: 3 zetels voor de Algemene Nederlandse Grafische Bond, 2 zetels voor de Nederlandse Katholieke Gra fische Bond en één zetel voor de Ne derlandse Christelijke Grafische Bond (NCGB). Het achtjarig jongetje F. K. van L. is zondagmiddag toen het spelen derwijs plotseling de weg overstak, op! het Zeglis te Alkmaar aangereden door een met grote-snelheid uit de richting Akersloot komende motorrijder. De jongen was op slag dood. Het tandbederf neemt, vooral bij de jeugd, nog steeds toe. Het gemeenschappelijk overleg van ziekenfondsorganisaties (G.O.Z.) heeft hierover in een brief aan de ministers Cals en Van Rooy zijn verontrusting uitgesproken. Een der belangrijkste oorzaken hiervan is volgens het G.O.Z, het vrijwel algemeen erkende tekort aan tandartsen, waardoor o.a. de schooltandverzorging zich niet voldoende kan ontwikkelen. Het G.O.Z. pleit daarom voor een spoedige opleiding van heb aantal universitaire opleidingsmogelijkheden. He „restauratiecoupeetjes" ln Se blauwe sneltreinen van de Spoorwegen zullen bin nenkort gemoderniseerd worden. Het eer ste rijtuig is al omgebouwd; met het 26ste en laatste denkt men over een jaar of drie klaar te zijn. De restauratierijtuigen zijn op het ogenblik nog verdeeld ln vier coupé s met acht zit plaatsen. Wanneer de klaptafel omlaag is. is de ruimte nogal beperkt, wat zowel voor de reizigers als voor het bedienend personeel minder plezierig is. In de nieuwe rijtuigen zijn de tussenwanden weggehaald. Er is een gangpad in het midden met aan de ene zijde tien en aan de andere twaalf zitplaatsen. Tussen leder stel tweepersoons banken bevindt zich een tafel. De bewegingsvrijheid ls aan zienlijk grater dan in de oude coupé's. Ook de keukens van de restauratierijtuigen worden uitgebreid en gemoderniseerd. De koks. die hierin werken, zuilen ln staat zijn om dagschotels, volledige kleine war me maaltijden, klaar te maken. In de res tauratiewagens die nu nog gebruikt wor den, was de keukencapaciteit beperkt tot eenvoudige koude lunches. Dit jaar zullen waarschijnlijk reeds tien restauratiewagens omgebouwd kunnen worden. Ze zullen voorlopig ingelegd «ob den op het traject Utrecht—Maastricht.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1