Vlagvertoon Britse houding tegenover EEG gevaarlijk (goodwill Bange vlucht aan boord van „Boeing' e actie in Zuid -Afrika tegen naturellen norit 1920: Londen wil Nederland Uitstel plan- Hallstein? Ongerustheid in Bonn en Parijs Zeehond na 3 weken in de val Zekerheid een Nationale traditie Bisschop Reeves un naar Swaziland Vertrouwelijke Britse documenten onthullen na veerti jaar: DE GAULLE IN ENGELAND Mijnopruimingsdienst stoot opwespennest Mississippi buiten haar oevers NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK WATEROVERLAST DINSDAG 5 APRIL 1960 "N y NEGENTIENDE JAARGANG No. 4560 r Directeur: H. DE RUIG Niet tevreden - Adenauer Nadenken BIN N ENVERINGBED SCHUIM RUBBERBED AL No no-no - no Ja, mevrouw, goed ge raden het xij» de witte 8>o*iron overhemden, die geel worden aan boord en manchet. Als wassen niet meer helpt behandel ze dan eens met een flacon echfa- wit. Ze worden weer hagelwit en zo glad, dat u ze nooit meer hoeft te strijken. Ja, mevrouw, diezelfde flacon eohfa-wit, die ook vergeelde wol weer zo smetteloos wit.fB elegant maakt. T^NGELAND HEEFT in 1920 overwogen Nederland de oorlog te verklaren om de vroegere Duitse keizer Wilhelm II in handen te krijgen en hem als oorlogsmisdadiger voor de rechter te brengen. De Duitse keizer was in november 1918 naar ons land gevlucht waar hy asiel kreeg. In 1941 stierf liij te Doorn. De in Londen gekoesterde oor logsplannen blijken uit vertrou welijke documenten'van het Brit se ministerie- van Buitenlandse Zaken, die gisteren, nadat veertig jaren waren verstreken, zijn ge publiceerd. Ongeruste boer alarmeert schuwdë Haagse instanties Zie vorder pag. 3, 2e kol.) Ook vandaag zal de politie met haar verscherpte - actie doorgaan, „De huidige omstandigheden vragen om een drastische actie", aldus kolo-nei Reay van de crimi nele politie. „Cape Argus", een avondblad van de oppositie, zegt dat' het gehele schiereiland van de Kaap zich nagenoeg in staat van beleg bevindt. Bisschop gevlucht Beroep van Zoeloes Nieuwe razzia Botterdam: I^Sre-reftüftge- Oordrecnt: Schiedam Witte ae Wltnstraat l'elet. 115700 i0 L> Poetbus 1112 Poetgiro No 424518 Klachtendiemt abonnementen iano19.30 uur Zaïerdags 17—18 uur Teletoon 11570Q. Huygenspieiu 1 Telefoon 183467 <3 lil nee i Postbus 1091 Postgiro No 424867. Klschtendlenst 18.3019 36 Telefoon 36236S Soulwee 132 Telet 4570 Thoma." A Kempijwtraat 6 n Teler 65451 IjK - aai U n »rid VdtJi Ahonnem«rtsprlïs 67 eerw oer week. f 2.65 oer maand 1 oer kwartaal Lonkte mimmer? 15 cent Verschijnt dace Hik* (Geldig tot woensdagavond) DROOG WEER Droog weer met zonnige perioden. Zwakke tot matige zuidelijke wind. Aanhoudend vrü zacht. Morgen: Zon op: 6.04 Maan op: 13.20 Onder: 19.32 Onder: 3 33 Hoofdredacteur; Dl J A ti J. HKUINb SLOT (Van onze militaire medewerker) NIET onverwachts wordt het vlieg' :ampschip „Karei Doorman' met twee onderzeebootjagers voor vlagvertoon naar Oost-Azië gezonden waarbij het uiteraard ook Ned. Nw. Guinea zal aandoen. De talrijke drei gementen van Djakarta en de uit de Staten-Generaal opklinkende stemmen van ernstige ongerustheid van alle re geringspartijen lieten nauwelijks ruimte meer om nog iets minder te doen dan de thans genomen maatre gel van vlagvertoon. Vlagvertoon is in de geografische sfeer van politieke spanningen het eeuwenoude diplomatieke instru ment geweest om bekoelend te wer ken op internationale heethoofden. Er gaat daarvan een heilzame werking uit die kan voorkomen dat door onbe raden stappen de koude oorlog in een warme overgaat. Het doet dan ook wat eigenaardig aan dat de heer Burger al dadelijk te 3enover de regering hoog vaii de to ren ging blazen. Is hij vergeten dat in begin 1950, toen de P.v.d.A. regerings partij was, eveneens een smaldeel „Karei Doorman" werd uitgezonden voor vlagvertoon, doch toen naar de West? En wel onder vrijwel gelijk soortige politiek gespannen omstan digheden? NA de wereldoorlog waren talrijke stemmen in de Zuid- en Midden- Amerikaanse staten opgegaan om aan het Europese kolonialisme aldaar een eind te maken. Niet zonder eigenbe lang overigens, want verschillende staten hadden daarbij de aspiratie om de „bevrijde" gebieden op geografi sche gronden aan de hunne toe te voe- gen. Op de Panamerikaanse conferentie van Bogota in 1948 werd daartoe een georganiseerde actie op touw gezet, die haar stem steeds driester en drei gender verhief. Het tijdstip daar voor was uitermate gunstig, want de hier bedreigde mogendheden waren verzwakt uit de oorlog ge komen. Vooral Nederland verkeer de in een zwakke militaire posi tie, omdat'het de handen vol had in Indië, welk gebiedsdeel tèn slotte onder druk der Ver. Naties moest wor den losgelaten. Niet onmogelijk was dus te achten dat men in de verleiding zou komen een-aanslag op de gebieds delen in de West te plegen. Was men ai niet eens eerder erin geslaagd met een handjevol avonturiers Curasao te bezetten? ."~"N Onder deze kritieke omstandighe den ham de Nederlandse regering toen het juiste besluit van het aloude instrument, het vlagvertoon, gebruik te maken. De oude „Karei Door man", vergezeld van twee andere oorlogsbodems met aan boord Z.K.H. prins Bernhard, werd naar de West gezonden. Het smaldeel bezocht tal van Zuid- en Midden-Amerikaanse staten. Dat heeft bekoelend gewerkt. Uiteraard mede daardoor, dat, na de direct werkende tijdelijke 4 methode van het vlagvertoon, maatrëgelen' zijn getroffen om ónze positie daar. poli tiek en militair blijvend op een krach tiger basis te organiseren dan voor heen. ONDER soortgelijke omstandighe den verkeren wij nu. En dan kan en mag het niet anders zijn dan dat de uitzending van de „Karei Door man" slechts een eerste stap is om onze politieke en militaire positie ginds te versterken. Het eskader kan daar immers niet blijven. Men spreekt van tot december. Vóór d'ie tijd die nen er dus andere maatregelen geno men te worden van blijvende aard, die tevens een garantie bieden dat we de ons daar gestelde taak in een veilige sfeer kunnen volbrengen. We ver wachten dan ook dat de regering in haar nadere mededelingen deze voor genomen blijvende maatregelen zal aankondigen. Reeds eerder gaven we aan, in wel ke sfeer deze maatregelen zullen moe ten liggen (uitzending van een kleine macht van moderne lichte bommen werpers, waaraan toegevoegd een be perkte sterkte van jachtvliegtuigen, opleiding van een mobiele macht van in de rimboe-oorlog goed geoefende troepen, zoveel mogelijk bestaande uit Papoea-eenheden). Dat zal geld kosten, waartoe niet uit het defensieplafond mag worden ge put, omdat dit ten koste van andere verplichtingen zou gaan. Hand aan hand met de versterking van onze mi litaire positie kan dan getracht worden ook onze politieke positie te verstevi gen door voor dit gebiedsdeel bondge nootschappelijke garanties te krijgen, hetzij met Australië alleen, hetzij in het bredere verband van de ZOAVO. BREUK DREIGT IN WESTEN De afdeling voor de geschied- en letterkundige wetenschappen van de Kon. Ned. Akademie van Wetenschap pen vergadert maandagmiddag 11 april te één uur in het Trippenhuis te Am sterdam. E'EN BREUK dreigt in het Wes- Vj telijke kamp door de Britse houding tegenover de Europese Economische Gemeenschap en met name tegenover West-Duits- land. De dreigende woorden, die de Britse premier Macmillan in Washington heeït gesproken over de Frans-Westduits^i samenwer king en over de Europese inte gratie, hebben de bestaande me ningsverschillen ernstig ver scherpt. A de ene kant staan naast de Veri nisde Staten Frankrijk, West- Duitsland en de overige landen van de E.E.G., die de Europese integratie sneller wijlen doen verlopen, aan de andere kant staat Engeland, dat van een snellere Europese eenwording grote nadelen voor zijn handel ver wacht. Macmillan heeft gedreigd, dat zijn land, als een nadelige invloed van de EEG dreigt, de invoer uit de Verenigde Staten drastisch zal inperken en zijn troepen in West-Duitsland zal vermin deren. Dergelijke maatregelen van Groot-Brittannië zouden het Westelijke bondgenootschap doen wankelen. In de westelijke hoofdsteden vraagt men zich met bezorgdheid af wat de gevolgen van de Britse houding zul len zijn. President de Gaulle van 'Frankrijk zal tijdens zijn bezoek aan Engeland ongetwijfeld de moeilijkheden in de westelijke alliantie met Macmillan be spreken. In Parijs twijfelt men er niet aan, dat Macmillan zich in Washington zeer ongunstig heeft uitgelaten over de Frans-Westduitse samenwerking. In Franse regeringskringen is men niet tevreden met de „uitleg", die de premier later in het Lagerhuis heeft gegeven. Bondskanselier Adenauer heeft gis teravond in Bonn dringende bespre kingen gevoerd met zijn.ministers van Buitenlandse Zaken, Financiën en Economische Zaken in een poging om scheuring in het Westduitse kabinet te voorkomen. Adenauer steunt het zogenaamde „Plan-Hallstein" voor het bespoedi gen van de Europese Economische .Integratie. Zijn minister van Econo mische Zaken dr. Ludwig Erhard is tegen dit plan. Alvorens de ministers von Bren- tano en Etzel tot de kanselier wer den toegelaten, had deze een gesprek onder vier ogen met Erhard. In Westduitse regeringskringen is bezorgdheid geuit over de kritiek die de Britse premier Macmillan inzake de Duitse Europese economische politiek heeft uitgesproken. Het werd niet onmogelijk geacht dat kanselier Adenauer er aanleiding in zou hebben gevonden de tegenwerpin gen van Erhard nader te bezien. Er hard is van mening dat het plan- Hallstein Europa economisch zou ver delen. Het eerste bewijs daarvan is volgens hem de kritiek van Macmil lan. West-Duitsland is voorts tot naden ken gebracht door Denemarken en Oostenrijk twee van de beste klan ten van de'Bondsrepubliekdie héb ben gedreigd met discriminerende maatregelen indien het plan-Hallstein doorgang vindt. In de Ver, Staten zijn de rivieren de Mississippi en de Missouri buiten hun oevers getreden doordat grote hoeveel heden sneeuw zijn gaan smelten. Zeker dertigduizend personen zijn getroffen. Op verscheidene plaatsen in de sta ten Illinois en Missouri is de toestand gevaarlijk. Duizenden 'militairen, po litiemannen erf burgers proberen hel water te bedwinger. i Adnei-reutif HAZET-FABRIEK EN ZEVENBERGEN ■i De. 'eigenaar V3!x"eett.zaak,in-hëngelsportartike1enin"iWïnschotenVdë: heer Smit, heeft in het Beetsterdiep een zeehond gevangen,, waarop door de in woners van het dorp GahzéüiJk 'al 'sedert /drie' weken jacht -werd' gemaakt! De zeeiiond benadeelde.door.zi3n aanwezigheid de visstand in het Beetsterdiep. Het dier is overgebracht naar het Noorderdierenpark in Enunen.' DE inzittenden van een. Boeing-707 straalvliegtuig van. de Franse luchtvaart maatschappij „Air France" hebben gisteravond boven Pa rijs bange ogenblikken be leefd. Kort nadat het reusachtige toe stel van hét vliegveld Orly was opgestegen in de richting van New York en een hoogte van ongeveer zesduizend me-, ter had bereikt, viel de instal latie uit, die de druk aan boord van het vliegtuig regelt. De 62 passagiers moesten onmid dellijk gebruik maken van de zuurstofmaskers, die zich in de stoelen van het toestel bevin den. Een steward en een ste wardess, die eerst passagiers behulpzaam moesten zijn al vorens zelf de maskers te kun nen pakken, vielen flauw. Zij kwamen echter bij toen het toestel in lagere regionen kwam. De bemanning, die in vliegtuigen welke op grote hoogten vliegen altijd zuur stofmaskers opheeft, onder vond geen moeilijkheden. De gezagvoerder besloot naar Orly terug te keren, en wilde daarom de volle brandstof tanks afwerpen. Tot zijn schrik bemerkte hij toen, dat ook het afwerpmechanisme van de brandstoftanks weigerde. Hier door was hét toestel gedwon gen ruim vier uur boven de Franse hoofdstad rond te cir kelen, alvorens de meeste brandstof verbruikt was eni een landing niet meer zo veel risico's inhield. .Toen het toestel om halfelf ein- delijk veilig over de landings baan van» Orly taxiéde, slaak- - ten passagiers erl bemanning»- leden een zucht van verlich- 'tihg. (Advertentie.) Zon op Zon onder. Politie en militairen hebben gisteren de straten van Kaapstad gezuiverd van „personen die zicli aan intimidatie schuldig maken". Advertentie) helpt snel tegen darmstoornissen (diarree) «r font het elk ogenblik nodig hebben... neem het daarom vandaag nog in huis! (Advertentie) De Franse president de Gaulie is vanmiddag per vliegtuig op het vlieg veld Gatwiek bij Londen aangekomen voor een bezoek van drie dagen aan Engeland. De Franse president, die was gekleed in het uniform van brigade-generaal, dat hij ook in de tweede wereldoorlog droeg, werd op het vliegveld o.in. ver welkomd door de hertogin van Kent. Van Gatwiek vertrok het gezelschap per trein naar Londen. Na de begroe ting op het Victoria tation, reisde het Franse staatshoofd door naar Bucking ham Palace. Op de Venlose veiling werden de eerste asperges aangevoerd. Het was de tuinder Sjaak Sanders uit Blerick die anderhalve kilo in luxe verpakking ter veiling bracht. Deze primeur voor Nederland leverde hem 3,80 per kg op. EX-KEIZER WILHELM II ongenode gast Na de eerste wereldoorlog hebben de geallieerden veel moeite gedaan de ex-keizer in handen te krijgen. In Londen werdén nauwkeurige plannen opgesteld, die, om te begin nen, voorzagen in een economische blokkade van Nederland. Mochten deze maatregelen geen effect heb ben, dan zouden de geallieerden de volgende stap moeten doen en "Ne derland de oorlog verklaren, zo staat in een memorandum, dat op het ministerie werd opgesteld door de Engelse minister-president van die dagen. Lloyd George. De Britse ambassadeur in Den Het kasteel Amerongen van graaf Bentinek, waar de ex-keizer de eerste tijd Haag kreeg opdracht de Nederlandse na zijn vlucht en ook nog begin 1920 toen Londen aan een oorlogsverkla regering met nadruk te verzekeren, dat de publieke opinie eiste „dat de keizer gevonnist zou worden en bui ten staat gesteld de wereldvrede nogmaals in gevaar te brengen". Maar de Nederlandse minister van ring dacjit verblijf hield. Later in 1920 nam hij zijn intrek in huize Doorn. (Van onze correspondent) E EN onderzoek door de mijnoprui mingsdienst heeft uitgewezen, dat eén gat in deboomgaard van de landbouwer P. van Lipzig te Velden (even ten noorden van Venlo) niets te maken heeft met een vreemd pro jectiel. Het bleek een hol te zijn, waarin een grote zwerm wespen diep onder de grond zijn winterslaap hield. Spelende kinderen hadden het gat {on geveer 30 centimeter breed en een van Arcen en Velde waar- Dèze zond het alarmsein door naar Den Haag, opdat men er eén' onderzoek naar in zou kunnen stellen of er wellicht een vreemd voorwerp in de grond terecht was gekomen. De her innering aan de verhalen over het Wormer gat lagen nog vers in het geheugen. te hebben, omdat het wonderlijke De mijnopruimingsdienst zag een win- verhaal juist op de le april gedaan terslaap houdende zwerm wespen werd) op haar beurt de burgemees- en.... verdween. meter diep) ontdekt. De boer had het gat nog niet eerder gezien en vond het eigenaardig. Hij stelde de politie van de ontdekking in kennis, die (na enige twijfel overwonnen Buitenlandse Zaken, jhr. H, A. van Kamebeek, antwoordde, dat welis waar vele Nederlanders meenden, dat geen straf zwaar genoeg zou zijn voor de keizer, maar dat uitlevering aan de geallieerden niet in over eenstemming was met hun gedachten over vrijheid en rechtvaardigheid. „Wanneer de regering zou toege ven aan de geallieerde wensen, zou tie Nederlands publieke opinie dat zeker veroordelen en zou de rege ring zeker tot aftreden gedwongen worden", zó zei minister van Kar- nebeek. De Britse ambassadeur vertelt ook in een telegram aan zijn superieuren In Londen, dat de ex-keizer in Ame rongen nogal wat narigheid had ge had omdat de kelders van het kas teel „Amerongen" (van graaf Ben tinek) .waar hij aanvankelijk verbliji hield vól water gelopen waren. „In Nederlandse kringen zegt men open lijk, dat men wel wilde, dat het water nog wat hoger zou stijgen", meldde de ambassadeur in zijn tele gram, „omdat men blij zou zijn wan neer deze gast, die zichzelf heeft uit genodigd en die nogal wat moeilijk heden berokkent, zo stilzwijgend en spoorloos zou verdwijnen". Op 4 februari 1920 deelde de Britse ambassadeur de Nederlandse regering mee, dat de geallieerden overwogen de diplomatieke bander met Nederland te verbreken en d toelating van Nederland tot de Vo' kenbond te verhinderen. „Weit maatregelen verder genomen zoudi kunnen worden, kan ik niet zeggen De Anglicaanse bisschop van Johan nesburg, dr. Reeves, heeft maandag meegedeeld, dat hü naar het Britse protectoraat Swaziland was uitgewe ken „In afwachting van opheldering over zijn rechten in de Unie". In een telefoongesprek met het Zuidafrikaan- se persbureau Sapa verklaarde hij, de Britse Hoge Commissaris in Zuid- Afrika te hebben verzocht, te onder zoeken of de' Zuidafrikaanse regering van plan is hem» Reeves, in hechtenis te nemen op grond van de bepalingen betreffende, de noodtoestand. „Als ik in Zuid-Afrika tot zwijgen word gebracht, zal ik" eldiers spreken". De zestigjarige dr. Reeves is sedert 1949 bisschop van Johannesburg. Hij is dikwijls hét .doelwit .geweest van aanvallen, van, parlementsleden van de NationalePartij en dagbladen,,", omdat hij openbare protestbewegingen tegen de apartheid leidde.. 1 Hij is voorzitter van een comité' dat hulp heeft gevraagd voor de ge wonden en voor de nabestaanden van slachtof fers van de schietpartij van Sharpe- ville. Sitele Zoeloe, een kleinzoon van de Zoeloekoning M'Famda, eix.de verte genwoordiger van het opperhoofd m Durban hebben maandag op alle negers een beroep gedaan om onverwijld hét werk te hervatten, geen persoonsöe- wijzen meer te verbranden en.een ein de te maken aan alle geweldpleging.. Sitele Zoeloe deelde mee, dat tegen donderdag in Durban een bijeenkomst is belegd van de raad van het opper hoofd, leiders van het Afrikaanse Na tionale Congres én het Pad-Afrikaan se congres, de commissaris voor Ban toezaken in Durban en de woordvoer der V2n het ministerie voor Bantoe- zaken in Natal. De Zuidafrikaanse politie heeft van ochtend haar tweede grote razzia op stakende negers gehouden in de neger- wijk „Nyanga", huiten Kaapstad. Daarbij is hard geslagen en ook werd gebruik gemaakt van de vuurwapens. Volgens telefonisch uit Nyanga ont vangen berichten heeït het optreden van de politie een groot aantal gewon den veroorzaakt. Vanochtend in alle vroegte waren detachementen politie, die gesteund werden door „Saracen" pantserwa gens, de lokasie binnengetrokken. Evenals bij de razzia van gisteren was net de bedoeling de negers, die nog ïteeds staken, een afstraffing te geven. Verscheidene personen hebben van uit de lokasie naar Kaapstad getelefo neerd en meegedeeld dat de politie /an wapenstokken en gummiknuppels jebruik maakt. Er zijn schoten geval- en. Er zijn „vrij veel" gewonden, naar het kon nog niet worden vastge- teld of die waren veroorzaakt door, le stokken van de politie, of door het chic-ten. West-Duitsland is bereid te streven naar een compromis-op lossing om een verdere verdie ping van de kloof tussen de twee Europese handelsblokken te ver hinderen. De eerste stapr hiertoe zal zijn een poging om de uitvoe ring van het plan-Hallstein, dat voorziet in een versnelde uitvoe ring van het Euromarktverdrag, 'P te schorten van 1 juli tot 1 muari 1961. Dit werd vanmorgen verno- nen van een hooggeplaatste me- 'ewerker van de Westduitse mi nister van Economische Zaken, Erhard.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1