3? voorzitter Zeekadetten Maassluis vierden jubileum KERK EN SCHOOI T arieveii voor V laar dingse Kolpabad worden hoger ANIMO-ZEGELS. Maasoever wATERwtG Plaats maken voor jongeren Ds. Jan Wit sprak over oude en nieuwe psalmberijming W.S.M.-bus varia A.R. Kiesvereniging te Schiedam Hendrik Lassehuit concerteerde Geldlening w 'n Onverferakeiijks band met „Constant" Filmvoorstelling C.J.V. jongeren ijziging route V nron TROUW Dinsdag 5 april I9g( TN DE GEZELLIGE huiskamer aan de Schiedamse Marconi- straat 77 B heeft de heer J. Wagenaar (57) een geboren Fries (te Bozum, dichtbij Sneek) ons gisteravond iets verteld over het werk, dat hij voor de A.R. Kiesvereniging heeft verricht. Deze bekende figuur in het politieke en kerkelijke leven van Schiedam zal vanavond als voorzitter van de plaatselijke Kiesvereniging voor het laatst de voorzittershamer hanteren. Vanaf 1949 heeft hij aan dit werk zijn beste krachten gegeven. Hij treedt niet af als zou er aan de onderlinge verstandhouding in het bestuur iets man keren niets dan lof voor de samenwerking maar, zoals hij zelf zegt: ,,het is goed, wanneer de ouderen hun plaats op tijd afstaan aan jongeren, opdat er ook in de politieke partijen een frisse wind blijft waaien". In zijn periode is de A.. R.-Kiesvereni- ging te Schiedam van een kleine vijfhonderd leden in 1949 uitge groeid tot ruim negenhonderd leden, zodat deze vereniging tot één van de grootste plaatselijke Kiesverenigingen gerekend kan worden. Elf jaar Advertentie Hebt U trouwplannen Laat dan op de gelukkigste dag van Uw leven CONSTANT-trouwringen niét ontbreken! trouwringen Waterleiding K.W. haven Meer contact Diefstallen Burgerlijke stand van Schiedam Ontwerp stationsgebouw Schiedam gewijzigd Vakantiesluiting VLAARDINGEN In de ge heel bezette grote zaal van de Immanuëlkerk aan de Kotter- darnseweg te Vlaardingen heeft de dominee-dichter Jan Wit uit Nijmegen maandagavond over de nieuwe Psalmberijming ge sproken. De wijkpredikant, ds. S. van den Bos, was zeer verheugd dat ds. Wit bereid was gevonden naar Vlaardingen te komen, waar men reeds enkele maanden intensief bezig is met de proeve van de nieuwe berijming. Na zijn kort welkomstwoord gaf ds. Van den Bos het woord aan ds. Wit, die de vele aanwezigen een blik liet slaan in de keuken van hen, die sinds geruime tijd met dit voor de kerken zo belangrijke werk bezig zijn. Spirit won van Kwiek Nieuw huis voor arts Jeugdvoorstelling Nieuw zendingsterrein vrije evangelischen Parkeerhavens aan Industrieweg NED. PROT. BOND OVER ZUID-AFRÏKA Tegen vervuiling van de stad: papierbakken Advertentie geen goud zo goed Auto en klap Misbruik Waarschuwing ■ft Te duur Variaut Voorj aarsfestij n van Oecumenische jeugd; Verkeer op Trekkade langs Vlaardingse Vaart V.V.V.-directeur biedt ontslag aan Leo Horn vindt zichzelf een goed scheidsrechter bezoek aan Vlaardingen - #1 V^V-MS^ Toen de heer Wagenaar in het voor- jaar van 1949 zijn voorzittersfunctie aanvaardde, zaten de politieke partij en midden in hun verkiezingscampag nes. Het was dan ook voor hem al di rect aanpakken. Avond aan avond ver gaderen en urenlang besprekingen voe- re tot na middernacht. Men zat vlak voor de gemeenteraadsverkiezing; voor de kiesvereniging de moeilijkste en de drukste periode. Ais voorzitter had hij de supervisie over de totale verzorging van zo'n campagne. Veel tijd ging er in de „lectuur" zitten en dan was er de lang niet gemakkelijke taak: een kandidatenlijst opstellen. Als „één maand"-oude voorzitter had hij hierbij vooral rekening te houden met allerlei gevoeligheden, die bij dit samenstellen een grote rol speelden. Alles verliep echter prima en niet minder' de gemeenteraadsverkiezing zelf. Want in 1949 kon de a.r.-fractie van- drie op vier leden gebracht wor den. Het was de heer W. van Schoone- veld, ;die als vierde man in die tijd zijn entree in de raad deed. De drukte, die een dergelijke verkie zing met zich meebracht, had ook zijn goede kanten: binnen enkele maanden was d-e heer Wagenaar al helemaal thuis in de kring. Bijzonder prettig stemde het hem ook, dat in '49 voor het eerst de A.R.P. en de S.G.P. met een gecombineerde lijst uitkwamen. Altijd heeft de heer Wagenaar ernaar gestreefd om ook met de C.H.U. tot een samenwerking te komen. Ook het be stuur van de Schiedamse a.r. kring voelde er bijzonder veel voor met één protestantse lijst uit te komen. De C.H.U. heeft men echter hiertoe nooit kunnen 'overhalen. In principe voelde zij er wel iets voor,; maar praktische ovefw^gyigen radakten tietniet „moge lijk, alaus de heer Wagenaar SCHIEDAM De bekende Haar lemse organist Hendrik Lassehuit gaf maandagavond in het kerkgebouw van de Nederlandse Protestanten Bond een orgelconcert, met medewerking van Guus Spaan als fluitsolist. Het programma vermeldde werken van J. S. Bach, J. L, Krebs, G. F. Han del, G. Ph. Telemann, N, Brahms, D, Zipoli en C. de Wolf. Het openingsnummer bestond uit de Toccata en Fuga d ki. t. van J. S. Bach. De organist toonde met dit nummer al direct zijn kunnen, hoewel de matige bezetting van het aantal zitplaatsen van dit kerkgebouw er de oorzaak van was, dat de muziek niet die weerklank ver kreeg die het verdiende. Niettemin heeft Hendrik Lassehuit van deze orgelbespeling nog heel wat weten te maken. Zijn speelvaardigheid en solide technische beheersing kwamen in het Praeludium en Fuga e kl. t. van N. Brahms zeker wel tot uiting. De fluitsolo van Guus Spaan in Sara bande a kl. t. van J. S. Bach genoot een vertolking, waaraan een degelijke studie ten grondslag lag. De loonvorming verried veel solistische aanleg. Met Passacaglia, Koraal en Fuga over Wie maar de Goede God laat zorgen" van C. de Wolf werd dit concert be sloten. Het geheel verdiende beslist meer belangstelling. De eerstvolgende bespeling op dit orgel zal op woensdag 11 mei plaats vinden en wel door de Schiedamse organist Aad v. d. Hoeven, de organist van de kerk van de Ned. Prot. Bond alhier. SCHIEDAM. B. en W. van Schie dam hebben van de n.v. Bank voor Ne derlandse Gemeenten te 's-Gravenhage een aanbieding ontvangen voor een geldlening groot ƒ338.600 tegen 4% pet, per jaar. Ze adviseren de gemeenteraad haar te aanvaarden. Uw j'uwt/itr ia* U de tomplett cellccti» tanen. VLAARDINGEN. De hoofdwater leiding aan de Koningin Wilhelmina- haven, die dateert uit het jaar 1908. moet worden vernieuwd. De aan ver nieuwing en verzwaring verbonden kos ten worden begroot op 18.700. Het col lege van B. en W. vraagt dé raad;tot dat bedrag een krediet. In :'de elfjarige periode, -dat de heer Wagenaar voorzitter van de *.r. kies vereniging was, hebben de protes tants-christelijke partijen zich in neer gaande lijn bewogen. Zowel in de Ka mer, de Staten als in de gemeentera den kon men een dergelijk verschijnsel constateren. Zo kwam het dat ook de vierde zetel in de raad weer moest wor den afgestaan. Toch is de heer Wage naar van mening, dat er momenteel een stilstand.in.de daling is gekomen. Hij hoopt dan. ook, dat het bestuur onder de nieuwe 'voorzitter zich tot het uiter ste zal inspannen om op dit peil te blij ven" en zo mogelijk- zal proberen terug te komen op het oude percentage. Alhoewel in - het algemeen de animo voor.de politiek flink aan het slinken is en de politieke vraagstukken van tegen woordig zeer ingewikkeld zijn, is het ledenial van de a.r. kieskring, zoals wij boven reeds vermeldden, verrassend gestegen. Dit is onder meer ook te dan ken aan -de heer W. van Ravens, die als een zeer bekwaam propagandist enorm veel voor de a.r. kieskring ge daan heeft. Een ander verheugend verschijnsel van -deze tijd zo vindt de heer Wa genaar is het feit. dat hoe tegenstrij dig het ook mag klinken, de jonge gar de naar voren komt. Ook op de verga deringen merkt men van die verjonging in het politieke leven iets. Voor wat de toekomst betreft, zou de heer Wagenaar, graag wat meer con tact zien tussen de kerk en het politie ke leven. Het zou wel eens goed zijn, wanneer beide zich hierover bezinnen. Men moet ook de Christelijke elemen ten in de politiek in ogenschouw nemen. Want ook het werken in het politieke leven is een arbeiden voor -het Konink rijk van God. Eens -terechtgekomen midden m een verkiezingscampagne, gelooft de heer Wagenaar, dat het voor zijn opvolger gemakkelijker is juist nu de voorzitters hamer over te nemen. Hij heeft nu nog de tijd voor er weer verkiezingen ko men en kan zich op een rustige wijze inwerken. Veel vrije tijd is er voor de heer Wa genaar, die teohnisch-hoofdambtenaar bij Gemeentewerken is, nooit overge schoten. Ook wanneer hij vanavond de voorzittershamer overdraagt, heeft hij nog wel enkele bestuursfuncties om zijn avonden mee te vullen. Niettemin hoopt mevrouw Wagenaar nu maar, haar man eens wat meer thuis te heb ben. iets waar zij recht op heeft en de ex-voorzitter zelf zeer zeker toekomt. -SCHIEDAM. Er werden tijdens het weekeinde weer verscheidene dief stallen gepleegd. De heer P. J. M. de Z. miste zaterdag zijn rijwiel met hulp motor, dat voor de machinistenschool op de Lange Haven stond geparkeerd. Op het club veld Ursus werd zondagmid dag in de kleedlokalen ingebroken. Er is niets ontvreemd. De heer J. J- .H. miste zondagmiddag zijn rijwiel m de Tuinstraat, waar hij het even bad neer gezet. MAASSLUIS. Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan, kwamen de zt k ad et ten uit Maassluis en -Vlaardingen. zaterdagavond bijeen, voor het honden van. een feestavnd -met-deouders en genodigden, in de kantine van- de' Ver. Touwfabrieken. De belangstelling was groot. Vertegen woordigers van het hoofdbestuur, van de afdeling 's-Gravenhage, Gouda, Schie dam en Rotterdam, kwamen hint geluk wensen aanbieden. Het gemeentebestuur was vertegenwoordigd door de wethou der J. Slagboom en vete vooraanstaan de figuren uii de handels- en slee-pvaart gaven van hun belangstelling blijk. De heer F. Wempe, voorzitter van de plaatselijke afdeling, opende de avond en -bracht het nut van het korps voor de scheepvaart naar voren. Spreker re leveerde de geschiedenis der kadetten en dankte hen. die het korps hielpen oprichten. Spreker wees verder op de noodzakelijkheid om het korps te steu nen, te meer daar het opleidingsvaar tuig Polaris nodig aan herstel toe is en op de helling moet -worden genomen. SCHIEDAM. Geboren: Francina C. M. d v. J. Barvoets en M. C. Kruse: Adria- nus J. M. z. v. P. Over de Vest en G. A. Th. Olsthoom; Cecilia Th. M. d. v. A. L. P Feelders en E. M. L». Heijnsbroek; Eduardus H. J. z. v. G. H. Baumhöer en j; J. GerrfUe: F red er ik z. v. F. Spil en A. POOt: Lambertus L. M. z. V. L. A. Bol eh C. A. van der Zalm: Johanna M. H. d v Th. J. H. Mouwens en I. G. van Stiphout: Johannes z. v. J. Vermij en A. V^verleden?'bl. J. Dru'ppers, 48 jr: A. Riet- veld. 3» jr. echtg. van J. Beitsen: J. C. Putter 74 Jr; D. Kronenberg. ,5 Jr, echtg. van G Th! Hemelman; C. Nieuwdorp, 86 jr. SCHIEDAM De Christelijke Jon geren Vereniging Schiedam, afdeling Jongenswerk, hield maandag in de grote zaal van gebouw „Irene" een filmavond. De benedenzaal was over vol met jeugdiige knapen; zó vol zelfs, dat het bestuur ook het balkon moest vrijgeven voor de kijkers. De voorzitter van de commissie voor het Jongenswerk van de C.J.V., de heer A. v. d. Most sprak in zijn openingswoord over de afsluiting van het winterseizoen (door deze filmavond) en straiks de ope ning van het zom erprogramm a Onder de activiteiten van de komende maanden noemde de voorzitter het deel nemen aan de zomerkampen van het Christelijk Jongeren Verbond. Verder dankte hij de jongens voor hun mede werking bij de zegelverkoop, welke door -het Verbond is georganiseerd. Vriend G. v. d. Kruyt kreeg hoewel hij niet aanwezig was een extra ver melding. Deze knaap -had het gepres teerd om voor 56,80 aan zegels te ver kopen. Van het Verbond ontving -hij daarvoor een passerdoos. Voordat de voorfilmpjes Chimps jam boree" en „Geldgemodder" werden ver toond, speelde een gitaarbandje enkele bekende nummers. Dit bandje bestond uit de jongens Piet Bakker, Huub de Ruiter, Kees Penning en Jan Penning. Onder de naam „Celebrating Rockers" hadden zij de volle zaal al gauw tot een daverend applaus gebracht, hetgeen bij het optreden na de pauze herhaald werd. De hoofdfilm van deze avond waar op de jongens van 7 wijken uit Schiedam en de wijk Kethet waren vertegenwoor digd was: „Kalle en het geheim van de blauwe meeuw." SCHIEDAM. Het nieuwe stations gebouw te Schiedam, waarvan de bomv spoedig zal beginnen, krijgt een ander voorkomen dan oorspronkelijk gedacht was. De ontwerper, ir. K. van der Gaast. heert ingrijpende veranderingen aangebracht. Zo zal een aanzienlijk ge deelte van de glazen wanden verdwij nen zulks op grond van de omstandig heid, dat er in bet gebouw een aantal leslokalen wordt ondergebracht ten be hoeve van personeelscursussen. In ver band hiermee wordt een teveel aan glas ongewenst geaeht.De wanden zul len gedeeltelijk gesloten moeten zijn. Het oorspronkelijke ontwerp droeg een sterk functioneel en constructief karak ter. Dit zal gedeeltelijk verdwijnen als gevolg van enkele belangrijke wijzigin gen o.a. ten aanzien van de luifel aan de voorzijde van het gebouw. Er zullen voorts andere materialen worden ge bruikt. zodat het geheel een aanzienlijk verschil met het oorspronkelijke reeds gepubliceerde ontwerp zal opleveren. VLAARDINGEN. In de eerstvol gende raadsvergadering komt weer een uitvoerig gemotiveerd voorstel van B. en W. aan de orde inzake de vakantie sluiting voor de winkels -van de slagers, de kappers, de kruideniers en/of hande laren in melk en melkprodukten, als mede de handelaren in aardappelen, groenten en fruit. VLAARDINGEN. Het Bouwbedrijf fa. Stolk Geurtsen heeft om erfpachts uitgifte van grond aan dc Johan Wester- weelstraat, verzocht ten behoeve van de bouw van tien eengezinswoningen (in twee blokken van vijf woningen). Voor het hoofdbestuur sprak de voor zitter de heer OoieVaar en deed de toe zegging, dat, het korps in. Maassluis, niet in de 'steek zal worden gelaten,. De algemeen secretaris, dé- heer: Le Maire bood een opname-apparaat aan en de heer De Jong uit Schiedam,- als naaste huur, een betonningspakket. De zeekadetten-uit Maassluis toonden zich ook toneelspelers, M-ede dank zij - de goede aankleding van het -geheel gaven zij een -leuke visie op het binnenlopen op de Wa-terweg van de „Polaris". De humor ontbrak hier dan ook niet. Re gisseur en schrijver van het stuk,' dat vlot werd opgevoerd, werden dank ge bracht. De geslaagde avond werd besloten met het optreden van het cabaret „Flo rida" uit Den Haag. Het gezelschap wist de aanwezigen goed te amuseren. De commandant van de zeekadetten te Maassluis, de heer J. "Warhout besloot de avond met een dankwoord. De achttiende eeuw vond ds. Wit niet de meest florissante eeuw van de Nederlandse dichtkunst en daarom is hij een warm" voorstander om de nieu we berijming overal in te doen voeren. Verder was hij van mening, dat de gemeentezang voor een. groot deel ver knoeid is. omdat de predikanten te veel gehecht zijn aan psalmen die voor de organisten, gemakkelijk zijn - en die te vens de kerkgangers gemakkelijk, in het gehoor liggen. Met een beetje goede wil, moet het mogelijk zijn om ook -weinig bekende psalmen te kunnen zingen; desnoods met behulp van een voorzanger. Ds. Wit, die ..met-zeer-veeiTbumor .en toch ep bijzonder boeiende wijze over de oude en -nieuwe psalmen wist te ver tellen, zei. brd't "varf'''de'T5(Kpsalmen ér enkele jaren geleden U0 treed zijn ge komen. die gebundeld ter beproeving aan de Hervormde Kerk zijn aangebo den. Enkele malen per jaar komt een keurcommissic samen om eeri aantal psalmen opnieuw te dichten, waarbij zich zowel predikanten, alsmede musici en andere vakmensen bevinden. Het is inmiddels wel gebleken, dat het dichten van psalmen blijkbaar vlug ger gaat dan het keuren van de com missies, alvorens een en ander aan de Synode kan worden voorgelegd. Alhoewel nu nog niet ingevoerd was ds. Wit van mening, dat over ongeveer tien jaar alle kerken een aantal psal men volgens de nieuwe berijming zul len hebben ingevoerd. VLAARDINGEN. Bevrijd van de druk van vorige week, kon Spirit in haar voorlaatste wedstrijd een ruime overwinning behalen op het zwakke Kwiek 2. Het werd nog voor de rust 4—0. Een onbeduidend misverstand was oorzaak dat Spirit de tweede helft on volledig begon, maar dat was kennelijk een stimulans voor Cor de Hoog, die binnen vijf minuten met een snelle rush de stand op 5—0 bracht. Tien minuten later bracht Maarten van Kempen de beginopstelling weer tot stand door het halve dozijn vol te maken. Er kwam nu iets meer leven in de brouwerij en Ada Stolk scoorde vrijwel onmiddellijk nummer 7, terwijl enkele minuten la ter .Arie Teerds voor 80 zorgde. Het tweede aanvalsvak van Spirit draaide nu ook beter dan voor rust en het was invaller Jaap Mooy, die kort na elkaar twee goede doelpunten scoor de om daarmee de stand op 10—0 te brengen. Ofschoon het laatste aanvals vak van Spirit nog een half uur tijd had, wisten zij het niet verder te bren gen dan één doelpunt in de veertigste minuut, gescoord door Cor de Hoog, die daarmee de eindstand op 110 bracht. Ook Spirit 3 -heeft een ruime overwin ning behaald. Eindstand 73. Hetwas overigens voor Spirit een bui tengewoon gunstige dag, want ook de junioren b wannen hun uitwedstrijd te gen Odo e in Maasland met 30. "VLAARDINGEN. Burgemeester en wethouders van Vlaardingen brengen ter openbare kennis, dat .is ingekomen een aanvraag van de heer D. J. Wie- ringa. arts, alhier, om erfpachtsuitgif- te van een perceel gemeentegrond aan de Karei de Grotelaan. ten behoeve van de bouw van een woonhuis met prak tijkgedeelte. VLAARDINGEN. Onder auspiciën van de commissie jeugdvoorstellingen geeft de toneelgroep ..Arena" op dins dag 12 april om 20 uur in de Stadsge hoorzaal een voorstelling van ,,de Schel menstreken van Scapin" van Moliere Molière schreef dit stuk wellicht zijn meest speelse en jeugdige twee jaren voor zijn dood. Hoewel net stuk aanvankelijk maar enkele opvoeringen beleefde is het misschien wel het be roemdste en over de gehele wereld het meest gespeelde van al zijn stukken. De toneelgroep „Arena" heeft van dit stuk reeds met veel succes een ver dienstelijk aantal voorstellingen gegeven. De voorstelling wordt_ aanbevolen voor de jeugd boven de 16 jaar. VLAARDINGEN. Zaterdagmorgen heeft de reeds geruime tijd geleden voorgenomen route-wijziging van de W.S.M.-buslljn Den Haag Rotterdam v.v. door de bebouwde kom der gemeen te Vlaardingen zijn beslag gekregen. Op die dag heeft de bus de route Broekweg van Schravendijkplein Cronjéstraat en verder, verlaten en is gaan rijden van de Broekweg via de Burgemeester Pruissingel en Van der Driftstraat naar de Cronjéstraat Kor te Hoogstraat en verder langs de be kende route. Op de nieuwe halteplaatsen aan de BürgemeesterFruissingel, gelegen tus sen de Groen van Prinstererstraat en de Broekweg, waar reeds nieuwe.bushal- Afrika. NED. HERV. KERK Aangenomen naar Heino: dr. J n Pienter, voorheen zendingspredikant t< Katwijk aan Zee. Bedankt voor Driebergen, 3de di-w) pl.; F. Offerings te Katwijk aan Zet' voor Amsterdam: W. de Zwijgerkerkze' meenie B (toez.): M. A. Krop, studen tenpredikant te Groningen. Benoenul tot vicaris te Ee'de: m», S. R. C. van Kempen, secretaris meil jesiverk van de N.C.S.V. te Sefdc. GEREFORMEERDE KERKEN Beroepen te Andijk (Vac. J. Végh)- C. Dijkstra te Asperen; te Vlaardineen' 8ste pred. jl.: dr. A. Wind, zencüngsore. dikant met verlof te Hilversum; te'oe toïand: G. J. van den Pol, kand, te Niïl kerk. J' Bedankt voor Alkmaar, 3de pred pl S. van Bekkum te Monster. CHRIST. GEREF. KERKEN Tweetal te Hu-izen N.H.: N. de Jon? te Katwijk aan Zee en J. C. van Ra venswaaij te Scheveningcn; te Rotter dam-Zuid; D. Biesma jr. te Utrecht p„" dr. W. H. Velema te Eindhoven; te Oud Beijerland: T. Brienen te Mussel en G J. Buys te Papendrecht. Beroepen te Doesburg: J. Tijmes Jra te Nunspeet. UNIE VAN BAPT. GEM. Beroepen te Almelo I: N. Bandstra te Haulerwijk. De bond van vrije evangelische g«. meenten heeft, nu zijn medische ten. ding in Indonesië niet meer mogelijk Is, uitgezien naar een nieuw zending*. terrein en dit gevonden In Zuidwest. te kommen zijn aangebracht, zijn za terdag tegelijk met de routeomlegging de nieuw opgerichte abri's in- gebruik genomen. VLAARDINGEN. Het college van B. en W. heeft hl) de raad een uitvoerig gemotiveerd voorstel Ingediend voor het maken van parkeerhavens, etc, langs de Industrieweg en daarvoor een krediet gevraagd, groot 73.000, De beschikbare ruimte voor het par keren van auto's langs de Industrieweg en op het industrieterrein in de Groote Vettenocrdsepolder is te gering gewor den, tengevolge van. de uitbreiding van het aantal daar gevestigde bedrijven en d? toeneming van het verkeer. Het col lege vanB. en W. acht het daarom ge wenst aan de zuidzijde van de Industrie weg parkeerhavens aan te leggen. B. en W. achten het voorts gewenst de strook grond, gelegen tussen de Industrieweg en de spoorsloot in cultuur te brengen door het. ha voldoende ophoging,daarop aanleggen van een gazon en een beplan ting met heesters, opdat deze hoofdweg een beter aanzien krijgt. De voor op hoging benodigde grond kan worden verkregen door de langs de spoorbaan lopende sloot, na verkregen vergum-ving van de Nedarlandsohe Spoorwegen N.V, te verbreden. De zusters Hetty Fokkema en Henn* Polstra zullen op de zendingsconfe rentie van de vrije evangelische »- meenten, die 9 en 10 april in het kerk- gebouw aan de Oud-Bussummerwtf TO te Bussum gehouden wordt, naar dii Iterrehi afgevaardigd worden. De zendingsconferentie begint «ter. dagmiddag 9 april om vier uur met een vergadering van het dagelijks be stuur; de ledenvergadering is 's avonds jom zeven uur. In de godsdienstoefening jvan zondagmiddag vijf uur is de her uitzending van de beide zusters, Het hoofdbestuur van de Ned," Prot, Bond heeft in zijn vergadering de vol gende resolutie aangenomen, waarin 'het zjjn diepe verontrusting uitspreek» jover de gebeurteniseen. die in de laat- jate weken in de Unie van Zuid-Afrika hebben plaatsgevonden. Het is va a oordeel, dat discriminatie tussen be volkingsgroepen in het licht van de bijbel niet verantwoord is te noemen, Het is voorts van mening, dat het ge bruik van geweld het ingewikkelds probleem van de verhouding van d» blanke en niet-blanke bevolkings groepen niet nader tot een oplossing zal brengen. VLAARDINGEN. Het college van B. en W. heeft thans de raad voorgesteld over te gaan tot aanshaffhig en plaat sing van 125 papierbakken en daarvoor een krediet gevraagd, groot 7500. Mede door gebrek aan personeel valt het de reinigings- en ontsmettingsdienst moeilijk om het papierafv-al steeds en in voldoende mate van de straten te ver wijderen. Teneinde vervuiling van de stad tegen te gaan, achten B. en "W. het gewenst om op de meest urgente plaat sen een aantal papierbakken aan te brengen. De kosten van aanschaffing en plaatsing van het driehoekig model (zoals in het centrum van Rotterdam in gebruik (op sommige plaatsen moeten eerst afzonderlijke paaltjes worden aan gebracht) wordt geraamd op gemiddeld 60,per stuk. VLAARDINGEN. De tarieven in het Kolpabad worden verhoogd. B(j de verhoging is uitgegaan van vijf cent per bad. Verwacht wordt een totale stijging van de inkomsten (volgens de verhoogde tarieven) van rond 30.600.per jaar. In het uitvoerig gemotiveerde voorstel van B. en W„ dat'aanstaande donderdag in de raad in behandeling komt, zeggen B. en W. o.m„ dat bij de opstelling van de nieuwe tarieven rekening is gehou den met de concurrentiepositie van het bad ten opzichte van andere baden in de omgeving en met de opgedane er varing roet de bestaande tarieven. Zo is b.v. vervallen het vastrechttarief, gezien de geringe belangstelling voor dit tarief. De strikte persoonlijke en een be perkte geldigheidsduur hebbende drie- en zevenbadenkaarten zijn eveneens niet meer opgenomen doch vervangen door vijf- en tienbadenkaarten met een gerin gere reductie en met een onbeperkte geldigheidsduur. Deze kaarten zullen zowel gedurende het zomer- als het winterseizoen geldig zijn (de huidige zevenbadenkaarten gelden alleen in het zomerseizoen en de tegenwoordige drie- badenkaarters uitsluitend, gedurende het winterseizoen)De nieuwe kaarten dra gen een niet persoonlijk karakter, waar door waarschijnlijk de vraag ernaar zal worden gestimuleerd. »VWWV*WWWWWWWV T/A RIANT KAN het alleen maar be- droeven, dat er nog zoveel mensen zijn, dit van andermans goedheid mis bruik maken. Zo zijn er nog steeds lie den, die door een beroep te doen op het sentiment en op de emotie van het publiek rijk proberen te worden. Variant bedoelt1 hier de colportage langs de huizen vun allerlei soorten verkoopkan toren, die borstels, bezems, stoffers, mailen eu vele andere huishoudelijke artikelen aanprijzen. Wanneer zij dit zo zonder meer zouden doen, valt er niets op aan te merken. Maar, en dat vindt Variant niet sympathiek, zij beweren, dat deze handelswaar werd gefabriceerd door blinden, doofstommen, zwakzinni gen en andere, lichamelijk of geestelijk gehandicapten. Het zijn ondernemingen, welke, uitsluitend met commerciële oog merken door particulieren zijn opgezet en op zakelijke basis worden geëxploi teerd. TN VLAARDINGEN komen dergelijke staaltjes voor en de directeur van de Sociale Raad, de heer C. Af. de Jong, grijpt dan ook elke plaats aan om hel publiek hiervoor te waarschuwen. Va riant vernam nog van hem, dal de ver koop zelfs gepaard gaal met toepasselijke bijbelteksten en op die manier tracht men de omzet te vergroten ten bate van dc verkooporganisaties en de leurders. Deze hotsten krijgen ca. 40 d 50 van de omzet en iceekionen van 120 tot 150 gulden zijn heel getvoon. Men bewerkt telefonisch de grotere bedrijven en bij de huis aan huis be- werking beschikt men in de regel niet over ventvergunningen. Dit laatste gemis vangt uien dan op door bestellingen op te nemen en deze later thuis te be zorgen. i HEER DE JONG vraagt zich en Variant met hem af of het de bur gerij wel duidelijk voor ogen staat om welke belangen het hier gaat. En om nu de heer De Jong nog even aan het woord le laten: ,JStelt u zich eens voor: u koopt van onze Herman F rant sen- stichting een lolaborsteltje van 50 of 55 cent. Dit is een prijs, welke iels boven de. winkelprijs ligt, maar men kan u verzekeren, dal de Herman. Frantsen- stichting er nautvelijks vijf cent aan verdient. Nu komt er een colporteur bij u aan de deur. Een nette, meneer. Eelt keurige prijscourant met in cellophaan gevutte bladzijden. IIfj verkoopt ook loluborstels „ten behoeve van tuinder-validenwerk plaatsen". Hij is zelfs in staat de namen ervan te noemen. Zelfs is hei in Vlaar dingen gebeurd, dat men voorgaf na mens de Herman Frantsenslichting te komen. Mat belautl u dan voor zo'n lolaborsteltje? Wel, de verkooporgani satie moet verdienen, de leurder ook nog eens 45 en zo betaalt u één gulden of één gulden vijfentwintig cent. Hoe u dit misbruik, dit kwaad kimt onderkennen? De directeur van de Sociale Raad geeft er verscheidene antwoorden op en Va riant is zo vrij hier slechts enkele van aan te halen. Door bijvoorbeeld inzage vart de ventvergunning te vragen of door de Sociale Raad om inlichtingen te bellen. ZONDAGAVOND IS aan de Maas boulevard een kantoorbediende mis handeld. U heeft dat gisteren in de krant kunnen lezen. Het zoontje van deze man was aan het ballen. Op een gegeven moment rolde de bal tveg en een hond nam die in de bek. De kan toorbediende trachtte de bal. uit de bek van de hond te halen om deze aan zijn zoontje terug te geven. Toen kwam de eigenaar tan de hond en gaf de man zonder meer een klap in het gezicht alleen omdat deze zijn eigen dom trachtte terug te krijgen. if at niet in hel politiebericht stond, maar wat Variant wel te weten kwam, is, dat de eigenaar van de hond in een bij zonder dure auto rijdt. Variant vindt iels tegenstrijdigs in dit gebeuren. Die dure auto namelijk en die klap. De seizoen- en gezinsabonnementen zijn gehandhaafd. Het tijdvak gedurende welke deze abonnementen kunnen wor den aangegaan is uitgebreid tot de duur van het zomerseizoen. De tarieven voor scholieren,'voor het zwemonderricht en enkele andere prijs vaststellingen ondergaan eveneens een geringe verandering. Uit het door het bureau personeels beheer en organisatie van de Vereni ging van Nederlandse Gemeenten uit gebrachte rapport is gebleken, dat het niet mogelijk is een efficientere exploi tatie te voeren dan op het ogenblik plaats vindt. Van verandering in de exploitatie vorm is dus geen vermindering van het exploitatietekort te verwachten. Een ex ploitatietekort van een halve ton is steeds verantwoord geacht. In verband met de steeds nodig blijkende investe ringen. waarvoor een verhoging van de jaarlijkse storting met ƒ20.000 in het onderhoudsfonds noodzakelijk is, is de tariefsverhoging noodzakelijk om het tekort niet al te ver boven de 50.000 té laten uitgaan (voor 1960 begroot op ƒ65.000). De tariefsverhoging zal even tueel ingaan binnen twee maanden nadat het raadsbesluit door G.S. zal zijn goed gekeurd. VLAARDINGEN. Teneinde de Ver eniging Oecumenische Jeugd een finan ciële ruggesteun te geven en ook om te trachten straks een eigen clubhuis te kunnen stichten heeft deze. nog vrij jon ge vereniging maandag in de zaal „Ex celsior" een groot voorjaarsfestijn ge houden. Dank zij het feit, dat. diverse fabrie ken tal van mooie en nuttige prijzen schonken, werd er veelvuldig -gebruii gemaakt van de attracties, zoals grab belton, -hengelsport, kegelspel ensjoelea In haar tweemaandelijks bestaan heeft de V.O.J. bewezen, dat zij in een behoefte voorziet, want dezer dagen werd het honderdste lid ingeschreven. In het najaar hoopt -deze bloeiende vereniging een grote propaganda-actie te voeren, welke besloten wordt met een avond in Muzanda. De clubavonden-van de V.O.J. worden gehouden op" maandagavond van 7—8 uur voor kinderen van 610 jaar en van 89 uur voor de jeugd van 11—16 jaar, beide in de -bovenzaal van Excel sior. VLAARDINGEN. -Tot nu toe werd aan berijders van motorrijwielen, scoo ters en brommers oogluikend toege staan om van de Trekkade langs de Vlaardingse Vaart gebruik te maken. De omvang van dit gemotoriseerd ver keer langs deze toch al zo smalle ka de is de laatste jaren vooral op zo merse dagen -— zó intensief geworden, dat de verkeersveiligheid hier ernstig in gevaar is gekomen. Ook uit een oog punt van landelijke rust is deze situatie zeer ongewenst te achten. In verband hiermede wordt het pu bliek er op attent gemaakt, dat thans, na voorafgaand overleg met het be stuur van de Holiërhoeksche- en Zoute- veenscnepolder, van gemeentewee bor den zullen worden aangebracht tvaaruit het verbod om met gemotoriseerde voer- tuigen van deze weg gebruik te maken, duidelijk blijkt. °f.zs% bo?3en komen op de Trekkade nabij de VVestlandseweg. op de Juliana- laan nabij de Trekkade en op laatst genoemde kade nabij de grens met de gemeente Schipluiden. Uiteraard blijft het berijden van brotn- ï1®. afgezette motor langs de Trekkade toegestaan. De politie zal op de naleving van de ze verbodsbepaling van heden af toezien optreden.°Ver eCierE Van dit gebod «aan HOEK VAN HOLLAND.. De c langs aangestelde directeur van de Hoekse Vereniging voor Vreemdelingen^ verkeer heeft, zo vernemen wij, aan laro.t ontE]a€ aangeboden. Óp de wora a ledeRVe£gaderrog van de VW Tnm- 5T u Coum°l' benoemd tot VVV Hii8werd' van de Plaatselijke hJt j onder meer belast met ondfrz?ek "aar -de staat van de verhuuide kamers door particulieren, „„„a Ivas .vastgesteld, dat dit overwe- gend een taak voor halve dagen zou zijn. Het ^schijnt echter, dat het VW- werk veel meer tijd van de heer Cou- mou eist. Andere belangen zouden hier door worden geschaad en daarom heeft hij aan het bestuur verzocht hem ont slag te willen verlenen. ft VLAARDINGEN. Leo Hom. Ne derlands meest bekende scheidsrechter heeft maandagavondin de overvoüe „Serre" aan de Goudse singel te Vlaar dingen op de hem eigen wijze een ea ander verteld over zijn beIevenissen„oP de groene velden. De heer Horn, die met slaande trom het hoogste heeft be reikt -wat een scheidsrechter kan berei; ken, kivam er prompt voor uit, dat hu zichzelf een goed arbiter vond, omdat hij steeds aangewezen wordt voor het leiden van de topwedstrijden, zowel. ib binnen-" als in buitenland. Alle beroemd-; heden op voefcbatgebied heeft hij op ver schillende plaatsen ter wereld ontmoet. De meest eervolle onderscheiding vond hij wel de wedstrijd EngelandHonga rije. welke op het beroemde Wembley in Londen werd :gespeeld. De berucht geworden wedstrijd Feijenoord--Sparta is hij evenmin vergeten.- 'Na die wed strijd ontving Neerlands befaamde arbi ter, niet minder dan 525 brieven,waar van er 275 anoniem 'bleken te zijn. Het voetbal, zoals dat in Gri-ekanland wordt gespeeld, .beschouwde Horn als het grootste gangstervoetbal dat men zich maar in kan denken. Leo Horn traint iedere week twee maal.. Na de pauze werd veelvuldig gebruis gemaakt tot het stellen van vragen aan deze vlotte spreker. De bijeenkomst welke belegd werd door de Vlaardingse Scheidsrechters Vereniging stond onder leiding van de voorzitter Chr. Roodenburg. VLAARDINGEN. Een groot aantel voorzieningen ten behoeve van de GSW; werkplaats behoren te worden aange schaft. In totaal vergen de aanschaffing'11 een uitgave van, naar raming, 114®,"'" waarvoor B. en W. de raad een krediet vragen. Maandagmorgen bezocht Francsi Dashwooö uit West Wycombe, (Enge land) Vlaardingen. Belast met de bouw van enige honderden woningen in_ziJ.n. district voor het personeel van naburi ge industrieën.-kwam hij naar Neder land om zich te oriënteren omtrent si tuering en indeling van soortgelijke wo-; ningën.' Na in vier dagen een grool aantel steden en dorpen in den lande een be zoek te hebben gebracht besloot hij zijn tournee niet Vlaardingen. Met name sj* teresseerden de heer Dashwood bepaal de woningtypes in de Westwijk, waar van hij ijverig foto's maakte. Ten stad- huize ontving de heer Dashwood 'eU slotte nog de nodige informatie.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 2