voor Dé Gaulle zocht Chief Whip et op censuur vandaag in parlement BOLLENSTREEK KRIJGT KLEUR Tweede vrouwelijke hoogleraar aan Vrije Universiteit maunny aei IN HET BEKENDE GROENE DOOSJE NEGENTIENDE JAARGANG No. 4571 DONDERDAG 7 APRIL 1960 Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Directeur: H. DE RUIG Cerisuur Gespannen rust Gebedsda ofi itdQiS :V om lekker lui te luieren (Geldig tot vrijdagavond) HETZELFDE WEERTYPE Op de meeste plaatsen droog weer met zonnige perioden. Zwakke tot matige wind tussen oost en zuid. Iets koudere nacht, morgen overdag dezelfde temperaturen als.vandaag of iets hogere. Morgen: Zon op: 6.00. Maan op: 15.32. Onder: 19.25. Onder: 4.33. Botterdam: Witte de WlUutraat 30 teiea. 110700 tO n Poetbua 1112 Postgiro No 1240IS Klacntendienst abonnementen 18.30IS 3(1 tnxr Zaterdag* 17—18 ui» rejetooo 115700 •s-Gmrreniwge: Eluvgenepieis 1 Telefoon 193487 <3 lilnani Postbu» 1091 Postgiro No 424847. fCachtendienst 18.3019 30 Telefoon 383389 Dordree»; Sb ui wee 132 Telef «370. Schiedam: Thnmas (CentpiMtnat 4a Telat 8548-1 Ahoeinetretrt^rlJ» 81 sant oer week. t 2.80 oer maand I 1M oer kwartaal lease nummer* 13 cent. VsricMint da rel 11 ka DE Zuidafrikaanse regering heeft gisteravond aangekon digd, dat zij de verplichting voor negers om passen bij zich te dra gen, opnieuw zal invoeren. Werk gevers die negers in dienst ne men, die geen pas hebben, maken zich aan een overtreding schuldig. Deze maatregel zal waarschijn lijk de onrust onder de negers weer doen toenemen. Gisteren gepubliceerde bijzónderhe den over de voorgestelde wet op pu- blikaties en vermakelijkheden doen vermoeden dat strenge censuur van boeken en tijdschriften, op handen is. Det wet zal niet van toepassing zijn op dagbladen doch wel. op zondagsbladen. In het wetsontwerp dat vandaag aan het parlement zal worden voorgelegd, wordt bepaald.dat geen boeken, tijd schriften of films mogen worden ge publiceerd, verspreid of vertoond, zon der voorafga'ande goedkeuring door een van regeringswege benoemde com missie. De wet zou de staatscommissie voorts het recht verlenen „publikatie, distri butie', etalering o-f verkoop van alle boeken, tijdschriften, geschriften, teke ningen, foto's, schilderijen, houtsneden, "prenten, beelden, grammofoonopnamen enz. te verbieden, indien dit gewenst wordt geacht". „Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd", zei minister L-uns gistermiddag toen hij met eert gouden (miniatuur) sleutelt je' hei (miniatuur)stadhuis naar Hil- versums. model van Maduro dam opende. Daarmee, was het stgdje-in-zakformaat weer.voor een heel zomerseizoen voor het enthou siaste publiek geopend. Vóór de opening had de presi dente van de „Stichting tot bij stand vdn het Nederlands studen tensanatorium", mevrouw mr. J. Glastra van Loongezégd te hopen, da t minister Luns in Madurodam wellicht inspiratie zou opdoen om gigantische wereldproblemen tot miniatuur-proporties terug te bren gen. „En verder is hei een leuk ge zicht u -met uw lengte als een Gul liver door Madurodam te zien stap-, pen", zei mevrouw Glastra van- Loon. Zwaaiend met* stokken en andere primitieve wapens trók een gjgoep Znidafrikaanse .negers Dnrban binnen om -teprotesteren tegen het optreden van de regering. Be demotwkrantgii verspreidden zich, toen de politie .over hnn hoofden heen vuurde. De stakingen in het gebied'van Kaapstad, die vele industrieën^ be dreigden, schijnen te eün gebroken door-het optraden van de politie en door de honger. In Langa en Nyanga, die afgegren deld zijn door bewapende politie en militairen met bajonetten, brenguns en pantserwagens, zou het rustig zijn. Er heerst echter wel spanning in deze dorpen waar volgens de laatste cijfers in. de afgelopen twee dagen, een vijf tiental negers door geweervuur is omgekomen en dertig werden gewond. In. Nyanga, het 'belangrijkste cen trum van verzet, zijn tot nu toe slechts zeshonderd arbeiders van de 25.000 in woners weer aan het werk gegaan. Niemand mag Nyanga en Langa be treden. Wel wordt voedseltransport toegestaan. In de negervestiging Walmer, nabij Port Elizabeth, zijn vanmorgen jn alle vroegte twee kerken door Afrikanen in brand gestoken, aldus de politie. Een van de bedehuizen brandde geheel uit. Het andere kon door. tijdig ingrij pen gespaard worden. Zuid-Afrika's nationale feestdag, Jan van Riebeeokdag, verliep gisteren vrij rustig. (Van'onze weerkundige medewerker) ÏN grote delen van Europa werden gisteren voor de tijd van het jaar uitzonderlijk hoge temperaturen gemeld. ,In midden-Frankrijk liep het kwik op tot vijfentwintig gra den, in België tot drieëntwintig en in het zuiden van ons land tot tweeëntwintig graden. Plaatselijk langs de kust begon echter in de middag een zwakke zeewind te waaien, waardoor de temperatuur daar in korte tijd bijna tien graden daalde. Intussen houdt een zeer groot hogedrukgebied boyen Rusland onverminderd stand. Het strekt zich uit tot aan West-Europa en langs de westflank ervan blijven zuidelijke winden warme lucht over Spanje en Frankrijk naar het noorden voeren. Zwakke storingsgehieden be wegen van Portugal over de Golf van Biscaye en Engeland naar het noorden. Een van deze sto ringen veroorzaakte in de afge lopen nacht in het westen en noorden van 011s land enige regen, waarhij plaatselijk ook onweer voorkwam. Een volgende storing bevindt zich boven Noord-Spanje en vertoont slechts weinig activi teit. Deze zal er oorzaak van zün dat morgen de wind in het hele iand weer uit richtingen tussen oost en zuid waait, waarbij zon nige perioden zullen voorkomen en de kans op regen klein Is. De temperaturen blijven ver boven normaal. Van een onzer verslaggevers) De directeuren der Vrije Universiteit te Amsterdam hebben mej. dr. R. Siertsema, lectrix in de Engelse fone tiek- aan de universiteit te Ibadan in Nigeria, benoemd tot gewoon hoog leraar in de faculteit der letteren en wijsbegeerte voor het onderwijs in de algemene- taalwetenschap (welk vak tot nu toe door prof. dr. W. J. H. Caron werd gedoceerd) en de fonetiek van het Engels. Mej. Siertsema wordt de tweede vrouwelijke hoogleraar aan de Vrije Universiteit. Mevr. dr. G. H J. van der Molen werd in 1949 dé- eerste vrouwelijke hoogleraar dezer univer siteit. Zie ook pagina 9. Behalve Elizabeth en prins Philip bevonden zich onder de ruim zeventig genodigden de koningin-moeder, prin ses Margaret en'haar verloofde Antony Armstrong-Jones. De Britse koningin schreed de ban ketzaal binnen aan de arm van de Gaulle. De overige paren waren Mme de Gaulleprins Philip, Churchillde hertogin van Gloucester, prinses Mar garetde hertog van Gloucester en prinses Alexandrapremier Macmil- lan. De Gaulle en de Britse premier Mac- miilan hebben hun besprekingen in Londen gisteren afgesloten. Over de besprekingen is een diep gaand stilzwijgen bewaard. Niettemin nemen welingelichte kringen aan dat de Gaulle en Macmillan tot een geza menlijk standpunt-zijn gekomen ten aanzien van de belangrijkste proble men rond de komende topconferentie. Verschillen van opvatting tussen En geland en Frankrijk inzake de Euro pese integratie en een dreigende han delsoorlog in Europa tussen tegenover elkaar staande economische blokken, zouden enigszins zijn verkleind, maar niet weggenomen. De Gaulle, zichtbaar ontroerd en nat van de regen, heeft gisteren zijn Londense hoofdkwartier uit de oor logsdagen opgezocht Leden van de vroegere vrije Franse strijdkrachten die thans in Londen wonen, waren CI R WINSTON CHURCHILL ver- scheen aan de voordeur van zijn woning in Hyde Park Gate in Londen om generaal de Gaulle, en zijn wouw te verwelkomen. Achter de Britse staatsman zijn echtgenote. Links onder is madame de Gaulle nog juist zichtbaar.. Advertentie voor het vijf-verdiepingen hoge ge bouw gaan staan om hun vroegere chef toe te juichen. De Franse pre sident droeg weer het uniform van brigade-generaal. 20 STUKS F I- f Advertentie Prins Bernhard heeft vanochtend in zijn functie van inspecteur-generaal der Koninklijke Luchtmacht enige luchtmachtonderdelen in de nabijheid van Den Haag geïnspecteerd. T"TE bloembollenvelden beginnen kleur te krijgenhet geel van de narcissen (van oudsher echte lenteboden) kan men er overal reeds waarnemen. Heel voorzichtig beginnen ook de hyacinten al te kleuren Misschien zal tijdens het komends weekeinde hier en daar al een veld in bloei staan. Op de Keukenhof staan op vele plaatsen de hyacinten al in volle bloeievenals vele soorten narcissen en tulipa's. Vraag folder V "\i bij uw winkelier cf SIROCCO N.V.ZUTPHEN. TEU 06730-4979

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1